Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 Nápadníci n[ebožtíka] Vaška Ševce

f 224a

Jest jich sedm: Zuzanna, Anna, Markéta, Kateřina, Pavel, Mahda, Martin.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně mimo to, jakž se dluhů splatilo a na díly své co sou vybrali a ještě dluhů, jakž níže položeno, se splatiti má, 677 R 24 gr 4 ½ den.
A to takto:
Item na mlejně Lukáše Mlynáře pod Dolní horou mimo prvnější vyzdvižení 150 R 15 gr 4 ½ den.
Item na gruntě Martina Blanařovýho mimo díl jeho sražený náleží jim 131 R 7 gr 2 ½ den.
Item na vinohradě Janošovým na Lipovsku 66 R.
Item na druhém vinohradě též na Lipovsku 73 R.
Item z vín prodaných a hotových peněz 146 R 2 ½ den.
Item na gruntě Jíry Karasa 41 R.
Item na gruntě Tomáše Ležakujového 54 R.
Item na dluzích nezvyupomínaných 12 R 1 gr 2 den.
Item od Škromacha 4 R.
Pars 677 R 24 gr 4 ½ den.
f 224b
Z toho náleží nejprve vydati do truhlice sirotčí na termíny, co jest n[ebožtík] Vašek Švec jsa purgkmistrem sirotčích peněz zůstal 47 R 16 gr.
A tak zůstává na díly 630 R 8 gr 4 ½ den.
Přijde na 7 dílů na každého po 90 R 1 gr 1 ½ den.

Vydání z tej napřed psanej hotovej summy:
Item Kateřině, manželce Jana Jurkova 27 R 2 ½ den. Dodati jí dílu jejího příde 63 R 6 den.
Item Anně, manželce Mikuláše Havranového dáno 7 R 18 gr. Dodati jí dílu jejího příde 26 R 13 gr 1 ½ den. Týž více z vín prodaných 56 R 13 gr 1 ½ den.
Item Margetě, manželce Janošové dán vinohrad na Lipovsku v 66 R. Dodati jí dílu jejího příde 24 R 1 gr 1 ½ den.
Item Zuzanně, manželce Jana Halíka té jest dán vinohrad na Lipovsku v 76 R. A tak jí dílu jejího dodati přijde 17 R 1 gr
1 ½ den.
f 225a
Item Mandě, manželce Pavla Jakšova vydáno z vín prodaných 56 R. Dodati jí dílu jejího příde 34 R 1 gr 1 ½ den.
Item Pavlovi dílu jeho poněvadž on nic nebral, dáti se všeho má 90 R 1 gr 1 ½ den.
Item Martinovi též se vyplniti dílu jeho má 90 R 1 gr
1 ½ den.
Pars 344 R 20 gr 1 den.

Dílové Martinů a Pavlů poněvadž jest Kateřina sestra jejich stavu svého nezměnila, a jak ti zemřelí sirotci, tak i ona jedni po druhých nápadu očekávajíc jich přečkala, spravedlnost po nich zůstalá na túž Kateřinu připadla.

Ta summa, kteráž těm osobám napřed psaným se doplniti má, na těchto gruntech níže psaných a dluzích zůstává:
Item na Lukášovi Mlynáři pod Dolní horou 150 R 15 gr
4 ½ den. Ty mají jíti od letha [15]95 při Vánocích takto: 1 R 29 gr 2 den a od letha [15]96 pořadně jíti mají po 7 R.
f 225b
Item na gruntě Martina Blanařova 131 R 7 gr 2 ½ den. Na to jest za ním zadrželých do letha [15]93 20 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 7 R pokládati má. Těch 20 R zadrželých má se na ty peníze sirotčí, co se těch termínů podle cedule řezané za n[ebožtíka] Vaška Ševce doplniti má do truhlice sirotčí, když napomenut bude, položiti.
Item na gruntě Jíry Karasa též náleží 41 R. Na to co jest položil, má to ukázati a k jeho zápisu se položiti.
Item na gruntě Tomáše Ležakuje 54 R. Ty jsou všecky za ním zadržalé.
Item na dluzích nezvyupomínaných 16 R 1 gr 2 den. Podle cedulí kdo co dlužen jest, kteréž za těmi nápadníky zůstává a oni sobě takový dluh vyupomínati mají.

