Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Sirotci n[ebožtíka] Jana Martinové[ho]

f 141a

Jest jich štvero: Mikuláš, Václav, Kateřina, Anka a Markéta mateř jejich pátá.
Mikuláš, Václav, Anka ti z vůlí vrchnosti své slouží a Kateřina ta jest se zmrhala a na květu pokazila.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vaňka Lysých, též i na vinohradě, kterýž týž Vaněk, otčím těch sirot[ků], koupil 100 R.
Více šatuov ložných za 7 R 15 gr.
Pars 107 R 15 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na jeden každej díl po 21 R 15 gr.
Na to jest ku právu položeno 8 R 15 gr.

Vydání s tej hotovej summy:
Ance dáno 3 R. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího 18 R 15 gr.
Item Kateřině 2 R 15 gr. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího 19 R.
Item Vaněk, otčím těch sirot[ků], sobě díl po Markétě manželce své srazil 21 R 15 gr.
Summa všeho, což se Kateřině a Ance dodati má, učiní 37 R 15 gr.
f 141b
Item Mikulášovi a Václavovi každému, neb oni na díly své nic nepřijali, náleží po 21 R 15 gr.
A tak učiní všeho, což se jim všem štyřem dodati má 80 R.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě a vinohradě Vaňka Lysých otčíma jejich 77 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
A při právě hotových býti má 3 R.

Letha [15]94 přijato z gruntu a vinohradu Vaňka Lysých do truhlice sirotčí 4 R.
Kateřině napřed psané náleželo spravedlnosti 19 R, i poněvadž se táž Kateřina k rejstrům nestavěla a své vůle užívala, ta spravedlnost její na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest od Jeho [Mil]osti vyzdviženo 3 R a ostatek odvedeno sirotkům nebožšt[íka] Matěje Třískalového na vyšlou spravedlnost jejich 16 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu a vinohradu Vaňka Lysých 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Vaňka Lysých 4 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Vaňka Lysých 4 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Vaňka Lysých 4 R.
Z toho dáno starého dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což se z regimenu našlo 3 R.

f 142a
Jakož náleželo Václavovi a Mikulášovi dílů jejich v tomto statku summy 21 R, taková spravedlnost jakožto po zběhlých jest na J.M. Pána obrácena. Z níž jest na hotově k ruce J.M. Páně vyzdviženo 14 R, ostatek jíti má k ruce panské od leta [15]99 po 1 R 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za g[runt] od Vaňka Lysýho 4 R.
Z toho dáno J.M. Pánu po Václavovi s[irotku] zběhlým z dílu jeho 1 R.
A do statku m[ebožtíka] Matěje Třískalového podli odvodu po Kateřině zběhlé 1 R.
Též přijato od Klimka Bednáře na místě Vaňka Lysých za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Ance dáno na díl její 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Vaňka Lysýho za g[runt] 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Vaňka Lysýho za g[runt] 2 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad 15 gr.
Mikulášovi dáno z milosti a lásky z peněz sirotčích, které se po s[irotcích] dostaly 4 R.
Klimek Bednář na místě Vaňka Lysého za vinohrad v Dolní hoře povinen těmto sirotkom dopláceti, neb ten vinohrad těchto sirotků od Vaňka Lysého koupil, summy 16 R 15 gr, placením od leta 1603 podli ourody po 4 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Hrubého za grunt 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martina Hrubého za grunt 2 R.
Od Vaňka Lysého přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Mikulášovi dáno z milosti, neb jest sirotek zběhlý, na díl jeho na koupení gruntu 2 R 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Matěje Třískalového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých dáno 2 R 15 gr.
f 142b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina Hrubého za grunt 2 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad 3 R.
Od Vaňka Lysého za vinohrad 2 R.
Nenáleží těmto sirotkom od Lysého a jsou zase navráceny.
Anně dáno peněz hotových na šaty.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Klimka Bednáře za vinohrad 1 R.
Ten přijal Mikuláš Janů na díl Annin a má jí jej dáti.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Skaličky za g[runt] 15 gr.
Ty přijal Mikuláš Janů na díl Annin.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Macka Ochlastového za g[runt] 1 R.
Přijal jej Mikuláš Janů na díl Annin.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Macka Ochlastového za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Macka Ochlastova za g[runt] čtverých peněz 3 R 15 gr.
Z toho dáno Mikulášovi ostatek dílu jeho 2 R.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Třískala podle odvodu 1 R
15 gr.
Vyhledalo se z rejster horenských velických, že Klimek Bednář za vinohrad v Dolní hoře od letha 1608 až do letha 1613 vyplatil všeho 9 R 15 gr.
Ty všecky peníze přijala Anna na díl svůj.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Macka Ochlasty za grunt přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Třískala podle odvodu.
Od Klimka Bednáře za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten jest vydán Anně do Vnorov na díl její.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Macka Ochlasty za grunt za 2 leta 2 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad v hoře ut s[upr]a 3 R.
Z toho dáno Anně do Vnorov 3 R a do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Třískala 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka Ochlasty za gr[unt] 1 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Ten 1 R 15 gr jest vydáno Ance do Vnorov.