Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Hora Leskovka

[strana a]

Adam Kovářů, Martin Poláchů

Letha Páně 1627 za horného Jana Juroňka ujal jest Martin Poláchů vinohrad v hoře Leskovce pů[l] achtele, kterýž byl patřil Adamovi Kovářovému, za sumu 80 zl a tak ten vinohrad zůstával úlehlů. Ten jistý vinohrad ujal zase Martin Poláchů, poněvadž prve měl zaplacený, tedy Adam Kovářů co zaplatil, to ztratil a tak Martin Poláchů má zase zaplacený. Nemá se na to natahovati žádný, nyní ani na časy věčné.

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška koupil jest Jan Surový z Radočovec od Martina Polácha půl achtele vinohradu v hoře Leskové ležící z jednú kadečkú z polufodří za summu 32 zl 25 gr 5 den na tři termíny zaplatit. Závdanku položil Jan Surový při odevzdávce 8 zl, ty jest přijal Martin Poláchů, ostatek má ještě dopláceti při příštím oužitku 11 zl a na druhý rok 1642 má položit 13 zl. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu Mikuláš Rožek a Jan Svadba S.R.S.N. Odevzdán jemu horným nahoře psaným.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška koupil jest Tomáš Stupka vinohrad v hoře Leskovce půl achtele od Doroty, pozůstalé vdovy po n[ebožtíku] Martinovi Poláchovi, za summu 28 zl moravských. Závdanku položil Tomáš Stupka 6 zl, kteréžto peníze přijala 3 zl [vdova] Martina Poláchů a druhé 3 zl Jíra Zachej. A jakož jest byl Martin Poláchů ten vinohrad prodal Janovi Syrovému z Radočovic, i poněvadž takového vinohradu Jan Syrový jakž náleží nedělal ani neplatil, tou příčinou se ujímal Martin Poláchů a jej Tomášovi Stupkovi prodal. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Jíra Zachej a Jíra Hamady S.R.S.a N. Takový vinohrad ještě Martin Poláchů za živobytí svého se ujal a jej Tomášovi Stupkovi prodal a i závdanku polovicu přijal [dále nečitelné].
[strana b]
Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška prodali sou fojt a starší oulehlu, kteráž ležala nekopaná ani neřezaná od
30 let, Janovi Syrovému za summu 14 zl, platiti jej má po vyjití dvou let po 1 zl na chrám kněždubský. A tak odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo toho vinohradu i placení Jura Syrových a Ondra Syrových S R S N.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška prodali sou fojt a starší čtvrt achtele vinohradu v hoře Leskovce oulehlu za summu 14 zl moravských, kterýž byl někdy prodaný Janovi Syrovému z Radočovec, takového vinohradu, jakž náleží na kostel, ouřad se ujal a jinšímu, kterýž náležitě dělati chce, jest prodal, placení po vyjití 5 let po 1 zl až do vyplnění

nahoře psané summy. Rukojmě za dílo i placení tohož vinohradu Jíra Zachej a Jíra Hamady slíbili R S a N.

Leta Páně 1662 v úterý masopustní svrchu dotčeného čtvrt achtele vinohradu v hoře Leskovce za horného Pavla Mocka prodal týž horný touž oulehlu Jurovi Červinkovi za summu, tak jak svrchu zápis stojí, 14 zl. A poněvadž týž vinohrad aneb oulehla od mnoha časů dělána nebyla, tak aby ji sobě vykreftovati a vysaditi mohl, až by s ní oužitky bral, platiti nemá až po šesti letech pořad zběhlých. Rukojmě za dělání a placení tejž oulehle Jan Tomek a Mikuláš Kolečko S.R.S.A nerozdílnou. Platiti má takové peníze na kostel kněždubský po 14 gr až do vyplnění summy té.
[strana b]
Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška položil Tomáš Stupka dvojích peněz za vinohrad svůj 4 zl. Kteréžto peníze přijali Dorota, manželka n[ebožtíka] Martina Polácha, 2 zl a Jíra Zachej 2 zl.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška jakož jest Pán Bůh nebeský prostředkem smrti časné Martina Polácha povolati jest ráčil a on za živobytí svého Jírovi Zachejovi hospodářovi svému na témž vinohradě polovici peněz jest upustil a daroval za pohodlí, kteréž jemu za živobytí jeho činil. A tak z toho půl achtele vinohradu Tomáše Stupky Jírovi Zachejovi polovic peněz náleží jemu i také dítkám jeho.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška z poručení J.M.Pana hraběte tak kteréž vinohrady by na spuštění přicházely, sobě poručení dáno majíce, aby na to bedlivý pozor dali. Poněvadž týž vinohrad jest na spuštění přišel a potřetí dělaný nebyl, prodal jest téhož půl achtele vinohradu horný svrchu psaný Jurovi Červenkovi za summu 28 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl jak hora za právo má. Rukojmě za dílo a placení Jura Zachej a Jura Sopúšek S R S A nerozdílnú.
Takových peněz náležeti bude Jurovi Zachejovi 9 zl.
Na chrám Boží kněždubský po Dorotě, manželce n[ebožtíka] Martina Polácha 9 zl.
A sirotkům n[ebožtíka] Tomáše Stupky 10 zl posledních peněz.
Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka položil Jura Červenka za vinohrad svůj za rok 1654 a 1656 1 zl 1 gr, za 1657 a 1658 položil a dal, jakž tedy vína platily, 2 v[ědra], jedno vědro po 18 českých, čehož učiní na penězích 1 zlm 3 kr. Item za rok 1659 položil a dal 1 zl mo[ravský], čehož všeho za ty vyšlé leta učiní v summě 4 zl mo[ravské] a 3 krej[cary]. Takové peníze přijal Jura Zachej k ruce svej.

[strana a]
Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka položil Jura Červenka za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Zachejovi, k ruce svej.

Připisuje se úlehla Martinovi Jedličkovi

Leta Páně 1706 dne 16.máje za horného Martina Vaculíka, vincúra Jana Zahradníka připisuje se na kreftování půl achtela vinohrada Martinovi Nejedlíčkovi kležící v Leskovej hoře.

Přípis Jozefa Slípka

Jozef Slípek ujal sobě jeden ¼ achtela úlehle v hoře Leskovkách a tak ju má za svobodnú a v ničemž nezávadnú. Stalo sa za horného Jana Čambale dne 14. Decembr[is] 1721.

Přípis Jury Užičářa [zápis chybí]

Od Jozefa Slípka kúpil ten ¼ vinohrada Pavel Hrabal a ušel do Uher.

Leta Páně 1737 dne 30. Maii činí se tento zápis a pamět za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Chudíka a přidaného ouřadu sousedův Jozefa Slípky, že jest odběhl do Uher Pavel Hrabal ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách, kterýžto vinohrad k ruce milostivej vrchnosti připadl a tak Jan Křižan z Kněžduba takový vinohrad kúpil od milostivej vrchnosti za summu hotových peněz naráz, povinen užitku [1]737 roku složiti J.V.U.H.Milosti 4 zlm. A tak ten vinohrad leží z horní strany vedle Jury Chytila a po dolní strany vedle Pavla Ožvoldy. A tak Jan Křižan má míti za zaplacený, v ničemž nezávadný, volný, svobodný i jeho dítkám. Za dobré dílo rukojmě sousedé z obúch stran. Dne a roku ut supra.
[strana b]
Přípis Jana Vaculíka, souseda kněždubského, na ¼ achtele vinohrada od Jury Čambale také z Kněžduba za summu peněz 8 zlm 51 kr. Z horní strany Jan Zahradník a z dolní strany Jan Škamelka ležítcí.

Letha Páně 1734 dne 9.máje za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil svobodně Jan Vaculík ¼ vinohrada od Jury Čambale, jak zvrchu doloženo jest, poněvadž Jura Čambala takové peníze přijal k rutce svej a nemá se vítcej natč natahovati ani žádný z herbu toho a Jan Vaculík z manželkú i dítkami svými užíval. Pročež se mu to při úřadě horenském připisuje na budúcí časy.

Kup Ondřeje Macháčka

Leta Páně 1748 dne 27.Martii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Křižana, purg[mistra] Martina Sajana fojta a ouřadu přidaného činí se tato pamět a zápis, že jest koupil Ondřej Macháček z Kněžduba ½ acht[ele] vinohrada v hoře Leskovkách od Pavla Myslíčka za sumu hotových peněz 11 zl, leží ten vinohrad z horní strany vedle Cateřiny Bačíčky, z dolní strany vedle vincúra Jiříka Křižana. Za dobré dílo sousedé z obúch stran. Dne a roku ut supra.

Kup Martina Vávry z Kněžduba na ¼ acht[ele] v Leskovkách

Leta Páně 1737 dne 30.máje za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Chudíka činí se tato pamět neb zápis, že jest odemřel Jura Hušek ¼ acht[ele] vinohrada v hoře Leskovkách a takový vinohrad k rukám přijal nebošt[íka] bratr Martin Hušek, kterýžto zase odprodal Martinovi Vávrovi za sumu 4 zl, kteréžto peníze má složit z nového vinného užitku [1]737 roku 2 zl a z užitku vinného [1]738 roku 2 zl. A takové peníze Martin Vávra má skládat na rešt contibuti, pozůstalý po nebošt[íku] Jurovi Huškovi, v domě purgmistrovském platiti má. A tak bude míti Martin Vávra za zaplacený, v ničemž nezávadný a k užívání svobodný i jeho dítkám. Leží ten vinohrad z horní strany vedle Pavla Bíle a z dolní strany vedle Jury Ožvoldy. Za dobré dílo súsedé z obúch stran. Dne a roku ut supra. Byli při tom Jozef Slípka súsed a písař Frantz Štěpán Růžička.

[strana a]
Kup na jeden čtvrt achtele vinohradu v hoře Leskovce, kterýž kúpil Jan Navrátil od Jury Červenky leta 1662

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka kúpil Jan Navrátil čtvrt achtele vinohradu v hoře Leskovce, kterýžto vinohrad byl někdy n[ebožtíka] Martina Polácha, tak jak na třetím listu zpátkem hledíce zápis učiněný stojí, od Jury Červenky za summu 16 zl moravských. Závdanku položil Jan Navrátil 2 zl mo[ravské], kterýžto přijal závdanek Jura Červenka k ruce svej. A tak tu Jurovi Červenkovi na tom vinohradě náležeti nic více nebude, okrom nápadníkům jinším. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Jura Sopúšek a Jan Kostka slíbili R.S.A nerozdílnú.
Téhož letha za horného Pavla Mocka položil Jan Navrátil za vinohrad svůj 1 zl mo[ravský]. Takový zlatý přijala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Zachejovi k ruce svej na nápad n[ebožtíka] manžela jejího.

Kup svrchu dotčeného vinohradu, kterýž kúpil Jura Bačaný od Jana Navrátila

Leta Páně 1662 v neděli Reminiscere za horného Pavla Mocka prodal Jan Navrátil svrchu dotčený čtvrt achtele vinohradu v hoře Leskovce Jurovi Bačanému za summu 23 zl mo[ravských]. Závdanku
[strana b]
položil Jura Bačaný hned při odevzdávce 7 zl, kterýžto závdanek přijal Jan Navrátil k ruce svej a což na něm Jan Navrátil měl zaplaceného 3 zl, to Jurovi Bačanému pustil. A tak Jura Bačaný tím závdankem a těmi penězi puštěnými má zaplaceného 10 zl mo[ravských] a nápadníkům ještě náleží
13 zl, platiti jej má po jednom zlatém až do vyjití summy té. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Jan Navrátil a Matěj Šotura S.R.S.A nerozdílnú.
Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta Jura Bačaný položil za vinohrad svůj za ty jminulé leta 1 zl. Takové peníze přijal Matěj Zachej, syn n[ebožtíka] Jury Zacheje, a má z nich sestrám svým odpovídat, když jim potřebí bude.

Jan Slováček

Letha Páně 1695 dne 8.November za horného Štěpána Halaše činí se zápis, že Jan Bačaný zdědil v hoře Leskovce 1/8 čtvrti vinohradu po otci svém milém Jurovi Bačaném, sousedu kněždubském. Takový vinohrad koupil Jan Slováček, toho času soused kněždubský, od Jana Bačaného za zaplacený a v ničemž nezávadný za jeden rejnský a 15 kr. Na kterýžto vinohrad nemá se žádný natahovati z Bačaných rodů a přátel. Stalo se u přítomnosti Martina Navrátila, toho času fojta kněždubského, a Jiříka Čambala. Odevzdán. Slíbili rukú společní a nerozdílnou. Leta ut supra.
[strana a]
Kup Ondráše Škody

A[nno] 1698 dne 16.Martii za horného Štěpána Halaše ten čas prodal Jan Slováček 1/8 achtele v hoře Leskové, ležící vedle Mikuláše Vaculíka z Lideřovic Ondrášovi Škodovi, ten čas fojtu kněždubskému, za summu za tři zlm. Na kterýžto vinohrad nemá se Jan Slováček ani manželka, ani dítky a nikdo s přátel jejich natahovati. Odevzdán za zaplacený horným svrchu psaným. Rukojmové za dobré dílo a J.V.H.M zemní a desátek spravení Jura Tomek, Václav Čech slí[bili] R.S. a nerozdíl[nou].

Kup Václava Kozumplíka z Veselá na jeden ½ vinohrada v hoře Leskovej

Leta Páně 1749 dne 16.Marti za horného Jury Křižana činí se zápis, že Václav Kozumplík kúpil jeden ½ vinohrada od Jozefa Duraja, z jednej strany Antonína Tolnera ležící, z dolní strany Jan Duraj ležící. Tak pročež i ujištění sa tomu již zvrchu psanému na časy věčné a budúcí jemu i jeho dítkám odevzdává. Na kterýžto vinohrad vícej sa již natahovati nemá žádný z rodiny.

Mikuláš Ryšánek
Václav Šafář kúpil j[es]t od Anežky, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Mikulášovi Ryšánkovi

Letha 1622 v neděli Jubilate za horného Jana Liškového Václav Šafářů kúpil půl achtele vinohradu v hoře Leskovce, kterýž mu byl darovaný od Jana Babického Mikulášovi Ryšánkovi, ten kúpil, jak j[est] svrchu doložený, Václav Šafářů od Anežky n[ebožtíka] Ryšánka manželky za summu 15 zl. 1 gr položil Václav Šafářů, ten přijala Anežka, ostatní peníze má klásti po 1 zl vedle hory práva. Rukojmě za dílo a placení Jura Ryšánků a Václav Kuchařů S.R.S.N.

Jíra Cihlář Chodníček

Letha Páně 1633 za horného Martina Kulíška dal jest sobě vepsat do nových rejster pů[l] achtele vinohradu Jíra Cihlář z města Strážnice v hoře Leskovce ležící, kterýž dostal po manželce svej nápadem, ceři neboštíka Jakuba Sitaře. A tak je má zouplna a docela zaplacený, nemá se na to natahovati žádný nyní ani na časy věčné. Druhé sestře Bětě zůstává její nápad naproti tomu na vinohradě v hoře Veselej, za kterýž platí Bártek Nešporek. Rukojmě za dílo toho vinohradu Jan Poletek, Jíra Liška slíbili R S N.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška Václav Ryšánek koupil svrchu psaný vinohrad od Jíry Cihláře z města Strážnice za summu 40 zl. Závdanku a za jeden rok položil peněz, kteréž Jíra Cihlář přijal, 20 zl, ostatní summy na dva termíny placení, toiž za dvě leta po 10 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Pavel Polešák a Jíra Hlaváň S R S N.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Václav Ryšánek položil za vinohrad svůj 10 zl. Ty přijal Jíra Cihlář do města Hradiště.
[strana a]
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška koupil jest Tomáš Adamů ze Vnorov od Václava Ryšánka vinohradu čtvrt achtele, tak jakž jej sám za summu čtyridceti zlatých. Závdanku položil Tomáš Adamů 14 zl, kterýž závdanek přijal Ryšánek k ruce svej a což měl na tom vinohradě zaplaceného, totiž 30 zl, to jest Adamovému Tomášovi dobrovolně pustil a daroval. A tak tu Václav Ryšánek nic nemá se nač natahovati on ani žádný z potomků jeho. Odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Jura Slezák a Václav Třináctý ze Vnorov S.R.S.N. Na tom vinohradě náleží dopláceti ještě sirotkům n[ebožtíka] Cihláře 10 zl moravských.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška Tomáš Adamů položil za vinohrad svůj za rok 1648 a 1649 4 zl, kteréžto peníze přijal Jura Křepka ze Strážnice, švakr téhož Cihláře. Více téhož roku svrchu psaného položil 2 zl, kteréžto peníze zůstávají při právě horenském. Tyto peníze ty dva zlaté sou vydány Jiříkovi Křepkovi do města Strážnice, jemu ta spravedlnost přináleží po manželce jeho, kteráž předědila sestru svou a manželku Jiříka Cihláře. A tak nyní nezůstává nic při právě horenském, sou vydány tomu, komu náleží.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Tomáš Adamů za vinohrad svůj za rok 1652 a 1653 summy 4 zl, kteréžto peníze přijal Jura Křepka z města Strážnice po manželce svej. A tak Tomáš má ten vinohrad zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Jiřík Křepka nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků jeho.
[strana b]
Leta Páně 1679 dne 9.Martii za horného Václava Žákového a Martina písaře činí se tato pamjet, že jest koupil Jíra Král
z Kněždubu půl achtela vinohrada v hoře Leskovce i z boudou od Kateřiny Lozumentky ze Znorov za summu 17 zlm. Položil Jura Král Kateřině závdanku 2 zlm, kteréž ona k ruce svej přijala, ostatní pak peníze má Jura Král platiti z toho vinohrada půl vínem Kateřině až do vyplnění té summy, takové víno potom bude se v penězích každoročně krom letošího roku dávat, jak bude víno platit. Rukojmové za dobré dílo a za placení toho vinohrada Pavel Kučerka z Lideřovic a Pavel Zákrsek, tehdejší vincour kněždubský slíbili společně a nerozdílně.
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Jura Král položil za vinohrad svůj a dal 5 v[ěder] vína za rok 1681. Kteréžto víno přijal Martin Lozument ze Vnorov na místě Kateřiny manželky svej, cery n[ebožtíka] Tomáša Adamového ze Vnorov.
Leta 1683 za horného Václava Jurkového položil Jura Král za vinohrad svůj Martinovi Lozumentovi 6 zlm.
Leta 1683 za horného Václava Jurkového zvrchu psaný vinohrad Jurovi Královi jest za zaplacený a v ničem nezávadný žádnému ani potomkům jejich. Za dobré dělání a za zaplacení rukojmíci Pavel Zákrsek a Jan Šafařík.
[strana a]
Kup Martina Mančíka na ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách od Mariny, manželce po neboščíkovi Jurovi Raškovi

Leta Páně 1726 roku dne 22.Novembris za horenství Lorenca Kučery a vincúra Jana Bíle totižto ten zvrchu psaný Martin Mančík od tej Mariny Raškovej a i od syna je[jí]ho ¼ achtela vinohrada ležící v hoře Leskovkách za 2 zlm za 48 kr, a to za sobě volný a slobodný a v ničemž nezávadný, načež se nemá žádný z rodu Raškovského vícej nenatahovat. Protož se připisuje a tvrdí před právem horenským, že jest tomu tak a ne jinačej.

A ti zvrchu psaní, totižto Martin Mančík a Marina Raškova ze synem svým, súsedi a obyvatelé oba kněždubščí.
A já také na ten čas v službě písařskej, totižto Martin a jinačej Kovář.
[strana b]
Kup Jana Besedy z Kněžduba na ½ čtvrtca vinohrada v hoře Leskovkách od Martina Mičařa

Leta Páně 1738 dne 15.Maii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Chudíka, purgmistra Martina Křižana, ouřadů Pavla Křižana, Pavla Užičářa, Jury Pale činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Jan Beseda od Martina Mičařa jednoho půl čtvrtca vinohrada za summu hotových 7 zl 33 kr, leží ten vinohrad v hoře Leskovkách, z horní strany vedle Tomáša Kolesíka a z dolní strany vedle Jana Smaženky. A tak má Jan Beseda za zaplacený, v ničemž nezávadný, k užívání svobodný jemu, jeho manželce a dítkám jeho a komu by on chtěl prodati, prohandlovati, jak jeho vlastní vůle bude. Za dobré dílo sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

[strana a]
Kup od Jury Krále Mikulovi Vaculíkovi z Lideřovic

Leta 1685 dne 1.Aprilis za horného Václava Jurkového stal se kup od Jury Krále jeden čtvrt achtele v hoře Leskovce, kterýž jemu povinen bude platit 14 zlm Mikuláš Vaculík z Lideřovic. Závdanku položil při smlúvě 6 zlm, ostatek platí 8 zlm na jeden termín. Rukojmí za dílo a placení Jura Minařík, Jan Horáček S.R.N. Když ty peníze vyplní, bude povinnost jemu za volný a svobodný připsati.

[strana b]
Macek Ryšánek, Jura Ryšánek

Leta Páně 1623 za horného Pavla Draště ujal vinohrad Jura Ryšánek po bratru svém pů[l] achtele Mikulášovi, kterýž jest jim darovaný od neboštíka Babického ze Vnorov. A tak toho vinohrada polovic Mikuláš Ryšánek daroval Jírovi bratru svému, který on sobě dal odevzdati za volný a svobodný a v ničemž nezávadný horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo vinohradu Pavel Šula a Jan Jurenků. A tak na ten vinohrad nemá se žádný natahovati.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška koupil jest Tomáš Adamů ze Vnorov vinohradu čtvrt achtele od Václava Ryšánka, kterýž nápadem měl po n[ebožtíku] Jírovi Ryšánkovi otci svém, za summu šestnácte zlatých hotových, kteréžto peníze položil hned při odevzdávce Tomáš a Václav Ryšánek přijal k ruce svej. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Václav Ryšánek a Jíra Zíbal ze Vnorov slíbili R.S.N. A tak Václav Ryšánek nic víc se nemá nač na tom vinohradě natahovati, on ani žádný z potomků anebo přátel jeho. A tak Tomáš Adamů má ten vinohrad zouplna zaplacený a žádný v ničemž nezávadný.

Leta Páně 1722 dne 4.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobje ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Jan Nadošek úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.
[strana a]
Kup Jury Bačíka z Kněžduba

Stala se domluva mezi tím Jurú Bačíkem a mezi Marinú Šoturků, že jest kúpil ten Jura Bačík jeden štvrtec vinohrada od tej Mariny Šoturky za sumu 7 zl za hotové peníze, [za] horného Jana Čambale staršího, a to v hoře Leskovej podle Martina Školáka, po druhej straně podle Jury Škamelky. A to se stal kup dobrovolný, v ničem nezávadný, pročež se naň nemá žádný natahovat z její strany, než ten zvrchu psaný můž[e] Jura Bačík, dyby někdy chtěl, může prodat zas anebo užívat ze svou manželkú i ze svýma dítkama. Datum v Kněždubě 8.Marci roku 1718 ut supra.

Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobje
¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Jura Mandásek úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a věčné užívat.

Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobje
¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Pavel Bíla úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.
[strana b]
Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobje
¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Jan Řehák úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.

Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobjě
¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Jura Raška úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.

Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě
¼ achtele vinohrada v hoře Leskovej Martin Mančík úlehlu za volnú a slobodnú, v ničem nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný [se] svú manželkú na časy budoucí a vječné užívat.

Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě
¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Martin Myslík úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.

[strana a]
Leta Páně 1723 dne 5.dubna za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej Martin Mančík úlehlu za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.

Leta Páně 1723 za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti kúpil sobě Ščepán Lukšík vinohrad od Jury Navrátila v hoře Leskovej, z jednej strany vedle Jana Nadoška, z druhej pak strany vedle Jana Řeháka, na kterúž se mu nemože žádný v ničem natahovat, ale bude mět moc z manželkú i dítkami svými na věčné a budúcí časy ji užívat.

[strana b]
Leta Páně 1723 dne 11.Junii za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti kúpil sobě Jura Ožvolda z Liderovic ½ achtela vinohrada v hoře Leskovej od Mariny Raškovej z Kněžduba za 5 zl, to jest za rýnských pjet, ležící z jedné strany vedli Jury Ožvoldy, z druhej strany vedle Jury Čechočky, a to za volnú a v ničem nezávadnú, nebude se mu více moci naň žádný natahovat, ale on bude mocen z manželkú i z dítkami svými na časy budúcí a věčné ten vinohrad užívati. Dne a roku ut supra, písaře toho času Jana Pirúšky.

Leta Páně 1723 dne 10.Augusti za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě Vacula Užičář z Kněžduba ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu zvrchu horným psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a věčité užívat.

Leta Páně 1723 dne 29.Augusti Václav Urbančík z Liderovic za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej a druhý štvrtec, podobně tomu daný od otce svého také v hoře tej, za volný a slobodný, v ničemž nezávadný. Jest mu zvrchu horným psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný na časy budúcí a vječité jej užívat.
[strana a]
Leta Páně 1723 29.Augusti Jan Švrček z Liderovic za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej za volný a slobodný, v ničemž nezávadný. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný na časy budúcí a věčité jej užívat.

Leta Páně 1723 29.Augusti Jan Macha z Liderovic za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej za volný a slobodný, v ničemž nezávadný. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný na časy budúcí a vječité jej užívat.

Leta Páně 1724 28.Februarii Pavel Tomek z Kněžduba za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě půl achtela vinohrada v hoře Leskovej za volnú a slobodnú, v ničemž nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný na časy budúcí a věčité jej užívat.

[strana b]
Kup Václava Matúška od Jury Školníka z Lideřovic

Leta Páně 1720 dne 20.Februari za horného Martina Vaculíka, vincúra Pavla Tomka a písaře toho času Valenty Kučeříka činí se tato pmatět, že jest kúpil Václav Matušků z Lideřovic achtel vinohrada v hoře Leskovce po neboščíkovi Jurovi Školníkovi od úřadů lideřovských toho času purmistra Jana Švrčeka a fojta Jury Holubíka toho času, majíce sobě oni poručení od milostivé vrchnosti, aby ho prodali, za sumu hotových peněz 9 zl mo[ravských], kteréžto peníze ti úřadé přijali k ruce sve a dluhy poplatili. A tak sobě ho tenž Václav Matušků do tychto rejster za volný, slobodný a v ničem nezávadný zapsati dal, což se nemá naň z erbův žádný natahovati na věčné časy, desátek a zemní milostivej vrchnosti náležitě odváděti. A tak jest mu na právě horenském odevzdán na věčné a budúcí časy. Ručili za dělání Pavel Tomků. Stalo se dne a leta ut supra, za hejtmana pana Adama Fromka toho času na Strážnici.

Leta Páně 1724 28.Februarii Jan Šantavý z Kněžduba za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě půl achtela vinohrada v hoře Leskovej za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. Jest mu zvrchu psaným horným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i z dítkami svými na časy budúcí a věčité jej užívat. Za který starému [nečitelné] dal 3 zl
30 kr.
[strana a]
Přípis Jana Krombířa z Kozojídek na jeden vinohrad pod 5/8 od Jury Falešníka v hoře Vlčí

Leta Páně 1794 dne 4.Maii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Krombíř z Kozojídek od Jury Falešníka jeden vinohrad pod 5/8 v hoře Vlčí, z jednej strany vedle Jana lišky a 2. strany Martina Valáška za sumu hotových peněz půl čtrnácta rýnského. Kterýžto vinohrad se jemu za vlastní a v ničem nezávadný připisuje, tak aby on s ním na věčné a budúcí časy vládnúti mohl. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra. U přítomnosti Jan Píža horný
Martin Křižan fojt
Mart[in] Hudeček
Jan Liška ouřadé
Jan Slovák
+ Jura Falešník odprodatel

[strana b]
Václav Pulec

Leta Páně 1623 za horného Pavla Draščového kúpil jest vinohrad Václav Vakula od Václava Pulca achtel za sumu
18 zlatých. Závdanku má dáti jeden zlatý z užitku, platiti má od téhož leta po jednom zlatém až do vyplnění té sumy k opci kněždubské. Rukojmě za dílo vinohradu Jan Ondračků. Jest mu odevzdán horným nahoře psaným.

Letha 1635 za horného Martina Kulíška koupil jest Michal Havlů od ouřadu kněždubského půl achtele vinohradu pustého za summu 3 zl, platiti jej má začnouc letha [16]28 po 1 zl do zaplacení. Odevzdán za volný. Rukojmě Jíra Ryšánek, Jiřík Hlaváň S R S N.

Leta Páně 1639 za horného Martina Kulíška Michal Havlů prodal tento svrchu psaný vinohrad Jakubovi Jarošovému za summu, jakž jej sám jměl, za 3 zl, takové 3 zl má pokládati obci kněždubské po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Michal Havlů a Pavel Struhařů
S R S N.

Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta prodali fojtem jsouc Jura Mandásek, purmistrem Pavel Mocek a starší k nim přidaní zspolu ze všeckú obcú v hromadě čtvrt achtele v hoře Leskovce ležícího Jurovi Bačanému za summu 20 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jura Bačaný 1 zl 15 gr, takové peníze přijali fojt a purmistr zpolu z úřadem k ruce vší obce. Rukojmě za dělání a placení Ondra Domaník a Matěj Rektořík S R S a nerozdílnú.
[strana a]
Kup Jury Kovářa na ¼ achtela vinohrada od Jury Mandáska v hoře Leskovkách, oba súsedi [a] obyvatelé kněždubščí

Leta Páně 1727 dne 9.Februaris za horného Lorenca Kučery a vincúra Jana Bíle, že ten zvrchu psaný Jura Kovář kúpil ¼ achtela vinohrada od téhož Jury Mandáska za volný a v ničemž nezávadný, aby se z herbu toho Mandáskového žádný nikdy nenatahoval. Protož se před právem horenským připisuje. Datum v Kněždubě jakožto 1727 roku.
Item Jura Kovář zvrchu psaný ut supra téhož roku dne 16.Martci za horného Lorenca Kučery a vincúra Jana Bíle, že ten Jura Kovář učinil handl s Pavlem Jozefjákem na ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách za slobodný a v ničemž nikdy nezávadný, z jednej strany vedle Jana Besedáka a z druhej strany vedle Jozefa Konečného, tak aby se Pavel Jozefjáků nikdy vícej nenatahoval i potomci jeho a Jura Kovář aby užíval na budúcí časy. Protož se při správě horenskej do knih zapisuje na budúcí časy.

[strana b]
Kup Pavla Ožvoldy z Liderovic na ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách od Jana Nadoška z Kněžduba

Leta Páně 1727 roku dne 22.Marti že ten zvrchu psaný Pavel Ožvolda kúpil od Jana Nadoška ¼ achtela vinohrada za 11 zl
30 kr a to za horného Lorenca Kučery, vincúra Jana Bíle v hoře Leskovkách z jednej strany Jana Húska a z druhej strany vedle Pavla Křižana. A to za slobodnú a nezávadnú nikdy v ničemž a Pavel Ožvolda za svú manželkú i dítkami svými na časy budúcí užíval. Protož se jemu při správě horenskej připisuje na budúcí časy.

Přípis Pavla Ožvoldy z Lideřovic na ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách za summu peněz 10 zl, z horní strany Jozef Slípek a z dolní strany níž psaný Pavel Ožvolda ležítcí.

Letha Páně 1731 dne 28.Octobr[is] za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka výš psaný Pavel Ožvolda z Lideřovic ¼ achtela vinohrada od Pavla Húska s Kněžduba za summu peněz 10 zl za svobodný, v ničemž nikdy nezávadný, aby se Pavel Húsek nikdy vítcej nenatahoval ani žádný z herbu toho a Pavel Ožvolda z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati. Pročež se jemu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Jura Kovář a Jan Jozefják.
[strana a]
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška koupil jest Jíra Koníček čtvrt achtele vinohradu od Michala Havlového za summu hotovou 2 zl, kteréžto peníze přijal Michal Havlů k ruce svej. A tak Jíra Koníček má ten vinohrad zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Michal Havlů na tom vinohradě se nemá nač natahovati, on ani žádný z přátel nebo potomků jeho.

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového činí se pamět, poněvadž n[ebožtík] Michal Havlů majíc sobě poručeného půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího od strynej svej Mariny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Matúšovi Slezákovi, kteráž se byla vdala za Jíru Koníčka, kdež týž Jíra Koníček za týž svrchu psaný vinohrad v hoře Leskovce Michalovi Havlovému za ten vinohrad v Kuní hoře jest dal a on týž Michal Havlů přijmouc odevzdaného neměl, týž svrchu psaný vinohrad zase n[ebožtíku] Martinovi Kulíškovi, ten čas hornému, na smrtedlné posteli leže avšak zdravého rozumu požívaje jest poručil za opatrování jeho v nemoci a i také co na pohřeb naložil od něm aby na chrám Boží kněždubský jednu bečku vína dal. Kdež Martin Kulíšek roku prvního 5 věder vína dal, kteréž Jura Sopúšek jsouce kostelníkem leta 1646 přijal, více dal 2 vědra, kteréž ouřad roku 1651 přijmouc k vyšenkování dali, více roku 1652 také 2 vědra, kteréž Martin Zachej jsouc purmistrem přijal a k vyšenkování dal, item více roku 1653 Jakub Tomků pojmouc

sobě za manželku Annu, zůstalú vdovu po n[ebožtíku] Martinovi Kulíškovi, položil a dal 1 vědro, kteréž přijal Martin Zachej jsouc purmistrem téhož leta. A tak ten vinohrad Jakub Tomků po manželce svej má zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávdaný a Jíra Koníček nemá se nač natahovati, on ani budoucí potomci jeho.
[strana b]
Přípis Thomáša Říhy

Leta Páně 1729 dne 20.Aprile za horného Jana Sečky připisuje se pustá oulehla ½ achtela v hoře Leskovkách, to jest krajina od dolního kraja, z horní strany Zuzana Tloukova ležící. Pročež se jemu nemá vítcej žádný nač natahovati a Tomáš Říha z manželkú i z dítkami svými na časy budúcí užívati. Pročež se jemu při úřadě horenském odevzdává na budúcí časy.
[strana a]
Jan Hrabal z Lideřovic 1/8 acht[ele]

Leta Páně 1738 dne 3.Martii činí se tento zápis aneb pamět za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Chudíka, purgmistra Martina Křižana, že jest koupil Jan Hrabal z Lideřovic jednoho půl čtvrtca vinohrada v hoře Leskovkách od Mariny Mančíčky dle vyšacování poctivého ouřadu zdejšího za 6 zl, kteréžto peníze v ruce purgmistra Martina Křižana odevzdané jsou byly na rest jejího neboštíka muža Martina Mančíka, který do contribuci zasezelý měl a tak purkmistr Martin Křižan takových 6 zl od restu contribučenského odepsán jest byl. Kterýžto vinohrad leží z jednej strany vedle Jana Ožvoldy a z dolní strany vedle Jozefa Mančíka. A tak má Jan Hrabal tenž vinohrad k užívání svobodný, v ničemž nezávadný, jeho vůlí manželce jeho, dítkám aneb jak jeho vůlí neb libost bude, může podle jeho vůle prodat, prohandlovat, darovat aneb poručit dle svej libosti, však ale dle obyčeji milostivej vrchnosti desátek odváděti povinen bude a dle šacovanej zvyklej obyčeji do poctivej obci kněždubskej contribuci dávat musí. Za dobré dílo rukojmí sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.
[strana b]
Jura Čunčík z Lideřovic koupil ¼ acht[ele] vinohrada v Leskovej hoře.

Leta 1738 dne 20.April za horného Jana Jozefjáka, vincúra Juru Chudíka, purgmistra Martina Křižana, fojta Jana Vaculíka činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Jura Čunčík z Lideřovic ¼ acht[ele] vinohrada v hoře Leskovcách od Jana Besedy z Kněžduba za summu hotových peněz 13 zlm, kteréžto peníze Jan Beseda k svým rukám přijal. A tak Jura Čunčík má zaplacený, v ničemž nezávadný, k užívání svobodný z jeho ženú, dítkami, má svobodu prodat, prohandlovat, jak jeho vlastní vůle bude, však ale desátek a zemní dle knih gruntovních a

contribuci povinen platiti neb odváděti má. Za dobré dílo rukojmí súsedé z horní strany Jan Macha a z dolní strany Jan Vaculík, roku a dne ut supra.

[strana a]
Jiřík Bačík z Kněžduba kúpil ¼ acht[ele] vinohrada v hoře Leskovkách od ouřadu poctivého kněždubského, který odemřel Jana Pavlíka a rešt contribučenský zůstal.

Leta Páně 1738 dne 25.máje za horného Jana Jozefjáka, [vincúra] Jiříka Chudíka, za ouřadu purgmistra Martina Křižana, Pavla Křižana, Pavla Užičářa, Jury Pale činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Jura Bačík jeden čtvrtec vinohrada v hoře Leskovkách, odemřelý po Janovi Pavlíkovi, který reštu contribuci zůstal [neuvedeno], na který rešt poctivý ouřad prodal ten vinohrad za summu hotových peněz 5 zl 30 kr, které peníze purgmistr přijal a do contrib[uci] odvedl. Leží ten vinohrad z jednej strany vedle Pavla Myslíka a z dolní strany vedle Jana Zahradníka. A tak má Jura Bačík za zaplacený, v ničemž nezávadný, k užívání svobodný, může sobě
s ním činit, jak jeho libost bude, prodati, prohandlovati neb poručiti, komu on bude chtíti. [Rukojmí] za dobré dílo sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

[strana b]
Úlehla Samuelovská

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška prodali sou fojt a starší čtvrt achtele vinohradu Jírovi Koníčkovi v hoře Leskovce ležící za summu 4 zl bez závdanku. A tak na tom vinohradě jest upuštěno, protože úlehlú od 30 let ležel, placení po vyjití 3 let po 1 zl, takové peníze náleží k obci kněždubské. Rukojmě za Jiříka Koníčka za dílo a placení téhož vinohradu Nichal Havlů a Václav Hadicecek S.R.S.N.

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka koupil jest Adam Bílů čtvrt achtele vinohradu svrchu psaného od Jíry Koníčka za summu 18 zl. Závdanku položil Adam Bílů 14 zl, kteréžto peníze přijal Jura Koníček k ruce svej, ostatní summy dopláceti povinen bude k obci kněždubské 4 zl, kteréž peníze má pokládati po 1 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Martin Zachej a Pavel Mocků slíbili R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka učiněn jest frejmark mezi osobami těmito, Adamem Bílů a Jírú Koníčkem, tak že svrchu psaného čtvrt achtele Adam Bílů dal i s tím druhým čtvrt achtelem podle sebe ležícím za půl achtele vinohradu v hoře Kuní Jurovi Koníčkovi, ale však což na něm jest dopláceti obci kněždubské 4 zl, ty aby Jíra Koníček sobě doplatil. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Martin Nejedlý a Adam Bílů S.R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. A tak na těch vinohradích Adam Bílů nemá se nač natahovati ani žádný z potomků jeho.
[strana a]
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta Jura Koníček na druhé stránce zpátkem zápis majíc na jeden čtvrt achtele, kterýž frejmarkem od n[ebožtíka] Adama Bíle dostal, prodal za živobytí takový vinohrad Janovi Navrátilovi za summu 16 zl mo[ravských]. Kdežto ještě za živobytí svého od téhož Jana Navrátila Jura Koníček přijal jednu krávu a dvě měřice ječmene, v penězích 8 zl mor[avských], ostatek což Jan Navrátil má dopláceti, totiž 8 zlm, z takových peněz náleží obci kněždubské 4 zlm. A poněvadž týž Jura Koníček skrzeva ruce pohanské tatarské jest zabit a manželka jeho od tychtéž od těch Tatarů i z dítkami jest vzata, tudy pak švakr jeho Jan Starých, kterýž měl druhú sestru, do důchodů J.V.H.M. za pivo a za 2 meřice rži dluh jest zaplatil a zpokojil. Tudy pak chtějíc svého vyhledávati, za to jest vrchnosti žádal, aby mohl zase k svému přijíti, tudy zvrchu dotčenému hornému jest poručeno, aby tych dvouch lidí zpravil od vzáctně slovutného pana Jiříka Štroble, toho času hejtmana na panství strážnickém, kdež ty 4 zl mo[ravské] přináležeti budú Janovi Starému z Tvarožné Lhoty. Na tu summu Jan Navrátil položil

1 zlm 15 gr, kteréž přijal Jan Starých k ruce svej, ostatek dopláceti povinen bude na rok zase 1 zlm 15 gr a na druhý rok 1 zl. A tak když to vyplní, bude mět jemu zaplacené, kromě ty 4 zlm k obci kněždubské náležející. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Michal Juříků a Václav [nečitelné] slíbili R.R.A nerozdílnú. Z takové summy Jan Starých, jestli by Pán Bůh ráčil z pohanství [navrátiti], se chce jim z toho odpovídati.
[strana b]
Leta Páně 1679 dne 23.Aprilis za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest koupil Jan Žáčků s Topolného od Jana Navrátila čtvrt achtele vinohrada v hoře Leskovce za summu 2 zlm 15 groší, hned při smlúvě Jan Žáčků místo závdanku má oddělávat Janovi Navrátilovi 1 zlm, ostatek bude povinen Jan Žáček splácet 1 zlm a 15 groší, kdy bude potřeba Janovi Starému do Tvarožné Lhoty. Když to vyplní, potom bude míti Jan Žáček vinohrad osvobozený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za dobré dílo a za placení toho vinohrada Jan Červenka, Václav Krčmář slíbili S.R.A nerozdílní.

Leta Páně 1681 dne 7.Aprilis za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest koupil čtvrt achtela vinohrada v hoře Leskovce od Jana Žáčka s Topolného Jakub Slípek z Kněžduba za summu 6 zlm za zaplacený a v ničemž žádnému nezávadný. [Další text zcela vybledlý a nečitelný.]

[Leta] 1685 Jakub Slípek položil 35 kr. Ty přijal Jan Starý Tesařík z Hroznové Lhoty.
[strana a]
Kup Jana Kručka od Jakuba Slípka, obou z dědiny Kněžduba

Letha Páně 1689 dne 20.Martii za horného Jiříka Chudíka a J.U.H.M. vincoura Štěpána Halaša, u přítomnosti fojta Martina Navrátila koupil Jan Kruček čtvrtec vinohradu v hoře Leskovce za summu peněz šest zlatých mor[avských] a 15 bílých gr[ošů] za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný od Jakuba Slípka. Odevzdán za horného Jiříka Chudíka. Rukojmové za dobré dílo a zdělání téhož vinohradu Martin Navrátil a Jan Orel, písaře Jana Šedého toho času kněždubského.

Kup Jana Raška v horní Leskovce

Letha Páně 1693 dne 14.Martii za horného Štěpána Halaše činí se tento zápis, že jest Jan Raška koupil jeden čtvrtec vinohradu za tři zlaté moravské od Jakuba Slípka, souseda kněždubského. Nemá se nač natahovati ani jakého práva míti k tomu vinohradu Jakub Slípek ani dítky jeho. Odevzdán horným svrchu psaným Janovi Raškovi za volný a zaplacený, manželce i

dítkám jeho. Rukojmě za zdělání a desátku [a] zemní dávání Jakub Slípek a Jan Zahradník ut supra
[strana b]
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka prodali sou fojt a starší kněždubští čtvrt achtele vinohradu Jurovi Koníčkovi za summu 4 zl, kteréžto peníze má pokládati, poněvadž úlehlu vzal od 30 let, až po vyjití 3 let po jednom zlatém až do vyjití sumy té. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Bílů a Martin Zachej S.R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka kúpil jest svrchu psaného čtvrt achtele vinohradu Adam Bílů od Jíry Koníčka za summu 7 zl moravských. Závdanku položil Adam Bíla 3 zl, kteréžto peníze přijal Jura Koníček k ruce svej, ostatní sumy dopláceti povinen bude 4 zl k obci kněždubské. Rukojmě za dělání a placení téhož Jan Bílů a Martin Poletek S R S A nerozdílnú.

Leta svrchu psaného učiněn jest frejmark, tak že Adam Bílů svrchu psaného čtvrt achtele Jurovi Koníčkovi dal za půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího, tak aby Jíra Koníček sobě jej doplatil, což tak náleží obci kněždubské, totiž 4 zl. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. A Adam Bílů na tom vinohradě nemá se nač natahovati.

Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka prodal jest téhož čtvrt achtele vinohradu podle Prokopa Kejdy Jura Koníček Adamovi Bílovi za summu 9 zl. Závdanku položil Adam Bílů 5 zl, kterýžto závdanek přijal Jura Koníček k ruce svej. A tak na tom vinohradě Jurovi Koníčkovi nic více nenáleží ani potomkům jeho, kromě obci kněždubské náleží 4 zl. Rukojmě za dělání
[strana a]
a placení toho vinohradu Jan Liška a Václav Ryšánek S R S A nerozdílnú.

Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta jakož Pán Bůh nebeský skrze smrt časnú Adama Bílu z toho světa povolati ráčil, kdežto dotčeného čtvrt achtele vinohradu od Jury Koníčka koupeného na Zuzanu, zůstalou vdovu po n[ebožtíku] Adamovi Bílovi, připadl, ona pak Zuzana zůstalá vdova beroucí sobě Michala Juříkového za manžela roku 1664, takový vinohrad témuž Michalovi manželu svému jest na smlouvách svadebních zadala za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, krom J[eho] M[ilosti] P[ánu] hraběti desátek a zemní, však k obci kněždubské 4 zl.

Kup Jana Navrátila od Michala Juříkového

Téhož leta za téhož horného Klimenta Kornúta Michal Juříků prodal svrchu psaného čtvrt achtele vinohradu Janovi Navrátilovi za summu 12 zl mo[ravských]. Zaplatil na tu summu Jan Navrátil 8 zlm a což na tom vinohradě Michal Juříků měl dopláceti 4 zlm, to má zpláceti z Vlčí hory týž Michal Juříků. A tak Michal Juříků nemá se nač natahovati tu, ani žádný z potomků jeho. Ty 4 zlm Michal Juříků, kteréž má zplácet, náleží obci kněždubské.
[strana b]
Leta Páně 1680 dne 7.Octobris za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest koupil Ondra Hanák čtvrt achtela vinohrada od Jana Navrátila za sumu 3 zlm za zaplacený v hoře Leskovce, kteroužto sumu hned položil Ondra Janovi Navrátilovi a on náležitě takové peníze přijal. Ondra má vinohrad zcela a zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný. Rukojmové za dobré dělání toho vinohradu Pavel Zákrsek a Jan Valkouš, oba s Kněžduba, ručili spolu rovno oba.
[strana a]
Přípis Jury Mrkvy z Tasova na 1 vinohrad od Václava Letáka pod
1 měř[icí] v hoře Vlčí

Leta Páně 1794 dne 4.Maii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Mrkva z Tasova jeden vinohrad pod
1 měř[icí] v hoře Vlčí od Václava Letáka za sumu hotových peněz 10 zl, z jednej [strany] Martin Falešník a z druhej strany vd[ova] Karaska na věčně a vždy trvající časy, takže on Jura Mrkva s takovým vinohradem jak ze svým vlastním vládnúti může. Jenž se stalo dne ut supra.
Jan Píža horný
Mart[in] Sečka fojt
Mart[in] Hudeček
Jura Šantavý
Jan Liška úřad
Jan Slovák
Frantz Bachr
Tomáš Myslík
Jan Chudíček svědek
+ Václav Leták odprodatel

[strana b]
Jura Tkadlců [škrtnuto]
Kup Jury Bíle mladšího

Leta Páně 1715 dne 29.Aprilis za horného Rolenca toho času a vincúra Jury Polešáka kúpil Jura Bíla mladší ½ achtela vinohrada od Jury Rašky v hoře Leskovce za summu 5 zl 30 kr, kterýžto peníze ten Jura Raška přijal k ruce své. [Odevzdán] za volný, slobodný a v ničemž nezávadný, nemá se mu ani kdo z erbu Raškových nač natahovat. A jest mu horným odevzdaný. Rukojmě za dílo a placení slíbili rukú S A S Valenta písař.

Prípis Pavla Pavlice ze Znorov na ¼ achtela vinohrada

Leta Páně 1759 d[ne] 31.Octobris za horného Martina Miroša toho času kúpil půl ¼ achtela vinohrada po Pavlovi Tesaríkovi, tím podobně ze Znorov, ležící v hoře Leskovkách z jedné strany horní Martina Lukšíka a z dolní strany Jury Komoně za 8 zl i z užitkem. Pročež se tento vinohrad tomu Pavlicovi takový vinohrad odevzdává a pripisuje jakožto za vlastní jemu a on jako ze svým vlastním moc a právo činiti má. D[ne] ut supra.
Martin Miroš fojt i horný
Pavel Beňa vincúr
Pavel Raška písar

[strana a]
Přípis Martina Hlobila z dědiny Kněžduba na jeden ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovej

Leta Páně 1760 dne 28.Mar[tii] stala se dobrovolná domluva, totižto mezi těmito súsedy, že jest kúpil nadjmenovaný Martin Hlobil po neb[ožtíku] Janovi Myslíkovi ten řečený vinohrad, poněvač rodičové jich odemřeli, tehdy bratrové manželky jeho ten vinohrad, totižto Jura Chudík a Martin Chudík, jemu za
13 zl 30 kr odprodali. Tak sa jemu odevzdává při úřadě horenském na časy věčné a budúcí, že sa mu nemá žádný natahovat více z erbu aneb i potomků jeho. Jenž se stalo v domě horenském za horného Martina Miroša leta ut supra.

[strana b]
Jan Vrábel

Letha 1636 za horného Martina Kulíška ujal jest půl achtele vinohradu pustého Jan Vrábel za summu 6 zl, placení počnouc letha 1639 po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Václav Ryšánek, Matěj Kácal S R S N.

Leta Páně 1649 za horného Martina Kulíška prodala Dorota, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Bártkovi Vráblovi, vinohradu půl achtele v hoře Leskovce ležící za summu 11 zlm Prokopovi Kejdovi. Závdanku položil Prokop 5 zl, kterýchžto pět zl přijala Dorota za vydělání téhož vinohradu, ostatních šest zlatých komu náležeti bude pokládati má po 1 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jíra Crha a Adam Bílů S R S N. A tak Dorota nemá na tom vinohradě nic ani žádný z potomků jejích se nač natahovati.
Leta Páně 1655 za horného Pavla Mocka položil Prokop Kejda za vinohrad svůj 1 zl, kteréžto peníze přijmouc horný svrchu psaný odvedl jich panu hejtmanovi za opatrování horenských rejster.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Prokop Kejda za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijali ouřad kněždubský fojtem jsouc Jura Mandásek, purmistrem Jan Liška k obci kněždubské.
[strana a]
Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka jakož roku 1659 za purmistrovství Adama Bíle položil Prokop Kejda a dal 1 v[ědro] vína za vinohrad svůj, kteréž se jemu poráží tak jak jinším lidem se poráželo ve 2 zl rýn[ských], načež přiložil hotových
20 krej[carů], a tak učiní za to vědro vína z těma hotovýma penězi 20 krej[carů] 2 zl moravské, kteréž připsal Adam Bíla jsouce purmistrem k ruce vší obce.
Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka položil Prokop Kejda za vinohrad svůj 1 zl mo[ravský]. Takový zlatý peněz přijal Martin Macháček jsouce purmistrem toho leta, Jura Mandásek fojtem a jinší osoby ouřadní k ruce vší obce.
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta položil Prokop Kejda za vinohrad svůj za rok 1667 1 zlm. Takové peníze přijal Jura Mandásek purmistrem jsouc téhož leta, fojtem Jan Bíla. A tak Prokop Kejda má ten vinohrad zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.

Frejmark Prokopa Kejdy s Jurkú Mlynaříkem

Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta zsvrchu dotknutý vinohrad Prokop Kejda frejmarkem dal Jurovi Mlynaříkovi za jeden půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležící, kterýž dostal po Anně manželce svej, kteráž nejprve za n[ebožtíkem] Jurú Bílovým byla a na smlúvách svadebních tomuž Jurkovi zadala na ten spůsob, aby synům n[ebožtíka] Jury Bíle 20 zl

[strana b]
položil anebo jinší vinohrad kúpil v těch penězích. Takový pak vinohrad jest na dvé rozdělený, tedy týmž synům po n[ebožtíku] Jurovi Bílovi zůstalým Jakubovi a Janovi jednu stránku a druhú stránku Jurovi Mlynaříkovi, otčímovi jejich. Však což tam na tom vinohradě, kterýž Prokopovi dal, dopláceti se najde, to Jurka Mlynařík má vyplatiti, poněvadž Prokop témuž Jurovi zaplacený a žádnému v ničem nezávadný odvedl a dal. Rukojmě za dělání a doplacení téhož vinohradu v Kuní hoře Václav Jurků a Prokop Kejda slíbili R.S.A nerozdílnú.

Kup Pavla Tomka

Kúpil Pavel Tomek od Jana Hrabala jeden ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovskej, z jednej strany Janak Ožvolda, z druhej strany Jozef Mančík. A to se stalo leta Páně 1749 za horného Jury Křižana, pudmistr Martin [nečitelné] a fojta Jana Polešáka a Jakuba Polešáka dobrovolná mezi něma prodaj za sumu 14 zl. A tak se nemá žádný natahovat [dále nečitelné].
[strana a]
Leta Páně 1747 dne 17.Julii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Bernát Fojtík ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovskej, z jednej strany Jury Cibulky na kraji ležící za summu 21 zl
30 kr hotových peněz. Takže mu vyšej psanému Bernátovi Fojtíkovi připisuje [se] na časy budoucí, a to do zrostu sirotkův po neboštíkovi Janovi Šantavém Juru a Martina, poněvadž ten vinohrad jest koupený za peníze těch jmenovaných sirotkův. Tak on Bernát Fojtík bude povinen těm sirotkům takový vinohrad beze všeho odporu popustit a odevzdati.
[strana b]
Přípis Jozefa Vrby na 1 vinohrad od Jura Falešníka pod ¾ v hoře Vlčí

Leta Páně 1794 dne 9.Novembra stala se domluva mezi Jozefem Vrba a Jura Falešník, že Jura Falešník zhandloval z Jos[efem] Vrbou na vinohrady, a sice na tento spůsob: Joz[ef] Vrba popustil svůj vinohrad na hroznolhotskej hoře Svárová pod
1 m[ěřice], zasej Jura Falešník popustil Jozefovi Vrbovi na kněždubskej hoře Vlčí pod 3/4, tak že jeden každý ze svým zahandlovaným vinohradem na věčné a budúcí časy vládnúti může. Jenž se stalo dne ut supra.
Jan Píža horný
Martin Hudeček
Jura Šantavý
Jan Liška úřadé
Jan Slovák
Tomáš Myslík
a Martin Křižan fojt
+ Jura Falešník postupitel
takového vinohrada

[strana a]
Jana Kručka, ten čas forejtr J.V.H.M.

Leta Páně 1691 dne 17.Aprilis za horného Štěpána Halaša jakož byl někdy Jakub Slípek koupil od Kateřiny Kručkovej jeden achtel vinohradu v hoře Leskovej, poněvadž jakožto po nebo[žtíku] otci svém ten vinohrad témuž Janovi náleželo, z milostivého poručení J.V.H.M. musel Jakub Slípek tenž vinohrad popustit, totiž půl achtele vinohradu jest Janovi Kručkovi při právě horenském odevzdán dolní polovica a Jakub Slípek horní polovicu má užívat jakožto svůj vlastní a zaplacený. Stalo se u přítomnosti ten čas Martina Navrátila fojta kněždubského a Jiříka Chudíka.
[strana b]
Jan Prček [škrtnuto]
Jakub Slípek

Letha Páně 1691 dne 17.Aprilis Jakub Slípek jakožto koupil od Kateřiny Kručkovej jednoho půl achtele vinohradu v hoře Leskovej, že před některým rokem byl koupil z druhého půl achtele vinohradu od tej vdovy, což náleželo po nebož[tíku] otci jeho, musil jemu jeho pustit, jakž zápis napřed zní, má sobě tu horní polovici Jakub Slípek půl achtele vinohradu. Odevzdán za volný a svobodný a za zaplacený horným toho času Štěpánem Halašú u přítomnosti Martina Navrátila fojta kněždubského a Jiříka Chudíka souseda kněždubského.

Vinohrad Zuzanny, cery po Adamovi Špirudovi

Leta Páně 1713 dne 9.Martii za horného Rolenca Kučery, vincúra Jana Čambale a purmistra Václava Košáka [a] fojta Martina Chudíka činí se tato pamět, že ten vinohrad náleží po n[ebožtíku] Janovi Kručkovi manželce ceři Zuzce k užívání na budúcí a věčné časy za volný a slobodný a v ničem nezávadný, nemá se jí naň nač natahovat. A jest jí horným svrchu psaným odevzdán, stolika jest povinen platit, kdo ho dělati bude, na chrám [strana a]
Páně kněždubskej, pokládati ročně vedle hory práva každoročně
½ v[ědra] vína za 30 kr do vyjití tej sumy, za volný a slobodný, v ničem nezávadný, nemá se jí naň nač natahovat na budúcí a věčné časy. Stalo se leta a dne ut supra. Za dílo a placení rukojmě slíbili S.R.S. nerozdílnú.

