Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Sirotci n[ebožtíka] Pavla Kováře

f 211a

Jest jedna Zuzanna, ta při strejci svým v Strážnici zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě 68 na Závodí na Matějovi Šišovi 55 R.
A mimo to do letha [15]88 vyšlých 2 R. Ty při právě zůstávají.
A kromě těch 2 R jest za tímž Matějem zadrželých na těch
55 R vejš psaných do letha [15]93 18 R.
I poněvadž jest z dopuštění Božího letha [15]93 povodní na svém gruntě ne malú, než velikú škodu vzal, Jeho Mi[l]ost Pán na místě toho sirot[ka] jakoužkoli milost o ty zadrželé peníze jemu učiniti chtíti ráčí, to při vůli Jeho Mi[l]osti zůstává.
Ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 4 R až do vyplnění tej summy.
Týž tej Zuzanně náleží na vinohradě v Dolní hoře Jíry Sučanských, jakž zápis kněh horenských v listu 111 šíře v sobě obsahuje 19 R 22 ½ gr. Ty se od letha [15]94 při Vánocích po
3 R pokládati mají.

Letha [15]96 Ondra, manžel dotčené Zuzanny, ten jest podsedek nahoře psaný, na kterémž jemu 55 R po též Zuzanně náleželo, Janovi Piknovi za hotovejch peněz 5 R prodal. Též on prodal na vinohradě v Dolní hoře Jírovi Sučanský[mu] 19 R
22 ½ gr.
A tak týž Ondra po manželce své již spravedlnosti tu žádné nemá.
f 211b
Ten grunth napřed psaný pustý zůstal, neb od povodně na něm se velká škoda stala. I poněvadž Zuzanně n[ebožtíka] Pavla Kováře na tom podsedku 55 R náleželo, jest táž Kateřina (!) týž grunth témuž Matějovi Šišovi napřed psanému zase pustila, aby jí takovejch 55 R od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 2 R vyplácel.
Letha [15]94 přijato z vinohradu od Jíry Sučanskýho 3 R.
Ty sou vydány Zuzanně, s[irotku] napřed psané[mu].