Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Zápis Jana Zátopy

Leta Páně 1781 dne 2. měsíce máje při právě horenském činí se tento zápis neb pamět, že majíce Josef Podolan ½ 4 [achtele] vinohrada v Šumberkách, ležící mezi sousedy z jednej strany Vencla Fridricha, z druhej strany Jury Sečky, takový jest odprodal za summu hotových peněz osemnást rýnských,
18 zl. Tak takový vinohrad při právě horenském se připisuje a odevzdává Janovi Zátopovi i jeho potomkom za volný a svobodný na čase budoucí k užívání pod obyčejmi contribučenskú povinnost a panský zemní [a] desátek. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne a roku ut supra.

Za horného spolu i purg[mistra] Jana Bačíka

(bez čísla b)
Leta Páně 1698 za úřadu horynství Martina Starého ujal sobě Mikuláš Starý půl achtele vinohradu úlehle v hoře Šumberku na kreftování, nemá se dáti desátku ani zemní do šesti let. A tak jest výš psaným horným Mikulášovi Starému odevzdaný za svobodný a nezávadný. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Pavel Blahutík, Jura Sadílek SRN dne 10. ledna.

Leta Páně 1715 za úřadu horynství Jana Starého ujal sobě Jan Starý štvrt achtele vinohradu úlehle v hoře Šumberku na kreftování, nemá se dáti desátku ani zemní do šesti let. A tak jest výš psaným horným odevzdaný za svobodný a nezávadný. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Pavel Vítek a Martin Málek dne 6. listopadu.

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za úřadu Jana Vítkového Martin Bena ujímá sobě pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumbercích, s kerého nemá dáti desátku ani zemního do 6 let. Za dílo rukojmí Tomáš Kašpárek.

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za horenství ouřadu Jana Vítkového kúpil Jura Beseda pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jakuba Polešáka za sumu 2 [zl]. R[ukojmě] Tomáš Kašpárek, Martin Bena.

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za horenství Jana Vítkového ujal sobě Martin Ruta v hoře Šumberku pustého na kreftování, s keréhošto nemá se dávati desátku ani zemního do 6 let. Za dílo toho rukojemníci Martin Starý, Jura Beseda.

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového z dovolení vrchnosti Martin Straka ujímá sobě pů[l] achtele vinohradu pustého k vysazení, s kerého nemá dáti desátku ani zemního do 6 let. [Rukojmě] Martin Bena, Matěj Bedrava.

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového ujímá sobě z dovolení vrchnosti v hoře Šumbercích pustého k vysazení Matěj Bedrava pů[l] achtele, s kerého nemá dáti desátku ani zemního do 6 let.

(bez čísla a)
Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového Petr Polešovský z dovolení vrchnosti ujímá sobě pů[l] achtele vinohradu k vysazení pustého, s kerého nemá dáti desátku ani zemní do 6 let. Tomáš Kašpárek, Martin Straka rukojemníci.

(bez čísla b)
Leta Páně roku 1719 stala se kup, kúpil Martin Bačík štvrt achtela vinohrada v hoře Šumberkoch od Jury Sadílka za sumu za šest rýnských. Tak je za svobodný a v ničem nezávadný Martinovi Bačíkovi připsaný horným Janem Starým dne
30. Octobris.

Leta Páně roku 1718 stala se kup, koupila vdova Zahradnica od Mikule Peterky štvrt achtela vinohrada v hoře Šumberkoch za hotové peníze za třináste rýnských. A tak je za svobodný a v ničem nezávadný odevzdaný vdově Zahradnici a tak je připsaný horným Janem Starým dne 15. Junius.

(bez čísla a)
Leta Páně 1730 za úřadu horenství Martina Starého kúpil Tomáš Sedlář ze Znorov štvrt achtele vinohrada od Jury Bačíka v hoře Šumberkoch za sumu hotových peněz tři rýnské. Odevzdává se za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohrada Jan Bačík, Martin Starý.
(bez čísla b)
Leta Páně 1753 kúpil sobě Johan Matoušek z Lideřovic štvrt achtele vinohrada po neboštíkovi Janovi Holotíkovi, kterej vinohrad odporúčil k chrámu Páně znorovskému a z dovolením vel[ebného] pana administrátora tam se odprodává za summu v dobrej minci 10 zl, ležící z jednej strany Jana Pavliňáka, z druhej strany Mart[ina] Bačíka. Jenž se stalo za ouřadu horenského dne 28. Martii.
Martin Koukal fojt
Jan Lipa purgmistr

Leta Páně 1725 dne 27. Februarii za horenství Martina Starého kúpil Jakub Huvar ¼ achtel vinohrada od Pavla Rosíka v hoře Šumberku za sumu deset zl[atých] hotových peněz. A tak se odevzdává Jakubovi Huvarovi za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Za horenství Martina Starého leta výš psaného.