Kup Jury Machy z Lideřovic na ½ štvrti achtela vinohrada v hoře Leskovkách

Leta Páně 1729 dne 8.máje za horného Jana Sečky, vincúra Jana Bíle, purkmistra Štěpána Bíle, za úřadů Jura Škamelka a Jura Křižan nejprvej se předpisuje, jakž nahoře psáno stojí, na tom vinohrádku rešt zavázaný byl na chrám Páně, kterýžto měl hned první hospodář toho vinohradu zaplatiti, a ten rešt se odtáhl. Martin Špiruda ten vinohrad prodal Václavovi Škrlíkovi, Václav Škrlík ho zahandloval Janovi Vaculíkovi a Jan Vaculík teprv ho prodal výš nadepsanému Jurovi Machovi z Lideřovic za 2 zl 30 kr placení. Pročež s těch výš nadepsaných nemá se jemu nač natahovati ani žádný z herbů jejich a Jura Macha z manželkú i dítkami svými na časy budúcí užívati bez všeho zaměstnání, pročež se jemu při úřadě společném odevzdává na budúcí časy.
[strana b]
Přípis Martina Zahradníka na 1 vinohrad v Dolních Fryzákoch pod 4/8 acht[ele] od Mariny sestry

Leta Páně 1794 dne 10.Novemb[ris] [1]794 činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Zahradník od svej sestry Mariny jeden vinohrad v Dolních Fryzákoch na 4/8 za sumu hotových peněz 5 zl, kterýžto jemu Martinovi Zahradníkovi na věčné a budúcí časy vládnúti a patřiti bude.
Item zdědil tento Martin Zahradník po svém otcovi Štěpán[ovi] Zahradníkovi též vinohrad Fryzáky navrchu pod 6/8, pročeš se jemu za vlastní a v ničem nezávadný připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Píža horný
Mart[in] Křižan fojt
Martin Hudeček
Tomáš Myslík
Jan Liška úřadé
Jan Slovák
Jan Šantavý

[strana a]
Kup Jury starého Zahradníka Jury syn

Leta Páně 1713 dne 28.Februarii za horného Rolenca Kučery, vincúra Jana Čambale a písaře Valenty Kučeříka činí se tento zápis: Jura Zahradník mladý [koupil] ½ achtela vinohrada v Leskovce od Tomáša Kašparového z Lideřovic za sumu 1 zl
18 kr za volný a slobodný a v ničem nezávadný, kteréžto peníze přijal k ruce své Tomáš Kašparů. A tak ho sobě Jura Zahradník do těchto rejster zapsati dal za volný, slobodný, v ničem nezávadný a nemá se jemu žádný z rodu a nikdo z erbu naň natahovat, než ten Jura Zahradník užívat na věčné a budúcí časy. A jest mu horným zvrchu psaným odevzdán. Rukojmě za dílo a placení zemní a desátek ručili R.S.S. a nerozdílnú Jan Duraj a Jan Jurák.

[strana b]
Prípis Jana Kočiša ze Znorov na ½ čtvrtky vinohrada v Leskovkách

Leta 1763 dne 21.dubna činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Jan Kočiš ze Znorov půl čtvrtky vinohrada v hore Leskovkách od Jury Cibulky z Kněžduba za 9 zl, z dolní strany Jana Sadílka z Liderovic, z horní strany vedle Bedravky z Kněžduba, kterýžto jemu Kočišovi se připisuje a odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Jura Konečný pudmistr

[strana a]
Prípis Václava Zahradníka na jednu polůvku vinohrada ležící v Leskovkách, pozůstalú po neboštíkovi Jurovi Bartoškovi z Liderovic

Leta Páně 1772 dne 8.Septembris činí se tento zápis neb pamět, že Jura Zahradník z Liderovic koupil jednu polůvku vinohrada, pozůstalú po neboštíkovi Jurovi Bartoškovi, ležící v hore Leskovkách, z jedné strany Vendelína Sedláčka z Liderovic a z druhé strany Jury Mantčíka z Kněžduba, za který dal, jak ho přísežní přešacovali, za 14 zl. Pročež ten a takový vinohrad se jemu Zahradníkovi za svobodný a v ničem nezávadný zde do tohoto urbarium při horenském právě v zápis uvádí a jemu se odevzdává.

Item prípis Martina Tomka z Liderovic na druhú polůvku vinohrada, pozůstalú také po tom Jurovi Bartoškovi, ležící tím podobně v hore Leskovkách

Roku a dne vejš psaného 1772 a dne 8.Septem[bris] činí se tento zápis neb pamět, že jest Martin Tomek z Liderovic druhú polůvku vinohrada po tomž Jurovi Bartoškovi ležící v hore Leskovkách, z jedné strany Jury Matúška z Liderovic a z druhé strany Jury Zajíčka z Kněžduba, jak jest od přísežných přešacovaná, koupil za 9 zl. Pročeš se jemu Martinu Tomkovi takový vinohrad zde [strana b]
do tohoto urbarium při horenském právě pripisuje a jako za svobodný a v ničem nezávadný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala horný a spolu purgkmistr
Jan Staša fojt
Matúš Cífka ouřadní
a Jan Macháček ouř[adní]

Leta Páně 1773 dne 3.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že Anča Komoňka, obyvatelkyně kněždubská, jeden vinohrad pustý po neboštíkovi Jurovi Mičkovi sobě zaujala ležící v Leskovkách, z jedné strany Štěpán Vaculík a z druhé strany Roziny Šimkovej. Pročež na její žádost takový vinohrad se jí dnes zvrchu psaného datu[m] pripisuje a v ničem nezávadný činí. Jenž se stalo dne ut supra.

Jan Staša horný
Pavel Raška písar obecní

Leta Páně 1774 d[ne] 29.Octob[ris] že Tomáš Hulín ze Znorov ukúpil jeden vinohrad v Leskovkách na 1 ½ měř[ice] od vdovy Pavla Sadílky za 5 zl, ležící z jedné strany Martina Ondráška, z druhej pak ale Martina Záchvěje. Že tomu tak jest, tímto samým se do horenského urbáře připisuje a za vlastní se zavádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Staša horný
Anton Pengert písař

[strana a]
Přípis Jana Šavary na 1 kúsek vinohrada pod výsevkú 1 ½ měřice ležící v hoře Leskovej

Leta Páně 1783 d[ne] 30.Januarii stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest kúpil Jan Šavara od vdovy Potáčky 1 kúsek vinohrada po výsevkú 1 ½ měřice v hoře Leskovej, z jednej strany vedle Martina Studénky, z druhej pak strany vedle Václ[ava] Myslíka na ten a takový spůsob, aby on ho na věčné a budúcí časy užívati mohl, za který jí dal hotových peněz 3 zl 18 kr. Jenž se stalo ut supra.

Martin Křižan purgmistr a spolu horný
Jozef Lichtneger písař obecní

[strana b]
Jan Bubeník jináč Macháčků

Letha Páně 1616 v první neděli postní za horného Martina Remše prodal jest půl achtele vinohradu v hoře Leskové Jan Karasů za summu 43 zl 15 gr Janovi Macháčkovi z Biskupic a hnedky závdanku položil Janovi Karasovi 5 zl 15 gr, placením podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo i placení vinohradu Jíra Maluška, Jíra Slížek a Mikuláš Ryšánek S.R.S.N. K tomu vinohradu jest půl boudy a kadečka z polufodří. J[es]t mu odevzdán za volné a svobodné horným nahoře psaným. A jakž měl zaplaceného Jan Karasů 3 zl na tom vinohradě, ty pustil Janovi Macháčkovi a tak Jan Karasů nemá se nač natahovati nyní i na časy věčné.
Letha téhož 1616 položil Jan Macháčků z Biskupic za vinohrad svůj za horného Jana Šmatláňového 2 zl. Ty přijal Jan Mlynářů na díl manželky své.
Letha Páně 1617 za horného Jíry Tomkového položil Jan Macháčků z Biskupic 2 zl. Ty přijal Jan Mlynářů na díl manželky své.
Letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka položil Jan Macháčků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Mlynářů na díl manželky své.
Letha Páně 1620 za horného Jana Lišky položil Jan Macháčků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Mlynářů k ruce svý.
Leta Páně 1625 za horného Pavla Draště položil Jan Macháček za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Mlynář k ruce své.
Leta Páně 1626 za horného Jana Jurenkového položil Jan Bubeníček Janovi Mlynářovi za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Jan Mlynář [k] svej vlastní ruce.
Leta Páně 1627 za horného Jana Jurenka položil Jan Bubeníček za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Mlynář.
[strana a]
Letha Páně 1629 za horného Martina Kulíška položil jest Jan Macháčků za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící 1 zl. Ten přijal Jan Mlynář.
Letha 1631 za horného Martina Kulíška položil j[es]t Jan Macháčků za vinohrad svůj v hoře Leskovské 2 zl. Ty přijal Jan Mlynář.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položila Margketa, pozůstalá vdova po neboštíkovi Janovi Macháčkovém, za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící dvojích peněz 4 zl mo[ravské]. Ty přijal Jan Ondračka k ruce svej.

Letha 1635 za horného Martina Kulíška koupil jest půl achtele vinohradu v hoře Leskovce ležící od Markéty, vdovy zůstalé po n[ebožtíku] Janovi Macháčkovém, Matěj Šuvart za summu 50 zl na půl vína placením, jakž hora ukáže, a Markéta pro takové víno náčení opatřiti jmá. Závdanku na kup přijala
9 zl 15 gr, kadečka k vinohradu a půl boudy k vinohradu

přináleží. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jan Ondračka, Martin Prček S.R.S.N., však na ten spůsob Matějovi Šuvartovi odevzdán jest, aby v dědině Kněždubě zůstával.
[strana b]
Letha 1636 za horného Martina Kulíška položil Matěj Šuvart za vinohrad svůj a ty přijal Jana Ondračka k ruce svej 13 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Matěj Šuvart položil za vinohrad 13 zl. Jan Ondračka na doplacení svej spravedlnosti 3 zl. A tak tu již nic více nemá.
Letha 1639 za horného Martina Kulíška položil Matěj Šuvart 2 zl moravské. Ty přijala Markéta a již všeho doplacené má.
Letha Páně 1639 za horného Martina Kulíška položil Matěj Šuvart za vinohrad svůj a dal 1 b[ečku] vína ve 14 zlm. To jest přijala Markéta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Macháčkovi manželu svém a tak jest přebrala na tom vinohradě 12 zlm 15 gr, povinna jest jemu navraceti. U přítomnosti jest jemu to do horenských rejster zapsáno a zaplacený ten vinohrad sobě má a není povinen žádnému nic platit, krom panu kruntovnímu desátek a zemní. U přítomnosti Jana Ondračky, Jíry Zacheje, Jakuba Ondračky sobě doplacený má, poněvadž své jí k rejstrům horenským dopsati nemohli.

Letha Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta jakož n[ebožtík] Matěj Šuvart držitel vinohradu zemřel a zanechal po sobě manželky a dceru jednu, když dotčený vinohrad na to připadl, takovýho vinohradu polovici, co připadlo na Annu manželku, kteráž potom jinšího manžela sobě vzala Juru Marka a s ním zplodila syna a ceru, kteréhožto půl vinohradu Matěj Zachej pojmúc sobě ceru po témž n[[ebožtíku] Matějovi Šuvartovi Zuzanu dělati dal Pavlovi Káborčíkovi z dědiny Vrbovců do šesti let pořad zběhlých,
[strana a]
za dvě leta má sám oužitek bráti, kromě J.M.panu h[raběti] desátek a zemní. Po vyjití těch dvouch let za ty 4 leta Pavel za práci svou, což Pán Bůh požehnati ráčí, má bráti vždycky
2 vědra a třetí Matěj z manželkú svú.

Leta Páně 1680 dne 12.Maii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamjet, jakož Jakub Beseda zdědil a dostal půl achtela vinohrada v hoře Leskovci po manželce svej Kateřině, dceři pozůstalej po neboštíkovi Janovi Prčkovi, poněvadž pak po ty všecky leta ten vinohrad zůstával neodevzdanej bez zápisu, pročež tehdy Jakubovi Besedovi ten vinohrad při právě horenském za volný a svobodný odevzdává a tímto zápisem potvrzuje, takže žádnému nebude povinen nic z něho dáti, než ten vinohrad svobodně má užívati on i potomci jeho na věčné časy budoucí. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada a za spravování zemního desátku Martin Vítků ze Lhoty Tvarožné a Pavel Zákrsek z Kněžduba.

Item připisuje se témuž Jakubovi Besedovi druhého půl achtela vinohrada, který sobě ujímá v tejž hoře Leskovce, kterej by měl patřiti sirotkom po neboštíkovi Matějovi Šuvartovi, tak poněvadž těch sirotků na panství není, na ten spůsob Jakub Beseda rozdělává tu oulehlu od roku 1679, aby jest bude mocti nejlépe takový vinohrad rozdělán. Z něho žádnému nic nedati, budou-li chtíti budoucně sirotci svého dosíhati, tehdy budou povini Jakubovi Besedovi náležitě za jeho práci zaplatiti podle jeho zasloužení anebo ji jemu za oulehlu prodati, tak Jakub Beseda na ten čas s Pánem Bohem dělati a užívati do svej libosti. Rukojmové za to Matěj Pala a Martin Sixt, oba ručili spolu rovným dílem.

[strana b]
Přípis Jana Macháčka na jeden štvrtec vinohrada v hoře Leskovce z Kněžduba

Leta Páně 1737 d[ne] 13.Aprilis za horného Jury Chudíka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Jan Macháček z Kněžduba 1 štvrtec vinohrada v hoře Leskovkách od vdovy Bačíčky z Kněžduba, ležící mezi sousedy z jednej strany Martina Chudíka mladého a z druhej strany Ondráša Macháčka za summu 10 zl 45 kr, kdežto jemu na tenž vinohrad žádný natahovati z erbův [se] nemá a jemu kupiteli na časy budúcí k užívání [se] připisuje a odevzdává při horenském právě. Svědek toho Ondráš Macháček z ouřadu a Martin Chudík mladý, sousedé. Actum v Kněždubě dne a roku ut supra.
Martin Staroba písař obecní

[strana a]
Leta Páně 1737 dne 13.Aprilis za horného Jury Chudíka stal se jest handl dobrovolný, že jest handloval Martin Chudík mladý z vdovú po Janovi Zahradníkovi a vyhandloval jeden štvrtec vinohrada v hoře Leskovce, vedle Jana Vaculíka z jednej strany a z druhej Jana Macháčka sousedův, kdežto jí on popustil vinohrad druhý nápodobně v tej hoře vedle souseda Jana Kovaříka z Kněžduba a z druhej Jury Macha z Lideřovic. Kdežto se ten výš psaný vinohrad tomu Martinovi Chudíkovi za volný a slobodný zde odevzdává při horenském právě. Actum
v Kněždubě dne a roku ut supra.
[strana b]
Přípis Jury Janíka na jeden kúsek úlehle vinohrada ve Vlčích pod 1 m[ěřicí]

Leta Páně 1781 dne 18.máje stal se tento zápis a pamět, že jest Jura Janík ujal sobě jeden kúsek vinohrada úlehle ve Vlčí hoře pod 1 m[ěřicí], ležící z jednej strany vedle sebe,
z druhej strany vedle úlehle po Pekárkovi na ten a takový spůsob, že on s ní bude moct vládnúti na věčné a budúcí časy. Jenž se stalo ut supra.
Jura Nej[e]dlík horný

[strana a]
Přípis Jozefa Vrby na jeden vinohrad pod 2/4 [měřice] od Tomáša Beně v hoře Vlčí

Leta Páně [1]794 dne 14.April[is] [1]794 činí se zápis aneb pamět, že jest kúpil Jozef Vrba od Tomáša Beně jeden vinohrad pod 2/4 [měřice] v hoře Vlčí za sumu hotových peněz
7 zl, z jednej strany Ondra Doležal a z druhej strany Jan Masařík, s kterýmžto vinohradem on Jos[ef] Vrba na věčné a budúcí časy vládnúti může anebo komu bude chtět odprodati. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Píža horný
Martin Křižan fojt
Mart[in] Hudeček
Jura Šantavý
Jan Liška ouřadé
Tomáš Myslík
Jan Slovák
Tomáš Beňa odprodatel

[strana b]
Martin Poláchů
Tomáš Charuza

Letha Páně 1627 za horného Jana Juroňka prodal jest Martin Poláchů pů[l] achtele vinohradu v hoře Leskovce ležící Tomášovi Charuzovi za sumu 40 zl. Závdanku položil Tomáš Charuza 5 rýnských, ty přijal Martin Poláchů a což měl na něm zaplaceného Martin, to všecko pustil Tomášovi. Našlo se jemu zaplaceného na tom vinohradě v starých rejstřích pět a dvatcet zl[atých], to všecko jemu pustil. A tak Martin Poláchů nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné. K tomu vinohradu přidal jemu pů[l] búdy a pů[l] presu a jednu kadečku v 9 věder. A tak Tomáš Charuza bude ještě povinen obci kněždubské doplácet
15 zl, položil za rok výš jmenovaný 2 zl, ty přijal úřad kněždubský. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a placení Bártek Nešporek a Michal Havlů slíbili rukú společní a nerozdílnú, placení podle hory práva po dvú zlatých.
Leta Páně 1631 za horného Martina Kulíška dal jest sobě vypsat Tomáš Charuza 4 zl na svém vinohradě z dovolením vší obce kněždubské.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška prodal jest Tomáš Charuza půl achtele vinohradu z půl búdú a půl presu a jedna kadečka Klimentovi Kornútovi za summu 40 zl. Závdanku položil Kliment Kornút 4 zl, kteréžto peníze přijal Tomáš Charuza k ruce svej. Ještě více závdanku má položiti 2 [zl], kterýžto závdanek když jich položí, mají se obrátiti do důchodů J.H.M. za pivo za Charuzů ještě všeho, což tomu Tomášovi náležité dobírati 25 zl. Více náleží dobírati k obci kněždubské 9 zl předních peněz, placení podle hory práva po 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Martin Kutáš a Václav Ryšánek S R S A nerozdílnou.
[strana a]
Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka vypisuje se Klimentovi Kornútovi peníze, což tak k obci kněždubské na témž vinohradě náleží, poněvadž téhož roku jednu pětítku vína panského šenkoval, za práci jeho z povolením všeckej obce purmistr toho času psaný Adam Bíla dal jest jemu vypsati 2 zl.
Item téhož roku položil hotových peněz 15 gr. Takové peníze dotčený purmistr Jan Bíla přijal k ruce vší obce.

Kup Jana Mandáska

Letha Páně 1689 dne 17.November za horného Jiříka Chudíka kúpil Jan Mandásek půl achtele vinohradu v hoře Leskové od Matěje Zajíčka z dědiny Kuželového, kterýžto vinohrad připadl Matějovi Zajíčkovi po neboš[tíku] dědovi jeho Tomášovi Charuzovi, což jemu náleželo 24 zl mo[ravských] a 15 gr, takové peníze prodal Janovi Mandáskovi za 30 krejcarů. A tak se juž nemá nač natahovati Matěj Zajíček ani kdo z jeho přátel. A tak jest jemu odevzdán horným nahoře psaným. Stalo se u přítomnosti Štěpána Halaša a Jana Klimkového z dědiny Kněžduba. Rukojmové za dobré dílo a zemního a desátku J.V.H.M. slíbili osoby tyto oznámené písařem Jana Šedého toho času kněždubského [neuvedeno]. Zůstává na témž vinohradě k obci kněždubské platit 9 zl mo[ravských].

[strana b]
Kup Jury Mandáska na búdu v hoře Leskovej,
že kúpil Jura Mandásek tu búdu od Jury Bíle a to ješče po svej manželce, že je po jejích rodičích, že pak to Jan Besedík prodal tomu Jurovi Bílovi a tak jak je zvrchu psané, že pak se ten Jura Mandásek na to ujal a ten Jura Bíla uznajíce to před právem, že je to po jejích rodičích a tak od něho to odkúpil ten Jura Mandásek. Stalo se to za horného Jana Čambale staršího, vincúr Rolenc Kučera, pudmistr Martin Vaculík, z ouřadu Jura Pěkník. Datum v Kněždubě dne 25.November roku 1719. Pod ňú leží dobrá studénka.

[strana a]
Prípis Jozefa Vlčka ze Znorov na jeden vinohrad půl čtvrtky achtela ležící v Krátkých stranách Leskovkách

Leta Páně 1762 dne 17.Januari stal se dobrovolný a v ničemž nezávadný kup tímto spůsobem, že jest Jozef Vlček ze Znorov kúpil půl čtvrtca achtela vinohrada v Krátkých stranách Leskovkách od Jana Klimka ze Strážnice za 15 zl, kterýžto vinohrad leží z dolní strany Jana Pece a z horní strany Tomáše Škamelky. Kterýžto vinohrad se jemu na věčné časy a budúcí odvádí a pripisuje, tak aby se jemu na takový žáden více nedotazoval, nebo jest tenkráte juž jeho. Jenž jest datum dne ut supra.
za času Martina Miroša horného
Pavel Raška písař

Prípis Jana Vlčka ze Znorov na jeden vinohrad v Krátkých stranách Leskovkách

Leta Páně 1762 dne 17.Januari stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup tímto spůsobem, že jest Jan Vlček ze Znorov kúpil půl čtvrtca acht[ela] vinohrada v Krátkých stranách Leskovkách od Jana Klimka ze Strážnice za 14 zl, ležící z horní strany Jana Pece a z dolní strany Pavla Tomka. Kterýžto vinohrad se tomuž Janovi Vlčkovi na věčné a budoucí časy odvádí a pripisuje, aby se jemu na takový žádný více nedotazoval. Jenž se stalo dne zvrchu psaného.

za horného a vědomosti jeho Martina Miroša
Pavla Rašky [písaře]

[strana b]
Přípis Pavla Tomka ze Znorov na půl čtvrtky vinohrada ležící v Krátkých stranách

Leta Páně 1762 dne 28.Februari stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, a to tímto spůsobem, že jest Pavel Tomek ze Znorov kúpil půl čtvrtky vinohrada od Jana Klimka ze Strážnice za 15 zl ležící v Krátkých stranách Leskovkách, z horní strany [bvedle] Jana Pece a z dolní strany Jury Duraja. Kterýžto vinohrad se tomuž Pavlovi Tomkovi na věčné a budoucí časy odvádí a připisuje, tak aby se jemu žáden na takový více nedotazoval. Jenž se stalo dne ut supra.

za horného toho času Martina Miroša
Pavel Raška písař

Přípis Jury Cibulky z Kněžduba na jednoho ½ št[vrt]ca vinohradu ležící v hoře Leskovej

Leta Páně 1762 dne 2.Marti činí se tento zápis neb pamět za horného Martina Miroša, že jest kúpil Jura Cibulka od švakra svého Štěpána Břečky takový vinohrad, ležící z horní strany Vašíčka, z dolní strany Jury Cibulky. Tak sa jemu takový připisuje a odevzdává na časy věčné a budúcí. Jenž se stalo
v domě horenském dne ut supra.

Martin Miroš horný
písař ibidem
[strana a]
Přípis Jury Tomečka ze Znorov na půl ¼ achtela vinohrada ležící v Leskovkách Krátkých stranách

Leta Páně 1762 d[ne] 7.dubna stal se svobodný a v ničem nezávadný kup, že jest Jura Tomeček ze Znorov kúpil od Martina Petruchy z Kněžduba půl čtvrtky achtela vinohrada v Leskovkách Krátkých stranách za 14 zl. Kterýžto vinohrad se tomuž Tomečkovi na věčné a budúcí časy odvádí a pripisuje.

Item toho dne datum a roku v tomž místě v tejž hoře jsouce vedle sebe ty vinohrady, tím podobným spůsobem půl čtvrti achtela vinohrada jest kúpil Matúš Tomeček ze Znorov od toho Martina Petruchy z Kněžduba za 14 zl. Ten a takový vinohrad se tomu Matúšovi Tomečkovi na věčné a budúcí časy odvádí a pripisuje. Jenž se stalo tyto dva zápise dne ut supra.

za horného toho času Jura Jozefják
Jura Konečný pudmistr
Pavel Raška písař

[strana b]
Přípis Jury Bartoška z Liderovic na jeden vinohrad pod
1 m[ěřicí] 2 št[vrti] výsev[ku] ležící v hore Leskovkách

Leta Páně 1764 dne 19.Maji stala se dobrovolná domluva, že jest Jura Bartošek z Liderovitc kúpil jeden vinohrad od Jana Kašpara také z Liderovic za 26 zl ležící v Leskovkách, z horní strany Vendelína Sedláčka a z dolní strany Jury Křižánka. Kterýžto vinohrad se Bartoškovi k jeho rukám k užívání odvádí a pripisuje. Jenž se stalo dne ut supra.

Jura Jozefják horný
Jan Šafarík úrad

Prípis Jana Šimka na 1 čtvrtec achtela vinohrada ležící
v Leskovkách

Leta Páně 1766 dne 10.Marti že jest Jan Šimek, obecní kravák, ujal 1 čtvrtec achtela vinohrada pustého po Jozefovi Poláchovi, který on na pusto nechal, v hore Leskovkách ležící, z horní strany Jury Mičky a z dolní strany Jana Komoňa. Kterýžto vinohrad se tomuž Janovi Šimkovi zde pri horenském právě pripisuje a odvádí, tak aby se jemu žáden více na takový nedotazoval a on takový svobodně aby mohl užívati a obdělávati. Jenž se stalo ut supra.

Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař

[strana a]
Prípis Václava Zahradníka z Liderovitc na vinohrady pozůstalé po neboštíkovi Jurovi Bartoškovi z Liderovic

Leta Páně 1772 dne 8.Septembris činí se tento zápis, že takové vinohrady jsou dnešního dne od purgkmistrův kněždubského a liderovské[ho] a také jednoho ouradního a druhého liderovského prošacované za [neuvedeno] zl. Ty a takové vinohrady ležící v hore Leskovkách, jeden jest vedle Jury Matúška z Liderovic, polůvka vinohrada, a druhá vedle Vendelína Sedláčka také z Liderovic. A takové vinohrady koupil Václav Zahradník z Liderovitc.

[strana b]
Jan Bílý [škrtnuto]
Jíra Blšťan ze Vnorov

Letha Páně 1624 ten outerý po slavnosti Seslání Ducha svatého za horenství Jury Tomkového fojt kněždubský a horný již jmenovaný prodali vinohradu půl achtele Jurovi Martina Poláchového za summu 40 zl. Závdanku má dáti z užitku nejprve přišlého 4 zl, ostatek platiti má podle hory práva po 2 zl obci kněždubské. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Martin Patka a Jura Koníčků slíbili rukou společnou a nerozdílnou. A jestliže by se kde jaký zápis nacházel, ten aby byl zkažen a v nic uveden. K tomu vinohradu přináleží půl boudy a půl presu a 3 kadečky.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil Jíra Blšťan ze Vnorov za vinohrad svůj trojích peněz 4 zl
15 groší. Ty přijala obec kněždubská.
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil Jíra Blšťan ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijala obec kněždubská toho času jsúce fojtem Jan Synek, v úřadě Václav Nejedlý, Matěj Durna za rok 1634.
Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška Jura Blišťan ze Vnorov položil za vinohrad svůj a ty přijala obec kněždubská, v ty časy fojtem jsouc Jan Liška, starší Matěj Durna, totiž
2 zl.
Leta Páně 1637 za horného Martina Kulíška Jíra Blišťan ze Vnorov položil za vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány k obci kněždubské za fojta Martina Nejedlíčkového.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška prodal jest Jíra Blščan ze Vnorov půl achtele vinohradu v hoře Leskovce Janovi Šoturovi za summu 34 zl. Závdanku položil jan Šotura 10 zl, ty peníze přijal Jíra Blščan ze Vnorov k ruce svej. Kromě položil Jíra Blščan za týž vinohrad za rok 1642 ročních peněz totiž
2 zl. Kteréžto peníze přijali fojt budouce téhož leta Jan Poletek, purmistr Jíra Sopúšek a jinších osob ouředních, ostatní peníze náleží ještě k obci kněždubské 24 zl, platiti jej má vedle hory práva po 2 zl až do vyplanění summy té. Rukojmě za dílo a placení téhož vinoheradu Jan Ondráček a Jan Durna S.R.S.N. A tak na témž vinohradě Jíra Blščan nemá se nač natahovati on ani žádný z potomků jeho.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Jan Šotura za vinohrad svůj za rok 1643 totiž 1 zl. Kteréžto peníze přijal fojt a starší dědiny Kněžduba, budouce fojtem téhož roku Jan Záchvěj, purmistr Jíra Tomek, Jíra Sopúšek a jinší osoby ouřadní.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška jakož jest týž vinohradu půl achtele majíce zemřel, týž vinohrad na manželku jeho Jana Šoturovu připadl. Kdež pak pojmouce sobě touž vdovu Annu, zůstalú po n[ebožtíku] Janovi Šoturovi, za manželku Lukáš Bukovský, v tej summě totiž 34 zl jest ujal, což komu platiti povinno jest, jakož obci kněždubské, to platiti má. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Matěj Šotura a Václav Valach z Žeravinek S R S nerozdílnú.
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška týž vinohradu půl achtele Lukáš Bukovský z dědiny Radějova na místě Anny manželky své prodal Václavovi Valachovi švakru svému za summu 34 zl moravských. Závdanku položil Václav Valach 6 zl, kteréžto peníze přijal Lukáš Bukovský k ruce svej a což na něm zaplaceného měl totiž 11 zl, ty jest švakru svému pustil a daroval, ostatek platiti jej má po 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Matěj Šotura a Pavel Zajíčků S R S A nerozdílnú. A tak Lukáš Bukovský ani manželka jeho nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné. Ty peníze mají se klásti k obci kněždubské totiž 23 zl.
Leta Páně 1655 za horného Pavla Mocka položil a dal Václav Valach 1 v[ědro] vína, ktzeréž se jemu poráží za 1 zl moravský a 25 kr. Takové víno přijal Jan Zachej k obci kněždubské.
Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka prodal půl achtele vinohradu Mikuláš Valach Jakubovi Bílovi za tu summu, jakž jej sám měl 23 zl.
[strana b]
Závdanku položil Jakub Bílů 5 zlm, kterýž závdanek přijal Václav Valach k ruce svej a což na něm zaplaceného měl Václav mimo přijatý závdanek, to všecko Jakubovi dobrovolně pustil a daroval. A tak Václav Valach nemá se nač natahovati ani potomci, krom obci kněždubské náležeti bude 21 zl 34 kr. A tak jest mu odevzdán horným Pavlem Mockem za volný. Rukojmě za dělání a placení Jan Zachej a Jan Dohnal S.R.S.A a nerozdílnú.
Roku 1659 za téhož horného byl ještě dal Václav Valach půl vědra vína, kteréž se Jakubovi Bílovi poráží za 48 kr. Takové víno přijali Adam Bíla purmistr a Kliment Kornút k obci kněždubské.
K tomu vinohradu nákleží půl búdy, půl presu a jedna kadečka.
Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta držitele svrchu dotčeného Jakuba Bílu Tataři zajali, tedy Markéta po něm zůstalá vdova položila za svrchu dotčený vinohrad 16 gr. Takové peníze přijal Pavel Mocek jsouce purmistrem svrchu dotčeného leta k ruce vší obce.
[strana a]
Letha Páně 1638 za horného Martina Kulíška Anka Beranka majíc sobě vinohrad za zaplacený v hoře Leskovce ležící totiž jeden achtel a nemajíce ho sobě odevzdaný [další text nečitelný].

Letha a dne ut supra Havel Tkadlců položil za vinohrad na chrám Páně kněždubskej a ty zůstávají za kostelníkem Matejěm Durnových 1 zl.
Téhož letha svrchu psaného za horného Martina Kulíška Havel Tkadlců prodal ten svrchu psaný vinohrad Janovi Ptáčníkovému
Z Vrbovců [další text nečitelný].
[strana b]
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka prodal jest týž horný achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící podle patentu od J.H.M. daného oulehlu, kteráž nebyla řezaná ani kopaná od desíti let, Václavovi Doškovi z Hra[d]čovic za summu 8 zl moravských bez závdanku, platiti jej má komu náležeti bude podle ourody a hory práva po 1 zl, když se psáti bude leta 1660. Na tom vinohradě náleží na chrám Boží kněždubský
15 gr. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Jan Poletek a Jan Pekárek slíbili R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.

Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka, u přítomnosti ouřadu kněždubského purmistra Adama Bíle, fojta Klimenta Kornúta a starších k nim přidaných prodali sú achtel vinohradu v hoře Leskovce ležícího spuštěný, kterýž svrchu dotčený Václav Došků z Hra[d]čovic byl ujal a potom z gruntů J.U.H.M. zběhl, Tomášovi Mančíkovi za summu 4 zl, platiti jej má po vyjití dvouch let po 15 gr až do vyjití sumy svrchu psané komu náležeti bude, však předních peněz náleží na chrám Boží kněždubský 15 gr. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Zákrsek a Jan Plšek slíbili R S A nerozdílnú.

Leta Páně 1662 v outerý masopustní za horného Pavla Mocka prodal svrchu dotčený Tomáš Mančík achtel vinohradu Jakubovi Zahradníkovi za summu 5 zl 15 gr. Závdanku položil Jakub
[strana a]
Zahradník 1 zl 15 gr, kterýžto závdanek Tomáš Mančík za vydělání též úlehle přijal, ostatek má dopláceti ještě 4 zl rok po roku po 15 gr až do vyjití té sumy, však předních peněz náleží na kostel kněždubský 15 gr, ostatek komu náležeti [bude]. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Tomáš Mančík a Mikuláš Kolečko slíbili R.S.A nerozdílnú.

Kup Jana Horyle od Jakuba Zahradníka

Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta kúpil Jan Horylů achtel vinohradu v hoře Leskovce od Jakuba Zahradníka za summu 7 zl. Závdanku položil Jan Horylů 3 zl, kterýžto závdanek přijal Jakub Zahradník k ruce svej, ostatek má dopláceti 4 zl, z těch čtyr zlatých předních peněz náleží na kostel kněždubský 15 gr a 3 zl 15 gr komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jan Pekárek a Martin Nejedlý slíbili rukú společní a nerozdílnú.

Leta Páně 1670 za horného Klimenta Kornúta jakož svrchu dotčený Jan Horylů vinohrad koupíc zemřel, takový vinohrad připadl na Jakuba Andrýska bratra jeho a Evu sestru jeho, kdež dotyčná Eva z bratrem svým
[strana b]
prodali Jurovi Crhovi za summu 9 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jura Crha 2 zl mo[ravské], takové peníze přijali Jakub Andrýsek 1 zl a sestra jeho Eva 1 zl, ostatek jim náležitý ještě dobírati bude povinno 3 zl mo[ravské] a na kostel kněždubský 15 gr a komu náležeti bude 3 zlm 15 gr. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Václav Jurků a Pavel Zachej slíbili rukú S.A nerozdílnú. Odevzdán jest horným svrchu psaným.
Leta 1673 položil Jura Crha 1 zl, kterýž přijal Jakub Andrýsek k ruce svej.

Kup Tomáša Mančíka od Jury Crhy

Leta Páně 1674 den s[vatéh]o Cyrila [a] Metoděje za horného Pavla Mocka kúpil Tomáš Mančík achtel vinohradu od Jury Crhy za summu 9 zl. Závdanku Tomáš Mančík položil 2 zl, kteréž přijal Jura Crha k ruce svej a což na něm zaplaceného Jura Crha měl, to Tomášovi Mančíkovi pustil, ostatek má zpláceti podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy té. Náleží ještě Jakubovi Andrýskovi a sestře jeho Evě dopláceti
2 zl a na kostel kněždubský 15 gr a komu náležeti bude 3 zl a 15 gr. Rukojmě za dělání a placení Jura Crha a Matěj Kornút slíbili R.S. a nerozdílnú.
Hledej sobě na druhej straně listu.
[strana a]
Leta Páně 1681 dne 22.Junii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest koupil půl achtela vinohrada oulehlu v hoře Leskovce ležící od Zuzany, vdovy pozůstalej po neboštíkovi Jakubovi Bílovi, Tomáš Komínek za summu 21 zlm a za 41 krejcar. Hned při smlouvě položil Tomáš Komínek Zuzaně, co jí náleží závdanku 1 zlm 20 krejcarů. Tak již Zuzaně nic více nebude patřiti, než Tomáš Komínek bude povinen splácet kněždubskej obci za ten vinohrad 20 zlm 21 krejcar rok po roku podle ourody a hory práva po 1 zlm až do vyplnění té summy. A tak se Tomášovi Komínkovi ten vinohrad za volný a svobodný odevzdává a tímto zápisem potvrzuje. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada Jan Horáček a Jan Červenka slíbili S R N.
Téhož dne položil Tomáš Komínek Zuzaně 1 zl a 20 kr, kteréžto ona přijala k ruce svej, již jí nebude povinen nic více splácet.

[strana b]
Václav Zejda Kostelecký
Kup Pavla Malého, ten čas J.V.H.M. ovčáka v kněždubském dvoře

Leta Páně 1690 dne 1.Octobris koupil Pavel Malých od Tomáše Mančíka, oba z dědiny Kněžduba, jednoho půl achtele vinohradu v hoře Leskovce, ležící vedle Tomáše Komínka z jednej strany, za summu osum moravských zlatých, takové peníze jemu pouští, však z téhož vinohradu 15 bílých gr[ošů] na chrám Páně kněždubský má doplatiti Pavel Malý. Když takové peníze bude míti zaplaceny a v ničemž nezávadný. Stalo se za horného Štěpána Halaše v Kněždubě leta a dne svrchu psaného a písaře Jana Šedého. Rukojmové za dobré dílo a J.U.H.M. odbývání Jan Šebesta, Jakub Andrýsek S.R.S. a nerozdílnú.
NB. K témuž vinohradu Tomáš Mančík oddává jednu kadečku polufodrovú a bude za zaplacený.

[strana a]
Přípis Jury Sečka z Lideřovic od Jana Lukšíka z Kněžduba na
1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] výsevku v hoře Leskovkách

Leta Páně 1793 dne 2.Maii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Sečka z Lideřovic od Jana Lukšíka jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz 13 zlr 30 kr na tento a takový spůsob, aby Jura Sečka s takovým vinohradem na věčné a budúcí časy vládnúti mohl. Jenž se stalo dne ut supra.
Jan Píža horný
Jura Bíla purmistr
Martin Hudeček
Martin Říha [ouřadé]
Tomáš Myslík
Frantz Tiefenbachr
Jan Chudíček fojt
+ Jan Lukšík prodavatel

[strana b] Přípis Václava Břečky z Lideřovic na jeden vinohrad v hoře Kuní pod výsevků ¾ m[ěřice]

Leta Páně 1787 d[ne] 20.Martii činí se tento zápis neb pamět, že jest Vác[lav] Břečka z Lideřovic koupil sobě od Tomáša Krocúrka též z Lideřovic jeden kúsek vinohradu v hoře Kuní pod výsevků ¾ m[ěřice] za sumu hotových peněz
18 zlr, ležící z jednej strany vedle Jozefa Bobčíka a z druhej strany vedle Jana Babulíka. Pročež se jemu takový na věčné a budoucí časy za vlastní a v ničem nezávadný připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] a roku ut supra.

Jan Miroš horný
Jan Daněk ouřadní
Martin Říha
Jozef Lichtnegr písař

Přípis Jozefa Petruchy z Hučláku na 1 úlehlu pod [nedopsáno]

[strana a]
Kup Jury Lipy z Lideřovic nejprvej na ¼ achtela vinohrada i
z búdú v hoře Leskovkách od Tomáša Zahradníka

Letha Páně 1732 dne 30.Martcii za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka výš dotčený Jura Lipa handloval na vinohrady a vyhandloval od Tomáša Zahradníka ¼ achtela v hoře Leskovkách a Tomáš Zahradník za ten přijal na Lhotsku v Starých horách. Poněvadž Tomáš Zahradník zadal jemu i z búdú takový vinohrad, tedy Jura Lipa jemu jest povinen dodati 5 zlr 30 kr, pročež ještě 1 vědro vína. A nemá se Jurovi Lipovi na ten vinohrad žádný z herbů Tomáša Zahradníka nač natahovati a Jura Lipa z manželkú i dítkami na časy budúcí a věčné užívati. Pročež se mu výš psaným ouřadem potvrzuje na budúcí časy.

Letha Páně 1732 dne 30.Martcii za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil výš psaný Jura Lipa z Lideřovic ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách, z horní strany Jura Smaženka, z dolní strany Martin Sečka ležící a jest kúpený za summu peněz 7 zlr od sestry svej Zuzany Lipky, kteroužto sobě vzal druhý muž Tomáš Šumpolec z města Strážnice a jest svobodně kúpený a zaplacený. A nemá se Jurovi Lipovi vícej žádný nač natahovati a Jura Lipa z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné svobodně užívati. Pročež se jemu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo výš psaný horný a vincúr.

[strana b]
Pavla Lorenca kup ze Znorov od pozůstalej manželky Anny Jury Lipy z Lideřovic na ¼ acht[ele] vinohrada v hoře Leskovkách

Leta Páně 1738 dne s[vatéh]o Vavřinca činí se tato pamět neb zápis za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jana Juříka, purgmistra Martina Křižana, fojta Jana Vaculíka a celého přidaného ouřadu koupil jest Pavel Lorentz ze Znorov jeden čtvrtec vinohrada v hoře Leskovkách od Anny Lipky z Lideřovic za summu hotových peněz 6 zlm. Leží ten vinohrad z horní strany vedle Jana Komoně a z dolní strany vedle Ondráša Macháčka. A tak on Pavel Lorentz má vinohrad k užívání svobodný, v ničemž nezávadný a nemá se žáden z erbův Lipovských naň natahovat více. Za dobré dílo sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

[strana a]
Leta Páně 1749 dne 28.April za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že Jura Ondrášek z Lideřovic zdědil po bratru svém Václavovi Ondrášku v hoře Leskovské půl achtele, z jednej strany Jana Ondráška a z druhej strany vdovy po neb[ožtíku] Pavlovi Mišákovi ležící i z boudú, z kteréhožto vinohrada on Jura Ondrášek všelijaké dluhy po tomž bratrovi svém aby platil dle nařízení pana [nečitelné]. Tak jemu vyšej psanému Jurovi Ondráškovi připisuje za volnú, slobodnú a v ničem nezávadnú na časy budoucí dne a roku ut supra.

[strana b]
Přípis Jury Bartoška z Kněžduba na 1 vinohrad v hoře Leskovkách pod 1 ½ měřice

Leta Páně 1794 dne 23.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Bartošek od synů po Václavovi Studénkovi
z Lideřovic jeden vinohrad pod 1 ½ měřice v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz šedesáte rýnských a 60 kr, kterýžto vinohrad se jemu Jurovi Bartoškovi na věčné a budúcí časy připisuje, takže on sám jak ze svým vlastním vládnúti a komu bude chtít odprodat může. Jenž se stalo dne ut supra.

+ Jura Studénka Jan Píža purmistr a spolu horný
+ Michal Studénka Martin Hudeček
+ Martin Studénka Jura Šantavý ouřad
odprodatelé Jan Liška
Jan Slovák
Jan Chudíček fojt

[strana a]
Přípis Tomáša Frolky na jeden vinohrad pod 1 měřicú od potomků po Martinovi Bursíkovi v Dobrých horách na kraji

Leta Páně 1794 dne 30.Junii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Tomáš Frolka jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] od potomků po Václavovi Bursíkovi z Kněžduba v hoře Dobré, tak jmenovaná Na kraji, za summu hotových peněz dvanáste rýnských, to jest 12 zlr, kterýžto vinohrad se jemu Tomášovi Frolkovi na věčné a budúcí časy připisuje, tak aby on jako ze svým vlastním vládnúti mohl. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Píža horný
Martin Křižan fojt
Tomáš Myslík
Jura Šantavý úřadní
Frantz Tiefenbacher
Jan Slovák

[strana b]
Jan Valka, Pavel Kozina

Leta Páně 1623 za horného Pavla Draště kúpil jest vinohrad Pavel Kozina achtel po neboštíkovi Janovi Valkovi, co se na něm najde dopláceti po 3 zl podle hory práva. Rukojmě za dílo vinohradu Jura Chuda a Jan Berka rukú společní. Jest mu odevzdán horným nahoře psaným.

Kup Jakuba Šovarta

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška ujal jest achtel vinohradu v hoře Leskovci Jakub Šovart, kterýž nebyl řezaný ani kopaný od desíti let pořad zběhlých. Ten jistý vinohrad v sumě jest položený Jakubovi Šovartovi [za] 6 zl moravských, od štyr let pořad zběhlých nebude platit, po štyrech letech bude povinen platit k obci kněždubské po 1 zl moravském podli ourody a hory práva. A tak jest mu odevzdán od horného Martina Kulíška. Rukojmě za dílo i placení Jíra Svačinů a Tomáš Stupka S R S N.

Kup Matúše Procházky z Ratiboře

Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška prodal jest týž horný vinohradu achtel v hoře Leskovce ležícího za summu 20 zl moravských Matúšovi Procházkovi. A poněvadž týž vinohrad nebyl řezaný ani kopaný, platiti jej bude povinen, když psáti [se] bude leta 1654 po 1 zl až do vyplnění summy nahoře psané k obci kněždubské týž Matúš Procházka. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Alexander Ruskovský a Matěj Šotura S.R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1664 den památky s[vatéh]o Jana Evangelisty dal jest sobě odevzdati Tomáš Mančík achtel vinohradu za horného Jakuba Tomka po Matúšovi Procházkovi z Ratiboře na doplacení summy svrchu psané obci kněždubské, totiž 15 zl, platiti jej má po 1 zl až do vyjití svrchu psané summy. Takový vinohrad témuž Tomášovi se pouští pro příčinu [strana a]
tu, tak že jsouc týž Matúš Procházka od pohanů Tatarů zabit a on jeho v takový nebezpečný čas i tolikéž dítěte jeho pochoval. Rukojmě za dílo a placení teho vinohradu Jura Šotura a Ondra Dominik S R S A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.
Leta Páně 1684 den památní v úterý velikonočním činí se tato pamět, že jest prodal Tomáš Mančík půl achtele vinohrada v hoře Leskovce za sumu 23 zlm, dal v penězích hotových 8 zl moravských. U přítomnosti a za horného Václava Jurkového. Rukojmě za doplacení a dělání tohož vinohradu Jakub Vuks, Václav Poletek. [strana b]
A tak se jemu ten vinohrad odvádí u přítomnosti těch osob a poctivých lidí rukojemníků 1684.

[strana b]
Přípis Jana Bartoška z Lideřovic od Mikule Užičára na jeden vinohrad pod 2 měřic v Dobrých horách

Leta Páně 1795 dne 29.Januari činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Bartošek starší z Lideřovic od Mikule Užičára z Kněžduba jeden vinohrad pod 2 měřice v Dobrých horách za sumu hotových peněz padesáte dva rýnské, z jednej strany vedle Jura Kúkal z Tvarož[né] Lhoty a z druhej strany Pavla Komínka ze Znorov. Pročeš se jemu za vlastní a v ničem nezávadný připisuje a na věčné budúcí časy odvádí. Jenž se stalo d[ne] ut supra.
Jan Píža horný
Mart[in] Hudeček
Jan Liška úřad
Jos[ef] Hájek písař
+ Mikula Užičár odprodatel

[strana a]
Matěj Kořál

Letha 1636 za horného Martina Kulíška ujal Matěj Kořál půl achtele vinohradu v hoře Leskovce pustého za 6 zl, placení podle hory práva po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Václav Ryšánek, Jan Vrábel S R S N.

Letha Páně 1638 za horného Martina Kulíška prodal Matěj Kořál půl achtele vinohradu Šímovi Slezákovi za svrchu psanou sumu 6 zl, placení po 1 zl, a Matěj Kořál za vydělání vinohradu na svú stranu 14 zl a tak Matěj Kořál na tom vinohradě nic více nemá. Odevzdán za volný. [Rukojmě] Martin Lukašík a Matěj Kořál. A pokudž by ten vinohrad zase na prodej byl a Matěj Kořál by vážnost jměl, mimo jeho žádnému prodán bejti nemá.

Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška svrchu psaný půl achtele vinohradu v hoře Leskovce ležícího Šimon Bílů daroval synu svému Adamovi, tak jak sám jej měl, na něj závdanku dal
4 zl, to jest jemu daroval, ostatek což na něm ještě dopláceti, totiž 6 zl, to aby doplácel. A tak má ten vinohrad sobě odevzdaný horným nahoře psaným, platiti jej má podle hory práva po 1 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Jurků a Ondráš Snopků S R S A nerozdílnou.

Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška Adam Bílů prodal téhož půl achtele vinohradu Ondrášovi Snopkovému za summu
20 zl moravských bez závdanku, placení podle ourody a hory práva po 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané.

[strana b]
Z téhož vinohradu náleží peněz k obci předních kněždubské 6 zl a Adamovi Bílovi 14 zl. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný horným nahoře psaným. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Bílů a Adam Jurků S R S A nerozdílnou.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka položila Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Snopkovi za vinohrad svůj 1 zl. Kteréž přijali purmistrem jsouc toho leta Jan Zachej a jinší osoby ouřadní k obci kněždubské.
Leta Páně 1655 za horného Jakuba Tomka položila Manda
1 v[ědro] vína za vinohrad svůj, kteréž se jí sráží ve 48 kr. Takové víno přijali Jan Zachej purmistrem jsouc toho leta a jinší osoby ouřadní k obci kněždubské.
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka položila Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Snopkovi, za vinohrad svůj za rok 1656 totiž 57 krejcarů. Kteréžto peníze přijali ouřad, purmistrem jsouc Jan Liška, fojtem Jura Mandásek z inšími osobami ouřadními.
Leta 1662 za horného Klimka Kornúta Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Snopkovi, oddělala na vázce 1 zl Michalovi Juříkovi za vinohrad svůj.

Leta 1669 za horného Klimka Kornúta Michal Juříků prodal na místě Zuzany manželky svej achtel vinohradu v hoře Leskové za summu 15 zl mo[ravských] Jankovi Pavlíčkovému. Závdanku položil Janek 2 zlm 15 gr, kteréž peníze přijal Michal na místě Zuzany manželky svej, ostatek má zpláceti podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění sumy té. Těch peněz náleží ceři n[ebožtíka] Ondry Snopka Kateřině 1 zl, obci kněždubskej 4 zl a Michalovi aneb Zuzaně manželce jeho 7 zl. Rukojmě za dělání a placení Martin Smolař a Daněk Horáček slíbili R.S.N.

Tohoto vinohradu hledati na pátém listu napřed.

[strana a]
Michal Otépka

Letha 1636 za horného Martina Kulíška Michal Otépka ujal půl achtele vinohradu pustého v hoře Leskovce ležící za 6 zl, placení podle hory práva po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Matěj Kořál, Jan Vrábel S R S N.

Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka svrchu psaný vinohrad Michal Otépka prodal Janovi Púčkovi z Turého pola za summu
14 zl 30 krej[carů]. Závdanku položil Jan Púčků 8 zl
30 krej[carů], ostatní summy má dopláceti ještě 6 zl až do vyplnění summy nahoře psané, plati[ti] jej má rok po roku po
1 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Martin Liška a Jan Plšek S.R.S.A nerozdílnou. Závdanek svrchu položený těch osm zl a 30 krej[carů] přijal Michal Otépka k ruce svej.
Leta Páně 1653, to jest leta svrchu psaného, za horného
Pavla Mocka Jan Púčků položil a dal vína 3 v[ědra], učiní za
něj 4 zl mo[ravské]. Kteréžto víno v penězích přijali
purmistrem jsouc Martin Zachej [a] fojtem Martin Liška a jinší
osoby ouřadní k ruce vší obce kněždubské.

Leta Páně 1682 za horenství Václava Jurkového Jakub Bernát, rodič chropovský, koupil půl achtele vinohradu v hoře Leskovce ležící za summu 8 zl rýnských od Adama, syna neboštíka Jana
Púčka z Vrbovců. Závdanku položil [nový zápis na jiném listu – viz strana 59]

[strana b]
Jan Pastýřů neb Ivanů a Jan Zelenků

Letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka prodal jest
achtel vinohradu Jan Ivanů v hoře Leskové Janovi Zelinkovi za
summu 70 zl. Závdanku Jan Zelinka položil 3 zl 15 gr, placením
podle ourody a hory práva po 3 zl a což měl Jan Ivanů
zaplaceného, to pustil Janovi Zelinkovi. A tak Jan Ivanů na
tom vinohradě nemá se nač natahovati nyní ani časy věčné.
Rukojmě za povinnosti panské, za dílo a placení vinohradu Jura
Kostelní a Jan Ivanů a Jan Franta S R S N. J[es]t mu odevzdán
za volný a svobodný horným nahoře psaným.
Předních peněz náleží nápadníkům Zelinkovým 31 zl dovzíti
z téhož vinohradu, též Plevovým sirotům náleží 16 zl.

Leta Páně 1677 dne 9.Maii za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest odkoupil Martin Hložek z Lideřovic
achtel vinohradu v hoře Leskovce od Jana Pavlíčkového, který
byl prodaný témuž Janovi Pavlíčkovému od Michala Jiříkového za sumu 15 zlm. A tak Martin Hložek místo závdanku má dáti hony
voly dvakrát náležitě povoraný a povláčený, též i svým semenem
má zaset Janovi Pavlíčkovi za 2 zlm a za 15 groší, ostatní pak
peníze Martin Hložek bude povinen platit komu budou patřit,
totiž Michalovi Jiříkovi podle hory práva. Rukojemníci za
dobré dělání a za placení toho vinohradu Pavel Smaženka a
Václav Poletek, oba sousedi z dědiny Lideřovic R.oba S.
neroz[dílnou].
[strana a]
Letha 1636 za horného Martina Kulíška týž horný Martin Kulíšek prodal půl achtele vinohradu pustého Martinovi Zálešákovi za 6 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jakub [nečitelné] a Jíra [nečitelné]
S R S N.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška prodán jest ten
svrchu psaný vinohrad Václavovi Okáníčkovi za tu summu svrchu
psanou 6 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jiřík Koníček a Václav Škamelka S.R.S.A nerozdílnou.

Leta Páně 1642 za horného Martina Kulíška prodal jest ten svrchu psaný vinohrad Václav Okáníček Klimentovi Kornútovi, achtel jeden v hoře Leskovce ležící, za summu 13 zl 22 gr
3 ½ den. Závdanku položil Kliment Kornút 7 zl 22 gr 3 ½ den, placení po vyjití třích let vedle ourody, jakž hora za právo má, po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jan Benka a Martin Prček slíbili R.S.N.

[strana b]
Leta Páně 1751 dne 10.Martii za horného Jury Mikulíka činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Jan Čambal z Kněžduba jeden čtvrtec achtela vinohrada v hoře Leskovce od Jury Bíle, souseda kněždubského, za summu 4 zl 45 kr, ležící mezi sousedy z jednej strany Jan Marničák a z druhej horní strany Jura Patka starý, oba z Kněžduba. Kdežto se mu na časy budúcí při horenském právě připisuje a odevzdává na časy budúcí k užívání. Actum v Kněždubě dne a roku svrchu psaného.

Martin Staroba, na ten čas písař

Leta Páně 1760 dne 21.Juni za horného Martina Miroša, vincúra Pavla Beně činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Jan Petrů půl štvrti achtela vinohrada v hoře Leskovských Krátkých stranách, ležící z horní strany Martina Petruchy, z dolní Jury Navrátila. Tak sa jemu takovým spůsobem připisuje, poněvač po neb[ožtíku] Matějovi Zahradníkovi jeden svojí prodán jest za 12 zlm, druhý od Pavla Blinkala, dva od Jury Rašky, žádný sa jemu více na ně natahovat nemá. Jenž se stalo v domě horenském ut supra.

Prípis Štěpána Šústka z Liderovic na jede[n] kúsek vinoh[radu]

Leta Páně 1766 dne 20.Octobris stala se kúpa mezi Štěpánem Šústkem a Matějem Kochanů, že on Kochan byl jest dlužen Šústkovi 7 zl, za ten dluh jemu popustil v Krátkých stranách ½ čtvrtky vinohrada, z jedné strany Jozefa Polácha z Kněžduba. Jenž se stalo ut supra.
Jura Jozef[j]ák horný
[strana a]
Prípis Jana Duraja ze Znorov na půl čtvrtky vinohrada v Krátkých stranách

Leta Páně 1766 dne 27.Novembris činí se tento zápis, že jest Jan Duraj ½ čtvrtky vinohrada prijal po Janovi Vojtkovi ze Znorov, který odešel do Uher a takový vinohrad zanechal. Pročež se takový vinohrad tomuž Durajovi zanechává a zde pripisuje, a to v Krátkých stranách ležící z horní strany Pavla Tomka ze Znorov a z dolní strany [neuvedeno]. A tak se jemu žáden na takový práva dotazovati nemá ani nemůže. Jenž se stalo ut supra.
Jura Jozef[j]ák horný
Martin Bíla pudmistr

Prípis Jana Macháčka, souseda kněždubského, na jednu čtvrtku čtvrtca vinohrada v Krátkých stranách Leskovkách

Leta Páně 1770 dne 29.Januari stala se dobrovolná domluva a láska mezi Janem Macháčkem a Katerinú Čandrovú, poněvadž ona pro svú starost pracovati nemůže, tehdy ze svej lásky jemu takový kousek vinohrada darovala a zde do horenské knihy pripsati jest dala na takový spůsob, aby jí v tom její[m] vinohradě vedle toho také pomohl nětco dělati. Kterýžto vinohrad jest ležící v Krátkých stranách Leskovkách, z jedné strany Petra Ploštčice a z druhé strany Kateřiny Čandrové. Pro upevnění toho všeho sem tento zápis učiniti dala, aby se žáden jemu na takový nikdy více nedotazoval.

Pavel Čambala horný
Pavel Raška písař obecní

[strana b]
Leta Páně 1682 za Václava Jurkového Jakub Bernát, rodič chropovský, koupil půl achtele vinohradu v hoře Leskovce od Adama, syna n[ebožtíka] Jana Púčka z dědiny Vrbovců, za summu 7 zl rýnských. Závdanku položil Jakub Bernátů 5 zl rýnských, takové peníze položil hned při smlouvě a Tomáš Bolecký jich přijal za rostrhání toho vinohradu k ruce svej, více pokládal hned při zápisu 30 kr a při s[vaté]m Janu Křtiteli téhož přítomného roku má mu položiti též 30 kr a při Vánocích též v temž roce 1 zl rýnský. Odevzdán jest jemu horným zvrchu psaným. Rukojmě za dělání a doplacení toho vinohradu Matěj Pala a Martin Smolař slíbili R.S.N. Takových 30 kr při zápisu položených a 30 kr při s[vaté]m Janu Křtiteli přijal Adam Púčků k ruce svej a i ten 1 rýnský také témuž Adamovi Púčkovi náleží.

