Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunth Vaňka Duných

f 391a

Ten Vaněk má grunth svůj s půl lánem roli od dávních leth zouplna zaplacený.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka prodán grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, s pluhem, z bránami, se vším osetím, z dobytkem a jiným hospodářstvím i z vinohradem v Dolní hoře, pozůstalý po n[ebožtíku] Vaňkovi Duných podli poručenství jeho Mikulášovi synu jeho za summu 150 zl bez závdanku. Z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo, 23 zl 25 gr 6 den, a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti summy 126 zl 4 gr 1 den placením od letha 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Vaněk Kopřivů, Jan Duných, Jan Tomášů, Jan Pešků, Matěj Tomášků, Martin Pavlů, Jíra Janků, Jan Blahů, Václav Barinusů S.R.S.N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Duných závdanku 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Duných na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Duných na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných za grunt 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Duných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Duných za g[run na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Duných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 4 zl.
f 391b
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, pluhem, bránou, krávami 2 i z achtelem vinohradu v Dolní hoře, z boudou, presem, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Duných, Martinovi Mokrých, kterýž sobě Kateřinu, zůstalou vdovu po témž Mikulášovi Duných, za manželku pojal, za summu 150 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu po též Kateřině manželce své 21 zl 27 gr 6 den, zůstává dopláceti 128 zl 2 gr den placením každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Mikuláš Janíků, Mikuláš Lazebníků, Mikuláš Mokrých S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil za g[runt] Martin Mokrých na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Mokrých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Mokrých za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka položil Martin Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Mokrý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 3 zl.
NB. Ty 3 zl, kteréž Martin Mokrý položil, sou jemu zase navráceny, protože ten grunt prodal a jiný za něj položil po odevzdávce.

Martin Mokrý prodal grunt tento s půl lánem roli a se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, Janovi Zálešákovi Vrbovčanskému za summu 150 zl. Závdanku dal 12 zl, platiti má ročně po 4 zl.
A Martin Mokrý pustil Janovi Zálešákovi peněz zaplacených 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Eliáš Mirošovský, Mikuláš Tesař a Macek Ochlastů a Bureš SRSN.
Téhož letha za téhož purgkmistra Jan Zálešák položil za ten grunt dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 8 zl.
Pustý

Ten Martin Mokrý, co jest prodal grunt tento Janovi Zálešákovi, odtrhl 1 achtel vinohradu v Dolní hoře, potom šel preč. A ten Jan Zálešák také ušel z toho gruntu, a tak ten pustý grunt zůstává.
f 392a
Ten Martin Mokrý když preč ušel, zavedl z sebou krávu i s teletem, kteráž náležela kostelu velickému, ta se pokládá v penězích 8 zl.
Item povinen byl vosku týž Martin Mokrý na kostel dáti
2 funty, ten se pokládá za 15 gr.

Po takovém odchodu téhož Martina Mokrého purkmistr a starší i s horným velickým prodali vinohrad napřed psaný v Dolní hoře s búdou, presem a káděmi Pavlovi Tomášovému za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 zl.
Z toho se předně zaplatiti má na kostel za krávu s teletem a za vosk 8 zl 15 gr.
A ostatek všecko s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Duných z téhož vinohradu se vyplatiti má.

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tomášů položil na dluh svrchu psaný za vinoh[rad] 2 zl. Ty jsou přijal k obci velické.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr Jiřík Sekerka koupil od ouřadu půl lánu roli z gruntem za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. Jura Čejka a Mikuláš Rabáček S.R.S.N.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera jakož ten svrchu psaný grunt Jíra Sekerka pustý zanechal, týž ouřad velický prodali ten grunt z půl lánu roli po Janovi Zubatovském Janovi Kolářovi za summu 26 zlm, platiti má po vyjití 3 leth až do vyplnění summy po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Hroš a Martin Psík S.R.S.a N.R.
f 392b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Martin Zháněl ujal grunt po Janovi Kolářovi z půl lánem roli za summu 26 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náleží. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Zdeněk, Šimon Skočovský SRSN.