Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunth Macka Tomášového

f 41a

Ten svrchu psaný Matěj má grunth svůj podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 126 učiněného od dávních leth zouplna zaplacený.

Letha 1607 za purgk[mistra] Daniela Třískala prodán grunt ze štvrtí roli, ze 3 konimi, z vozem, pluhem, železy, z bránú, z jednú krávú Matyášovi, synu Macka Tomášového (a přidáno jemu pateré honce osetí ozemného, 4 honce štvrtně) za summu 90 zl. Závdanku dal 12 zl a o svatej Trojici 2 zl a srazil sobě dílu svého, což jemu po otci jeho 21 zl náleželo, zůstává dopláceti 63 zl placením při každých Vánocích od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Švehla, Jíra Okénků, Mikuláš Krčma S.R.S.A.N.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a položil Matyáš Macka Tomáškového závdanku za grunt všech 6 zl. Z toho dáno Vaškovi Šavarovi na díl Anny manželky jeho 2 zl a na sirotky do truhlice dáno 4 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového purgkmistr a starší velicští prodali grunt ze čtvrtí roli po Mathyášovi Macka Tomášova zuostalý za summu Václavovi Kašovýmu 90 zl. Závdanku dal 6 zl, z toho dáno za dluh Mathyáše svrchu psaného 2 zl a k ruce Jeho Mi[l]osti Páně po Mathyášove Macka Tomášového pro jeho zlé chování vyzdviženo 4 zl. Ostatek platiti má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Dritů, Jura Folků S.R.S.A.N., též Jan Nemrava.
f 41b
Jakož náleželo Mathyášovi Macka Tomáškového na tomto gruntě posledních peněz 21 zl, ty náleží k ruce Jeho Mi[l]osti Páně pro neřádné chování téhož Mathyáše ut s[upr]a.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Kašů za grunt 2 zl. Ty přijal Vašek Šavarů na díl Anny ženy své.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Kašů za grunt 2 zl. Ty přijal Václav Šavarů na díl Anny ženy své.
Jakož náleželo Václavovi Kašovi dílu Běty manželky jeho, dcery neb[ožtíka] Macka Tomášového summy 21 zl, ty sobě na gruntě srazí a za položené jich jemu se vypisují. A tak nebude povinen platiti od letha 1610 nežli po 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Kašů za g[runt] 1 zl. Ten přijal Václav Šavarů na díl Anny ženy své.

Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového Vašek Kašů prodal zase grunt svůj ze čt[vrtí] roli, jedním koněm, vozem okovaným, pluh s železy, 2 kopy žita a 1 kopu ovsa, též sáněmi, vrchami zadními Mikulášovi Pecnovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Šidláků a Daniel Baťů a Martin Kulhánek S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky od Mikuláše Pecna přijato za grunt trojích peněz 7 zl. Z toho přijal Václav Šavarů na díl Anny manželky své 4 zl, Václavovi Kašovi 1 zl, Jeho [Milosti] Pánu po Matyášovi 1 zl a do truhlice sirotčí vložen 1 zl.

Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Pecen pustil ten grunt Jakubovi Ondřejovému zeti svému, aby jej doplatil tomu, komuž náleží podle register.
Téhož leta za téhož purgkmistra Jakub Ondřejů položil za ten grunt peněz ročních na místě Mikuláše Pecna 3 zl. Z toho dáno Václavovi Šavarovi 22 gr na díl manžel[ky], Václavovi Kašovi 22 gr, do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Tomášového 22 gr a na JM Pána vzato 22 gr.
Václav Kaša prodal dílu svého na tom gruntě obci velické
34 zl za hotových 5 zl 15 gr, ty budou bráti na místě jeho. A tak on tu nic více nemá.
f 42a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Ondřejů položil za grunt peněz ročních za 2 leta 6 zl. Z toho dáno Václavovi Šavarovi 1 zl 15 gr, do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Tomášové[ho] 1 zl 15 gr, k ruce JM Páně vzato 1 zl 15 gr a obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jakub Ondřejů položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Václavovi Šavarovi 22 gr, do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Tomášového 22 gr, k ruce JM Páně vzato 22 gr a obci velické též dáno 22 gr.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jakub Ondřejů prodal zase grunt tento Janovi Mitáčkovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Zvedinosů, Jan Kuchyňka a Martin Baňař S.R.S.a N.
A cožkoliv Jakub Ondřejů na tom gruntě zaplaceného jměl, to všecko Janovi Mitáčkovi pustil.

Pusté