[strana a]
Leta Páně 1776 d[ne] 18.Janua[rii] za horného Jury Nejedlíka že jest neb[ožka] Barbora Cífkova odporučila vinohrad pod 4 zl moravských Martinovi Sajanovi, aby on s ním na věčné časy a budúcí vládnúti mohl. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Přípis na jeden vinohrad Jozefa Vašíčka ze Znorov pod
1 m[ěřicí] od Jozefa Čajky v hoře Leskovkách

Leta Páně[1]795 dne 15.Novembra činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jozef Vašíček od Jozefa Čajky jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] výsevku v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz 52 zl 30 kr i z aldamášem, z jednej strany vedle Martina Miroša a z druhej strany Jan Vrba. Pročeš se jemu Jozefovi Vašíčkovi na věčné a budúcí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.

Tomáš Nejedlík horný
Mart[in] Křižan fojt
Martin Hudeček úřadní
Tomáš Chudík deto

[strana b]
Petr Klokočků

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Jakub Pavlíček prodal achtel vinohradu v hoře Leskovce Matějovi Bolevědicovi za summu, tak jak sám jej byl koupil od Michala Juříkového za 15 zl mo[ravských]. Závdanku dal Matěj Bolevědic dvé prasic za 6 gr českých, platiti ho má podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení Pavel Tomek a Jura Panic slíbili R.S. a nerozdílnú.
A poněvadž Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Snopkovi na tem vinohradě vyplatila nápadníkům 3 zl mo[ravské], ty jest Matějovi Bolevědicovi jakožto zeti svému darovala.

[strana a]
Leta Páně 1684 den památní v úterý velikonoční kúpil půl achtele vinohradu Jakub Vuks z dědiny Lideřovic od Matěja Bolevodica za sumu 15 zlm, závdanku dal 3 zl. Kterýžto vinohrad jest jemu odevzdán za horného Václava Jurkového za jeho vlastní, svobodný a v ničem nezávadný do vyplacení sumy té. Rukojmové za dělání a doplacení toho vinohradu Václav Poletek z Lideřovic a Tomáš Mančík z Kněžduba.

[strana b]
Přípis Jana Mrkvy z Kněžduba na dva kúsky vinohradu úlehle pod výsevkú 1 ½ měř[ice] v hoře Leskovej

Leta Páně 1783 dne 21.Decem[bris] činí se tento zápis neb pamět, že jest sobě Jan Mrkva z Kněžduba ujal 2 polůvky vinohrada úlehle v hoře Leskovej pod výsevkú 1 ½ meřice, z jednej strany vedle Jana Nejedlíka a z druhej strany vedle úlehle. Pročež se jemu takové na věčné a budoucí časy připisujú a odevzdávajú, aby on s něma vládnúti a jich užívati mohl. Jenž se stalo ut supra.
Martin Křižan horný a purgmistr
Martin Užičář ouřadní
Josef Lichnegr písař

[strana a]
Přípis Jana Babulíka za Znorov na jeden kúsek vinohradu v hoře Kuní pod výsevků 1/6 acht[ele]

Leta Páně 1787 d[ne] 10.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Jan Babulík ze Znorov od vdovy Sedláčky též ze Znorov jeden kúsek vinohradu v Kuní hoře pod výsevkú 1/6 acht[ele], ležící z jednej strany vedle Jozefa Motyčky a z druhej strany vedle Tomáše Krocúrka za sumu jedenáct rejnských, id est 11 zlr, na ten a takový spůsob, aby on s ním na věčné a budoucí časy vládnúti a jej užívati mohl. Jenž se stalo ut supra.
Martin Křižan horný
Pavel Kučera fojt
Jan Daniel
Jura Bílů ouřadní
Vencl [nečitelné]

[strana b]
Přípis Jana Slováka z Kněžduba od Jana Mokroša ze Znorov na
1 vinohrad pod 1 měř[icí] 1/8 v hoře Veselej

Leta Páně 1795 dne 20.Junii činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jan Slovák od Jana Mokroša jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] 1/8 za sumu hotových peněz 17 zlr, z jednej strany Pavla Bártka a z druhej strany Matěj Fiala ležící. Pročeš se jemu za vlastní a na věčné časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Tomáš Nejedlík horný
Tomáš Chudík
Martin Hudeček úřadní
Jura Šantavý
Martin Křižan fojt Martin Chudíček úřadní

[strana a]
Zápis Mikuláše Vacule z Lideřovic

Leta Páně 1677 dne 4.Aprilis za horenství Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest sobě ujal půl achtela vinohrada na oulehlu spustovaného v hoře Leskovkách ležící Mikuláš Vaculů z Lideřovic, kterýžto vinohrad Mikuláš dobrovolně ujímá k dělání a vylepšení gruntů J.U.H.M[ilos]ti. A tak se jemu náležitě při právě horenském odevzdává, že žádnému z nich nic povinen dáti nebude, po šesti letech bude poručení od vrchnosti, komu bude platit podle hory práva. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada a placení Ondra Čechů z Kněžduba a Pavel Smaženka z Lideřovic.

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového svrchu psaný držitel oulehle vinohradu v Leskovce pustého zanechal a tak dotčený horný takovou oulehlu prodal Ondrovi Kočímu za 1 zl mo[ravský] bez závdanku, platiti jej má po vyjití 4 let podle ourody a hory práva, desátek a zemní dávati mají po vyjití 5 let pořad zběhlých. Rukojmě za dělání a placení Tomáš Mančík a Pavel Florián S.R.S.N. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.

[strana b]
Pavel Králík [škrtnuto]

Kup Jana Pece, hofera kněždubského, na jednoho půl čtvrtca achtela

Leta 1659 d[ne] 23.Octobris že jest Jan Peca kúpil jednoho půl čtvrtca achtela vinohrada v Leskovských Krátkých stranách, ležící z dolní strany Jana Podolana a z druhé strany horní Jana Klimka, za kterýžto vinohrad dal jest vd[ově] Zeťkové
10 zlm. Pročež se ten vinohrad Janovi Pecovi tenkráte odevzdává na věčné a budúcí časy, aby se jemu žádný více na takový vinohrad nedotazoval a on jako ze svým vlastním činiti moc bude míti. Stalo se dne ut supra. U přítomnosti toho

Martin Miroš horný
Jura Konečný pudmistr a k tomu fojt
Pavel Raška písař

Leta 1760 dne 15ho Junii stala se dobrovolná domluva mezi súsedy Jozefem Cedivodú a Janem Škamelků, a to tímto spůsobem, že jest Jozef Cedivoda svůj vinohrad v hoře Fryzáky, druhý od panský, Janovi Škamelkovi popustil, však ale zase Jan Škamelka svůj vinohrad v Krátkých Leskovcách Jozefovi Cedivodovi za tenž jeho popustil a tím spůsobem učinili mezi sebú handel. Že jest tomu tak vpravdě, toho sme svědkové. Stalo se dne ut supra. U přítomnosti toho byli
Martin Miroš horný
Pavel Beňa vincúr
Tomáš Mareček súsed
Pavel Raška písař

[strana a]
Pavel Tomek
Kup Pavla Tomka na pů[l] búdy od jednoho sirotka po nebohém Janovi Múčkovi, totiž jménem Marině, ten jistej sirotek cera

Druhá polovic jest zděděná Tomášovi, vlastním synovi po neboščíkovi Tomášovi Zahradníkovi. A tak ti dva bratři jsú povinni užívat a přitom pak, kdykoli bude potřeba tej děvčině, jest jí ten Pavel Tomek dát za ten její podíl búdy i s tú úlehlú jednu jalůvečku ve čtyrech nedělách, jestli by pak nechtěla toho telate, teda je jí povinen položit ty peníze, zač to tele može stát takové ve štyrech nedělách. Oni volně a svobodně užívati možú, nemá se žádný nač natahovat. Stalo se za horného Jana Čambale staršího, vincúra Rolenca Kučery dne 1.Marci roku 1719.
Svědek písař kněždubský toho času Jan Říha

[strana b]
Přípis Jozefa Čambale na jeden kúsek vinohrada na 6/8 ve Veselých

Leta Páně 1780 dne 30.Novemb[ris] za horného Jury Nejedlíka
stal se tento zápis a pamět, že jest Jozef Čambala kúpil jeden
kúsek vinohrada ve Veselých od Jana Peca za sumu 4 zl 3 kr, z jednej strany vedle Martina Durny, z druhej pak strany vedle Pavla Kučery na ten a takový spůsob, aby on sám mohl vládnúti a užívati. Jenž se stalo.

Přípis Mikula Dobšák na jeden kúsek vinohrada pod výsevek
1 mě[řice] 4/6 jménem Leskovka

Leta Páně 1828 činí se tento zápis a pamět, že jest koupil Mikula Dobšák od Běty Čambalky pod výsevek 1 měř[ice] 4/6, ležící z jednej strany vedle Jana Húdka, pak z druhé vedle vdovy Hájkovej za zjednanou a domluvenou summu za 30 zl, jménem třicet rýnských v šajnech. Pročež z potomků po Martinovi Mirošovi erby nikdy k takovému vinohradu přístup nemají, nýbrž se Mikulovi Dobšákovi na věčné a budoucí čase se připisuje a odvádí, pročež se mu moc a právo zanechává s tímto vinohradem vládnouti, kšaftovati, darovati aneb komukoliv odprodati.

+ Běta Čambalka odstupitelkyňa Martin Juřík pudmistr
Mikula Dobšák nastupitel Jan Chudíček fojt
Jozef Křižan
Antoš Chudíček
Johan Bartošek
Jura Myslík

[strana b]
Úlehle Mikuláše Emricha 1 achtel [škrtnuto]
Úlehla Jana Mančíka

Leta Páně 1713 za horného Rolenca Kučery [a] vincúra Jana Čambale činí se tento zápis, že jest ujal sobě Jan Mančík úlehlu v hoře Leskovce, vedle Jury Rašky po horní straně, vedle patentu od milostivej vrchnosti ½ čtvrti achtela za volný a slobodný k užívání z manželkú i z dítkami svými na budúcí časy za volný a slobodný, v ničem nezávadný k užívání. Stalo se dne a leta ut supra.

[strana a]
Přípis Jozefa Weissa z Kněžduba na jeden vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] výsevku od vdovy Mlýnkovej v hoře Leskovkách

Leta Páně 1796 dne 26.Februari činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jozef Weiss jeden vinohrad od vdovy Mlýnkovej pod výsevkú 1 ½ měřice v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz jedno sto deset rýnských, pravím 110 zlr, z jednej strany Jana Lišky a z druhej strany Martina Vítka. Pročeš se jemu Weissovi za vlastní a v ničem nezávadný do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak aby on s ním jako ze svým vlastním na budúcí a věčné časy vládnúti a kšaftova[ti] mohl. Jenž se stalo dne ut supra.
Tomáš Nejedlík horný
Martin Křižan fojt
Martin Hudeček
Tomáš Chudík
Jura Šantavý úřadé
Mart[in] Chudíček
Mart[in] Myslík

[strana b]
Úlehle Pánkovské [škrtnuto] Emrichovské

Kup Jiříka Crhy Broumovského

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka prodali sou horný, fojt a starší kněždubští jeden achtel vinohradu pustého, kterýž nebyl řezaný ani kopaný víc než od 38 let, podle patentu od J.M. vysoce urozeného pána pana Františka hraběte z Makni, pána našeho milostivého, ještě za živobytí jeho vydaný, Jurovi Crhovi za summu 12 zl k obci kněždubské náležejících, platiti jej má podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy nahoře psané, platiti jej má, až když se psáti bude leta 1655. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jakub Ondračka a Jan Plšek S.R.S.Ne.
Leta 1656 za horného Pavla Mocka položila Marina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Crhovi, 1 zl. Kteréžto peníze přijali fojt jsouc Jura Mandásek, purmistrem Jan Liška a jinší osoby ouřadní k obci kněždubské.
Leta Páně 1660 v neděli Reminiscere za horného Pavla Mocka položila Mariana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Crhovi, za ty vyšlá leta za rok 1657, 1658 a 1659 1 zl. Takové peníze zůstávají při právě horenském.
Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta Mariana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Crhovi, položila za vinohrad svůj za ty vyšlé leta za 1660, 1661, 1662, 1663 a 1664 peněz sumy 15 gr. Kteréž peníze přijal Pavel Mocek jsouce purmistrem téhož svrchu dotčeného leta k ruce vší obce.
Leta 1669 za horného Klimenta Kornúta Mariana Crhova položila za vinohrad svůj za rok 1665, 1666 a 1667 15 gr. Kteréž přijali fojtem jsouc Jan Bíla, purmistrem Martin Sixt k ruce vší obce.
[strana a]
Kup Václava Bártka od Kateřiny Crhové

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Václav Bártků koupil 1 achtel vinohradu v hoře Leskovce za summu 13 zl mo[ravských]. Závdanku Václav položil 4 zl, kteréžto peníze přijala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Crhovi, ostatek má zpláceti 9 zlm podle ourody a hory práva po 1 zl k obci kněždubské. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Jakub Beseda a Jan Panic slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak tu juž více Kateřině náležeti nebude.

[strana b]
Přípis Jury Bobčíka ze Znorov od Jana Macháčka na jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Dobrá hora

Leta Páně 1796 dne 26.Februari činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Bobčík od Jana Macháčka jeden vinohrad pod 1 měřicú v hoře Dobrá hora za sumu hotových peněz 70 zl, z jednej strany Pavla Macháčka a z druhej strany Martina Tomka. Pročeš se jemu Bobčíkovi za vlastní a v ničem nezávadný připisuje a odvádí, tak aby jako z svým vlastním na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Nejedlík horný
Martin Křižan fojt
Martin Hudeček úřadé
Jura Šantavý
+ Jan Macháček odprodatel

[strana a]
Přípis Martina Peprny z Hrozné Lhoty na jeden vinohrad pod
1 měřicú od Martina Surého v hoře Vlčí

Leta Páně 1796 dne 27.Februari činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Peprna od Martina Surého jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Vlčí za sumu hotových peněz dvaceti jeden rýnský, to jest 21 zlr, z jednej strany vedle Jury Dule a z druhej strany Adama Dule. Pročeš se jemu Peprnovi na věčné a budúcí čase za jeho vlastní připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Tomáš Nejedlík horný
Jan Píža fojt
Mart[in] Hudeček úřadé
Jura Šantavý
+ Martin Surý odprodatel

[strana b]
Druhý achtel Mikuláše Emricha jest rozdělen

Letha Páně 1618 za horného Jíry Tomkového půl achtele vinohradu úlehle ležící a že nebyl dělán od letha 1594 z poručení slovoutného muže Thobiáše Purgkrábka, ty časy ouředlníka na Strážnici, aby pánu vinný desátek a zemní neucházelo, prodal Jiřík horný Martinovi Poláchovému téhož půl achtele vinohradu bez závdanku za summu 4 zl a platiti má podle ourody každoročně po 1 zl a tak až do vyplnění té summy od letha 1622. A tak uručil za dílo i placení Michalem Havlovým a Staňkem Starostú S R S N. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným ut sup[ra].
Na tom vinohradě náleží našlo se podle bedlivého vyhledání Židovi Davidovi strejci Holomkovému z města Strážnice 4 zl.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška Dorota, vdova zůstalá po n[ebožtíku] Martinovi Polákovi, zemřela i nemajíc přátel jinších, předně Pána Boha nebeského a hospodáře svého Jíry Hamadyho, u kteréhož jest v hoferství zůstávala a on ji i manželka jeho opatrovali, za kteréžto dobrodiní od nich jí činěné vinohradu půl achtele poručila v hoře Leskovci, který měla nápadem po n[ebožtíku] manželu svém, tak aby si ho doplatil nápadníkům, tak jak napřed psáno, když jej úlehlú ujímal, totiž 4 zl. Stalo se u přítomnosti Martina Kutáška roku toho budoucího 1649, tehdáž když ona zemřela, purmistra Jana Zacheje, fojta Martina Nejedlíčka. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Martin Kutášek a Jíra Sábel S R S A nerozdílnú. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným.
K tomu vinohradu náleží kadečka jedlová v 11 věder, též jemu Jírovi Hamadymu od výš psané n[ebožky] Doroty poručená.

[strana a]
Leta Páně 1683 dne 17.Junii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že se jest ujal půl achtele vinohradu v hoře Leskovce Beneš Kroupa z Vrbovců po manželce svej, kteráž jest dcera pozůstalá po neboštíkovi Jurovi Hamadym, ten vinohrad dotčený Beneš Kroupa dědí nápadem po otcovi neboštíkovi Jurovi Hamadym. Tak se jemu náležitě za volný a svobodný odevzdává a tímto zápisem potvrzuje, aby jej bez všelijaké překážky užíval on i potomci jeho. Stalo se leta a dne ut supra.

[strana b]
Úlehle Emricha Mikuláše ½ achtele, drží jej Michal Havlů, druhá polovic

Letha Páně 1618 za horného Jury Tomkového druhú polovic půl achtele vinohradu úlehle ležící a že nebyl dělán od letha 1594 z poručení slovoutného muže pana Thobiáše Purgkrábka, ty časy ouředlníka na Strážnici, aby J.M.Pánu desátek vinný neucházel, prodal Jiřík Tomků, jsa toho času horným, Michalovi Havlovému bez závdanku za summu 4 zl a platiti má podle ourody, jakž hora za právo má, od letha 1622 když se psáti bude. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Martin Poláchů a Staněk Starosta S.R.S.N. Jest mu odevzdán za volnú a svobodnú horným nahoře psaným.
Na tom vinohradě podle bedlivého vyhledání našlo se summy
4 zl Židovi Davidovi Holomkovému.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška jakož Michal Havlů téhož půl achtele vinohradu ujmúc jej úlehlú nedělal, v tychž ppenězích, totiž ve 4 zl, ujal jej Martin Poláchů a najmouc jej a vydělajíc zemřel, kterýž na manželku jeho Dorotu jest připadl. Táž manželka Dorota ležíc na smrtedlné posteli za dobrodiní a opatrování, kteréž jí Jura Hamady v její nemoci činil a opatroval, týž půl achtele aby se jej doplatil jest poručila u přítomnosti ouřadu tehdejšího roku 1649 budoucích, totiž purmistra Martina Kutáška, fojta Jana Zacheje, z ouřadu Martina Nejedlíčka. A tak jest mu odevzdán horným horným nahoře psaným leta a dne ut supra. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Martin Kutáš a Jura Sábel S R S A nerozdílnú.

[strana a]
Leta Páně 1683 dne 17.Junii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest koupil půl achtela vinohrada v hoře Leskovce Martin Boháček z Vrbovců od Beneše Kroupy též z Vrbovců za summu 4 zl za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, takže jej svobodně užívati moci bude on i potomci jeho bez všelijaké překážky na věčné časy budoucí. Tak se jemu tímto zápisem témuž Martinovi potvrzuje. Rukojmové za dělání toho vinohrada a spravování zemního a desátku Jura Durna a Pavel Zahradník, oba z Kněžduba.

[strana b]
Jura Okáníček
Kup Matúša Procházky od Jana Benky

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka jakož jest Jan Benka pojal Annu, zůstalou vdovu po n[ebožtíku] Jurovi Okáníčkovi, za manželku, ten achtel vinohradu ležící v hoře Leskovce zaplacený a žádnému v ničem nezávadný připadl jest na Jana Benku jakožto po manželce jeho. Takový pak vinohrad Jan Benka prodal Matúšovi Procházkovi za summu 37 zl mo[ravských], závdanku položil Matúš Procházka hned při odevzdávce 7 zl, kteréžto peníze přijal Jan Benka k ruce svej, ostatní summy má dopláceti každoročně po 3 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Bártek Navrátil a Jura Čambala S.R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu nahoře psaným horným.
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka položil Matúš Procházka za vinohrad svůj za dvě leta za rok 1656 a 1657 dvojích peněz, kteréžto přijal Jan Benka k ruce svej, 6 zl moravských.
Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka položil Matúš Procházka za vinohrad svůj za rok 1658 3 zl a za rok 1659 též 3 zl. Kteréžto peníze přijal Jan Benka k ruce svej.

[strana a]
Kup Václava Křesálka [škrtnuto] Jana Navrátila

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta jakož Matúš Procházka od Tatarů jest zajat a zanechal po sobě achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící, i aby takový vinohrad na spuštění nepřišel a J.V.H.M., pánu našemu, desátek a zemní aby neucházelo, i poručil jest svrchu psanému hornému p[an] polesný takový vinohrad prodati. Kdežto týž horný ten vinohrad prodal Janovi Navrátilovi za summu 20 zl mo[ravských] a proto jest na tom vinohradě upuštěno 17 zl, že jest na spuštění byl přišel. Takové peníze pokládal Jan Navrátil a dával víno, kteréžto víno jest přijímáno do důchodů J.V.H.M. v penězích, jakž níže položeno. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta Jan Navrátil dal vína 2 v[ědra], kteréžto víno jest přijato do sklepů J.V.H.M., jedno každé vědro po 3 zlr, činí všeho 6 zlr.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta Jan Navrátil dal vína 1 3/4 [vědra], kteréžto jest přijato do sklepů J.V.H.M., v penězích jedno vědro po 2 zlr, činí toho 3 zlr 30 kr.

[strana b]
Kup Václava Křesálka od Jana Navrátila

Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta Václav Křesálek kúpil achtel vinohradu v hoře Leskovce od Jana Navrátila za summu, tak jak ho sám měl, za 20 zlm a což na něm zaplaceného měl Jan Navrátil, což tak do důchodů J.V.H.M. vínem vyplatil, totiž sumy 9 zl a 30 kr, to jest Václavovi Křesálkovi jakožto ujci svému pustil a daroval, ostatek má zpláceti podle úrody a hory práva po 2 zl mo[ravských] až do vyplnění summy svrchu psané. Rukojmě za placení a dělání Ondra Domaník a Jan Pavlíčků slíbili R.S.N.
Téhož leta a za toho horného Václav Křesálek položil a dal vína 2/4 a Jan Navrátil též 2/4. Takové víno jest přijato do sklepů J.V.H.M., v penězích jedno vědro [po] dvouch zlatých rýnských.

[strana a]
Leta 1678 dne 23.Octobris za horného Václava Jurkového [a] Martina písaře činí se tato pamjet, že jest koupil Jan Ožvolda achtel vinohradu od Václava Křesálka z Kněžduba v hoře Leskovce za summu 11 zlm. Hned při smlúvě položil Jan Ožvolda Václavovi Křesálkovi 1 zlm, ostatek má platit ještě Jan Ožvolda do důchodův J.U.H.M[ilos]ti 10 zlm až do zaplacení té summy. Když takové peníze Jan Ožvolda do důchodův zaplatí těch 10 zlm, více nebude žádnému nic platit. Rukojmové za dobré dílo a za placení toho vinohradu Tomáš Mančík a Martin Mančík S.S.R.N.

[strana b]
Jan Šmatláň

Jakož Jiřík Šmatláň tento achtel vinohradu měl zouplna zaplacený v hoře Leskové, takový vinohrad daroval Janovi synu svému mimo jiné všecky díly, aby jej měl zaplacený,
u přítomnosti Martina Remše, ty časy horného, Mikuláše Bilnického a Václava Šafáře letha 1620 pro jeho věrné ctění otce svého. A tak žádný z potomkův Jiříka Šmatláně nemá se nač natahovati na tenž vinohrad nyní ani na časy věčné.

Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka prodala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Šmatláňovi, achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící a jí spravedlivě přináležející po témž Janovi Šmatláňovi, manželu jejím, Janovi Kostkovi za summu 46 zl. Závdanku položil Jan Kostka 6 zl, ty přijala Kateřina k ruce svej, schází mu ještě dopláceti 40 zl Kateřině. Ty ona oddala Matúšovi Bílovi na místě, což tak ona zpláceti jemu měla z vinohradu [ve] Vlčí hoře ležícího. A tak na tomto vinohradě Kateřině nic náležeti nebude, ednom[!] Matúšovi Bílovi. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Bíla a Jan Dohnal S.R.S.A nerozdílnú.
V témž roce svrchu psaném položil Jan Kostka 3 zl za vinohrad svůj. Kteréž přijal Matúš Bíla k ruce svej.
[strana a, přes 2 listy]
Jestliže by pak na tom vinohradě [ve] Vlčí hoře ležícímu což tak Kateřina zaplacený a v ničem nezávadný má, ještě na chrám Boží kněždubský náleželo, to se má nejprve z předních peněz vyplatiti a potom teprv Matúšovi Bílovi.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Jan Kostka za vinohrad svůj 2 zlm. Takové peníze přijal Matúš Bíla k ruce svej.

Frejmark svrchu dotčeného vinohradu: Jan Kostka se frejmarčil z Jurú Sopúškem na jeden půl achtel v hoře Fryzáku ležícího

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka Jan Kostka majíce
1 achtel vinohradu, jakž na druhé straně zápis stojí, kúpený od Kateřiny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Šmatlánovi, ten jest frejmarkem dal Jurovi Sopúškovi za jeden půl achtele vinohradu v hoře Fryzácích ležícího. A cožkoli na tomto vinohradě zpláceti Jan Kostka povinen jest, to týž Jan Matúšovi Bílovi zpláceti povinen bude z téhož půl achtele vinohradu v hoře Fryzácích ležícího. A cožkoli Jura Sopúšek má zpláceti z téhož vinohradu, což Janovi Kostkovi dal frejmarkem [ve] Fryzácích, to on týž Jura své nápadníky pokojiti má a bude, což se jim vyhledá. Rukojmě za dělání a placení Václav Krčmář a Jakub Bíla S.R.S.A nerozdílnú.

[strana a]
Leta Páně 1643 za horného Martina Kulíška kúpil jest Jan Durna půl achtele vinohradu od Jíry Hlaváně za summu 60 zl
15 gr. Závdanku dal Jan Durna 13 věder vína, kteréžto víno jest v penězích dáno ve 33 zlm a Jíra Hlavatý jej přijal, tak aby je sobě, což na něm vyplaceného měl a jej zvýšil, zouplna zaplaceného měl. K tomu vinohradu náleží půl búdy, půl presu a jedna kadečka v deset věder. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Zákrsek a Václav Krčmář slíbili R.S.N. Ostatní peníze náleží Jírovi Sopúškovi na místě Zuzany manželky jeho, kterýžto jí nápad přišel po prvním manželu Václavovi Šimuncovi, totiž 5 zl předních peněz a sirotku n[ebožtíka] Václava Šimunca náleží 22 zl 15 gr. A Jíra Hlavatý na témž vinohradě nemá nic ani žádný z potomků anebo přátel jeho nač se natahovati.
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška položil Jan Durna za vinohrad svůj 2 zl a za rok 1645 též 2 zl. Kteréžto peníze přijal Jíra Sopúšek na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1646 za horného Martina Kulíška položil Jan Durna za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijal Jíra Sopúšek na místě Zuzany manželky své, ostatní peníze, kteréž jemu po manželce jeho náležely.
Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška Jan Durna položil za vinohrad svůj za rok 1652 totiž 2 zl. Kteréžto peníze přijali nápadníci Jíra Lipa z Tvarožné Lhoty a Martin Chropovský na díl manželek svých a cer n[ebožtíka] Jana Vachalce.
Leta Páně 1653 za horného Jakuba Tomkového položil Jan Durna za vinohrad svůj za svrchu psaný rok 2 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Vachalců, nápadník po synu n[ebožtíka] Václava Šimunce.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Jan Durna za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijali Jura Lipa a Martin Chropovský nápadem náležejícím manželkám jejich z dědiny Tvarožné Lhoty.
[strana b]
Leta Páně 1655 za horného Pavla Mocka položil Jan Durna za vinohrad svůj za rok 1655 totiž 1 zl. Kteréžto peníze přijali Václav Vachalec z dědiny Radějova nápadem po n[ebožtíku] synu neboštíka Václava Šimunca.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Jan Durna za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijali Václav Vachalců
1 zl a Jura Lipa 15 gr a Martin Chropovský 15 gr k rukám svým.
Leta Páně 1660 v neděli Reminiscere za horného Pavla Mocka položil Jan Durna za vinohrad svůj za rok 1657, 1658 a 1659
2 zlm. Takové peníze přijal Václav Vachalec k ruce svej z dědiny Radějova.
Leta 1660 za horného Pavla Mocka položil Jan Durna za vinohrad svůj za týž rok 3 zl. Takové peníze přijal Jura Lipa a Martin Chropovský k rukám manželek svých.

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka položil Jan Durna za
vinohrad svůj 15 gr. Ten přijala manželka Jury Lipy k ruce svej.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta Jan Durna položil za vinohrad svůj za leta 1663 a 1664 peněz 2 zl. Což přijali Jura Lipa 1 zl a Martin Chropovský též 1 zl k ruce svej.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta položil Jan Durna za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Kteréžto peníze přijali rovným dílem Jura Lipa a Martin Chropovský k ruce svej.
[strana a]
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta Jan Durna položil za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Takové peníze přijali Jura Lipa a Martin Chropovský rovným dílem k rukám manželek svých.
Leta Páně 1670 za horného Klimenta Kornúta položil Jan Durna za vinohrad svůj 1 zl. Takové peníze přijali Jura Lipa a Martin Chropovský na díl manželek svých.
Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta což tak náleželo ještě dobírati peněz Jurovi Lipovi a Martinovi Chropovskému po manželkách jejich 4 zl mo[ravské], takové peníze zkoupil týž horný od těch nápadníků za 2 zl mo[ravské]. A tak těm nápadníkům nic náležeti nebude ani potomkům jeho. A tak ten vinohrad Klimek Kornút náležitě doplatil.

Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta jakož Pán Bůh Jana Durnu z toho světa povolati ráčil, zůstanouc po něm manželka Dorota, kteráž proměňujíc svůj stav svobodný vdovský a berouc sobě za manžela svrchu psaného Klimenta Kornúta, ten vinohrad, kterýž po svém manželu prvním n[ebožtíku] Janovi Durnovi zdědila, pro lásku, kterouž k němu jala, vinohrad ten aby sobě ho doplatil zadala, toliko aby synu jejímu Martinovi 10 zl moravských, když mu potřeba bude, na dva termíny aby položil. Stalo se u přítomnosti Jury Mandáska, toho času fojta, Martina Sixty, purmistra kněždubského, Jana Lišky, Bártka Navrátila, Pavla Vaculky, purmistra lideřovského, a Martina Sečky.

[strana b]
Přípis Martina Komoňa ze Znorov na jeden vinohrad od Jana Martináka pod 1 m[ěřicí] výsevku v Dobrých horách

Leta Páně 1793 dne 23.Junii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Komoň od Jana Martináka, oba ze Znorov, jeden vinohrad pod 1 měřicú výsevku na kraji v Dobrých horách za sumu hotových peněz 68 zlr, z jednej strany vd[ova] Smaženkova a z druhej strany Jury Ondrovčíka na ten a takový spůsob, aby on Martin Komoň takovým vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti a jej druhému odprodati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Píža horný
Martin Křižan rychtář
Tomáš Myslík
Martin Hudeček
Jan Liška úřadi
Jura Šantavý
Frantz Tiefenbachr
Jan Slovák

[strana a]
Přípis Pavla Holúbka na 1den vinohrad od Jury Šafaříka v hoře Leskovkách pod výsevkú ¾

Leta Páně 1795 dne 22.Februari činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Paul Holúbek od Jury Šafaříka jeden vinohrad pod ¾ v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz třiceti jeden rýnských, z jednej [strany] Martin Hudeček a z druhej strany Jura Zajíček. Pročeš se jemu Pavlovi Holúbkovi vinohrad ten na věčné a budoucí časy za jeho vlastní připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Píža horný
Martin Křižan fojt
Martin Hudeček
Tomáš Myslík
Jura Šantavý úřadé
Jan Liška
Jan Slovák
Jozef Eliáš svědek

[strana b]
Leta Páně 1680 dne 11.Februarii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest sobě ujal Martin Vavřík z Vrbovců achtel vinohrada v hoře Leskovce od Anny Lukaščíkovej, do šesti let aby jej Martin Vavřík bez všelijakej překážky užíval a dělal, ze všeho užitku nic žádnému nedat. Anna pak Lukáščena to přeje jakožto ujci svému, aby s Pánem Bohem dělal a užíval, po šesti pak letech Anna Lukáščena bude mocti svůj vinohrad zase užívat jako svůj vlastní. Rukojmě za dobré dělání toho vinohradu Jan Komoň a Bártek Navrátil S.R.S. a nerozdílně. Za rozdělání toho vinohrada, co Jan Komoň rozdělal, dal Martin Vavřík Jan[ovi] Komoňovi za práci 1 zlr, to Jan Komoň přijal a jest s tím spokojen.

[strana b]
Jurka Němec jinak Kostelní

Letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka z poručení slovoutného muže pana Thobiáše Purgkrábka, ouředlníka ty časy na Strážnici, prodal vinohradu úlehle achtel v hoře Leskovce Jírovi Kostelnímu svrchu psaný horný za summu 12 zl bez závdanku, placením podle hory práva po 1 zl a tak až do vyplnění té summy, platiti počne od letha 1622. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jan Trávníček a Mikuláš Ryšánek S R S N. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný horným ut sup[ra].

Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška koupil jest achtel vinohradu v hoře Leskovce Jan Nahácký z dědiny Vnorov od Sendera, kterýž jemu poručil Jurka Kostelní, za sumu 80 zl. Závdanku položil Jan Machacký hned při odevzdávce 3 zl, ten přijal Sender, a štvrtý zlatý má položit ten rok z nového užitku, splácení podle úrody a hory práva po třech zlatých, předních peněz náleží obci kněždubské 12 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Sender, Jura Ryšánek, Mikuláš Hubka
S R S N.

[strana a]
Jan Chmelař z města Stráž[ni]ce

Leta Páně 1632 za horného Martina Kulíška koupil jest achtel vinohradu v hoře Leskovce Jan Chmelař z města Strážnice od Jana Naháckého ze Vnorov za sumu 80 zl. Závdanku položil Jan Chmelař 8 zl, přijal Jan Nahácký, placení podle úrody a hory práva po třech zlatých, přední peníze náleží obci kněždubské 12 zl. Ty zlaté položil Jan Nahácký k obci, přijali úřad kněždubský, toho času jsúce vystavený fojtem Jan Ondračka, v úřadě Václav Nejedlý, Jíra Tomek, Jakub Bučka, Mikuláš Hubka. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Sender a Jan Poletek S R S N. A tak na tom vinohradě Jan Nahácký nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné, ostatní peníze komu bude náležet.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil Jan Chmelař z města Strážnice za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící 3 zl. Ty přijali fojt a starší kněždubští, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek, v ouřadě Jan Ondráčků, Václav Nejedlý, Jakub Bučka.
Letha 1634 za horného Martina Kulíška položil Jan Chmelař z města Strážnice za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící 1 zl 15 kroší. Ty přijali fojt a starší kněždubští, toho času jsúce fojtem Martin Lelíček, v úřadě Jan Šmatlán, Matěj Durna, Jan Zachej, Jan Mlýnků.

[strana b]
Matúš Svatošů za Lhoty Tvarožné

Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška prodal jest Jan Chmelař z města Strážnice achtel vinohradu v hoře Leskovce Matúšovi Svatošovi ze Lhoty Tvarožné za sumu 80 zl. Závdanku položil Matúš Svatošů Janovi Chmelařovi 12 zl a což na něm měl zaplaceného Jan Chmelař 12 zl 15 groší, to všecko pustil Matúšovi Svatošovi. A tak Jan Chmelař nemá se nač natahovati nyní ani na časy budoucí věčné, placení podle ourody a hory práva po 4 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jan Poletek, Jíra Daněčků, Jíra Matušků ze Lhoty Tvarožné, Václav Měšťánek z města Strážnice S R S N.
Téhož letha ut supra za horného Martina Kulíška Mathouš Svatošů položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali fojt Jan Knížetcí, ouřadní osoby Václav Nejedlíček, Matěj Durna k obci kněždubské.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Mathouš Svatošů položil za vinohrad a ty jsou přijali ouřad kněždubskej, v ty časy fojtem jsouc Jan Liška, starší Jan Benka, Macek Durna,
3 zl.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Matouš Svatošů položil za vinohrad 3 zl. Ty jsou přijali fojt Nejedlý k obci kněždubské.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška položila Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Matúšovi Svatošovi, z Tvarožné Lhoty za rok 1641, [16]42, [16]43, [16]44 a 1645, to jest za
5 let 5 zl, kteréžto peníze přijal Sender Ruskovský k ruce svej.
Téhož leta svrchu psaného položila za rok 1652 1 zl. Kterýž přijal také Sender Ruskovský k ruce svej za horného Pavla Mocka.
[strana a]
Leta Páně 1654 za horného Pavla Mocka položil Jura Starých za vinohrad, kterýž jemu po manželce díl na tom vinohradě přišel, 1 zl. Ten přijal Sender Ruskovský k ruce svej.

Kup achtele vinohradu v hoře Leskové od Jury Starých, který koupil Vítek Zachej

Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka koupil Vítek Zachej achtel vinohradu od Jíry Starých z dědiny Tvarožné Lhoty, kterýžto prodal na místě manželky své, cery n[ebožtíka] Matúša Svatošového, i na místě matky jejich a sirotků druhých, jakž se jim má odpovídati, za summu tak jak n[ebožtík] Matúš Svatošů byl koupil za 80 zl. Závdanku položil Vítek Zachej
7 zl, kterýžto závdanek přijal Jury Starých k ruce svej, zaplacených peněz upouští témuž Vítkovi 2 zl, ostatních peněz ještě dopláceti má Vítek 71 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Matěj Šotura, Tomáš

Mančík, Jakub Býček a Václav Příborský S.R.S.A nerozdílnú. Plati[t] má ten vinohrad podle ourody a hory práva po 2 zl až do vyplnění summy té, předních peněz náleží Senderovi Ruskovskému dobírati 52 zl 15 gr a sirotkům n[ebožtíka] Matúša Svatoša 18 zl 15 gr. Stalo se u přítomnosti odevzdávka Jana Svatošového a Jury Starých.
Téhož letha vypisuje se, což položil Vítek Zachej za horného Pavla Mocka 2 zl. Takové peníze přijal Sender Ruskovský k ruce svej.

[strana b]
Přípis Tomáša Durny, souseda kněždubského, na 1 kúsek vinohrada úlehle v hoře Vlčí pod výsevků ½ m[ěřice], předtím již má pod půl měřice psané vedle sebe, ležící z jednej strany vedle Jury Čambale a z druhej strany vedle vdovy Okénkovej z Hrozné Lhoty, pročež včil bude mět pod 1 měřicí v hromadě, poněvadž již předtím ½ m[ěřice] splácá, počež se mu takové na věčné a budúcí časy připisuje a odevzdává. Jenž se stalo v Kněždubě 19.Junii [1]784.
Martin Křižan horný
Josef Lichtnegr pís[ař]

[strana a]
Přípis Jana Bartoška starší na jeden vinohrad od Jury Kúkala pod 1 měřicú v Dobrých horách

Leta Páně 1796 dne 28.Marti činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jan Bartošek od Jury Kúkala jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách za sumu hotových peněz padesát a tři rýnské, qod est 53 zlr, z jednej strany vedle mě Jana Bartoška a z druhej strany Jan Valenta. Pročeš se jemu Janovi Bartoškovi do tohoto urbáře za vlastní na věčné časy připisuje a odvádí.
Thomáš Nejedlík horný
Tomáš Chudík úřadní
Martin Hudeček
+ Jura Kúkal odprodatel

[strana b]
Pavel Drašťa
Jíra Zíbalík ze Vnorov

Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška kúpil jest achtel vinohradu v hoře Leskovce Jíra Zíbalík ze Vnorov od Sendera za sumu 40 zl. Závdanku položil 4 zl, Sender přijal, placení podle ourody a hory práva po 4 zl až do vyplnění sumy té, předních peněz náleží obci kněždubské 12 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Sender, Daniel Brodcký ze Vnorov S R S N.
Letha Páně 1633 za horného Sendera Ruskovského položil jest za vinohrad svůj Jíra Zíbalík ze Vnorov 4 zl. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek a v úřadě Jan Ondračka, Václav Nejedlý, Jakub Bučka a Jan Benka.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Jíra Zíbalík za vinohrad svůj za rok 1634 a za rok 1635, to jest dvojích peněz 4 zl. Ty přijala obec kněždubská, jsouce fojtem v ty časy Jan Synek, purgkmistr Václav Nejedlej.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jíra Zíbalík položil za vinohrad svůj k obci kněždubské, kteréž přijal fojt jsouc toho času Matěj Durna, totiž 4 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Jíra Zíbalík položil za vinohrad svůj a ty přijal fojt 4 zl.
[strana a]
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Jíra Zíbalík položil za vinohrad svůj 4 zl. Ty jsú peníze na chrám Páně vydány kněždubský a ty přijal Matěj Durna kostelník, na což počet učinil.
Leta Páně 1643 za horného Martina Kulíška Jíra Zíbalík ze Vnorov položil za vinohrad svůj dvojích peněz 4 zl. Ty přijal Sender Ruskovský na nápad svůj.
Letha 1646 za horného Martina Kulíška Jíra Zíbalík ze Vnorov položil za vinohrad svůj v hoře Leskovkách 4 zl. Ty přijal Sendera Ruskovský na nápad svůj.
Letha Páně 1653 za horného Martina Kulíška Jíra Zíbalík ze Vnorov položil za vinohrad svůj ostatních peněz 8 zl. Kteréžto peníze přijal Sender Ruskovský k ruce svej.
A tak Jíra Zíbal má svůj vinohrad zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a není povinen žádnému zaň nic kromě J.M.Pánu kruntovnímu desátek a zemní a Sender nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků anebo přátel jeho.

[strana b]
Přípis Tomáša Chudíka

Leta Páně 1786 d[ne] 29.Aprilis činí se tento zápis neb pamět, že jest Tomáš Chudík z Kněžduba kúpil od Jury Ondračky z Kněžduba jeden kúsek vinohrada v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz 9 zlr i z aldamášem a outratů, který leží z jednej strany vedle Jury Komoňa a z druhej strany vedle Mart[ina] Pavlíka. Pročež se jemu takový u přítomnosti nás níže psaných do tohoto urbáře na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] 29.April[is] [1]786 roku.
za horného Jana Miroša
Jury Nejedlíka rychtáře
písař Josef Lichtnegr

[strana a]
Přípis Floriána Chromečka ze Znorov na 2 vinohrada Krátké tak jmenované od Tomáša Špuleca

Leta Páně 1796 dne 1.Maii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Florián Chromeček od Tomáša Špuleca 2 Krátké pod výsevků ¾ [měřice] za sumu hotových peněz 32 zlr, z jednej strany vedle obecního pasunku a z druhej strany Jura Šantavý. Pročeš se jemu Floriánovi Chromečkovi do tohoto urbáře za vlastní a v ničem nezávadný připisuje a odevzdává, aby jako ze svým vlastním vládnúti na věčné a budúcí časy mohl. Jenž se stalo dne ut supra.
Tomáš Myslík horný
Mart[in] Hudeček
Jura Konečný úřad
Tom[áš] Chudík
Mart[in] Chudíček
+ Tomáš Špulec odprodatel

[strana b]
Jan Liška

Letha Páně 1620 za horného Martina Remšového prodal jest vinohradu půl achtele v hoře Leskové dolní stranu Jan Liška Jírovi bratru svému za summu 60 zl bez závdanku, placením podle hory práva po 2 zl. A poněvadž Jan Liška vyplatil na tom vinohradě 60 zl, ty pustil Jírovi bratru svému a již nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné. Pakli by Pán Bůh všemohoucí z tohoto světa prostředkem smrti povolati ráčil bratra Jíru, tehdy ten vinohrad na Jana Lišku anebo dítky jeho zase po smrti jeho jemu připadl. Jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. Rukojmě za dílo vinohradu Václav Pulec a Mikuláš Ryšánek S R S N. A tak Jíra Liška má ten vinohrad zouplna a docela zaplacený.

Kup Václava Zákrska od Jana Lišky

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška ten svrchu psaný vinohrad, poněvadž Pán Bůh nebeský prostředkem smrti z toho světa Jíru Lišku povolati ráčil a ten vinohrad na žádného přijíti nemohl, nežby zase na bratra jeho Jana Lišku anebo dítky jeho, téhož Jana Lišky. I poněvadž syn jeho jeden zůstal Jan, prodal ten vinohrad Václavovi Zákrskovi za summu 57 zlm, placením rok po roku po 2 zlm tak až do vyplnění summy té. Závdanku položil Václav Zákrsek hned při odevzdávce 7 zl. Odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo vinohradu a placení Bártek Nešporek a Jan Durnů S.R.S.N.

Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška svrchu psaný vinohrad Jan Liška vezmouc Václavovi Zákrskovi, poněvadž mu jej neplatil, prodal Janovi Býčkovi za summu 20 zl, půl vínem platit až do vyplnění summy nahoře psané, srážeti se má za takové víno tak, jakž pod horú vína platit se budou, náčiní pro takové víno týž Jan Liška dávati má. Závdanku Jan položil 1 zl, kteréžto peníze Jan Liška přijal k ruce svej. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Krčmář a Jan Plšek
S R S A nerozdílnú.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Jan Býček za vinohrad svůj za rok 1653 35 krejcarů. Kteréžto peníze přijal Jan Liška k ruce svej.

[strana a]
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového prodal Jan Býček půl achtele vinohradu v hoře Leskovce ležícího Václavovi Příborskému z Brodu Uherského za summu 20 zl a 15 gr. Závdanku položil Václav Příborský 2 zl, kteréžto peníze přijal ten závdanek Janek Býček k ruce svej a což na něm zaplaceného měl Jan Býček, totiž 1 zl 15 gr, to jest Václavovi pustil. A tak na tom vinohradě Jan Býček nemá se natahovati ani přátelé jeho. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Ryšánek a Mikuláš Kolečko S R S A nerozdílnú. Platiti jej má počnouc leta svrchu psaného z příštího oužitku leta svrchu psaného půl vínem až do vyplnění summy těch osmnácti zlatých a 15 gr.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka Václav Příborský dal 1 ½ [vědra] vína, sráží se mu za 1 zl 15 gr. Takové peníze přijal anebo víno k ruce svej Jan Liška.
Leta Páně 1655 za horného Jakuba Tomka Václav Příborský dal 1 v[ědro] vína, kteréž přijal Jan Liška k ruce svej, sráží se jemu za 1 zlm.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Močka Václav Příborský dal půl vědra vína, kteréž přijal Jan Liška, sráží se za 1 zlm.

[strana b]
Druhú polovici Jan Liška Plevovi

Letha 1620 za horného Martina Remšového prodal jest vinohradu Jan Liška Janovi Plevovi za summu 60 zl. Závdanku položil Jan Pleva Janovi Liškovi 6 zl, placením podle hory práva po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Matěj Durna a Jíra Ryšánek slíbili R.S.N. A tak j[es]t mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. K tomu vinohradu jest přidána Janovi Plevovi kadečka jedlová v devět věder.
Letha Páně 1637 den památky svatého Jana za horného Martina Kulíška Jura Liška prodal ten svrchu psaný vinohrad Martinovi Kutášovi z Topolného za tu summu, jakž ho sám jměl, jmenovitě za 60 zl, placením podle hory práva komu náležeti bude po
2 zl. Odevzdán jemu jest za volný. Rukojmě za povinnosti vinohradské, placení a dělání Jan Poletek a Mikuláš Podhorský S.R.S.A nerozdílnou. Závdanku položil Martin, kterýž přijal Jura Liška 5 zl.
Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška položil Martin Kutášů z Topolného za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící trojích peněz 6 zl. Ty peníze přijal Martin Smějsa nápadem po neboštíkovi bratru svém Janovi Plevovi.
Leta Páně 1643 za horného Martina Kulíška položil Martin Kutášek za vinohrad svůj trojích peněz 3 zl. Ty peníze zůstávají při právě horenském.
[strana a]
Veselá hora [škrtnuto] nic neváží

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka jakož jest Pán Bůh nebeský Martina Kutáška z toho světa časnou smrtí povolati ráčil, téhož vinohradu půl achtele poručil jest Kateřině manželce svej. Kateřina pak proměňujíc svůj stav svobodný a beroucí sobě za manžela Martina Macháčka, na smlouvách svadebních jemu jest na doplacení summy, tak jak n[ebožtík] prvnější manžel její Martin Kutášek koupil, jemu odevzdati dala. Kdež na tom vinohradě vyplatil Martin Kutášek 14 zl a ještě jest dopláceti 46 zl až do vyplnění summy nahoře psané. A tak jest jemu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Jura Mandásek a Jan Plšek slíbili rukú S.A nerozdílnú.
Takové peníze náleží Janovi Liškovi dopláceti, tak jak zápis ukazuje otce jeho při kupu leta 1620, na druhé stránce napsaném.

[strana b]
Jan Liška [škrtnuto] Trávníček a Jan Berka

Letha páně 1620 v neděli první postní z povolením slovoutného muže pana Thobiáše Purgkrábka, ouředlníka toho času na Strážnici, prodala jest půldruhého achtele vinohradu Mariana, manželka nebožtíka Jana Trávníčka, Janovi Berkovi z búdú, s presem a kadečkú za summu 159 zl. Závdanku při odevzdávce položil nadepsaný Jan Berka Marianě, po témž Janovi Trávníčkovi vdově zůstalé, 6 zl, placením podle ourody, jakž hora za právo má, po 6 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jan Poletek, Michal Havlů, Jura [příjmení neuvedeno], Jíra Ryšánek, Mathúš Trlifal, Jíra Lišků S.R. společní [a] nerozdílnou. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného Lana Liškového.

Letha Páně 1637 den památný svatého Jana za horného Martina Kulíška týž hornej prodal svrchu psaný vinohrad dvoum osobám, Matyášovi Labicskému polovici a Pavlovi Záchvějovi druhou polovici, každému na placení vedle ourody a hory práva po
2 zl, každej má za svou polovici platit po 52 zl. A tak jest jim oboum odevzdán za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Alexander Ruskovský a Jiřík Chuda, za druhého Bártek Nešporek, Staněk Slezák S.R.S.A nerozdílnou.
Na ten vinohrad svrchu psaný Matyáš Labicský položil na svou stranu 4 zl.
Item Pavel taky Záchvěj na svůj druhou stranu položil 4 zl. Takové peníze podle register komu náležeti budou vydají se.
[strana a]
Ty peníze přijal do města Slavkova Adam Šmíd na místě Doroty Morkovskej, manželky své, 8 zl. A tak ještě dobírati na tom vinohradě má po Janovi Trávníčkovi, tak jakž vejtah ukazuje, 16 zl 15 gr. Stalo se u přítomnosti Pavla Polešáka
[další dvě jména nečitelná].

Leta 1638 za horného Martina Kulíška Pavel Záchvěj položil na svou stranu za vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány do města Slavkova, Adam Šmíd na místě Doroty n[ebožtíka] Morkovského přijal.
Leta a dne ut s[upr]a za téhož horného Pavel Záchvěj položil na svou stranu za vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány do města Slavkova, který přijal Adam Šmíd na místě Doroty n[ebožtíka] Morkovského.
A tak za rok 1639 Pavel Záchvěj nebude pokládat za týž vinoh[rad], než Matyáš Lavicský povinen položiti 4 zl bude.
Letha 1639 tak jakož zapsáno jest za horného Martina Kulíška Matyáš Lavicský na svou stranu položil 4 zl. Ty peníze mají vydány bejti do města Slavkova Adamovi Šmídovi.
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška prodal jest týž horný Martin Kulíšek vinohradu půl achtele, poněvadž na témž

vinohradě peníze od nápadníků z města Slavkova od pana Jana [jméno neuvedeno] jest za hotové peníze odkoupil za summu
20 zl, placením po [nečitelné] až do vyplnění summy nahoře psané, jest prodal Janovi Janíkovi. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jíra Hodúšek a Michal Ondřejců R.S.N. Platiti se má, když se psáti bude leta 1653 až do vyplnění summy nahoře psané.

[strana b]
Přípis Jana Miroša mladého na 14/8 m[ěřice] úlehle v hoře Vlčí od Jury Zubalíka z Hroz[nové] Lhoty

Leta Páně 1796 dne 19.Juni činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jan Miroš mladý od Jury Zubalíka jednu úlehlu v hoře Vlčí pod 14/8 m[eřice] za sumu hotových peněz 2 zl
30 kr, z jednej strany Jozefa Petruchy a z druhej pak strany Martina Petruchy ležící. Pročeš se jemu Janovi Mirošovi taková úlehla do tohoto urbáře za vlastní na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí, tak aby on jako z svou vlastní vládnúti mohl. Jenž se stalo dne ut supra.
Tomáš Nejedlík horný
Martin Hudeček
Jura Šantavý úřadní
Tomáš Chudík
Martin Chudíček
Jura Zubalík odprodatel

[strana a]
Martin Remšů [škrtnuto]

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Jan Kašparů z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu v Dobré hoře ležícího pustého, kterýž od dávných let oulehlú ležal, ani žádných památníků není, kdy se dělal. Platiti zaň nemá žádnému, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Rukojmě za dělání toho vinohradu Ondra Florián a Martin Snopek slíbili R.S. a nerozdílnú. Odevzdán jemu horným svrchu psaným.

Přípis Jozefa Okénky na jeden vinohrad ležící v Horních Vlčích z jednej strany vedle vedle Matěja Čambale, z druhej vedle Jozef Morávek za summu hotových peněz 35 zlr, pravím třicet p[ět] rýnských. Pročež se jemu do tohoto urbáře připisuje a to na takový spůsob, že Martin Běhoník ani jeho potomci na takový potahovat práva míti nebudú, nýbrž Jozef Okénka bude právo míti prodat nebo odporučit. Jenž se stalo v Kněždubu dne 25.Marci roku 1818 u přítomnosti ouřadů

Jan Bartošek pudmistr
Tomáš Čambala
Jura Krejčí ouřadé
Martin Chudíček
Antoš Falešník fojt
Matúš Hudeček ouřadé
Martin Sandaný
Martin Bahoník odstupitel

[strana a]
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka majíc Jakub Tomků nápad po manželce své, někdy zůstávající za n[ebožtíkem] Martine[m] Kulíškem, kdež týž Martin Kulíšek zkoupil peníze od Jana [jméno neuvedeno] z města Slavkova, jemu týž nápad po předku jeho Adamovi Šmídovi náležející, kdež týž půl achtele vinohradu přijdouc na spuštění úlehlú ležal. A tak týž Jakub na tom vinohradě upustil a prodal za summu 7 zl, platiti jej má po vyjití tří let, když na tom vinohradě se urodí pět věder, tedy 1 zl, a když bečka, tedy po 2 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Martin Macháčků a Jan Plšek slíbili R S A nerozdílnú. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným.

Přípis Běty Kučerky na 1 vinohrad v hoře Vlčí od Jury Konečného jakožto od dědy

Leta Páně [1]816 dne 28.března činí se tento zápis a pamět, že jest zdědila Běta Kučerka od svého dědy Jury Konečného jeden vinohrad pod ¾ [měřice] v Horní Vlčí. Aby ale Běta Kučerka tím jistější byla, tak nechala sobě takový vinohrad do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy a nemá se jí žáden z rodu a potomků Konečného na takový vinohrad potahovat. Přitom zdorozumněla se ze svým manželem Jurou, že ona jemu tento vinohrad odevzdala a připsati na něho nechala. Ac[tum] v Kněždubě den ut supra.
Jura Petrucha horný
Mart[in] Falešník fojt
Mart[in] Užičář
Mart[in] Durna
Martin Bačík úřadé
Mikul[áš] Petrucha
Paul Konečný
Jan Bártík
+ Jura Konečný dědů odevzdatel

[strana b]
Jan Benka a Václav Kučera řemesla řeznického

Letha Páně 1618 za horného Jíry Tomkového prodal jest achtel vinohradu Jan Benků Václavovi Kučerovi za summu 40 zl. Závdanku položil Václav Kučera Janovi Benkovi 6 zl 15 gr, placením rok po roku podle ourody a hory práva po 3 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu postavil Václav Kučera Pavla Polešáka, Juru Černého Tasovského S R S N. A což měl na tom vinohradě Jan Benka mimo vyzdvižení
zaplaceného 1 zl 15 gr, to jest pustil Václavovi Kučerovi. A tak ten Jan Benka na tom vinohradě nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné, starými rejstry bude se moci spraviti. A tak má vyplaceného Václav Kučera na tom vinohradě 8 zl.

Letha Páně 1620 za horného Martina Remše z poručení slovutného muže pana Tobiáše Purgkrábka, ouředlníka ty časy na Strážnici, Martin Remeš prodal jeden achtel vinohradu v hoře Leskové Janovi Šmatláňovému za summu 40 zl. Závdanek položil
4 zl Jan Šmatláňů, z toho dáno od vázky dělníkům 1 zl 22 ½ gr a 2 zl 7 ½ gr, přijal Jan Halíků, placením podli hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo i placení Václav Šafář a Mikuláš Kelnický S R S N. A což bylo vyplaceno 1 zl 15 gr, ty jsou puštěny Janovi Šmatláňovi. Jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného ut sup[ra].
Letha Páně 1623 za horného Pavla Drašče [následuje zcela vybledlý a nečitelný text].
Letha Páně 1626 za horného Jana Jurkového položil Mikuláš Hubků i za rok 1625 2 zl. Ty jest přijal Jan Sloboda k svej ruce.
Letha Páně 1627 za horného Jana Jurenka položil Mikuláš Hubka za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal Jan Sloboda z Strážnice.
[strana a]
Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška položil Mikuláš Vaňka Bánovských za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Svoboda z Strážnice.
Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Mikuláš Vaňka Bánovských za vinohrad svůj 1 zl 15 groší. Ty přijal Jan Svoboda z Strážnice.
Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška položil Mikuláš Vaňka Bánovských za vinohrad svůj v hoře Leskové peněz 3 zl. Ty přijal Jan Svoboda z Strážnice.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Mikoláš Vaňků za vinohrad a ty přijal Jan Benka 1 zl.
Za rok 1636 a [16]37 za horného Martina Kulíška Mikuláš Vaňků položil za vinohrad a ty přijal Jan Benka 3 zl 15 gr.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška koupil jest Martin Aleník achtel vinohradu v hoře Leskovce od Mikuláše Vaňkového za summu 40 zl. Závdanku položil Martin Aleník 9 zl 15 gr, ty peníze přijal Mikuláš Vaňků k ruce svej, ostatní peníze platiti má po 2 zl vedle ourody a hory práva komu náležeti bude. Rukojmě za dílo a placení S R S Jan Benka a Mikuláš Vaňků.
Mikuláš Vaňků položil 1 zl a ty přijal Jan Benka k ruce manželky svej, poněvadž ty peníze byl zaseděl.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Martin Aleník za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijal Jan Benka na místě Anny manželky svej.

Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka achtel vinohradu svrchu psaný, kterýž ne[božtík] Martin Aleník byl koupil od Mikuláše Vaňka Bánovského, po smrti jeho Jan Benka se téhož vinohradu ujal, poněvadž na témž vinohradě nápad jemu po jeho manželce Anně, ceři n[ebožtíka] Jury Šmatláně, náležel. Takový pak nápad Janovi Bílovi zeti svému, poněvadž žádných nápadníků se nenacházelo, jemu jest daroval. A tak ten vinohrad Jan Bílů má zaplacený.
[strana b]
Téhož leta 1658 za téhož horného Pavla Mocka ten achtel vinohradu prodal Jan Bílů Adamovi Zahrazdilovi za summu 30 zl. Závdanku položil Adam Zahrazdil 3 zl, ten závdanek přijal Jan Bílů k ruce svej, ostatek dopláceti povinen bude půl vínem až [do] vyplnění summy svrchu psané, totiž ještě 27 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jura Sopúšek a Václav Krčmář slíbili R.S.A nerozdílnú.
Roku 1656 položil a dal 1 v[ědro] vína, kteréž se jemu sráží ve 2 zl mo[ravských].
Item roku 1657 dal půl vědra, poráží se za 1 zl moravský. Kteréžto víno přijal Jan Bílů k ruce svej.

Leta Páně téhož prodal Adam Zahrazdil svrchu psaný vinohrad Mikulášovi Žáčkovi z Topolného za summu, tak jak sám jej koupil, za 30 zl. Závdanku položil Mikuláš Žáček 4 zlm, kteréžto peníze ten závdanek přijal Adam Zahrazdil k ruce svej a co na něm zaplaceného Adam měl, to jest Mikulášovi Žáčkovi dobrovolně pustil, totiž vyplaceného měl i ze závdankem 6 zl, ostatek dopláceti bude půl vínem až do vyjití summy svrchu psané, totiž ještě 24 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jura Sopúšek a Václav Krčmář slíbili R S A nerozdílnú.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka jakož Mikuláš Žáček po ty vyšlé leta platil vínem Janovi Bílovi a tak toho vydal 2 ½ v[ědra] a jak se smluvili spolu, dal jest vypsati jemu
4 zl mo[ravské]. Kteréžto víno přijal Jan Bíla k ruce svej.

[strana a]
Kup vinohradu v hoře Leskovce od Mikuláše Žáčka Jakub Beseda kúpil

Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta Jakub Beseda kúpil jeden achtel vinohradu od Mikuláša Žáčka za summu 30 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jakub Beseda 3 zl, kterýžto závdanek přijal Mikuláš Žáček k ruce svej a což na něm Mikuláš Žáček vyplatil, to jest dobrovolně Jakubovi Besedovi pustil. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Martin Nejedlíček a Mikuláš Král S.R.S.N. A tak tu juž Mikulášovi Žáčkovi náležeti nemá ani jeho potomkům.

[strana b]
Vaněk Bánovský

Letha Páně 1623 za horného Pavla Drašče kúpil jest Mikuláš Vaňka Bánovského vinohrad od matky své achtel za sumu 30 zl, platiti má po 2 zlatých podle hory práva. Jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Matúš Masař, Pavel Šula rukú společní a nerozdílnú, závdanku dal 2 zl.

Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Mikuláš Vaňka Bánovského za vinohrad svůj za ty všechna leta vyšlá 9 zl. Ty přijal Václav Jež.
Téhož letha vedle poručení Anny, manželky ne[božtíka] Mikuláše Vaňka Bánovského, poráží se 7 zl 15 gr. Ty přijdou na zaplacení Mikulášovi Vaňka Bánovského.
Letha 1636 a 1637 za ouřadu horenského Martina Kulíška Mikuláš Vaňků položil za vinohrad svůj a ty přijal Václav Jež, totižšto 5 zl.

Leta Páně 1652 za horného Mikuláše Kulíška týž achtel vinohradu po n[ebožtíku] Mikulášovi Vaňkovi prodal Václav Jež Pavlovi Mockovi za summu 28 zl. Závdanku položil 15 gr, kterýžto závdanek přijal Václav Jež k ruce svej, placení po 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě Václav Hájek a Tomáš Mančík S R S A nerozdílnú za placení a dělání téhož vinohradu. K tomu vinohradu náleží kadečka polufodrová. Nápadu náleží na tom vinohradě ještě dopláceti Václavovi Ježovi na díl manželky jeho 4 zl a sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Vaňka Bánovského 24 zl 15 gr.
[strana a]
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka prodal jest týž Pavel Mocek achtel vinohradu v hoře Leskovci ležícího, kterýž měl koupený od Václava Ježa za summu 32 zl a 15 gr, Mikulášovi Durajovi. Závdanku položil Mikuláš Duraj 5 zl, kterýžto závdanek přijal Pavel Mocek k ruce svej, ostatek má dopláceti po 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Z toho vinohradu jest ještě dobírati Václavovi Ježovi z Radějova 3 zl 15 gr a sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Vaňka Bánovského 24 zl 15 gr. A Pavel Mocek nemá se nač na tom vinohradě natahovati ani žádný z potomků jeho. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Jurků a Jan Bíla S.R.S.A nerozdílnú.
Leta svrchu psaného položil Mikuláš Duraj za svrchu psaný vinohrad 2 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Jež z Radějova k ruce svej.
Leta 1657 za horného Pavla Mocka položil Mikuláš Duraj za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Takové peníze přijal Václav Jež z dědiny Radějova nápadu manželky svej. A tak tu Václavovi Ježovi více náležeti nebude, ednom[!] sirotkům n[ebožtíka] Mikuláša Bánovského těch 24 zl 15 gr.

Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka den památky v Bílú sobotu svrchu psaný achtel vinohradu Mikuláš Duraj frejmarkem pustil a dal Janovi Králíkovi za jeden půl achtele vinohradu v tejž hoře Leskovce ležící a což na tomto achteli vinohradu náleží dobírati sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Bánovského, to Mikuláš Duraj z téhož vinohradu snímá a k témuž půl achteli, kterýž od něho frejmarkem dostal, platiti má. A tak Jan Králík má zouplna a docela tento vinohrad zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, strany pak povolení frejmarku toho, stalo se z vůle pana ouředníka tehdejšího, vzáctně slovutného muže pana Baltazara Fogla. Za což ručil Jura Sopúšek a Bártek Navrátil S R S N.
[strana b]
Těm sirotkům náleží n[ebožtíka] Mikuláše Bánovského toho nápadu těch 24 zl 15 gr. A poněvadž ten půl achtel Jana Králíka lepší byl, tedy Mikuláš Duraj Janovi Králíkovi přidal krávu jednu z teletem v 7 zl, item hotových 3 zl, což Jan Králík přijal k ruce svej. Více ještě, což měl pokládati nápadníkům z toho půl achtele Jan Králík, to také na sebe přijímá 2 zl, čehož činí všeho v summě 12 zl, toho přídanku, což Mikuláš Duraj zaplatil.

Matěj Šotura

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška tento vinohrad jest na dvé rozdělen z poručení slovutného muže pana Jana Jakubovského, ty časy zůstávajíc úředníkem v Strážnici, kúpil jest vinohrad Matěj Šotura achtel v hoře Leskovce ležící za sumu 20 zl, kterýž ležel oulehlú, od 12 let pořad zběhlých řezaný ani kopaný nebyl, a nemá za něj platiti do pěti let pořad zběhlých, po pěti letech bude za něj povinen platit pod 2 zl podle úrody a hory práva. A tak jest jemu odevzdán horným Martinem Kulíškem z dovolením vrchnosti. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jíra Ryšánek a Pavel Sup S R S N.
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška položil Matěj Šotura za vinohrad svůj 1 zl. Kterýž přijal p[an] Martin Čanady ze Skalice na díl paní manželky své a dcery n[ebožtíka] p[ana] Eremiáše Michálka z Čachtic.
Item roku 1650 za téhož horného Martina Kulíška Matěj Šotura dělajíce vinohrady panu Martinovi Čanadymu oddělal 2 zl moravské 25 krejcarů. Item více položil 1 zl moravský, kterýž přijal pan Martin Čanady k ruce svej.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška položil Matěj Šotura za vinohrad svůj ještě za rok 1651 1 zl. Kterýž přijal pan Martin Čanady k ruce svej podle připsání a cedulky od něho účinej.
Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka u přítomnosti Martina Zacheja purmistra roku toho Matěj Šotura položil za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijal pan Martin Čanady na místě paní Angeliny manželky své.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového Matěj Šotura položil za vinohrad svůj za rok 1653 2 zl. Peníze přijal pan Martin Čanady k ruce svej.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Matěj Šotura za vinohrad svůj za rok 1655 1 zl. Kteréžto peníze přijal p[an] Martin Čanady k ruce svej.
[strana b]
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka Matěj Šotura oddělal vinohradním dílem na Tasovsku panu Martinovi 1 zl, kteréž se jemu vypisují za rok 1656.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka Matěj Šotura oddělal 1 zl paní Angelině v jejích vinohradech.
Leta Páně 1663 za horného Klimenta Kornúta Matěj Šotura oddělal dílem vinohradním paní Angelině 3 zlm v jejích vinohradech na Tasovsku.

[Následuje zcela nečitelný záznam z roku 1677.]

[strana a]
Přípis Martina Petruchy na jednu úlehlu pod 1 4/8 výsevku od Jozefa Zubalíka

Leta Páně 1796 dne 19.Junii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Petrucha jednu úlehlu pod 1 4/8 m[ěřice] od Jozefa Zubalíka z Hrozné Lhoty za summu hotových peněz 3 zlr 30 kr, ležící z jednej strany Jana Miroša mladého a z druhej pak strany Václava Myslíka. Pročeš se jemu Martinovi Petruchovi taková úlehla na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak aby on jako ze svú vlastní vládnúti a kšaftovati mohl. Jenž se stalo dne ut supra.

Tomáš Nejedlík horný
Martin Hudeček
Jura Šantavý úřadé
Tomáš Chudík
Mart[in] Chudíček
Jozef Zubalík odprodatel

[strana a]
Přípis Jury Eliáše na jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Vlčí od Martina Peprny

Leta Páně 1797 dne 13.Januari činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Eliáš od Martina Peprny jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Vlčí za summu hotových peněz dvaceti šest rýnských, pravím 26 zlr, z jednej strany Jury Dule a z druhej pak strany Adama Dule. Pročeš se jemu do tohoto urbáře Jurovi Eliášovi za vlastní a v ničem nezávadný připisuje a odvádí, aby jako ze svým vlastním vládnúti a kšaftovati mohl. Jenž se stalo dne ut supra.

Tomáš Nejedlík horný
Jura Šantavý úřadní
Jan Chudíček fojtek
Martin Peprna prodavač

[strana b]
Pan Jeremiáš +
Pavel Sup z Lideřovic

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška z povolením slovutného muže pana Jana Jakubovského, ty časy zůstávajíc úředníkem na Strážnici, kúpil jest achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící za sumu 20 zl, kterýž ležel úlehlú, od 12 let pořad zběhlých řezaný ani kopaný nebyl, a nemá za něj platiti do pěti let pořad zběhlých, potom po pěti letech bude za něj platiti podle úrody a hory práva po 2 zl. A tak jest mu odevzdán horným Martinem Kulíškem z dovolením vrchnosti. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Tomáš Charuza a Jíra Liška S R S N.

Letha 1635 za horného Martina Kulíška koupil ten achtel vinohradu Mikoláš Kaňovský od Pavla Supa z Lideřovic za tu summu, jakž ho sám jměl, za 20 zl. Závdanku jemu za vydělání položil 5 zl, kteréž Pavel Sup přijal k ruce svej, platiti jej má počnúc letha 1639 po 2 zl do zaplacení summy. Odevzdán za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jan Jakubů z Lideřovic, Macek Šotura S.R.S.A N.
Leta 1639 za horného Martina Kulíška Mikoláš Kaňovský položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty jsou vydány paní Anně Tetický na díl její podle zápisu.
[strana a]
Leta Páně 1650 za horného Martina Kulíška jakož držitel vinohradu Mikuláš Kaňovský zemřel zanechajíc po sobě achtel vinohradu v hoře Leskovce, týž vinohrad a na něm nápad náležící urozenému panu Martinovi Čanadymu ze Skalice na místě paní manželky své, n[ebožtíka] pana Jeremiáše Michálka z Čachtic cery, prodal týž pan Martin ten vinohrad Jurovi Sládkovi z Lideřovic zu summu 22 zl. Závdanku má položiti leta svrchu psaného na s[vatéh]o Bartoloměje 2 zl a z užitku téhož leta na s[vatou] Luci 2 zl, ostatek summy platiti má po 2 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Václav Fojtík, Ondra Sova z Lideřovic S.R.S.N.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška položil Jura Sládků za vinohrad svůj 2 zl. Ty peníze zůstávají při právě horenském, sou vydané panu Martinovi Čanadymu do Skalice.

Kup Jana Zacheje od p[aní] Angeliny

Leta Páně 1662 za horného Klimenta Kornúta jakož svrchu dotknutý Jura Sládků majíc vinohrad koupený od p[ana] Martina Čanadyho, majíc jemu platiti preč ušel. Kdežto paní Angelina po smrti pána svého Martina Čanadyho jakožto nápadnice po rodičích svých toho se ujala vinohradu, tak aby její nápad nehynul, a prodala takový vinohrad Janovi Zachejovi,

[strana b]
sousedu kněždubskému, za summu 20 zl mo[ravských] bez závdanku, platiti jej má po 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané podle ourody a hory práva. Rukojmě za dělání a placení Michal Marek a Václav Jurků slíbili R.S.A nerozdílnú. Na tu dotčenú summu Jan Zachej vyplatil za horného Klimenta Kornúta 7 zl mo[ravských] 11 krej[carů].
Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta Jura Chudík položil na místě Anny manželky svej za vinohrad svůj 7 zlm a
6 gr. Takové peníze přijala paní Angelina ještě za živobytí svého k ruce svej.

Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta Jan Zachej zemřel a zanechal po sobě manželku Annu, kterážto se jest z vůlí vrchnosti vdala a za manžela Juru Chudíka sobě jest pojala. Kdežto svrchu dotčený vinohrad jí po témž Janovi Zachejovi náležíce témuž Jurovi Chudíkovi manželu svému, aby sobě jej doplatil, zadala. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným dne 31.máje leta svrchu psaného. Rukojmě za dílo a placení Martin Nejedlý a Ondra Slabý S R S N.

Kup Martina Besedy od Jury Chudíka

Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta prodal Jura Chudík achtel vinohradu v hoře Leskovce Martinovi Besedovi za summu 14 zl mo[ravských]. Závdanku položil Martin Beseda 2 zl, ten závdanek přijal Jura Chudík k ruce svej, ostatní peníze má pokládati po 1 zl až do vyplnění summy té.
[strana a]
Těch peněz náleží dobírati synu n[ebožtíka] pana Martina Čanadyho předních peněz 5 zl mo[ravských] 53 kr a Jurovi Chudíkovi dopláceti 6 zl mo[ravských] a 17 krej[carů] až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení Martin Nejedlý a Ondra Slabý slíbili R.S.A nerozdílnú.

[strana b]
Jura Chuda

Letha Páně 1610 prodal Mikuláš Lebeda achtel vinohradu v hoře Leskovce Jírovi Chudovi za summu 40 zl, placením podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Mikuláš Lebeda, Jíra Košík, Jan Chuda, Mathúš Vacků S.R.S.N. Stalo se za horného Martina Remšového. Odevzdán za volný a svobodný.
Letha Páně 1615 v neděli Devítník položil Jíra Chuda za vinohrad svůj za letha jminulá, v kterýchž peněz nepokládal, totiž 1611, 1612, 1613 a 1614 9 zl. Přijali starší 2 zl a Martin Sedal 7 zl, za horenství Jana Šímy.
Letha 1615 za horného Martina Remše položil Jíra Chuda za vinohrad Martinovi Sedalovi 2 zl.
Letha 1616 za horného Jana Šmatláně položil Jíra Chuda za vinohrad svůj 2 zl. Přijal Martin Sedal 1 zl a 1 zl starší kněždubští.
Letha Páně 1617 za horného Jíry Tomkového položil Jíra Chuda za vinohrad svůj 2 zl. Přijali starší 1 zl a Martin Sedal 1 zl.
Na tom vinohradě náleží obci kněždubské dobrati 11 zl.
Tolikéž Martinovi Sedalovi náleží dobrati 14 zl.
Leta Páně 1627 za horného Jana Jurenka položil Jíra Chuda za vinohrad svůj pět ortů. Ty přijala obec kněždubská.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil Jíra Chuda za vinohrad svůj dvojích peněz 3 zl. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsouce fojtem Martin Kulíšek,
v úřadě Jan Ondračka, Václav Nejedlý, Jakub Bučka a Jan Benka.
Letha 1634 položil Jíra na kup svůj za horného Kulíška
1 zl. Ty přijala obec kněždubská jsouce fojtem ty časy Martin Lelíček, Jan Šmatláň pugkmistr.
[strana a]
Letha 1635 za horného Martina Kulíška prodal jest Jíra Chuda achtel vinohradu Václavovi Ryšánkovi za summu 40 zl, však co měl Jíra Chuda zaplaceného na témž vinohradu totiž
20 zl 7 ½ gr, ty všechny Václavovi Ryšánkovi pustil jest. A tak Jíra Chudů na ten vinohrad nač se natahovati nemá a při kupu závdanku Jíra Chuda přijal 13 zl, který Václav Ryšánek položil, placení podle hory práva komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Michal Havlů a Jura Hlaváň S R S N.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Václav Ryšánek položil za vinohrad svůj 1 zl. Přijali fojtem jsúce Jan Liška a jinší ouřadi k obci kněždubské.

Letha 1637 den památní svatého Jana za horného Martina Kulíška Václav Ryšánek prodal svrchu psaný vinohrad Krištofovi Karvinickému za summu 40 zl a což na něm Václav Ryšánek zaplaceného jměl, Krištofovi Karvinickému dobrovolně jest pustil a daroval, ostatní summy komu náležeti bude placením po 2 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jan Záchvěj a [další nečitelné].
Leta Páně 1639 za horného Martina Kulíška položil Krištof Karvinický za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící 2 zl. Ty přijal úřad fojt Jan Liška, purmistr Matěj Durna. Více položil 2 zl. Ty přijal Jura Záchvěj na místě Doroty manželky své.

[strana b]
Za horného Martina Kulíška Krištof Karvinický položil za rok 1640 k obci kněždubské 1 zl. Ty jsou přijali fojt a starší kněždubští.
Leta Páně 1643 za horného Martina Kulíška Krištof Karvinský položil za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijali úřad kněždubský jsouce fojtem Jan Zachej, purmistr Jura Tomek.
Leta 1644 za horného Martina Kulíška položil za vinohrad svůj Krištof Karvinský 2 zlm. Ty přijal ouřad kněždubský jsouce fojtem Jan Poletek, purmistr Jura Sopúšek k obci kněždubské.
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška Krištof Karvinský položil za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijal Jíra Zachej na nápad Doroty manželky své.

Leta Páně 1646 za horného Martina Kulíška Krištof Karvinský jest zemřel a zanechal po sobě achtel vinohradu v hoře Leskovce ležícího, kterýžto vinohrad připadl po smrti jeho na Annu ceru jeho, kteráž byla za n[ebožtíkem] Václavem Okáníčkem. Kdež také i ona jest zemřela, týž vinohrad připadl na dítky její, kteréž zplodila z Václavem Okáníčkem. A tak Jan Benka na místě jejich prodal týž achtel vinohradu Mikulášovi Královi za summu 40 zlm, závdanku položil Mikuláš Král 2 zlm, kteréžto peníze přijali 1 zl Jura Zachej na nápad Doroty manželky své a 1 zl Jan Benka na sirotka na zaplacení platu J.M.C. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Zákrsek a Jíra Říha S.R.S.N.
Z toho vinohradu náleží dobírati Jurovi Zachejovi nápadu po manželce jeho, ceři n[ebožtíka] Martina Sedala, 9 zlm a sirotkům n[ebožtíka] Václava Okáníčka náležeti bude 29 zlm, vinohrad platiti se má poročně podle hory práva po 2 zl.

[strana a]
Přípis Václava Laciny z Lideřovic na ½ achtele vinohrada v horách Leskovkách od Martina Mančíka za summu peněz
7 zlr 18 kr

Letha Páně 1732 dne 6.December za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil výš psaný Václav Lacina jeden ½ [achtele] vinohrada za summu 7 zlr 18 kr, z horní strany Jozef Mančík a z dolní strany Václav Ondrášek z Lideřovic. I poněvadž Martin Mančík za vinohrad přijal peníze k rutce svej a nemá se natč natahovati ani žádný z herbů jeho a Václav Lacina z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati mohl. Pročež se mu při ouřadě společném zapisují na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Jura Mahdík ze Znorov a Jan Špiruda z Kněžduba.

[strana a]
Přípis Pavla Říhy, obyvatele kněždubského

Anno 1731 dne 6.máje za horného Jana Bíle a vincúra Tomáše Říhy, purgkmistra Štěpána Bíle, fojta Navrátila Martina, že jest kúpil vinohrad jmenovaný Pavel Říha za summu peněz 6 zlr od děvečky a cerky po n[ebožtíku] Jurovi Durajovi, Jan Duraj z jednej i druhej strany ležítcí, aby se na ten ½ štvrti vinohrada žádný vítcej nenatahoval a Pavel Říha z manželkú i z dítkami svými na časy budútcí a věčné užíval. Pročež se to ouřadem potvrzuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Jan Švehla a Tomáš Kolesík.

[strana b]
Jan Pškavý

Martinovi Petrovskému půjčila obec kněždubská 10 zl rýnských, když se od kozáků vyplácel.
Letha Páně 1618 dne 18.Januarii prodal jest achtel vinohradu v hoře Leskové Jan Pškavý za summu 48 zl Martinovi Petrovému, ihnedky při smlúvě zavdal Martin Petrovský[!] 8 zl, placením podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za placení achtele vinohradu Vávra Babický a Michal Havlů S R S N. Na ten spůsob jest mu ten vinohrad odezdán za volný a svobodný horným Jírú Tomkovým.
Letha Páně 1619 za horného Martina Remšové[ho] položil Martin Petrovský za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Jan Pškavý na díl svůj.
Letha 1620 za horného Jana Lišky položil Martin Petrů za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Jan Pškavý na díl svůj.

Letha 1622 za ouřadu Jana Liškového prodali sú fojt a starší kněždubští achtel vinohradu Mikulášu Kožovi v hoře Leskovkách za summu 48 zl. Závdanku položil Mikuláš Kožů 3 zl, ostatní peníze má splácat po 3 zl až do vyplnění tej summy.
K tomu jest přidána jedna kadečka na deset věder. Odevzdán za volný a svobodný horným svrchu nadepsaným. Rukojmě za dílo a placení Michal Havlů a Staněk Starosta S R S N. Ten závdanek položil Mikuláš Kožů fojtu a starším 3 zl, ty přijali fojt a starší a 2 zl položil za rok 1622, ty přijal Jan Pškavý ze Lhoty Tvarožné.
Letha Páně 1624 za horného Jíry Tomka položila Anna, po neboštíku Mikulášovi Kožovi pozůstalá, za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Pškavý ze Lhoty Tvarožné.
[strana a]
Letha Páně 1625 za horného Jana Juroňka položil Matěj Baďura za vinohrad svůj, kterýž jemu přišel po manželce pozůstalej po neboštíkovi Mikulášovi Kožovi, 2 zl. Ty přijal Martin Zákrsek ze Lhoty Tvarožnej nápadem po manželce svej.
Letha Páně 1627 za horného Jana Juroňka položil Matěj Baďura za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal Martin Zákrsek ze Lhoty Tvarožnej.
Letha Páně 1629 takové peníze, kteréž se mají doplácet za ten vinohrad, kteréž náležely Martinovi Zákrskovi manželu jejímu, ona jsúc v těžkosti a ležíc na smrtedlnej posteli, takové peníze z svej dobrej vůle a lásky poručila na kostel kněždubský předních peněz 13 zl 15 groší a na strážnický kostel taktéž 3 zl 15 groší.
Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Matěj Baďúr za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal úřad kněždubský, toho času jsúce vystaveného fojta Jana Ondračky, Václava Nejedlého, Jíry Tomka v Kněždubě.

Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položila Anna, po neboštíkovi Matějovi Baďúrovi pozůstalá vdova, za vinohrad svůj v hoře Leskovci ležící 2 zl. Ty přijali úřad kněždubský, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek, v úřadě Jan Macháčků, Václav Nejedlý, Jakub Bučka, Jan Benka.
[strana b]
Pavel Třinástý ze Vnorov

Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského kúpil jest vinohradu achtel v hoře Leskovce Pavel Třinástý ze Vnorov od Anny, pozůstalé vdovy po neboštíkovi Matějovi Baďúrovi, za sumu 48 zl. Závdanku položil Pavel Třinástý 8 zl a ten přijala Anna, pozůstalá vdova po výš jmenovaném Matějovi, a což jest na něm měla zaplaceného 17 zl, to pustila všecko Pavlovi, nemá se na to natahovati nyní ani na časy věčné, placení podle úrody a hory práva po 1 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jan Poletek, Jíra Blšťan ze Vnorov S R S N.
Leta Páně 1634 za horného Martina Kulíška položil Pavel Třinástý ze Vnorov za vinohrad svůj v hoře Leskovce 1 zl
15 groší. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Lalíček, v úřadě Jan Macháčků.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Pavel Třináctý na kup svůj 2 zl. Ty přijala obec kněždubská jsouce fojtem Jan Synek, purgkmistr Václav Nejedlý.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Pavel Třináctý ze Vnorov položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala obec kněždubská fojtem jsouc Jan Liška, ouřední Jan Benka, Matěj Durna.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Pavel Třináctý položil za vinohrad svůj, ty přijala obec kněždubská fojtem jsouc Jan Liška 1 zl.
[strana a]
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Pavel Třináctý ze Vnorov položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty jsou vydány k obci kněždubské za fojta Martina Nejedlíčka.

[strana a]
Přípis Franca Hrachovského na jeden vinohrad v hoře Fryzáky pod ½ měřice od Jury Šafaříka

Leta Páně 1797 dne 18.Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Frantz Hrachovský od Jury Šafaříka jeden kúsek vinohrada pod ½ měřice v hoře Fryzáky za summu hotových peněz deset rýnských, qod est 10 zlr, z jednej strany vedle Matúša Guča a z druhej strany Martina Šafaříka. Pročeš se jemu za vlastní a v ničem nezávadný na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí, tak že se žáden z rodu Šafaříka na ten vinohrad dotazovati nemá a nemůže.
Item odkúpil nadjmenovaný Franz Hrachovský od toho Jury Šafaříka vinohrad Vlčí pod ½ měřice za summu hotových devět rýnských, qod est 9 zlr, z jednej strany Foš[?] Petrucha, z druhej Jura Šafařík na věčné a budúcí časy, tak že on sám na věčné a budúcí časy vládnúti bude. Jenž se stalo dne ut supra.

Jura Šantavý horný
Mar[tin] Chudíček
Tom[áš] Myslík
Tom[áš] Macháček úřadé
Mart[in] Hudeček
Tom[áš] Chudík
+ Jura Šafařík odprodatel

[strana a]
Přípis Jury Šafaříka na jeden vinohrad od Pavla Holúbka pod 6/8 v hoře Leskovkách

Leta Páně 1797 dne 18.Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Šafařík od Pavla Holúbka jeden kúsek vinohrada pod 6/8 v hoře Leskovkách za summu hotových peněz šedesáte pět rýnských, qod est 65 zlr, z jednej strany Martina Hudečka a z druhej Jura Zajíček. Pročeš se jemu Šafaříkovi na věčné a budúcí připisuje a odvádí, tak že jako ze svým vlastním právo vládnúti má a bude, tak jakž Holúbek ani z jeho rodu žádný více se dotazovati nemá. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Šantavý horný
Mart[in] Hudeček
Tom[áš] Myslík
Tom[áš] Macháček
Mart[in] Chudíček
Tom[áš] Chudík
+ Pavel Holúbek odprodatel

[strana a]
Jan Kladivo

Leta Páně 1622 za horného Pavla Drašče kúpil jest vinohrad Martin Brbútek od ouřadu vnorovského achtel za sumu 70 zlatý. Závdanku položil 15 kroší, ty přijal úřad vnorovský, placení [po] 2 zl. Rukojmě za dílo a placení Jura Lišků a Martin Slováků. Jest mu odevzdán za volný a svobodný.
Leta Páně 1627 za horného Martina Kulíška položil Martin Brbútek za vinohrad svůj dvojích peněz 3 zl. Jeden zlatý přijal úřad vnorovský a vydal je cery neboštíka Jana Kladivy a dva zlaté zůstávají u horného, vydají se, komuž budou náležet.
Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Martin Brbútek ze Vnorov za vinohrad svůj 2 zl. Ty zůstávají u horného a vydají se, komuž budou náležet.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Martin Vrbútek[!] ze Vnorov za vinohrad a ty zůstávají za horným
3 zl.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Martin Vrbútek ze Vnorov položil za vinohrad 2 zl. A ty přijal Vašek Červenka dle připsání pana ouředníka Jiříka Moltelajtera v ty časy panství veselského.
Ty peníze ut s[upr]a, kteréž zůstávaly za horným Martinem Kulíškem, nápadníci Jana Kladivy přijali.
[strana a]
Letha 1637 za horného Martina Kulíška podle připsání pana Moltelajtera, pana ouředníka veselského, tak jakž psaní sebou přináší, jakož na tom vinohradě nápadníkům n[ebožtíka] Jana Kladivy všeckna spravedlnost náležela, Vašek Červený z Nové Vsi, poddanej JKM panství ostrovského, švagkr jsouc Jana Kladivy, majíc Václava Červenýho ut s[upr]a vlastní sestru, nejsouce již nyní tak bližších nápadníků jako Vašek, prodal ty peníze na vinohradě, tak co se našlo doplácet, Martinovi Vrbátkovi, totiž 59 zl a 15 gr, každej zlatej po 6 gr, čehož učiní 11 zl 27 gr. A tak tu již na tom vinohradě z přátel Kladivových žádnej nic více nemá se natahovati nyní i na časy budoucí. A Martin Vrbátek má vinohrad za zaplacenej.
Však jestli by ještě nápadníci se našli, Vašek Červený za to zaručil, že odpovídati chce. Zaručil Daniel Brodský ze Vnorov a Martin Vrbátek S R S N.

[strana b]
Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka jakož Martin Brbútek ten achtel vinohradu zaplaceného majíc zemřel, kteréhožto vinohradu polovici, poněvadž na spuštění byl přišel, syn jeho Mikuláš Brbútek se ujal, druhú pak polovici za roztrhání a vydělání téhož vinohradu Pavlovi Pecúchovi z Veselí jest pustil za zaplacený a žádnému v ničem nezávdaný. A tak za téhož horného Pavla Mocka Mikuláš Brbútek ten půl achtele po otci svém zaplacený majíc, prodal Janovi Štípskému za summu
3 zl moravské za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. A tak Mikuláš Brbútek nemá se nač natahovati ani potomci jeho a Jan Štípský má zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za dílo a odpravování desátku a zemního J.V.H.M. Václav Krčmář a Martin Sixt slíbili rukú S. A nerozdílnú.

Přípis Carla Michaleckého s Kněžduba na jeden půldruhého čtvrtcu v horách Leskovkách, který držel předešle Martin Blákora z Lideřovic

Leta Páně 1757 dne 22.Marti [následuje nečitelný text].

[strana b]
Pan Jan Rajthejn

Letha Páně 1617 v sobothu po Smrtedlné neděli z poručení slovoutného muže pana Tobiáše Purgkrábka, ty časy ouředlníka na Strážnici, achtel vinohradu z boudú, z presem a z kadečkú v hoře Leskovci, kterýž byl pozůstal po smrti neboštíka Jury Maštalíře, prodali Jan Prček jsa fojtem spolu z ouřadem níže psaným Jírú Tkadlcovým, Václavem Šimuncem, Janem Šímú, Jírou Tomkovým, Pavlem Drašťú a Jírú Okáníčkem, a to urozenému a statečnému rytíři panu Janovi Rejthejnovi z Varjelith a na svobodném dvoře v Kněždubě za summu hotovou 30 zl, kterýchžto 30 zl ouřad nahoře psaný přijali. A takž ten vinohrad j[es]t odevzdán za volný a svobodný nahoře psané[mu] panu Janovi Rejthejnovi z Varjelith, takže již žádný víc z těchž nápadníků n[ebožtíka] Jíry Maštalíře nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné.

Téhož letha 1617 na den s[vatéh]o Jana Křitele urozený pan Jan Rejthejn z Varjelith tenž nahoře psaný achtel vinohradu z boudou, z presem a s kadečkú Alexandrovi Ruskovskému za tou službu, kterouž od mladosti své vejš psanému panu Janovi Rejthejnovi z Varjelith z šlechetností vykonával a ještě konati nepřestává, z lásky, pro památku a na počátek živnosti jeho daroval. A tak jest je[mu] výš psanému Alexandrovi Ruskovskému odevzdán za volný a svobodný od horného Jíry Tomkové[ho] a tak jej má zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za dílo vinohradu podstavil Martina Remše a Jíru Tomkového, kteřížto slíbili rukú společní a nerozdílnú.

[strana a]
Přípis Pavla Říhy, obyvatele kněždubského

Anno 1731 dne 6.máje za horného Jana Bíle a vincúra Tomáše Říhy, purgkmistra Štěpána Bíle, fojta Navrátila Martina, že jest kúpil vinohrad jmenovaný Pavel Říha za summu peněz 6 zlr od děvečky a cerky po po n[ebožtíku] Jurovi Durajovi, Jan Duraj z jednej i druhej strany ležítcí. Aby se na ten ½ štvrti vinohrada žádný vítcej nenatahoval a Pavel Říha z manželkú i z dítkami svými na časy budútcí a věčné užíval, pročež se to úřadem potvrzuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Jan Švehla a Tomáš Kolesík.

Přípis Martina Tomka jinatčej kováře

Letha Páně 1731 dne 6.máje za horného Jana Bíle, vincúra Tomáše Říhy, purgkmistra Štěpána Bíle, fojta Martina Navrátila, že jest kúpil Martin Tomek ½ achtele vinohrada v hoře Leskovkách, ležítcí z horní strany Martin Tomek a z druhej strany Tomáš Říha, krajinka od vdovy Tloukovej. Žádný nikdy nenatahoval a Martin Tomek na časy budúcí a věčné užíval. Svědkové a rukojemníci za dobré dílo ouřad zvrchu psaný, z obci Jan Švehla a Tomáš Kolesík.
Item před tím zvrchu psaným úřadem toho roku, toho dne zvrchu psaným ouřadem, krátkém slově já Martin Tomek odkúpil sem od toho výš psaného Tomáše Říhy tu krajinečku a bude míti spolem vinohrad spojený a poněvadž Tomáš Říha vzal za ten vinohrad peněz 3 zlr 12 kr. A nemá se vítcej nač natahovati a Martin Tomek kovář na časy budúcí a věčné užívati. Dne a roku zvrchu psaného.

Kup Václava Říhy

Václav Říha z Kněžduba kúpil jeden štvrtec vinohrada v hoře Leskovskej, tu krajinku od Jana kovaříka 2 polůvečky za sumu 10 zl a druhé 2 polůvečky kúpil od Martina Andrýska za sumu
12 zl, z horní strany Jan Duraj. A to se stalo za horného Jury Křižana a pudmistra Martina Sajana a fojta Jana Poletka v roku 1749.

[strana b]
Pan Jetřich Dětro

Letha 1622 v neděli druhú po svaté Trojici za horného Jana Liškového jakož jest urozený pan Jetřich Dětro z Holešova kúpil vinohrad za summu 200 zl, jak v horenských rejstřích poznamenané a zapsané stojí. Ty peníze vyplatil urozený pan svrchu psaný krom ještě se bude vyplácet Václavovi Šimuncovému, ostatní peníze za tož se v rejstřích vyhledati může, totiž 37 zl, ty peníze ostatní skúpila urozená paní Hedvika Kaltnovka z Malejova, pozůstalá po urozeném panu Jetřichovi Dětrovi z Holešova, za summu 9 zl. A tak bude vyplacený vinohrad za volný a svobodný a tak nemá se natahovat žádný nyní ani na časy věčné.

Václav Ondrovčík ze Vnorov

Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška kúpil jest vinohrad Václav Ondrovčík jednu štvrt od Bártka ze Vnorov v hoře Leskovce, kterýž byl kúpil Bártek od urozeného pana Jetřicha Skřičkovského za jednu jalovici a 13 věder vína, povinen on platiti až do vyplnění těch 13 věder vína v též sumě [jak] Václavovi Ondrovčíkovi zase prodal. Závdanku položil Bártkovi 5 zl, a tak Bártek nemá na tom vinohradě nic se natahovati, než má se platiti panu Jetřichovi Skřičkovskému. A tak jest mu odevzdán od horného nahoře psaného. Rukojmě Jíra Koníček, Tomáš Charuza, Mikuláš Dopita slíbili R S N. K tomu vinohradu přidána jest jedna kadečka.
[strana a]
Letha Páně 1633 za horného Sendera Ruskovského dal jest Václav Ondrovčík za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící bečku vína urozenému panu Jetřichovi Skřičkovskému z města Strážnice. Přijal ji k ruce svej a tak ještě zůstává za něj položiti 3 vědra vína.
Letha 1634 jakož Václav Ondrovčík ze Vnorov byl ještě zůstal urozenému panu Jetřichovi Skřičkovskému za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící 3 vědra vína dlužen, takové
3 vědra vína dal leta 1633. A tak Václav Ondrovčík má vinohrad zouplna a docela zaplacený, nemá se na to natahovati žádný nyní ani na časy věčné.

Letha Páně 1637 ten pátek přede Všemi svatejmi za horného Martina Kulíška stalo se dobré[ho] připovědění Václava Ondrovčíkového ze Vnorov u přítomnosti Jana Podřezalíka a manželky jeho Kateřiny, tak se Václav prohlásil, že v svej boudě pod horou Leskovkou do šesti let beze všech ouplatkův Martinovi hornému toho času kněždubskému presovati dovoliti jest zakázal. Pro lepší pamět takového do těchto rejster
horenských zapsáno jest. Stalo se v příbytku Martina Kulíška v dědině v Kněždubě leta a dne ut supra.

Tento vinohrad jest na dvé rozdělen.

Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka jakož dotčený vinohrad Václav Ondrovčík Michalovi pastorkovi svému prodajíc zemřel a odevzdal a týž Michal svému o[t]ci náležitě zaplatil, zase jich za téhož horného dvoum osobám prodal, Ondrovi Dominikovi dolní
[strana b]
polovici za summu 13 zl bez závdanku, však tento rok 1661 má položiti 1 zl, druhú polovici Mikulášovi Královi za summu
11 zl horní stranu, však má také téhož roku položiti z užitku 1 zl, placení ročně z každé strany po 2 zl až do vyplnění summy z každé polovice položené. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu za Ondru Dominika Mikuláš Kolečko a Martin Bahula, za Mikuláša Krála Jan Bíla a Ondra Dominik S.R.S.A nerozdílnú.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Ondra Dominik za vinohrad svůj 1 zl. Takové peníze přijal Michal Ondrovčíků z Myjavských kopanic.
Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta položil Ondra Dominik 1 zl, kterýž přijal Michal z Myjavy.

Leta Páně 1662 za horného Klimenta Kornúta koupil Pavel Kolena vinohradu 1 achtel od Ondry Dominika za summu 22 zl. Závdanku položil a dal Pavel Kolena 1 krávu v devíti zlatých a což Ondra Dominik za ten vinohrad položil, to Pavlovi pustil, totiž 2 zl, ostatek dopláceti povinen bude Pavel Kolena Michalovi 11 zl, ročně platiti má po 2 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení Matěj Rektorík a Jura Bačaný S.R.S.A nerozdílnú. K tomu vinohradu náleží pustá částka búdy.
Leta Páně 1662 za horného Klimka Kornúta Mikuláš Král položil za vinohrad svůj, ten přijal Michal z Myjavy k ruce svej, totiž 1 zl 15 gr.

[strana a]
Kup Pavla Supa z Lideřovic

Letha Páně 1630 za horného Martina Kulíška kúpil jest Pavel Sup achtel vinohradu v hoře Leskovce od Václava Pekaře z města Veselí za sumu 30 zl moravských bez závdanku, platiti ho nemá od leta [16]30 až se bude psáti 30 druhého, placení podle ourody a hory práva po 2 zl až do vyplnění sumy té. Rukojmě za dílo a placení slíbili Jan Kuša a Jan Liška rukú společní a nerozdílnú.

Letha Páně 1632 za horného Aleksandra Ruskovského položil Pavel Sup z Lideřovic za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící 2 zl. Ty přijal Václav Pekař [z] města Veselí.

Václav Zálešáků z Starého města

Leta Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského kúpil jest achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící od Pavla Supa z Lideřovic za sumu 30 zl moravských, tak jak jej byl sám kúpil od Václava Pekaře z města Veselí, a což měl na něm zaplaceného 2 zl, ty pustil Václavovi tento Pavel, nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné, placení podle úrody a hory práva po 2 zl ař do vyplnění sumy té. Rukojmě za dílo a placení Jíra Hlaváň a Jan Benka slíbili R.S.N.
Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška položil Václav Zálešák za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijala Kateřina, manželka po neboštíkovi Václavovi Pekařovi z města Veselí.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Václav Zálešák za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijala Kateřina, manželka po n[ebožtíku] Václavovi Pekařovi z města Veselí.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška položil Václav Zálešák za vinohrad svůj 2 zl. A ty přijala Kateřina Drličkova z města Veselí.
[strana b]
Letha 1637 za fojta Martina Kulíška Václav Zálešák položil za vinohrad a ty přijala Kateřina Drličkova do města veselí
2 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška docházející rok při svatém Janě Václav Zálešák položil za vionohrad a ty přijala Kateřina do města veselí 2 zl.
Ostatní peníze, co na tom vinohradě našlo se doplácet Kateřině Drličkové, totiž 20 zl, ty jest svrchu psaný Václav Zálešák takové peníze skoupil za 5 zl. Tak již na tom vinohradě Kateřina Drličkova z města Veselí ani potomci její nic víceji nemají. A Václav Zálešák má vinohrad zaplacenej, v ničem nezávadnej.

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška jakož jest Pán Bůh svrchu psaného Václava Zálešáka prostředkem smrti z toho světa povolati ráčil, ten vinohrad, poněvadž zaplacený sobě měl, poručil Anně, sestře své z Starého města od Hradiště. A tak Václav [z] Starého města neboštíka Jíry Hoře Tomanového ten vinohrad jakožto po manželce své jest prodal Janovi Ondračkovi za summu 30 zl moravských po třikrát zaplatit. Závdanku položil Jan Ondračka hned při odevzdávce 10 zl, ostatní peníze pokládati má po 10 zl při Vánocích až do vyplnění summy té. Ten závdanek svrchu psaný přijal Václav, syn n[ebožtíka] Jíry Hoře Tomanového, jakožto po manželce své. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Václav Zákrsek, Václav Hájíček S.R.S.N.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Jan Ondračka za vinohrad svůj dvojích peněz 20 zl. Kteréžto peníze první i poslední přijal Václav Hoře Tomanového z Starého města od Hradiště na místě Anny manželky své.
A tak Jan Ondračka má vinohrad zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Václav Hoře Tomanového nemá na tom vinohradě nic, on ani žádný z potomků anebo přátel jeho.
[strana a]
Leta Páně 1655 za horného Pavla Mocka týž horný Pavel Mocek učinil frejmark na místě sirotků Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Jana Ondračky, jakožto očím její, uznávajíc, že ona na tom škody žádné míti nebude nežli zlepšení, z Mikulášem Králem, tak že týž Mikuláš Král dal čtvrt achtele vedle Martina Zacheja ležícího, z druhej strany Jury Mandáska, za tento achtel v tejž hoře ležící Leskovce po n[ebožtíku] Janovi Ondračkovi, náležející Kateřině, zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za dělání téhož vinohtradu Pavel Zahradník a Jura bratr jeho S R S A nerozdílnú. A poněvadž Mikuláš Král na tom štvrt achteli ještě dopláceti povinen jest 14 zl mo[ravských] 15 krej[carů], tedy povinen bude z tohoto achtele jich panu Čanadymu dopláceti.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka koupil jest svrchu psaný achtel vinohradu Jura Mák od Mikuláše Krále za summu
24 zl a 10 krej[carů]. Závdanku položil hned při odevzdávce
7 zl, kteréžto přijal Mikuláš Král k ruce svej a ještě má položiti v tomž roce Mikulášovi Královi 2 zl 15 gr. Takové peníze Jura Mák položil a Mikuláš Král jich přijal, ostatek ještě má dopláceti každoročně po 2 zl summy 14 zl
45 krej[carů] panu Martinovi Čanadymu do Skalice. Odevzdán jest jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Pavel Zahradník, Mikuláš Král S.R.S.A nerozdílnú.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Jura Mák za vinohrad svůj 2 zl. Takové peníze přijal pan Martin Čanady ze Skalice k ruce paní manželky své.

[o 5 listů dál, strana b]
Tyto peníze se vypisují od vinohradu Jury Máka zpátkem od tohoto až do pátého listu počítajíc při znamení, jakž tuto na špacium stojí.
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka položil Jura Mák za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijala paní Angelina, pana Martina Čanadyho ze Skalice manželka, jakožto nápadu jejího po jejím panu otci jí přináležející.
Leta Páně 1660 v neděli Reminiscere za horného Pavla Mocka položil Jura Mák za vinohrad svůj za rok 1658 a za rok 1659
2 zl. Takové peníze přijal p[an] Martin Čanady ze Skalice na místě paní Angeliny manželky své.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Jura Mák za vinohrad svůj za rok 1660 1 zl. Kteréžto peníze přijala paní Angelina ze Skalice k ruce svej.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Jura Mák za vinohrad svůj za rok 1661 1 zl. Kteréžto peníze přijali paní Angelina k ruce svej.
Leta Páně 1665 za horného Klimka Kornúta položil Jura Mák za vinohrad svůj za roky 1663 a 1664 totiž 2 zl. Kteréžto peníze přijala p[aní] Angelina k ruce svej.
Leta 1671 za horného Klimenta Kornúta položil Jura Mák za vinohrad 2 zl panu Martinovi Čanadymu. Kteréž on náležitě přijal k ruce svej.

[strana b]
Jiřík Drlička

Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče podal jest Václav Pekař z Veselí vinohrad Pavlovi Hrubému jednu čtvrt v hoře Leskovce za summu 70 zl. Závdanku dal půlštvrta zlatého, ty přijal Václav Pekař z Veselí, platiti má podle hory práva po
4 zl. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jura Chuda, Jura Němec rukú společní a nerozdílnú slíbili. K tomu vinohrad jest búda sama, žádný k ní nemá žádného účaství. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Prodaj Pavla Hrubého

Letha Páně 1624 ten outerý po svatém Duchu za horné[ho] Jury Tomkového Pavel Hrubý prodal vinohrad 1 čtvrt Pavlovi Vřavovi za summu 70 zl. Závdanku dal 6 zl, ty přijal Pavel Hrubý a k to[mu] vinohradu přidal boudu s presem a káď ve 12 věder, platiti ostatních peněz má podle hory práva po 4 zl. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Jura Bradáč a Jan Romanec slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
Letha Páně 1625 Pavel Vřava z Lideřovic položil za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Václav Pekař z města Veselí. Stalo se za horného Jury Tomkové[ho].
Letha Páně 1626 za horného Jana Juroňkového položil jest Pavel Brava[!] z Lideřovic za rok 1625 4 zl. Ty přijal Václav Pekař z Veselí.
Letha Páně 1626 za horného Jana Juroňkového prodal j[es]t Václav Pekař z města veselí peníze na tom vinohradě výš psaném Pavlovi Břavovi[!] z Lideřovic za sumu 16 zl 3 kroše. A tak Václav Pekař na tom vinohradě nic více míti nebude nyní ani na časy věčné. A tak Pavel Bravů[!] bude míti volný a svobodný, v ničem nezávadný a zaplacený.
[strana a]
Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka prodal jest Václav, syn n[ebožtíka] Pavla Vřavy z dědiny Lideřovic, Janovi Janíkovi polovici téhož vinohradu, to jest jeden achtel, v hoře Leskovce ležícího, poněvadž jemu po jeho vlastním otci přišel Pavlovi Vřavovi, za summu 20 zl moravských. Závdanku položil a dal Jana Janík 2 zl mo[ravské], z příštího oužitku leta přítomného 1660 má zase položiti 2 zl, ty pak dva zlaté přijal Václav Vřava k ruce svej. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Jurků a Martin Sixt slíbili R.S.A nerozdílnú. Platiti má po vyjití téhož roku a téhož odevzdání závdanku ještě 16 zl po jednom zlatém až do vyjití té summy.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Jan Janík za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Vřava k ruce svej.

Téhož leta při právě horenském jsouc Václav Vřava, což tak jemu náleželo dobírati 16 zl počtu moravského, takové peníze prodal Janovi Janíkovi za summu hotové 3 zlr 15 krej[carů]. A což náleželo Václavovi Vřavovi atkcidenci spravit, to Jan Janík také ze všeho spravil. A tak Jan Janík má zouplna a docela zaplacený ten vinohrad a Václav Vřava nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků anebo přátel jeho.
[strana a]
Leta Páně 1664 za horenství Pavla Mocka koupil jest týž horný Pavel Mocek achtel vinohradu v hoře Leskovce od Václava Vřavy z Lideřovic za summu 15 zlm. Závdanku položil Pavel Mocek 1 zl, kterýžto závdanek přijal Václav Vřava k ruce svej, ostatek má ještě zpláceti podle ourody a hory práva, když se urodí bečka vína, po 1 zl, a když pětítka, tedy po půl zlatém. A poněvadž takový nápad náležel Václavovi Vřavovi, totiž 14 zl mo[ravských], takové peníze týž Václav Vřava, na vojně jsouc tam jest zemřel a takový nápad jest poručil pánům páterům na klášter strážnický.

Leta Páně 1664 za horného Klimenta Kornúta Pavel Mocek prodal ten svrchu psaný achtel vinohradu Ondrovi Čechovi za summu 19 zl mo[ravských]. Závdanku Ondra položil a dal obilí v penězích 5 zlm a 10 krejcařích, kteréž obilé přijal Pavel Mocek k ruce svej, ostatek což povinen jest zpláceti p[ánům] páterům na klášter do města Strážnice ještě summy 14 zl, to Ondra zpláceti má. Stalo se v úterý masopustní. Rukojmě za dělání a placení Pavel Mocek a Jura Bačaný slíbili R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta Ondra Čechů což tak povinen byl ještě dopláceti za vinohrad svůj 14 zl na klášter strážnický, to jest náležitě p[ánům] páterům vyplatil, tak jak připsaná cedulka uzní a ukazuje. A tak Ondra Čechů má zouplna a docela ten vinohrad zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
[strana a]
Mikuláš Kajdorus

Leta Páně 1677 dne 27.Martii za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest koupil achtel vinohradu Mikuláš Kajdorus z Lideřovic v hoře Leskovci od Ondřeje Čechových z Kněžduba za summu 13 zl. Hned při smlouvě Mikuláš Kajdorus položil závdanku 4 zl, ostatní peníze má platit pů[l] vínem Ondřejovi Čechovi až do vyplnění té summy má sobě Mikuláš Kajdorus náležitej. Ten vinohrad jest horným odevzdaný. Rukojmové za dobré dílo a za placení Pavel Mocek z Kněžduba a Martin Hložek z Lideřovic.

Leta Páně 1679 dne 8.Septembris za Václava Jurkových a Martina písaře položil Mikuláš Kajdorus Ondrovi Čechovi peněz za vinohrad 3 zl. Ty přijal Ondra Čech náležitě.
Leta 1680 téhož dne 1.Septembris položil Mikuláš Kajdorus Ondrovi Čechovi 2 zl. Kteréžto přijal jak náleží k ruce svej.

Mikuláš Kajdorus

Svrchu psaný vinohrad Mikulášovi Kajdorusa za horenství Václava Jurkového položil 4 zlaté moravské za zaplacený a v ničem nezávadný ani jeho dítkám. A to se stalo 3.Januarii 1682. Ani potomkům po Ondrovi Čechovi.

[strana b]
Pusté, ujal Jíra Kostelní

Letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka z poručení slovoutného muže pana Thobiáše Purgkrábka, ouředlníka na Strážnici, prodal jest achtel vinohradu v hoře Leskovec, ten vinohrad, od kteréhož zemřel Jan Ležatů z dědiny Vnorov, prodán Jírovi Kostelnímu za summu 20 zl. A závdanku položil
1 zl 15 gr, placením dle hory práva po 2 zl, a to z tej příčiny, že ten vinohrad ležel úlehlú 14 leth, jakž z něho J.M.Pánu desátek vinný neucházel, není povinen za něj platiti, až když se bude bude psáti letha 1622. Rukojmě za dílo i placení vinohradu Jan Trávníček, Václav Nejedlý S R S N. A tak jest odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. Z toho závdanku otec Jana Ležaty přijal 1 zl a 15 gr jest vydáno za dluh Martinovi Školnému ze Vnorov.

Kup Jíry Tomka

Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška kúpil jest vinohradu achtel v hoře Leskovci Jíra Tomek od Anny Němkyně, kterýž jí poručil Jirka Kostelní, za sumu 23 zl. Závdanku položil Jíra Tomek 3 zl, ten přijala Anna Němkyně a tak se ona nemá na to více natahovati nyní ani na časy věčné, ostatní peníze komu bude náležeti, placení podle úrody a hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Václav Nejedlý, Martin Lalíček S R S N.
Letha Páně 1639 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal ouřad kněždubský a odvedl jich zvonařovi za zvon do města Skalice.

[strana b]
Kup Jakuba Andreska od Jury Zahradníka

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového koupil Jakub Andrýsek achtel vinohradu v hoře Leskovce od Jury Zahradníka za summu 25 zl. Závdanku položil Jakub Andrýsek 10 zl mo[ravských], kteréžto peníze přijal Jura Zahradník k ruce svej, ostatek má zpláceti podle ourody a hory práva po 2 zl když bečka vína bude, a když pětítka, po 1 zl, a když 3 vědra, tedy nic, ještě zpláceti má 15 zl až do vyplnění summy tej. Rukojmě za dělání a placení Matěj Pala a Ondra Rožnovský S.R.S.A nerozdílnú. Z toho vinohradu náleží panu Čanadymu 3 zl a 15 gr, což mu náležalo, to n[ebožtík] Mikuláš Král dal od výpisu za p[ana] Martina Čanadyho.

Kup Martina Zahradníka mladšího

Leta Páně 1713 dne 9.Marti za horného Rolenca Kučery a vincúra Jana Čambale činí se tato pamět, že Jakub Andrýsek kúpil achtel vinohrada v hoře Leskovce od Jury Zahradníka za sumu 25 zl. A tak Jakub Andrýsek položil závdanku Jurovi Zahradníkovi 10 zl mo[ravských], kteréžto peníze přijal ten Zahradník k ruce svej.
[strana a]
A tak ten vinohrad zůstal na oulehlu, poněvadž manželka Zuzanna pozůstalá nedělala toho vinohrada, tak se Martin Zahradník jakožto syn ujal se zase toho vinohrada a tak se s tú Zuzkú domluvil a dal jí tej Zuzce 12 gr. A tak se ten vinohrad do tychto rejster zapsati dal za volný, slobodný, v ničem nezávadný a jest mu horným zvrchu psaným odevzdán, nemá se mu nač z erbů kdo natahovat. Rukojmě za dílo a placení slíbili S.R.S. a nerozdílnú Jan Čambala a Jan Urbančík. Stalo se ut supra.

[strana b]
Přípis Jana Kozáka na jeden kúsek vinohrada [dále nečitelné]

Letha Páně [17]82 [dále nečitelné]
Tomáš Frolka pudmistr
Jan Bartošek fojt
Jura Bartošek
Jozef Křižan
Jura Komoň ouřadé
Tomáš Říha
Jura Daněk
Jozef Lichtnegr v obci písař
+ Jozef Křižan odstupitel

[strana b]
Přípis Jozefa Krocúrka ze Zarazitz na 1den vinohrad v hoře Kuní pod výsevkú 1nej měřice

Leta Páně 1785 d[ne] 22.Septembris činí se tento zápis neb pamět, že jest Jozef Krocúrek ze Zarazitz kúpil od Jana Petrového z Kněžduba 1den vinohrad v hoře Kuní pod výsevkú 1nej měřice, ležící z jednej strany Vaška Motyčky ze Znorov a z druhej strany vedle Martina Tomka z Lideřovitz za su[mu] hotových peněz 18 zl 27 kr. Který vinohrad se tomuž Jozefovi Krocúrkovi u přítomnosti nás níže psaných do tohoto urbáře připisuje a na budúcí i věčné časy odvádí, tak aby s ním na budúcí časy vládnúti a jej užívati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] a roku ut supra.
Mart[in] Křižan horný
Jura Nejedlík fojt
Jan Píža
Jan Daněk ouřad
Jura Bíla
Jura Konečný
Jozef Lichtnegr písař

[strana a]
Přípis Jana Kozumplíka ze Znorov na 1 vinohrad v Dobrých horách pod 1 měřicú

Leta Páně [1]798 dne 28.Januari činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jan Kozumplík za Znorov od Eliáša Petruchy jeden vinohrad v Dobrých horách pod 1 měřicú za sumu hotových peněz sedmdesát rýnských, pravím 70 zlr, z jednej strany Martina Kúkala a z druhej Jozefa Podolana. Pročeš se jemu Janovi Kozumplíkovi na věčné a budúcí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.

