Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Margitě, nápadnici po nebo[žtíku] Janovi Brkalovi zůstalé, kteráž je ve Lhotě Vostrovský vdaná.

f 15a

Vyhledalo se jí spravedlnosti z hotovej summy, z dluhuov vyupomínaných, z dobytkuov a jiných věcí prodaných a summou s toho ze všeho, kde se jim co vyhledati mohlo, i po sirotcích dvou zemřelých, totiž po Jírovi a Václavovi, mimo to, což jest jí prve 178 R 4 gr 1 ½ den do letha 1593 vydáno, ještě což se jí toho dílu jejího doplniti má 58 R 4 gr.
Ta summa se jí takto na těchto níže psaných věcech najíti má:
Item na gruntě Gabriele Lackového 17 R 15 gr. Na to jest letha [15]93 při Vánocích zadržel 10 R a ostatek se jí dopláceti má letha [15]94 při Vánocích 7 R 15 gr.
Letha [15]94 položeno tejž Markétě zadrželých peněz za vejš psané letho [15]93 10 R, ty jest od práva vyzdvihla.
Týž na vinohradě, který Halíkovi synové drží, zůstává jí ještě doplniti 1 R 22 ½ gr.
Týž zůstává za Kateřinou, sestrou tejž Markéty, převzatých 2 R 20 gr 4 ½ den.
A při právě hotových býti má 36 R 5 gr 6 den.
f 15b
Ty dva zlatý dvadceti groše půl pata peníze, kteréž Kateřina vejš psaná z dílu Markéty sestry svej přebrala, to jí Markéta sestra její u přítomnosti purgkmistra a starších odpustila.
Z těch 36 R 5 gr 6 den napřed psaných, kteréž při právě hotové býti mají, zůstává za Jírou Rabáčkem za štvero ovec 2 R 7 gr.
A za Vaškem Havranovým za trý prasat 1 R.

Letha [15]94 přijato za grunth od Šťastného Lužných 7 R
15 gr.
Ty jsou dány Margetě, nápadnici svrchu psané.
Letha [15]95 dáno Margetě n[ebožtíka] Jana Brkala z vyšlé spravedlnosti 5 R.
Letha [15]96 dáno Margetě na díl její z vyšlé sp[avedlnosti] 6 R.
Letha [15]97 dáno Margetě na díl její 5 R.
Letha [15]98 dáno Markytě na díl její 6 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševcového vydáno Markytě na díl její z vyšlé spravedlnosti 12 R 22 gr.
Zůstává se jí ještě dodati 3 R 7 gr.
Více dodáno jí z míšených peněz sirotčích ty 3 R 7 gr.
A tak táž Markyta svou spravedlnost zouplna a docela vyzdvihla.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku Adama Markového podli odvodu po s[irotku] zběhlém 13 R 5 gr.
Ty sou dány do míšených peněz sirotčích, neb jest Markyta svrchu psaná z těch peněz vybytá.