Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

129 Mlejn Jana, syna Tomše Mezníka

f 1281a

Letha 1594 ve středu po s[vaté]m Jakubu za purgmistra Vaňka Jakšova a spolu tovaryšů jeho prodán jest mlejn po nebožt[íku] Tomášovi Mezným mlynáři zůstalej se vším k témuž mlejnu příslušenstvím za summu 800 zl.
A kderejž platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 20 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item Janovi Bartoše mlynáře Meznýho 460 zl, kderáž jemu od letha vejš psaného pořadně vycházeti má po 20 zl.
Týž náleží si[rotkům] ne[božtíka] Tomáše Meznýho mlynáře 340 zl. Ty jim jíti mají, když Jan Bartošů svou summu vybere, též po 20 zl.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti tito se býti R.S.A.N přiznali: Mikuláš Srnuov, Mikuláš Hoškuo, Jan Sečnů, Jan Matěje Mitáčkových, Jan Vachúňů, Jan Líčko, Ondra Matoušků, Jíra Patajskej, Pavel Pavelka, Jíra Hašašů, Tomáš Kujů, Daniel Třískalů, Martin Miklů, Matúš Hanáček, Martin Pavla Jakšového, Jíra Zuzanových, Šimek Mozolových, Jíra Ochlasta, Jíra Holenků a Martin Rabáček.
Jan Tomše Mezníka místo závdanku na tenž mlejn sobě 93 zl 18 gr 5 den porazil.
f 1281b
Letha Páně 1594 položil Jan syn Mezníků za mlejn peněz ročních 20 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha 1595 položil Jan syn Mezníka mlynáře peněz ročních za mlejn 20 zl.
Letha [15]96 položil Jan syn Mezního mlynáře peněz ročních za mlejn 20 zl.
Leta [15]97 položil Jan syn n[ebožtíka] Mezního mlynáře za mlejn peněz ročních 20 zl.
Leta [15]98 položil Jan syn Mezního mlynáře za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan syn Mezního mlynáře za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezní[ho] mlynáře 20 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan syn Mezního za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 15 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového položil Jan Mezní mlynář na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře za mlejn 20 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Tomšů Mezní mlynář skoupil na mlejně svém od Jana, syna n[ebožtíka] Bartoše mlynáře, předních peněz 40 zl za hotových 20 zl. A tak nebude povinen platiti až od letha 1604.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře na peníze, kteréž letha 1600 zaseděl 5 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky nápadníci n[ebožtíka] Tomáše Mezního mlynáře položili na místě otce svého zadržalých peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezníka 100 zl. Ty přijal Jan do Veselí na díl svůj.
f 1282a
Jakož náleželo nápad[níkům] n[ebožtíka] Tomáše Mezního mlynáře na tomto mlejně jmenovitě Barboře, Jírovi, Kuně, Kateřině a Anně dílů jejich k vyzdvižení každý po 42 zl 15 gr, čeho učiní v summě 212 zl 15 gr, ty sou Janovi Tomšovýmu bratru svýmu pustili za touž příčinou, že jest Annu sestru jejich a svou z rukou nepřátelských penězi svými vyplatil. A tak ti nápadníci na tom mlejně nic nemají.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Jan Tomšů prodal mlejn svrchu psaný se vším k němu od starodávna příslušenstvím slovoutnému panu Matějovi Chlupovi jinak Přerovskýmu, měštěnínu města Hradiště, za summu 700 zl, závdanku jemu na hotových penězích vyplnil 168 zl. A jakož Janovi Tomšovýmu na tom mlejně na posledních penězích náleželo 289 zl 15 gr, ty jest panu Matějovi svrchu psanému za hotových 68 zl 12 gr
5 den prodal. Ostatek platiti má od letha 1610 po 20 zl. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. Rukojmě za p[ana] Matěje ut sup[ra] Jan Zdeňků, Jan Štěpánů a Jíra Janků
S.R.S.a N.
Na tom mlejně náleží:
Janovi n[ebožtíka] Bartoše mlynáře Mezního do Veselí předních peněz 100 zl.
Zuzanně n[ebožtíka] Tomše Mezního mlynáře od nepřátel zajaté dílu jejího 55 zl 15 gr 4 den.
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil p[an] Matěj Chlup jinak Přerovský za mlejn ut sup[ra] Janovi n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.

