Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

1

Purkrechtní kniha města Strážnice
Německá ulice f 3a

(první dva listy chybí)

Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Adam Rachovský položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Adam Rachovský položil za gr[unt] svůj obci městský 1 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1642 za purgmistra Martina Mráza Adam Rachovský položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Adam Rachovský ročních peněz za grunt svůj obci městské 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a za rokh 1643 a 1644.
Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Adam Rachovský dal 1 ½ v[ědra] vína do důchodův jsouc obec kvitovaná, sráží se jemu na gruntě 2 R.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] poněvadž Adam Rachovský vedle jinších sousedův také vyhořel, podle poručení vrchnosti, kteréž při rejstřích okršlku městského napřed přiložené zůstává, jemu také jako jiným sousedům polovici peněz, co dopláceti měl, upouští 27 R.
NB. Pamět se činí, tak jakož na tomto gruntě k obci městské 15 R náleželo, již jsou všeckny vyplněné a obec tu nic více nemá.

Letha Páně 1707 dne 26. Septembris za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho Anna Hrachovských, vlastní dcera po neboš[tíku] Pavlu Hrachovském hodináři, zdědíce grunth po otci svém (který on podobně po otci svém Adamovi Hrachovském zdědil a jeho odevzdati sobě nedal),
f 3b
takový prodala Martinovi Hovoranskému strýci svému za summu 170 zlm, místo závdanku sráží se mu z tej summy za vystavení a za zaplacené vypisují 30 zlm. A poněvadž Adam Rachovský
133 zlm, jak zápis nahoře ukazuje, vyplatil, po němžto patero dítek pozůstalo, totižto Kateřina, Maryna, Zuzana, Anna a Pavel, kteroužto summu matka jejich jakožto mocná otcovská poručnice testamentaliter mezi nimi rozdělila takto: Kateřině 10 zlm, Zuzaně 10 zlm, Maryně 6 zlm, Anně 6 zlm a Pavlovi ostatek, totiž 101 zlm, z důležitých příčin zanechala. Však zatím zasej ozdravíc jich napomínala, aby mu takové peníze odpustily a jich budúcně po něm nežádaly, odkudž pamatujíc na to Kateřina a Maryna své summy nadepsaný Anně, jakožto dceři po bratru jejich, adirovaly na místě otci jejím, a tak 117 zlm tej summy učiní, kterou Anna a Mikuláš, vlastní děti n[ebožtíka] Pavla Rachovského, zdědili, z kterých Anně 8 ½ zlm a druhá polovic domu dítkám po témž Mikolášovi bratru jejím

patřiti bude. A poněvadž často jmenovaná Anna svůj díl Martinovi Hovoranskému strýci svému za zaplacený adirovala proto, aby ji do její smrti v témž domě v tej malej světničce topení dřeva spůsobíc
f 4a
zvláštního bytu příl, což on před právem splniti sám za sebe i za dědice slíbil, protož se jemu těch 58 zlm 15 gr za zaplacené vypisují a co tak jeho manželce Anně 6 zlm tu patřilo, ty též za zaplacené jemu se vypisují. A tak již bude míti 94 zlm 15 gr všeho vyplaceného a ostatní summu platiti povinen bude nápadníkom níže poznamenaným ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a toho všeho zdržení p[an] Pavel Hořák a Jan Hlubocký S.R.S.A N.
Nápadníci jsou:
Obec strážnická 10 zlm.
Syn neb[ožky] Zuzany Jan Tomík 7 zlm.
Sirotci neb[ožtíka] Mikuláše Rachovského 58 zlm 15 gr.

