Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Šimka Kramlové[ho]

f 591a

Letha 1586 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 56 nápadníci po ne[božtíku] Matoušovi Láníkovi zůstalí prodali jsou grunth se čtvrtí roli a jinými věcmi přidanými Šimkovi Kramlovi za summu 114 zl.
Na to jest položil závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]87 13 zl a ještě dopláceti zůstává 101 zl. Na to jest do letha [15]93 zadržel sirotkům neboštíka Matěje Baťovýho mlynáře 10 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích osobám níže psaným 91 zl, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Baťovýho mlynáře mimo ty zadržalé 10 zl. Ty se jim při Vánocích pořadně po 2 zl pokládati mají.
Item Matějovi Duných též náleží 15 zl. Ty jemu od letha 1598 při Vánocích jíti mají po 2 zl až do letha 1609 a od letha 1610 po 4 zl.
Item na kostel velický náleží s téhož gruntu podle poručenství n[ebožtíka] Matouše Láníka Souchovskýho 20 zl. Ty se pokládati mají, když napřed psané osoby svou spravedlnost vyzdvihnou, po 4 zl.
f 591b
Item nápadníku nebožtíka Matouše Láníka Souchovského náleží též 46 zl. Ty jim na penězích posledních, když nejprve napřed psaní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 zl jíti mají.
Rukojmě Vaněk Polák, Jíra Janků, Matěj Duných a Jan Vachúnů R.S.N.

Letha [15]95 a [15]96 položil Šimek Kramlů s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Baťového mlynáře 4 zl.
Leta [15]97 položil Šimek Kramlů za grunt svůj 1 zl. Ten jest vydán s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Baťového.
Leta [15]98 položil Šimek Kramlů za grunt svůj 3 zl. Ty vzala n[ebožtíka] Matěje Baťovýho manželka Dorota.

Téhož leta [15]98 Šimek Kramlů prodal grunt ze čtvrtí roli Jírovi Nezdenskýmu za summu 114 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Bošácký, Macek Lúkotář S.R.N.
A jakž Šimek Kramlů zaplatceného jměl na tom g[runtě]
21 zl, ty jest Jírovi Nezdenskýmu pustil. A tak tu nic nemá.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Nezdenský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Baťového 2 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Nezdenský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Baťového
1 zl. Ty zůstávají při ouřadu, přijali je nápadníci n[ebožtíka] Matěje Baťového.
f 582a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Nezdenský za grunt nápadníkům Matěje Baťového 1 zl. Přijal je Pavel nápadník.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Nezdenský nápadníkům Matěje Baťového 1 zl. Zůstávají při ouřadu, ten jest dán Pavlovi a Jírovi, nápadníkům téhož Matěje Baťového.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Nezdenský za grunt nápad[níkům] Matěje Baťového 2 zl. Z toho dáno Pavlovi mlynáři a Jírovi Hlaváčkovi, nápadníkům téhož Matěje Baťového, každému po 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Nezdenský za g[runt] nápad[níkům] Matěje Baťového 2 zl. Ty přijali nápad[níci] Matěje Baťového, každý po 1 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jíra Nezdenský prodal grunt ut s[upr]a se čtvrtí roli Jírovi Jankovýmu za summu 91 zl, závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Drahotoušský, Vaněk Petrů S.R.S.A N.

Pusté

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře z dovolení pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, prodán jest požár ten se čtvrtí roli Vaňkovi Duných za summu 26 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Daniel Baťů a Jan Bílý SRSAN.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Duných položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou vydané na kostel velický podle poručenství ut s[upr]a.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Duných položil za grunt 2 zl. Ty jsou vydány na kostel velický podli poručenst[ví].
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jírovi Ochlastovi za summu 8 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří let po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za velijaké povinnosti Jan Srubjan a Jan Vachoun S.R.S.N.
Pustý

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Jan Kavka ujal po zběhlém Ochlastovi jednu čtvrt toho polulání s požárem za 12 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Hrazánek a Jan Hroš SRSN.

Letha 1661 za purgkmistra Jana Hroše Jan Kavka z gruntův J.H.M. zběhl, purgkmistr s ouřadem prodali grunth vejš psaný s jednou čtvrtí roli Mackovi Svrčkovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. Rukojmě za placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Zdeněk a Martin Zálešák SRSaNR.