Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Radějov

f 165a

Plat stálý z podsedkův při s[vaté]m Jiří a s[vaté]m Vácslavě:

Jan Záblatský .......... ze 1 podsedka ...... 5 gr
Vácslav Janíčků ........ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Matěj Morous ........... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Ziglů .............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Mathouš Beňků .......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Sovka .............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Kachník ............ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Pánků .............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jakub Tesař ............ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Zpurný ............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Mikuláš Javorský ....... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jakub Vančický ......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Adam Lukovský .......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Pars 2 zl 5 gr
f 165b
Jíra Slámka ............ ze 1 podsedka ...... 5 gr
Urban Ambrů ............ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jíra Vávrů ............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Martin Kašparů ......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Pavel Žáků ............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Balcar Bernarth ........ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Mathouš Matulů ......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jíra Křižanů ........... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Martin Sovků ........... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jíra Nezdenský ......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Šimek Neřád ............ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Kašpar Kašný ........... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Urban Polák ............ ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jíra Matušků ........... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Ondra Vachalců ......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Gybal .............. ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Staněk Bešťák .......... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Thomáš Fryštatský ...... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Jan Vachalců ........... ze 1 pod[sedku] .... 5 gr
Vácslav Malík .......... ze ½ pod[sedku] .... 2 gr 3 ½ den
Pars 3 zl 7 gr 3 ½ den
f 166a
Říha Němec ............. ze ½ podsedka ....... 2 gr 3 ½ den
Dorota Petra Jurkovskýho ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Matěj Pekař ............ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Martin Chudara ......... ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Mathouš Velický ........ ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Vaňků ............. ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Machů ............. ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr

Viktorin Podolský ...... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Martin Mihalů .......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Blažek Krčma ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Baďárek ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Peterků ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Vácslav Mihalů ......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Němčanský ......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jan Nožičků ............ ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Nezdenský ......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Vácslav Bělíků ......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Ondra Žáků ............. ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jan Sedláků ............ ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Ondra Pánků ............ ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Pars 3 zl
f 166b
Jan Hanáků ............. ze 1 podsedka ....... 5 gr
Bratr Jan Cedron ....... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Martin Gygal ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jan Mlynářů ............ ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Sovka ............. ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Pavel Bělíků ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Kobelář ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jan Janošů ............. ze ½ pod[sedku] .... 2 gr 3 ½ den
Matěj Uhlíř ............ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Matěj Bešťák ........... ze ½ pod[sedku] .... 2 gr 3 ½ den
Martin Bartoňů ......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Matěj Prchlík .......... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Remeš Mošvic ........... ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Vácslav Duka ........... ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Martin Matulíků ........ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Jan Krejčířů ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Zálešák ........... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Jíra Šuba .............. ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Jakub Kovář ............ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Jíra Holých ............ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Pars 2 zl 17 gr 3 ½ den
f 167a
Pavel Peterků .......... ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Urban Tesař ............ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Vácslav Vsetínský ...... ze 1 pod[sedku] ..... 5 gr
Daniel Řeháků .......... ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Martin Bělobrad ........ ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Mikuláš Knápků ......... ze ½ pod[sedku] ..... 2 gr 3 ½ den
Pars 17 gr 3 ½ den

Summa platu stálýho z podsedkův v Radějově vychází
při s[vaté]m Jiří 11 zl 17 gr 3 ½ den
a při s[vatém] Vácslavě tolikéž 11 zl 17 gr 3 ½ den.

f 167b
Oves platový a slepice od hor, z podsedkův o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Všickni sousedé radějovští jak sedí (podle napřed rozepsání) jeden podle druhého, jichž jest v počtu 79, povinen jest každý při s[vaté]m Vácslavě dáti ovsa od hor po 1 čtvrti. Činí tohož ovsa, což vychází ode všech sousedův radějovských, v summě 19 měřic 3 čtvrti.

A tolikéž slepic od hor od každého souseda po 1 čtvrti vychází v summě 19 slepic 3 čtvrti.

f 168a
Plat obce radějovské:

Platu za šenk vinný dává obec radějovská při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 3 zl.

