Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 S[tatek] n[ebožtíka] Melichara Hellera

f 140a

Zůstalo po něm sirotků tři, Zuzanna, Anna, Jan a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na podsedku 55 zaplaceného 66 zl.
Půllán roli v panoším poli zaplacená 150 zl.
Niva roli též v panoším poli za orací za 100 zl.
Niva druhá roli též orací v panoším poli u Golgaty za
50 zl.
Vinohradu 1 čt[vrt] achtele v Svárových zaplaceného za
50 zl.
Více na 1 čt[vrti] achtele vinohradu v Svárových zaplaceného 12 zl.
Na vinohradě v Štamfátě Mušle Hesčiného 60 zl.
Vinohrad ve Tmici čtvrt achtele zaplacený 13 zl.
Vinohrad v Starý hoře zaplacený 130 zl.
Vinohradu v Štamfátě achtel šacovaný za 250 zl.
Sklep nebo plž zaplacený za 30 zl.
Roli louka nade mlejnem petrovským orací za 40 zl.
Roli na Lazích zaplacená za 40 zl.
Louka v Orlí za 60 zl.
Štěpnice u Rohozného zaplacená za 15 zl.
Štěpnice u lávek petrovských za 12 zl.
Zahrádka pro zelí pod Lazy za humny za 1 zl.
Krav a jiného dobytka hovězího 6 kusů, z těch jest Zuzanně
1 jalovice dána a 5 kusů za 20 zl.
Dobytka svinského většího i menšího za 4 zl.
Náčiní bednářského i s obručemi za 8 zl.
Knoflíčků malých stříbrných 17 a knoflíčků křišťálových s oušky stříbrnými též 17. Ty se zanechávají Janovi sirotku a nejsou do počtu pojaté.
Obilí zůstalého, totiž rži 23 ½ mě[řice] po 12 gr – 9 zl
12 gr.
Pšenice 4 mě[řice] po 25 gr – 3 zl 12 gr 6 den.
Ječmene 7 mě[řic] po 9 gr za 2 zl 15 gr.
Pars 1126 9 gr 6 den.
f 140b
Vína 2 bečky prodané, 1 b[ečka] po 24 zl za 48 zl.
Více utěženého žita z roli 40 mě[řic], kteréž prodáno jest 1 mě[řice] po 13 gr, za něž učiní 17 zl 28 ½ gr.
Za jiné obilí v snopích prodané přijato 18 zl.
Za 14 mě[řic] 3 čt[vrti] ovsa prodaného 4 zl 17 gr.
Za oužitky z louky v Orlí za 4 leta přijato 6 zl 8 gr
2 ½ den.
Od Mušle žida za vinohrad v Štamfátích verunkových peněz mimo těch 60 zl, což ještě z vinohradu dopláceti má, přijato hotových 75 zl.
Pars 169 zl 23 gr 6 den.

Summa všeho statku na věcech vejš psaných 1296 zl 3 gr
5 den.

Z toho statku mají tito dluhové zaplaceni býti:
Předně do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Kučery 131 zl. Na to se odvozuje louka v Orlí, kterouž z tohož statku Kučerovského n[ebožtík] Melichar přijal, totiž 60 zl. A tak ještě bude povinen doplatiti mimo odvedené té louky 71 zl.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Klaboně za statek převzatý
70 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery před vpádem z truhlice půjčených 32 zl 23 gr.
Z též truhlice vypůjčených nedostatkových 12 zl.
Do též truhlice vypůjč[ených] s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Sládka 12 zl.
Více z též truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče 4 zl.
Více peněz obecních vypůjčených 2 zl.
Martinovi Martinkovému za 3 b[ečky] pro víno 3 zl.
Janovi Bobrovi od fůr dluhu a na bečky pujčených peněz
7 zl.
Panu Šimunskýmu od spravování statku dáno 5 zl.
Pars 271 zl 23 gr.
f 141a
Za oužitky od štěpnice, což od jiných přijal, kteréž náležely do statku Kučerovského, 9 zl 15 gr.
Na zbor petrovský poručených peněz 10 zl.
Masařovi za maso podle vrubu našlo se 4 zl 8 gr.
Jurkovi Poláchovi za 1 m[ěřici] ječmene 12 gr.
Michalovi tovaryši bednářskému od díla 1 zl 6 gr.
Jurovi Martinkovému od svážených hroznů 28 gr.
Od dovezení náčení prázdného do vinohradu 2 gr.
Martinovi Martinkovému od přivezení vína 17 ½ gr.
Od přivezení obručí z hor témuž Martinovi 10 gr.
Za 2 mě[řice] žita témuž Martinovi po 15 gr – 1 zl.
Dělníkům v vinohradě Štamfátě 6 gr.
Za 9 loket barchanu ku pohřbu na hazuku vzatého po 8 gr –
2 zl 12 gr.
Děvce služebné Anně Ducháčové za službu 1 zl 15 gr.
Více našlo se dluhu, což jest od Jana Bobra za vinohrad v Staré hoře za živobytí svého vybíral a nenáležely jemu, jakž se to bedlivě vyhledalo, totiž 10 zl 15 gr. Ty náležely s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klaboně a ne Melicharovi.
Do cechu bednářského, což dlužen zůstal, kdy se cech obnovil, 1 zl.
Obzvláštně až do spravení tohoto statku vydali rozličného vydání, totiž na činže z roli, louky, na dělníky do vinohradů a mlatce, též na posly a jiné potřeby podle rozepsání každé věci našlo se 20 zl 6 gr 6 den.
Summa dluhů svrchu psaných nachází se 342 zl 26 gr 2 ½ den.

