Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunth Tomáše Ležakujového

f 571a

Ten Tomáš vejš psaný má svůj grunth s půl lánem roli od Vaška Ševcovýho za summu 102 zl koupený.
Za kderýž jest témuž ne[božtíku] Vaškovi vyplnil 48 zl a ještě od letha 1580 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 143 těm sirotkům Ševcovým dopláceti zůstává 54 zl. Ty jest všecky za sebou do letha [15]93 zadržel, povinen jest se s těmi nápadníky
o to urovnati a jim zaplatiti.
Rukojmě Matěj Kozub, Kuba Němců, Vaněk Konečnej a Jíra Holenků R.S.N.
Letha [15]94 položil Tomáš Ležakujů za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Tomáš Ležakujů za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Tomáš Ležakujů za grunth 6 zl.

Téhož letha [15]96 prodal Tomáš Ležakujů grunth svůj s půl lánem roli Janovi synu své[mu] za summu 100 zl. Na to jest závdanku položil otci svému 10 zl a roční peníze za [15]96 on též položil na místě téhož Tomáše, jakž vejš dotčeno, 6 zl. A tak ještě za týž grunth dopláceti zůstává od letha [15]97 po 6 zl – 84 zl. A když se s[irotkům] n[ebožtíka] Ševcovým jejich spravedlnost vyplní, tehdy otci svému po 4 zl týž Jan pokládati má.
f 571b
Však mimo to placení má Jan otci svému každý rok jedny hony žita osívati a otec má své semeno dávati až do smrti jeho. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Matěj Dřímalů, Martin Tuřanský, Jíra Tomášů, Daniel Baťů, Jíra Hašašů, Jan Plšků S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Tomáš Ležakujů za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Jan Ležakujů za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jan Ležakujů prodal grunt s půl lánem roli Martinovi Miklovi za summu 90 zl bez závdanku a platiti má od leta [15]99 s[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Ševce po 6 zl a potom po zaplacení těm sirotkům platiti bude otci svému po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Švejdský, Mikuláš Jíry Mokrých, Martin Sanitrník, Jíra Nezdenský S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Miklů za grunt svůj na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Miklů za grunt na nápad[níky] n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 zl.

Jakož Janovi Tomášovi na tomto gruntě náleželo peněz vyplacených 18 zl, takové peníze prodal Martinovi Miklové[mu] za hotových 1 zl 24 gr. A tak Jan na tom gruntě nic nemá. Act[um] ut s[upr]a.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Miklů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Miklů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Miklů za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Miklů za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl. Z toho dáno na npadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce ostat[ní]
4 zl a Tomášovi Ležakujovi předních peněz 2 zl.
f 572a
Jakož náleželo Tomášovi Ležakujovi na tomto grunthě peněz zaplacených od letha 1605 summy 46 zl, takové peníze Tomáš z lásky otcovské oddal Pavlovi synu svýmu, aby je sobě po letech vyzdvihoval po čemkoli jdou.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového prodán s poluláním grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Miklovým Jírovi Folkovi, kterýž Dorotu dceru jeho sobě za manželku pojal, ze třemi koňmi, z vozem, pluhem za summu 100 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Babirád, Vašek Hobža, Jan Štěpánů, Matěj Ochlasta S.R.S.A.N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Folků za grunt Pavlovi Tomášovému 2 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Pavlovi Tomášovýmu předních peněz 44 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Miklového 54 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Folků za grunt Pavlovi Tomášovému 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Folků za gr[unt] Pavlovi Tomášovýmu 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Folků za g[runt] 4 peněz Pavlovi Tomášovýmu, totiž 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jura Folků položil za grunt Pavlovi Tomášovému 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jura Folků položil za grunt Pavlovi Tomášovému za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Folků položil za gr[unt] Pavlovi Tomášovému 2 zl.

Pusté