Plat a povinnosti mlynáře radějovskýho:

Platu ze mlýna dává při s[vaté]m Jiří 14 gr a při s[vaté]m Vácslavě 14 gr.

Též povinen jest mlynář radějovský sedm dní do roka dílo tesařský, což se jemu ukáže, dělati.

f 168b
Plat od řezníka radějovskýho:

Řezník radějovský dává z jatky každého roku o masopustě platu loje 1 kámen a k hodům velikonočním jeřábka 1.

f 171a
Radějovští povinnosti tyto mají:

Každý který koně má, povinni sou k stavení při dvoře strážnickým a radějovským což se jim rozkáže robotovati i desátek vinný odvážeti.

Podsedníci pěší povinni sou vinohrady Jeho [Mil]osti Páně v Štamfátích díly všelijakými zdělávati, hrozny zbírati, do boudy nositi i presovati.

Též sou povinni na všelijaké roboty pěší, kdež se jim rozkáže, jíti a dělati, co se jim ukáže.

Též povinni sou na horách trávy síci, seno hrabati a voziti do dvoru radějovskýho.

Též na hon povinni sou všickni choditi.

Povinni sou ovce panské práti a holiti, platí se jim od staré ovce po 1 víd a od jehněte po ½ den bílém.

Kteří koně mají, povinni sou po 3 fůrách hnoje na roli Jeho [Mil]osti Páně vyvézti.

Povinni sou 2 dni obilí rozseté na rolích panských vláčeti.

f 171b
Povinni sou k cihelni a k vápence i do uhlisk dříví voziti, též vápno, cihly i uhlí voziti, kde se jim ukáže.

Povinni sou všickni jak kdo sedí konopí anebo lnu po 1 kopě natrhati.

Též hofeři a hoferkyně, kteří vinohrady své mají, povinni sou po 1 kopě, a kteří vinohradův svých nemají, po ½ kopě konopí anebo lnu natrhati.

Hoferkyně povinny sou konopě aneb len panský tříti, platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení od 1 kyty po 1 den alb.

Hofeři a hoferkyně povinni sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, cibuli, mrkev, řepu vybírati a což se jim ukáže okolo zahradních věcí dělati.

Též povinni sou všickni každý jak kdo sedí Jeho [Mil]osti Pánu po 4 loktech konopné neb koudelné příze z panských konopí neb koudele napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti za to že jim Jeho [Mil]ost Pán ráčil dovoliti, aby sobě vinohrad k obci vysadili.

(f 172 – 175 prázdné)

f 176a
V e s L h o t a T v a r o ž n á

Plat stálý peněžitý z podsedkův i za sejr při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

Jan Pškavý .......... ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ..... 10 gr 4 ½ den
Vácslav Rožků ....... ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ..... 10 gr 4 ½ den
Mikuláš Tomků ....... ze 1 čtvrti robotní ... 4 gr 4 ½ den
Martin Kejdů ........ ze 1 čtvrti robotní ... 4 gr 4 ½ den
Jan Pavlů ........... ze ½ podsedka ......... 2 gr ½ den
Vácslav Dopito ...... ze ½ pod[sedku] ....... 2 gr ½ den
Vácslav Vlků ........ ze ½ pod[sedku] ....... 2 gr ½ den
Mikuláš Škrachů ..... ze ½ pod[sedku] ....... 2 gr ½ den
Martin Lišků ........ ze 1 pod[sedku] ....... 4 gr 1 den
Jan Šoustalů ........ ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Martin Vaculíků ..... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Pars 1 zl 26 gr 6 ½ den
f 176b
Vítek Slezák ........ z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Mikuláš Tomanů ...... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jíra Černický ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jan Zachar .......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Urban Hloušků ....... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jíra Janků .......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jíra Vávrů .......... ze 1 pod[sedku] ....... 4 gr 1 den
Jan Kaláb ........... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Starého ......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Martin Valouchů ..... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jíra Urbánků ........ z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jíra Pechů .......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Moštěnský ....... ze 1 pods[edku ........ 4 gr 1 den
Mikuláš Pyskatý ..... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jan Remšů ........... ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ..... 10 gr 4 ½ den
Jan Hynků ........... ze 3 čtvrtí ........... 13 gr 6 ½ den
Martin Vlků ......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Pěkník .......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Pars 4 zl 8 gr 6 den

