Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Matěje Hudcové[ho]

f 801a

Ten Martin má svůj grunth s jednou štvrtí roli od dávných leth zaplacený.

Leta 1597 ten grunt jest ujal Martin, syn dotčeného Matěje Hudce, po smrti jeho se vším k tomu příslušenstvím i hospodářstvím podle smlouvy dobrovolné v knihách rychtářských zapsané. Z kteréhož bratrům svým doplátceti jmá 15 zl a když těch 15 zl vyplní, bude jmíti grunt svůj zapla[cený].
Na to jest leta [15]97 položil bratřím svým 4 zl. Ty přijali Jan Ševčíků a Jan Hlávků na díly své a Kače Škromachova, přijde na každého po 1 zl 10 gr.
A mimo to koupil od Jíry Silných, což jemu tu náleželo 3 zl 20 gr.
Leta 1598 položil Martin Matěje Hudce za grunt svůj peněz ročních 3 zl. Ty zuostávají při právě velickým. Z toho dáno Janovi 1 zl, Zuzaně na díl její 1 zl, Kateřině též dáno 1 zl.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Martin svrchu psaný prodal podsedek svůj ze čtvrtí roli, z jednou ovcí a jednou sviní Janovi bratru svý[mu] za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a dílu svého sobě srazil 2 zl 20 gr, zůstává dopláceti těmto: Zuzanně 2 zl 20 gr, Kateřině 2 zl 20 gr a Martinovi bratru svýmu posledních peněz 35 zl 5 gr, placením od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Jíra Holinka, Martin Kubáčků S.R.S.N.
f 801b
Leta [15]99 za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Matěje Hudcového za grunt svůj 2 zl. Z toho vzala Kateřina sestra jeho 1 zl a Zuzanna též sestra jeho 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Matěje Hudcového za g[runt] 1 zl. Z toho vzala Kateřina sestra jeho 15 gr a Zuzanna též sestra jeho 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Matěje Hudcového za grunt 1 zl. Z toho vzala Kateřina ut s[upr]a 15 gr a Zuzana též 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Hudců za g[runt] svůj 1 zl 10 gr. Z toho dáno Kateřině 20 gr a Zuzaně 20 gr. A tak ony tu nic více nemají.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Hudců 1 zl. Ten přijal Martin Hlávků, nápadník Matěje Hudcového.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Hudců 1 zl. Ten přijal Martin Hlávků, nápadník Matěje Hudcového.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Hudců za grunt 1 zl. Ten přijali nápadníci Matěje Hudcového.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrýho položil Jan Hudců za grunt nápadníkům Matěje Hudcového 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Hudců za grunt nápadníkům Matěje Hudcového 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Hudců za grunt nápadníkům Matěje Hudcového 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Hudců položil nápadníkům Matěje Hudcového 1 zl.

Pustý

Jakož na tom gruntě Martinovi Hudcovému náleželo 11 zl
5 gr, ty jest dobrovolně Janovi bratru svému upustil. A tak týž Jan grunt má zaplacený.

Letha páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti Jana Hudcového nápadníci po něm pozůstalí prodali tento gr[unt] ze čtvrtí roli a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Jírovi, synu n[ebožtíka] Jana Hudcové[ho], za 25 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Babirád a Mikuláš Babirád SRSAN.
f 802a
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového položil Jura, syn n[ebožtíka] Jana Hudcového, za grunt peněz ročních 2 zl. Dáno z nich Jurovi 12 gr, Dorotě mateři dáno 12 gr, Kateřině dáno 12 zl, na Mikuláše a na Zuzannu zanecháno každému po
12 gr.
Pusté