Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Třískalového

f 168a

Jest jeden Kuna a Anka mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 19 Vaňka Martina Duných na Závodí 3 R. Ty kdy se jim položiti mají, knihami purkrechtními novými se spraviti moci budeš.
Více jim náleží na vinohradě, kterejž Pavel Krčmů drží v Dolní hoře 27 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými v listu 247 se spravíš, totiž od letha 1601 po 3 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Pavla Krčmy za vinohrad 1 R 15 gr.
NB. Pavel Krčmuo srazil sobě dílu po Anně manželce své na vinohradě v Dolní hoře, za kterýž on platí 13 R 15 gr.
Více položil Pavel Krčmů za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala vyhledalo se z rejster horenských v listu 104, že náleží sirotkům výše psaným na vinohradě v Dolní hoře, kterýž drží Mikuláš Škrobený 32 R.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 16 R.
Pavel Krčmů na díl Anny Vábnej manželky svej z toho vinohradu vyzdvihl 13 R.
Na Kunu sirotka vyplněno z toho vinohradu 9 R.
Z nich zůstává za Martinem Šidlákem horným 6 R, mají se z statku jeho vzíti.
Více z toho vinohradu vyplněno letha 1603 3 R.
Zůstávají za Šimonem Mozolovým horným, mají se z statku jeho vzíti.
f 168b
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Mikuláše Škrobenýho za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískalového položil Pavel Krčmů za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Mikuláše Škrobeného přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty tři zlatý přijala Kuna na díl svůj.
Více dáno jí tejž Kuně na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla Krčmy za vinohrad 2 R.
Ty přijal muž Kunin na díl její.
Z statku Martina Šidláka dluhu přijato 6 R.
Ty přijal muž Kunin na díl její.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od nápad[níků] Šimona Mozolova dluhu 3 R.
Přijal je muž Kunin na díl její.

Vyhledalo se z rejster horenských velických, že Pavel Krčma za vinohrad v Dolní hoře do letha 1612 Kuně vyplnil i což od ní zkoupil, což se ještě z téhož vinohradu jí vyplatiti mělo, totiž všeho ostatních 7 R.
Ty se Kuně za vydaný vypisují a Pavel Krčma má vinoh[rad] zouplna zaplace[ený].
Kuna což jí na vinohradě Mikuláše Škrobeného totiž ještě
4 R náleželo, ty jest tomuž Mikulášovi za 1 R prodala.
Ty 4 R témuž Mikulášovi Škrobenýmu na zaplacení za týž vinohrad se vypisují.