Letha Páně 1712 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Anna, pozůstalá dcera po neb[ožtíku] Pavlovi Hrachovském na domě ut supra po svém jmenovaném neb[ožtíku] otci craetensi 58 ½ zlm, takovú summu dle zápisu vrchního v roku 1707 d[ne] 26. Septembris Martinovi Hovoranskému naprotiv tomu, že aby u něho v malej světničce své obydlí až do smrti měla, zadala. Však ale poněvadž jmenovaný
f 4b
Martin Hovoranský dle svého tehdáž učiněného přislíbení nepokračoval, nýbrž s ní v zlořečenství a v zlej vůli setrval, ona nadřečená Anna před J[ejich] Opatr[nosti] pány memoriální stížnost složila a poněvadž on svého slibu jí nezdržuje, aby ona podobně své zdržení tejž praetensi na statek vtáhnúti mohla, což vzavši před sebe J[ejich] Opatr[nosti] páni a to dle práva rozvažujíce, dle práv městských D 2 a E 47 nález a sentenci vypověděli, aby totižto on nadepsaný Martin Hovoranský často psanú Annu v tejž světničce již délejíc chovati povinen nebyl, však naprotiv tomu její praetensi hnedt od zápisu tohoto ročně po 10 zlm platiti povinen byl. Však poněvadž ona již přez některý čas u něho v tej světničce bejvala, tehdy dle již nadřečeného articule právního E 47 ona Anna Hrachovská z tej praetensi, totiž 58 ½ zlm, třetí díl jemu upouští a ty ostatní, totiž 39 zlm, ročně po 10 zlm přijímati má. Vypověděné na právě purgmistrovském d[ne] a letha ut supra.

Letha a dne ut supra za purgmistra a radních těch udělajíce před právem purgmistrov-
f 5a
ským Martin Hovoranský za sirotky po neb[ožtíku] Mikulášovi Hrachovském oučet, co tak na jejich praetensi sumssive byl vydal, vynašlo se, že v jednej summě jim až do roku 1712 exclusive 12 zlm jest vydal. Však že takové až posavad do purgrechtů městských vepsané neměl, takové se jemu nyní vypisují na summě sirotkův Hrachovských a ještě jim 46 zlm
15 gr na spůsob jak nahoře spláceti povinen zůstávati bude. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
Letha Páně 1712 dne 11. Febr[uarii] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Martin Hovoranský na praetensi Anny Hrachovskej, jak zápis nahoře ukazuje, pokládá při držaných posudcích 10 zlm. Ty přijala Anna Hrachovská.

Letha Páně 1715 dne 23. Augustii za purgkmistra pana Filipa Černýho a spoluradních toho času Martin Hovoranský, neb téhož času vdova pozůstalá po něm, na praetensi Anny Hrachovské, jak zápis nahoře ukazuje, jest odvedla a ostatek její praetensi docela všechnu zaplatila, složíce residuum 9 zlm, které ona Anna Hrachovská na radním domě zouplna přijala a víc praetendirovati nic nemá.
f 5b
Letha Páně 1724 dne 6. Septembris za purgmistra Philipha Černého a spoluradních toho času majíce sirotci po neb[ožtíku] Mikulášovi Hrachovském, Jiřík a Mikuláš, na gruntě ut supra ještě 46 zlm 15 gr 7 den alb k dobírání, takové oni dobrovolně sprodali držiteli nynějšímu gruntu toho Petrovi Hovoranskému za hotových sedmnáct rýnských třicet krejc[arů], totiž Jiřík svých 23 zlm 7 gr 3 ½ den alb za 8 zlr 45 kr a Mikuláš svých 23 zlm 7 gr 3 ½ den alb za 8 zlr 45 kr, kteréžto peníze týž Petr Hovoranský náležitě k rukám jmenovaných praetendantů odvedl, a sice Jiříkovi pod datum 22. Febr[ualii] 1721 těch
8 zlr 45 kr a Mikulášovi pod dnešním datum, přijdouce on sem jakožto voják musquetýr od Alt. Daunovského regementu. A tak jmenovaní sirotci po neb[ožtíku] Mikulášovi Hrachovském na gruntě tomto nic více praetendirovati míti nebudou a nemají. Stalo se u přítomnosti téhož Mikuláše Hrachovského vojáka a s ním commandirovaného gefrejtra Jakuba Wobitsch d[ne] a letha ut supra.
f 6a
Leta Páně 1727 dne 3. Maji za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zdědíce Petr Hovoranský grunt ut supra po svém neb[ožtíku] otci Martinovi Hovoranském, takový jsouc dvakrát vyhořený zase vystavil a skrz to do velkej nemožnosti uveden jest. Pročež pro nedostatek další možnosti prodal jest ten grunt z svej dobrovolnej vůle Jiříkovi Vaščíkovi za hotových 90 zlr, tak aby žádnému nic více kupec ani na verunkových penězích, ani na povinnostech a daních běžících povinován nebyl. Pročež takové prodavač všechny, jestli by se buď na dlúze neb na krátce vynašly, vyvaditi povinnen jest, toliko běžící daně a platy všeliké

