Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Matěje Dřímalového

f 521a

Ten grunt jest podle regimentu letha [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného prodán vejš psanému Matějovi za summu 100 zl.
Na kderýž jest od letha výš psaného vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]87 23 zl a ještě dopláceti zůstává 77 zl. Ta summa všecka náleží Matějovi, sirot[ku] nebožt[íka] Jíry Skoumala, s Kateřinou mateří jeho.
Na to jest od letha [15]88 zadržel do letha [15]93 po 4 zl 20 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti má při Vánocích po
4 zl – 57 zl.
Rukojmě Martin Hlahol, Martin Jakšů, Petr Obujse a Matouš Hanáček R.S.N.
Letha [15]94 položil Matěj Dřímalů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Téhož letha položil zadržalejch peněz 20 zl.
Letha [15]95 položil Matěj Dřímalů za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Dřímalů za grunt 4 zl.
Leta [15]97 Matěj Dřímalů položil za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Matěj Dřímalů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 4 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Matěj Dřímalů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 4 zl.
f 521b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu statku po n[ebožtíku] Matějovi Dřímalovi pozůstalého Jan, syn téhož Matěje Dřímaly, koupil grunt z půl lánem roli, z koňmi, z dobytkem a jiným hospodářstvím za summu 150 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu svého 23 zl 12 gr, zůstává dopláceti od letha 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Vaněk Ševčíků, Macek Kovář, Jan Havranů, Janek Zámečník, Jan Šubelů, Jíra Hašašů, Jíra Baďura S.R.S.A N.
Téhož letha položil Jan Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skúmala 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skúmala 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
4 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt s půl lánem roli, ze 3 koňmi, krávou 1, vozem, pluhem, bránou i se vším osetím, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Dřímalovým, Michalovi Pivkovýmu za summu 150 zl bez závdanku. A srazil sobě dílu po Markytě manželce své, dceři neb[ožtíka] Matěje Dřímala, 29 zl 7 ½ gr, zůstává dopláceti ještě 120 zl 22 ½ gr, placením každého roku při Vánocích po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Blaha Kramlů, Mikuláš Janíčků, Vašek Šavara R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Michal Pivko za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 1 zl.
f 522a
Jíra a Anna, s[irotci] n[ebožtíka] Matěje Dřímalového, z lásky přátelské pustili Michalovi Pivkovi švagru svému díl po Janovi, zemřelém bratru jejich, i což na tom gruntě bylo se na něm zaplatilo summy 78 zl 10 ½ gr.
A tak zuostává dopláceti osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Skoumala předních peněz 18 zl.
Anně n[ebožtíka] Matěje Dřímala díl její 23 zl 12 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Michal Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Michal Pivko za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Janovi Rosovi nápadu po Matějovi a Mandě, nápadnících Jíry Skoumala, 3 zl 15 gr, ty jest Michal Pivků koupil od téhož Jana Rosového za hotových
1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Michal Pivků za grunt za tři letha na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Michal Pivků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Michal Pivků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dřímala za 2 leta
5 zl 7 ½ gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Michal Pivků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dřímala
3 zl. Ty 3 zl jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] Matěje Kováře po Anně, dceři n[ebožtíka] Matěje Dřímalového.
NB. Jakož letha 1617 od Michala Pivky položeno bylo za grunt peněz za dvě letha 5 zl 7 ½ gr a ty přijali Jan Sup a Jíra Dřímalů, kteréž jim nenáležely, protož povinni jsou takové peníze zase navrátiti. A ty také do statku n[ebožtíka] Matěje jinak Macka Kováře po Anně, dceři n[ebožtíka] Matěje Dřímalového, mají obráceny býti.

Pusté

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera týž purgkmistr z ouřadem prodali grunth po nebo[žtíku] Michalovi Pivkovém (nedopsáno).
f 522b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machuly týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Martinovi Chudému za summu 16 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mikuláš Babirád a Jakub Soukeník SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali druhou čtvrt roli i z gruntem Pavlovi Škromachovi za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Václav Srnů a Martin Chudý SRSN.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera umrouce Václav Michalů manželku pozůstalou jest sobě Jan Pivků zase za manželku pojal a budouce toho gruntu nápadníkem, jednu štvrt zaplacenú má. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. Rukojmě za povinnosti J.H.M. i obecní Jan Pivků a Jan Srubeň SRSaN.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Pavel Škromach položil peněz ročních z jedné čtvrti od teho kruntu, kterú v držení má, na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Michalového
1 zl.
f 523a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Vácslav (nečitelné) ujal druhou čtvrt podle Jana Pivky za summu 20 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Zálešák a Mika Janků SRSN.