Letha [15]94 přijato od Martina Blanařového za grunth 7 R.
Ty sou složeny do truhlice sirotčí na zaplacení termínů.
Téhož letha [15]94 přijato od Tomáše Ležakuje na zadržalé peníze 6 R.
Z toho dáno Václavovi písaři 2 R 24 gr.
Více přijato od Jíry Karasového peněz ročních za grunth
4 R.
Ty sou odvedeny na zaplacení termínův do truhlice sirotčí.
A již mu puštěno placení od letha [15]95 po 3 R.
f 226a
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Blanaře 7 R.
Ty sou odvedeny na termíny do jinejch peněz sirotčí[ch].
Též přijato od Tomáše Ležakujového za grunth 6 R.
Položila Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Lukášovi Čačovském za mlejn 1 R 29 gr 2 den.
Z toho dáno na termíny do jinejch peněz s[irotčích] 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Karasa 2 R.
Přijato od Tomáše Ležakujového za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Od Zuzanny Mlynářky přijato za mlejn 10 R.
Z toho dáno na termíny do jinejch s[irotčích] peněz 19 R
5 gr 2 den.
Téhož letha přijato od Martina Blanaře za grunth peněz 7 R.
Kateřině dáno na díl její letha [15]96 7 R.

Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Karasa 2 R.
Téhož letha přijato z gruntu Martina Trkvy 7 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Ležakuje 6 R.
Z toho na termíny ostatních peněz dáno 8 R 10 gr.
Margetě též dáno na díl její 3 R 10 gr.
Kateřině též dáno na díl její 14 R 19 gr 2 den.
Zuzaně též dáno 3 R 10 gr.
Ance dáno též 3 R 10 gr.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Karasa 2 R.
Též přijato od Macka Zámečníka na místě Martina Trkvy za grunt 7 R.
Též přijato od Jana Ležakuje za grunt 6 R.
Též přijato ze mlejnu pod Dolní horou 7 R.
Též přijato od Janoše z Vrbky za vinohrad 2 R.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 4 R.
Anně též dáno na její díl 4 R.
Markytě též dáno 4 R.
Zuzaně dáno na díl její 4 R.
Mandě tolikýž dáno 4 R. f 226b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry Karasa za grunt 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Silných podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 3 R.
Též přijato od Jana Žilky, mlynáře pod Dolní horou 7 R.
Též přijato z gruntu Martina Miklova 6 R.
Též přijato od Martina Halíkova za grunt 7 R.
Z toho dodáno ostatek dílu Zuzaniného Martinovi Halíkovi po mateři její 10 R.
A tak ona spravedlnost svou vyzdvihla.
Kateřině dáno z hotových peněz na díl její 20 R.
Anně též dáno do statku Mikle Havranové[ho] 5 R.
Markytě na díl její dáno 5 R.
Mandě též dáno na díl její 5 R 14 gr 1 den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Ševčíka jinak Šidláka přijato od Jíry Karasa za g[runt] 2 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Ze statku n[ebožtíka] Bartoně Silných po s[irotku] zběhlým přijato 4 R 15 gr.
Od Martina Miklového za grunt přijato 3 R.
Jakož napřed doloženo, že Kateřině po Martinovi a Pavlovi, bratřích jejích zemřelých, díly jejich náleží, i poněvadž se více bratřích a sester těchž zemřelých vživě našlo, tomu místa dáti sou nechtěli a ten statek stavovali. I aby z dalších soudů a nesnází sjíti mohlo, Kateřina nahoře psaná dobrovolně a přátelsky těm bratřím svým z toho statku 60 R 26 gr 4 den pustila, aby sobě rok po roku spolu sou po 6 R vyzdvihovali hned od leta 1601. K tomu statku puštěnýmu jsou nápadníci tito: Marta, Markyta Janoška, Zuzaniny děti, Martina Halíka děti, Anniny děti, přijde každýmu ze těch nápad[níků] po 12 R 5 gr 2 den.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a vydáno jim peněz hotových toto:
Kateřině 11 R.
Martě 1 R 3 gr.
Markytě 1 R 3 gr.
Jíry Vaškových dětem 1 R 3 gr.
Zuzaniným dětem, s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíka 1 R 3 gr.
Anniným dětem, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havrano[vého]
1 R 3 gr.
f 227a
Jakož náleželo Martinovi Pavla Jakšových v tomto statku po Mandě macoše jeho summy 24 R, ty peníze prodal s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíkového za hotových 13 R, kteréž těm sirotkom docházeti mají. Actum letha 1601.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jíry Karasa za grunt 1 R.
Od Macka Zámečníka za grunt 4 R.
Od Markyty Janošky za dobytek přijato – nic.
Od Martina Miklového za grunt přijato 3 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Kateřině dáno na díl její 5 R.
Markytě Janošce dáno na díl její 2 R.
Dětem Anniným, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havrano[vého]
2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Halíkového nic, nenáleží jim nic.
S[irotkům[ n[ebožtíka] Martina Halíkového dáno 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vaškových dáno 2 R.
Martě, manželce Macka Zámečníka 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry Karasového za grunt 1 R.
Od Macka Zámečníka za g[runt] přijato 3 R.
Od Martina Miklového za grunt 2 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Z toho vydáno Kateřině na díl její 2 R 5 gr.
Markytě Janošce 2 R 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havranových po Anně 2R 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vaškových 2 R 5 gr.
Martě, manželce Macka Zámečníka 2 R 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíka z dílu Anniného půl dílu 1 R 2 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Halíka dílu Zuzaniného půl dílu 1 R 2 ½ gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Karasa za grunt 2 R.
Od Macka Zámečníka za grunt 7 R.
Od Martina Miklového za grunt 6 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.

