Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunth Thomana Smolínského

f 61a

Letha Páně 1586 v pondělí před s[vatý]m Jiřím podle regimentu [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného Thoman vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli i jiným se vším hospodářstvím k témuž gruntu náležitým za summu 150 zl.
Na kderémž jest sobě dílu Dorothy manželky své místo závdanku srazil a mimo to peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 74 zl 21 gr 2 den. A tak ještě za ten grunth dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 75 zl 8 gr 5 den. Ta summa náleží Václavovi a Zuzanně, si[rotkům] ne[božtíka] Jana Čejky. Na kderúž jest jim do letha [15]93 zadržel 2 zl 15 gr.
Rukojmě Vaněk Matoušů, Šimek Mozolů, Jan Pešků, Kuba Michalů, Vaněk Kopřivů, Martin Škopů, Pavel Krčma a Filip Šarda R.S.N.
Letha 1594 položil Toman Smolínský za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Toman Smolínský za grunth 5 zl.
Letha [15]96 položil Toman Smolínský za grunth 5 zl.
Letha [15]97 položil Toman Smolínský za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Toman Smolinský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
f 61b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Toman Smolínský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky
5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Toman Smolínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 3 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s polovicí osetí ozimého na díle a 2 lesy, s vozem, pluhem s železy, bránou a jiným k tomu příslušenstvím i z loukou zastavenou do Velké Vrbky Janovi Kuchyňkovi za summu 150 zl. Závdanku položil hotových 10 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Srnů, Mikuláš Škutlů, Jan Zdeňků, Jan Mitáček, Jan Pikna S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Čejky 42 zl 8 gr 5 den, s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Smolínského 97 zl 21 gr 2 den.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Kuchyňka prodal g[runt] svůj s půl lánem roli, se 2 koňmi, s polovicí všeho osetí, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím i s loukou na Opatovsku Ondrovi Mathoušovýmu za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě ti, kteříž byli za Jana Kuchyňku S.R.S.A N.

Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Mathoušů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Ondra Matoušů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Ondra Mathoušů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt z půl lánem roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem i s vším osetím pozůstalý po n[ebožtíku] Ondrovi Matúšovým Pavlovi Pivkovi za 150 zl bez závdanku, platiti má každý rok při Vánocích po
5 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě Michal Pivků, Jíra Košťálů, Jíra Hašaša, Jíra Moňků S.R.S.A.N.
Pavel Pivků srazil sobě dílu po Kateřině man[želce] svý, což na tom gruntě zaplaceného bylo 21 zl 15 gr.
f 62a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Pivko za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Pivko za grunt štverých peněz 20 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky posledních peněz, které přijala Dorotha 18 zl 8 gr 5 den, a na sirotky n[ebožtíka] Thomana Smolínského 1 zl 21 gr 2 den.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Pivko položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thomana Smolínského 5 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Pivko položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thomana Smolínského za 2 leta 10 zl.
Jakož jest náleželo Margetě, s[irotku] n[ebožtíka] Tomana Smolínského, na tomto gruntě k dobírání 81 zl, ty jest prodala Pavlovi Pivkovi za hotových 20 zl. A tak ta Margeta tu již nic více nemá a Pavel Pivko má grunt zaplacený.

Letha 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Pavla Pivkového prodán jest grunt tento Janovi synu jeho na místě jiných nápadníkův za summu 70 zl. Místo závdanku porazil sobě na tom gruntě díl, což jemu po otci přišel, totiž 35 zl, a ostatek platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Hanáček a Jan, syn Martina Baňaře, též Jura Sekerka S.R.S.a N.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pivků položil za grunt 1 zl. Ty přijal Jan Baňařů po Anně manželce své.

Leta 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Pivků položil za grunth Janovi Baňařovému 1 zl.
Leta 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Pivků položil za gr[unt] Janovi Baňařovému 2 zl.
f 62b
Letha 1631 za purgmistra Jiříka Machule Jan Pivků položil za gr[unt] Janovi Baňařovému 1 zl.
Letha 1632 za purgmistra Václava Pivky Jan Pivků položil za grunth Janovi Baňařovému 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Pivků položil za grunt Janovi ut s[upr]a 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Pivků položil za gr[unt] a ty peníze jsou přijaty do důchodův JHM po Baňařovi 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Pivka za gr[unt], ty přijal Jan Baňař 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Pivka položil za grunt ročních peněz 15 gr. Ten přijal Jan Baňař.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Baňařů co ještě na tomž gruntě, totiž 25 zlm 15 gr, dobírati jměl, takové peníze prodal on Janovi Pivkovi za jednu jalovici. A tak tenž Baňař nic více na tomž gr[untě] nemá, nýbrž docela a zúplna zaplacený jest.