Mart[in] Staša horný
Jura Konečný
Tom[áš] Myslík
Tom[áš] Chudík úřadé
Tomáš Macháček
Mart[in] Křižan
Jan Liška
Eliáš Petrucha odprodatel

[strana a]
Přípis Jana Grocúrka na jeden vinohrad od Tomáša Kostky pod
1 měřicú v Zadních horách

Leta páně 1798 dne 12.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Grocúrek od Tomáša Kostky jeden vinohrad pod 1 měřicú v Zadních horách za sumu hotových peněz 20 zlr rýnských, z jednej strany vedle martina Kostky a z druhej pak strany Václava Blákory. Pročeš se jemu Janovi Grocúrkovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že Jan Grocúrek jako ze svým a svobodným vinohradem vládnúti a komukoliv odprodati právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Martin Staša horný
Jura Konečný
Tomáš Myslík úřadé
Martin Křižan
Jan Liška

[strana b]
Ondra Polách

Letha Páně 1617 za horného Jíry Tomkového Ondra Polách prodal achtel vinohradu v hoře Leskovce Martinovi Sedalovi za summu 50 zl bez závdanku i z oužitkem, placením podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo i placení vinohradu Pavel Kolečko, Martin Křenek a Jan Kaňovský S.R.S.N. A což jest Ondra Polách měl zaplaceného 2 zl 15 gr na témž vinohradě, to pustil Martinovi Sedalovi. A tak tenž Ondra Polách nemá tu nic nač se natahovati nyní ani na časy věčné.
Na témž vinohradě náleží sirotkům Knápkovým 27 zl 15 gr.
Item sirotkům Václava Štětiny 22 zl 15 gr.

Letha Páně 1623 za horného Pavle Drašče ujal jest vinohrad Jan Juroňků po ženiném otci v hoře Leskovce achtel v sumě té, jakž nahoře zapsáno stojí, což na něm zaplaceného, to jemu náleží, placení, jakž nahoře zapásno stojí, po 2 zl podle hory práva až do vyplnění sumy což náleží. Rukojmě za dílo vinohradu a placení Jan Liška a Pavel Šula rukú společnú a nerozdílnú. A tak jest odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Letha Páně 1626 za horného Jana Juroňkového prodal jest Balcar Bernát peníze na vinohradě nahoře psaném, co se summou našlo, na díl jejich, jakož nahoře výš stojí, na tom vinohradě takové peníze byly poslední. A tak ten jistý Balcar a manželka jeho ani děti, ani žádný z přátel nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné. Takové peníze kúpil jest Jan Juroňků za sumu 4 zl, toho času budúcím horným. Stalo se u přítomnosti těchto osob Mikuláše Staňkového a Martina Kolečkového a Jíry Maluškového.
[strana a]
Letha Páně 1636 z poručení Jeho Mi[losti] Pána pana Františka z Magkni, rytíře Svaté římské říše, svobodného pána, hraběte na Strážnici, J.M.C tejný válečný rady, komorníka a nařízeného nejvyžšího, podkomořího v Margkrabství moravském etc. darován jest ten achtel vinohradu svrchu psaný urozenému panu Jiříkovi Moltejterovi z Vicu, panu ouředníku panství veselského, za kterýžšto vinohrad žádnému nic nejni dlužen a má ho sobě nahoře psaným horným odevzdanej a za zaplacenej. Rukojmě za dělání vinohradu Jíra Blišťan, Pavel Třináctý S R S A nerozdílnou.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška podle cedulky a dožádání pana Jiříka vzaté, pana Jiříka Mortelejtra, prodal jest týž pan Jiřík vinohrad achtel v hoře Leskovce ležící Michalovi Ondřejcovi za summu 40 zl, tak jakž cedule mezi nimi učiněná ukazuje, platiti jej má půl vínem po letech až do

vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož
vinohradu Jura Zachej a Jíra Sopúšek slíbili R.S.N.

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta dne 3.máje vyhledávajíce pan Baršoň Zikmund jménem paní Kateřiny Mortrlajterky manželky svej, jakožto dědičky vinohradu tohoto, dluh za vinohrad tento, vynalezl, že by něco zaplatili, však řezanými cedulemi, které [strana b]
mezi sebou měli, prokázati nemohli, učinil jest vedle svého dobrého svědomí a přátelskej lásky, že na tento vinohrad Michalovi Ondřejovi ostatní sumu všecku spúští, jenom aby
30 zl rýnských prodajným prvnějším způsobem od dattum dne dnešního platil, a to panu Juliusovi Rejtynovi z Varjelit aby takové peníze jemu bez všeho zaměstnání a výmluvy platil, v čemž se Michal Ondřejů jako poctivý člověk zakázal. Když pak takovú sumu zaplatí, má jemu od pana Baršoň Zikmunda anebo
paní manželky jeho anebo od pana Rejtyna podle práva
horenského za zaplacený odevzdán bejti. Stalo se u přítomnosti Pavla Mocka a Jana Lišky.
Baršoň Sigmond
Julius Ferdinand Rejtejn z Varjelit

Pan Ištvan Rečický

Úlehla v hoře Řečického Leskovka, kterúž pan Ištvan Rečický půl achtela sobě odevzdanú má beze všelijaké závady. Za horenství Václava Jurkového die 1.Februarii 1683.
[strana a]
Jura Synek

Die 1.Februarii 1683 za horného Václava Jurkového Jura Synek kúpil od pana Ištvana Rečického úlehlu v hoře Leskovce achtel po dolní straně, na kterúž položil panu Řečickému
2 vědra vína.

[Leta] 1683 dne 15.Januari za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že Jura Synek oddal na zaplacení též zvrchu psané oulehle panu Ištvanu Řecickému 2 vědra vína, kteréžto on k svej ruce přijal.

Letha Páně 1688 dne 6.Aprilis položila a dala dvě vědra vína vdova po nebo[žtíku] Jurovi Synkovi z Kněžduba panu Řečickému do Skalice. Ty přijal syn vlastní Frantz neb[ožtíka] Řečického.

A[nno] 1689 dne 24.Debember za horného Jiříka Chudíka položila táž vdova po neb[ožtíku] Synkovi dvě vědra vína. Ty přijala paní Kateřina, spolu s manželem pánem svým, Řečická rozená ze Skalice. U přítomnosti Jana Šedého, toho času písaře kněždubského.

Kup půl achtele vinohradu od J.M. pana Ištvana Řečického z Uherskej Skalice za horného Štěpána Halaša a fojta Martina Navrátila

Letha Páně 1695 dne 13.Marti činí se tento zápis, že jest
[strana b]
Kateřina, pozůstalá vdova po neboštíkovi Synkovi, sousedu kněždubském, koupila půl achtele vinohradu v hoře Leskovce od J.M. pana Ištvana Řečického za summu jednu bečku vína, podle ourody a horenského práva porozdílně: 1682 [a] 1683 dány sou čtyry vědra vína a za rok 1688 [a] 1689 též čtyry vědra vína, Dne 13.Marti a[nno] 1695 položil hotových peněz Jan Synek, syn vlastní tejž Kateřiny Synkovej, panu Ištvanovi Řečickému čtyry zlm. A tak juž J.M. pan Řečický nemá se nač ani erbové J.M. natahovati, nýbrž Kateřina Synkova spolu z svými dítkami bude
míti dokonalou moc, aby hospodyňú spolu z svými dítkami na časy budoucí byla. Odevzdán za horného svrchu psaného a fojta nahoře oznámeného, písaře toho času Jana Šedého.
Poněvadž J.M. pán při odevzdávce u p[ana] horného býti nemohl pro prácu svou pilnou, tedy dal dokonalou moc hornému a fojtovi, aby těm věcem svrchu oznám[en]ým v zápis a do rejster horenských u přítomnosti osob vlastních uvedené byly.

Valent Kulan a Ondra Polách

Letha Páně 1619 v sobotu po s[vaté]m Pavlu na víru obrácení za horného Pavla Polešáka prodal achtel vinohradu Ondrovi Poláchovi za summu 60 zl bez závdanku, platiti počne letha 1621 po 2 zl a tak až do vyplnění té summy podli ourody, jakž hora za právo má. Rukojmě za dílo i placení vinohradu Mikuláš Sirota a Valent Kulan S.R.S.N. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Letha Páně 1620 za horného Martina Remšového prodal jest kus vinohradu Ondra Polách Janovi Žižkovi v hoře Leskovce za summu 60 zl. Závdanku dal Jan Žižka Ondrovi Poláchovi 2 zl, placením podle hory práva po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Martin Poláchů a Matěj Černý jinak Chmelařů S.R.S.N. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného.

Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče dal jeden zlatý Jíra Tomků za vinohrad, kterýž koupil od Jana Žišků, závdanku položil 2 zl, ty přijal Jan Žiška. Ten vinohrad, poněvadž byl spuštěný, s povolením slovutného pana úředníka Tobiáše Purkrábka jest prodán za 45 zlatých, placení podle hory práva po 2 zl a tak až do vyplnění summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jan Liška, Jan Juroňků rukú společní a nerozdílnú. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného.
Letha Páně 1629 za horného Jana Kuše položil Jíra Tomek za vinohrad svůj v hoře Leskovce trojích peněz 5 zl. Ty přijal Václav Hopa ze Vnorov.
Letha Páně 1630 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Hopa ze Vnorov.
[strana a]
Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Hopa ze Vnorov.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Hopa ze Vnorov.
Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj dvojích peněz za rok 1634 3 zl morav[ské]. Ty přijal Václav Hopa ze Vnorov.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad, ty přijal Václav Hopa ze Vnorov 2 zl.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jíra Tomek položil za vinohrad a ty přijal Václav Hopa 2 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Jíra Tomek za vinohrad položil a ty přijal Václav Hopa 2 zl.
Letha 1638 za horného Martina Kulíška Jíra Tomek položil za vinohrad a ty přijal Václav Hopa 2 zl.

Letha 1639 za horného Martina Kulíška položil Jura Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Hopa, rodič vnorovský, na ten čas zůstávající v Brodě Uherském.
Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 3 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Hoppa z Brodu Uherského.
Leta Páně 1643 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jiřík Kuběj z města Strážnice majíce zmocnění od Václava Hopy z Brodu Uherského.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Jíra Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Hoppa z Brodu Uherského na nápad svůj.
[strana b]
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška položil Jura Tomek za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Hoppa z Brodu Uherského.
Leta Páně 1648 dne 2.Marcii položil Jura Tomek za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící dvojích peněz 4 zl mo[ravské]. Kteréžto peníze přijal Václav Hoppa na nápad svůj z Brodu Uherského.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Jakub syn Jiříka Tomka za týž vinohrad svrchu psaný 2 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Hoppa z Brodu Uherského za vyšlé leta, za rok 1651 a 1652 se pokládati měly takové peníze.
Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka položil Jakub Tomků za vinohrad svůj za rok 1654 a 1655 dvoje peníze, to jest
4 zl. Kteréžto peníze přijal pan Václav Hoppa z Brodu Uherského k ruce svej.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Jakub Tomek za vinohrad svůj za rok 1656 1 zl. Takové peníze přijal Mikuláš Pšurný z Tasova podle cedulky p[ana] Václava Hoppy z Brodu Uherského.
Leta Páně 1684 dne 5.Martii Anna, pozůstalá vdova po neboštíkovi Jakubovi Tomkovi, položila ostatní peníze 1 zlm, kteréž ona odvedla náležitě Václavovi Hopovi. A tak se jí připisuje za vlastní a dědičný, jí a dítkám jejím na věčné a budúcí časy za zaplacený bez závady.
[strana a]
Jura Duraj, Jan Duraj

Letha páně 1692 za horného Štěpána Halaše a Jana Šedého písaře učiněn zápis náležitý, že Jura Duraj a Jan Duraj doplatili jednoho půl achtele vinohradu v hoře Leskovce urozenej paní Marii, kteréžto vinohrady zdědila po nebo[žce] urozenej paní Angelině. Na kteréžto vinohrady se vícej natahovati ani kdo z erbův J.M. nemá ani kdo jinší, nýbrž mají zouplna zaplacený sobě i manželkám a dítkám svým. Odevzdán horným svrchu psaným letha a dne ut supra, dne 4.October. Rukojmové za dobré dílo a zemního a desátku J.U.H.M. Jura Pala a Jura Bíla S.T.N.

[strana a]
Martin Smolařík, syn nebo[žtíka] Martina Smolařa

Letha Páně 1691 dne 14.Februarii za horného Štěpána Halaša a Jana Šedého písaře, všech těchto lidí z Kněžduba, ujal sobě a kúpil jeden achtel vinohradu v hoře Leskové od Jana Ryšánka za deset mor[avských] zlatých za zaplacený a žádnému více potomkům z Ryšánkového rodu nic nepatřící, kdež jakožto plnomocný hospodář téhož vinohradu má jej dle svej vůle kopat a spravovat, jak na poctivého člověka náleží. Odevzdán horným svrchu psaným. Rukojemníci za dobré dílo Pavel Čambala a Jozef Bíla.

Pavel Budínka z Kněžduba kúpil

A[nno] 1691 dne 14.Februarii za horného Štěpána Halaše a Jana Šedého písaře od Martina Smolařa, obou z Kněžduba, půl achtele vinohradu v hoře Leskovce za summu šest zlatých mor[avských]. Dal na závdanek dva mor[avské] zlaté a tři groše, ostatní peníze čtyry zlaté na dva termíny má položit, na každý jeden termín dva zlaté moravské. Odevzdán horným svrchu psaným ten vinohrad Pavlovi Budínkovi horní stranu. Rukojemníci za dobré dílo Jan Kornút a Martin Kornút slíbili rukú společní a nerozdílnú.
[strana a]
A[nno] 1701 dne 30. Novembris kúpil Jan Ožvolda od Martina Smolaře ½ achtele vinohradu podle Jury Minaříka za 4 moravské zlaté, dva hned a dva za tři leta má položit. Za horného Štěpána Halaše, u přítomnosti Daňka Horáčka, Jana Mocka, rukojmí za dobré dílo a panské povinnosti.
Item Jan Mocek kúpil od Jana Smolaře za sumu 54 morav[ské] zlaté, ihned dva položil a dva po třech letech [další text nečitelný].

Dne 2.Martii 1705 Jan Mocek odvedl na rest 1 zl mor[avský], zůstává nadto všecko ješče Jan Mocek 1 zl, tak bude mět zaplacený.
Dne 2.Februarii 1708 za horného Martina Vaculíka dal Jan Mocek Smolařovi ostatní peníze 1 zlm, který přijal k ruce svej. A tak jest mu Janovi Mockovi od Martina Smolařa při právě horenském odevzdán, pročež se Janovi Mockovi nemá žádný z přátel na věčné časy naň natahovat.

[strana a]
Michálek ze Vnorov

Matúš Masař z Kněžduba leta Páně 1623 kúpil jest vinohrad od Jana Berky achtel v Leskovce za horného Pavla Drašče za sumu 30 zl. Závdanu položil Matúš Masař 9 zl a tak těch třiceti má dopláceti. Odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Václav Pulec a Jura Ryšánek rukú společní a nerozdílnú. Platiti má tento vinohrad po 1 zlatém až do vyplnění té sumy.

[strana b]
Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče prodal jest Jan Kyc achtel vinohradu v hoře Leskovce Pavlovi Vřavovi za sumu
30 zl a ten vinohrad jest odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jura Pecúch a Jan Benka rukú společní. Závdanku položil Pavel Vřava 25 zl, ty přijal Jan Kyc, platiti má od téhož leta po 2 zl podle hory práa. Ten vinohrad jest odevzdán Pavlovi Vřavovi všecken horným nahoře psaným i druhá polovice za sumu 30 zl [další dodatek nečitelný].
[strana b]
Kup Petra Hodonského od Pavla Vřavy z Lideřovic

Leta Páně 1629 v první neděli v postě za horného Jury Tomkového Pavel Vřava z Lideřovic prodal achtel vinohradu svého v hoře Leskovce Petrovi Hodonskému ze Vnorov za summu
48 zl. Závdanku dal Petr 17 zl, ty přijal Pavel Vřava, ostatní peníze klásti má Petr podle hory práva Václavovi Hopovému ze Vnorov po 1 zl. Rukojmové za dílo i placení toho vinohradu Pavel Vřava, Mikuláš Řičice slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
Petr Hodonský letha 1625 za horného Jury Tomkového položil roční peníze za vinohrad svůj 1 zl.
Leta Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Petr Hodonský za vinohrad svůj peněz ročních i co byly zasedělé
7 zl. Ty přijal Václav Hopa z Brodu Uherského.
Letha 1635 a letha 1636 za horného Martina Kulíška položil Petr Hodonský za ty dvě letha vyšlé ty všecky peníze, totiž 5 zl. Přijal Václav Hopa do Brodu Uherského.
[strana a]
Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška Petr Hodonský položil za vinohrad svůj peněz a ty přijal Václav Hopa podle cedulky do Brodu Uherského 7 zl.

Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta jakož n[ebožtík] pan Jiřík Mortrlejtr jsouce ouředníkem na panství veselském koupil achtel vinohradu v hoře Leskovce, za jakú summu neví se, od Petra Rybáře, takový vinohrad zase prodal p[an] Jiřík Mortrlejtr Janovi Zíbalovi ze Vnorov za jeden pár volů, pluh
z železy oracími a jednu bránu, kteréžto voly i z pluhem [a] bránú pan Jiřík Mortrlejtr přijal a témuž Janovi Zíbalovi toho vinohradu neodevzdal, až potomně svrchu dotčeného roku syn n[ebožtíka] Jana Zíbala Petr do Skalice chodil a zeťa pana Jiříka Mortrlajtra pana Baršony Zikmunda za to žádal. A tak dotčený pan Baršony Zikmund psaní ku právu horenskému jest dal, že jest náležitě zaplacený, tak jak jeho vlastní podpis ruky jeho ukazuje. A tak Petr, syn n[ebožtíka] Jana Zíbala, má sobě vinohrad odevzdaný a zaplacený, jestliže by pak kdo co na něm chtěl, že jemu chce za to odpopvídat.

Kup Jurky Zahradníka od Petra, syna n[ebožtíka] Jana Zíbala

Leta Páně svrchu psaného za téhož horného Petr Zíbal prodal svrchu psaný vinohrad Jurovi Zahradníkovi za summu 13 zl moravských. Závdanku položil Jurka Zahradník 6 zl mo[ravských]
[strana b]
takový závdanek těch 6 zl přijal Petr Zíbal k ruce svej, ostatek má dopláceti, když se bečka vydělá, tedy 2 zl, a když pětítka, tedy zlatý až do vyplnění sumy té. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Václav Kuša a Václav Jurků S.R.S.A
nerozdílnú. Takový zápis se stal s povolení pana Jiříka Štrobla, hejtmana na panství strážnickém, tak aby na spuštění nepřišel ten vinohrad.

Letha 1680 dne 15.Aprilis za horného Václava Jurkového a Martina písaře dal Jurka Zahradník jednoho bravca v jednom zl[atém] Petrášovi Zíbalovi ze Vnorov, kteréhož on náležitě k ruce svej přijal.
Letha 1682 za horného Václava Jurkového Jura Zahradník položil za vinohrad svůj 2 zl. Víceji což tak ještě náleželo dobírati peněz 4 zl, to jest Jura Zahradník skoupil za půldruhého zlatého. A tak tu Petrášovi Zíbalovi nic více náležeti nebude a Jura Zahradník má zúplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný ten vinohrad.

[strana b]
Letha Páně 1690 dne 27.November za horného Štěpána Halaše a Jana Šedého písaře činí se tato pamět, že jest Martin Smolař zdědil po n[ebožtíku] otci svém Martinovi Smolařovi jednoho půl achtele vinohradu, jakožto sousedí z Janem Jurkovým spolu boudu pod týmž vinohradem vystaviti, že pak týž Martin syn Smolařů jsouce dědic vlastní po otci svém tejž boudy jednu čtvrtú částku prodal [a jednu čtvrtku ještě zanechává] Janovi Orlovi za tři moravské zlaté. Jestliže by kdy ta částka pozůstalá na prodaj byla, bude mět právo a předek Jan Orel to koupiti a jako své vlastní užívati. Rukojmové za zdržení tej smlouvy a prodaju a kupu Jan Bíla, Jan Nadošek a Tomáš Mareček. Stalo se letha a dne ut sup[ra].
NB. Poněvadž J.M.Cí[sařská] potřebuje vojáků, týž Martin Smolař dal se zverbovat za dědinu Kněždub.

[strana a]
Letha Páně 1691 dne 1.Januarii za horného Štěpána Halaša a písaře Jana Šedého ten čas činí se tento zápis, že z dědiny Kněžduba Jura Zahradník postavil spolu z Martinem Smolařem jednu búdu pod vinohrady dvěma, takže po smrti jakž Jiříka Zahradníka, tak též i Martina Smolaře zdědily dítky obou sousedů, po nebo[žtíkovi] Jurovi Zahradníkovi syn Jan půl boudy a Martin Smolař spolu s bratrem svým též půl boudy. A poněvadž na vojnu J.C.M. dal se zverbovat, odprodal jednu čtvrt tejž boudy Janovi Zahradníkovi, bude mět tři čtvrti boudy svej vlastní zaplacené, jest za to dáno devět zlatých rýnských. Jestli by sirotci mladší po letech jim příslušejících a dorostlých na to přišli a chtěli tej půl boudy mět, budou povini pět rýnských Janovi Zahradníkovi staršímu bratru navrátiti. A poněvadž z dobrej vůle svej syn Marina Smolaře prodal, nemá se nač k té třetí částce natahovat, a jedna totiž čtvrtá částka zůstává. A jestli by kdo chtěl z mých bratrů k tej boudě spravedlnost míti, má navrátit ještě bratru 6 gr českých, to jest 18 kr Janovi staršímu bratru svému.
[strana b]
Leta Páně 1683 dne 17.September Jura Misařík z Kněžduba soused položil 11 zlm Martinovi Surému za achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící. [Odevzdán] za volný a zaplacený na budúcí a věčné časy sobě i dítkám svým.

[strana a]
Jakub Slípek
Kup Jana Mocka od Martina Smolařa

Letha Páně 1693 dne 13.Marti za horného Štěpána Halaša činí se tento zápis, že jest Jakub Slípek od Jana Zahradníka koupil jednu čtvrt boudy za čtyry rejnské pod horú Leskovú, kteréžto peníze Jan Jurků přijal k rukám svým od Jakuba Slípka, souseda kněždubského. A tak bude ještě mít Jan Jurků půl boudy. Stalo se letha a dne ut supra.

Kup jednu štvrt búdy Jana Mocka od Martina Smolařa dvojí hospodáře, kterú druhým částkem Jan Jarků a vdova Slípkova ti hospodářé té búdy

Leta Páně 1699 dne 3.Junii za horného Ščepána Halaše a písaře Jana Botka[?] Jan Macek koupil půl achtela vinohradu od Martina Smolaře za půl vědra vína jakožto za úlehlu [další text nečitelný].
[strana b]
Dne 14.Junii leta 1708 za horného Martina Vaculíka a vincúra Jana Jurkového dal čtvrt vína Jan Mocek Martinovi Smolařovi. A tak Jan Mocek má ten vinohrad za zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný ani žádný z potomků jeho na věčné časy.

Přípis Tomáša Zahradníka

Leta Páně 1709 dne 2.Februari za horného Martina Vaculíka a vincúra Pavla Tomkového činí se tato pamět, že jest kúpil od Mariny Slíbkovej 1 čtvrt búdy a od svého bratra Zahradníka dostal 2 čtvrti búdy, kteráž byla zbořená, a tak Tomáš Zahradník má své vlastní búdy 3, čtvrtý díl tej búdy jest Jana Mocka, Tomáš Zahradník má jednu dědičku po svém bratrovi Janovi Zahradníkovi v tejž búdě místa popřívat jménem Dorotě, ale jenom s toho vinohradu, kerý po svém otci zdědila. A tak z rodu Slíbkového nemá se na věčné časy na tu búdu natahovat. Rukojmě za spravování tej búdy Martin Smolař z Lideřovic a Jura Zahradník z Kněžduba. Stalo se dne a leta ut supra.

[strana a]
Kup Matěje Babického od Pavla Vřavy

Letha Páně 1625 v neděli první v postě za horného Jury Tomkového Pavel Vřava z Lideřovic prodal druhou polovici achtel vinohradu svého v hoře Leskové Matějovi Babickému ze Vnorov za summu 41 zl. Závdanku položil Matěj Babický 11 zl, ty jest přijal Pavel Vřava, ostatní peníze klásti má Matěj podle hory práva Vácslavovi Hopovému ze Vnorov po 1 zl. Rukojmové za dílo i placení toho vinohradu Martin Čachtický ze Vnorov a Petr Hodonský také ze Vnorov S.R. společní a nerozdílnou.
Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Matěj Babický za vinohrad svůj ročních peněz i které byl prve nepokládal 6 zl. Ty přijal Václav Hopa z Brodu Uherského.
Letha Páně 1633 den památky s[vatéh]o Ondřeje za horného Alexandra Ruskovského položil Matěj Babický na kup svůj 1 zl. Ty přijal Václav Hopa z Brodu Uherského.

Jiřík Motrlejtr z města Veselí, ta časy zůstavající ouředníkem na Veselí

Letha Páně 1634 den památní v neděli Oculi koupil jest vinohradu achtel v hoře Leskovce urozený pan Jiřík Motrlejtr od Matěje Babického ze Vnorov za summu 41 zl. Závdanku položil Matějovi Babickému 22 zl a což Matěj měl zaplaceného, to všecko pustil urozenému panu Jiříkovi. A tak jest jemu odevzdán horným Martinem Kulíškem na místě jeho Tomášovi Blšťanovi, poněvadž jemu zmocnil a poslal psaní pod sekrytem svým, placení podli ourody a hory práva po 1 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Matěj Babický a Jan Poletek
S R S N.
[strana b]
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící urozený pan Jiřík Motrlejtr z města Veselí 2 zl. Ty přijal Václav Hopa z Brodu Uherského za rok 1634.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška pan Jiřík Moltrlejter položil za vinohrad a ty přijal Václav Hopa z Brodu Uherského 1 zl.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška pan Jiřík Molterejter položil za vinohrad dvojích peněz 2 zl. Ty přijal Václav Hopa z Brodu Uherského.

Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška podle připsání urozeného pana Jiříka Mortrlajtra z města Skalice vinohradu achtel v hoře Leskovce ležící prodal jest Mikulášovi Královi za summu 40 zl moravských, tak jakž smlouva mezi nimi se stala a psaní mezi nimi učiněné ukazuje, platiti jej má půl vínem až do vyplnění summy nahoře psané dceři urozeného pana Jiříka Mortrlajtra. A poněvadž ten vinohrad na spuštění přišel, aby jej mohl vydělati a dobrým hospodářem býti, nemá téhož vinohradu platiti, až když se psáti bude leta 1654. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Martin Zachej a Mikuláš Král S R S A nerozdílnú. Tento zápis se stal u přítomnosti urozeného pana Martina Čanadyho z města Uherské Skalice.

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta dne 3.dne máje vyhledávajíce pan Baršon Zikmund jménem paní manželky své paní Kateřiny Mortrlajterky, jakožto dědičky vinohradu tohoto, dluh za vinohrad tento, vynalezl že by něco zaplaceno bylo, však řezanými cedulemi prokázati nemohli, [strana a]
učinil jest vedle svého dobrého svědomí a přátelskej lásky, že na tento vinohrad, který tak po n[ebožtíku] Mikulášovi Královi na dítky jeho přichází, v ochranu pak a obdělání manželce jeho Zuzaně pozůstává, z dobrej svej vůle ostatní všecku sumu spúští, jedno aby Zuzana aneb potomci n[ebožtíka] Mikuláše Krále 20 zl rýnských prodajným prvnějším způsobem od dattum dne dnešního platili, a to panu Juliosovi Rejtynovi z Varjelit aby takové peníze bez všelijakého zaměstnání a výmluvy platili, v čemž se Zuzana zakázala i z dítkami. Když pak takovou sumu zaplatí, má býti jim tymž dítkám podle práva horenského za zaplacený odevzdán buďto od pana Baršyho anebo paní manželky jeho anebo pana Rejtyna. Stalo se u přítomnosti Jana Lišky, Pavla Mocka.
Baršony Zigmond
Julius Rejtin z Varjelit

[strana b]
Jura Šmatláň

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška jakož jest Pán Bůh nebeský prostředkem smrti časné Juru Šmatláně povolati ráčil před dávnými lety, kdež vinohradu achtel v hoře Leskovce zaplacený majíc, na Jana Šmatláně jakožto vlastního syna jest připadl. I poněvadž zase týž Jan zemřel, poručil týž achtel vinohradu Jírovi synu svému na smrtedlné posteli, vezmúce sobě Martin Kulíšek ceru n[ebožtíka] Jana Šmatláně týž achtel vinohradu po Jírovi, synu n[ebožtíka] Jana Šmatláně a bratru jejím vlastním, na Markétu jest po smrti jeho připadl a z Markéty připadl na Martina Kulíška jakožto vlastního manžela jejího zaplacený a žádnému v ničem nezuávadný. Rukojmě za dělání téhož vinohradu Václav Ryšánek a Jan Prokop S R S A nerozdílnú. Odevzdán jemu horným nahoře psaným.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška stal se frejmark mezi osobami těmito, Martinem Kulíškem a Václave[m] Ryšánkem, totiž týž achtel vinohradu svrchu psaný zaplacený a žádnému nezávadný Václava Ryšánka synu Matějovi jest dal za půl achtele vinohradu v hoře Veselé ležícího, tak aby zase týž půl achtele sobě zaplacený měl. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Kliment Kornút a Martin Kulíšek S R S A nerozdílnú. Ten vinohrad půl achtele v Veselej hoře ležící připadl a poručený jemu od vlastní báby Kuny, manželky Václava Hudce a matky své manželky. K tomu vinohradu náleží půl búdy a půl presu.
[strana a]
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka z jistým vědomím a vůlí vzáctně slovutného muže pana Baltazara Fogla, ten čas hejtmana na panství strážnickém, prodal jest týž horný zpolu z ouřadem kněždubským, purmistrem Martinem Macháčkem, Jurú Hamadym, Adamem Bílú, Jurů Zachejem a Janem Durnú jeden achtel vinohradu v hoře Leskovce po zběhlém sousedu Václavovi Ryšánkovi Jurovi Zahradníkovi za summu 24 zl moravské jest prodán, platiti má počnouc svrchu dotčeného roku půl vínem do důchodů J.U.H.M. až do vyplnění summy svrchu psané. Rukojmě za dílo a placení Václav Kuša a Jan Mikloš S R S A nerozdílnú.
A tak poněvadž Jura Zahradník netrúfal sobě toho vinohradu sám obdělávat, pustil Jakubovi bratru svému horní polovic podle Jana Benky, však aby svrchu dotčené summy polovicu platil, totiž 12 zl.

[strana b]
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka jakož Jan Benka pojmouc sobě ceru n[ebožtíka] Jury Šmatláně vinohradu achtel v hoře Leskovce ležící zaplacený a žádnému v ničem nezávadný tomuž Janovi Benkovi jest jakožto po vlastní manželce jeho připadl. A tak Jan Benka má ten vinohrad zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Stalo se 7.dne máje leta svrchu psaného. Rukojmě za dělání téhož vinohradu a odbývání desátku a zemního Jura Mandásek a Václav Krčmář S R S N.

Leta Páně 1680 dne 19.Martii za horného Václava Jurkového, Martina písaře, u přítomnosti Martina Synka, Jíry Mančíka, Matěje Pale činí se tato pamět pro budoucí doby, tak jakož užíval neboštík Jan Bíla půl achtela vinohrada v hoře Leskovce po neboštíkovi Janovi Benkovi, pak Jan Bíla ten vinohrad zadal na smlúvách svému zeťovi Mikulášovi Kajdošovi a dceři svej Zuzaně, kterou Mikuláš Kajdoš sobě za manželku vzal, ve všem volný a žádnému v ničem nezávadný, aby Mikuláš Kajdoš, zeť Jana Bíle, toho vinohrada s Pánem Bohem užíval, jeho manželka i potomci jeho na věčné časy budoucí bez všelijaké překážky a zaneprázdnění. Rukojmové za dělání toho vinohrada Pavel Zákrsek a Jan Nadošek oba ručili S R a nerozdílnú.
[strana a]
Leta Páně 1680 dne 7.Aprilis činí se tato pamět za horného Václava Jurkového a Martina Orla písaře, že jest koupil Martin Smolař půl achtela vinohrada v hoře Leskové za sumu 7 zlm od Mikuláše Gajdoša za zaplacený. Hned při smlúvě položil závdanku Martin Smolař Mikulášovi Gajdošovi 4 zlm, ostatní pak peníze bude povinen Martin Smolař Mikulášovi Gajdošovi z příštího užitku 3 zlm. A tak bude míti Martin Smolař ten vinohrad docela a zouplna zaplacený, žádnému v ničemž nezávadný, že Martin Smolař, manželka jeho i potomci budou mocti užívati na věčné časy budoucí. Tak náležitě sobě Martin Smolař ten vinohrad horným a písařem svrchu psaným odevzdaný k užívání. Rukojmové za dobré dílo a za placení toho vinohrada Pavel Zákrsek a Jan Nadošek oba spolu ručili rovno a nerozdílně.
Poscripta. Jestliže by pak budouce kdy Martin Smolař mjel ten vinohrad na prodej, aby žádnej nemjel k tomu kupu pravdy krom Mikuláš Gajdoš, nebo bude mít vůli přede všema jinšíma.
Leta 1680 dne 1.Novemris položil ostatní peníze Martin Smolař Mikulášovi Gajdošovi 3 zl. Který přijal Mikuláš Gajdoš k ruce svej.

[strana b]
Martin Holečků

Letha Páně 1623 v outerý po slavném seslání Ducha s[vatéh]o za horného Jury To[m]kového Martin Holečků prodal svůj vinohrad achtel v hoře Leskovej Janovi Romancovi za summu hotovou 37 zl. Rukojemník za dílo toho vinohradu Pavel Vřava slíbil R S N.

Leta Páně 1639 za horného Martina Kulíška ten svrchu psaný vinohrad Jan Školníček z města Strážnice dostal po Dorotě Vřavce majíc jej sobě docela a zouplna zaplacený a odevzdaný, žádnému za něj nic dlužen nepozůstává.
Leta a dne ut sup[ra] prodal vinohrad ten Jan Školníček z města Strážnice s povolením Doroty manželky svej, totiž achtel se jmenujíc, Jiříkovi Čadrovému z Turej Louky za summu 110 zl rejnsk[ých]. Závdanku jemu položil Jiřík Čadra 40 zl rejns[kých], přijal Jan Školníček, ostatní summy dopláceti má 70 zlr a v tomto roce má se jemu Školníčkovi z užitku odvésti leta přítomného 20 zlr. A když jich položí, ještě povinen dopláceti bude poročně po 10 zlr, totiž 50 zlr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jan Školníček a Bartoloměj Čadra slíbili R.S.N.
[strana a]
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Jiřík Čadrú z Turé Louky za vinohrad svůj za rok 1639 20 zlr a za rok 1640 10 zl rejnských a za rok 1641 10 zl rejn[ských] a za rok 1642 2 zl rejn[ské]. Kteréžto peníze přijal Jan Školníček z města Strážnice k ruce svej.

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta jakož Jura Čadrů z Turé Louky koupíc vinohradu za achtel od Jana Školníčka, toho vinohradu jest nedělal, neřezal, nekopal a ostatku peněz nedoplácel. Kdežto jakž svrchu zápis stojí ještě dopláceti měl a nedělal jeho okolo 5 let, tudy dotčený Jan Školníček majíce na něm ještě peníze, jeho se ujal a roztrhal, jakožto spravedlivého nápadu svého. A tudy potom roku 1665 na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, Anně manželce svej poručil a odevzdal, tak jak tehdejší ouřad lideřovský správu učinili, Ondráš Urbančík fojtem, Jura Sečka purmistrem. Rukojmě za dělání a placení Ondráš Urbančík a Jura Sečka S.R.S.A nerozdílnú. A tak Jura Čadrů spravedlnost svou propadl.

[strana b]
Leta Páně 1639 za horného Martina Kulíška tento vinohrad podle starých rejster achtel vinohradu v hoře Leskovce Jan Školníček z města Strážnice ten vinohrad svrchu psaný po Martinovi Holečkovi jakožšto po otčímovi přijal a maje sobě za volný, svobodný a v ničemž nezávadný za zaplacený. A na ten vinohrad žádní nápadníci nač natahovati se nemají. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání vinohradu Jíra Koníček.
[strana a]
Martin Smolař

Leta Páně 1668 den s[vatéh]o Řehoře za horného Klimenta Kornúta kúpil vinohradu achtel Martin Surý od Anny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Školníčkovi, v hoře Leskovce za summu 20 zl mo[ravských]. Závdanku položil Martin Surý 3 zl, kterýž závdanek přijala Anna k ruce svej, ostatek dopláceti má ještě 17 zl, když se urodí 3 vědra, tedy po jednom zlatém až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení Václav Jurků slíbil R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jemu horným svrchu psaným. Tento vinohrad jest s povolením ouřadu lideřovského odevzdaný, fojtem jsouc Ondráš Urbančík, purmistr Jura Sečka.
Leta Páně 1673 položil Martin Surý za vinohrad svůj za rok 1671 a 1672, to jest za dvě leta, 2 zl mo[ravské]. Kteréžto peníze přijala Anna, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Školníčkovi, z dědiny Lideřovic k ruce svej.
Leta 1679 dne 6.Januarii za horného Václava Jurkových položil Martin Surých Anně Školníčkovej 1 zlm. Ty ona přijala od něho.
Více za horenství Pavla Mocka položil Martin Surých za rok 1670 Anně 1 zlm. Ty ona přijala.
Leta 1680 dne 2.Januarii položil Martin Surých za vinohrad 1 zlm. Kteréžto přijala dcera Anny Školníčkovej z Lideřovic.
Leta 1680 dne 1.Novembris položil Martin Smolař Mikulášovi Kajdošovi 2 zlm. Kteréžto on přijal k ruce svej náležitě.
Dne 2.Novembris za horného Václava Jurkového a Martina písaře skoupil Martin Smolař od Anny Školníčkovej peníze 5 zlm za 2 zl. A to za zaplacený na věčné časy budoucí sám Mart[in] Smolař od peněz i od zápisu má vinohrad náležitě za zaplacený.
A Anna Šolníčka náležitě peníze přijala k ruce svej [a] nemá se nač více natahovati.

[strana b]
Martin Remšů

Letha Páně 1620 Martin Remeš jsa horným tento vinohrad dostal frejmarkem, jiný vinohrad dal v hoře Šumberku na Lhotsku. A tak jej má zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1621 za ouřadu horenského Jury Tomkového fojt a starší kněždubští prodali vinohrad v hoře Leskovej achtel po neboštíkovi Martinovi Remšovém za summu 60 zl urozenej paní Evě, manželce urozeného pana Adama Šamberka, kterejžto vinohrad koupila, ten dává a připisuje Vilímovi synu své[mu]. Závdanku dala 6 zl, ty dány jsou Martinovi Plachému za dluh totiž 5 zl a 1 zl na pohřeb pacholátka jeho, ostatní peníze klásti se mají rok po roku vedle hory práva po 4 zl a z těch přední peníze náležejí k obci kněždubské, ostatních peněz nápadníkům Janovi Remšovému a Kateřině Machaňové. Rukojemníci za dílo a placení toho vinohradu Vácslav Rožkův a Jíra Chuda slíbili rukou společnou a nerodílnou.
Letha Páně 1622 urozený pan Adam Šamberk na místě manželky své položil za vinohrad 12 zl. Ty jest přijal Jan Remšových na oddíl svůj.
[strana a]
Jan Vaníček

Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška prodala jest achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící urozená paní Eva Šamberkova z spolu z synem svým panem Vilímem z búdú, z presem za sumu 60 zl. Závdanku položil Jan Vaníček 2 zl, ten přijala paní Eva Šamberkova a což jest na něm měla zaplaceného 18 zl, to všecko pustila Janovi Vaníčkovi. A tak na tom vinohradě urozená paní Eva nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné. Předních peněz náleží k obci kněždubské 11 zl, dva zlaté položil Jan Vaníček, přijali fojt a starší, toho času jsúce fojtem Jan Ondračka, v úřadě Václav Nejedlý, Jíra Tomek. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným, placení podle hory práva po 4 zl až do vyplnění sumy té. Rukojmě za dílo i placení Matěj Baďurů, Jakub Žeranovský, Pavel Bárek S R S N.
Jakož jest náleželo na tom vinohradě nápadníkům manželce neboštíka Jana Remšových 13 zl 15 gkroší, ona svůj díl prodala z spolu manželem svým Valentem Kulovým za sumu dva zlaté patnáste gkroší. A tak nemají se natahovat nyní ani na časy věčné.
Leta Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil Jan Vaníček z Slavkova za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek, v úřadě Jan Ondračka, Václav Nejedlý, Jakub Bučků.

[strana b]
Letha Páně 1633 den památky svatého Ondřeje za horného Alexandra Ruskovského položil Jan Vaníček z Slavkova na kup svůj 1 zl mo[ravský]. Ten jeden zlatej přijala obec kněždubská za Martina fojta Kulíška, Jana Žáka a jinších starších k nim přidaných.
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil Jan Vaníček z Slavkova za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící za rok 1634 4 zl. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Lalíček, v úřadě Jan Šmatláň, Matěj Durna.
Letha 1635 za horného ut supra Jan Vaníček z Slavkova položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Kateřina Remšových na díl svůj.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jan Vaníček položil za vinohrad, ty přijala Kateřina Remšových ze Lhoty Tvarožné
2 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Jan Vaníček položil za vinohrad, ty přijala Kateřina Remšových do Lhoty Tvarožné
2 zl.
Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška stala se pamět Martina Čecha v Žeravinkách, že jest prodala Kateřina Vaníčkova svrchu psaný vinohrad Václavovi Škamelkovi za 50 zl, kdež při tom prodaji Mikuláš Dopita, soused z dědiny Kněžduba, byl. Závdanku Václav položil 30 zl,
[strana a]
těch 30 zl vydáno jest urozenému panu Fridrichovi Rejtinovi z měst[ečka] Lipova za dluh 20 zl rejnských.
Item za 1 ½ měřice rži do důchodů strážnických za dluh odvedeno 6 zl rejn[ských].
Item ostatního závdanku přijala nápadnice Kateřina Remšových 4 zl rejn[ských].
Item Kateřina Vaníčkova přijala 4 zl rejn[ských] 20 kr.
A tak Václav Škamelka na ten vinohrad dopláceti má po 2 zl totiž 20 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jan Ondračka, Mikuláš Dopita, Václav Ondračka, Václav Hudec slíbili R.S.A N.
Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška položil Václav Škamelka za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala nápadnice Kateřina Remšových ze Lhoty Tvarožnej.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška Václav Škamelka skoupil jest na vinohradě svém peníze náležející Kateřině po manželu jejím n[ebožtíku] Janovi Vaníčkovi, což jí ještě nápadu na témž vinohradě náleželo, totiž 16 zl 15 gr, skoupil jest jich 1 zl po jednom ortu, čehož všeho učiní 4 zl. A tak na tom vinohradě již více nemá ani žádný s potomků jejích Kateřina n[ebožtíka] Jana Vaníčka.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška Václav Škamelka zemřel a toho vinohradu achtel připadl na Kateřinu, manželku n[ebožtíka] Václava Škamelky, kdež ona stav svůj svobodný vdovský proměňujíc a za manžela Martina Kutáška sobě berouc, na smlúvách svadebních jest Jírovi synu svému zapsati, i to což manžel její vyplatil, dala, kdež na tom vinohradě ještě dopláceti jest 1 zl 15 gr k obci kněždubské. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Martin Kutáš a Klimek Kornút S R S a nerozdílnou.

[strana b]
Jan Kalousek
Václav Zálešák z Starého města

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška s povolením Jeho Milosti urozeného pána pana hraběte z Magni, zůstávajíc v ty časy v Strážnici, aby se pusté vinohrady zdělávaly a oulehlami neležaly, z poručení takového prodal jest výš psaný horný achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící za sumu 6 zl moravských, nemá za něj platiti do tří let pořad zběhlých, po třech letech bude povinen platit po 1 zl až do vyplnění sumy té podle úrody a hory práva komuž bude náležat. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Tomáš Charuza, Michal Havlů
S R S N.
Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška Václav Zálešák z Starého města u Hradiště položil prvních peněz, kteréž přijali nápadníci po neboštíkovi Kalouskovi, totiž 1 zl.
Letha 1638 za horného Martina Kulíška Václav Zálešák položil za vinohrad 2 zl. Kteréž přijali nápadníci n[ebožtíka] Kalouska.

Leta Páně 1641 jakož Pán Bůh nebeský prostředkem smrti z toho světa Václava Zálešáka z Starého města od Hradiště povolati ráčil a tak ten vinohrad poručil polovici sestry vlastní dětem a polovici na chrám Boží kněždubský. Ten vinohrad tatík na místě těch dětí spolu z ouřadem kněždubským prodali za summu 24 zl moravských Martinovi Kulíškovi, ten čas hornému kněždubskému, cožkoli na tom vinohradě zaplaceného bylo, to jemu upustíc. Závdanku položil Martin Kulíšek hned při odevzdávce 12 zl mo[ravských], těch peněz polovic přijal Václav Jíry Hoře Tomanového na místě dítek svých 5 zl a ouřad na chrám Páně 5 zl, nápadníci přijali po n[ebožtíku] Kalouskovi 2 zl. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný. K tomu vinohradu jest káď dubová v 15 věder. Rukojmě za dílo i placení vinohradu Jíra Zachej a Jíra Koníček S.R.S.N.
[strana a]
Na tom vinohradě, kterýž jest odevzdán, ještě platiti má Martin Kulíšek dětem Václava Hoře Tomanového od Hradiště 6 zl, na chrám Páně 6 zl, z příštího oužitku má jich položit.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil jest týž horný Martin Kulíšek za vinohrad svůj ostatních peněz 6 zl. Kteréžto peníze položil u přítomnosti Jana Poletka, fojta tehdejšího, a Václava Hudca, na ten čas kostelníka kněždubského, kteréžto peníze přijal týž kostelník Václav Hudec na kostel kněždubský. A tak má Martin Kulíšek ten vinohrad zouplna zaplacený a v ničem žádnému nezávadný.
Leta svrchu psaného položil Martin Kulíšek za vinohrad svůj 6 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Hoře Tomanového na místě dítek svých. A tak na témž vinohradě Václav Hoře Tomanového nic více nemá se nač natahovati, on ani dítky jeho.

[strana a]
Letha Páně 1724 dne 24.Junii za horného Rolenca Kučery, vincúra Štěpána Křižana, písaře toho času Jakub Severský, činí se tento zápis Jana Synka, ujal sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách pustú úlehlu vedle Jana Svrčka z Lideřovic a z druhej strany Jan Vaculík, aby však takovou náležitě vysadil, za volný a svobodný a v ničem nezávadný, takže se nemůže žádný víc natahovat a jest mu od horného a vincúra zvrchu psaný odevzdaný.
[strana b]
V hoře Leskovkách

Leta Páně 1724 dne 24.Junii za horného Rolenca Kučery a vincúra Štěpána Křižana, písaře toho času Jakub Severský, činí se tento zápis Jana Vaculíka, ujau[!] sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách pustú úlehlu, vedle Jana Synka a z druhej strany Václava Ondráška, aby však takovú náležitě vysadit mohl. Dává se za volný a svobodný a v ničem nezávadný, takže se nemůže žádný víc natahovat a jest mu od horného a vincúra zvrchu psaný odevzdaný.

Leta Páně 1761 dne 7.Novembris za horného Martina Miroša činí se tento zápis neb pamět, že Václav Ochman z Liderovic kúpil půl čtvrtca achtela vinohrada v hoře Leskovkách od Vaška Kuryv[i]ala za 6 zl, ležící z horní strany Jozefa Mančíka a z dolní strany Ondráškovej. Kterýžto vinohrad se jemu pripisuje na časy budúcí a věčné. Stalo se v domě horenském za horného zvrchu psaného.
Pavel Raška písař

[strana a]
Prípis Jozefa Rašky z Kněžduba na jeden kúsek vinohrada ležící v hore Leskovkách

Leta Páně 1762 dne 7.Junii za horného Juru Jozefjáka činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Jozef Raška ½ 4 achtel v hore Leskovkách ležící od Jury Sajana za 1 zl 18 kr, ležící z dolní strany Jury Matyjáša mladého a z horní strany Martina Sajana, tak aby se jemu na takový žádný více nedotazoval. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař

[strana a]
Přípis Martina Křižánka na jeden vinohrad v Leskovkách pod ¾ od Jury Eliáša

Leta Páně [1]798 dne 9.aprila činí se tento zápis aneb pamět, že sou zhandlovali Martin Křižánek a Jura Eliáš na vinohrady, totiž že Jura Eliáš postúpil Martinovi Křižánkovi vinohrad v Leskovkách pod 3/8, z jednej strany vedle Jana Píže a z druhej strany Martina Vítka ležící. Pročeš se jemu Martinovi Křižánkovi na věčné a budúcí časy do tohoto urbáře zapisuje a odvádí, takže on vždycky a na budúcí čase vládnúti z takovým vinohradem može. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Tomáš Macháček úřadní
+ Jura Eliáš postupitel toho vinohrada

[strana a]
Přípis Jury Eliáša na jeden vinohrad pod 4/8 m[ěřice] v Krátkých od Martina Křižánka

Leta Páně [1]798 dne 9.aprila činí se tento zápis aneb pamět, že sou zhandlovali Jura Eliáš a Martin Křižánek na vinohrady, totiž že Martin Křižánek postúpil Jurovi Eliáš[ovi] vinohrad v Krátkých pod 4/8 [měřice], z jednej strany Paul Mandásek a z druhej Anna Čermákova ležící. Pročeš se jemu Jurovi Eliášovi na věčné a budúcí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí, takže on vždycky a na budúcí časy vládnúti z takovým vinohradem právo vládnúti a míti bude. Jenž se stalo dne ut supra.
Martin Staša horný
Tomáš Macháček úřední
+ Martin Křižánek postupitel toho
vinohrada

[strana b]
Jura Šurýn

Leta Páně 1685 za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že Kateřina Kručkova odevzdává tímto zápisem třetí díl achtela v hoře Leskovej vinohradu Bětě, pozůstal vdovú po synu jejím Jakubovi Kručkovi, že pak ona zase v stav svatého manželstva vstúpila a pojala sobě za manžela Juru Šurýna, takový díl vinohradu jako milému svému manželovi tímto zápisem odevzdává a za ten třetí díl vinohradu 4 zl moravské platiti. Závdanku položil hned 1 zlm, ostatní má platiti po 1 zlm, pakli by Pán Bůh ráčil dobrú úrodu dáti, slibuje co nejspíše zaplatiti. Rukojmě za obdělání a placení Jan Horáček, Pavel Kantor S.R. nerozdílnú.

Letha Páně 1688 dne 22.Octobris za horného Jiříka Chudíka a Štěpána Halaša, J.V.H.M. vincúra, púští Jura Šurýn téhož půl achtele vinohradu Kateřině Kručkovej, kterýžto vinohrad byl z jejich rodiny nabytý a Jiříkovi Šurýnovi odevzdaný, nyní pak připisuje se tenž vinohrad tej Kateřině za dědičný. Kterýžto tenž aby achtel bude moci svobodně a plně užívati anebo odprodati, kdykoli komu bude chtíti za živobytí svého i při smrti poručenstvím náležitým, komu se jí bude líbiti. Za tenž
[strana a]
vinohrad Jiříkovi Šurýnovi za jeho vypsaný nápad má dáti Kateřina Kručková dvě vědra vína hned při vinobraní tohoto roku 1688 beze všeho zaneprázdění a hamaru. Rukojmové za dobré odevzdání téhož vína, těch dvú věder Štěpán Halaš, J.V.H.M. vincour. Rukojmové za dobré dílo a zdělání Jakub Beseda a Jan Navrátil. Stalo se letha a dne ut supra, toho času písaře Jana Šedého v Kněždubě.

Kúpil Jakub Slípek

Leta Páně 1689 dne 24.Januarii za horného Jiříka Chudíka a Štěpána Halaša, J.V.H.M. vincoura, koupil Jakub Slípek, soused kněždubský, od Kateřiny Kručkovej též z Kněžduba jeden achtel vinohradu v hoře Leskovej za summu šestnáct zlatých mora[vských]. Dáno při smlouvě hned sedum zlatých moravských, ty přijala Kateřina Kručkova do rukou svých, ostatní peníze
z oužitku povinen bude platit z vína, bude-li jedna pětítka vína, tedy dva zlaté jí má dáti a platiti, a pakli jedna bečka, 4 zl mor[avské], a tak ještě 9 zl mo[ravských] jí zůstává dlužen. Odevzdán za horného svrchu psaným Jiříkem Chudíkem. Rukojmové za dobré dílo a placení téhož vinohradu Jiříka Šurýna a Václava Tomka. Stalo se leta a dne ut supra, písaře kněždubského Jana Šedého.

Letha Páně 1689 dne 20.Marti položil Jakub Slípek šest zlatých mor[avských] a 15 gr bílých. Ty přijala Kateřina Kručková z synem svým Janem. Na to zůstává půltřetího zlatého Jakub Slípek za tenž vinohrad platit. U přítomnosti Jiříka Chudíka horného a Martina Navrátila, toho času fojta kněždubského.

[strana b]
Kup Jury Mlynaříka od Martina Surého jináč Smolařa

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového koupil Jura Mlynařík achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící od Martina Surého za summu 20 zl mo[ravských]. Závdanku Jura Mlynařík položil při smlouvě 9 zl mo[ravských], kteréžto peníze Martin Surý k ruce svej přijal, ostatek má zpláceti v tomto příštím roce, bude-li z oužitku 5 v[ěder] vína, tedy má položiti 2 zl, a bude-li bečka, tedy 4 zl mo[ravských] položiti má a tak až do vyplnění summy tej ještě 11 zl mo[ravských]. Odevzdán jest jemu horným zvrchu psaným. Rukojmě za dělání a doplacení toho vinohradu Václav Křesálek a Jan Dominik S.R.S. a nerozdílnú.

[strana a]
Leta Páně 1677 dne 4.Aprili s poručení pana Jiříka Velitského, v ten čas důchodního strážnického, Martin Surý dělal vinohrad v hoře Leskovci, kterýž ležel pustý po 4 leta, a sirotci, kterým byl přináležel, zběhli a ani o nich slyšáno nebylo, a to na ten a takový spůsob, jestli by se ti jistí sirotci navrátili, aby Martinovi Surému oni za vydělání téhož vinohradu jemu platili. Oni pak nemaje těch možností, raděj jemu druhú polovici, která jim patřila, jemu sú odprodali za sumu 10 zl mo[ravských]. Navrátě se s nich jeden, takové peníze od Martina Surého přijal ménem Jan. A tak Martin Surý za svůj vlastní a zaplacený má na věčné a budúcí časy sobě i dítkám svým. Stalo se za horného Václava Jurkového. Svědkové na doplacení peněz na tom vinohradě sou Václav Šotura a Pavel Kantor, oba sousedé z dědiny Kněžduba. Rukojemníci za dobré dílo Jakub Kruček, druhý Pavel Tomek, oba sousedé.

[strana b]
Pan Jeremiáš Michálek
Kup Jana Synka

Letha Páně 1630 za horného Martina Kulíška jakož byly přišly na spuštění ty vinohrady v hoře Leskovce po neboštce urozenej paní Andělině Šponarce, zůstávajíc v dědině Dolní Němčí, ukopané nebyly po tři leta pořad zběhlá. A zůstávajíc sirotek ještě svých let nemající, na místě toho sirotka ty jisté vinohrady prodával jest urozený pan Jan z Čachtic, zůstávajíc na svobodném dvoře v Tasově, strýc těch jistých sirotků, a v tom se obzvláště jistili, že by kdy jaké zaměstnání přišlo od koho, že byli za to odpovídati tu kdež náleží. Těch jistých vinohradů nachází se v rejstřích starých za jednu štvrt ve třech kusích, jeden každý kus za 30 zl moravských a platiti se nemá, až se bude psáti letha 1632 po
4 zl jeden každý kus a tak až do vyplnění sumy té každoročně, nejprvnější kus ujal Jan Synek od Kulíškovskej oulehle. A tak jest jim odevzdán horným nahoře psaným s povolením slovutného muže pana Martina Jankového, ty časy zůstávajíc ouředníkem na zámku Strážnici. Rukojmě za dílo a placení zůstavil Jan Synek Jíra Chuda a Bártek Nešporek slíbili R S N.
Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška položil Jan Synek za vinohrad svůj 12 zl [další text nečitelný].