f 177a
Mikuláš Adamů ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Matěj Kozel ......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jíra Lišků .......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Vácslav Hustý ....... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Martin Šara ......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Thobiáš Polešovský .. z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Matěj Kroček ........ z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Susů ............ ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Martin Rožků ........ ze 1 čtvrti ........... 4 gr 2 ½ den
Martin Navrátilů .... ze 3 čtvrtí ........... 13 gr 6 ½ den
Jan Jurků ........... ze 1 podsedku a
ze čtvrti roli činžové ........ 10 gr 4 ½ den
Filip Němec ......... ze ½ podsedku ......... 2 gr ½ den
Martin Outerků ...... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Holub ........... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Pavel Valentů ....... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Matěj Krhlů ......... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Valka Kozlů ......... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jan Vašků ........... ze 1 pods[edku] a
čtvrti roli činžové ........ 10 gr 4 ½ den
Pars 4 zl 8 gr 1 den
f 177b
Matěj Křižanů ....... ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ........ 10 gr 4 ½ den
Picek Slezák ........ ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Valenta Slezák ...... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Vávra Smolů ......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Matěj Starého ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jan Učeň ............ ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jíra Novák .......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Štěpanců ........ ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jan Babula .......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Pavel Tesař ......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jan Bradáč .......... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jíra Šašků .......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jan Machura ......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jíra Škrovánek ...... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jíra Škeřup ......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Valenta Slezák ...... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Jíra Blažků ......... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
P[an] Adam Šambergk ze 5 čtvrtí ........... 23 gr 1 ½ den
David z Rovně ....... ze 3 čtvrtí ........... 13 gr 6 ½ den
Pars 4 zl 24 gr 2 den
f 178a
Jakub Hlucký ........ ze 1 čtvrtě ........... 4 gr 4 ½ den
Jíra Koželuhů ....... z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Vácslav Němčanský ... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Thomáš Blažků ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jíra Myslivců ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Matěj Vlků .......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den

Jan Horčice ......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Martin Rabák ........ z půl lánu ............ 9 gr 2 den
Staněk Knápků ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Kateřina Kozubova ... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Bartoň Svorňů ....... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Vácslav Venhledě .... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jan Kručka .......... ze 1 čtvrti ........... 4 gr 4 ½ den
Jan Pavlíků ......... ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ..... 10 gr 4 ½ den
Vaněk Tomanů ........ ze ½ podsedka ......... 2 gr ½ den
Martin Pavlů ........ ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ..... 10 gr 4 ½ den
Vácslav Škrach ...... ze 1 podsedka a
ze čtvrti roli činžové ..... 10 gr 4 ½ den
Pars 3 zl 13 gr ½ den
f 178b
Martin Kořenků ...... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Martin Hanáků ....... ze 1 pods[edku] ....... 4 gr 1 den
Jan Zlesa ........... ze ½ podsedku ......... 2 gr ½ den
Pars 10 gr 2 ½ den

Summa platu stálýho peněžitýho i za sejry
z podsedkův ve Lhotě Tvarožné vychází
při s[vaté]m Jiří 19 zl 1 gr 4 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 19 zl 1 gr 4 ½ den.

