Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Sirotek n[ebožtíka] Vávry Kotačkového

f 114a

Jest jeden Mikuláš, ten s vuolí Jeho Mi[l]osti v městečku Velikej slouží.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti podle regimentu letha [15]95 za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněného na gruntě Matěje Kotačkový[ho] 58 R.
Za krávy a svině, též víno, včely, ovce prodané 82 R 7 gr.
Týž na vinohradě Vaňka Steruského v Ležhoře náleží jemu
26 R.
Summa toho všeho 166 R 7 gr.
Na to jest jemu při právě z gruntu a z těch věcí nahoře psaných vyšlých 42 R 17 gr.
Z toho dáno za dluh ne[božtíka] otce téhož sirotka 2 R.
Ještě se jemu dopláceti má toto:
Item z gruntu 105 Mikuláše Votického 38 R. Na to jest do letha [15]93 zadrželých 12 R a od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 3 R.
Item na Mikulášovi Škutlovém 8 R.
Ty má takto vyplniti:
Letha 1603 1 R.
Letha 1604 3 R.
Letha 1605 3 R.
A letha 1606 ostatní 1 R.
f 114b
Item týž Matěj Kotačků z Lipova, strýc téhož sirot[ka], zůstává jemu za krávu, svině a jiné věci prodané 28 R 15 gr. Ty jest povinen, když se jemu rozkáže, položiti.
Item Jan Hanáček a Jan Sysel též za svině, kozy a ovce prodané zůstávají 22 R 5 gr. Ty jest povinen, jak se rozkáže, položiti.
Item Blaha za ovce a včely prodané zůstává vyplniti 4 R, kteréž za ním zadrželé zůstávají.
Item na vinohradě v Ležhoře Václava Konečného zůstává vyplniti 23 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Otického za grunth peněz purgkrechtních 3 R, do truhlice sirotčí vložené.
Téhož letha [15]94 přijato od Matěje Kotačky z Lipova za krávy, svině a jiné věci jemu prodané 8 R.
Téhož letha přijato od Jana Hanáčka a Jana Sysle za svině, kozy a ovce 6 R.
Z toho dáno od vkladu těchto rejstr písaři 1 R 6 den.
Letha [15]94 odvozuje se sirotkům napřed psaným na vyšlou spravedlnost 54 R 12 gr, kteréž Mikulášovi, sirot[ku] nebožšt[íka] Remše Tichého náležely. Ty jakž jim jíti mají, při tychž sirotcích Remšových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z dílu Mikuláše Remšového peněz odvedených 2 R.

f 115a
Letha 1595 položil Matěj Kotačků za krávy a jiné věci prodané 5 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Škutlů za grunth 2 R.
Toto jest omylem napsáno, nemá se počítati.
Letha 1596 přijato od Matěje Kotačky za krávy a jiné věci prodané 3 ½ R.
Téhož letha [15]96 přijato od Mikuláše Votickýho za grunth peněz 3 R.
Téhož letha [15]96 od Jana Hanáčka a Jana Sysle za svině, ovce a kozy 2 R.
Z toho dáno od čtení kšaftu 3 gr.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Votickýho za grunth 3 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Matěje Kotačky 4 R.
Téhož letha přijato od Jana Valného za grunth 3 ½ R.
Téhož letha přijato od Jana Hanáčka a Jana Sysle za dobytek 2 R.
Téhož leta [15]97 dáno Mikolášovi na díl jeho 6 R.
Letha [15]98 přijato od Matěje Kotačky za dobytek 3 R.
Též přijato od Jana Hanáčka a od Sysla 3 R.
Mikulášovi dáno od učení řemesla kovářského 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Remše Tichého přijato podli odvodu 5 R 29 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Též přijato od Matěje Kotačky z Lipova za dobytek 3 R.
Též přijato od Maruše Votické za g[runt] 3 R.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Od Jana Hanáčka a Sysla za dobytek přijato 2 R.
Mikulášovi dáno v nemoci na díl jeho 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka z poručení J.M. Paní půjčeno Kotačkovi z Lipova z dílu Mikulášového 10 R, má je oplatiti o posudku letha 1600 bez všech nesnází a odporu. Stalo se z dovolením Mikuláše sirotka.
f 115b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického za grunt na doplacení jeho 3 R.
Z statku Remše Tichého podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického na doplacování za grunt 3 R.
Od Blahy na dluh za ovce a včely přijato 1 R.
Od Matěje Kotačky z Lipova za dobytek ost[atní] 2 ½ R.
A tak již doplatil.
Též od něho přijato na dluh je[mu] půjčený 3 R 26 gr.
Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Od Jana Sysle za svině přijato 1 R.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického za g[runt] 2 R.
Od Matěje Kotačky z Lipova na půjčku ut s[upr]a přijato peněz hotových 6 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Více Mikulášovi dáno hotových peněz 54 R 28 gr 2 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického za grunt 2 R.
Ty sou vydány Miklulášovi na díl jeho.
A jakož jemu ještě náleželo v statku Mikuláše Votického, kteréž Pavel Tomášů za g[runt] pokládá na zaplacení grunthu, jakž nahoře psáno, 16 R, ty jest prodal Pavlovi Tomášovýmu, jakž o tom při kruntě 122 v Městečku doloženo jest.
Od Jana Sysla a Hanáčka za dobytek přijato 2 R.
Od Martina Rosy za vinohrad přijato 1 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho peněz hotových 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 3 R 15 gr.
Ty sou dány Mikulášovi na díl jeho.
Více témuž Mikulášovi odveden vinohrad v Ležhoře, za kterýž Václav Konečný platiti měl, na díl jeho ve 23 R.
f 116a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Sysla a Hanáčka za dobytek 2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podle odvodu přijato
2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Od Martina Rosy přijato za vinohrad 1 R.
Od Matěje Kotačky za vinohrad 1 R.
Ty 2 R za vinohrad položené přijal Mikuláš.
NB. Vyhledalo se z register purkrechtních javornických, že náleží tomuto sirotku na gruntě 45 Janka Černého summy 13 R.
Na to přijato z truhlice peněz hotových za ten grunt vyložených 8 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato z statku Remše Tichého podle odvodu 1 R.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato z statku Remše Tichého podle odvodu 1 R 15 gr.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a přijato z statku Remše Tichého podle odvodu 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z statku Remše Tichého podle odvodu 1 R.
Ten vinohrad, z něhož se do statku tohoto platiti má, jest pustý.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky z statku neb[ožtíka] Remše Tichého na odvod po sirotku zběhlým přijato jest 18 R
23 gr 1 den, a to tak, že Matěj Znakhuda, kterýž z vinohradu v Ležhoře měl do statku neb[ožtíka] Remše Tichého platiti, odkudž do tohoto statku ten odvod po sirotku zběhlým přichází, pustil Martinovi Zastoupilovi, náměstku manželky Mikulášový ut s[upr]a, polovici téhož vinohradu, na kterémž sobě týž Martin těch 18 R 23 gr 1 den porazil, kteréž se jemu tuto za vydaný pokládají.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého položených za rok 1612 a 1613 za vinohrad na odvod 2 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 5 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Martinovi Zastoupilovi po Barboře manželce jeho, nápadu po Mikulášovi, synu neb[ožtíka] Vávry Kotačky, prvním jejím manželu.