Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunth Jana Kopřivového

f 31a

Ten Jan výš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých prostředních purgkrechtních v listu 143 zaplacený.

Letha [15]96 ten grunth jest prodán po n[ebožtíku] Janovi Kopřivovi ze čtvrtí roli Mikolášovi Pecnovi za summu 70 zl. Závdanku položil Mikoláš Pecnů, kteréž za života svého přijal Jan Kopřivů, 5 zl a platiti jej má od nahoře psaného letha takto:
Letha [15]96 položil Mikoláš Pecnů roční peníze 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 3 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kvizín, Tomáš Kujů, Mikoláš Sekerka S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Mikoláš Pecen za grunt svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Pecen za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Pecen za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy
3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Pecen za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 1 zl
15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Pecen za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 1 zl
15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 1 zl
15 gr.
f 31b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 3 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Mikuláš Pecen prodal grunth ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Václavovi Jíry Šidlákového za summu 96 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Adam Bošáckých, Martin Miklů, Jíra Barvínek, Jan Stravů S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Václav Jíry Šidlákova za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 4 zl. Z toho dáno Mikulášovi Pecnovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Jíry Šidláka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy
3 zl.

Jakož náleželo Mikulášovi Pecnovi vyplacených peněz na tom gruntě 38 zl 15 gr, ty peníze prodal Václavovi Šidlákovému za hotových 4 zl 7 gr. A tak nebude povinen platiti nežli od letha 1609 po 3 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Jíry Šidláka za grunt 3 zl. Ty přijal B[ratr] Jan Ejvan podle skoupení od Václava, s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopřivy. Ještě jemu bude zuostávati 24 zl 14 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Jíry Šidláka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy
2 zl. Ty přijali hospodáři zboru velického.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Jíry Šidláka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jan Kopřivy 4 zl. Ty přijali hospodáři zboru velického.
Letha a za purgkmistra Jíry Žilka položil Václav Jíry Šidláka za g[runt] B[ratru] Janovi Ejvanovi ročních peněz
4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Jíry Šidlákového položil za gr[unt] B[ratru] Janovi ut s[upr]a
6 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Jíry Šidlákového položil za grunt B[ratru] Janovi ut s[upr]a 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Jíry Šidlákového položil za grunt B[ratru] Janovi Ejvanovi 2 zl.

Pusté
f 32a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a ouřad velickej prodali sou grunt pustý Jírovi Moňkovému za 16 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Mikoláš Zvedinosů, Jíra Čejků SRSN.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Martinovi Žitnému za summu 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Pivků a Jan Kolář SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Martin Žitný k obci velický 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Martin Žitný k obci velický položil 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Žitný k obci velickej položil 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Martin Žitnej k obci velickej položil 15 gr.
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Martin Žitnej položil peněz ročních k obci velickej 15 gr.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Martin Žitný zemřel a po sobě dcerku zanechal, Matěj Zhřešil pojmouc ji sobě za manželku takový grunt ze čtvrtí roli ujal za 12 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Adam Masař a Adam Němec SRSN.