f 179a Oves a slepice purgkrechtní platový při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:
oves slepice
Jan Pškavý ........ ze 1 čtvrti roli ... 2 m[ěřice] ... 2
Vácslav Rožků ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Mikuláš Tomků ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Kejdů ...... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Šoustalů ...... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Vaculíků ... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Vítek Slezák ...... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Mikuláš Tomanů .... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Černický ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Zachar ........ z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jíra Janků ........ ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Kaláb ......... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jan Starého ....... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Urbánků ...... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jíra Pechů ........ z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jan Hynků ......... ze 3 čtvrtí ........ 6 m[ěřic] .... 6
Pars ovsa 1 met 18 m[ěřic]
Pars slepic 48 slepic
f 179b
Martin Vlků ....... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jan Pěkník ........ z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Mikuláš Adamů ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Matěj Kozel ....... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jíra Lišků ........ ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Vácslav Hustý ..... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Martin Šara ....... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Thobiáš Polešovský z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Matěj Kroček ...... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jan Susů .......... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Rožků ...... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Navrátilů .. ze 3 čtvrtí ........ 6 m[ěřic] .... 6
Jan Jurků ......... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Outerků .... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jan Vašků ......... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Matěj Křižanů ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Picek Slezák ...... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Valenta Slezák .... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Pars ovsa 1 met 26 m[ěřic]
Pars slepic 56 slepic
f 180a
Vávra Smolů ....... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Matěj Starého ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Učeň .......... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Novák ........ z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jan Babule ........ ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Pavel Tesař ....... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Šašků ........ z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4

Jan Machura ....... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jíra Škrovánek .... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Škeřup ....... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Valenta Slezák .... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Jíra Blažků ....... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
P[an] Adam Šamberk ze 5 čtvrtí ....... 10 m[ěřic] ... 10
David z Rovně ..... ze 3 čtvrtí ........ 6 m[ěřic] .... 6
Jakub Hlucký ...... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Koželuhů ..... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Thomáš Blažků ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jíra Myslivců ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Pars ovsa 2 mty
Pars slepic 1 kopa
f 180b
Matěj Vlků ........ ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Horčice ....... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Rabák ...... z půl lánu ......... 4 m[ěřice] ... 4
Staněk Knápků ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Kateřina Kozubova ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Bartoň Svorňů ..... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Vácslav Venhledě .. ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Kručka ........ ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Jan Pavlíků ....... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Martin Pavlů ...... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Vácslav Škrach .... ze 1 čtvrti ........ 2 m[ěřice] ... 2
Pars ovsa 24 m[ěřic]
Pars slepic 24 slepice

Summa ovsa purgkrechtního platovýho vychází
při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
6 mtů 8 m[ěřic].

Summa slepic platových po témž ovsi purgkrechtním vychází
při s[vaté]m Vác[slavě] jednou v rok
3 kopy 8 slepic.
Ty se na zámek na kuchyni k outratám odvozují.

f 181a
Oves a slepice platový od hor při s[vaté]m Vác[slavě] jednou v rok:

Též povinni sou Tvarožnolhotští ovsa od hor jednou v rok, totiž při s[vaté]m Vácslavě, dáti v summě 1 met 15 m[ěřic].

Tolikéž slepic od hor po témž ovsi povinni sou tehdáž při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávati v summě 45 slepic.

f 181b
Vejce platový o Velikonoci jednou v rok:

Každý poloulánník povinnen jest po 20 a čtvrtník po
10 vejcích při Velikonoci jednou v rok Jeho [Mil]osti Pánu dáti.

Jest poloulánníků ve Lhotě Tvarožné 26 a čtvrtníků 41, více sou tam čtvrtníci 2, ale těch platů od starodávna nespravují.

A tak vychází vajec ode všech 15 kop 30 vajec.

f 182a
Husy o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Každý poloulánník povinnen jest 1 hus a každý čtvrtník
½ husy při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávati.

Jest poloulánníků 26 a čtvrtníků 41 a tak vychází ode všech husí 46 ½ husy.

Počítaje každou hus po 4 gr, učiní za ně peněz 6 R 6 gr.

f 182b
Kury humenní o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Každý poloulánník povinen jest kur humenních 5 a čtvrtník
3 kury při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávati.

Jest poloulánníků 26 a čtvrtníků 41 a tak vychází kur humenních ode všech 4 kopy 13 kur.