[strana a]
Letha 1635 za horného Martina Kulíška prodal Jan Synek zase ten kus vinohradu Janovi Ondračkovi na doplacení summy totiž 16 zl, má dopláceti na něm ještě Jan Ondračka 18 zl a co na něm Jan Synek vyplatil 12 zl, ty jest Janovi Synkovi pustil.
A Jan Ondračka Janovi Synkovi za ten vinohrad dal závdanku
30 širokých tolarů, placení ostatních peněz po 4 zl ročně. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení vinohradu Pavel Struhařů, Jan Synek S R S N.
Letha 1636 za horného ut s[upra] položil Jan Ondračka za
vinohrad svůj, který přijal Jan Šlechta do města Strážnice
4 zl.
Letha a dne ut supra za svrchu psaného horného týž Jan
Ondračka při svaté Kateřině položil na kup svůj vinohradu 4 zl
za rok 1637. Ty přijal pan Jan Šlechta do Strážnice.
Téhož letha za horného Martina Kulíška roku 1638 položil
Jan Ondračka za vinohrad 4 zl. Ty přijala paní Anna Tetická.
NB. Paní Anna Tetická navrátila panu Janovi Šlechtovi 6 zl.
[strana b]
Leta Páně 1638 za horného Martina Kulíška Jan Ondračka
položil za vinohrad 4 zl. Ty přijala paní Anna Tetická.
Leta Páně 1639 za horného Martina Kulíška položil Jan
Ondračka za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala paní Anna Tetická.
A tak již sobě ten vinohrad zouplna zaplacený má a nebude povinen žádnému již nic platit.

Jakož Jan Ondračka pojmouc sobě za manželku Alžbětu, zůstalú vdovu po n[ebožtíku] Jurovi Svačinovi, jest zemřel a ten svrchu vinohrad psaný na touž Alžbětu jest jakožto na vlastní manželku připadl zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Ona pak proměňujíc svůj stav svobodný vdovský a v stav manželský vstupujíc a beroucí sobě za manžela poctivého mládence tehdáž Pavla Mocka, pro lásku, kterouž k němu měla, tak aby on budoucně s ní se živiti, povinnosti J.M.Císařské[ho] Maj[estátu], také J.V.H.M. zbývati aby mohl, jemu týž vinohrad svrchu dotčený za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný jest připsati a odevzdati dala, avšak poněvadž z n[ebožtíkem] Janem Ondračků majíc dvě cerky a jedna majíc vinohrádek, druhej také aby se postaral, aby také i ta památku otce svého měla. Stalo se u přítomnosti Jakuba Ondračky, vlastního strejce těch dítek po n[ebožtíku] Janovi Ondračkovi zůstalých, Jana Lišky, Matěj[e] Rektoříka, Jana Pekárka a Michala Juříkových.

Leta Páně 1669 za horného Václava Jurkových tak jakož Jan Mocek majíc po otci svém Pavlovi Mockovi 2 čtvrti, které jsú jakožto vlastnímu synu svému od něho poručené, odevzdávají se jemu tímto zápisem, za kteréž má platiti J.H.M. 2 zl moravské, závdanek položil 1 zl moravský a druhý o příščím vinobraní. Rukojmě za dělání a zbývání povinností Daniel Horáček a Martin Navrátil S.R. nerozdílnú.

[strana a]
Kup Mikuláše Vaňka Bánovských

Druhý kus kúpil toho jistého vinohradu Mikuláš Vaňka Bánovských za sumu 30 zl moravských a platiti ho také nemá než jak prvnější kus, když se bude psáti letha 1632 po 4 zl a tak až do vyplnění sumy té každoročně. Rukojmě za dílo a placení Martin Lalíček a Jíra Liška S R N. A tak jest mu odevzdán horným Martinem Kulíškem s povolením slovutného muže Martina Jankového za volný a svobodný, ty časy zůstávajíc úředníkem na Strážnici.

Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška Mikuláš Vaňka Bánovských ten jistý vinohrad, kterýž byl kúpil od pana Jana
z Tasova, pustil jest zase Pavlovi Králíkovi zase v tej sumě, jak sám měl, totiž třiceti zlatých moravských, placení od letha 1632 každoročně po štyrech zlatých a tak až do vyplnění sumy té. Rukojmě za dílo a za placení toho vinohradu Mikuláš Hubka, Aleksandr Ruskovský, Jíra Ryšánek, Jan Vaníček S R S N.
Letha Páně 1633 za horného Alexandra Ruskovského den památky svatého Ondřeje položil Pavel Králík na kup svůj dvojích peněz 8 zl. Zůstávají takové peníze na právě za horným Martinem Kulíškem, vzato z nich 24 gr. Komu budou náležeti, na právě se najdou.
Letha Páně 1634 [text zcela vybledý a nečitelný].
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Pavel Králík za vinohrad 4 zl. Ty přijal pan Jan Šlechta z města Strážnice
[strana b]
Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška Pavel Králík položil za vinohrad svůj, kteréž přijala paní Anna Tetická
4 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Pavel Králík položil za vinohrad a ty přijala paní Anna Tetická 4 zl.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Pavel Králík položil za vinohrad 4 zl. Ty přijala paní Anna Tetická.

Leta Páně 1658 den památky v Bílú sobotu za horného Pavla Mocka jakož Pavel Králík jest zemřel a zanechal po sobě dvouch synů Jana a Jakuba, kterýžto dotčený vinohrad půl achtele na ně jakožto vlastní jeho syny jest připadl, kdež Jakub na vojnu šel a Jan tu zůstávajíce, takový půl achtele vinohradu frejmarkem dal Mikulášovi Durajovi, avšak na ten způsob, aby ten vinohrad, kterýž jemu Janovi Králíkovi dal, aby byl zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a což náleží sirotkům n[ebožtíka] Mikuláša Bánovského, totiž 24 zl 15 gr, to Mikuláš Duraj tymž sirotkům platiti povinen bude z tohoto půl achtele po 2 zl až do vyplacení summy té. Rukojmě že se s povolením vrchnosti ten frejmark stal, z vůlí vzácně slovutného muže pana Baltazara Fogla, ty časy ouřadníka na panství strážnickém, Jura Sopúšek a Bártek Navrátil S.R.S.A nerozdílnú.

[strana a]
Kup Ondřeje Synka

Letha páně 1630 za horného Martina Kulíška třetí kus těch vinohradů kúpil Ondřej Synek, bratr druhý, za sumu také 30 zl a platiti se nemá také, než když se bude psáti letha 1632 po
4 zl a tak až do vyplnění sumy té rok po roku. A tak jest jim odevzdán horným Martinem Kulíškem z povolením slovutného muže pana Martina Jankového, ty časy zůstávajíc úředníkem na zámku Strážnici. Rukojmě za dílo a placení slíbili Tomáš Charuza a Mikuláš Bánovský S R N.

Jan Podřezalík z Lideřovic

Ten jistý vinohrad Podřezalík Jan z Lideřovic ujal zase po neboštíkovi Ondrovi Synkovi v tej sumě, jakž jej byl neboštík Ondra Synek kúpil, placení podli svrchu psaného zápisu Ondry Synka. Rukojmě za dílo i placení Jan Synek, Martin Žeravý, Pavel Sup z Lideřovic S.R.S. nerozdílnou.
Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška položil Jan Podřezalík z Lideřovic za vinohrad svůj v hoře Leskovce ležící trojích peněz 12 zl. Ty přijal Jan Šlechta z města Strážnice k ruce svej.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška Podřezalík Jan z Lideřovic položil za vinohrad a ty přijala paní Anna Tetická 4 zl.
[strana b]
Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška prodal jest Jan Podřezalík kus vinohradu Mikulášovi Škamelkovi za summu 30 zl. Závdanku položil 22 zl, placení ostatek po 4 zl rok po roku komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jan Ondračka, Mikoláš Hubka S R S N. A co Jan Podřezalík měl na tom vinohradě zaplaceného, ty všecky Mikolášovi Škamelkovi jest pustil. A tak na tom vinohradě Jan Podřezalík ani potomci jeho nic více nemají.

Letha a dne ut supra 1636 za horného Martina Kulíška týž rok při svaté Kateřině Mikuláš Škamelka položil na vinohrad svůj 4 zl ročních peněz za rok 1636. Ty přijal pan Jan Šlechta, totiž 2 zl a paní Anna Tetická 2 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Mikuláš Škamelka položil za vinohrad a ty přijala paní Anna Tetická 4 zl.
Letha 1639 za horného Martina Kulíška Mikuláš Škamelka položil za vinohrad 4 zl. Ty přijala paní Anna Tetická.
Letha Páně 1639 za horného Martina Kulíška položil Václav Škamelka 2 zl. Ty přijala paní Anna Tetická.

[strana a]
Jakož n[ebožtík] Václav Škamelka vinohradu půl achtele napřed na druhé stránce psaného od Jana Podřezalíka z Lideřovic za své peníze koupíc Mikulášovi bratru svému do rejster horenských připsati jest dal a i také jinším nápadníkům jej vyplatil. A potom na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívajíc, roku 1644 Anně ujčinej svej jednu polovici a druhú polovici Mikulášovi bratru svému téhož vinohradu jest poručil, u přítomnosti ouřadu tehdejšího, fojta Jíry Zacheje, purmistra Václava Hudca a jinších osob ouřadních. A takového vinohradu čtvrt achtele Anně, ujčinej téhož n[ebožtíka] Václava Škamelky, do rejster horenských zapsaný nebyl, až roku 1652 z poručení vzáctně slovutného muže pana Daniele Šrajera, ten čas ouředníka na hrabství strážnickém [titul], za horného Martina Kulíška jest Jírovi Mandáskovi i na místě manželky jeho Anny od horného nahoře psaného za volný, zaplacený a žádnému v ničem nezávadný připsati dal a odevzdal u přítomnosti ouřadu tehdejšího, fojta Martina Lišky, purmistra Martina Zacheje, z úřadu Martina Kutáška a jinších osob úřadních z obce Jana Lišky. Rukojmě za dělání a zpravování desátku a zemního J.M.H. náležejícího Adam Jurků a Jan Liška slíbili R.S.A nerozdílnou. A tak Jura Mandásek má zouplna a docela týž vinohrad, kterýž jemu přišel po manželce jeho, zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
A poněvadž Mikuláš Škamelka, bratr vlastní neboštíka Václava Škamelky, vedle připsání vinohradu toho místa tomu dáti odevzdati jest zbraňoval, že bratr jeho týž vinohrad na dvé rozdělil při ostatní hodině, tou příčinú ta věc před vrchnost přišla a z poručení pana ouřadníka ten vinohrad témuž Jírovi Mandáskovi odevzdaný jest.

[strana b]
Přípis Jiříka Mandáska od Juru Škamelky

Leta Páně 1688 dne 13.Februarii za horného Jiříka Chudíka a Štěpána Halaša J.V.H.M. [vincúra] a fojta Martina Navrátila a úřadu Jana Šafaříka a purgkmistra Martina Sixa jakož jest Dorotha, manželka po Mikulášovi Škamelkovi, vinohrad půl čtvrti achtela zdědila po manželu svém v hoře Leskovkách ležící v dolních, poněvadž jako matka vlastní synu svému Jurovi Škamelkovi oddědila za jeho vlastní a žádnému v ničemž nezávadný a zaplacený jakožto po otci svém vlastním. I poněvadž oznámený Jiřík Škamelka tenž vinohrad prodajný učinil, téhož vinohradu půl čtvrti achtele, takový vinohrad půl čtvrti achtele Jiříka Mandáska syn vlastní Jiřík Mandásek takový vinohrad smlouvil a koupil a zaplatil hotovýma penězi za patnácte zlatých morav[ských], ty přijal k ruce své Jiřík Škamelka z dědiny Kněžduba. A tak juž vícej se nemá nač natahovati Dorotha Škamelkova ani Jura Škamelka, ani manželka jeho ani kdo z přátel jejich. Rukojmové za dobré dílo a placení J.V.H.M. zemní dávání a desátku Jura Tomek a Jan Bíla.

[strana a]
Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka prodali nápadníci achtel vinohradu v hoře Leskovce ležící Janovi Dohnalovi za summu 22 zl. Závdanku dal Jan Dohnal jeden kabát, kterýžto kabát přijal Jan Benka za díl svůj a což tak na tom vinohradě náleželo dobírati ještě Anně, ceře n[ebožtíka] Jana Juroňka, na ten čas manželce jeho, summy mimo což upustila 6 zl. A tak Jan Benka na tom vinohradě nemá se nač natahovati ani žádný z potomků jejich Janovi Bílovi nápadníci. A což náleželo na místě sirotka neboštíka Václava Vaníčka, poněvadž jeho v nemoci opatroval, k smrti dochoval i pochovati dal, mimo to což tak na tom upustil, ještě zůstává dopláceti 16 zl mo[ravských], takových šestnácte zlatých z své dobré vůle daroval na chrám Boží kněždubský. A tak tu již Janovi Bílovi nic náležeti nebude. Takové peníze Jan Dohnal má platiti rok po roku podle ourody a hory práva po 2 zl až do vyplnění summy těch šestnácti zlatých. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Krčmář a Jan Bíla slíbili R S A nerozdílnú.
A tak jest mu odevzdán za volný horným svrchu psaným.
[strana b]
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Jan Dohnal za vinohrad svůj a dal ¼ vína, za 22 ½ krejcaru se jemu poráží takové víno. Přijal Jura Mandásek do kostelního vína.

[strana a]
Kup Jury Petruchy z Kněžduba od Jana Tvarůžka oba z Kněžduba

Leta Páně 1712 dne 13.Marti za horného Rolenca Kučery, vincúra Jana Tomečka, písaře toho času Valenty Kučeříka činí se tato pamět, kúpil Jura Petrucha kováč od Jana Tvarůžčíka, obadva z Kněžduba, 1 achtel vinohrada v hoře Leskovci za sumu 6 zl a za 4 m[ěřice] rži, každý zl[atý] počítajíc po 60 kr, za volný, svobodný a v ničem nezávadný, nebude se žádný z erbu jeho na ten vinohrad nač natahovat, než Jura kováč bude moci na časy budoucí a věčné užívat. A jest mu horným svrchu psaným odevzdán. Rukojmě za dobré dílo slíbili rukú dáním Jan Jurák a Jan Tomeček.
[strana b]
Kup Jury Ožvoldy na jeden půl ½ achtela vinohradu v hoře Leskovej
za sumu 4 zl 15 kr od Jana Krajse, oba z Lideřovic. Stalo se za horného Jana Čambale, vincúra Rolenca Kučery, pudmistra Martina Skaláka, fojta Martina Fuska. A tak jest odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný, aby užíval na časy budúcí. Datum v Kněždubě dne 27.Oktobris roku 1720.
Item zase ten Jura Ožvolda ujal jednu úlehlu v hoře Leskovej jeden ¼ achtela. A tak jemu jest před právem zvrchu psaným také odevzdaná, aby užíval na časy budúcí. Datum v Kněždubě dne 27.Oktobri[s] roku 1720.
písař Jan Říha

[strana b]
Kup Jana Podolana, souseda kněždubského, na jeden vinohrad v Kuních horách

Leta Páně 1760 dne 3.Marti za horného Martina Miroša stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že Jan Podolan kúpil od Pavla Jozefjáka ¼ achtela vinohrada v Dobrých horách, kúpený jest za 7 zl 30 kr, kterýžto vinohrad leží z jednej strany horní Jana Janíka a z druhé strany Pavla Kolesíka. Však ale z tú výminkú, aby se žádný více Podolanovi na takový nedotazoval, ale on jako ze svým vlastním moc a právo činiti, odprodati komukoliv. Stalo se u přítomnosti dne ut supra

Martin Miroš horný
Pavel Raška písar

[strana a]
Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška z povolením vrchnosti týž hornej Martin Kulíšek budouce ten kus vinohradu pustý [další text zcela vybledlý a nečitelný].
Leta Páně 1650 za horného Martina Kulíška položil Martin Zachej za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal pan Martin Čanady ze Skalice na místě paní Angeliny.
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška položil Martin Zachej za vinohrad svůj 2 zl. Kteréž peníze přijal pan Martin Čanady ze Skalice na díl paní Angeliny, manželky své a cery n[ebožtíka] pana Eremiáše Michálka z Čachtic.
Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka položil Martin Zachej za vinohrad svůj za rok 1652 2 zl. Kteréž přijala paní Angelina na nápad svůj k ruce svej.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Martin Zachej za vinohrad svůj 2 zl. Kteréž peníze přijal pan Martin Čanady ze Skalice na díl paní Angeliny manželky své.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Martin Zachej za vinohrad svůj za rok 1654 a 1655 dvojích peněz 3 zl. Kteréžto peníze přijal p[an] Martin Čanady na místě paní manželky své.
[strana b]
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Martin Zachej za vinohrad svůj 2 zl. Takové peníze přijal p[an] Martin Čanady ze Skalice na místě paní Angeliny manželky své.
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka položil Martin Zachej za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijala paní Angelina ze Skalice.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položila Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi Zachejovi, za vinohrad svůj za rok 1659 a 1660 2 zl. Kteréžto peníze přijala paní Angelina k ruce svej.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položila Manda, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi Zachejovi, za vinohrad svůj za rok 1660 1 zl. Kteréžto peníze přijala paní Angelina k ruce svej.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta Michal Marek položil a dal obilé za vinohrad náležející Matějovi, synu n[ebožtíka] Martina Zacheje, 1 zl. Takové peníze aneb obi[lé] v penězích přijala paní Angelina za Skalice, obilé se dalo roku 1665.
Item za téhož horného Klimenta Kornúta Jakub Zahradník položil za rok 1667 peněz 1 zl hotových. Kteréž do města Skalice paní Angelina přijala k ruce svej.
Item za rok 1668 za téhož horného Jakub Zahradník položil za vinohrad Matěje, syna n[ebožtíka] Martina Zacheja, jakožto švakra svého, oddělal dílem vinohradním na Tasovsku řezem taháním, kole zbíráním, který činí 51 krej[carů], hotovými penězi 19 krejcarů moravský zlatý. A tak Jakub Zahradník na místě Matěje švakra svého ten vinohrad doplatil náležitě a paní Angelina nemá se nač natahovati ani potomci její.

[strana a]
[první zápis zcela vybledlý a nečitelný]

Leta Páně 1649 za horného Martina Kulíška jakož týž vinohrad Jakub Šuvart ujmúc úlehlu v sumě, jakž nahoře psáno stojí, preč ušel a peníze na témž vinohradě náleží urozenému panu Martinovi Čanadymu na místě paní manželky jeho, ceře pana Jeremiáše Michálka z Čachtic. Týž vinohrad z povolení urozeného a statečného rytíře pana Jana Klouka [titul], ouředníka tehdejšího na Strážnici, jest prodán Mikulášovi Královi za sumu 25 zl, platiti jej má po 2 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Adam Bílů a Václav Krčmář S.R.S.N. A tak ty peníze náležeti budou spravedlivě p[anu] Martinovi Čanadymu a jsou jemu připsané z povolení vysoce urozeného pána pana Františka svaté Říše římské hraběte z Makni [titul].
Leta Páně 1650 za horného Martina Kulíška položil Mikuláš Král za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal p[an] Martin Čanady ze Skalice na místě paní manželky své.
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška položil Mikuláš Král za vinohrad svůj 2 zl. Kteréž přijal p[an] Martin Čanady.

[strana b]
Item více v roku 1650 za téhož horného Martina Kulíška Mikuláš Král dělajíce vinohrady panu Martinovi Čanadymu oddělal 2 zl moravské 25 krejcarů.
Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka položil Mikuláš Král za rok 1652 2 zl. Kteréžto peníze přijal pan Martin Čanady ze Skalice na místě paní Angeliny manželky své.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Mikuláš Král za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze zůstávajíc při právě horenském týž horný svrchu psaný vydal jich panu Blanenskému do Strážnice a pan Martin jich přijal.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Mikuláš Král za vinohrad svůj za rok 1655 totiž 2 zl. Kteréžto peníze souvydány panu Martinovi Čanadymu ze Skalice na díl paní manželky jeho z poručení urozeného a statečného rytíře pana Wolfa Ludvíka Hecera, na ten čas ouředníka na Strážnici.

Leta Páně 1655 za horného Jakuba Tomka stal se frejmark mezi Mikulášem Králem a Pavlem Mockem, sousedů kněždubských [Další text vybledlý a nečitelný].

[strana a]
K u n í h o r a

Jíra Černíček

Leta Páně 1675 za horného Pavla Mocka prodal týž horný čtvrt achtela vinohradu v hoře Leskovce Jakubovi Zahradníkovi za summu 6 zl mo[ravských], v pěti zlatých přijal jednu klisnu a jedno vědro vína má dáti z příštího oužitku, kteroužto klisnu přijal Pavel Mocek k ruce svej. Když to vědro vína dá, bude mít vinohrad Jakub Zahradník zaplacený. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dělání a doplacení toho vinohradu Ondra Čechů a Pavel Mocek slíbili R.S.A nerozdílnú.

Kup Frantza Dobša z Kněžduba na jeden čtvrtec achtela vinohrada v hoře Kuní krajina od Jury Mičařa

Leta Páně 1739 dne 20.Marti za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Chudíka, purgmistra Martina Křižana, fojta Jana Vaculíka a ouřadu přidaného činí se tato pamět neb zápis, že jest koupil Frantz Dobeš z Kněžduba ¼ achtela vinohrada od Jury Mičara za sumu 3 zlr, kterýžto vinohrad leží od Leskovského járka krajina a od Dobrých hor vedle Jury Mandáska. A tak má Frantz Dobeš za zaplacený a v ničemž nezávadný, k užívání svobodný. Za dobré dílo sousedé a rukojmí z obúch stran, dne a roku ut supra.

[strana b]
Leta Páně 1690 za horenství Jiříka Chudíka ujal sobě Jan Šmach čtvrt achtele vinohradu v hoře Kuních horách, totiž úlehlu na kreftování, s povolení vrchnosti, s keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let J.V.H.Mti. A tak se odevzdává Janovi Šmachovi za zaplacený, v ničem nezávadný, poněvadž byla úlehla. Rukojemníci za dílo Adam Špiruda a Martin Klimek S R S a nerozdílnú.

Leta Páně 1722 dne 26.Aprilis Jura Nejedlík ujal sebje úlehlu jeden štvrtec vinohrada v hoře Kuní, ležící vedle Pavla Křižana z jednej strany, z druhej strany vedle Jana Břečky, na kterú sa činí tento zápis, toho času za horného Jana Čambale, vincúra Rolenca Kučery za vlastní a slobodnú a nemá se mu žádný co na ňu více natahovat, ale bude slobodný i [ze] svýma dítkami věčitě ji užívati.

[strana a]
Kup Martina Kajdorusa od Martina Smolaře jeden štvrtec vinohradu
za 1 zl 30 kr hotové peníze, které Martin Smolař přijal. Tak se Martinovi Kajdorusovi odevzdal za volný, svobodný.
U přítomnosti horného Štěpána Halaše. Rukojmí Jan Vančík a Martin Křižan za dobré dílo, dne 30.Novemb[ris] 1701.

Leta Páně 1723 dne 10.Augusti Jura Komoň ujal sobě ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní, ležící z horní strany vedle Jana Tomka, z druhej strany vedle Pavla Bartoška, na kterú se činí tento zápis, toho času za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana za volný a slobodný a v ničemž nezávadný a nemá se mu žádný nač více natahovat, ale bude slobodný i [ze] svýma dítkami věčitě ji užívat.

[strana b]
Leta Páně 1684 za horenství Václava Jurkového ujal sobě Ja[n] Komoň čtvrt achtele vinohradu v Huní hoře totiž úlehlu na kreftování, z keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak se odevzdává Janovi Komoňovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dobré dělání Jan Nadošek a Mikuláš Tomek S R S a nerozdílnú.

Leta Páně 1724 dne 21.Januarii za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana, úřadu purmistra Jana Svobody, konšelů Mikuláše Miroša, Jana Duraja odevzdává se ½ achtela vinohrada v hoře Kuní Jozefovi Tomkovi za volný a slobodný a v ničemž nezávadný a bude mocný [s] svú manželkú i z dítkami svými na časy budúcí a věčité užívat.

Leta Páně 1724 [dne] 21.Januarii za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana, úřadu purmistra Jana Svobody, konšelé Mikuláše Miroša, Jana Duraje odevzdává se ½ achtela vinohrada v hoře Kuní Martinovi Tomkovi za volný a slobodný a v ničemž nezávadný a bude mocný [s] svú manželkú i z dítkami svými na časy budúcí a věčité užívat.
[strana a]
Letha Páně 1692 dne 13.Martii činí se tento zápis, že jest Jan Komoň [v Pánu odpočívající] ujal půl achtele vinohradu na vysazování a kreftování k oužitku svému. A poněvadž dle J.V.H.M. pána na Strážnici polhocení obyčejně se dává do 6 leth a po vyjití téhož termínu bude povinen zemní a desátek jakožto milostivej vrchnosti oddávat nápadníci z téhož vinohradu k obci kněždubskej. Má platit do zaplacení summy sedmi zlatých morav[ských], když bude jedna bečka vína, 1 zlm a když bude 2 v[ěder], půl zlatého, ta pozůstalá vdova povinna bude platit. Stalo se za horného svrchu psaného Štěpána Halaše a fojta Martina Navrátila a purgkmistra Martina Svobody.

Letha Páně 1725 dne 10.Decembris koupil Martin Thomek za
5 zl štvrtec vinohradu v hoře Kuní od vdovy Anny Mikulíčky za horenství Rolenca Kučery horného a vincúra Štěpána Křižana, všichni z Kněžduba, aby dnes nebo zejtra žádný se na něj dotazovati nemohl.

[strana b]
Kuní hora

Kúpil Tomáš Říha ¼ achtela vinohrada od Martina Tomka jináč Kovářa

Leta Páně 1727 dne 29.Januaris za horného Lorenca Kučery a vincúra Jana Bíle kúpil zvrchu psaný Tomáš Říha od Martina Tomka ¼ achtela vinohrada v Kuních horách za summu 6 zl. A tak se jemu připisuje za volný, v ničemž nikdy nezávadný, aby se z herbu Tomkového nikdy žádný nenatahoval. A to sú oba súsedi a obyvatelé kněždubščí.

Přípis Jana Zahradníka na ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní,
z jednej strany Pavel Mandásek a z druhej strany Jura Užičář ležítcí, jest koupený od Jana Šantavého také s Kněžduba

Letha Páně 1735 dne 18.December za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka výš dotčený Jan Zahradník s Kněžduba od Jana Šantavého vinohrad, avšak vítcej úlehla byla, však se připisuje za volný a svobodný a v ničemž nezávadný a za 2 zl placení. Nemá se jemu vítcej na týž natahovati a Jan Zahradník z manželkú i dítkami svými slobodně užívati. Pročež se jemu při úřadě horenském připisuje na budútcí časy.
[strana a]
Kup Jury Trky z Kněžduba od Jana Čambale mladého také
z Kněžduba

V roce 1717 dne 12.Septem[ber] stala se domluva, že u přítomnosti horného Jana Čambale staršího, vincúra Jury Polešáka, pudmistra jest Martina Chudíka, fojta Mikule Miroša, úřadů k nim přidaných Martina Fuska, Tomáša Zahradníka, Matěja Konečného, Martina Zahradníka, a tak jest kúpený za sumu 2 zl a v ničem nezávadný, že može volno užívat i ze svú malženkú[!] i z dítkama, dyby mu byl na prodaj, može zas prodat komu chce v hoře Kuní ležící. Datum v Kněždubě dne 12.September v roce 1717. horný Jan Čambala

Leta Páně 1755 dne 20.Octobris Jozef Doležal z Kněžduba koupil půl štvrtky vinohradu v hoře Závistnej od vdovy Tomkovej za 5 zl a 30 kr za svobodný, volný a v ničem nezávadný na budoucí časy tím právem a mocí užívati i potomci jeho. Za horného Jana Klimka, Jury Konečného purgmistra, Martina Sajana fojta, písařa Martina Janečka.

[strana b]
Jan Páníček [škrtnuto]

Kup Jana Petrových z Tvarožnej Lhoty na ¼ acht[ela] vinohrada v Kuních horách

Leta Páně 1741 na den s[vatéh]o Matěja za horného Jana Jozefjáka, vincúra Mikuláše Skaláka činí se tento zápis, že jest prohandloval Jan Petrův od Tomáša Palíka ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní, ležící po horní strany vedle Jury Bačíka a po dolní Jozefa Konečného, za který jemu dal Tomášovi Palíkovi ¼ [achtele] v hoře Veselej. A tak žáden žádnému nic nedodal a má Jan Petrových takový vinohrad k užívání svobodný a v ničemž nezávadný. Za dobré dílo sousedé z obúch stran rukojmí. Roku a dne ut supra.

Tomáš Palík z Kněžduba na ¼ acht[ele] vinohrada v Kuní hoře

Leta Páně 1737 dne 14.Julii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Chudíka, purgmistra Martina Křižana, Jury Břečky činí se tato pamět a zápis z vědomí a poručení urozeného pana hejtmana Václava Ertla, že jest z panství ušel do Uher Jan Křižan, po kterémž pozůstal ¼ acht[el] vinohradu v Kuní hoře, kterémužto odejití vinohrad vzatý byl k panskej ruce a pak od milostivej vrchnosti takový vinohrad odkoupil Tomáš Palík a na canceláři hejtmanském zaň složil hotových peněz 5 zl 30 kr. Leží ten vinohrad z jednej strany vedle Jury Bačíka a z druhej strany vedle Jozefa Konečného. A tak má Tomáš Palík k užívání svobodný i jeho dítkám, může on takový vinohrad poručit, prohandlovat, prodat, jak jeho vůle vlastní bude. Za dobré dílo rukojmí sousedi z obúch stran. Dne a roku ut supra.
[strana a]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Martin Surý ujal čtvrt achtela vinohradu v Kuní hoře ležícího a poněvadž nejaký začátek v tejž úlehli Václav Škamelka učinil z konca, za touž prácu jeho Martin Surý položil 2 zl a Václav Škamelka jich přijal k ruce svej. A tak Martin Surý má túž úlehlu zaplacenú, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití 5 let. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dobré dělání Matěj Pala a Jozef Bilík S.R.S.N.

Jana Orla
Kúpil jednu čtvrtku vinohradu od Martina Smolařa ležící v Kuní hoře, poněvadž nějaký kouštěk začátku vysazeného jest při ní, za tu prácu a vysazení položil Jan Orel tři moravské zlaté hotových peněz, kteréžto peníze přijal k ruce svej Martin Smolař, nemá se nač natahovati ani kdo s jeho přátel. Odevzdán toho času horným Jiříkem Chudíkem a J.V.H.M. vincourem Štěpánem Halašem. Rukojemníci za dobré dílo a povinnosti odbývání J.V.H.M. Jan Bíla a Stěpán Lukšík, písařem toho času Jan Šedý, písař kněždubský, 1690 dne 7.Marti.

[strana b]
Jiřík Školník z Lideřovic

Letha Páně 1695 dne outerý svatodušní za horného Štěpána Halaša koupil Jiřík Školník z Lideřovic jednu čtvrtku vinohradu v Kuní hoře od Jana Orla z města Strážnice za třináct rejnských hotové peníze, kteréžto Jan Orel přijal k rukám svým. Nemá se nač natahovati ani manželka a dítky jeho, nýbrž Jura Školník spolu s manželkou svou a dítkami sobě odevzdaný k užívání na časy budoucí mají. Odevzdán horným svrchu psaným. Rukojmové za dobré dílo a milostivé vrchnosti zemního a desátku dávání Michal Klicikar a Jan Kornút S.R.S.

[strana a]
Martina Smolařa

Letha Páně 1690 dne 7.Martii za horného Jiříka Chudíka a J.V.H.M. vincoura Štěpána Halaša a u přítomnosti Martina Navrátila, toho času kněždubského fojta, ujímá sobě Martin Smolař čtvrt achtele vinohradu v Kuní hoře ležící, kterážto oulehla byla od 30ti let prázdná, bez žádného kopání a řezání ležela. I poněvadž nebo[žtík] Martin Surý jinak Smolař byl ji prvotně 1659 koupil a jí hospodářem byl, jakožto syn vlastní po otci svém ujímá sobě tu úlehlu na kreftování a vysazování, kdež podle patentu J.V.H.M. uděluje se jemu do šesti let polhotcení bez zemního a desátku dávání a po vyjití 6 let bude povinen J.V.H.M. zemní a desátek dávati. A poněvadž jakož otec milý měl třinácte zlatých mor[avských] zaplacené na tejž úlehli, co se ostatních peněz sirotkům placení dotýče, budou moci na druhej polovici hledat vedle tej ¼ vinohradu. Rukojemníci za dělání tejž oulehle vinohradu Jan Orel a Štěpán Lukšík, toho času písařem Jan Šedý.

[strana b]
Leta Páně 1749 dne 28.Aprili za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Tomáš Otrhálek ze Znorov ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní, z jednej strany Jana Motyčky a z druhej strany svého prvej koupeného od Jana Macha z Lideřovitz za sumu 33 zl hotových peněz. Tak se jemu vyšej psanému Tomášovi Otrhálkovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný na časy budoucí. Dne a roku ut supra.

[strana a]
Kup Jury Škamelky od Vaška Zákrska, obú z Kněžduba

Leta Páně 1713 dne 12.Marti za horného Rolenca Kučery a vincúra Jana Čambale činí se tato pamět, že jest kúpil Jura Škamelka půl štvrtca achtela vinohrada od Vaška Zákrska v Kuní hoře, kterýžto vinohrad nebyl kopaný od 40 let, a tak ho ten Jura Škamelka kúpil od téhož Zákrska za sumu za 3 zlr 30 kr, kteréžto peníze přijal Zákrsek k ruce svej. A tak Škamelkovi jest horným svrchu psaným odevzdán za volný, slobodný a v ničem nezávadný, nemá se mu nač natahovat a nikdo z erbů žádných. Za dobré dílo a placení zemní a desátek Jan Mančík a Jan Špiruda slíbili S.R.S. a nerozdílnú. Stalo se leta ut supra.

Kup Jury Suchánka z Liderovic na jeden vinohrad v Kuní hoře půl čtvrtca acht[ele]

Leta Páně 1761 dne 1.Septembris stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest kúpil Jura Suchánek z Liderovic ½ čtvrtca achtela vinohrada v Kuní hoře od Pavla Užičára z Kněžduba za 7 zl, ležící z dolní strany Jury Duraja ze Znorov a z horní strany jest pustá úlehla. Kterýžto vinohrad se tomuž Suchánkovi připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy. Jenž se stalo za času Martina Miroša horného.

Pavel Raška písař

[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Přípis Pavla Holúbka na jeden vinohrad pod 3/8 acht[ele] v Leskovkách od Martina Studénky

Leta Páně 1798 dne 29.Aprila činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Pavel Holúbek jeden vinohrad, však nedělaný, pod 3/8 v hoře Leskovkách od Martina Studénky, který on po svej mateři zdědil, za sumu hotových peněz sedm rýnských, pravím 7 zlr, z jednej strany Barbora Pížova a z druhej strany Martina Vítka. Pročeš jemu Holúbkovi do tohoto urbáře za svobodný a v ničem nezávadný [se] připisuje a odvádí, takže Martin Studénka nikdy více a na věčné časy se potahovati nemá ani nemůže. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Paul Špiruda fojt
Jan Liška úřadní
Martin Studénka odprodatel

Přípis toho Pavla Holúbka

Leta Páně 1798 dne 28.April[is] činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Paul Holúbek jeden vinohrad pod ¼ v Krátkých od Ondráša Němečka za sumu hotových peněz 5 zlr, z jednej strany Matúš Zrníček a z druhej Mikula Kadubec. Pročeš se jemu Pavlovi Holúbkovi takový vinohrad do tohoto urbáře za svobodný a v ničem nezávadný na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí, takže žáden více z rodu Němečkového na takový vinohrad se dotazovati nemá a míti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Paul Špiruda fojt
Jan Liška úřadní
Ondra Němeček odprodatel

[strana b]
Úlehla Václava Zákrska

Leta Páně 1713 dne 12.Marti za horného Rolenca Kučery, vincúra Jana Čambale ujal sobě úlehlu ten Zákrsek nedělanú ani nekopanú od 40 let, dle patentu od J.V.M.H. na 6 r[oků] od zemního a desátku, nemá se na ňu nač natahovat ani žádný z rodu ani s cizích. A jest mu z povolením vrchnosti horným svrchu psaným odevzdán. Stalo se dne a leta ut supra.

Kup Václava Cívky

V hoře Kuní vyhandloval od Vaška Říhy [následuje nečitelný a zkomolený text]. Co se stalo leta leta Páně 1746 dne 16.máje za horného Jana Jozefjáka a vincúra Jury Křižana.

[strana b]
Letha Páně 1753 d[ne] 15ho Novembris za horného Jana Klimka činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Jura Tomeček
z Znorov půl achtela vinohrada v hoře Kuní od Petra Zahradníka z Liderovitz za summu hotových peněz 32 zl, ležící mezi sousedy Martina Sajana z Kněžduba a z druhej strany Jozefa Otrhalíka z Znorov. Kdežto se vyšej psanému kupiteli za volný a v ničem nezávadný při právě horenském připisuje a odevzdává a nic se mu žádný natahovati nemá a jak ze svým vlastním činiti svým. Actum v Kněždubě d[ne] a roku zvrchu psaném.
Martin Staroba písař obecní

Kup Václava Tomečka ze Znorov

Stalo se leta Páně 1759, ža jako súce Václav Tomeček kúpil jeden štvrt achtela vinohrada od Jozefa Fojtíka ležící v hoře Kuní, z jednej strany Václav Cívka a z druhej strany Jan Tomeček. A tak kúpil sobě volný, v ničem nezávadný a tak povinnosti všecky povinen bude. Stalo se za horného Jana Křenka, fojta Martina Sajana, pudmistra Jana Konečného, písaře Martina.
[strana a]
Leta Páně 1744 dne 11.Oktobris za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana, purgkmistra Martina Sajana, fojta Jana Poletka a ouřadních Martina Křižana, Martina Miroša, Martina Chudíčka, Pavla Pale, Martina Chudíka, Jury Pale činí se tento zápis neb pamět, že jsou koupili Martin Sajan, ten čas purgkmistr kněždubský, a Štěpán Lukšík, soused podobně z Kněžduba, jednu boudu Poletkovskú řečenú od Pavla Holubíka a Jury Kašpara, oba z Lideřovitz, pod Kuní horou ležící při kraji od Dobrých hor za sumu 6 zl 45 kr. A tak se jim vyšej psaným, totiž Martinovi Sajanovi a Štěpánovi Lukšíkovi připisuje a odevzdává na časy budoucí a budou mocti užívati z manželkami a dítkami svými za volnú, slobodnou a v ničem nezávadnú. Stalo se dne a roku zvrchu psaného ut supra.

[strana b]
Přípis Pavla Slížka z Liderovitz

Leta Páně 1751 dne 17.Aprilis za horného Jury Chudíka, purgmistra toho času Jana Vaculíka, fojta Martina Sajana stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Pavel Slížek z Liderovitz jeden štvrtec achtela vinohrada v hoře Kuní od Jury Cibulky z Kněžduba za summu 9 zl, ležící mezi sousedy z jednej strany Vašek Cífka z Kněžduba a z druhej strany Jura Komoň z Liderovitz. Kdežto se mu zvrchu psanému kupiteli připisuje a odevzdává při právě horenském na časy budoucí k užívání. Actum v Kněždubě dne a roku zvrchu psaného.

Martin Staroba písař obecní

Leta Páně 1779 dne 23.Decemb[ris] stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Martin Stánec kúpil od Václava Zahradníka vinohrat[!] pod 1 ½ m[ěřice] v hoře Kuní, z jednej strany vedle Martina Sečky, z druhej pak strany vedle Martina Kozumplíka za sumu 38 zl na ten a takový spůsob, že s ním na věčné a budoucí časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Paul Kučera horný
[strana a]
Prípis Pavla Motyčky z Liderovic

Leta Páně 1773 dne 7.Novembris činí se tento zápis neb pamět, že Martin Motyčka z Liderovic užíval v hore Kuní dva vinohrady, tak zvrchu psaného roku, on Martin Motyčka z těch vinohradů jakožto bratr zase Pavlovi Motyčkovi dobrovolně popustil.

Item prípis zase Jozefa Motyčky z Liderovic

Dne a roku zvrchu psaného [1]773 tím podobně on Martin Motyčka zase ten druhý vinohrad popustil svému bratrovi druhému Jozefovi Motyčkovi v hoře Kuní. Pročeš ty a takové vinohrady oba tem dvúm bratrům se zde pri horenském právě do tejto knihy zapisují a v ničem nezávadné odvádějí na věčné a budúcí časy. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Staša horný a spolu i purgkmistr
Pavel Raška písař

[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Prípis vdovy po Janu Ondráškovi z Kněžduba na 1 vinohrad v hoře tak se jmenující V zadních

Leta Páně 1774 stala se dobrovolní domluva, že jest Kača Ondráškova měla svůj vinohrad tak se jmenující V zadních jeden ¼ vedle Martina Hradeckého z Liderovic, ona ale takový svojí nevěstě Anči dnes dolu psaného datum odvedla na věčné a budúcí časy za svobodný a v ničem nezávadný. Jenž se stalo dne 3.Martii [1]774.
dožádaní svědké Jan Staša horný
Jan Macháček úřad
Jan Němeček soused
odevzdavatelkyně Kača Ondráškova

Přípis Martina Tomka z Lideřovitz na 1 kúsek vinohrada pod výsevkú 3 štvrti ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1782 d[ne] 5.mája stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Martin Tomek od Jury Tomka koupil 1 kúsek vinohrada pod výsevkú 3 štvrti, ležící v Kuní hoře z jednej strany vedle Jana Petrákového, z druhej pak strany vedle Anoša Vaverky na ten a takový spůsob, aby on s ním na věčné a budoucí časy vládnúti a jej užívati mohl. Jenž se stalo ut supra. Jan Píža horný
Jozef Lichtneger písař

[strana a]
Přípis Pavla Kurivijala z Lideřovitz na 1den kúsek vinohrada, který koupil od Jana Slížka též z Lideřovitz v hoře Krátkých Závistných pod výsevkú jednej štvrti za summu 3 zl 30 kr, súsedí z jednej strany vedle Mart[ina] Šafaříka a z druhej strany vedle Jury Holubíka na takový spůsob, aby on s ním vládnúti [a] jej užívati mohl na věčné časy. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] 14.Februari [1]784.
Mart[in] Křižan horný
Jan Daněk ouřad[ní]
Jozef Lichtneger písař

Přípis Pavla Stánca též z Lideřovitz na 1den kúsek vinohrada, který koupil od Jana Svobody v Dobrých horách, ležící z jednej strany vedle Mart[ina] Stánca a z druhej strany vedle Mart[ina] Tomka pod výsevkú 1 měřice za summu hotových peněz 30 zl na ten spůsob, aby s ním na věčné a budúcí časy vládnúti a ho užívati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě dne 17.Febr[uari] [1]784. Mart[in] Křižan horný
Jan Daněk ouřad[ní]
Jozef Lichtnegr písař

[strana b]
Přípis Jana Užičářa mladého na 1 kúsek vinohrada úlehle v Dolních horách pod výsevkú 1 měř[ice]

Leta Páně 1784 d[ne] 13.mája činí se tento zápis aneb pamět, že jest sobě Jan Užičář mladý ujal 1 kúsek vinohrada úlehle v Dolních horách pod výsevkú 1 měř[ice], ležící z jednej strany vedle Pavla Pekárka a z druhej strany se neví. Pročež se jemu taková na věčné a budoucí časy připisuje a odevzdává. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Mart[in] Křižan horný
Jan Daněk ouřad[ní]

Item témuž Janovi Užičářovi výž psanému se připisuje zas
1 kúsek vinohrada úlehle též v Dolních horách pod výsevkú
1 m[ěřice], ležící z jednej strany vedle Jury Janíka a z druhej strany vedle Mikula Užičářa. Pročež se jemu taková na věčné a budoucí časy připisuje a odevzdává. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] a roku ut supra.

Mart[in] Křižan horný
Jan Daněk
Jura Bíla ouř[adní]
Jura Koneč[ný]

[strana a]
Přípis Pavla Pekárka na 1 kúsek vinohrada úlehle v hoře Dobrej pod výsevkú 1 měřice.

Leta Páně 1784 d[ne] 13.mája činí se tento zápis neb pamět, že jest Pavel Pekárek ujal sobě od vdovy Svobodky 1 kúsek vinohrada úlehle v Dolních horách pod výsevkú 1 měřice, z jednej strany vedle Jana Užičářa a z druhej strany vedle pustého, kterýž ona mu dobrovolně popustila. Pročež se jemu taková na věčné a budoucí časy připisuje a odevzdává. Jenž se stalo v Kněžd[ubě] ut supra.
Mart[in] Křižan horný
Jan Daněk
Jura Bíla ouřad[ní]
Jura Koneč[ný]

[strana b]
Přípis Pavla Macháňa ze Znorov na 1den kúsek vinohrada v hoře Leskovej

Leta Páně 1785 d[ne] 25.Septembris stal se dobrovolný kup a prodaj mezi následujícími osobami, totiž že Paul Macháň ze Znorov koupil od Jozefa Eliáše z Kněžduba 1den kúsek vinohradu v hoře Leskovej pod 1 ½ m[ěřice] za summu hotových peněz
23 zlr, ležící z jednej strany vedle Jury Laciny a z druhej strany vedle Mart[ina] Chudíčka starého. Kterýžto vinohrad se u přítomnosti nás níže psaných tomu Paulovi Macháňovi do tohoto urbáře na věčné a budoucí časy připisuje a za jeho vlastní odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.

Mart[in] Křižan horný
Tho[máš] Myslík úřadní
Joz[ef] Lichtneger písař

[strana a]
Přípis Jury Ožvolda z Lideřovitz na 1 kus vinohradu v hoře Kuní

Leta Páně 1786 d[ne] 10.Junii stal se dobrovolný kup a prodaj mezi následujícíci osoba[mi], totiž že Jura Ožvolda z Lideřovitz kúpil od vdovy Lukšíčky 1den vinohrad v hoře Kuní pod 1 ½ měř[ice] výsevku za su[mu] hotových peněz 40 zlr, ležící z jednej strany vedle frýdu a z druhej strany vedle Jana Třísky. Item on Jura Ožvolda zaplatil a odkúpil 1 búdu v témž vinohradě, kteráž patřila Janovi Třískovi tři díly a vdově Lukšíčce 4tý díl, za kterú dal Janovi Třískovi 15 zlr a vdově Lukšíčce 5 zlr, pročež všechno, vinohrad i búdu za
60 zlr. Což se jemu obje za vlastní na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo u přítomnosti nás níže psaných v Kněždubě d[ne] ut s[upra].

Jan Miroš horný
Jura Nejedlík rychtář
Jura Břečka ouřad[ní]
Mart[in] Hudeček a svědkové
Jozef Lichtneger písař

[strana b]
Pusté

Přípis Jana Bartoška z Lideřovitz na 1den vinohrad v hoře Leskovej

Leta Páně 1787 d[ne] 12.Aprilis stal se tento zápis neb pamět, že jest Jan Bartošek z Lideřovitz kúpil od Jana Šavary z Kněžduba 1 den vinohrad v hoře Leskovej pod 1 ½ m[ěřice] výsevku za sumu hotových peněz 38 zlr, ležící z jednej strany vedle Mart[ina] Studénky z Kněžduba a z druhej strany vedle Václ[ava] Myslíka dto. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře za vlastní a v ničem nezávadný na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] 12. ut supra.
Jan Miroš horný
Mart[in] Říha ouřadní
Jozef Lichtneger písař

[strana a]
Přípis Jozefa Petruchy na 1 úlehlu pod 1 4/8 měř[ice] od Antonína Zubalíka v hoře Vlčí

Leta Páně 1794 dne 31.Juni činí se tento přípis aneb pamět, že jest kúpil Jozef Petrucha jednu úlehlu pod 1 4/8 měř[ice] od Antonína Zubalíka z Hrozno[vé] Lhoty za sumu hotových peněz čtyry rýnské, id est 4 zlr, na věčné a budúcí časy se jemu taková úlehla připisuje a odevzdává, z jednej strany vedle Jury Šafaříka a z druhej vedle jeho úlehle. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.
Jan Píža horný
Frantz Tiefenbachr úřadní
Jura Šantavý
Jan Slovák úřadé
Jan Liška

Item leta Páně [1]797 dne 4.Januari odkúpil nadjmenovanú úlehlu Jozef Petrucha od toho Antonína Zubalíka zasej pod
1 4/8 měř[ice] za 5 zlr, z jednej strany vedle Jury Šafaříka a z druhé pak strany Jana Miroša mladého, kteréšžto úlehly Vlčí pod 3 měřice dělá, s kterýma on Petrucha na věčné časy a budoucí vládnúti mocti bude. Jenž se stalo dne ut sup[ra].

Tomáš Nejedlík horný
Jura Šantavý
Martin Hudeček úřadé
Tomáš Chudík

[strana b]
Přípis Jozefa Petruchy na jeden vinohrad pod 1 měř[icí] od Jury Bartoška v hoře Vlčí

Leta Páně 1794 dne 31.Junii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jozef Petrucha od Jury Bartoška jeden vinohrad pod 1 měřicú v hoře Vlčí za sumu hotových peněz třiceti jeden rýnský, id est 31 zlr, z jednej strany vedle Jozefa Píže a z druhej strany Jana Škamelka. Pročeš se jemu Jozefovi Petruchovi takový vinohrad do tohoto urbáře za vlastní a v ničem nezávadný na věčné a budúcí časy připisuje a odevzdává. V Kněždubě dne ut supra.

Jan Píža horný
Frantz Tiefenbachr
Jura Šantavý úřadé
Jan Slovák
Jan Liška

[strana a]
Přípis Franza Tománka ze Znorov na jeden vinohrad pod 1 měřicú v hoře Leskovkách od Jury Sečky

Leta Páně 1798 dne 1.máj[e] činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Franz Tománek jeden vinohrad pod 1 měřicú v hoře Leskovkách od Jury Sečky za sumu hotových peněz dvaceti [zlatých] 30 kr, z jedné strany Jana Mrkvy a z druhej Martina Jančára. Pročeš se jemu Franzovi Tománkovi takový vinohrad na věčné a budoucí časy svobodný a v ničem nezávadný připisuje a odvádí do tohoto urbáře, tak aby on na věčné a budoucí časy s takovým vinohradem vládnúti mohl a on Jura Sečka ani jeho erbové a potomci na takový vinohrad se potahovati právo nemají a míti nebudou. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Martin Staša horný
Martin Křižan úřadní
Tomáš Myslík
+ Jura Sečka odprodatel

[strana b]
Pan Jeremiáš

Letha Páně 1617 prodal jest achtel vinohradu Jiřík Nezdenský v hoře Kuní urozenému a statečné[mu] rytíři panu Jeremiášovi Michálkovi z Čachtic za summu 100 zl a hnedky při odevzdávce závdanku položil urozený pan Jeremiáš Jiříkovi Nezdenskému 18 zl, placením rok po roku podli ourody po 4 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě podstavil svrchu psaný pan Jeremiáš za dílo vinohradu i placení Martina Černý[ho] Tasovského a Jana Krahulíka a urozeného pana Fridricha Pieriusa, slíbili jsou rukou společní a nerozdílnou. A na ten spůsob jest tenž vinohrad urozenému panu Jeremiášovi odevzdán za volný a svobodný od horného Jiříka Tomkového.
Letha Páně 1618 za rok 1617 položil pan Eremiáš Jírovi Nezdenskýmu 4 zl.

Letha Páně 1618 za horného Jíry Tomkového v neděli po Devítníku urozený pan Jeremiáš Michálek z Čachtic prodal achtel vinohradu v hoře Kuní Mikulášovi Odrolovi za summu
100 zl a závdanku položil Mikuláš panu Eremiášovi Michálkovi 20 zl ihnedky při odevzdávce, placením rok po roku podle ourody po 4 zl. A za dílo i placení vinohradu uručil Mikuláš Odrola Danielem Gregorem, Václavem Lavičkú, Jane[m] Šimkový[m] a Jane[m] Černým S.R.S.N. A kdyby Pán Bůh všemocný Mikuláše Odrolova smrtí časnú s tohoto světa povolati ráčil, tehdy Jan syn můj a Mathouš k tomu vinohradu aby moc a právo míti mohli, j[es]t k tomu vinohradu kadečka, dcerám tu otec nic neodkazuje. Na ten spůsob jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. A což pan Eremiáš měl mimo vyzdvižení na tom vinohradě zaplaceného, to pustil Mikulášovi Odrolovi a tak již tu nemá nic nač se natahovati nyní ani na časy věčné.
Letha Páně 1618 za horného Martina Remše položil Mikuláš Odrola za vinohrad svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nezdenského 4 zl. Jsou vydány Martinovi Bartoňových z Radějova a Martinovi Kašparových fojtu.

Ten achtel vinohradu rozdělen na dvé Mikulášovi Řešatkovi a Jírovi Turzovi.

Letha Páně 1618 za horného Martina Remšového prodal Mikuláš Odrola půl achtele vinohradu od Leskovky hory Mikulášovi Řešatkovi za summu 50 zl. Závdanku položil tenž Mikuláš Mikulášovi Odrolovi 6 zl, placením podli ourody a hory práva po 2 zl. [strana a]
Rukojmě za dílo a placení vinohradu Vácslav Lavička a Jan Kabáth z Lideřovic S.R.S.N. A tak tenž vinohrad odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. A jakož Mikoláš Odrola vyplatil na tom vinohradě 13 zl, ty jest pustil Mikulášovi Řešatkovi. A již nic více nemá tu Mikuláš Odrola ani žádný z potomkův jeho na časy budoucí.

Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče prodali sú vinohrad úřad lideřovský Mik[u]lášovi Slušovskému pů[l] achtele a Mik[u]láš tentýž prodal jest tentýž vinohrad Mik[u]lášovi Sirotovi za sumu 50 zl. Závdanku má dáti Mik[u]láš Sirota dva rýnské Mik[u]lášovi Slušovskému z užitku. A tak tentýž Mik[u]láš Slušovský jemu púščí těch třinácte zlatých, což na něm měl sobě puščené, tomu Mik[u]lášovi Sirotovi, placení podle hory práva po 2 zlatých. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Pavel Šula a Martin Kolečko rukú společní a nerozdílnú.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška podle patentu daného J.H.M. prodán jest půl achtele vinohradu pustého, kterýž jměl Mikuláš Řešetko, Jírovi Koníčkovi z města Strážnice za summu
8 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Mikuláš Podhorský a Jíra Hlava S R S N.

Přípis Jana Konvalie ze Žeravin na jeden kúsek vinohrada

Leta Páně 1781 dne 5.Maii za horného Jury Nejedlíka stal se tento zápis, že jest Jan Konvalia kúpil jeden kúsek vinohrada ve Vlčí hoře na 1 ½ měřice za summu 12 zl 18 kr na ten a takový spůsob, že s ním može vládnúti a užívati na budúcí a věčné časy. Jenž se stalo jak navrchu.

Jan Nejedlík horný

[strana b]
Přípis Mikule Blákory na jeden vinohrad v hoře Kuní ležící

Leta Páně 1787 d[ne] 7.Januarii stal se tento zápis neb pamět, že Mikula Blákora z Lideřovitz kúpil od Jana Třísky, souseda kněždubského, 1 vinohrad v hoře Kuní ležící, z jednej strany vedle Jury Ožvoldy a z druhej strany Jury Tomka též z Lideřovitz za summu hotových peněz 36 zlr na ten a takový spůsob, aby on takový vinohrad na věčné a budoucí časy dle svej libosti užívati anebo komukoliv zase odprodati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.

Jan Miroš horný
Jan Daněk ouřad[ní]
Franz Tiefnbachr
Jozef Lichtneger písař

[strana a]
Přípis Martina Křižana vprostřed obce na jeden vinohrad v hoře Veselej

Leta Páně 1787 d[ne] 28.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že jest sobě Martin Křižan chalupník koupil od vdovy Říhovej 1 vinohrad Veselú celú pod 1 ½ m[ěřice] výsevku, ležící z jednej strany vedle Jury zajíčka a z druhej strany vedle M.Durny za sumu hotových peněz 10 zl. Pročež se jemu taková na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí. Jenž se stalo ut supra dne a roku.

