Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunth ne[božtíka] Jana Peškového

f 441a

Ten Jan vejš psaný měl grunth po n[ebožtíku] otci jeho zůstalý koupený podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 124 za 140 zl.
Na kderýž jest týž n[ebožtík] Jan i s tím, což po smrti jeho Zuzanna, manželka jeho po něm pozůstalá, platila, jest všeho podle vyhledání do letha [15]93 peněz purkrechtních vyplněno 87 zl 15 gr 5 den. A ještě za týž grunth doplatiti má 52 zl 14 gr 2 den, ty se mají pokládati při Vánocích od letha 1594 po 5 zl. Ta summa náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Petra Ježových.
Rukojmě, kteří ještě živí zůstávají Šimek Mozolů, Martin Škopů, Jan Kopřivů a Jíra Oulehlů R.S.N.
Letha [15]94 položila Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Peškovém za grunth 5 zl. Ty odvedeny na sirotky Petra Ježového.
Letha [15]95 položila Zuzanna, pozůstalá vdova po ne[božtíku] Janovi Peškovi 5 zl.
Letha [15]96 položila Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Peškovi 5 zl.
Leta [15]97 položila Zuzanna, n[ebožtíka] Jana Peškového manželka za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položila Zuzana Pešková na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe za grunt svůj 5 zl.
f 441b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položila Zuzanna Pešková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového položila Zuzanna Pešková s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe a položila 5 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt s půl lánem roli, s roubanicí u rybníka, se 4 koňmi a pátým hříbětem, s vozem, pluhem, bránou, s 1 krávou a 1 volkem, se 2 ovcemi, se
3 dobytka svinského a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi, synu Jana Peškového, za summu 200 zl. Závdanku položil 10 zl a dílu svého sobě srazil 39 zl 17 gr 4 den, zůstává dopláceti ještě mimo to 150 zl 12 gr 3 den, placením od letha ut s[upr]a po 5 zl. Ruk[ojmě] Jan Karas, Jan Vachounů, Tomáš Pešků, Mikuláš Pecen, Ondra Mathoušů, Jan Mitáčků, Jan Pešků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz:
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe 17 zl 14 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Peškového 132 zl 15 gr 5 den.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Pešků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 2 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 4 zl.

Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodal Mikuláš Pešků grunt s půl lánem roli, ze 3 konimi, z vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Janovi bratru svému za summu 200 zl. Z tej summy pustil jemu Mikuláš bratr jeho, což zaplaceného a dílu poraženého měl 64 zl 17 gr 4 den. Též jemu pustil Mikuláš Vachounů, což jemu dílu po Dorotě manželce jeho náleželo 39 zl 17 gr 4 den.
f 442a
A tak zůstává Jan Pešků ještě mimo to dopláceti summy 95 zl 24 gr 6 den, placením od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě Jan Mitášek, Jan Kuchyňků, Vašek Šavara, Mikuláš Hrabáčků S.R.S.A.N.
NB. Jan Pešků povinen bude Mikulášovi bratru svému až do jeho smrti každého roku jedny hony žita a jedny hony ovsa přisívati, však Mikuláš semeno své dávati má.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Pešků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe ostatních 2 zl
14 gr 2 den.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Pešků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového prvních peněz
2 zl.
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jan Pešků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 9 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pešků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 4 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pešků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového za 2 leta
4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Pešků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 4 zl.

[Pusté]

Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a starší prodali ten grunth požár s půl lánem roli Janovi Peškovému za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Machulů a Jan Tomášů S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky k tomu gruntu jest sirotků čtyři: Jan Bartonců, Mikula mladší, Dorota, Jíra Moňků dělíc na čtyři díly, každému přijde 10 zl.

Letha ut s[upr]a za téhož purgkmistra co přišlo na díl Jana Bartonce totiž 10 zl, ty jest Janovi Peškovému za jedno tele prodal. A tak tu již Jan Bartonec nic nemá.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Pešků položil za grunt a ty přijal Mikuláš Bartonců 2 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čejky Jan Pešků položil za grunt a ty přijal Pavel Vachounů 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Peška, ten přijala Alžběta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Moňkovém 1 zl.
Tyto pak peníze, které tenž Jan Peška v roku 1645 položil a přijala Běta Pešková 1 zl.
Tolikéž v roku 1646 týž Jan Peška položil a přijal Mikuláš Bartonců 1 zl.
Náleží k tomuto svrchu psanému gruntu, a tak to vepsati budouce jemu toliko ten grunt přidaný následující a zase z něho jest upuštění nic neplatit.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan Pešků a ten přijal Pavel Vachúnů na místě manželky svej 1 zl.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jan Pešků položil peněz ročních a ten přijala Běta Pešková 1 zl.
f 443a
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jan Pešků zemrouc poručil grunt svůj s půl lánem roli Pavlovi Peškovi synu svému za summu 40 zl bez závdanku. A cožkoliv na něm zaplaceného měl a Běta sestra jeho jemu z dílu svého 8 zl poručila, čehož všeho v summě učinilo 26 zl, ostatek bude povinen dopláceti nápadníkům 14 zl každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Sekerka a Vácslav Budínek SRSN.