(bez čísla a)
Leta Páně 1725 za horenství Martina Starého kúpil Pavel Rosík ½ štvrti vinohrada v hoře Šumberkoch za sumu hotových peněz 5 zlr. Tak se jemu odevzdává za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Svědkové toho Jura Fojtík, Mikuláš Žilka, dne 16. Marci.

Leta Páně 1725 za horného Martina Starého poručil Tomáš Kašpárek Jurovi Vojtíkovi ½ štvrti vinohrada v hoře Šumberkoch za volný a svobodný a v ničem nezávadný, na kerý se nemá žádný s těch erbů natahovati, tím méně dosuzovati, dne 16. Marci.

(bez čísla a)
Leta Páně 1726 za horenství Martina Starého kúpil Tomáš Vodička od Mikule Hrnčířa půlu čtvrti vinohrada v hoře Šumberkoch za sumu hotových peněz 4 zl a třicet krejcarů. A tak výš jmenovanému Tomášovi Vodičkovi odevzdává se za volný a svobodný, v ničem nezávadný, ležící ten vinohrad na kraji. Rukojemníci za dílo tohož a placení Martin Starý, Pavel Pecha.

(bez čísla a)
Leta Páně 1725 za horenství Martina Starého Jan Bačík kúpil ¼ achtele vinohrada v hoře Šumberkoch za sumu hotových peněz 10 zl. A tak se jemu oddává za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Svědko[vé] toho Matěj Straka, Martin Bačík.

Leta Páně 1758 d[ne] 8. Junii za horného Pavla Bačíka koupil Pavel Tudiš ze Znorov ¼ vinohrada v hoře Šumberkoch podle Pavla Rosíka za 2 zlr 30 kr po Janovi Navrátilovi. Že tomu tak a nejináče jest, toto mým horenským právem dosvědčuji.

(bez čísla b)
Koupil j[es]t Mikula Bačík a Pavel Štípský boudu od Jozefa Bačíka v Šumberku pod vinohradem až po cestu Šumberskú, Jozefovi Bačíkovi zůstává vinohrad výsad pod cestú, stala jest se kúpa od Jozefa Bačíka bouda za jedenást rýnských. Dne prvního aprila v roku 1754 za horenství Jana Lipy pulmistra a Jana Vítka fojta, ouřadé Jan Pavliňák, Mikula Záruba sou toho světkové.
Dyby pak ale to přišlo na prodej, tedy aby on měl předek svůj koupit. Dyby pak ale někdy ten vinohrad přišel do prodeje, tehdy aby oni měli ho předek koupit.

Mikula Bačík a Pavel Štípský

Martin Ščípský má ten jako bratr Pavel, kdežto Mikula Batčík má 6 zl a vdova Ščípská a Martin Ščípský, její švagr, jednu každý po 3 rýnských zaplatiti.

Tej búdy polovinu, kterú kúpil Mikula Bačík a Pavel Štípský od Jozefa Bačíka pod jeho vinohradem, odporúčil tenž Mikula Bačík Jiříkovi Helískovi, kterúž taky on jakožto od svého dědy zdědil, která polovic se jemu taky za vlastní připisuje. Jenž se stalo dne 12. Octob[ris] [1]781.
(bez čísla a)
Stal se přípis za času horného Mikuláše Záruby, připisuje se vinohrad Martinovi roku 1764 Škodákovi od Martina Pavlíka, z jednej strany vedle Pavla Hřivnáka, z druhé pak vedle vdovy Žampašky za sumu peněz 6 zl v ničem závadný. Jenž se stalo dne 15. dubna 1764. Světkové toho sú Mikula Záruba purgmistr a Jan Kaška úřadní.