Jan Miroš horný
Jan Daněk ouřadé
Jan Špiruda
Joz[ef] Lichtnegr písař

Přípis Jana Šavary

Leta Páně 1787 dne 28.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že jest sobě Jan Šavara koupil od Mart[ina] Křižana chalupníka 1den kúsek vinohradu v hoře Leskovej pod 6/8 výsevkú za sumu hotových peněz 17 zl 15 kr, ležící z jednej strany vedle Jana Petrového a z druhej strany vedle Tomáša Macháčka. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo d[ne] a roku ut supra.
Jan Miroš purgmistr
Jan Daněk ouřadé
Jan Špiruda
Jozef Lichtneger písař

[strana b]
Jíra Turza

Letha Páně 1618 za horného Martina Remšového prodal Mikuláš Odrola druhého půl achtele vinohradu od Dobré hory ležící Jírovi Turzovi za summu 50 zl. Závdanku položil při odevzdávce Jíra Turza Mikulášovi Odrolovi 6 zl, placením podle hory práva, jakž hora za právo má po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Václav Zejda a Jan Machura z Lideřovic S R S N. A tak tenž vinohrad odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. A jakož Mikoláš Odrola vyplatil na tom vinohradě 13 zl, ty j[es]t pustil Jírovi Turzovi a již nic více nemá tu Mikoláš Odrola ani žádný z potomkův jeho na časy budoucí.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška týž hornej dle patentu JHM ten vinohrad svrchu psaný pustý prodal Jurovi Jana Jurkovému za sumu 8 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří let po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jura Koníček, Martin Nejedlý
S R S N.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška druhou polovici půl achtele vinohradu prodal Jura Koníček Jurovi Jana Jurkových za sumu 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán j[es]t jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jura Koníček, Václav Škamelka S R S N.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška prodali sou ouřad Tvarožné Lhoty fojt Mikuláš Čajkovský, purmistr Martin Stehlík toho času budoucí a jinších osob úřadních Blažeje Straky [a] Matěje Žilky achtel vinohradu dvěma osobám, Václavovi Krčmářovi a Václavovi Zákrskovi, za summu 40 zlm. Závdanku položili každý po dvouch zlatých, činí 4 zl, kteréžto peníze přijali ouřad svrchu psaný na sirotky n[ebožtíka] Jíry Jurkového z Tvarožné Lhoty, ostatek summy doplácet mají Václav Krčmařík půl vínem 18 zl a Václav Zákrsek též půl vínem 18 zl. Předních peněz náleží z těch obou vinohradů Jírovi Nezdenských do Radějova 8 zl, ostatek, což ještě přijde doplácet z těch obou vinohradů, mají platiti půl vínem 28 zl sirotkům Jury Jurkového. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu za Václava Krčmářa Václav Hudec a Jan Durna,
[strana a]
za Václava Zákrska Jan Svadba a Martin Boháček slíbili rukou S.N. Náčiní má dáti ten, kdo víno bráti bude a srážeti se má, tak jak pod horú víno platiti bude.
Leta 1644 za horného Martina Kulíška Václav Krčmář dal za
vinohrad svůj dvě vědra vína ve 4 zl. Kteréžto peníze z vínem přijal Jura Nezdenský k ruce svej.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška Václav Zákrsek za vinohrad svůj za druhou polovici achtele dal dvě vědra vína ve 4 zl mo[ravských]. Kteréžto víno přijal Pavel Nezdenský z Radějova na nápad svůj. A tak Jura na těch dvou půl achtelích nemá se nač natahovati on a žádný z potomků jeho ani bratr Pavel Nezdenský, poněvadž druhé dvě vědra vína přijal k ruce svej.
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška oddali sou Václav Krčmář 1 ½ v[ědra] vína a Václav Zákrsek též 1 ½ v[ědra] vína, čehož činí v sumě 3 v[ědra], kteréž se jim sráží v su[mě]
6 zl, což každému na jeho polovici přijde zaplaceného 3 zl a na druhú polovici též 3 zl. Kteréžto víno přijali na vychování sirotků n[ebožtíka] Jíry Janíčka z Tvarožné Lhoty Mikuláš Holubů fojtem jsúc toho leta.
Item za téhož horného Martina Kulíška leta 1646 položili a dali Václav Krčmář 1 v[ědro] a Václav Zákrsek též 1 v[ědro], činí všeho 2 v[ědra], což se jim sráží každému 1 v[ědro] po
2 zl, činí všeho za obě vědra 4 zl. Kteréž víno přijal Jíra Liška na vychování sirotka po n[ebožtíku] Jírovi Janíčkovi z Tvarožné Lhoty.

Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka prodal jest Václav Zákrsek půl achtele vinohradu Martinovi Surému za summu 20 zl. Závdanku položil Martin Surý 2 zl, kteréžto peníze přijal Václav Zákrsek k ruce svej a což na něm vyplatil summy 11 zl, to jest Martinovi Surému pustil. A tak tu Václav Zákrsek nic více míti nebude ani potomci jeho, jednomu, což ještě náleží dobírati Václavovi, synu n[ebožtíka] Jury Janíčka z Tvarožné Lhoty, 9 zl půl vínem až do vyplnění summy té doplácet. Rukojmě za dělání a placení Václav Zákrsek a Václav Krčmář S.R.S.A nerozdílnú. A tak jest Martinovi Surému horným svrchu psaným odevzdán.
Leta 1671 za ty vyšlé leta za horného K[limenta] Kornúta Jan Peterka zaplatil penězi i vínem i obilím 7 zlm 30 krej. To všecko přijal Václav Janíčků, syn n[ebožtíka] Jury Janíčka.

[strana b]
Jura Knotový

Letha Páně 1611 v neděli Devítník prodal j[es]t vinohrad půl achtele Pavel Javornický Jurovi Jana Stýskalových za summu 50 zl, závdanku dal 1 zl. Rukojmě za dílo i placení Jakub Polách, Václav Majula z Kněžduba. J[es]t mu odevzdán za volný a svobodný horným Jírou Tomkovým. Stalo se letha a dne ut sup[ra]. A což Jíra Stýskalů vyplatil i z závdankem za pět leth 10 zl na tom vinohradě, ještě mimo to povinen doplatiti poročními penězi 38 zl.
Letha 1618 položil Jíra Stýskalou za vinohrad svůj za horného Martina Remšového 2 zl. Ty přijal Pavel Javornický.

[další zápis zcela vybledlý a nečitelný]
[strana a]
Matúš Pleva za Znorov

Letha 1634 za horného Martina Kulíška dal jest sobě odevzdat Matúš Pleva pů[l] achtele vinohradu v Kuní hoře ležící, kterýž byl koupil od neboštíka Jíry Trukse z Lideřovic za 30 zl moravských. Závdanku položil 15 groší, i neměl odevzdaného za jeho živobytí až po smrti jeho, placení podle ourody a hory práva po 1 zl, jakž za právo má. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jan Podřezalík, Tomáš Šišků ze Vnorov S R S N.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Matúš Pleva za vinohrad svůj v Kuní hoře 5 zl. Ty přijal Mikuláš Sečka z Lideřovic nápadu po manželce svej.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška pojmouc sobě Kateřinu po nebo[žtíku] Truksovi Mikuláš Sečkař ta všechna spravedlnost na manželku jeho připadla. Majíc ještě na tom vinohradě dobírati 24 zl 15 gr, ty jest prodal Mikuláš Sečkař Mathoušovi Plevovi za jednu krávici. A tak tu již nic více Mikuláš nemá ani žádnej s přátel a Mathouš Pleva jej sobě odevzdaný za volný a za zaplacený. Ruko[jmě] [neuvedeno].

Kup Lukáše Koziny

Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška Zuzana, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Matúšovi Plevovi, prodala jest půl achtele vinohradu v hoře Kuní ležící za summu, jakž n[ebožtík] její manžel byl jej koupil, totiž za 30 zl Lukášovi Kozinovi, platit jej má, jakž hora za právo má, po 1 zl když 5 věder vína urodí, a když bečku, tedy 2 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Alexander Ruskovský a Matěj Šotura S.R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu týž vinohrad horným nahoře psaným u přítomnosti tejž vdovy, takový nápad náleží tejž vdově a sirotkům po témž n[ebožtíku] Matúšovi Plevovi zůstalým.

Letha Páně 1652 za horného Martina Kulíška leta svrchu psaného Lukáš Kozinů položil za vinohrad svůj 1 zl. Kterýžto zlatý přijal Sender Ruskovský k ruce Zuzany Plevové.
[strana b]
Leta Páně 1653 za horného Jakuba Tomkového Lukáš Kozina položil za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijala Zuzana, po n[ebožtíku] Plevovi zůstalá vdova, k ruce svej a dala jich Zuzaně ceři své.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka položil Lukáš Kozina za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijala Zuzana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Plevovi, k ruce své a dítek svých, kteréžto peníze ceři své Alžbětě na díl její dala.
Leta Páně 1655 za horného Pavla Mocka Lukáš Kozina položil za vinohrad svůj 2 zl. Takové peníze přijala Zuzana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Plevovi ze Vnorov, k ruce svej a dítek svých, takové peníze Anně ceři své na díl její odvedla.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka Lukáš Kozina položil za vinohrad svůj 1 zl. Kterýž přijal Jura, syn n[ebožtíka] Matúša Plevy ze Vnorov, na díl svůj.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka Lukáš Kozina položil za vinohrad svůj penězi i vínem 3 zl mo[ravské] 15 gr. Z tychž peněz odvedl Zuzaně sestře svej 1 zlm k ruce svej a sám přijal 2 zl 15 gr k ruce svej. Ty peníze sú položené za roky 1657, 1658, [16]59 a 1660.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka Lukáš Kozina za vinohrad svůj dal 1 ½ v[ědra] vína. Kteréž víno přijal Jura, syn n[ebožtíka] Matúša Plevy, k ruce svej a dal to poraziti a vypsati za 2 zl mo[ravské].
[strana a]
Kup Martina, syna Martina Nejedlíčka, od Lukáša Koziny

Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta kúpil Martin, syn Martina Nejedlíčka, půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležící od Lukáša Koziny za summu 30 zl, tak jak sám byl jej kúpil. Závdanku položil Martin 8 zl hned při odevzdávce, kterýžto závdanek přijal Lukáš Kozina k ruce svej a což on více vyplatil ještě 4 zl 15 gr, což by Lukášovi náleželo dopláceti, to Lukáš Kozina daroval ty 4 zl 15 gr na kostel kněždubský a nápadníkům Plevovým sirotkům bude povinen 17 zl 15 gr dopláceti, platiti jej má podle ourody a hory práva po 2 zl až do vyjití summy svrchu psané. Rukojmě za dělání a placení Michal Marek a Matúš Línek S.R.S.A nerozdílnú. A tak tu Lukášovi Kozinovi nic náležeti nebude.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta Martin Nejedlý položil za vinohrad svůj 1 zl. Ty peníze přijal Jura Žídkových k ruce Jury n[ebožtíka] Plevy.
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta položil za vinohrad svůj Martin, syn Martina Nejedlíčka, 2 zl. Takové peníze přijali Jura Pleva 15 gr a Zuzana sestra jeho 1 zl 15 gr.

[strana b]
Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta položil Martin, syn n[ebožtíka] Martina Nejedlíčka, za vinohrad svůj 1 zlm. Takové peníze přijala Anna, cera n[ebožtíka] Plevy, která zůstává na Vrbovcích.
Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta Martin Nejedlý položil za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijala Alžběta, cera n[ebožtíka] Plevy, která zůstává na Vrbovcích.

Kup Jury Vsetínského od Martina Nejedlíčka

Leta Páně 1681 za horného Václava Jurkového koupil Jura Vsetínský půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího za summu, tak jak ho sám byl koupil, 30 zlm. Závdanku položil Jura Vsetínský 2 zl, takové peníze přijal Martin Nejedlíček k ruce svej a což na něm vyplatil Martin Nejedlý, to jest Jurovi Vsetínskému pustil a daroval, protože ho byl na spuštění přivedl, zpláceti má podle ourody a hory práva po 2 zl sirotkům po n[ebožtíku] Plevovi. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Pavel Čambala, Jakub Karásek slíbili R.S.A nerozdílnú.
[strana a]
Mikuláš Krbův z Lideřovic
ujal sobě půl achtela vinohradu v Kuní hoře, který nechal ležet Jura Vsetínský kolik let úlehlú. A tak Mikuláš Krbův za horného Ščepána Halaše dal přípovědní v roce 1700 dne 25.Februarii. A tak se mu odevzdává při právě horenském, poněvadž ležel kolik let úlehlú, za volný a svobodný. Za dobré dílo postavil rukojmí Juru Školníka z Lideřovic.

[strana a]
Přípis Franza Tománka na jeden vinohrad v Leskovkách od Jana Martináka pod 1 měř[icí]

Leta Páně 1798 dne 1.Maii činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Franz Tománek jeden vinohrad pod 1 měřice od Matináka Jana za sumu hotových peněz 54 zlr, z jednej strany vedle vdovy Třinástej a Martina Ondráška. Pročeš se jemu Franzovi Tománkovi takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře za svobodný a v ničem nezávadný připisuje a odvádí, takže nikdá více Jan Martinák na takový vinohrad hlásiti se nemá a míti právo nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Martin Křižan úřad
Tomáš Myslík
+ Jan Martinák odprodatel

[strana b]
Přípis Mariny Besedky na jeden vinohrad v Dobrých horách pod výsevek 1 m[ěřice]

Leta Páně 1816 dne 29tého února za hornýho Jury Petruchy popustila Anna Křižánkova nadjmenovaný vinohrad svojej dceři Marině provdanej za Martina Besedu, z kterým ona vládnouti, poroučeti aneb svojim potomkům zadati právo má a z něho všechny povinnosti vybývati povina bude, leží vedle Jury Hrabala a Anny Koukalky. Jenž se stalo u přítomnosti poctivého ouřadu.
Jura Petrucha horný
Pavel Kučera
Mikula Petrucha
Georg Hudeček ouřadní
Martin Durna a svědci
Martin Uřičář
Martin Janík
+ Anna Křižánkova popustlkyně

[strana b]
Jan Šimků a Pavel Javornický

Letha Páně 1616 za horného Jana Šímy prodal j[es]t půl achtele vinohradu Pavel Vřava Janovi Šimkovi za summu 60 zl. Závdanku při odevzdávce položil Jan Šimků Pavlovi Vřavovi
9 zl, platiti má podle ourody a hory práva po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu uručil Jan Šimků Pavlem Vřavů, Janem Černých S R S N. J[es]t mu odevzdán za volný horným nahoře psaným. A což měl Pavel zaplaceného na témž vinohradě i což vydělal na tom vinohradě, že ten vinohrad drážeji prodal, 7 zl, to pustil Janovi Šimkovému. A tak nemá na tom vinohradě nač se natahovati nyní ani na časy věčné Pavel Vřava ani žádný z potomků jeho.
Letha Páně [1616] položil Jan Šimků za vinohrad svůj za horného Jana Šmatláně 2 zl. Ty přijal Pavel Javornický.
Letha 1617 za horného Pavla Polešáka položil Jan Šimků za vinohrad svůj Pavlovi Javornické[mu] 2 zl.
Letha Páně 1618 za horného Martina Remšového položil Jan Šimků za vinohrad 2 zl. Ty přijal Pavel Javornický.

Kup Jury Koníčka

Letha páně 1620 za horného Jury Tomkového ten outerý po Seslání Ducha svatého Daniel Polévka prodal vinohrad svůj půl achtele v hoře Kuní Jurovi Koníčkovi za summu 60 zl. Závdanku položil Jura Koníčků 14 zl, ty přijal Daniel a což jest měl zaplaceného na tom vinohradě Daniel Polévka, totiž 16 zl, ty jest pustil Jurovi Koníčkovi, ostatek Jura Koníčků má dopláceti až do vyplnění summy podle hory práva po 2 zl summy 40 zl. Rukoj[mě] za dílo i placení Daniel Brodský a Jura Pecův slíbili rukou společenou a nerozdílnou. Těch 40 zl náleží Jurovi Bradáčovi.
[strana a]
Letha páně 1621 Jura Koníčků za vinohrad svůj položil 2 zl. Ty přijal Pavel Javornický.
Letha 1623 Jura Koníčků položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Bradáč.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jura Koníček za ty všeckna vyšlá letha od letha 1623 až do letha 1637 položil peněz na porůzno, kteréž on přijímal, jmenovitě 16 zl.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška prodal jest svrchu psaný vinohrad půl achtele Jíra Koníček za summu 30 zl Jírovi Hodúškovi, platiti má podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Matěj Šotura a Jíra Sopúšek S.R.S.A nerozdílnú.

I poněvadž týž vinohrad jinších držitelů jest měl a žádný sobě téhož vinohradu neodevzdali, nýbrž vdově, zůstalé po n[ebožtíku] Adamovi Královi, poněvadž týž vinohrad jest v držení měl i také na týž vinohrad jest náležitě zaplatil, předních peněz má položiti Jíra Hodúšek 1 zl při Vánocích roku svrchu psaného a druhý zlatý roku 1652 při Vánocích vdově má položiti.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Jura Hodúšek za vinohrad svůj za rok 1652 a 1653 totiž 2 zl. Kteréž přijala Eva, zůstalá po n[ebožtíku] Adamovi Královi k ruce svej.
[strana b]
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Jura Hodúšek za vinohrad svůj 1 zl. Kterýž zůstává při právě horenském za rok 1653.
Leta Páně 1653 za fojta Jakuba Tomka svrchu psané peníze, kteréž při právě horenském zůstávaly, sou vydány Tomášovi Šiškovi ze Vnorov, kteréž přijal na místě Zuzany manželky své nápadu jejího po vlastním bratru jejím Janovi Šimkovi. Takových peněz bude ještě náležati dobírati z téhož vinohradu Tomášovi Šiškovi po tejž Zuzaně manželce a jí po jejím bratru 19 zl.
Leta 1683 za horného Václava Jurkového Jakub Slípek položil 4 zl mo[ravské]. Kteréžto peníze oddané sú nápadníkovi Rajnohovi Tomášovi k ruce jeho.
[strana a]
Leta 1683 za horného Václava Jurkového kúpil Jakub Slípek půl achtela vinohradu v Kuní hoře leží[cí] od Václava Škamelky, který dostal po strýcovi svém, za 1 zl mo[ravský], kterýž jest za zaplacený a v ničem nezávadný. Rukojemníci za dobré dělání téhož vinohrada Pavel Tomek, Václav Křesálek oba společně.

[strana b]
Pusté
Kup Martina Bahule

Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka prodali sú týž horný zpolu z úřadem, fojtem Jurú Mandáskem, purmistrem Janem Liškú a jinší osoby úřadní půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího, kterýž nebyl řezaný ani kopaný ode čtyridceti let, za summu 4 zl mo[ravské], placení po vyjití 6 let k obci kněždubské po 1 zl podle ourody a hory práva. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Mikuláš Kolečko a Martin Poletek slíbili R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.

Leta Páně 1662 den s[vatéh]o Marka za horného Pavla Mocka Martin Bahula prodal svrchu psaného půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího Janovi Martinkovi za summu 5 zl 50 kr. Závdanku položil Jan Martinků 1 zl 50 kr, kteréžto peníze přijal Martin Bahula k ruce svej, ostatek má dopláceti k obci kněždubské 4 zl, placení po vyjití 4 let po 1 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Jan Pekárek a Ondra Čechů slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak tu Martinovi Bahulovi nic náležeti nebude nežli obci kněždubské.
[strana a]
Jura Chovanec

Leta Páně 1685 za horného Václava Jurkového tak jakž předědíc sestru svú Kateřinu Jan Chovanec jsúce zajatá od Turků, takový vinohrad poněvadž žádných blišších přátel se nenachází, tedy tímto zápisem jakožto vlastnímu dědici půl achtela v Kuní hoře se připisuje a odevzdává za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný, nebo on byl půjčil švakrovi svému 3 zlr a 30 kr peněz hotových. Však kdyby Pán Bůh sestře jeho pomohl z vězení tureckého, o svú spravedlnost bude moci zase bratru svému o ni se natahovati. Rukojmí za obdělání a placení Jan Horáček a Jura Šulín slíbili R.S. nerozdílnú.

[strana a]
Kup Frantza Dobša z Kněžduba, kúpil úlehlu v hoře Dobrej ¼ achtela od Martina Kročáka

Leta Páně 1739 dne 20.Martii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Juru Chudíka, purgmistra Martina Křižana, fojta Jana Vaculíka a ouřadu přidaného činí se tento zápis a pamět, že jest koupil Frantz Dobeš jeden čtvrtec vinohrada v horách Dobrých od Martina Kročáka oulehlu za hotových 1 zl 30 kr, leží vedle z horní strany Pavla Fuska a z dolní strany Juříka Martina. A tak má zaplacený, v ničemž nezávadný, k užívání svobodný. Rukojmí sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

Tohož dne a roku za ouřadův zvrchu psaných koupil Franz Dobeš podobně ¼ achtela vinohrada oulehla od tohož Martina Kročáka za 1 zl 15 kr vedle toho zvrchu psaného. Podobně má za zaplacený a v ničemž nezávadný, k užívání svobodný. Za dobré dílo rukojmí sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

Tohož dne a roku za tohož ouřadu zvrchu psaného ujal vedle těch zvrchu psaných jeho vinohradův ¼ štvrtec achtela vinohrada v tejž Dobrej hoře, kterýžto štvrtec hned z čirej oulehle sobě vydělal. A tak má k užívání svobodný a v ničemž nezávadný jemu aneb komu by on chtěl prodati, prohandlovati. A tak za dobré dílo [rukojmí] sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

Tohož dne a roku zvrchu psaného za tohož ouřadu a horného činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil tenž Frantz Dobeš s Kněžduba ¼ achtela vinohrada v hoře Dobrej od rektora z Tvarožnej Lhoty Chromého za 1 zl 30 zl, leží ten vinohrad z horní strany vedle Jana Mužáka a z dolní strany vedle Martina Jurečka. A tak má Frantz Dobeš za zaplacený a v ničemž nezávadný. Za dobré dílo rukojmí a sousedé z obúch stran, roku a dne ut supra.

[strana b]
Mikuláš z Lideřovic a Jan Tesař

Letha Páně 1616 za horného Jíry Tomkového prodali jsou fojt a starší lideřovští spolu z nápadníky Mikulášovi Mlejnkovému za summu 100 zl. Závdanku Mikuláš Mlejnků položil 6 zl, 3 zl přijal hospodář na zbor lideřovský a 3 zl synové n[ebožtíka] Jana Tesaře. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Pavel Javornický, Jíra Večeřa, Jíra Černý a Adam Tesařů S R S N, placením podle hory práva po 4 zl a tak až do vyplnění té summy. K tomu vinohradu j[es]t bouda s presem, 1 káď na dvě bečky jedlová. J[es]t mu odevzdán za volný od horného ut supra.
Na tom vinohradě předních peněz náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Jury Blably 40 zl, posledních peněz na sirotky n[ebožtíka] Jana Tesaře náleží 49 zl.
Letha 1617 za horného Jíry Tomka položil Mikuláš Mlýnek na sirotky Jury Blable 4 zl. Jsou vydány Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Blably, na poručení pana Thobiáše Purgkrábka, ty časy na Strážnici.
Letha 1618 za horného Martina Remše položil Mikuláš Mlejnků na sirotky n[ebožtíka] Jury Blably 2 zl, jsou při horném.

Valent Kulů kúpil od Mikuláše Mlýnkového z Lideřovic

Letha 1622 v neděli Inkulate za horného Jana Liškového kúpil Valenta Kulů achtel vinohradu v Kuní hoře z búdú i z kadečkú ve dvě bečky jedlovú od Mikuláše Mlýnkového za summu 100 zl bez závdanku, má klásti po 4 zl z užitku vedle hory práva. A tak má Valenta Kulů za volný a svobodný vinohrad. Rukojmě za dílo a placení Václav Pulec, Jura Ryšánek, Mathúš Slezák a Jura Chudý S.R.S.N.
[strana a]
Tento vinohrad jest na dvé rozdělen

Jíra Duvrčků ze Lhoty Tvarožné

Leta Páně 1635 za horného Martina Kulíška z povolením urozeného Jeho Milosti Pána pana hraběte z Magni, zůstávajíc na ten čas na Strážnici, aby se takové pusté úlehle vinohrady rozdělávaly, tak aby jemu zemní a desátek nehynulo, kúpil jest pů[l] achtele vinohradu Jíra Duvrčků ze Lhoty Tvarožné od horného Martina Kulíška, poněvadž ležel úlehlú od 12 let pořad zběhlých, řezaný ani kopaný nebyl, za summu 5 zl. Platiti nemá do dvú let pořad zběhlých, po dvú letech povinen bude platit po 1 zl podle ourody a hory práva, komuž bude náležat. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jan Chmelař z města Strážnice a Matúš Svatošů ze Lhoty Tvarožné.

Kup Andresa Sekáče od Jíry Duvrčkového

Leta Páně 1642 za horného Martina Kulíška kúpil jest půl achtele vinohradu Andres Sekáč od Jíry Duvrčkového za summu třinácte zlatých moravských. Závdanku položil Andres Sekáč
7 zl 22 gr 3 ½ den, kterýžto závdanek přijal Jíra Duvrčků k ruce svej. Na tom vinohradě náleží dobírati 5 zl Mikulášovi Mlýnkovi a Jíra Duvrčka tu se nemá nač více natahovati on ani žádný z potomků jeho. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Václav Zákrsek a Václav Smaženka S.R.S.N.
Leta Páně 1646 za horného Martina Kulíška položil Andres Sekáč za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze sou vydány na chrám Boží strážnický podle kvitancí dvojictihodného kněze Jiříka, faráře strážnického.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka položil Andres Sekáč za vinohrad svůj za rok 1653 1 zl. Ten přijali Jan Zachej a jinší osoby ouřadní na opravu kostela.
[strana b]
Jura Zvědělík z Oldřichovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového jakož držitel vinohradu Andres Sekáč nešťastnú smrtí z toho světa zešel a od Tatarů jest i z manželkú svú zabit, takový vinohrad po témž Andresovi Sekáčovi připadl na Juru Zálešáka, pak takový vinohrad prodal ještě za živobytí svého Jurovi Zvědělíkovi za summu pět zlatých. Závdanku položil Jura 1 zl, kterýžto závdanek přijal Jura Zálešák k ruce svej, ostatek má ještě dopláceti podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy tej. Rukojmě za dělání a placení Jakub Beseda a Matěj Zachej S.R.S.N.
Téhož roku Jura Zvědělík položil za vinohrad svůj 1 zl. Takový zlatý přijala Zuzana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jurovi Zálešákovi, k ruce svej.
Letha Páně 1690 položil Jura Zahradník peněz v hotovosti tři zlaté. Ty přijala k rukám svým Bětha, po nebo[žtíku] Zálešákovi cera. A tak juž se nemá nač natahovat vícej na ten vinohrad a jest zaplacený. Stalo se za horného Štěpána Halaše a Martina Svobody, purgkmistra kněždubského, dne 11.November.

[strana a]
Letha Páně 1690 dne 11.Novembris za horného Štěpána Halaše činí se tento zápis na půl achtele vinohradu v Kuní hoře, ležící vedle Daniele Horáčka, že jest zdědila tenž vinohrad Anna po nebo[žtíku] muži svém Jurovi Zvědělíkovi, který zaplacený náležitě byl. Takový vinohrad zadává a plnomocným hospodářem činí Juru Zahradníka manžela svého vnově nastalého, však na tenž spůsob, aby sirotkom Janovi a Jurovi, pozůstalým po témž Zvědělíkovi, jednu pětítku vína dal a náležitě odvedl, totiž osobám Martinovi Svobodovi, toho času purgkmistru kněždubskému, a Jakubovi Bernátovi, dá-li Pán Bůh z užitku 1691 při vinobraní. Rukojemníci za dobré dílo a placení téhož vinohradu Martin Svoboda a Jakub Bernát S.R.S.a nerozdílnú.

[strana b]
Jura Matušků ze Lhoty Tvarožné

Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška z povolením Jeho Milosti Pána pana hraběte z Magni, zůstávajíc ty časy pánem na Strážnici, aby se pusté vinohrady rozdělávaly, oulehlemi neležely, aby jemu desátek vinný a zemní neucházelo, ujal jest tú druhú polovic vinohradu pů[l] achtele vinohradu v Kuní hoře ležící v tej sumě pěti zl[atých], jak ta druhá polovic jest prodána, od horného Martina Kulíška s povolením vrchnosti výš psané Jíra Matušků ze Lhoty Tvarožné. Platiti nemá do dvú let pořad zběhlých, po dvú letech bude povinen platit po 1 zl podle úrody a hory práva, komuž bude náležet. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Václav Měšťánek z města Strážnice a Jan Chmelař S R S N.

Letha Páně 1644 za horného Martina Kulíška prodal jest půl achtele vinohradu Jíra Matušků z Tvarožné Lhoty Jurovi Uhrových, švakru svému, z městečka Roznovej Lhoty za summu
14 zl. Závdanku položil Jura Uhrů 9 zl, kteréžto peníze přijal Jura Matušků, ostatní peníze komu náležeti bude jest povinen
5 zl. Odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Šebesta Špalek S.R.S.N.

Letha 1644 za horného Martina Kulíška prodal jest svrchu psaný vinohrad půl achtele v Kuní hoře ležící Šebestovi Špalkovi za summu 13 zlm. Závdanku položil Šebesta 3 zl, kteréžto peníze přijal Jíra Uhrů k ruce svej, víceji náleží Jírovi Uhrovému z téhož vinohradu platiti na dva termíny 5 zl, první termín z užitku příštího má položit, druhý termín má položit z oužitku leta 1645, ostatní peníze, totiž 5 zl, komu náležeti bude vedle hory práva po 2 zl až do vyplnění summy té nahoře psané. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Michalů Havlů a Jan Durna S.R.S.N. Odevzdává se jemu horným nahoře psaným.

[strana a]
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Šebesta Špalek za vinohrad svůj 2 zl 15 gr. Kteréžto peníze přijal Jíra Uhrů k ruce svej.

Martin Včelinka z dědiny Žeravin

Letha Páně 1695 dne 25.Junii koupil půl achtele vinohradu v hoře Kuní vedle Daňka Horáčka z jedné strany a z druhé strany Jura Kocíba od Jury Zahradníka z Kněžduba, kterýžto vinohrad Jura Zahradník zdědil po manželce svej, Anna po neb[ožtíku] Zvědělíkovi obdržela, takový vinohrad Martin Včelinka koupil od téhož Jury Zahradníka a manželky jeho za zaplacený a v ničemž nezávadný za summu sedum zlatých moravských, takové peníze přijal Jura Zahradník spolu s manželkú svou Annou. Nemá se nač natahovati s tych lidí

svrchu psaných na takový vinohrad, nýbrž Martin Včelinka komu bude nejlépe přijít z rodiny svej, manželce anebo dítkám odporučiti a zadati mají, bude míti a darovati. Rukojmové za dobré dílo a dávání desátku a zemního Jura Svoboda, Mikuláš Zahradník slíbili R.S.a N.
NB. Spátkem na 1.listu nápadníkovi sirotkovi po Zvědělíkovi nápad patří.

Kup starého Hodka od Martina Valíčky

A[nno] 1701 dne 24.Octo[bris] za horného Štěpána Halaše za jeden rýnský hotové peníze, které přijal Martin Valíček. Tak se odevzdal při horenském právě za volný a svobodný, v ničem nezávadný, okromě desátek že mají a kontribuci každoročně, jak následuje kdy.

[strana b]
Leta Páně 1776 d[ne] 1.Novembris stala se správa Pavlovi Valáškovi z Kozojídek u přítomnosti nás níže psaných, že jest kúpil on jeden kúsek vinohradu ve Vlčích pod 1 m[ěřicí] výsevku od Martina Hřiba z Hroznovej Lhoty, přitom že on Pavel Valášek dědí jeden kúsek vinohradu ve Vlčích po svým otcovi na ten spůsob, že on s němi može vládnúti a užívati na budúcí a věční časy. Jenž se stalo ut supra.

Jura Nejedlík horný
Jan Tříska fojt
Tomáš Myslík
Martin Hudeček úřadní
Matúš Cífka

[strana a]
Leta Páně 1776 d[ne] 9.Martii stala se správa Martinovi Zahradníkovi u přítomnosti nás níže podepsaných, že jest jemu patří jeden kúsek vinohrada v Závistných pod 5/4 m[ěřice] výsevku od Pavla Vřavy jeho dědy, poněvadž se jemu mnohé věci
a jeho statky zmárnily. Jenž se stalo v Kněždubě jak na vrchu.

Jura Nejedlík horný
Jan Tříska fojt
Jura Šafařík
Martin Hudeček radní

Kup Pavla Ožvoldy z Lideřovic od Daňka Horáčka z Kněžduba

Leta Páně 1702 za horného Štěpána Halaše kúpil Pavel Ožvolda ½ achtela vinohradu od Daňka Horáčka za 4 moravské zlaté hotové peníze, které Daněk Horáček hned přijal k ruce svej. A Pavlovi Ožvoldovi se odevzdal při právě horenském za volný a svobodný, v ničem nezávadný a z rodu potomků ani s přátel Daňkového nemá se nač natahovat. Za dobré dílo rukojmí Jan Mocek a Jan Nadošek.
[strana b]
Přípis Jana Mrkve na jeden kúsek vinohradu pod výsevků pod 4/8 m[ěřice]

Leta Páně 1780 dne 28.Aprilis za horného Jury Nejedlíka stal se dobrovolný kup a prodej, že jest kúpil Jan Mrkva jeden kúsek vinohradu pod výsevků ¼, z jednej strany vedle Mart[ina] Eliáše, z druhej pak strany Jana Pavleňáka a to na ten a takový spůsob, že s ním može vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Paul Kučera fojt a svědek

[strana b]
Jan Jursák a Jan Šimků

Letha Páně 1617 za horného Jíry Tomkového prodal jest Jan Jursáků vinohrad půl achtele, kterýž jemu po otci jeho nápadem přišel, Janovi Šimkovi z Lideřovic za summu 45 zl. Závdanku dal Jan Šimků Janovi synu Jursovému 8 zl 1 ½ gr, placením rok po roku podle ourody a hory práva po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jan Černých z Lideřovic a Václav Lavečka S R S N. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. A jakož mimo vyzdvižení Jan syn Jursáků měl zaplaceného po otci svém na tom vinohradě 21 zl 15 gr, takové peníze podal Jan Jursáků Janovi Šimkovému z dědiny Lideřovic za summu 2 zl 17 gr. A tak Jan syn Jursáků nemá na tom vinohradě nač se natahovati nyní ani na časy věčné. Lípeji se bude moci vyrozuměti z starých lejster k vyhledání.
Letha Páně 1617 za horného Pavla Polešáka položil Jan Šimků na místě Jana Jursáka za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal pan Eremiáš Michálek.
Letha Páně 1618 za horného Martina Remši položil Jan Šimků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal p[an] Eremiáš Michálek.

Za horného Martina Remšového letha 1618 prodal půl achtele vinohradu Jan Šimků Matějovi Černému, švagru svému, za summu 45 zl bez závdanku, placením podle ourody po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jan Šimků a Jíra Knotový S R S N. J[es]t mu odevzdán za volný od horného nahoře psaného. A což Jan Šimků měl zaplaceného na tom vinohradě 33 zl 15 gr, takové peníze pustil Matějovi Černému, švagru svému. A tak Jan Šimků nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné.
Leta Páně 1622 na tom vinohradě náleží Tomáši Šiškovému nápadem po manželce, co jest zaplaceného, má je sobě doplácet. Za dílo a placení rukojmě Václav Suřenků a Jan Romanec
S R S N.
[strana a]
Leta Páně 1625 za horného Jíry Tomka kúpil jest Tomáš Šiška peníze na tom vinohradě, kterýž jemu přišel nápadem po manželce jeho kmotřenej paní Anděliny Šponarky, což jí koli náleželo na tom vinohradě, jmenovitě za dvě vědra vína. A tak Tomáš Šiška má vinohrad zúplna a docela zaplacený, nemá se na to natahovati žádný nyní ani na časy věčné.

Tomáš Šiška a Valent Kulů

Letha Páně 1634 to jest v neděli masopustní za horného Martina Kulíška prodal jest Tomáš Šiška půl achtele vinohradu, kterýž měl po manželce své zaplacený, Valentovi Kulovému za 3 vědra vína, kteréž jsou již Tomášovi Šiškovi odevzdaný. Tak má jej sobě Valenta Kulových za svobodný a zaplacený sobě odevzdaný vedle hory práva. Rukojmě za dělání Jiřík Sadílek, Martin Šulík S R S N.

Valent Kula, Jiřík Matoušků

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška prodal jest půl achtele vinohradu Valenta Kulů Jiříkovi Matouškovi z Buchlovic za summu hotovou 3 zlm, kteréšto peníze přijal k ruce svej. A tak má jej sobě Jiřík Matoušků za volný a v ničemž nezávadný za zaplacený. Odevzdán podle pořádku práva hory. Rukojmě za dělání slíbili Jan Liška, Valent Kulů.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška prodal jest týž horný půl achtele vinohradu na žádost Michala Žida, kdež se jemu Jíra Matuška z Buchlovic byl zadlužil Michalovi Židovi. Prodal jej Jurovi Šoturovi za summu 30 zlm, platiti jej má půl vínem, jakž pod horú víno platiti bude, Michalovi Židovi přední peníze, co se dluhu nachází, ostatní peníze komu náležeti budou. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Martin Kutášek a Martin Zachej slíbili R.S.N. Pro víno náčiní roky má ten, kdo víno bráti bude.
[strana b]
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška platí vinohrad svůj Jura Šotura půl vínem Michalovi Židovi v ty 2 vědra, jakž jinší lidé platili, 4 zl moravské. Kteréžto víno přijal Michal Žid za dluh svůj.
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška Jura Šotura platí půl vínem vinohrad svůj Michalovi Židovi a dal 2 vědra vína, kteréžto víno jedno každé vědro po dvouch zlatých počítaje činí 4 zlm. Kteréžto víno přijal Michal Žid k ruce svej.
Leta Páně 1646 za horného Martina Kulíška Jura Šotura platí půl vínem vinohrad svůj Michalovi Židovi a dal 2 vědra vína, počítaje jedno vědro po dvouch zlatých činí 4 zlm. Kteréžto víno přijal Michal koželuh Žid k ruce svej.
Leta Páně 1647 za horného Martina Kulíška Jura Šotura platí dvěma vědry vína 4 zl morav[ské]. Kteréž přijal Michal koželuh k ruce svej.
Leta 1650 za horného Martina Kulíška platí Jura Šotura jední[m] vědrem vína 2 zl rýnské. Kteréž přijal Michal koželuh k ruce svej.
Leta 1651 za horného Martina Kulíška platí Jura Šotura půl vědrem vína 1 zl mo[ravský] 15 gr. Kteréž přijal Michal koželuh k ruce svej.

A tak Michalovi Židovi jest vyplaceného všeho v sumě 19 zl mo[ravských] a 15 krej[carů].

Item co tak Jura Šotura dávajíc Michalovi Židovi, týž Michal při právě horenském akcidenci nespravoval, nežli Jura Šotura [strana a]
z tych peněz všecko zpravoval, co všeho vydal 18 gr. Ostatek těch peněz, což na tom vinohradě náleželo Jurovi Matuškovému do Buchlovic, daroval jich Janovi Sadílkovi do Tvarožné Lhoty a on zase jich prodal na chrám Boží kněždubský za půl vědra vína. A tak Jurovi Matuškovi ani jeho potomkům tu nic více nenáleží a Janovi Sadílkovi také tu juž nic ani jeho potomkům náležeti nebude nyní i na časy budoucí.

[strana a]
Přípis Martina Studničky ze Znorov

Leta Páně 1778 za horného Pavla Kučery stal se dobrovolný prodaj a kup mezi Martinem Studničkú a Pavlem Užičářem, že jest Martin Studnička ze Znorov kúpil od Pavla Užičáře jeden kúsek vinohradu v Dobrých horách pod výsevkú 1 m[ěřice], z jednej strany vedle Jozefa Krupička za 3 zl na takový spůsob, aby s ním mohl na věčné a budúcí časy vládnúti. Jenž se stalo ut supra.

[strana a]
Přípis Jury Eliáše z Kozojídek na jeden kúsek vinohrada v hoře Veselej

Leta Páně 1781 dne 6.Febr[uarii] za horného Jana Píže stal se tento zápis a pamět, že jest Jura Eliáš z Kozojídek kúpil jeden kúsek vinohrada v hoře Veselej ležící pod 1 m[ěřicí] od Martina Hlavatíka za [neuvedeno] na ten a takový spůsob, že s ním bude moct vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.

Jan Píža horný

[strana a]
Přípis Jozefa Cedivody na dvě úlehle v Leskovkách pod 1 ½ měřice

Leta Páně 1781 dne 17.Januarii za horného Jury Nejedlíka stala se tato pamět a zápis, že jest Jozef Cedivoda ujal sobě dvě úlehle v Leskovkách pod 1 1/3 měřice, z jednej strany vedle Jana Nejedlíka, z druhej pak strany vedle Jana Pavleňáka na ten a takový spůsob, že on s němi može na budúcí a věčné časy vládnúti a vydělávati. Jenž se stalo jak navrchu.

Jura Nejedlík horný
Jura Šafářík ouřadní

[strana a]
Přípis Jozefa Komoňa z Lideřovic na ¼ achtele vinohrada v hoře Kuní, ten vinohrad jest prodán od cer po n[ebožtíku] Tomášovi Křižanovi s Kněžduba

Leta Páně 1733 dne 16.Januarii za horného Jozefa Čambala, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil výš dotčtený Jozef Komoň jednu ¼ achtele vinohrada v hoře Kuní za summu peněz 4 zlr, z horní strany Martin Hazuza z Lideřovitz a z dolní strany Jura Cibulka ležítcí. A ten vinohrad jest beze všeckej překážky svobodně zaplacený a nemá se z herbu Tomáše Křižana žádný natč natahovati a Jozef Komoň z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati mohl. Pročež se to výš psaným ouřadem potvrzuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo horný a vincúr.
[strana b]
Václav Říha z Kněžduba na ¼ vinohrada, kúpil od Štěpána Bučka z Kněžduba

Leta Páně 1738 dne 28.Aprilis za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Chudíka, purgmistra Martina Křižana, fojta Jana Vaculíka činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Václav Říha ¼ acht[ele] vinohrada v hoře Kuní od Štěpána Bučka
z Kněžduba za summu hotových peněz 2 zl 30 kr, ležící z jednej strany vedle Jury Cibulky a z dolní strany Pavla Užičářa. A tak má za zaplacený, v ničemž nezávadný jemu, jeho ženě aneb komu by on chtěl prodati, prohandlovati chtěl. Za dobré dílo sousedé z obúch stran, roku a dne ut supra.

Leta 1744 dne 20.Julii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana, že jest koupil Jan Švrček z Lideřovitz jednu čtvrt achtela vinohrada v hoře Dobrej, z jednej strany Martina Kašpara a z druhej strany Antonína Tollera od Martina Šimka podobně z Lideřovitz za 3 zl 20 kr hotových peněz. Tak se jemu Janovi Švrčkovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný a bude mocti užívati na časy budúcí a nemá se jemu žádný nač natahovati. Stalo se v Kněždubě dne a roku ut supra.
Antonín Toller písař

[strana b]
Adam Tesařů

Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče [zápis zcela vybledlý a nečitelný].

Jiřík Matušků ze Lhoty Tvarožné

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška ujal jest sobě Jiřík Matušků pů[l] achtele vinohradu v Kuní hoře ležící z povolením urozeného Jeho Milosti Pána pana Františka z Magni a na Strážnici, aby se takové úlehle zdělávaly, prodán jest jemu od horného výš psaného za sumu 3 zl, za pět leth nemá za něj platiti, po pěti letech bude povinen platit po 1 zl až do vyplnění sumy podle úrody a hory práva, takové peníze náležejí k obci kněždubské. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jan Chmelař z města Strážnice, Michal Havlů S.R.S.N.

Letha Páně 1638 to jest den památní svatého Jana za horného Martina Kulíška ten svrchu psaný vinohrad zase prodal Jiřík Matušků Vítkovi Tesařovi do Lideřovic za tu summu, jakž ho sám jměl, za 3 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu jest za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jiřík Matušků, Václav Zálešák S.R.S.a N.
[strana a]
Hora Fryzáky [škrtnuto] nic neváží

Kup Pavla Bečky z Lideřovic od Václava syna Vítka Tesařového z Lideřovic

Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta prodal Václav syn n[ebožtíka] Vítka Tesařového na místě Anny matky své půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležící za summu 8 zl. Závdanku položil Pavel Bečka 2 zlm, kterýžto závdanek přijala Anna matka jeho ležící v nemoci, placením podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Těch peněz náležeti bude k obci kněždubské 3 zl, tak jak na druhé straně zápis ukazuje, a Anně n[ebožtíka] Vítka Tesaře též 3 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Matúš Pala a Jura Polešák S.R.S.A nerozdílnú. Takový vinohrad jest odevzdán horným nahoře psaným podle cedulky Václava Tesaře poslanej.

Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta jakož svrchu dotčený Pavel Bečka koupil vinohradu půl achtele v Kuní hoře ležící od Václava Tesařového, z kruntů J.V.H.M. zběhl a utekl, a tudy nápadníci svrchu dotčení Pavel a Václav z matkú svú takový vinohrad prodali Pavlovi Vrbovi za summu 8 zl mo[ravských]. Závdanku položil 4 zl mo[ravské] a 1 zl mo[ravský] má sekerú oddělávat Pavlovi Tesařovému, toho času mlynáři strážnickému, ostatek dopláceti povinen bude k obci

kněždubské po 1 zl mo[ravském] až do vyplnění summy té. Takový závdanek [strana b]
přijala Anna, manželka n[ebožtíka] Vítka Tesaře k ruce svej. Rukojmě za dělání a doplacení toho vinohradu Pavel Tesařů a Martin Beseda slíbili R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta jakož Pavel Vrba koupíc téhož půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího, z kruntů J.V.H.M. zběhl a utekl, i náležejíc Pavlovi Tesařovi ještě dobírati peněz z toho vinohradu 1 zl 30 krej[carů] prodal takový vinohrad týž Pavel Tesařů Matějovi synu Klimenta
Kornúta za touž summu, což tak jemu náleží těch 1 zl a 30 krej[carů], a obci kněždubské 3 zl mo[ravské]. Takové peníze těch 1 zl 30 krej[carů] Matěj položil a Pavel Tesařů jich přijal k ruce svej. A tak juž více Pavlovi Tesařovému náležeti nebude ani potomkům jeho, krom obci kněždubské těch 3 zl mo[ravské], ty má zpláceti ročně podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a doplacení toho vinohradu Kliment Kornút a Pavel Tesařů slíbili R.S. a nerozdílnú.

Kup Ondry Blahuta od Matěja Kornúta

Leta Páně 1674 den s[vatéh]o Cyrila [a] Metuděja za horného Pavla Mocka koupil Ondra Blahut od Matěja Kornúta půl achele vinohradu v Kuní hoře ležícího za summu 7 zl. Závdanku položil Ondra Blahut 1 zl, kterýž přijal Matěj Kornút k ruce svej, ostatek má zpláceti podle ourody [strana a]
a hory práva po 1 zl, náleží obci kněždubské ještě dopláceti předních peněz 3 zl a Matějovi Kornútovi 3 zl. Rukojmě za dělání a placení Tomáš Mančík a Jura Crha slíbili R.S. a nerozdílnú.

Leta Páně 1680 dne 20.Martii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že Ondra Blahout zase pustil toho půl achtela vinohrada v Kuních horách ležící Matějovi Kornoutovi, aby ho za svůj dědičný užíval jako kdy prve a Matěj Kornout zase navrátil 1 zlm Dorotě, manželce Ondry Blahouta, kteréž ona náležitě přijala k ruce svej. A tak Matějovi Kornoutovi ten vinohrad se při právě horenském odevzdává, že jeho vlastní jest, co se pak dotýče toho, to bude povinen Matěj Kornout platit k obci kněždubské 3 zlm. Rukojmě za dobré dělání a placení toho vinohrada Jan Horáček a Martin Mareček.

[strana b]
Přípis Šimona Fijale ze Znorov na jednu ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní

Leta 1743 dne 21.Feb[ruarii] za horného Jana Jozefjáka, vincúra Mikule Skaláka, purgkmistra Martina Křižana, fojta Vaculíka činí se tato pamět aneb zápis, že jest kúpil Šimon Fijala jednu čtvrt achtela vinohrada od Jury Bačíka z Kněžduba za sumu 8 zl hotových peněz, z horní strany Pavla Boškala a z dolní strany Jana Říhy ležící. A tak se jemu Šimúnovi Fijalovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný a bude mocti užívati na časy budúcí. Dne a roku zvrchu psaného.

Antonín Toller písař

[strana a]
Leta 1745 dne 26.Martii za horenství Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana, purgkmistra Martina Sajana, fojta Jana Poletka činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Švrček z Lideřovitz jeden čtvrt achtela vinohrada od Pavla Smaženky podobně z Lideřovitz v hoře Kuní, z jednej strany Martina Sajana a [z] druhej strany Pavla Uřičářa ležící za sumu 16 zl 30 kr. Tak se jemu Janovi Švrčkovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný na časy budúcí, u přítomnosti zvrchu psaného ouřadu, roku a dne ut supra.
Antonín Toller písař

[strana b]
Leta 1745 dne 15.Decembris za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana, purgkmistra Martina Sajana, fojta Jana Poletka činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Tomáš Othalík ze Znorov jednu čtvrt achtela vinohrada v hoře Kuní od Jana Říhy z Kněžduba, z jednej strany Jana Macha, z druhej Šimúna Fijale ležící za summu 8 zl 15 kr hotových peněz. A tak se jemu Tomášovi Otrhalíkovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný a bude mocti užívati na časy budoucí. Dne a roku zvrchu psaného.
Antonín Toller,
ten čas písař

[strana b]
Pan Jeremiáš

Letha Páně 1637 den památní svatého Jana prodal jest hornej achtel vinohradu v Kuní hoře pustej ležící, podle patentu daného JHM, za 8 zl Řehořovi Štěrbovi s Tvarožné Lhoty, platiti je má po vyjití tří let, komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu jest za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Václav Ryšánek a Václav Okáníček S R S N.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška koupil jest Matěj Šotura achtel vinohradu v Kuní hoře ležící za summu 10 zl a
1 vědro vína od Jíry Tomkového. Závdanku dal Matěj Šotura
1 vědro vína, kteréžto víno přijal Václav Crha, měštěnín města Strážnice, na dluh n[ebožtíka] Martina, syna Jíry Tomka, nebo jemu byl na též vědro vína půjčil, platiti jej má po 1 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Martin Kutášek a Pavel Mocků S R S a nerozdílnú.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka položil a dal Matěj Šotura 1 v[ědro] vína za vinohrad svůj, kteréž se jemu sráží za 1 zl. Takové víno přijali Jan Zachej purmistre[m] jsouc a jinší ouřadní na kostel kněždubský.
Leta Páně 1655 za horného Jakuba Tomka Matěj Šotura dal
1 vědro vína, kteréžto se jemu sráží 43 krej[carů]. Takové víno přijali purmistrem jsouc Jan Zachej a jinší osoby ouřadní na kostel kněždubský.
[strana a]
Leta Páně 1680 dne 20.Martii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že Kateřina, dcera pozůstalá po neboštíkovi Matějovi Šoturovi náležitě odevzdává jeden achtel vinohrada v Kuních horách ležící Janovi Horáčkovi jakožto příteli svému, který jí nápadem vlastně patřil po otcovi jejím. Ona jej Horáčkovi na věčné časy budoucí k užívání odevzdává i potomkům jeho, že ona jemu ani žádný nikdy do toho sahati nebude, než toliko Jan Horáček bude povinen platit na chrám Páně kněždubský 8 zl 15 kr, co více její otec vyplatil, to jest přijato na chrám Páně a odevzdané podle zápisu jejího otce. Rukojmě za dobré dílo a za placení toho vinohrada Matěj Pala a Martin Mareček, oba s Kněžduba.

[strana a]
Leta 1747 dne 15.April za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana a u přítomnosti fojta Jana Poletka a šafáře Martina Hloša činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Šimon Fijala ze Znorov jeden čtvrtec vinohrada v hoře Dobrej, z jednej strany Martina Kašpara a z druhej strany [neuvedeno] ležící od Jana Duraja z Kněžduba za sumu 7 zl hotových peněz. Tak se jemu vyšej psanému Šimonovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný na časy budoucí. Za dobré dílo co jsú přítomných ut supra.

[strana b]
Leta Páně 1749 dne 12.máje za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že Petr Zahradník z Lideřovitz koupil ½ achtela vinohrada v hoře Kuní od Jana Švrčka podobně z Lideřovitz za summu 17 zl hotových peněz, z jednej strany Martina Sajana a z druhej strany Pavla Užičáře ležící. Tak se jemu vyšej psanému Petr[ovi] Zahradníkovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný na časy budoucí. Stalo se dne a roku zvrchu psaného.

[strana a]
Letha Páně 1749 dne 8.Juli za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest zdědil Jan Tábora z Neznerov po ženiným otci ¼ vinohrada v Dobré hoře, z dolní strany Tomáše Urbančíka a z horní strany Kuba Habánce ležící. Tak se nyní Janovi Táborovi připisuje a odevzdává za volný, svobodný a v ničem nezávadný na časy budoucí. Stalo se dne a roku svrchu psaného.

[strana a]
Leta Páně 1750 dne 12.Aprilis za horného Jury Mikulíka činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Václav Sedlář ze Znorov jeden štvrtec vinohrada v hoře Kuní od Martina Foltýna z Kněžduba za summu 3 zl, ležící mezi sousedy [z] jednej strany Martina Chudíka a z druhej strany Jury Konečného. Kdežto se jemu na budúcí časy k užívání při horenském právě připisuje a odevzdává, dne a roku svrchu psaného ut supra.

[strana b]
Jíra Tomek

Letha Páně 1618 za horného Jíry Tomkového vepsáno a kup se stal den nového letha 1602, prodal Jiřík Maštalíř achtel vinohradu v hoře Kuní Jiříkovi Tomkovému za summu 130 zl. Závdanku dal Jiřík Tomků 12 zl hned při kupu, přijal závdanek Jiřík Maštalíř, platiti má podle hory a úrody práva po 5 zl. Rukojmě za dílo a placení Martin Blšťan, Jiřík Večeřa, Martin Hambálků, Jiřík Němec a Jan Prček S.R.S.N. A tak j[es]t odevzdán za volný a svobodný horným Jakubem Ondračkovým, přidává jemu jednu káď. A což jest témuž Maštalířovi náleželo mimo vyzdvižní peněz posledních, totiž 16 zl, ty jest pustil Jiříkovi Tomkovému všecky.
A tak Jíra Tomek má na témž vinohradě zaplaceného podle vyhledání starých rejster roku 1603, 1604, 1607, 1608, 1609, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 i s těmi puštěnými 63 zl
15 [gr]. A tak na tom vinohradě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Mrhoně do Lideřovic hotových mimo první vyzdvižení
36 zl 15 gr, ostatních peněz na témž vinohradě náleží, věděti se nemůže, 32 zl 15 gr. A tak jakož ještě měl dovzíti Jakub Polách po manželce své, dceři n[ebožtíka] Mikuláše Mrhoně, nápadu 36 zl 15 gr, takové peníze prodal Jírovi Tomkovému za hotové peníze za 7 zl 9 gr. A tak ten Jakub Polách nemá na tom vinohradě nač se natahovati nyní ani [na] časy věčné a Jiřík Tomků nebude povinen peněz pokládati za tenž vinohrad za sedm leth, nebo přednější peníze ukoupil. Stalo se u přítomnosti obou stran za horného nahoře psaného.

[strana b]
Kup Martina Blákory z Liderovitz na ¼ štvrt achtela v hoře Leskovkách od Ščěpána Bíle

Letha Páně 1732 dne 16.Martii za horného Jozefa Čambala, vincúra Jana Jozefjáka, purgkmistra Ščepána Bíle, fojta Pavla Tomka, že jest kúpil Martin Blákora, súsed lideřovský, ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách za summu peněz 14 zlr, z horní strany Václav Hurbančík z Lideřovitz a z dolní strany Jura Bíla ležítcí. Kterýžto vinohrad dobrovolně prodal Ščepán Bíla a nemá se vítzej natč natahovati ani žádný z herbu toho a Martin Blákora z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati. Pročež se jemu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Jan Paluba, Jura Minařík, Martin Křižan, Jan Bíla a Jan Švehla a Pavel Ožvolda z Lideřovitz.
písař Martin Tomek aneb Kovář

Kup Jakuba Piškule z Liderovitz na ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní

Letha Páně 1732 dne 15.Aprile za horného Jozefa Čambala, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil výš dodtčený Jakub Piškula z Lideřovitz ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní po neboštíkovi Pavlovi Tichoňovi z Kněžduba za summu peněz 2 zl 30 kr, z horní strany Martin Holubík a z dolní strany Jan Břečka, oba z Lideřovitz. Poněvadž Jakub Piškula svobodně takový vinohrad zaplatil a nemá se jemu vítzej žádný natč natahovati a Jakub Piškula z manželkú a dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati. Pročež se jemu výš psaným ouřadem potvrzuje.
[strana a]
Přípis Pavla Matyáša z Kněžduba na ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní od Jana Uhlíka

Leta Páně 1757 dne 12.Martii za horného Jury Hlavičky činí se tato pamět neb zápis, že jest koupil Pavel Matyáš ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní od Jana Uhlíka z Kněžduba za 1 dojnú krávu, která prošacovaná byla za 7 zl rejnských, leží ten vinohrad v horní straně vedle Mariny Petruskej a v dolní straně vedle Jana Bartoška z Lideřovitz. A tak má za zaplacený, v ničemž nezávadný jemu, jeho manželce i dítkám jeho. Za dobré dílo sousedé z obúch stran, dne a roku ut supra.

