Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Nápadníci ne[božtíka] Filipa Ďatlového

f 127a

Jest jich pět: Václav, Kača, Zuzanna, Marta, Manda.
Ti všeci jsou ženatí a vdaný.
Mají své spravedlnosti, jakž níže poznamenáno, toto:
Item na vinohradě Jana Santala v Dolní hoře podle zápisu kněh horenských v listu 239 mimo to, což již do letha [15]93 vyzdvihli, ještě 20 R 25 gr.
Item na gruntě Jana Sysla 52 R.
A při právě hotových 4 R 15 gr.
Summa toho 77 R 10 gr.
Z tej summy náleží ještě mimo prvnější vybrání jednomu každému z nich toto:
Item Mikulášovi Škrobenému od Marty, dcery ne[božtíka] Filipa Ďatlového koupených 23 R 17 ½ gr.
Item Mandě Filipa Ďatlového 15 R 22 ½ gr. Na to jí dáno od purgmistra Vaňka Jakšového letha [15]93 2 R.
Iztem Zuzanně sestře tejž Mandy 15 R 22 ½ gr. Též jí dodáno letha [15]93 na tu summu 1 R.
Item Kateřině, manželce n[ebožtíka] Jana Ocáskového 22 R
7 ½ gr.
f 127b
Na to již tej Kateřině při právě, jakž napřed položeno jest, zůstává 4 R 15 gr.
Summa toho podle tohoto poznamenání, což jim na [je]jich díly dodati přijde 74 R 10 gr.
Ta summa mimo ty vyšlé takto od letha [15]94 jíti má:
Item z gruntu po 4 R.
A z vinohradu po 4 R.

Letha [15]94 přijato od Jana Sysla peněz ročních za grunth 4 R.
Složeny do truhlice sirotčí 3 R, více 1 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu rejstr 7 ½ gr.
Více dáno Zuzaně na díl její 1 R.
A Mandě do Skalice dáno 22 ½ gr.
Mikolášovi Škrobený[mu] po Martě 1 R.
Jakož jest Kateřině, manželce n[ebožtíka] Jana Ocáskového, spravedlnosti náleželo 22 R 7 ½ gr, taková spravedlnost jest odvedena od též Kateřiny s[irotkům] Jana Ocáskového k vyzdvižení, kteréž se je[mu] od letha [15]95 po 1 R vyplniti má.
Letha [15]95 přijato od Sysle za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Škrobený[mu] 4 R.
Mandě Ďatlovej 1 R.
Zuzaně též dáno 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 1 R.

Letha [15]96 přijato od Sysle za grunth peněz 4 R.
Z toho dáno Škrobenýmu 1 R.
Více přijato od Rabáčka na místě Santala za vinohrad 1 R.
Mandě dáno na díl její 1 R 7 ½ gr.
Zuzaně též dáno 1 R 7 ½ gr.
f 128a
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska zanecháno 1 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Sysle za grunth 4 R.
Z toho dáno Mikolášovi Škrobený[mu] 1 R.
Mandě dáno na díl její 1 R.
Zuzaně též dáno 1 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ocáska též odvedeno 1 R.
Letha [15]97 přijato od Rabáčka za vinoh[rad] 2 R.
Z toho dáno Mikolášovi Škrobený[mu] 15 gr, Mandě dáno
15 gr, Zuzaně dáno 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska též dáno 1 R.
Letha [15]98 přijato od Jana Sysla za grunt 4 R.
Z toho dáno Mikulášovi Škrobený[mu] po Martě 1 R.
Mandě dáno do Skalice 1 R.
Zuzaně též dáno na díl její 1 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska podli odvodu Kateřininého 1 R.
Více přijato od Martina Rabáčka za vinohrad 1 ½ R.
z toho dáno Mandě do Skalice 15 gr, Zuzaně též 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 15 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Jana Sysla 4 R.
Též přijato od Martina Rabáčka, které položil Martin Vranů 1 R 15 gr.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska podli odvodu 1 R.
Též dáno Mikulášovi Škrobenýmu 1 R.
Též dáno Mandě do Skalice na díl její 1 R 22 ½ gr.
Zuzaně též dáno 1 R 22 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od Martina Rabáčka za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Jana Sysla přijato za grunt 4 R.
Z toho dáno Mikulášovi Škrobený[mu] 1 R 13 gr.
Mandě dáno 1 R 13 gr.
Zuzaně též dáno 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 1 R 10 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Sysla za grunt 4 R.
Od Mikuláše Rabáčka za vinohrad 22 ½ gr.
Z toho dáno Mikulášovi Škro[benému] 1 R 11 gr 1 den 1 víd.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 1 R 11 gr 1 den 1 víd.
Zuzaně dáno na díl její 1 R.
Mandě dáno na díl její 1 R.

f 128b
Zůstává se ještě těmto podli vyhledání:
Zuzaně 5 R 12 ½ gr.
Mandě 5 R 5 gr.
Škrobený[mu] 13 R 11 gr 1 den 1 víd.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ocáska 5 R 20 gr 1 den 1 víd.
Letha 1602 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Sysla za g[runt] 2 R.
NB. Ty sou vydány Mikulášovi Škrobenýmu.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Sysla za grunt 4 R.
Ty přijal Mikuláš Škrobený.
Od Martina Rabáčka za vinohrad přijato 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jana Sysla za grunt 4 R.
Z toho dáno Zuzaně 1 R, Mandě dáno 1 R, Mikulášovi Škrobenýmu 1 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska dáno 1 R.
Více dáno Zuzaně 3 gr 5 den, Škrobenýmu 3 gr 5 den, Mandě
3 gr 5 den, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska dáno 3 gr
5 den.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Kazičky na místě Jana Sysla za g[runt] 1 R.
Ten přijal Mikuláš Škrobený.
Letha 1609 a 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Kazičky lonské a letoší 2 R.
Přijal je Mikuláš Škrobený.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Kazičky za grunt 3 R 7 gr 2 den.
Ty přijal muž Mandin do Skalice.
A tak díl její zouplna vyzdvihl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Kazičky za grunt přijato 3 R.
Ty jsou dány Mikulášovi Ocasovi, nápadníku Jana Ocase.
Od Jana Mezníka na místě Martina Rabáčka za vinoh[rad] přijato 2 R.
Ty jest přijal tolikéž Mikuláš Ocásek do Střílek.
A jakož ještě tomuto Mikulášovi Ocáskovi na tomto statku náleží spravedlnosti dodati 2 R 10 gr 3 den, ty jest odal a odkázal na zbor velický. A tak tu žádné spravedlnosti nemá.
f 129a
NB. Našlo se v registřích horenských velických, že Zuzanna svej spravedlnosti prodala na vinohradě Martina Rabáčka 2 R
15 ½ gr, které se jí tuto za vydání vypisují.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Kazičky za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Z toho dáno na zbor velický odvedených od Mikuláše Ocasa
1 R a Mikulášovi Škrobenému dáno 2 R.