Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebožt[íka] Jíry Šidlákova

f 11a

Jest jich trý: Jan, Václav, Mikuláš, ti jsou při strejcích svých v ochraně.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Žádalova podle zápisu knih purkrechtních nových 47 R.
A mimo to má bejti hotových při právě s téhož gruntu vyšlých 3 R.
Týž těm sirot[kům] náleží na gruntě Pavla Šidlákova podle rejster nových purkrechtních po ne[božtíku] Jírovi otci jejich, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje 47 R 6 gr. Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 R 15 gr.
Více těm sirot[kům] náleží hotových do letha [15]93 z gruntu Mikuláše Hoškového na Závodí mimo to, což jest za dluh ne[božtíka] otce těch sirot[ků], též čeledi za službu a od chování sirot[ků] vydáno ještě 23 R 28 gr. Ty při právě zůstávají.
A zvláště na gruntě Mikuláše Hoškové[ho] od letha 1594 dopláceti se má při Vánocích po 6 R – 138 R.
f 11b
Summa toho všeho, což těm sirotkům i z hotovými náleží, učiní 259 R 4 gr.
Dělíc tu summu na ty tři díly, přijde na každý díl po 86 R 11 gr 2 den.
Na to jest, tak jakž napřed dotčeno, vyšlejch 26 R 28 gr.
A mimo to náleží jim podle rejster horenských v listu 102 na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jan Polák drží 62 R 27 gr. Ty se jim od letha [15]91 při Vánocích pokládati mají po 3 R.
Dělíce těch 62 R 27 gr na ty tři díly, přijde na jednoho každého po 20 R 29 gr.

Letha [15]94 přijato z gruntu Pavla Šidlákovýho peněz purgkrechtních do truhlice 1 R 15 gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Mikoláše Hoškovýho za grunth peněz purgkrecht[ních] do truhlice 6 R.
Od vkladu do rejstr dáno písaři 25 gr 3 ½ den.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 12 R 10 gr, kteréž náležely sirotku nebožštíka Vaňka Zdeňka Kateřině. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích Zdeňkových o tom položeno najdeš.
f 12a
Letha [15]95 přijato od Pavla Šidlákového z gruntu 2 R.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Hoškového 6 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Šidlákového 6 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Šidlákového 2 R.
Téhož letha přijato z gruntu Mikoláše Šidláka 6 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 2 R.
Též přijato od Mikuláše Hloška za grunt 6 R.

Též přijato od Mikuláše Švihuta na místě Jana Poláka za vinohrad 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu Mikuláše Šidlákova 2 R.
Též přijato od Mikuláše Hložka za g[runt] 6 R.
Též přijato od Mikuláše Švihuta za vinohrad 2 R.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z gruntu Mikuláše Šidlákova 2 R.
Od Mikuláše Hoška za grunt přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 2 R.
Od Mikuláše Švihuta přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 2 R.
Od Mikuláše Hoškového za grunt 3 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Šidlákova za g[runt] 1 R.
Adamovi Bošáckýmu z poručení p[ana] Jana Skřičkovského, ouředníka na Strážnici, půjčeno těchto s[irotků] z truhlice peněz hotových, jakž zápis jeho ukazuje 10 R. Oplatiti má o posudku letha 1603 bez výmluvy.
Od Mikuláše Hoškového přijato za grunt 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od něho z grunthu jeho 2 R.
Od Mikuláše Hoškového za grunt přijato 3 R.
Od Adama Bošáckého na půjčku ut s[upr]a přijato 5 R.
f 12b
Od Mikuláše Švihuta za vinohrad přijato 1 R.
Václavovi dáno na hospodářství dílu jemu po dětkovi náležitého peněz hotových 20 R 29 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl po dědkovi.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato z gruntu Mikuláše šidláka 2 R.
Od Adama Bošáckého oplacených přijato ost[atek] 5 R.
Od Mikuláše Hoškového za g[runt] přijato 6 R.
Od Mikuláše Janíčkova na místě Švihuta za v[inohrad] 1 ½ R.
Václavovi dáno na díl jeho otcovský 10 R.
Letha 1605 za purgmistra Martina Šidláka z poručení J.M. pánů poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 26 R. Takové peníze zase mají oplaceny bejti z důchodův, když jich potřebovati budou.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 15 gr.
Ty jsou dány do statku Martina Šidlákova. Nejsou dány, zuostávají v truhlici.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podle odvodu přijato 1 R.
Od Eliáše Mirošovského na místě Mikuláše Hoškového z gruntu přijato 3 R.

Dáno z dílu Václavového Pavlovi Tomášovému, co položil za něj za grunt jeho 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podle odvodu přijato 1 R.
Od Eliáše Mirošovského přijato za g[runt] 6 R.
Ty jsou vydány Václavovi na díl jeho.
Více dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Mikuláše Šidlákova 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka přijato 27 gr 3 den.
Přijal je Václav na díl svůj.
Od Eliáše Mirošovského přijato za grunt 3 R.
Přijal je Václav na díl svůj.
f 13a
NB. Jakož Mikulášovi a Janovi náleželo každému dílu jeho po 107 R 10 gr 2 den, summy 214 R 20 gr 4 den, ta spravedlnost jakožto po sirotcích zběhlejch k ruce Jeho [Mil]osti Páně jest obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem vyšlé spravedlnosti bylo 71 R 8 ½ gr, ostatek k ruce panské jíti má po letech. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 2 R 20 gr.
Ty přijal Václav na díl svůj.
Od Eliáše Mirošovského za grunt přijato 9 R.
Z toho dáno Václavovi 3 R a k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých přijato 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podli odvodu přijato 1 R.
Ten jest k ruce panské přijat.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Šidláka za grunt přijato 1 R 10 gr.
Od Eliáše Mirošovského za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R a k ruce Jeho [Mil]osti Páně vzato 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Eliáše Mirošovského přijato za grunt dvojích peněz 12 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 4 R a k ruce Jeho [Mil]osti Páně vzato 8 R.
Od Mikuláše Šidláka za grunt na Závodí přijato 3 R.
Ty sou vydány Václavovi, Mikulášovi a Kateřině, každému po 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Šidláka za gr[unt] 1 R.
Ten jest vydán Václavovi na díl jeho.
Od Eliáše Mirošovského za grunt přijato 6 R.
Vydány Mikolášovi 2 R, Václavovi 2 R.
K ruce JM Páně po Janovi obráceno 2 R.