Po snětí těch dluhův napřed poznamenaných zůstává statku všeho čistého 953 zl 7 gr 2 ½ den.
f 141b
Dělíc ten statek mimo poražení dluhů napřed psaných na štyri díly, dostane se každému na jeho díl po 238 zl 9 gr
2 ½ den.

Předně se zanechávají na doplacení do statku Kučerovskýho totiž 163 zl 23 gr tyto věci:
Louka v Orlí, kteráž také byla prve Kučerovská, ve 60 zl.
Roli niva v panoším poli ve 100 zl.
A hotových dodáno 3 zl 23 gr.

Zuzanna matka toto na svůj díl přijala:
Achtel vinohradu v Staré hoře v summě 130 zl.
Čtvrt achtele vinohradu ve Tmici v summě 13 zl.
Louku roli orací nade mlýnem v summě 40 zl.
Roli slove na Lazích v summě 40 zl.
Štěpnici slove u Rohozného v summě 15 zl.
Zahrádku zelnú za 1 zl.
Dobytka přijala za 24 zl.
Náčiní bednářskýho za 8 zl.
Obilí za 15 zl 8 gr 6 den.
Summa, což na díl svůj přijímá, 273 zl 22 gr 6 den.
A tak přijímá mimo díl svůj 35 zl 13 gr 3 ½ den, platiti má při posudcích po 5 zl do statku Jana Klaboně na doplnění, což n[ebožtík] Melichar Heller statku toho přebral.
f 142a
Zuzanna toto na díl svůj přijímá:
Vinohrad achtel v Štamfátích za 250 zl.
A tak přebrala mimo díl svůj 11 zl 20 gr 4 ½ den, platiti je má při posudcích po 3 zl.

Anně na díl její toto se zanechává:
Půl lánu roli v panoším poli v summě 150 zl.
Na podsedku 55 peněz, kteréž se vyplatiti mají 33 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 183 zl.
A mimo to zůstává Anně u Martina Stavinožky kráva jedna, tu jí má dáti, když jí toho potřeba nastane.
Zůstává se jí dodati 55 zl 9 gr 2 ½ den.
Ta roli má se na skopní do zrostu Anny sirotka od ouřadu projednati.

Janovi na díl jeho se zanechává:
Roli niva v panoším poli slove u Golgaty v summě 50 zl.
Vinohrad čtvrt achtele v hoře Svárové v summě 50 zl.
Na vinohradě v Svárových, za který platí Martin Stavinoška, vyplatiti má 12 zl.
Sklep plž v summě 30 zl.
Na podsedku 55 peněz, kteréž se vyplatiti mají 33 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 175 zl.
Zůstává se jemu dodati 63 zl 9 gr 2 ½ den.
f 142b
A mimo to zanechává se jemu, Janovi sirotku, knoflíčků malých stříbrných 17 a knoflíčků křišťálových s oušky stříbrných totiž 17. Ty zůstávají v truhlici sirotčí.
Roli niva a vinoh[rad] v Svárových zanechán Martinovi Stavinoškovi, aby zdělával a užitky do zrostu sirotka bral, však na téhož sirotka má šaty náležitý jednati a do školy jeho obrátiti i od školy platiti.

Příjem a vydání:
Letha Páně 1619 při gruntě 55 našlo se, že se sirotkům Jana Kučery vyplatilo po letech 12 zl, kteréž náležely s[irotkům] n[ebožtíka] Melichara Hellera, protož takové peníze jsou z statku Jana Kučery do statku toho přijaty 12 zl.

Přijato více podle tohoto poznamenání, totiž:
Za 2 b[ečky] vína, 1 b[ečka] po 24 zl, činí 48 zl.
Za 40 mě[řic] žita z roli utěženého 17 zl 28 ½ gr.
Za jiné obilí v snopích prodané 18 zl.
Za 14 mě[řic] 3 čt[vrti] ovsa prodaného 4 zl 17 gr.
Z louky v Orlí za užitky přijato 6 zl 8 gr 2 ½ den.
Od Mušle Žida za vinohrad v Štamfátě verunkových peněz mimo těch 60 zl, což ještě z vinohradu dopláceti má, přijato peněz hotových 75 zl.
Summa učiní všeho 169 zl 23 gr 6 den.

