Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunth Jakuba Porubských

f 371a

Tenž Jakub koupil jest grunth po ne[božtíku] Šebestovi Smolínském zůstalý se štvrtí roli a jinými věcmi podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 98 za 50 zl.
Z té summy místo závdanku dílu Kuny manželky své srazil sobě 6 zl 7 gr a ostatek 44 zl 22 gr náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Mahdě Gregorce 4 zl. Ty jí mají letha [15]90 při Vánocích položeny býti. Ty jsou jí téhož letha svrchu psaného od téhož Jakuba položeny.
Item Vávrovi Fňukalovi náleží 21 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]92 při času výš psaném po 2 zl.
Item týž náleží na tom gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] Šebesty Smolínského Janovi, Mikulášovi a Anně 18 zl 22 gr. Ty jim jíti mají od letha [15]92 při Vánocích po 1 zl, dokudž Vávra Fňukalů své spravedlnosti nevyzdvihne a po vyzdvižení tej spravedlnosti bude jim pořadně po 3 zl vycházeti.
Na to jest tenž Jakub položil do letha 1593 peněz purkrechtních 10 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Jakub Fulnecký peněz purgkrechtních
3 zl. Z toho vzal Vávra Fňukalů 2 zl a na sirotky Šebestovy do truhlice sirotčí 1 zl.
f 371b
Vydáno s toho:
Item Mandě Gregorce 4 zl.
Item Vávrovi Fňukalovi 3 zl.
A na sirotky zůstává při právě 3 zl 15 gr.
Rukojmě Macek Porubských, Štefan Porubských a Mikuláš Sekerka R.S.N.
Letha [15]95 položil Jakub Porubský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 zl. Z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Šebesty Smolínského 1 zl. Ten zl jest dán do truhlice sirotčí a ti sirotci nejsou zapsáni.

Letha [15]96 ten grunth jest prodán, když Jakub Porubský z něho utekl, Jírovi Molovi za summu, což na něm dopláceti týž Porubský měl, totiž za 37 zl 22 gr. Místo závdanku položil peníze roční 2 zl, z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Šebesty Smolínskýho též 1 zl. A platiti má od letha [15]97 pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Mikoláš Pecen, Kašpar Nedvěd S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jíra Molů za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Šebesty Smolínského v truhlici necháno 1 zl.

Téhož leta [15]97 Jíra Mol vejš psaný prodal grunt svůj Jírovi Barlabášovi ze čtvrtí roli za 37 zl 22 gr. Závdanku položil hned při odevzdání Jírovi Molovi 2 zl a roční peníze, jakž výš dotčeno, jest na místě Molovém Jíra Barlabáš položil 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Zdeňků, Pavel Nevrlý S.R.S.
f 372a
Leta 1598 položil Jíra Barlabáš za grunt svůj Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Barlabáš za g[runt] svůj Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Barlabáš Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
Kuně dáno na díl její z peněz sirotků n[ebožtíka] Šebesty Smolínského manželce jeho 1 zl 15 gr.
Letha 1601 dáno k ruce J.M. Páně po Janovi a Mikulášovi, s[irotcích] zběhlých n[ebožtíka] Šebesty Smolínského 4 zl
15 gr.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jíra Barlabáš prodal grunt ze čtvrtí roli a se vším osetím ozimým Benešovi Holému za summu 37 zl 22 gr bez závdanku. A Jíra Barlabáš pustil Benešovi Holýmu, což tu zaplaceného měl, totiž 10 zl, platiti má ostatek od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Šimek Ležakujů a Mikuláš Kaše S.R.S.A N.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Anna, vdova zůstalá po n[ebožtíku] Benešovi Holým, prodala grunt ze čtvrtí roli Vaňkovi Petrovýmu za summu 50 zl. Závdanku položil též Anně vdově 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Klimek Bednář, Šťastný Lačných S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Vávrovi Fňukalovi 3 zl.
J.M. Pánu po s[irotcích] zběhlých Šebesty Smolínského 11 zl
7 gr.
Jakubovi Porubskýmu 7 zl 15 gr.
Jírovi Molovi 2 zl.
Dvěma sirotkům n[ebožtíka] Beneše Holého a mateři jejich třetí 16 zl 7 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Vaněk Petrů za grunt Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
f 372b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vaněk petrů za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 1 zl a k ruce JM Páně 1 zl vzato.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Vaněk Petrů prodal podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli Martinovi Žádalovýmu za summu 36 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáčků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Martin Žádalů za grunt, přijat k ruce JM Páně 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Žádalů prodal g[runt] ze čtvrtí roli Janovi Jíry Srnového za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 35 zl, platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Trnka, Jan Zdeňků, Jíra Janků S.R.S.A.N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Jíry Srnového za rok [1]609 a [1]610 dvojích peněz 1 zl. Vzat k ruce J.M.P.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jan Jíry Srnového prodal ten grunt svrchu psaný, jaký jej sám byl koupil, Markovi Tkadlcovi za summu 35 zl bez závdanku a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu Jura Trnka a Daněk Holý S.R.S.a nerozdílnou.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Marek Tkadlec za g[runt] k ruce Jeho [Mil]osti Páně 1 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Marek Tkadlec prodal ten grunt se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, Jurovi Beňadovi za summu 35 zl. Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Daniel Baťů a Jan Havránek SRSN.
f 373a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Beňada položil za gr[unt] JM Pánu za 2 leta 2 zl.

Pusté