Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Letha 1607 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku] Pavlovi Novákovém

f 65a

pozuostalým sirotkům Jan, Katheřina.

Item požár k prodeji klade se v 10 zl.
Item vinohrad v Svárové hoře za 40 zl.
Item v Duolní hoře vinohradu 1 polovice za 37 zl.
Item druhá polovice téhož vinohradu v Dolní hoře, jest na něm zaplaceného 4 zl.
Item štěpnice u Rohožného za 10 zl.
Item štěpnice na Sudoměřicku za 10 zl.
Item roubanice, kterouž mají spolu [se] strejcem svým,
10 zl.
Item vinohrad novosad ve Tmici za 30 zl.
Item chmelenec na Sudoměřicku za 10 zl.
Item roli nad Plži za 10 zl.
Item kůň prodán jest za 4 zl.
Item za 1 bečku vína přijato 44 zl.
Summa toho příjmu 219 zl.
f 65b
Vydání na dlouhy:
Item Augustince dáno za dlouhy 2 zl.
Item Pavlovi Krchňavých za 2 mě[řice] rži 24 gr.
Item Ondřejce za truhlu do hrobu dáno 10 gr.
Item bednáři za 1 bečku práznú pro víno dáno 1 zl 7 ½ gr.
Item presovníkům dáno od presování vína 3 gr 3 den.
Item valačům od spouštění vína do sklepu 2 gr 4 den.
Item dáno od sklepu, v kderým víno bylo 7 ½ gr.
Item bráčům dáno od zbírání vína 23 ½ gr.
Item dáno za víno na dolevky 1 zl 14 gr.
Item dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Bolehradskýho na doplacený vinohrad 2 zl.
Item od spravení statku ouřadu a písaři 4 zl.
Item Jírovi Kundratovi oplaceno dluhu půjčeného 15 gr.
Item vydáno Janovi na šatky všelijaký 26 gr.
Item Mathoušovi Krchňavýmu ujci jeho, poněvadž jej hned z maličkosti k sobě přijal a posavad jej chová z vůlí vrchnosti, za práci jeho, všakž aby jemu košile a jiné věci sjednal, dáno 2 zl 16 ½ gr.
Item Mathúšovi Surých s Petrova dáno, že týž podobně s[irotka] děvče přijal Katheřinu, 1 zl.
Summa tohož placení činí 18 zl 3 den.
Mimo to na hotově zuostává za ouřadem 25 zl 4 den, kderé v truhlici sirotčí zuostávati mají, totiž z vína.

f 66a
Příjem peněz z vejrunkův, za vinohrady a jiný statek tymž sirotkům náležitý:
Letha 1607 od Mathouše Surých z Petrova přijato vejrunk
3 zl závdanku.
Letha 1608 od týhož Mathouše přijato 2 zl.
Letha 1609 od týhož Mathouše přijato 2 zl za vinohrad v Fryštácích.
Letha 1611 přijato od týhož Mathouše 3 zl.
Letha týhož přijato s položení Jana Curika 1 zl za víno.

Letha 1607 položil Pavel Krchňavých 2 zl, závdanku za vinohrad 2 zl.
Letha 1608 položil vejrunku 1 zl.
Letha 1609 položil vejrunku 1 zl.