Počítaje každou kuru humenní po 12 den alb, učiní za ně peněz 14 zl 13 gr 5 den.

f 183a
Plat stálý od obce tvarožnolhotské:

Platu za šindel při s[vaté]m Jiří jednou v rok dávají
20 gr.

Platu za 23 telat při s[vaté]m Jiří jednou v rok dávají
1 zl 12 gr 4 den.

Platu za nechování hlásnýho dávají při s[vaté]m Jiří
2 zl 22 gr 3 ½ den a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 22 gr 3 ½ den.

Platu za šenk vinný při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávají 5 zl.

Platu z krčmy dává obec lhotská při s[vaté]m Jiří 12 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 12 gr.

f 183b
Plat od řezníků:

Když jest řezník na dědině, povinen jest platu dávati o masopustě jednou v rok loje přepuštěného 1 kámen a k Velikonoci jeřábka 1.

f 184a
Tvarožnolhotští povinnosti tyto mají:

K rybníku lhotskýmu povinni sou robotovati, ploty plésti, tarasy opravovati i pro plod jezditi a ryby odnášeti.

Na kněždubským a petrovským rybníku povinni sou místa svá ukázaná opravovati, kamení nebo taras a což potřebí jest přivážeti.

Při dvoře strážnickým povinni sou orati, hnůj voziti, vláčeti, žíti, obilí z pole voziti poloulánníci, čtvrtníci, podsedníci i hofeři, až se všecko sklidí.

Dříví ku palivu i k pivovaru povinni sou v lese strážnickým, aneb kde se jim ukáže, dělati, též je na zámek Strážnici a ku pivovaru voziti.

Též k cihelnám a k vápence i do uhlisk dříví povinni sou voziti.

Tolikéž cihly, vápno a uhlí povinni sou na zámek Stráž[nici] aneb kde se jim rozkáže voziti.
f 184b
Trávy na loukách při dvoře strážnickým a radějovským i na horách povinni sou séci, seno hrabati i kde se jim rozkáže voziti.

Podsedníci pěší povinni sou do vinohradův panských na Strážnicku Čtvrtí a Klínů, každý po 6 dnech na jakékoliv dílo choditi dělati, též hrozny zbírati, v putnách do boud nositi, až se všecko sebere a sklidí.

Též podsedníci povinni sou ke dvoru strážnickýmu a do zahrady panské i do chmelnice robotovati, což se jim rozkáže.

Podsedníci kteří koně mají, povinni sou podle jiných sousedův k stavení robotovati jako jiní čtvrtníci.

Desátek od vinohradův lhotských povinni sou na Strážnici odvážeti, od přivezení každé bečky vína desátečního má se jim platiti na zámku po 3 gr.

K stavení povinni sou dříví a jiné potřeby přivážeti a dodávati.

Chmel na chmelnici panské povinni sou drhnouti.

Povinni sou všickni do hor choditi aneb posílati.

f 185a
Ovce panské povinni sou holiti, platí se jim od každé ovce staré po 1 gr víd a od jehněte po ½ gr alb.

Povinni sou všickni jak kdo sedí konopí anebo lnu po 1 kopě natrhati.

Hofeři kteří vinohrady své mají, povinni sou po 1 kopě a ti, kteříž vinohrady nemají, po ½ kopě konopí anebo lnu natrhati.

Podruhyně povinny sou konopě anebo len tříti, platí se jim od každé kyty konopí z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení 1 kyty po 1 den alb.

Podruzi a podruhyně povinni sou v zahradách panských pleti, cibuli, mrkev, řepu vybírati a vykopávati, též zelí okopávati i což více potřeba jest okolo zahradních věcí, to dělati.

Též povinni sou všickni, jak kdo sedí, Jeho [Mil]osti Pánu po 4 loktech konopné neb koudelné příze z panských konopí neb koudele napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti za to, že jim Jeho [Mil]ost Pán ráčil dovoliti, aby sobě k obci vinohrad vysadili.

(185b – 189b prázdné)