Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunth Vaňka Jakšového

f 451a

Ten Vaněk vejš psaný má grunth s půl lánem roli i jiným příslušenstvím, též i z vinohradem koupený podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 86 za 120 zl.
Kderýž jest podle těchž knih sirotčích a regimentích purgkrechtních purgmistrovských zouplna a docela zaplatil.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Vaněk Jakšů prodal grunt z půl lánem roli, ze třemi koňmi, z půldruhýn vozem, z pluhem, z železy, se vším osetím Janovi synu svému za 100 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, platiti má od letha 1600 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Šimon Mozolů, Martin Rabáček, Daniel Třískalů, Jíra Trnka S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Jakšů za grunt Vaňkovi otci svému 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Jakšů za grunt Vaňkovi otci svému 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Jakšů za g[runt] Vaňkovi otci svému 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Jakšů za grunt 4 zl. Z toho přijal Martin Ondrů na díl Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 2 zl a do peněz s[irotčích] míšených, což n[ebožtík] Vaněk Jakšů prodělal na gruntě za statek n[ebožtíka] Matěje Plevy 2 zl.
Zůstává se ještě toho dluhu do peněz s[irotčích] míšených
5 zl 7 gr.
f 451b
Dluhu Jírovi Barvínkovýmu podli sečtení za víno, pivo a jiné věci 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Jakšů za grunth 4 zl. Ty přijal Barvínek na dluh svůj.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala Jan Jakšů srazil sobě na tomto gruntě svém dílu, což jemu po otci jeho Vaňkovi Jakšovi náleželo 15 zl 21 gr den a od Petra Janíčkových švagra svého skoupil 15 zl 21 gr den.
Více od Macha Ondrových, druhého švagra svého, též skoupil 15 zl 21 gr den.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Jakšů na dluh Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Jakšů za grunt na dluh Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Jakšů za gr[unt] do peněz sirotčích míšených 2 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Jakšů za grunt za 4 letha 4 zl. Z těch dáno na dluh do peněz sirotčích míšených 3 zl 7 gr a Margetě, nápadnici n[ebožtíka] Vaňka Jakšového, dáno 22 gr.

Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Jakšů položil za grunt 1 zl. Ten jest vydán Margetě, nápadnici n[ebožtíka] Vaňka Jakšového.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Jakšů položil za gr[unt] za 2 letha 2 zl. Ty jest přijala Margeta, nápad[nice] n[ebožtíka] Vaňka Jakšového.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Jakšů položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ten jest přijala Margeta, nápad[nice] n[ebožtíka] Vaňka ut s[upr]a.

Pusté
f 452a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Janovi Peškovi za 6 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Martin Větrův a Jíra Budínek S.R.S.N.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera prodán jest od ouřadu velecký[ho] grunt pustý požár ze štvrtí roli po Janovi Jakšovi Václavovi Procháskovi za summu 18 zlm, platiti má po vyjití 3 leth tomu, komuž náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojměza povinnosti J.H.M. a obec[ní] Jan Hejš a Hloupý S.R.S.a N.R.