Letha 1608 přinešeno na týž sirotky z Strážnice z zámku, což jim připadlo po dědku 14 zl 7 ½ gr.
Týhož letha více přijato na tomž zámku po těchž přátelích s položení Jíry Michalového za vinohrad ve Tmici hoře 2 zl.
Týhož letha přijato na týž sirotky za statek od strejce těch sirotkův 4 zl.
Letha 1610 přijato na týž sirotky z hory strážnickej s položení Mathouše Krchňavých 4 zl.
Letha 1611 přijato od Mathouše Krchňavýho vejrunku za vinohrad 5 zl 15 ½ gr.
Letha tohož svrchu psanýho přijato od Pavla Krchňavých z Rybář za vinohrad v Tmici těmž sirotkům 5 zl.
Letha 1611, 1612 a 1613 položil Jíra Červenka na místo Pavla Krchňavýho 3 verunků za vinohrad v hoře Tmici 8 zl.
Více z položení Mathouše Surýho za vinohrad v Svárově za rok 1613 2 zl 19 gr 1 den.
Letha 1612 a 1613 položil Mathouš Krchňavý verunku ze dvou vinohradů, jeden v hoře Růžený a druhý v Horní hoře ležící, podle ourody 17 zl 15 gr.
f 66b
Z položení Floriana Krejčího za rok 1614 a 1615 přijato
2 zl.
Na zámku strážnickém při posudku leta 1614 držaném přijato 5 zl 25 gr 6 den.
Více přijato od Jíry Červenky za vinohrad ve Tmici ležící za rok 1614 3 zl 8 gr 4 den.
Více přijato od Jana Velického z Petrova za vinohrad v Svárově za leto 1614 a 1615 po 2 zl – 4 zl.
Dáno z těch peněz na zámku u horného 7 gr 1 ½ den.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky ten vinohrad ve Tmici po odjití Jíry Červenky přijal Pavel Krchňavý za tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž 7 zl 21 gr 3 den. A tak položil za něj za rok 1617 peněz ročních 3 zl.
Z statku n[ebožky] Anny, dcery n[ebožtíka] Matěje Krchňavého z Petrova, přijato 4 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Jana Velického z Petrova trojích peněz za vinohrad v hoře Svárové 8 zl.
Od Matěje Zámečníka za grunt prvních 1 zl.
Od Pavla Krchňavého za vinohrad ve Tmici 2 zl.
Letha 1622 za fojta Pavla Surého vydáno Kateřině sirotku, když v nemoci zůstávala, i také na pohřeb vynaloženo 8 zl.

Ta Kateřina sirotek v letech dospělých jsouce zemřela a poručenst[ví] učinila, aby z pozůstalosti jí náležité toto vydáno bylo:
Na kostel strážnic[ký] 5 zl.
Na kostel petrovský 5 zl.
Zuzanně Krchňavej tetce své 40 zl.
Pavlovi Krchňavému ujci svému 10 zl.
A mimo to cožkoliv zapsané, to poroučí Janovi bratru svému, jakž týž poručenst[ví] v sobě obsahuje, kteréž při ouřadu bobalovským zůstává.
Téhož letha a dne ut s[upr]a a za fojta Pavla Surého vydáno jest Zuzanně Krchňavé podle napřed psaného poručenst[ví]
14 zl.
Půjčeno z peněz toho sirotka Eliášovi Ďatlovi masaři 3 zl a Martinovi Žílovému půjčeno 3 zl. Mají z oužitku takové peníze oplatiti.
Pavlovi Krchňavému vydáno také podle poručenst[ví] 2 zl.
Více témuž Pavlovi Krchňavému vydáno opět 2 zl.
f 67a
Přibylo tomuto sirotku Janovi z statku n[ebožtíka] Václava Krchňavého po sirotku Pavlovi nápadu, totiž 34 zl 7 gr 5 den, jakž při témž statku Václava Krchňavého poznamenáno jest.
Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surého jakož Jan Velický na místě Zuzanny manželky své povinen byl do tohoto statku za vinoh[rad] v Svárových ještě doplatiti 13 zl 6 den, ty se porážejí na díl Zuzanny místo toho, což se jí podle poručenst[ví] n[ebožky] Kateřiny z tohoto statku vyplniti má. A tak ještě Zuzanně zůstává se z statku tohoto dodati 12 zl
29 gr 1 den. A vinohrad v Svárových zouplna doplacený má.
Ta Zuzanna svrchu psaná z dobrej vuole své z těch 12 zl
29 gr 1 den, což jí z tohoto statku vydáno býti má, odkazuje:
Na kostel strážnický 4 zl.
Na kostel petrovský 4 zl.

Od Eliáše Ďatle masaře přijato, což jemu bylo půjčeno 3 zl. Ty jsou dány Zuzanně Krchňavé.
Od Martina Žílového přijato, což jemu bylo půjčeno 3 zl. Ty jsou vydány Pavlovi Krchňavému.

f 67b
Vydání těch peněz napřed psaných:
Item dáno za dluh na vejrunky zasezelé na vinohradě 6 zl.
Item dáno od peněz na zámku strážnickým 18 gr.
Item za rok 1611 vydáno s peněz ouřadu 7 gr.
Item vyzdvihujíce peníze s[irotčí] outratil ouřad 4 gr.
Item dáno hornému a písaři na Strážnici od vejpisu a vydání peněz sirotků napřed psaných 16 gr.