Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Mokrého

f 171a

Jest jich 5: Mikuláš, Martin, Pavel, Václav, Manda a Kateřina macocha jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikuláše Mokrého bratra jejich 90 R.
Též jim náleží za žito, oves a dvě svině prodané 3 R.
Též jim náleží na gruntě Jíry Močihuby 7 R. Na to jim letha [15]93 zadržel 1 R.
Summa toho 100 R.
Z toho se dluhuov toto zaplatiti má:
Item Martinovi Maškrtných za vinohrad 18 R.
A tak mimo to zůstává k rozdílům 82 R.
Dělíc na těch dílův, dostane se na každý díl po 13 R 20 gr.
Mikuláš ten díl svůj na gruntě svém sobě srazil
Kateřina mateř jejich na díl svůj svině, oves a žito ve
3 R béře.

Letha [15]93 položil na peníze purkrechtní 1 R.
Ten jest vyzdvihla Kateřina vejš psaná.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Mokrého za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno na dluh Martinovi Maškrtných 2 R.
A Kateřině, mateři těch sirotků, též 2 R.
Téhož letha přijato od Jíry Močihuby za grunth do truhlice 1 R.
f 171b
Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Močihuba 1 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Kateřině macoše 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 2 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Močihuba 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Miko[láše] Jíry Močihuby 1 R.
Téhož letha přijato z gruntu Mikoláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Kateřině, mateři těch s[irotků], na díl její
1 ½ R.
Martinovi též dáno na díl jeho 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Močihuby 1 R.
Též přijato z gruntu Mikuláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 R.
Též dáno Kateřině na díl její macoše 2 R 5 gr.
Jakož náleželo Martinovi a Pavlovi dílů jejich 27 R 10 gr, ta spravedlnost jest na J.M. Pána jakožto po zběhlých obrácena. Z níž jest na hotově k ruce J.M. Páně vyzdviženo
11 R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 3 R 10 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry Močihuby za grunt 1 R.
Ten jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně dán po s[irotcích] zběhlých.

Též přijato od Mikuláše Mokrého za grunt 4 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých
1 R.
Kateřině dodáno ostatek dílu jejího 3 R.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihla.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry Močihuby za g[runt] ostatních peněz 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po dvou s[irotcích] zběhlých.
f 172a
Od Mikuláše Mokrého přijato za grunt 2 R.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískalového přijato od Mikuláše Mokrého 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Mikuláše Mokrého za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato za grunt od Mikuláše Mokrého 4 R.
Martinovi Maškrtnýmu z Ořešan dáno dluhu na doplacení vinohradu, jakž ten dluh napřed zapsán jest 8 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Mokrého za g[runt] 2 R.
A skoupil od Maškrtného z Ořešan dluhu 8 R.
A tak Maškrtný tu nic nemá.
Pavel, Václav a Manda zemřeli a dílu po sobě každý po 13 R 20 gr, což učiní 41 R, po sobě zanechali. To připadlo na Mikuláše a Martina bratry jejich, přijde každému po 20 R
15 gr.
Mikuláš ten sobě na gruntě svém těch 20 R 15 gr porazil. Act[um] za purgmistra Daniele Třískala letha 1606.
Martin což jemu nápadu náleželo po bratřích a sestře zemřelých summy 20 R 15 gr, ty jest prodal Mikulášovi bratru svému za hotových 4 R.
A tak tu nic nemá.