Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Sirotci ne[božtíka] Mathouše Skaličky

f 166a

Jest jeden Jan.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě 15 Kašpara Nedvěda 20 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích po 2 R pokládati mají.
A mimo to jemu náleží, což týž Kašpar Nedvěd letha [15]92 a [15]93 za sebou zadržel 4 R. Ty jest povinen sirot[ku] ku právu položiti.
Více témuž sirot[ku] náleží peněz hotových, kteréž při právě jemu zůstávají a z statku ne[božtíka] Matěje Třískalového vyplněny jsou 3 R.
Více témuž sirot[ku] máleží kráva, kteráž se jemu z statku ne[božtíka] Matěje Ochaby jináč Třískalového vydati má.

Letha [15]94 přijato od Kašpara Nedvěda za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Ty sou složeny do truhlice sirotčí.
Těm nadepsaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 7 R 3 gr, kteráž Bartošovi nebožštíka Jana Kože náležela, sirotku zběhlému. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích položeno najdeš.
Z gruntu Kašpara Nedvěda puštěno jemu, aby platil od letha [15]95 při Vánocích po 1 R.
Letha [15]95 přijato od Nedvěda za grunth 1 R.
Letha [15]96 přijato od Nedvěda za grunth 1 R.
Letha [15]97 přijato od Nedvěda za grunt 1 R.
Téhož letha půjčeno Mikolášovi Škrobenýmu peněz toho sirotka 5 R, ty má o posudku příštím navrátiti.
f 166b
Rukojmě za těch 5 R Jíra Holenka a Matěj Kože S.R.S.
Letha [15]98 přijato za grunt od Kašpara Nedvěda 1 R.
Act[um] za purgmistra Šimka Mozolova.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Kašpara Nedvěda za grunt 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kašpara Nedvěda za g[runt] 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Kašpara Nedvěda za grunt 20 gr.
Jakož náležela kráva Janovi sirotku za neboštíkem Matějem Třískalem, takovou krávu Zuzana, vdova po n[ebožtíku] Matějovi Třískalovi, Janovi odvedla a ještě jí dodal peněz hotových
2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kašpara Nedvěda za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Kašpara Nedvěda za grunt 1 R.

Jan sirotek ut s[upra zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal summy 21 R. Ta spravedlnost připadla na Jíru Tesaře, Matěje Zahradníka a Jana Skaličku, strejce jeho vlastní, půjde na každého toho nápadu po 7 R.
Na to jest hotových vydáno jim 5 R 5 gr, přijde každýmu z nich po 1 R 21 gr 4 ½ den.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Kašpara Nedvěda za grunt 1 R.
Z toho dáno Jírovi Tesařovi 10 gr, Matějovi Zahradníkovi
10 gr, Janovi Skaličkovi 10 gr.
Od Mikuláše Škrobeného přijato půjčených 5 R.
Z toho vzal Jíra Tesař 2 ½ R a Matěj 2 ½ R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Kvizína za g[runt] 1 R.
Ten přijal Jan Skalička nápadník.
Hledej spátkem folio 160.
f 160b
S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Skaličky

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Kvizína za grunt 1 R.
Přijala jej Kateřina, žena Jana Skaličky.
Letha 1614 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Jana Kvizína 2 R 15 gr.
Z toho dáno nápad[níkům] Matějovým 15 gr, nápad[níkům] Jírovým 1 R, nápadníkům Janovým 1 R.
Zuostává se ještě jednomu každému z nápadníkův dodati na díly jejich toto:
Nápadníkům Jírovým 2 R 22 gr 5 ½ den.
Nápadníkům Janovým 2 R 22 gr 5 ½ den.
Nápad[níkům] Matějovým 2 R 22 gr 5 ½ den.
Z statku neb[ožtíka] Jana Kože podli odvodu přijato 2 R
25 gr.
Z toho dáno těm trojím nápadníkům na každý díl po 28 gr
2 den, těch 2 R 25 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Anny, vdovy pozůstalé po n[ebožtíku] Janovi Kvizínovi, za grunt přijato
1 R.
Ty jsou přijali nápadníci trojí, každý po 10 gr.