Vydání z toho příjmu na dluhy:
Předně do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Kučery za statek převzatý 171 zl a půjčených z truhlice obecní témuž Melicharovi 23 zl 23 gr, čehož učiní 163 zl 23 gr.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Klaboně za statek převzatý dáno 70 zl.
Do truhlice obecní na nedostatku zůstalých 12 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Sládka vypůjčených zaplaceno 12 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče, což půjčeno jemu bylo 4 zl.
Vypůjčených z truhlice obecní zůstalých zaplaceno 2 zl.
Martinovi Martinkovému za 3 b[ečky] prázdné pro víno 3 zl.

f 143a
Janovi Bobrovi od fůr a na bečky půjčených peněz zaplaceno 7 zl.
Panu Balcarovi Šimunskému od spravování statku dáno 5 zl.
Za oužitky od štěpnice, což přijímal a nenáleželo jemu, dáno 9 zl 18 gr.
Na zbor petrovský a na kostel petrovský 10 zl.
Masařovi za maso podle vrubu zaplaceno 4 zl 8 gr.
Jurkovi Poláchovi za 1 mě[řici] ječmene zaplaceno 12 gr.
Michalovi tovaryši bednářskému od díla zaplaceno 1 zl 6 gr.
Jírovi Martinkovému od svážení hroznův zaplaceno 28 gr.
Od dovezení náčiní prázdného do vinohradu formanu dáno
2 gr.
Martinovi Martinkovému od přivezení vína dáno 17 ½ gr.
Témuž Martinovi od přivezení obručí z hor dáno 10 gr.
Za 2 mě[řice] žita po 15 gr tomuž Martinovi Martinkovému
1 zl.
Dělníkům v vinohradě Štamfátě dáno 6 gr.
Za 9 loket barchanu na hazuku ku pohřbu vzatého po 8 gr dáno 2 zl 12 gr.
Děvce služebné Anně Ducháčové zaplaceno za službu 1 zl
15 gr.
Více zaplaceno dluhův, což jest neboštík Melichar od Jana Bobra za vinohrad v Staré hoře za živobytí svého vybíral, což jemu nenáleželo, jakž se to bedlivě vyhledalo, 10 zl 15 gr. Ty náležely s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klaboně a ne Melicharovi.
Do cechu bednářského, když se cech obnovoval, zaplaceno
1 zl.
Obzvláštně až do spravení tohoto statku vydali rozličného vydání, totiž na činže z roli, z louky a na dělníky do vinohradů a na mlatce, též na posly a jiné potřeby podle rozepsání každé věci našlo se v rejistříku 20 zl 6 gr 6 den.

Anna sirotek budouc v Slavkově umřela a spravedlnosti po sobě zanechala 238 zl 9 gr 2 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu sestru a Jana bratra jejího, dostane se každému na díl jeho z té spravedlnosti po 119 zl 4 gr 4 ½ den.
Kráva samé Anně náležející u Martina Stavinožky zůstala, ta jest šacována od ouřadu bobálovského za 6 zl. Prodána Martinovi Stavinožkovi, má za ni položiti Zuzanně 3 zl a na Jana sirotka též 3 zl.
Jakož po Anně zůstalo půl lánu roli v panoším poli v summě 150 zl, tej roli polovici ujal Eliáš manžel Zuzanin v 75 zl.

Leta Páně 1620 v pátek před památkou seslání Ducha s[vatéh]o jakož Mojžíš syn Hesčin povinen byl položiti za vinohrad v Štamfátě za rok 1619 peněz 15 zl, jest od pana ouředníka uznáno, aby polovici, totiž 7 zl 15 gr, položil. Což jest ihned učinil a těch 7 ½ zl odvedl Eliášovi Masařovi, muži Zuzanninému, a při posudcích za rok 1620 položiti má Mojžíš za rok 1619 7 ½ zl.

Letha 1622 za fojta Pavla Surého dáno Martinovi Stavinoškovi na chování sirotka Jana 3 zl.
f 143b
Letha 1622 Jan sirotek napřed psaný umřel a cožkoliv jemu po otci jeho spravedlnosti náleželo i nápadu po Anně sestře jeho, to všecko připadlo na Zuzannu, manželku Eliáše Ďatla, sestru vlastní téhož Jana sirotka. Kromě z toho Zuzanně, matce vlastní vejš psaného Jana sirotka, což ona sobě na smlouvách svadebních, berouce sobě za manžela Eliáše Ďatla, 50 zl, z lůže šatů a 1 krávu vymínila.
Z toho nápadu dobrovolně puštěno jest:
Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Svárově v summě 50 zl.
Na vinohradě Štamfátě, což Žid Mojžíš Čech platí, aby se jí vyplnilo 20 zl.
Ostatek všecko cožkoliv tej spravedlnosti na čem se najde, to Zuzanně, manželce Eliáše Ďatle, náleží.

Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surýho Mojžíš Čech Žid položil za vinoh[rad] v Štamfátě 10 zl. Z těch přijal Eliáš Ďatel 5 zl a Martin Stavinoška na místě manželky své 5 zl.
Jakož v truhlici sirotčí zanecháno bylo Janovi sirotku knoflíčků malých stříbrných 17 a křišťálových knoflíčků s stříbrnými oušky 17, ty jsou vydány Eliášovi Ďatlovi.