f 227b
Z toho dáno Kateřině 3 R 20 gr.
Markytě Janošce 3 R 20 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševcového 3 R
20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havranových po Anně 3 R 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blanařového po Martě mateři 3 R 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíka půl dílu 1 R 25 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Halíka též půl dílu 1 R 25 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Macka Zámečníka za grunt 7 R.
Od Jíry Karasa za g[runt] přijato 2 R.
Od Martina Miklova za grunt přijato ost[atní] 4 R. A tak jim doplaceno.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Kateřině dáno na díl její 4 R.
Markytě Janošce ost[atní] 3 R 6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaškového ost[atní] 3 R 6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranového ost[atní] 3 R
6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanařového ost[atní] 3 R 6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka půl dílu ost[atní]
1 R 18 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíkova též ost[atní] 1 R
18 gr.
A tak ti nápadníci vybrali.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Macka Zámečníka za grunt 2 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 4 R.
Kateřině dáno na díl její, které přijal muž její, peněz hotových 6 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jana Žilky za mlejn 6 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Od Eliáše Záhorovského na místě Macka Zámečníka za grunt přijato 5 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Žilky za mlejn 6 R.
Přijala je Kateřina na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Žilky za mlejn 4 peníze po 6 R – 24 R.
Přijala je Kateřina na díl svůj.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky za mlýn přijato ročních peněz 6 R.
Ty přijala Kateřina na svůj díl.

f 228a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky ze mlejna přijato peněz ročních 12 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Babiráda za gr[unt] 56 peněz 2 R.
Ty sou vydané Kateřině.
Od Jana Žilky za mlejn přijato peněz a vydáno Kateřině 6 R.