Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

128 Mlejn Lukáše pod Dolní horou

f 1271a

Letha Páně 1594 podle regimentu za purgmistra Vaňka Jakšova letha 1594 učiněného Lukáš vejš psaný koupil jest mlejn po ne[božtíku] Jírovi, synu ne[božtíka] Vaška Ševce zůstalý za summu 543 zl 27 gr.
Na kderoužto summu do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních, též dílu Zuzanny manželky své poraženého vyplnil 144 zl 2 gr 6 den a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává 399 zl 24 gr 1 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Janošovi do Vrbky 18 zl 5 den. Ty má takto vyzdvihnouti: letha 1594 10 zl a letha 1595 8 zl 5 den.
Item nápadníkům ne[božtíka] Vaška Ševce, tak jakž v rejstřích sirotčích co komu náleží poznamenány jsou, má se jim z tej summy ut s[upr]a vyplniti 150 zl 15 gr 6 den. Ty se jim takto platiti mají: letha [15]95 1 zl 29 gr 2 den a od letha 1596 pořadně po 7 zl.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jíry, syna ne[božtíka] Vaška Ševce 231 zl 8 gr 2 den. Ty jim jíti mají od letha [15]96 při Vánocích po 3 zl.
Rukojmě Mikuláš Votický, Matěj Karasů, Matěj Hošek, Kuba Žádalů, Gabřiš Lacků, Jan Sysel, Vávra Petruželka, Jan Pikna, Pavel Šidláků, Matyáš Čačovský bratr Lukášů R.S.N.
f 1271b
Letha [15]94 položil Lukáš Čačovský, mlynář pod Dolní horou, za mlejn peněz ročních 10 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí, bejti měly, ale jsou náležely Janošovi předně. Ty jsou mu vydány.
Letha 1595 při Vánocích položila Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Lukášovi Čačovském, za mlejn 10 zl. Z toho dáno Janošovi ostatek, což mu náleželo 8 zl 5 den a na sirotky Vaška Ševce odvedeno do truhlice sirotčí 1 zl 28 gr 2 den.
Letha [15]96 při Vánocích položila Zuzanna vdova za mlejn svůj peněz purgkrecht[ních] 10 zl.

Leta [15]97 ten mlýn napřed psaný jest prodán po ne[božtíku] Lukášovi mlynáři Janovi Žilkovi z rolí a vinohradem v Dolní hoře a lukami jiným vším k tomu mlýnu příslušenst[vím] za summu 543 zl 27 gr. Závdanku položil Jan Žilka hned při odevzdání toho mlejnu 25 zl, z toho závdanku dáno sirot[kům] ne[božtíka] Vaška Ševce 10 zl a 15 zl zanecháno sirotku pozůstalému po n[ebožtíku] Lukášovi Čačovským a ostatek platiti má od leta [15]98 pořadně po
10 zl.
Těch 10 zl na sirotky Lukáše Čačovskýho zanechanejch pravým nápadem podli smluv svadebních zuzaně, manželce Jana Žilky mlynáře, připadla a sou jí od práva vydány.

Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Karas, Martin Rosů, Jura Hošků, Macek Sládků, Mikoláš Žilků, Adam Bošácký, Jan Měsíček, Jan Morús, Mikoláš Šidláků
S.R.S.A.N.R.S.N.
f 1272a
Leta 1598 Jan Žilka mlynář srazil sobě na tomto mlejnu dílu po Zuzaně manželce svej, kderé se jemu za položený vypisují, summy 158 zl 2 gr 1 den.
A tak zuostává ještě za ten mlejn doplatiti 360 zl 24 gr
6 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 129 zl 16 gr 4 den, platcení po 7 zl.
Na sirotky n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce, 231 zl 8 gr
2 den, platcení po 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Žilka za mlejn svůj ut s[upr]a 10 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Žilka za mlejn svůj ut s[upr]a 10 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Žilka za mlejn svůj 10 zl. Z toho dáno nápadníkom n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce
3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Žilka za mlejn svůj 10 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Žilka za mlejn svůj 10 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Žilka za mlejn 10 zl. Z toho dáno na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka]Jíry, syna Vaška Ševce 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Žilka za mlejn 10 zl. Z toho dáno na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaškova Ševce 3 zl.
f 1272b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana ouředníka, aby Jan Žilka za tento mlejn toliko po 8 zl doplácel.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Žilka za mlejn 6 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 4 zl a na sirotky n[ebožtíka] Jíry, syna Vaškova Ševce 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Žilka za mlejn 8 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Žilka za mlejn 8 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Žilka za mlejn štverých peněz 32 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce
24 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil za mlejn ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce
8 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil za mlýn na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce za 2 letha
16 zl. Z toho dáno nápad[níkům] Vaška Ševce 12 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Žilka položil za mlýn peněz ročních 8 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Žilka položil za mlýn nápadníkům Vaška Ševce ostatních 22 zl 16 gr
4 den. A tak tu nic více nemají, již půjdou peníze na sirotky n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil za mlejn peněz ročních 8 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaška Ševce.
f 1273a
Letha 1628 za purgkmistra Pavla Radějovského Jan Žilka položil za mlejn peněz ročních 4 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaška Ševce.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil za mlejn peněz ročních 5 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaškového.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Žilka položil za mlejn peněz ročních 5 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaškového.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Žilka položil za mlejn peněz ročních 5 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaškového.
Letha Páně 1631 za purgmistra Jiříka Machule Jan Žilka, mlynář pod měst[ečkem] Velkou, majíc před několika lethy dva kusy roli slove Kouty, jeden od Jana Mezníka za hotových
10 zl 15 gr a druhý od Mikuláše Mirošovského za hotových 8 zl ukoupené a zouplna zaplacené a nemajíc toho kupu jednoho i druhého nikdež zaopatřeného, žádostiv byl toho, aby jemu takový kus roli, jeden i druhý, pro budoucí pamět v knihách těchto připsán byl. Což se k žádosti jeho s potvrzením toho kupu s vědomím po přísaze učiněné osob těchto: Jana Baňaře, Michala Pivky, Eliáše Mirošovského a Jana Srny, vše z měst[ečka] Veliké, s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka toho času panství strážnicského, i stalo. A tak se mu jeden i druhý kus tejž roli odevzdává za volný, svobodný a zouplna zaplacený. Actum letha a za purgmistra ut s[upr]a.

Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky Jan Žilka položil za mlejn Janovi Jíry Vaškového 4 zl.
f 1273b
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jan Žilka položil za mlejn Janovi Jíry Vaškového, kteréž on přijal 4 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Žilka položil za grunt Janovi Jíry Vaškového a on jich přijal 4 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Žilka položil za grunt, Lida, pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Jíry Vaškovém přijala 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Žilka po n[ebožtíku] otci svém položil na ten mlejn, kteréž přijala Lida po n[ebožtíku] Janovi Vaškovém jakošto manželu svém 4 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Žilka po n[ebožtíku] otci svém položil za ten mlejn 4 zl. Ty přijala Lida po n[ebožtíku] Janovi Vaškovém jakošto manželu svém.
Leta Páně 1638 za purkmistra Jiříka Čejky našlo se na tom mlejně vyplaceného, tak co nebo[žtík] Jan Žilka vyplatil, summy hotové 404 zl 18 gr 5 den. Takové peníze rozdělené jsou dvoum sirotkům: Jíra přijal na svůj díl 202 zl 9 gr 2 ½ den, Zuzana přijala též na díl svůj 202 zl 9 gr 2 ½ den.
f 1274a
Takové peníze skoupil Jura Žilků od Václava Mračny na místě Zuzany manželky jeho, totiž jejího dílu 202 zl 9 gr 2 ½ den, za kteréšto peníze dáno jest Václavovi Mračnovi rži 10 měřic, pšenice 3 měřice a ječmena 3 m[ěřice].
A tak na tom mlejně Jura Žilka zaplaceno jmíti bude
412 zl 18 gr 5 den.
A poněvadž ještě jeden sirotek zůstává a o něm se věděti nemůže, jestli na živě, jménem Martin, jestliže by se navrátil, povinni budou jeho díl navrátiti.

Leta 1639 za purgkmistra Mikoláše Blanařového Jíra Žilka položil za ten mlejn 4 zl. Ty přijal Jan Zdeňků na místě Lidy manželky své.
Letha 1640 za purkmistra Jiříka Machule položil Jíra Žilka Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky své 4 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jíra Žilků položil Janovi Zdeňkovému na místě Lidy manželky svej, kteréž přijal
4 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jíra Žilka položil Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky svej, kteréž přijal 8 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Žilka položil Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky svej, kteréž přijal 4 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jíra Žilka položil Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky svej, kteréž přijal 4 zl.

f 1274b
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachounového Jíra Žilka položil peněz ročních a ty přijal Jan Zdeňků na místě manželky své 4 zl.
Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Jíra Žilka položil peněz ročních, kteréž přijal Jan Zdeňků na místě manželky své za rok 1649 4 zl.
Téhož letha a za purgkmistra ut supra Jíra Žilka položil peněz ročních, kteréž přijal Jan Zdeňků na místě manželky své za rok 1650 4 zl.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera položil Jura Žilka ročních peněz, kteréž přijal Jan Zdeňků na místě manželky své za rokh 1651 2 zlm.
Letha Páně 1662 Jiřík Žilka položil za mlejn svůj ročních peněz 3 zl. Ty přijal Mikuláš Světlík.
Leta Páně 1670 dne 2. Maii Jiřík Žilka, syn po nebo[žtíku], položil za ten mlejn peněz roční[ch] na srážku summy zasedělé 22 zl. A ty přijal Mikuláš Světlík na místě Zuzanny manželky své k rukám svým.