Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunth Mikuláše Srnového

f 331a

Ten Mikuláš Srnů má grunth koupený podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 133 z půl lánem roli za summu 200 zl.
Za kderýž jest do letha [15]93 vyplnil z závdankem, penězi purkrechtními a i s těmi 10 zl od Tomana Smolínského, kteréž jemu podle poručenství n[ebožtíka] Mikuláše Míky bratra jeho náležely, 55 zl. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 145 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry Srny, tak jakž v registřích sirotčích položeno jest 60 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Item sirot[ku] n[ebožtíka] Mikuláše Míky jménem Mikulášovi náleží 80 zl 15 gr 5 den. Ty jemu jíti mají při Vánocích letha [15]94 též po 3 zl.
Item Dorotě, manželce Mikuláše Jurikových, náleží na posledních penězích 4 zl 14 gr 2 den.
Rukojmě Jan Karas, Jan Miklů, Jíra Silných, Martin Rosů, Jan Myjavský, Jíra Hlošků, Jíra Srnů a Jan Sysel R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Srnového za grunth peněz ročních 6 zl. Ty oboje složeny do truhlice sirotčí na sirotky vejš psané. Z toho dáno Mikulášovi, synu n[ebožtíka] Mikuláše Míky, 3 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Srnových za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Srnových za grunth 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 3 zl a na nápadníky Mikoláše Míky do truhlice dáno 3 zl.
f 331b
Leta [15]97 položil Mikoláš Srnových za grunt svůj 6 zl. Ty jsou dány Mikolášovi Míkovi na díl jeho.
Leta 1598 položil Mikuláš Srnových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Srny 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš Srnů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Srny 6 zl. Ty sou vydány Mikulášovi Míkovi za lonský a letoší rok.
A jakož ještě náleželo na tom gruntě Mikulášovi Míkovi summy 62 zl 15 gr 5 den, takové peníze prodal Jan Jasének z Nezdenic, nápadník téhož n[ebožtíka] Mikuláše Míky, Mikulášovi Srnovému za hotových peněz 12 zl 12 gr. A tak ti nápadníci na tom gruntě nic nemají. A tak Mikuláš Srnů nebude povinen platiti než po 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Srnů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Srnů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 2 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Srnů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Srnů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 3 zl.
A skoupil od Mikuláše Sučanského, muže Doroty někdy Mikuláše Jurikových, což jí tu na posledních penězích náleželo, totiž 4 zl 14 gr 2 den za hotových 24 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil on za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 3 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt s půl lánem roli, ze 3 koňmi, z vozem, pluhem, bránou, z jedním teletem a 1 sviní i jiným k tomu příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Srnovým, Pavlovi Vítovýmu, kterýž Barboru, dceru téhož Mikuláše Srnového, za manželku pojal, za summu 200 zl. Závdanku dáti má 15 zl a platiti každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Martin Žádalů, Mikuláš Mokrých, Jan Mitáček S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel Vítův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnova 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Vítův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnova 3 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Pavel Vítů prodal týž ut sup[ra] grunt s půlláním roli, s jedním koněm, vozem, pluhem a bránou Janovi Ševcovýmu a přidal jemu čtvery hony žita a ječmene 1 m[ěřici], žita 2 m[ěřice], ovsa 14 m[ěřic], a jiným k tomu gruntu příslušenstvím za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 12 zl a platiti má od letha ut sup[ra] při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a placení i jiné povinnosti panské Pavel Tomášů, Jíra Tomášů, Mikuláš Formánek a Jan Srnů S.R.S.a N.
NB. Pavel Vítů odjal od téhož gruntu vinohrad v Dolní hoře a platí za něj při statku Mikuláše Srnového. Kromě sobě vymínil zahrádku.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka ten Jan Ševčíků zemřel a na ten kup vstoupil Michal Hylko. Oddal závdanku na ten grunt 10 zl a tolikéž nebuďa roku na tom gruntě zemřel. Ten grunt tak pustý zůstával bez hospodáře.

Letha 1613 za purgkmistra Jíry Žilky starší veličtí prodali ten grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Michalovi Hylkovi Janovi Srnovému za summu 130 zl. Závdanku dal 10 zl a platiti jej má od letha 1614 po 4 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. [Rukojmě] Daniel Baťů, Kuba Zigův, Jan Bílý a Václav Hobzů S.R.S.a N.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Srnů za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 4 zl.
A jakož náleželo z tohoto gruntu Janovi Srnovému dílu jeho po otci, totiž 9 zl 28 gr 1 den, ty jest sobě porazil. A tak nebude povinen pokládati nežli po 3 zl až do vyjití těch peněz s[irotkům] Jíry Srnového.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Srnů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Srnů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového za 2 leta 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Srnů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 3 zl.

Pusté
f 332b
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest grunt ze čtvrtí roli Gotfrýdovi Ševcovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Kolář a Mikoláš Srnů SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Václav Srnů prodal svrchu psaný grunt s půl lánem roli Janovi Pivkovému za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě Mikuláš Krupice a Jan Vachoun S.R.S.N.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan Pivků a ten přijal Václav Srnů 1 zl.
Item tenž Jan Pivků pouští od tohoto poloulání roli Vavřínkovi Jelínkovi zeti svému jednu štvrt za zaplacenou. Těch pak ostatních 7 zl bude povinen týž Jan Pivků nápadníkům dopláceti.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jan Pivků položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Václav Srnů.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli po Vavřínovi Jelínkovi Tomášovi Kuchyňkovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské a obecní Martin Větrů a Pavel Měsíček SRSN.
f 333a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky ujal druhú stranu podsedku podle Tomáše Kuchyňky pustú Mikuláš Zdeněk z jednou čtvrtí roli po Janovi Pivkovi za summu 8 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú [a] svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Zdeňků a Martin Zháňal SRSN.