kupec k placení na sebe vzal od 1. Januar[is] 1727. A jakož nadepsaný grunt ne samému Petrovi Hovoranskému ve všem náležel, nýbrž taky bratr jeho Tomáš a sestra Catheřina, provdalá za Martina Gajdu, na něm spravedlnost jménem otcovského dědictví jsou měli, pročež o takové co by koliv jim na tomž domě bylo náleželo, se s nadepsaným
f 6b
Petrem Hrachovským bratrem svým dobrovolně se porovnali, jakž oni sami jmenovaní Tomáš a Catheřina při ouřadě purgmistrovském dobrovolně vyznali, takže již více na tom domě žádného práva jim nepozůstává. A podle toho jsouce všechny strany dokonale spokojené a domluvené, připisuje se ten grunt Jiříkovi Vaštíkovi za vlastní a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav Košvitz a p[an] Carel Schneller S.R.S.A.a N.
Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Sub Nro 234
Přípis Jozefa Vaščíka

Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jozef Vaščík a přednesl, kterak on po svým otci Jiříkovi Vaščíkovi dle testamentu jej zdědil. Pročeš se jemu pro pořadnost práva a zřízení císař[sko] králov[ského] pod tím
f 7a
majícím na domě Nro 234 za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu a placení povinnosti, jak císař[sko] králov[ské], vrchno[stenské] a městské pan Frantz Gatti a p[an] Ignatz Košvitz.
Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jiříka Vyskočil

Leta Páně 1776 dne 28ho měsíce prasince za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Jozef Vaštík grunt ut supra po otci svém Jiříkovi Vaštíkovi ex testamento sobě odporučený, jsouce dle předcházejícícho zápisu v pravém držení postavený, takový z čistej vůle svej odprodal vejš jmenovanému Jiříkovi Vyskočil za summu dvě sta padesát rýnských. A k tomu sobě vymínil, aby mimo těch 250 zlr ještě v světničce od uličky i ze svú manželkú tak dlúho, dokudž by jedna i druhá stránka v pokoji se srovnávati mohla, své svobodné bydlení, jakož taky pro jednu krávu a pár ušípaných i pro své zboží a krmňu a jiné nevyhnutedlné k vyživení patřící potřeby dle možnosti a jak daleko plac postačovati by mohl, místo míti mohl, stavění a opravu gruntu i střechy však jemu budoucímu držitelovi gruntu docela pozůstat má. Kdyby pak

jedna neb druhá strana spolu srovnávati se nemohla, on Jozef Vaštík výminku tou zanechati a jiné místo neb obydlí sobě hledati přinucen byl, ano i kdyby
f 7b
dobrovolně z gruntu neb domu tohoto vytáhnúti chtěl, v příběhu tom má jedna i druhá strana čtvrtletní výpověď praemittirovati a kupec Jiřík Vyskočil zavázán býti jemu Jozefovi Vaštíkovi po odtažení dvouch rýnských na rok, jak dlúho by od přítomného času ve psaný výmince seděl, ostatek z padesáti rýnských, které na tu výminku prodavač sobě zanechává, na hotově vyplatiti, tejkajíce se královských, vrchnostenských i městských povinností takové kupec Jiřík Vyskočil na tento 1777 rok celý platiti povinen byl.
S tím tehdy grunt ten se jemu Jiříkovi Vyskočilovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan František Králík a p[an] Johanes Ježík S.R.S.V.a N.
Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.