Leta Páně 1774 za horenství Jana Vítka začal sobě vysazovati Pavel Hazuza půl čtvrti úlehle pusté v hoře Šumberkoch, ležící z jedné strany Anny Staré, z druhé pak strany Jozefa Šmacha, kteráž se jemu zde připisuje v roku 1775 dne 1. Novembris na den Všech svatých.
Jan Vítek horný

(bez čísla b)
Leta Páně 1775 na den svatých apoštolů Šimona a Judy koupil sobě Jan Vítek, mladý syn Martina Vítka, od Martina Mazúra za sumu 5 zl, pět rýnských, jeden kus půl čtvrti úlehle v hoře Šumberkoch, ležící z jedné strany téhož Mazúra, z druhé pak vedle Jury Pavliňáka, kteráž se jemu připisuje již vykreftovaná, dne a roku ut supra.

Leta Páně 1775 na den s[va]tého Ondřeje apoštola koupil Jura Štípský od tohož Mazúra půl čtvrti vinohrada za sumu
10 ½ zl, půl jedenácta rýnských, v hoře Šumberkoch, ležící vedle tohož Jana Vítka, z druhé strany Martina Hránky, připisuje se mu za volný a svobodný, za horenství Jana Vítka.

(bez čísla a)
Leta Páně 1780 dne 28. března za horenství Jana Bačíka odevzdává a připisuje se Pavlovi Tomečkovi z Tvarožnej Lhoty ¼ 4 achtele vinohrada v hoře Pomykalce, ležící z jednej strany podle vinohrada Matěja Slavíka a z druhej strany Jozefa Rybky, který z dědicstvím podosáhl se svou ženou Kateřinú, dcerou po neb[ožtíku] Mart[inovi] Řepovi, co ona od svej matky v dědicství podosáhla. Tehdy se jemu od práva horenského za jeho vlastní a svobodný připisuje a odevzdává. Svědkové toho rukojmí za dílo vinohradu a placení z něho contribucí jsou Jura Sečka, Pavel Kúkal.

Item téhož dne a roku témuž Pavlovi Tomečkovi připisuje se a odevzdává ½ 4 achtele vinohrada v Starých horách, ležící z jednej strany podle Jozefa Rybky a Jana Škráška, kterú sobě ujal a začal vysazovati. A protož se jemu odevzdává a připisuje za jeho, volný a svobodný. Stalo se za horenství a svědků výše psaných.

(bez čísla b)
Leta Páně 1780 dne 28. března za horenství Jana Bačíka připisuje se Martinovi Kašparovi a manželce jeho Anně, dceře Jana Straky, ½ čtvrti achtele vinohrada v Šumberkách, ležící ze jedné strany vedle Pavla Michálka a z druhej vedle Jana Bačíka, který hned před 11 roky její prvnější muž Pavel Bačík dílem zdědil a dílem od svého bratra Martina Bačíka za 4 zlr odkúpil a třetím dílem tohoto dne matce Dorce Bačice 4 rýnské doplatila. Pročež se jí i jemu a dědicom jejich za volný a svobodný připisuje a odevzdává za horenství výše psaného.

Leta P[áně] 1780 dne 28. března zaujal sobě Pavel Pecha ½ čtvrtě vinohrada totiž úlehle, kterú vykreftoval a vysadil a která leží v Šumberkách vedle vd[ovy] Běty Bačíčky a Martina Mišíka. Pročež se jemu od ouřadu horenského připisuje a za jeho vlastní a svobodnú odevzdává za horného Jana Bačíka.
(bez čísla a)
Leta Páně 1780 dne 28. března za horenství Jana Bačíka připisuje se půl štvrti vinohrada Kateřině Morávkovej neb Ondřejkovej ležící v hoře Šumberkách, z jednej strany vedle Martina Straky a z druhej strany Pavla Sadílka, který zdědila po svém mužovi Pavlovi Ondřejkovi. Tehdy se jí od ouřadu horenského za její vlastní a svobodný odevzdává za horného ut supra.

Leta Páně 1783 dne 3. Junii za horného Jiříka Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada Janovi Kašnému, který vyhandloval od Jana Polešáka ležící v Starej hoře, z jednej strany vedle Jakuba Straky, z druhej ale strany vedle Jana Straky, který se jemu od ouřadu horenského za vlastní a svobodný odevzdává. Jenž se stalo dne ut supra.

Jura Helísek horný

Item se jemu jeden vinohrad připisuje, který zdědil po svojem otcovi, ležící v Starých horách, z jednej strany vedle Jozefa Durny a z druhej strany Thomáše Šimka z Radějova, který se jemu zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra.

Jura Helísek horný
Jan Petrů ouřadní