Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Sirotci n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka

f 151a

Jest jich osmero: Jan, Mikuláš, Macek, Martin, Petr, Manda, Barbora, Kateřina a Markéta mateř jejich devátá.
Jan, Mikuláš a Petr ti jsou ženatí, Macek ten jest umřel, Martin ten při bratru svém zůstává Janovi, Barbora ta ve dvoře panským v Strážnici slouží, Manda ta při mateři zůstává, Kateřina ta svej vůle užívá a k rejstrům se podle jiných nestaví.
Vyhledalo se jim spravdlnosti na gruntě Jana bratra jejich 100 R.
Více na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jíra Ochlasta drží 40 R 15 gr.
Pars všeho 140 R 15 gr.
Z toho se snímá za dluhy ne[božtíka] otce jejich, kteréž již všecky zaplacené jsou 25 R.
A tak zůstává čistého statku 115 R 15 gr.
Dělíce na 9 dílů, dostane se na jeden každej díl po 12 R
10 gr.
Na to jest jim mimo zaplacení dluhuov ku právu položeno
53 R.
f 151 b
Ty jsou všecky vydány sirot[kům] napřed psaný[m].
A mimo ty vyzdvižený peníze od práva náleží níže psaným osobám, kteříž díly své zouplna přijali, ještě toto:
Item Petrovi 8 R 8 gr 2 ½ den.
Martinovi náleží, neb on na díl svůj nic nevzal 12 R 10 gr.
Mandě též 12 R 10 gr.
Barboře též náleží 12 R 10 gr.
Kateřině 12 R 10 gr.
Margetě mateři i s tím, což jí Macek dílu svého nedobraného pustil 4 R 26 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 62 R 15 gr.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě prvním Závodským Jana bratra jejich 40 R
19 gr 6 ½ den. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Více na vinohradě Jíry Ochlasty v Dolní hoře, jakž zápis v knihách horenských v listu 106 v sobě šíře zavírá 21 R 25 gr ½ den. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými dále se spravíš.

Letha [15]94 přijato od Jana Benkovýho za grunth jeho peněz purgkrechtních, do truhlice si[rotčí] vloženy 4 R.
Z těch 4 R dáno Petrovi na díl jeho 20 R.
Item Margetě, mateři těch sirotků 20 gr.
Z toho vydáno od vkladu rejster písaři 11 gr 4 den.

f 152a
Kateřina napřed psaná má své spravedlnosti 12 R 10 gr, i poněvadž se ona k rejstrům nestavěla a své vůle užívala, táž spravedlnost její na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebožšt[íka] Jíry Šidlákového na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 položil Jan Zdeňků za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno mateři na díl její 2 R.
Letha [15]96 položil Jan Zdeňků za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Margetě mateři dáno na díl její 1 R.
Petrovi též dáno na díl jeho 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jana Zdeňka za grunth 4 R.
Z toho dáno Petrovi na díl jeho 2 R.
Matěři těch s[irotků] též dáno na díl její 1 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jíry Ochlasty 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Zdeňka 4 R.
Z toho dáno mateři na díl její 1 R.
Dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což se z regime[nu] našlo do peněz sirotčích míšených dáno 3 R.
Též přijato od Jíry Ochlasty za vinohrad 2 R.
Jakož náleželo Barboře dílu jejího summy 12 R 20 gr, ta spravedlnost jest jakožto po zběhlé na Jeho [Mil]ost Pána obrácena. Z níž jest na hotově k ruce J.M. Pána přijato 1 R a ostatek od letha [15]99 jíti má k ruce panské po 20 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Zdeňka za grunt 4 R.
Též přijato od Jíry Ochlasty za vinohrad 2 R.
Z toho vyzdviženo k ruce panské po s[irotku] zběhlým 2 R.
Mandě dáno na díl její v nemoci 1 R.
Petrovi též dáno na díl jeho 3 R.
f 152b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Zdeňkového za grunt 2 R.
Ostatek Petrovi dodáno dílu jeho 3 R 7 gr 2 den.
Mandě též dáno na díl její 1 R.
K ruce J.M. Páně po Barboře zběhlé přijato 1 R.
Do statku n[ebožtíka] Jíry Šidláka podli odvodu po s[irotku] zběhlým 2 R.
Od Jíry Ochlasty za vinohrad 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Zdeňkového za g[runt] 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Zdeňkova za grunt 1 R 22 ½ gr.
Mandě dáno na díl její, když nemocná byla 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Zdeňkového za grunt 4 R.
Od Jíry Ochlasty za vinohrad přijato 1 R.
Barboře dáno na díl její hotových peněz 8 R.

Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jana Zdeňkového za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Barboře ostatek dílu jejího 3 R.
A tak ona díl svůj zouplna přijala.
A k ruce J.M. Páně po Kateřině zběhlé dáno 1 R.
Od Jíry Ochlasty za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Zdeňkového za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Zdeňkového za g[runt] 1 R.
Přijat do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidláka podle odvodu.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Zdeňkového za grunt ostatních 27 gr 3 den.
Dány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidláka.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky od Macka Ochlasty na místě Jíry otce jeho za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Jíry Šidláka podli odvodu.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Macka Ochlasty za 1 polovici vinoh[radu] v Dolní hoře přijato 1 R.
Od Pavla Šebesty za druhou polovici vinoh[radu] přijato
1 R.
Ty 2 R jsou vydány Mandě na díl její.
f 153a
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Macka Ochlasty za 1 polovici vino[hradu] v Dolní hoře při[jato] 2 R.
Od Pavla Šebesty za druhou polovici též 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka Ochlasty za 1 polovici vinohradu v Dolní hoře 1 R.
Od Pavla Šebesty za druhou polovici 1 R.
Ty 2 R jsou vydané Mandě na díl její.
A tak již tu nic více nemá než toliko 1 gr 4 ½ den.