Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

O projektu

Do rukou se vám dostává edice historických pramenů, která v naší odborné literatuře dosud nemá co do tématu a rozsahu obdoby.

Samozřejmě, že v minulosti byly tu a tam některé starší domovní knihy vydány tiskem, jednalo se však spíše o příležitostné, vztahem k rodnému kraji motivované činy, než o soustavnou ediční snahu. Náš cíl je v tomto ohledu jiný. Vydáním souboru domovních, sirotčích a horenských knih, chceme vytvořit materiálovou základnu pro cílený a detailní výzkum venkovského panství na přelomu
16. a 17. století. Vesnice, o kterých zmíněné knihy pojednávají, totiž bez výjimky patří k jednomu konkrétnímu vrchnostenskému panství, nacházejícímu se v okolí města Strážnice. V průběhu
15. a 16. století se zde na moravsko-uherském pomezí konstituovalo velké dominium, čítající jedno město, dvě městečka a dvanáct vesnic, rozkládajících se jak v pomoravské nížině, tak kopcovitém podhůří Bílých Karpat.

Před námi se tak otevírá mikrostruktura obsahující celou škálu nejrůznějších dílčích struktur, počínaje osídlením, přes ekonomii, až po sociální vztahy, jejichž studium může být stejně lákavé pro historika, geografa, etnografa či sociologa. Ne, že by snad některý z těchto pohledů v bádání nad domovními a sirotčími knihami chyběl, ovšem náročná heuristická práce s prameny většinu prací omezila na jednoho badatele a jednu či několik knih. Nám se teď nabízí zcela jiná perspektiva, navíc umocněná potenciálem moderní výpočetní techniky.

Elektronické vydání totiž dovolilo nejen celou edici zpřístupnit veřejnosti, ale současně umožnilo v jejich textových souborech cíleně vyhledávat. Dosavadní práce tak získává zcela nový rozměr, protože témata jako mobilita poddaných, sňatková strategie, okruhy spřízněných osob či péče
o sirotky mohou být nahlíženy nikoli jen z jedné, ale hned z několika úředních knih, v nichž je možné, třebas zatím jen v rámci jednoho panství, dotyčné osoby bez větších obtíží najít.