Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

120 Grunt Jana Cigánka

f 1191a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 40 Jan vejš psaný koupil podsedek od Matěje Skaličky za summu 28 zl 15 gr.
Závdanku témuž Matějovi vyplnil 1 zl, letha 1591 a 1592 položil purkrechtních peněz 2 zl a ještě od letha 1593 dopláceti zůstává při Vánocích Matějovi Skaličkovi po 1 zl – 25 zl 15 gr, ty jemu pokládati má po 1 zl.
Rukojmě Jan Zýbal a Vaněk Janulků R.S.N.
Letha [15]94 a [15]93 položil Jan Cigánek za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha 1595 položil Jan Cigánek peněz purgkrechtních za grunth 1 zl. Ten přijal Matěj Skalička.
Letha [15]96 položil Jan Cigánek Matějovi Skalickýmu 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Cigánek Matějovi Skalicskýmu za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Jan Cigánek Matějovi Skaličkovi za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Cigánek za grunt svůj Matějovi Skaličkovi 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Cigánek za grunt svůj Matějovi Skaličkovi 1 zl.
Jan Cigánek pustil tento grunt Jírovi synu svému, aby jej sobě doplácel.
f 1191b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Cigánek za gr[unt] Matějovi Skaličkovi 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Cigánek za g[runt] Matějovi Skaličkovi 1 zl.
A skoupil od Matěje Skaličky, což jemu na tom gruntě náleželo 16 zl, dal jemu za ně tele.
A tak má grunt zaplacený.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Gigánkovi, Ance, manželce téhož Jíry Cigánka za summu 20 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 10 zl a dopláceti zůstává sirotku svému ještě 10 zl placením každého roku při Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ďaďů, Jan Straňanský S.R.S.A N.

Letha 1614 purgkmistr a starší veličtí prodali s vůlí Anky, manželky téhož n[ebožtíka] Jíry Cigánka, Janovi Cigánkovi za summu 10 zl bez závdanku. A což sobě na tom gruntě dílu svého porazila, totiž 10 zl, ty jemu pustila, platiti za něj má počna letha 1615 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení toho podsedku Marek Tkadlec a Vítek Malý S.R.S.N.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Cigánek prodal ten grunt Jankovi Sotoráři za 10 zl. Závdanku dal 1 zl 15 gr, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vítek Malý a Jan Valíků SRSAN.
Téhož leta Daněk Sotorář položil za grunt peněz 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Daněk Sotorář položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Cigánka 1 zl. Ten jest vydán Anně mateři.

Pusté
f 1192a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera prodal ouřad velický podsedekh Sotorářovský Janovi Pluskeřovi za summu
4 zlm, platiti má po vyjití 3 leth ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Václav Pivka a Václav Procháska S.R.S.a N.R.