Jakož náleželo nápadníkům n[ebožtíka] Tomáše Mezního mlynáře na tomto mlejně spravedlnosti kromě Zuzany, která byla od nepřátel zajatá, 85 zl 21 gr 3 den, ty sou prodali p[anu] Matějovi Přerovskýmu.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil pan Matěj Přerovský za mlýn ut s[upr]a čtverých peněz po 20 zl Janovi n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 80 zl. A tak ten Jan na tom mlejně nic více nemá.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato jest od pana Matěje Přerovskýho za mlejn ut s[upr]a 33 zl. Ty jsou do statku n[ebožtíka] Thomáše Mezního mlynáře odvedeny.
f 1282b
Letha 1633 za purkmistra Jiříka Čejkového ten mlejn slove Mezní pan Martin Janko jej prodal Adamovi Polákovi za 460 zl. Závdanku položil, kteréž pan Martin Janko přijal 30 zl, placení ročně po 20 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení mlejna a jinších povinností odbejvání Pavel Měsíček, Václav Srna, Václav Pivků, Jan Babirád SRSN.
f 1283a
Letha 1659 při tomto mlejně ut s[upr]a zaznamenává se pro budoucí památku tato věc:
Tak jakož se v těchto rejstřích gruntovních nachází, že mlejn tento, kterého předkové pana Martina Jankho v držení byli, vejšeji [a] nížeji, za 800 zl koupený bejval, nyní pak poněvadž jest spustl a týž Martin Jankho jakožto nynější držitel takového mlejna jej ne tak vystavěti a k prvnějšímu zvelebení přivésti, ale ani jak zasedělé staré, tak také novější povinnosti spravovati prostředků nemajíc, tou příčinou aby větší dluhy a tak obtížnosti již dotčeného Martina Jankho nerostly, J.M Pán pan František z Magni, S[va]té Římské říše hrabě na Strážnici, jakožto pravý a dědičný pán gruntův, ráčil jisté osoby, totiž urozeného a statečného rytíře pana Václava Bitovského, Jana Zemana Statenického polesného, Jana Gabriela, mlynáře hodonského, Jíry Žilky, mlynáře horního a Matěje Mlčka, mlynáře lipovského k tomu zvoliti. Kteřížto souce tam vypraveni, u přítomnosti Jana Pivky, purgkmistra veleckého a starších jeho Jana Vachouna, Jana Molera, Jana Hroša, Pavla Vachounového a Mikuláše Hrabala z povážením
f 1283b
nynějších obtížných a těžkých časův tento mlejn prošacovali a že se nynější čas vejšeji šacovati nemůže jednomyslně vysvětlili, než toliko v summě za 500 zlr.
Na kterémžto mlejně tyto následující dluhy se nachází:

Předně zasedělých peněžitých činžův z tohoto mlejna a z roubanic i roli od letha 1638 až do letha 1659, to jest za 21 rok, počítají rychtáři velecští 146 zlr 28 ½ kr.
Item za 4 mě[řice] ovsa, které Martin Jankho v roku 1638 ze dvou louk cizích spraviti povinen byl, a toho času oves po
1 ½ zlr platil – 6 zlr.
Item pšenice činžové ze mlejna za 21 roků povinné, ročně po 32 mě[řicích], činí 672 mě[řic] a na penězích rok k roku po
45 kr 1 víd počítajíce, činí 504 zlr.
Item Cí[sařské] M[ilos]ti contributii, kteráž by se pro ty všechny letha z tohoto mlejna na 100 zlr počítati mohla, ta se s vuolí a povolením JHM vypouští.
Summa dluhův mimo contributii činí 656 zlr 28 ½ kr.

A tak z povážením tejto svrchu psané spustlosti právem tímto J.H.M. jakoto dědičný pán gruntův ráčil
f 1284a
mlejn ten na sebe potáhnouti a jej skrze ouředníka svého Balthasara Vogla u přítomnosti Jana Zemana polesného, též u přítomnosti téhož Martina Jankho a Jiříka Ratiborského Janovi Kvizínovi mlynáři prodati dáti, a to za tu nahoře vyměřenou a od osob svrchu psaných prošacovanou summu těch 500 zlr. Závdanku hned při odevzdávce mlejna má týž Kvizín do důchodův složiti 50 zlr a ostatek vypláceti ročně počnouce při Vánocích příštích letha 1660 po 30 zlr. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení a všechny povinnosti panské Jan Mohler, Pavel Vachounů, Jan Vachounů a Jan (nečitelné), všichni z městečka Velké S.R.S.a N.
NB. Co se dotejče vybejvajícího reštu, co by tak mimo těch 500 zlr ut s[upr]a Martin Jankho dopláceti jměl, totiž 156 zlr 28 ½ kr, to pozůstává při další resolutii J.H. M[ilos]ti.
Stalo se na zámku Strážnici letha již svrchu psaného.
f 1284b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Jan Kvizín položil za mlejn svůj slove Na mezi do důchodův J.H.M. podle cedulky Johanesa Ignatiusa, písaře důchodního, jednu bečku vína za rokh 1660, v penězích
20 zl. To víno jest dovezeno do lázně petrovské na slouk.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jan Kvizín položil za mlejn svůj slove Na mezi do důchodův J.H.M. podle cedulky Johanesa Ignatiusa, písaře důchodního, téhož času 10 zl a za písaře důchodního Johanesa Čopolovského tolikéž podle cedulky od něho danej
20 zl.