Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunth Martina Bednáře

f 151a

Letha 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 48 Martin vejš psaný koupil podsedek z roubanicí pod Rovněnú od Martina Hajana za 38 zl.
Závdanku téhož letha vejš psaného Martinovi Hajanovi položil 5 zl. Též letha [15]93 položil jedny peníze purkrechtní 2 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 31 zl, ty má pokládati po 2 zl.
Ta summa nahoře psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům po n[ebožtíku] Duchkovi Kuchyňovi předních peněz 8 zl. Ty se jim pokládati mají po 2 zl.
Item Mikulášovi Silných 4 zl. Ty jemu jíti mají, když sirotci Duchka Kuchyně svých 8 zl vyzdvihnou.
Item Martinovi Hajanovu na posledních penězích též náleží 19 zl. Ty jemu se pokládati budou, když nejprve napřed psaní nápadníci svou summu vyzdvihnou, též po 2 zl.
Rukojmě Pavel Pavelka, Jan Klačan R.S.N.
f 151b
Letha [15]94 položil Martin Bednář za grunth svůj peněz purgkrechtních nápadníkům nebo[žtíka] Duchka Kuchyňových 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin Bednář za grunth nápadníkům Duchka Kuchyňových 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Martina Bednáře za grunth, kteréž nápadníci Duchka Kuchyňových přijali 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Bednář za grunt svůj 2 zl. Jsou vydány nápadníkům ne[božtíka] Duchka Kuchyně ostatek.
Mikuoláš Silných umřel a ty 4 zl svrchu psaný na Kateřinu, sestru jeho vlastní připadly.
Leta 1598 položil Martin Bednář za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jíra Buchta po Kateřině manželce své.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Bednář za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jíra Buchta ostatní po Kateřině manželce své.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Bednář 1 zl. Ty přijal Martin Hajanů.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Bednář za grunt Martinovi Hajanovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Bednář za g[runt] Martinovi Hajanovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Bednář za g[runt] Martinovi Hajanovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Bednář za g[runt] Martinovi Hajanovi 2 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali podsedek ut s[upr]a z roubanicemi. pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Bednářovi, Jírovi Moňkovýmu za summu
38 zl. Závdanku dal 6 zl. Z toho dáno Janovi Pařízkovi do Bobalova na díl Mandy manželky jeho 2 zl a na Kateřinu a Annu, které od nepřítele zajaty sou, zanechávají se 4 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Baňař, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
f 152a
Na tom gruntě náleží těmto:
Martinovi Hajanovi předních peněz 11 zl.
Mandě, dceři neb[ožtíka] Martina Bednáře 7 zl.
Dvěma sirotkům neb[ožtíka] Martina Bednáře, totiž Kateřině a Anně, kteréž od nepřítele zajaty sou, každé po 7 zl – 14 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Moňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Moňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře položil Jíra Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Moňků položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Moňků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1633 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten gr[unt] požár Pavlovi Měsíčkovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vachounů a Jan Thomášů S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Pavel Měsíček položil za grunt, kteréž přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Měsíček položil za grunt, ty přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Měsíček položil za grunt Mikolášovi Zvedinosovému 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Pavel Měsíček Mikulášovi Zvedinosovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového [položil] Pavel Měsíček Mikulášovi Zvedinosovi 1 zl.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Měsíček položil a přijal Mikuláš Zvedinosa 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Pavel Měsíček nápadníkům svrchu psaným 1 zl.
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Pavel Měsíček položil peněz ročních nápadníkům svrchu psaným 1 zl.