Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunth Jana Zdeňkova

f 1a
N a Z á v o d í l i d é u s e d l í

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 113 Jan vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli po ne[božtíku] Vaňkovi Zdeňkovi otci jeho pozůstalý za summu 100 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]93 peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil 59 zl
10 gr 1 den. A ještě do letha [15]94 dopláceti zůstává bratřím a sestrám svým 40 zl 19 gr 6 den.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu i obci náležité Jan Tulajů, Šimek Mozolů, Jan Kopřivů, Jíra Jež, Jíra Hudec a Macek Skúmalů R.S.N. Těch 40 zl 19 gr 6 den vejš psaných má od letha [15]94 při Vánocích pokládati po 4 zl.
Letha [15]94 položil Jan Zdeňků peněz ročních za grunth
4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
f 1b
Letha [15]95 položil Jan Zdeňků peněz purgk[rechtních]
4 zl.
Letha [15]96 Jan Zdeňků položil za grunth 4 zl.
Letha [15]97 Jan Zdeňků položil za grunth svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Zdeňků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka, bratřím a sestrám svejm 4 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Zdeňků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka, bratřím a sestrám svý[m] 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 1 zl 22 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Jan Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 4 zlů.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňkova 1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Zdeňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňkova ostatních peněz 27 gr 3 den.
A tak má gr[unt] zouplna a docela zaplacený.

Pusté (škrtnuto)
Nejni pusté

Letha 1661 dne 11. Martii za ouředníka pana Baltazara Vogle a purgkmistra Jana Hroše Václav Zdeněk zdědíc po otci svém Janovi Zdeňkovi grunth ut supra s polouláním roli zaplacený, jsouc již věkem zešlý s jistou vůlí J.H.M. a náměstka jeho z dotčeného grunthu a poloulání propuštěn jest a pustil jej s týmž polouláním synu svému Martinovi Zdeňkovi na tento jistý spuosob, aby jeho i matku do smrti aneb libosti jejich vychovával a jim oběma spolu u sebe obydlí přál. Kterýžto se jemu i s tím polouláním roli odevzdává a připisuje za volný a svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké panské i obecní Martin Budínek a Pavel Měsíček SRSaNR.