[strana b]
Přípis Jury Kuryvijala ze Znorov

Leta Páně 1785 dne 13.Februarii za horného Mart[ina] Křižana stal se dobrovolný kup a prodaj mezi následujícími osobami, že jest Jura Kuryvial od Tomáša Frolky kúpil jeden kúsek vinohrada v Kuních horách pod výsevkú 1 půl achtela za summu hotových peněz 40 zl, z jednej strany vedle Pavla Maňáska a z druhej strany Jury Bíle na takový spůsob, aby s ním mohl na věčné a budúcí časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Mart[in] Hudeček ouř[adní] Mart[in] Křižan horný
Jura Bíla dtto Jura Nejedlík fojt
Jura Konečný dtto Jan Píža ouřadní
Tomáš Myslík dtto Jan Daněk dtto

Přípis Václava Vykrútila ze Znorov na jeden kúsek vinohrada pod ½ m[ěřice] výsevku ležící v hoře Závistnej, z jednej strany vedle Mart[ina] Janíka a z druhej strany vedle Jana Třísky, kterýžto vinohrad on ze svou ženú, jakožto pozůstalú dcerú po neboštíkovi Paul[!] Machovi z Tv[arožné] Lhoty zdědil. Pročež se jemu takový vinohrad za vlastní a v ničem závadný do tohoto urbáře připisuje, tak aby se jemu žádný více na takový nehlásil a on jakožto ze svým vlastním na věčné a budoucí časy vládnúti a užívati mohl. Jenž se stalo ut supra v Kněždubě d[ne] 6.Martii [1]785.
Mart[in] Hudeček Mart[in] Křižan horný
Jura Bíla ouřadé Jura Nejedlík fojt
Jura Konečný Jan Píža ouřadé [a]
Tomáš Myslík Jan Daněk svědkové
[strana a]
Přípis Martina Zíbala z Lideřovitz
Leta Páně 1785 dne 5.Junii stal se dobrovolný kup a prodaj mezi následujícími osobami, totiž že Martin Zíbal z Lideřovitz kúpil od Pavla Suchánka též z Lideřovitz jeden kúsek vinohrada v Kuních horách pod výsevkú 1 ½ měřice, ležící z jednej strany vedle Jana Blákory a z druhej strany vedle Jury Dulíka za summu hotových peněz 58 zlr. Pročež se jemu takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a za vlastní odvádí, tak aby se mu žádný více na takový nehlásil a on jakožto svůj vlastní na věčné a budoucí časy užívat mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.
Mart[in] Křižan purgmistr a horný
Jura Nejedlík fojt
Jan Píža
Jan Daněk
Mart[in] Hudeček ouřadé
Jura Bíla
Jura Konečný
Tomáš Myslík
Jozef Lichtnegr písař
203
[strana b]
Jura Černický

Letha Páně 1623 za horného Pavla Drašče kúpil jest pů[l] achtele vinohrad od ouřadu lideřovského Jura Pecúch, kterýž pozůstal po neboštíkovi Černíčkovi Jírovi za sumu 30 zl, placení podle hory práva po 1 zl, ty peníze náleží Černíčkovým sirotám. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Pavel Vřava, Mikula Krchňů rukú společní a nerozdílnú. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Jíra Tomek

Letha Páně 1626 za horného Jana Juroňka ujal jest Jíra Tomek pů[l] achtele vinohradu v Kuní hoře ležící z povolením Jeho Milosti urozeného pána pana Jana Jetřicha mladšího z Žerotína, ty časy zůstávajíc na Strážnici, i z povolením úředníka pana Jana Kobylky, poněvadž ten vinohrad přišel na spuštinu a ležel úlehlú, a tak jest dovoleno Jírovi Tomkovi, aby ten vinohrad dělal a za něj aby se žádnému neplatilo. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a úpravu toho vinohradu Jan Krahulík a Jan Poletek slíbili rukú společní a nerozdílnú.

Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta kúpil Matúš Línek půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího od Jakuba Tomka za summu 12 zl. Závdanku položil Matúš 3 zl, kterýž závdanek přijal k ruce svej Jakub Tomek, ostatek má dopláceti po 1 zl ještě 9 zl rok po roku. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Michal Marek a Martin Nejedlíček slíbili rukú společní a nerozdílnú.
[strana a]
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta Matúš Línek položil za vinohrad svůj za rok 1667 1 zl. Takové peníze přijala Anna, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jakubovi Tomkovi.
Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta Matúš Línek za ty vyšlé leta položil za 1668, za 1669 a za 1670, to jest za tři leta 3 zl. Takové peníze přijala Anna, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jakubovi Tomkovi k ruce svej.
Leta Páně 1679 dne 3.Februarii za horného Jana Jurkových položil Matúš Línek za vinohrad peněz půltřetího zl[atého]. Kteréžto peníze přijala od něho Anna, manželka Martina Myslíka.
Leta Páně 1680 dne 21.Januarii položil Matouš Línek peněz Anně Myslice 15 groší moravských. Ty ona přijala jak náleží.

Leta Páně 1680 dne 11.Februarii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že se jest stal frejmark o vinohrady mezi Matoušem Línkem a mezi Janem Nadoškem, a to takový, že jest oddal Matouš Línek Janovi Nadoškovi půl achtela vinohrada v Kuních horách ležící, který

byl koupený od Jakuba Tomka za 12 zlm a tak juž jest vyplaceného 10 zlm, ještě zůstávají 2 zlm doplácet Anně Myslici na ten frejmark za Veselou. Přidal Matouš Línek ku Kuní hoře Janovi Nadoškovi jednu krávu a Jan Nadošek má ještě doplácet
[strana b]
z Kuní hory Anně Myslici 2 zlm. Když to doplatí Jan Nadošek, bude mít náležitě vinohrad osvobozený a v ničemž nezávadný, tak aby Jan Nadošek s Pánem Bohem toho vinohradu užíval i potomci jeho. Rukojmové za dobré dělání a za placení toho vinohra[du] Jan Komoň a Matouš Línek, oba ručili nerozdílně.

Leta Páně 1684 za horného Václava Jurkového totiž dne 15.Februari činí se tato pamět, že Jan Nadošek položil Anně Myslitce 2 zlm peněz ostatních, kteréž ty ona přijala k ruce svej. A jest zaplacený a v ničemž nezávadný sobě, manželce svej i dítkám svým.

[strana b]
Přípis Pavla Valáška z Kozojídek na jeden kúsek úlehle pod ½ m[ěřicí] v hoře Vlčí

Leta Páně 1781 dne 22.Aprilis za horného Jury Nejedlíka stal se tento zápis a pamět, že jest sobě ujal Pavel Valášek [nedopsáno]

[strana a]
Přípis Martina Janíka na jeden kúsek vinohrada pod 1 m[ěřicí] v Kuních horách

Leta Páně 1781 dne 23.Feb[ruarii] stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest kúpil Martin Janík od Jozefa Cedivodu jeden kúsek vinohradu pod 1 m[ěřicí] v Kuní hoře, ležící z jednej strany vedle Pavla Mandáska, z druhej pak strany končá Krátkých krajina za summu 43 zl 15 gr na ten a takový spůsob, že on z ní može vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.

Jan Nejedlík horný
Paul Kučera fojt
Jan Daněk ouřadní
Martin Křižan
Václ[av] Vaculík

[strana b]
Přípis Mikuláše Motyčky na jeden kúsek vinohrada pod 1 ½ m[ěřice] výsevku v hoře Leskovej

Leta Páně 1787 d[ne] 29.Martii činí se tento zápis neb pamět, že jest sobě koupil Mikuláš Motyčka ze Znorov od Jana Komoňa z Kněžduba 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice], ležící z jednej strany vedle Jury Jurečka a z druhej strany Tomáša Chudíka za summu hotových peněz 78 zlr. Pročež se jemu takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře k užívání připisuje a za vlastní odvádí. Jenž se stalo dne a roku ut supra.

Jan Miroš horný
Tomáš Myslík ouřadé
Jan Daněk
Jozef Lichtneger písař obecní

[strana a]
Letha Páně 1637 den památky svatého Jana z povolením J.H.M. prodáno jest půl achtele vinohradu pustého Jakubovi Šoturovi v Kuní hoře ležící za summu 3 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání vinohradu a placení Macek Šotura S R S N.

[strana b]
Leta Páně 1784 d[ne] 4.Februarii stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Mikuláš Užičář kúpil od vdovy Cedivodky 2 kúsky vinohrada v hoře v Krátkých Leskovkách pod výsevkú půl měřice za summu štyri zlaté patnáct grošů, id est 4 zl
45 kr, vedle súsedú z jednej strany vedle Šimona Skřítka a z druhej strany vedle Kače Šústkovej na ten a takový spůsob, aby on jich na věčné a budúcí časy užívati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra. Od teho přípisu dal Mikuláš Užičář 34 kr.
Mart[in] Křižan horný a purgmistr
Jan Daněk ouřadní
Jura Konečný

[strana a]
Přípis Martina Cibulky

Leta Páně 1784 d[ne] 4.Februarii stal se tento zápis neb pamět, že jest Martin Cibulka z Lideřovitz, ten čas bývalý soused kněždubský, zdědil 1 kúsek vinohrada po neboštce vdově Sandanej v Dobrých horách pod výsevkú 1 měřice, z jednej strany vedle Jozefa Matuška a z druhej strany vedle Pavla Pekárka, který se jemu za vlastní na věčné a budoucí časy připisuje.
Item ten výž psaný Mart[in] Cibulka dostal od svého otca Jana Cibulky z Lideřovitz jakožto svůj Erbtheil 1 kúsek vinohradu též v Dobrých horách po výsevků 1 měř[ice], z jednej strany vedle Bárka Pavla z Tvarožnej Lhoty a z druhej strany vedle Mart[ina] Motyčky z Lideřovitz. Pročež se jemu takové
2 kúsky vinohrada na věčné a budúcí časy připisujú, aby on s něma vždy vládnúti a jich užívati mohl. Jenž se stalo
v Kněždubě d[ne] ut supra.

Martin Křižan purkmistr a spolu horný
Paul Kučera fojt
Jan Daněk ouřadní
Jura Konečný

[strana b]
Přípis Mart[ina] Růžičky na jeden kúsek úlehle vinohradu v hoře Horních Fryzákoch po výsevků 1 m[ěřice] ¼ acht[ele]

Leta Páně 1783 d[ne] 5.Decembris stal se dobrovolný kup, že jest Mart[in] Růžička kúpil od Šebesty Řehulky dvě polůvky vinohrada úlehle v hoře Horních Fryzákoch pod výsevkú
1 m[ěřice] za 2 zl 30 kr, item od Mart[ina] Durny polůvku též vinohrada úlehle pod ¼ acht[ele] výsevku v tejž hoře za 1 zl 30 kr na ten a takový spůsob, aby on s něma na věčné a budoucí časy vládnúti a jich užívati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.
Martin Křižan purmistr a spolu horný
Jan Daněk
Mart[in] Užičář ouřadní
Jan Bíla
Václ[av] Vaculík

[strana a]
Přípis Jana Valenty na tři kúsky vinohrada úlehle v hoře Dobrej dvě pod 3 čt[vrtě] a 1 pod ½ měřice, v summě pod
2 měřice

Leta Páně 1784 d[ne] 23.mája činí se tento zápis neb pamět, že sobě Jan Valenta, chalupník kněždubský, ujal 3 kúsky vinohrada úlehle v Dobrých horách pod výsevkú 2 měřice, ležící z jednej strany vedle Pavla Pekárka a z druhej strany vedle Pavla Lomjana ze Znorov. Pročež se jemu takové na věčné a budoucí časy připisuje a odevzdává, aby s něma mohl vládnúti a jich užívati. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.

Mart[in] Křižan horný
Jos[ef] Lichtnegr písař

[strana b]
Jíra Synek
Adam Jurků z Lideřovic

Leta Páně 1634 za horného Martina Kulíška z povolením slovutného muže pana Jana Jakubovského, ty časy zůstávajíc ouředníkem na Strážnici, ujal jest Adam Jurků z Lideřovic pů[l] achtele vinohradu v hoře Kuní ležící, kterýž byl přišel na spuštění a ležel úlehlú, od 15 let řezaný ani kopaný nebyl a žádného nápadníka k tomu vinohradu nebylo. A tak jest mu odevzdán horným Martinem Kulíškem z dovolením vrchnosti a tak Adam Jurků má vinohrad zouplna a docela zaplacený, nemá se na to natahovati žádný nyní ani na časy věčné. Rukojmě za dílo toho vinohradu Matěj Šotura, Jíra Liška S R S N.

[strana b]
Přípis Jozefa Laciny z Lideřovitz na jeden kúsek vinohradu pod výsevkú 1 m[ěřice], ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1777 dne 12.Junii za horného Jury Nejedlíka stal se tento přípis aneb pamět, že jest Jozef Lacina z Lideřovitz ujal kúsek vinohradu pod 1 m[ěřicí] výsevku, ležící v Dobrých horách vedle Jana Křižana z jednej strany a z druhej strany vedle Martina Matějky, z kterým on vinohradem na budúcí a věčné časy vládnúti bude moct. Jenž se stalo ut supra.

[strana a]
Přípis Jury Laciny z Lideřovitz na jeden kúsek vinohradu ležící v Leskovkách pod ½ m[ěřice]

Leta Páně 1777 dne 14.Junii stal se tento přípis aneb pamět, že jest Jura Lacina z Lideřovitz od Jozefa Eliáše
z Kněžduba kúpil kúsek vinohradu, ležící v Leskovkách z jednej strany vedle Jury Duly [a] z druhej strany Jozef Eliáš za
30 zl hotových peněs na tento spůsob, aby on s ním po věčné a budúcí časy vládnúti a užívati mohl. Jenž se stalo ut supra.

Jura Nejedlík
Tomáš Myslík

Přípis Thomáše Ondráška na jeden kúsek vinohradu ve Veselých

Leta Páně 1778 dne 6.Octobris stal se dobrovolný prodaj a kup, že jest kúpil Thomáš Ondrášek jeden kúsek vinohradu ve Veselých od Jana Petruchy za 1 zl hotových peněz na takový spůsob, aby s ním on Thomáš Ondrášek na budúcí a věčný čas vládnúti a užívati mohl. Jenž se stalo za horného.

Pavel Kučera horný

[strana b]
Přípis Martina Petruchy, kovářa kněždubského, na jeden kúsek vinohradu v Dobrých horách

Leta Páně 1778 za horného Pavla Kučery stal se dobrovolný újem úlehle, že jest Martin Petrucha ujal jednu úlehlu vinohradu v Dobrých horách pod výsevkú 1 m[ěřice] ležící mezi úlehlama na ten a takový spůsob, že s ní on može vládnúti a užívati. Jenž se stalo dne jak navrchu.

Přípis Thomáša Macha z Lideřovitz na jeden kúsek vinohrada v hoře Kuní

Leta Páně 1779 za horného Pavla Kučery stala se dobrovolná domluva mezi Thomášem Machem a Janem Nejedlíkem, že jest Thomáš Mach jemu Janovi Nejedlíkovi dal v Leskovkách za jeho jeden kúsek vinohrada, ke kterému vinohradu jemu přidal 3 zl 30 kr, naprotiv tomu dal zas Jan Nejedlík v Kuní hoře vinohrad pod 6/8, ležící z jednej strany vedle Pavla Macha, z druhej pak strany vedle Jana Pale z Kněžduba, a to na ten a takový spůsob, aby s ním mohl vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Paul Kučera horný
Jura Šafařík ouřad

[strana a]
Přípis Martina Motyčka na jeden kúsek vinohradu pod 6/8 výsevku v Kuní hoře

Leta Páně 1780 dne 23.Martii stala se dobrovolná domluva a kup, že jest Martin Motyčka z Lideřovitz kúpil jeden kúsek vinohradu v hoře Kuní pod výsevkú 6/8 [měřice], z jednej strany vedle Pavla Macha z Lideřovitz, z druhej pak strany vedle Thomáše Chudíka za 15 zl hotových peněz, a to na ten a takový spůsob, že on s tím vinohradem može vládnúti na budúcí a věčné časy. Jenž se stalo dne 23.Martii 1780.

Jura Nejedlík horný
Frantz Tiefenbacher ouřadní

Přípis Jozefa Stýskala na 1den kúsek vinohrada v Dobrej hoře pod výsevkú 3 štvrtě

Leta Páně 1784 d[ne] 13.Junii stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Jozef Stýskal z Lideřovitz koupil od Jana Rošky z Tvarožnej Lhoty 1 kúsek vinohrada v hoře Dobrej pod výsevkú 3 št[vrtě], ležící z jednej strany vedle Jozefa Smaženky a z druhej strany vedle Pavla Sadílka, za který mu dal hotových peněz 5 zlr. Pročež se jemu na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Mart[in] Křižan horný
Jozef Lichtneger písař

[strana b]
Přípis Bartoša Vlčka ze Znorov na 1 vinohrad od Martina Šafaříka v hoře Krátkých

Leta Páně 1793 d[ne] 25.Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Bartoš Vlček ze Znorov od Martina Šafaříka jeden vinohrad pod ½ měřice v hoře Krátkých za sumu hotových peněz sedm rýnských, z jednej strany vedle Valentky a druhej Martina Myslíka na věčné a budúcí časy. Jenž se stalo dne ut supra u přítomnosti
Jan Píža horný
Mart[in] Hudeček
Jan Chudíček
[strana a]
Přípis Jana Hulína ze Znorov na jeden vinohrad v hoře Veselej pod 1 měřice od Tomáša Nejedlíka

Leta Páně 1798 dne 6.Junii činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jos[ef] Hulín od Tomáša Nejedlíka jeden vinohrad pod 1 měřice v hoře Veselej za sumu hotových peněz jedno sto dvaceti rýnských, id est 120 zlr, z jednej strany Jura Miroša a z druhej strany Matúš Petruchy ležící. Pročež se jemu takový vinohrad připisuje a odvádí do tohoto urbáře, takže Jos[ef] Hulín z takovým vinohradem na věčné a budúcí časy jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem vládnúti a svojim erbom a potomkom odporúčeti právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Mart[in] Staša horný
Paul Špiruda fojt
Franz Liška
Mart[in] Křižan
Tom[áš] Myslík úřadé
Tom[áš] Chudík
Tom[áš] Macháček
+ Tomáš Nejedlík odprodatel

Přípis Jana Morávka na jeden kúsek vinohrada od Rosalii Jančárky v Leskovkách

Leta Páně 1822 dne 22.prasince činí se tento zápis aneb v pamět se uvádí, že jest koupil Jan Morávek od Rosalii Jančárky z Kněžduba vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Leskovkách, ležící podli Martina Křižana, pravím 13 zl v.v., pravím třináct rýnských v.v., a to na budoucí časy se Janovi Morávkovi prodal. Jenž se stalo v Kněždubě u přítomnosti hodnověrných úradních osob

+++ Rozára Jančárka odprodatelkyně Mikoláš Petrucha pudmistr
Jan Morávek kupec Johan Bartošek fojt
Jan Bíla úřadní
Jura Konečný úřadní

[strana b]
Pavel Šula [škrtnuto]
Jan Jurků ze Lhoty Tvarožné

Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského jakož jest byl přišel ten vinohrad na spuštění v Kuní hoře ležící po neboštíkovi Pavlovi Šulovi a ležel nedělaný a nekopaný 6 let pořad zběhlých. A poněvadž Jan Jurků ze Lhoty Tvarožné vzal manželku sobě po neboštíkovi Pavlovi Šulovi pozůstalú, ujal jest ten vinohrad, poněvadž se stalo dovolení a rozhlášení na gkruntech urozeného Jeho Milost Pána pana nejvyššího z Magni, zůstávajíc ty časy na Strážnici, aby se takové vinohrady pusté darmo dávaly, tak aby Jeho Milost Pánu desátek a zemní nehynulo. A tak Pavel Šula nezaplatil na něm než toliko 9 zl po ujití toho vinohradu po otci svém, za kterýž měl dopláceti 56 zl 15 groší. A poněvadž Václav Hvíždělů měl na něm 20 zl nápadu svého, ty prodal Martinovi Remšovi k ruce vší obce kněždubské. A tak Jan Jurků bude povinen platit těch 20 zl obci kněždubské podle ourody a hory práva po 2 zl, pod tím vinohradem zůstává búda s presem. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo toho vinohradu Jíra Tomek, Jan Poletek S R S N.
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil na kup svůj peněz Jan Jurků 2 zl. Ty přijala obec kněždubská za fojta Jana Synkového, purgkmistra Václava Nejedlýho.
[strana a]
Letha 1636 za horného Martina Kulíška po n[ebožtíku] Janovi Jurkovém Jura Jurků položil za vinohrad peněz ročních obci kněždubské, ty přijal fojt Jan Liška a Jan Benka a Matěj Durna 2 zl.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška Jura Jurků po neboštíkovi otci svém Janovi Jurkovém ujal půl achtele vinohradu ze čtvrti búdou na doplacení summy 28 zl 7 ½ gr, placení komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti vinohradské, dělání vinohradu Jíra Hlaváň, Jan Jury Pechového S R S N. Tu stranu ujal dolní vedle Koníčka.

[strana b]
+ znamení od třetího listu pokládání peněz na jeden achtel vinohradu v Kuní hoře ležící urozené paní Johanně Dorotě Patulínské rozené z Čachtic

Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška Jura Bílů položil a dal 2 ½ vědra vína a Matěj Palů též 2 ½ v[ědra], což učiní v sumě 5 věder, kteréž víno se jim sráží, tak jak téhož roku pod horou platilo, za 8 zlm 40 krej[carů]. Takové víno přijala urozená paní Johanna Dorota Patulínská k ruce svej.
Leta Páně 1653 za horného Jakuba Tomkového Jura Bílů položil a dal za vinohrad svůj 5 věder vína a Matěj Palů též
5 věder, čehož učiní v sumě jedna bečka, takové víno se jim sráží, tak jakž ten rok pod horou platilo, v jedné sumě 17 zl mo[ravských] 20 krej[carů]. Kteréžto víno přijala urozená paní Johanna Dorota Patulínská rozená z Čachtic k ruce svej.

Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka urozený pan Ištvan Kunovský z Kunovy na místě urozené paní Johanny Doroty, paní manželky svej, dal jest zapsati pokládání vína v penězích, náležející sirotkům po n[ebožtíku] panu Fridrichovi Patulínském, prvnějším pánu jejím. Takové pak víno jsou přijímali za dluh, kterýž povinen byl n[ebožtík] pan Fridrich Patulínský do města Veselí špitálnému 40 zl rejnských. Ten pak štitálný na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, jich daroval na kostel tasovský a tak takové víno v penězích za ten dluh přijímali kostelní hospodářé Jan Kračka a Vojtek Kovář na kostel do městečka Hroznový Lhoty, kdež to na týž dluh položili a dali v roku 1654 1 b[ečku] ve 12 zl rejnských a za rok 1655 též 1 b[ečku] ve 12 zl rejnských a za 1656 rok 5 věder za 10 zl rejn[ských], čehož juž
[strana a]
za víno přijali 34 zl rejnské. Při kterémžto zápisu u přítomnosti dotčený pan Ištvan Kunovský sám osobně byl.
Leta téhož 1657 zase položili a dali 2 v[ědra], kteréžto víno sráží se jim za 6 zl rejn[ský]. Takové víno přijal pan Ištvan na místě paní své, však z téhož vína, což přináleželo od rejster, pan Ištvan zapravil. Takové víno ty osoby Jura Bíla a Matěj Pala, jak jeden tak druhý, rovným dílem platili.
Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka Jura Bíla a Matěj Pala položili a dali 1 v[ědro] vína, kteréž se jim sráží za
2 zl rýnské. Takové víno přijal p[an] Ištvan k ruce paní své.
Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka Jura Bíla a Matěj Pala dali za svůj vinohrad vína rovným dílem 3 v[ědra], kteréž se jim poráží za 6 zl. Takové víno přijal Adam Bíla purmistrem jsouc k obci kněždubské.
Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka položili a dali vína Jura Bíla a Matěj Pala za vinohrad svůj rovným dílem 3 v[ědra] ¾ , kteréž se jim poráží jedno vědro po 2 zl rýn[ské], činí všeho 6 zl morav[ských] 30 kr. Kteréžto víno přijal p[an] Ištvan k ruce paní svej.

Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka Jura Bíla a Matěj Pala položili a dali za vinohrad svůj rovným dílem 5 v[ěder] vína za sumu se jim poráží v 7 zl moravských. Takové víno přijal p[an] Ištvan k ruce paní svej.
[strana b]
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta Matěj Pala a Jura Bíla dali 1 v[ědro] vína v penězích 3 zlm. Takové víno přijal pan Ištvan k ruce svej a jest dáno roku 1664 na Veselí pastorkyně starší Marie Patulínské.
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta položili Matěj Pala a Jura Bíla za vinohrad svůj, což tak náleželo ještě dobírati panu Ištvanovi po paní manželce jeho peněz 1 zl rýnský 62 krej[carů]. A tak tu panu Ištvanovi ani paní manželce jeho nic náležeti nebude.
Téhož leta položili a dali Matěj Pala a Jura Bíla 17 ½ krej[carů], zůstávají při právě.

Leta Páně 1684 za horného Václava Jurkového činí se pamět, že Matěj Pala, soused kněždubský, doplatil vinohrad svůj na věčné a budúcí časy sobě a manželce svej a dítkám svým beze vší závady.

A[nno] 1693 den svatých Šimona Judy za horného Štěpána Halaše, u přítomnosti Jiříka Chudíka, Jura Pala, syn nebo[žtíka] Matěje Pale, doplatil náležitě vinohrad urozenej paní Marii rozenej Patulínskej půltřetího zlatého mo[ravského], za takovou summu dal ječmene jednu měřici. Nemají se nač natahovati z žádných erbů a přátel. Rozdělili se z dědiny Tasova z Alžbětú vlastní sestrú, toho času manželkú Pavla Pšurného.

[strana a]
Téhož leta Páně 1680 dne 19.Martii pro budoucí pamět učiněn jest tento zápis za téhož fojta Václava Jurkových a Martina písaře, že se stal dobrovolný frejmark o vinohrad mezi Matějem Palou z Kněžduba a mezi Martinem Vítkových z Tvarožné Lhoty, a to takový, totiž Martinovi Vítkových odevzdává půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího vedle Prokopa Kejdy za ten vinohrad jeho v hoře Veselej a tak Matěj Pala ten vinohrad svůj odevzdává témuž Martinovi Vítkových za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, k tomu půl boudy, tu aby Martin Vítkových i ze svou manželkou Kateřinou i potomci jejich na věčné časy budoucí užíval bez všelijaké [nečitelné]. Co se pak dotýče placení, které se nachátí, to Matěj Pala osvobozuje od něho Martina Vítkových, že Matěj Pala sám ty peníze dopláceti bude. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada Jura Lipa z Tvarožné Lhoty a Jan Škrach, oba sousedi ručili jednostejně.

Leta Páně 1693 dne 9.Augustii za horného Štěpána Halaše koupil Jan Navrátil půl achtele vinohradu v hoře Kuní, ležící vedle Jana Býčka z jedné strany a z druhé vedle Jury Chudíka, od Martina Vítkových z Tvarožné Lhoty, který byl zdědil po manželce svej, dceři Martina Sixa, za summu za 5 zl mor[avských] a 10 kr za zaplacený a v ničemž nezávadný. A tak Martin Vítků ani manželka jeho i dítky nebudú se mět nač natahovati, ani kdo z přátel. Odevzdán horným svrchu psaným. Stalo se u přítomnosti Martina Navrátila, toho času fojta, a Martina Svobody purgkmistra a Daňka Horáčka conšela slíbili za J[ana] Navrátila zemní a desátek oddávati ut supra.

[strana b]
Frejmark Jury Mlynaříka z Prokopem Kajdú

Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta jakož Jura Mlynařík pojmouc sobě Annu, zůstalou vdovu po n[ebožtíku] Jurovi Bílovi, za manželku, takový vinohrad půl achtele v Kuní hoře ležící, kterýž n[ebožtík] Jura Bíla, manžel její první, kúpil od n[ebožtíka] p[ana] Fridricha Patulínského, témuž Jurovi Mlynaříkovi dotčená Anna na smlúvách svadebních zadala, však aby z téhož vinohradu 20 zlm na sirotky, syny n[ebožtíka] Jury Bíle, položil, když by jim potřeba bylo, anebo jinší vinohrad koupil. Tudy pak Jura Mlynařík takového půl achtele frejmarkem Prokopovi Kejdovi dal za jeden půl achtele vinohradu v hoře Leskovce, tak což na tomto vinohradě ještě dopláceti, to má Jurka Mlynařík dopláceti z toho vinohradu, kterýž přijal od Prokopa Kejdy, tak jak se v zápisu napřed položeném najde. A tak poněvadž Prokop Kejda ten vinohrad v hoře Leskovce náležitě vyplatil, tak také i tento zaplacený míti bude. Rukojmě za zpravování desátku a zemního a dělání téhož vinohradu Václav Jurků a Jura Mlynařík slíbili R.S.A nerozdílnú.
Naproti těch 20 zl sirotkům náležejících n[ebožtíka] Jury Bíle Jakubovi a Janovi na Leskovce otčíma svého vyhledávati moci budú.
[strana a]
Leta Páně 1681 za horného Václava Jurkového jakož Pán Bůh nebeský držitele vinohradu Prokopa Kejdu prostředkem smrti časné z toho světa povolati ráčil i majíc vinohradu půl achtele napřed psaného zaplaceného, kterýž frejmarkem od Jury Mlynaříka dostal, takový vinohrad Jurovi Chudíkovi ještě za živobytí svého daroval, tak aby jeho v svém domě i z manželkú jeho do smrti dochoval a po smrti jeho aby ten vinohrad aby jej zdělal Marině manželce jeho jeden rok, což učinil a ona užitek vzala. A tak Jura Chudík má zúplna a docela ten půl achtele zaplacený jak náleží. K tomu vinohradu náleží půl búdy, půl presu a jedna kadečka. Rukojmě za zpravování desátku a zemního i také za dobré dělání Mikuláš Tomek a Jan Ondřej slíbili R.S. a nerozdílnú.

[strana b]
Přípis Jury Cífky, obyvatele kněždubského, na ¼ achtela pustej úlehle, krajina v hoře Kuní

Anno 1730 dne 12.Augusti za horného Jana Sečky, vincúra Jana Bíle, poněvadž ta pustá úlehla krajina v hoře Kuní ležela 26 let úlehlú a žádný ji neujímal, až zvrchu psaný Jura Cífka, z dolní strany Jura Mandásek ležící. Pročež se jemu nemá vítcej žádný nač natahovati a Jura Cífka z manželkú a z dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati, při ouřadě horenském připisuje. Rukojmě za dílo Jan Pavlíků a Jakub Bartošek.
[strana b]
Přípis Jana Hudtca z Lideřovitz na ¼ vinohrada v Kuních horách, je kúpený od Martina Holubíka také z Lideřovitz

Anno 1733 dne 18.Aprile za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil Jan Hudetz ¼ acht[ele] vinohrada v hoře Kuních za summu peněz 3 zlr 45 kr, z horní strany Klimek a z dolní strany Jakub Piškula, že jest svobodný, zaplacený a nemá se Martin Holubík vítzej natč natahovati ani žádný z herbu toho a Jan Hudetz z manželkú i dítkami svými na časy budútcí a věčné užívati mohl. Pročež se jemu při ouřadě horenském připisuje na budútzí časy. Rukojmě za dílo horný a vincúr.
[strana b]
Přípis Jury Zídka ze Znorov kúpil jednu štvrt vinohrada od Pavla Tomka, po horní straně Jana Buřívala, po dolní straně vedle Jury Přijala

Anno 1748 dne 18.Decembris za horného Jury Křižana a purmistra Martina Čakáňa lúpil Jura Zídek v Kuních horách za sumu 9 zlr 30 groší sobě zaplacený. Pročeš se jemu při úřadě horenském připisuje na budúcné časy. Že tomu tak a nejináče, toho purmistr a horný z jinšíma potvrzuje.

Jura Křižan horný
purmistr Martin Čakáň

[strana b]
Přípis Jana Buřívala [zápis z roku 1748 zcela nečitelný]

[strana a]
Přípis Jury Bunky[?] ze Znorov zdědil ¼ vinohrada v Kuních horách, vedle jednej strany horní Pavla Boškal, dolní strany vedle Tomáša Sedlářa

Anno 1748 dne 18.Decembra za času horného Jury Křižana a purmistra Martina Čakáňa [zápis nečitelný].

[strana a]
Zápis Jozefa Kočiša, obyvatele kněždubského, na 3/4 měř[ice] od Doroty Janíčky prohadlovaného vinohradu v Kuní hoře

Roku 1774 d[ne] 11.listopadu za horného Jana Staše stala se dobrovolná domluva mezi Jozefem Kočišem a Dorotú Janíčkú, že ona jemu dle domluvy svůj mající vinohrad v Kuních horách dobrovolně popouští a na budoucné časy, naprotiv tomu on ale obměřený zvrchu zasej v Krátkých pod Leskovkama na půl měřice, ježto se jemu při ouřadě horenským připisuje za vlastní a odevzdává. Jenž se stalo v Kněždubě dne a roku ut supra.

Anton Pengert písař

Roku 1775 d[ne] 16.Martii za horného Jana Staše a Jana Užičáře mladého ouřadního stal se dobrovolný kup, že Jura Durajův od Doroty Janíčky kúpil jeden vinohrad za 4 zl, kterýžto leží v Kuní[ch] horách na ¾ [měřice], ležící z jednej strany [vedle] Lukšíčky a z druhej Jana Podolana na budúcí časy do horenskej knihy zapisuje a zadává. Že tomu tak jest a nejináč dne a roku zvrchu [psaného].
Anton Pengert písař

[strana a]
Přípis Jury Čambale na jeden kúsek úlehle ujatej v Leskovkách

Leta Páně 1778 dne 17.Martii za horného Pavla Kučery ujal Jura Čambala jeden kúsek úlehle v Leskovkách pod výsevkú 6/8 [měřice], ležící z jednej strany vedle Jozefa Eliáša a z druhej strany vedle úlehle na takový spůsob, aby on s ní mohl na budúcí a věčné časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.

[strana a]
Přípis Antoša Vaverky z Lideřovitz na jeden kúsek vinohrada v hoře Kuní pod 6/8 [měřice]

Leta Páně 1780 dne 4.Junii za horného Jury Nejedlíka stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Antoš [Vaverka] z Lideřovitz kúpil od Thomáša Chudíka jeden kúsek vinohrada po 6/8 ležící v hoře Kuní, z jednej strany vedle Thomáša Chudíka, z druhej pak strany vedle vdovy Matyjášky za 8 zlr na ten a takový spůsob, že on s ním bude moct vládnúti a užívati na věčné časy. Jenž se stalo ut supra.

Jura Nejedlík horný
Frantz Tiefenbacher
Jan Daněk

[strana a]
Leta Páně 1760 dne 15.Junii stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup za horného toho času Martina Miroša, vincúra Pavla Beně, že jest kúpil Jozef Cedivoda půl achtela vinohrada v Juní hoře, z horní strany Tomáše Pala a z dolní strany Jury Macha z Liderovic od vd[ovy] Skalačky za 30 zl, však ale hotových peněz Jozef Cedivoda dal jest tejž vd[ově] 10 zl a v 20 zl jí dal jeden kus svobodnej roli k užívání tak dlúho, dokavadž takové peníze těch 20 zl nezaplatí. Pročež tenž vinohrad se jemu na věčné a budúcí časy odvádí, tak aby se jemu žádný více nedotazoval. Jenž se stalo dne ut supra. U přítomnosti toho byli
Martin Miroš horný
Pavel Beňa vincúr
Jan Macháček a
Tomáš Matějek súsedi
Pavel Raška písař

[strana b]
Prípis Jury Záruby z Liderovitz na jeden ¼ achtela vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1761 d[ne] 23.Aprilis za horného Martina Miroša, za purgkmistra Jury Konečného, poněvadž Jura Motyčka tenž vinohrad předešle užíval, ale takový zvrchu psaný Jura Záruba odkúpil jest od Motyčkovej, jakožto pozůstalej manželky po neboštíkovi Motyčkovi, za 6 zl, kterýžto vinohrad ležící jest v Kuní hoře, z jedné strany horní Jury Suchánka a z druhé strany jest úlehla. Pročež se takový zvrchu psanému Jurovi Zárubovi z Liderovic připisuje a odvádí. Jenž jest datum dne ut supra.
Martin Miroš horný
Jura Konečný pudmistr
Pavel Raška písař

[strana a]
Letha 1637 za horného Martina Kulíška s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, v ty časy pana ouředníka na Strážnici, ten jeden achtel vinohradu, kterýž zůstal po n[ebožtíku] Janovi Jurkovém, rozdělen jest na dvý, tak jakž na něm došlo doplácet 56 zl 15 gr, teda Babuše, manželka po něm zůstalá, ujmúc v manželství toho půl achtele za summu na doplacení komu náležet bude za 28 zl 7 ½ gr horní stranu, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jest jí za volný. Rukojmě za povinnosti vinohradské, placení vinohradu pan Fridrich Patulínský, Jan Hlaváň S R S A N. K tomu vinohradu jest čtvrt boudy, náleží předních peněz obci kněždubské 10 zl.

Letha 1637 za horného Martina Kulíška s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, v ty časy pana ouředníka na Strážnici, podle připsání prodán ten půl achtele vinohradu téhož ze čtvrti boudou urozenému panu Fridrichovi Patulínskému z Patulína od Babuše, manželky zůstalé po n[ebožtíku] Janovi Jurkovém, za summu jmenovitě 28 zl 7 ½ gr na placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest panu Fridrichovi za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jan Hanák a Jan Jury Pechového z Tvarožné Lhoty S R S N.

[strana b]
Mathouš Slezák [škrtnuto]

Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška urozený pan Fridrich Patulínský s Patulína koupil jest jeden achtel vinohradu v Kuní hoře od Jíry Jana Jurkových za tu summu, jak ho on jměl, podle ukázání register zápisu letha 1634 napřed, jmenovitě za 28 zl 7 ½ gr. Zavdal urozený pan Fridrich na vejš psaný kup 6 zl, kteréž přijal Jura Jana Jurkových k ruce svej, ostatní summy placení komu náležeti bude po 2 zl. A tak jemu jest odevzdán za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jura Koníček a Jura Jana Jurkových slíbili rukou společnou a n[erozdílnou].
Letha 1637 urozený pan Fridrich položil na vinohrad svůj a ty přijala obec kněždubská fojtem jsouc Jan Liška, starší Jan Benka 1 zl.
Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška Jíra Jana Jurkových položil na vinohrad 1 zl. Ty přijala obec kněždubská fojtem jsouc Jan Liška, starší Jan Benka.
Letha Páně 1637 jakž jměl na tom vinohradě zaplaceného Jura Jana Jurkového totiž 5 zl, ty jest panu Fridrichovi Patulínskému dobrovolně pustil a daroval. A tak na tom vinohradě Jura Jana Jurkového ani žádný z přátel nač natahovati se nemají.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška urozený pan Fridrich Patulínský z Patulína položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty jsou vydány k obci kněždubské.
[strana a]
Leta Páně 1639 za horného Martina Kulíška urozený pan Fridrich Patulínský z Patulína položil za vinohrad svůj v Kuní hoře ležící 2 zlm. Ty přijali ouřad na záduší k obci kněždubské.
Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška urozený pan Fridrich Patulínský z Patulína položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal ouřad na záduší k obci kněždubské.

Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška týž vinohradu achtel svrchu psaný ještě za živobytí svého jest p[an] Fridrich jest prodal Jurovi Bílovi a Tomášovi Mančíkovi, kterýžto vinohrad nejsouce jim odevzdaný až leta svrchu psaného, urozená paní Johanna Dorota Patulínská rozená z Čachtic po smrti pána svého pana Fridricha Patulínského tejmž držitelům týž achtel vinohradu jest odevzdala sama u přítomnosti zápisu toho osobně jsoucí, tak jakž pán její týž vinohrad smluvil, totiž za summu 92 zl bez závdanku, půl vínem platiti až do vyplnění summy nahoře psané. Mají náčiní pro takové víno, kteréž se paní dostane, jeden rok svý a druhý rok držitele toho vinohradu zaopatřiti mají, ale však paní jim

náčiní spátkem zase navrátiti má. Rukojmě za placení a dělání téhož vinohradu Adam Jurků a Jan Beseda za Juru Bílu, za Tomáše Jura Bílů a též Jan Beseda S R S a nerozdílnú. K tomuž vinohradu náleží búda a pres tři díly držitelům vinohradu toho a čtvrtý díl Jírovi Koníčkovi z Tvarožné Lhoty.
Leta 1651 z oužitku platí 1 vědro vína Jura Bílů 1 zl 20 krej[carů] a Tomáš 1 zl 20 kr, hotovými penězi Jura Bílů 36 kr a Tomáš 30 krej[carů], náleží ještě soukupům dopláceti ještě
9 zl 7 ½ gr.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška téhož půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího koupil jest Matěj Palů od Tomáše Mančíka za summu, tak jakž nahoře zápis ukazuje. Závdanku dal Matěj 3 zl, kteréž Tomáš přijal k ruce svej a co na něm zaplaceného měl, to jest jemu pustil. Rukojmě za dělání a placení Jura Bílů a Matěj [nečitelné].

[strana b]
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Jura Koníček pojmouc sobě Marinu, manželku po neb[ožtíku] Mathoušovi Slezákovi, teda Jura Koníček ujmouc ten vinohrad v Kuní hoře ležící, totiž jeden achtel, na doplacení summy, tak jakž se v registrách starých najde, placení jakž se najde v starých registrách komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti vinohradské a dělání Jíra Hlaváň, Michal Havlů S R S N.

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka kúpil jest Jan Bílů půl achtele vinohradu od Jury Koníčka za summu 30 zl hotových, kteréžto peníze Jan Bílů položil a Jíra Koníček jich přijal k ruce svej. Rukojmě za dělání téhož vinohradu Martin Nejedlý a Martin Poletek slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak Jan Bílů má ten půl achtele vinohradu zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Jíra Koníček nemá se nač natahovati on ani žádný z potomků. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným svrchu psaným.
[strana a]
Frejmark Jíry Koníčka z Adamem Bílů

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka učiněn jest frejmark mezi osobami těmito, Jurú Koníčkem a Adamem Bílú, tak že Jura Koníček druhú polovici téhož vinohradu půl achtele ještě majíc Adamovi Bílovi dal za půl achtele v hoře Leskovce a za 6 zl mo[ravských] hotových, kterýžto vinohrad má Adam Bílů zúplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Jura Koníček nemá se nač natahovati on ani žádný z potomků jeho. Rukojmě za dělání téhož vinohradu Jan Bílů a Martin Poletek S.R.S.N. Takových 6 zl, kteréž Adam Bílů položil, Jura Koníček přijal k ruce svej.

Leta Páně 1676 dne 5.Julii za horenství Pavla Mocka stal se frejmark dobrovolný o vinohrady mezi Janem Bílou starým a mezi Pavlem Záchvějem, a to na takový spůsob, totiž že Jan Bíla starý odevzdává Pavlovi Záchvějovi půl achtela vinohradu i z boudou v Kuní hoře ležící svobodný a v ničemž nezávadný a náležitě jest zaplacený, tak že na témž vinohradě žádný člověk nápadu nemá, tak Jan Bíla starý Pavlovi Záchvějovi ten vinohrad osvobozuje tím spůsobem. Pavel Záchvěj odevzdává Janovi Bílovi starému čtvrtec achtela vinohradu v hoře Veselej a k tomu čtvrt boudy tomu osvobozuje, tak že Jan Bíla nebude povinen žádnému nic platit, poněvadž Pavel Záchvěj bude povinen sirotkům něco platit, tehdy musí s toho vinohrada platit, cokoliv [se] sirotkům vynajde, totiž Marině sestře svej, kterou při sobě chová, místo peněz má vychovat a dat, když potřeba bude, jednu jalovici. Rukojemníci za dobré dílo a za placení Jura Chudík a [nečitelné], oba s Kněžduba.

[strana b]
Pusté
Stanislav Starostů

Letha Páně 1618 v sobothu den s[vatéh]o Matěje apoštola Páně z poručení slovoutného muže pana Thobiáše Purgkrábka prodal jest vinohradu achtel úlehle v hoře Kuní Jíra Tomků jsa horným, a to Stanislavovi Starostovýmu bez závdanku za summu 10 zl, placením od letha 1622, a to z té příčiny, že od mnoha leth nebyl dělán a na zpuštění byl přišel, puštěn jest témuž Stanislavovi na placení po 1 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Mathúš Slezák a Michal Havlů S R S N. Jest mu odevzdán za volný od horného Jíry Tomkového.
Na tom vinohradě peněz předních náleží obci kněždubské dovzíti 2 zl 15 gr.
Tolikéž náleží posledních peněz Zuzaně Vlkovej dceři, manželce Jiříka Bzeneckého 7 zl 15 gr.

Leta Páně 1626 za horného Jana Juroňka tento jistý vinohrad Stanislav Starostů, když jest ležel na smrtedlnej posteli toho času [u] rektora Ondráša na Turej Lúce, že ten vinohrad poručil Martinovi Kulíškovi, hospodáři svému, u kteréhož zůstával mnohé časy a pohodlí u něho měl, on pamatujíc na dobrodiní jeho ten vinohrad jemu zmocnil a poručil, tak aby žádný jemu v tej věci překážky nečinil, ani manželka, ani dítky jeho, ani žádný z přátel jeho, protože jeho v těškosti opustili, kromě což ještě z něho platit obci kněždubskej předních peněz 2 zl 15 gr, tolikéž posledních peněz Zuzaně Vlkovej dcery, manželky Jiříka Bzeneckého 7 zl 15 gr. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.
Letha Páně 1629 za horného Martina Kulíška položil Martin Kulíšek za vinohrad svůj v hoře Kuní ležící 1 zl. Ten přijal Jan Kuša k ruce vší obce.
[strana a]
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška prodal jest týž horný achtel vinohradu v Kuní hoře ležící Janovi Prokopovi za summu 35 zl, půl vínem platit až do vyplnění summy nahoře psané. Závdanku položil Jan Prokop 3 zl, kteréžto peníze přijal Martin Kulíšek k ruce svej. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Kliment Kornút a Pavel Mocků slíbili R S A nerozdílnú. Náčiní pro takové víno má dáti, což se jemu dostane, Martin Kulíšek.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška Jan Prokop položil a dal 5 v[ěder] vína, kteréž se sráží v sumě v summě, tak jak pod horou víno platilo, totiž v 8 zlm 40 krej[carů]. Kteréžto víno přijal Martin Kulíšek k ruce svej.

Leta Páně 1653 za horného Jakuba Tomka Jan Prokop položil a dal 4 v[ědra] vína, kteréž se sráží v 8 zlm. Takové víno přijal p[an] Jan Sušický, měštěnín města Strážnice, majíce nápad na tom vinohradě poručený od neboštíka Martina Kulíška poručených peněz 20 moravských zlatých.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka Jan Prokop položil a dal 2 v[ědra] vína, sráží se 1 v[ědro] po 1 zl mo[ravský], činí 2 zl mo[ravské]. Takové víno přijal pan Jan Sušický z města Strážnice k ruce svej.
Leta Páně 1655 za horného Jakuba Tomka položil a dal Jan Prokop 7 věder vína, počítá jich, jak tehdáž vědro 1 vína platilo po 36 krejcařích, činí 4 zlr 12 krej[carů].

[strana b]
Frejmark Jana Prokopa z Bártkem Navrátilem

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka stal se frejmark mezi osobami těmito, Janem Prokopem a Bártkem Navrátilem, tak že týž achtel vinohradu od n[ebožtíka] Martina Kulíška koupený Jan Prokop frejmarkem dal za půl achtele vinohradu v hoře Veselej ležící Bártkovi Navrátilovi, tak aby sobě ho doplatil a což ještě nápadníkům dopláceti se najde, na ten vinohrad Bártek Navrátil přidal Janovi Prokopovi 4 zl moravské a kus osetí. A tak Jan Prokop na tom vinohradě nemá se nač natahovati, ani žádný z potomků jeho. Rukojmě za dílo i placení Jakub Ondračka a Ondra Synků S R S A nerozdílnú. Odevzdán mu horným svrchu psaným a což na něm Jan Prokop zaplaceného měl, to jest Bártkovi pustil.
Leta svrchu psaného za téhož horného Pavla Mocka Bártek Navrátil dal 2 v[ědra] vína, počítaje jedno vědro po 1 zlm
30 kr, činí 3 zl rejnské. Takové víno přijal pan Jan Sušický k ruce svej.

Martin Navrátil

Leta Páně 1693 dne 9.Augustii za horného Štěpána Halaše
stal se tento dokonalý pořádek při právě horenském, že Bártek
neboštík Navrátil, otec vlastní Martina Navrátila, vystavěl z kruntu boudu pod Kuníma horama pod svým vlastním vinohradem
a Martinovým synovým jedním achtelem. Chtíce pak Bártek Navrátil jakožto otec, aby v tej búdě na budoucí časy mezi přáteli zůstával, tedy Matina syna svého nejpřednějším hospodářem nad tou boudu činí a zmocňuje. [strana a]
A poněvadž dcera vlastní Zuzana jakožto po Janovi Hoferkovi zdědila jeden též díl též boudy a jeden totiž třetí díl Anně
Komoňce a Janovi Nadoškovi čtvrtý díl. I poněvadž Jan Nadošek pro nemocnost a potřebnost důležitou svůj díl prodal Martinovi Svobodovi, ten čas purgkmistru kněždubskému, za 4 zl mor[avské] a 20 krejcarů, nebude se mět Jan Nadošek, ani jeho

manželka, ani dítky nač se natahovati. Že pak Martin Svoboda zaplatil jakž náleží ten čtvrtý díl týž boudy sám sobě, manželce svej a dítkám, budou mět právo a svobodu jakožto jeden poctivý soused v tejž búdě se znášeti a shromažďovati bez žádného hindrování a svády a vyhánění ven z tejž boudy. Stalo se u přítomnosti osob Jana Kornúta a Daňka Horáčka, sousedů a konšelů toho času kněždubských, a písaře toho času Jana Šedého. Leta a dne svrchu psaného.

Leta Páně 1695 dne 13.Marti Martin Navrátil, toho času fojt kněždubský, jakožto náležitý dědic po neboštíkovi otci svém milém Bartolomějovi Navrátilovi, někdy sousedu kněždubském, zdědil jeden achtel vinohradu v hoře Kuní ležící, vedle Mikuláše Rabáčka a po druhej stránce nebo[žtíka] Pavla Záchvěje. Tenž vinohrad a bouda náležitě vystavěná i s presem jest náležitě vedle připsání svrchu psaného. Stalo se u přítomnosti Martina Svobody, toho času purgkmistra kněždubského, a Ondřeje Břečky, souseda kněždubského.
[strana b]
Odevzdávka Jana Svobody

I poněvadž Martin Svoboda toho času purgmistrem jsouc toho dílu, kterýž patřil Janovi Nadoškovi a Janovi odevzdaný byl po nebo[žtíku] otci Bartolomějovi Navrátilovi, Martin Svoboda jest plnomocným hospodářem užívá a manželka i dítky jeho na časy budoucí a věčné, nemá se nač vícej natahovati Jan Nadošek ani dítky jeho. Leta ut supra.

[strana b]
Martin Žeravý a Martin Cibáků

Letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka prodal jest Martin Žeravý achtel vinohradu Martinovi Cibákovi za summu hotovou 9 zl. A tak Martin Žeravý nemá se nač natahovati na tom vinohradě ani žádný z potomkův jeho a Martin Cibáků má jej zaplacený. Rukojmě za dílo vinohradu Václav Zapletal a Mathúš Slezáků S R S N. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným ut sup[ra].

Letha Páně 1623 za horného Pavla Drašče kúpil jest vinohrad
Pavel Vřava [další text zcela vybledlý a nečitelný].

[strana a]
Martin Kulíšek

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška prodal jest Martin Žeravý achtel vinohradu v Kuní hoře ležící výš psanému Martinovi Kulíškovi za sumu, kterúž měl Martin Žeravý doplácet, totiž 8 zl. Závdanku položil Martin Kulíšek Martinovi Žeravému 9 zl moravských, placení podle úrody a hory práva po 1 zl moravském tak až do vyplnění sumy té těch osmi zlatých. A tak jest mu odevzdán tímž horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu slíbili Jan Benka a Jakub Mřihlad z Turého Pole R S N. A což Martin Žeravý položil 2 zl za horného Aleksandra Ruskovského, to púščá Martinovi Kulíškovi, ostatní peníze Martin Kulíšek bude pokládat, komuž bude náležet.
A tak podle vejš psaného zápisu Martin Kulíšek má vinohrad za zaplacenej.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška týž Martin Kulíšek prodal achtel vinohradu v Kuní hoře ležící Michalovi Floriánovému za summu 30 zl morav[ských], půl vínem platit až do vyplnění summy svrchu psané, náčiní týž Martin Kulíšek má pro své víno, co se koliv jemu dostane, má dávati. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jura Koníček a Jura Šotura slíbili R S A nerozdílnú.

Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška týž Martin Kulíšek svrchu psaný vinohrad, kterýž byl prodal Michalovi Floriánovi a nedělal jej, tak jak náleží, vzal mu jej a prodal jej Janovi Škřivánkovi za summu 40 zl, půl vínem platit až do vyplnění summy nahoře psané, srážeti se má takové víno, tak jak pod horou vína platiti budou. Závdanku položil Jan hned při odevzdávce 4 zl, kteréžto peníze přijal Martin Kulíšek k ruce svej. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení Václav Krčmář, Jura Šotura a Jan Plšek S.R.S.N.

[strana b]
Frejmark Jana Červenky z Janem Navrátilem za jeden půl achtele vinohradu v hoře Veselej ležícího oulehlú, tak že týž Jan Červenka toho půl achtele v Kuní hoře, kterýž koupený měl od n[ebožtíka] Martina Kulíška, dal.

Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka stal se frejmark mezi osobami těmito, Janem Červenkú a Janem Navrátilem, tak že týž Jan Červenka téhož půl achtele vinohradu dal frejmarkem Janovi Navrátilovi za jeden půl achtele v hoře Veselej ležícího, tak aby týž Jan Navrátil sobě ten vinohrad doplatil a což tak na něm nápadníkům povinen ještě dopláceti jest 6 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Bártek Navrátil a Václav Krčmář S R S A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Však Jan Navrátil vymínil sobě dolní polovici podle Jury Sečky.

Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka jakož na tomto vinohradě Jan Červenka měl vyplaceného 2 v[ědra] vína, kteréž Mikuláš Kašpárek k ruce své, tak jak ruka jeho vlastní zkrze cedulku od něho psanú potvrzuje, přijal roku 1653 ty dvě vědra vína za 4 zl mo[ravské].
Item na tejž cedulce též s podpisem ruky jeho, co tak kostelních peněz Pavel Mocek horný jsouc jemu poščal, položil a dal roku 1656 2 v[ědra] vína na kostel, kteréž peníze přijal Mikuláš Kašpárek k ruce svej a víno na kostel jest přijato, což se jemu vypisuje, tak jak pod horú víno platilo, za 4 zl mo[ravské]. Však od rejster, což tak měl neb[ožtík] Mikuláš Kašpárek dat, to Jan Navrátil, totiž 18 krej[carů] a 2 den, vyplatil, má jemu budoucně na jeho summě poraženo být. Takové peníze, což tak Jan Červenka vínem vyplatil, těch 8 zl, to na tom vinohradě Janovi Navrátilovi pustil a daroval.

[strana a]
Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka položil a dal Jan Navrátil za vinohrad svůj roku 1660 2 vědra vína, kteréž se jemu poráží za 2 zlr, item hotových položil 20 krej[carů]. Takové víno i peníze přijala Anna, někdy manželka Martina Kulíška a nyní jsouce za Jakubem Tomkem.

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta koupil Jan Navrátil půl achtele vinohradu v hoře Kuní ležící od Jana Škřivánka za summu 5 zl moravských a to, což na něm jest dopláceti nápadníkům, aby to doplatil. A což na něm Jan Škřivánek zaplatil nápadníkům 12 zl, to jest Janovi Navrátilovi pustil a daroval. Rukojmě za dělání a placení Tomáš Mančík a Martin Zborovský S.R.S.A nerozdílnú.

Kup Jury Sečky od Jana Navrátila

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta kúpil Jura Sečka achtel vinohradu v hoře Kuní od Jana Navrátila za sumu 31 zl hotových a což nápadníkům, tak jak zápis ukazuje, náleží, to
[strana b]
aby jim tak jak náleží vyplatil, kteréžto peníze těch 31 zl mo[ravských] Jura Sečka položil a Jan Navrátil přijal jich k ruce svej. Rukojmě za dělání a doplacení téhož vinohradu Kliment Kornút a Jura Čambala slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak tu nic Janovi Navrátilovi ani Janovi Škřivánkovi náležeti nebude, toliko nápadníkům prvnějším.
Leta svrchu psaného za horného Klimenta Kornúta Jiřík Sečka zkoupil peníze od Anny, někdy manželky n[ebožtíka] Martina Kulíška, za 1 bravca ročního, což jí náleželo 4 zl. A tak tu jí víc náležeti nebude.

Leta Páně 1671 dne 26.mája za horného Klimenta Kornúta jakož náleželo na tom vinohradě od n[ebožtíka] Martina Kulíška odporučených peněz dobírati Mikulášovi Kašpárkovi, takový nápad po témž Kulíškovi vyzdvihl Ladislav Čapalovský, totiž sumy 9 zl mo[ravských], tak jak cedulka z podpisem ruky jeho vlastní potvrzuje [další text nečitelný].

[strana b]
Jura Bradáč

Letha Páně 1624 ten outerý po svatém Duchu za horného Jury Tomkové[ho] Jura Bradáč prodal půl achtele vinohradu v hoře Kuní Martinovi Patkovi za summu 50 zl. Závdanku dal 6 zl, ten přijal Jura Bradáč, ostatní peníze klásti má předních peněz obci kněždubské 18 zl podle hory práva po 2 zl, poslední peníze 26 zl náleží Jurovi Bradáčovi. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Pavel Vřava a Jura Bradáč slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
Leta Páně 1627 za horného Jana Juroňka položil Martin Patka za vinohrad svůj trojích peněz 3 zl. Ty přijal úřad kněždubský.
Letha 1631 za horného Martina Kulíška položil Martin Patka 1 zl. Přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Jan Ondračka, v úřadě Václav Nejedlý, Jan Šmatláň, Jíra Tomek, Martin Lalíček.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil
Martin Patka z města Veselí za vinohrad svůj dvojích peněz
2 zl. Přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek, v úřadě Jan Ondračka, Václav Nejedlý, Jakub Bučka, Jan Benka.
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil Martin Patka z města Veselí za vinohrad svůj 1 zl za rok 1634. Ten přijala obec kněždubská toho času jsúce fojtem Jan Synek,
v ouřadě Václav Nejedlý.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Martin Patka položil za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijala obec kněždubská za fojta Jana Ondračky.
[strana a]
Letha Páně 1638 za horného Martina Kulíška Martin Patka
z Veselí položil za vinohrad svůj trojích peněz 3 zl. Ty peníze přijal Martin fojt Nejedlíček a Václav Hudec, toho času starší konšel, k obci kněždubské.
Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška Martin Patka
z Veselí položil za vinohrad svůj dvojích peněz k obci kněždubské 2 zl. Ty přijali fojt a starší kněždubští.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Martin Patka z Veselí za rok 1643 peněz k obci 1 zl. Ty přijali fojt Jan Poletek, purmistr Jíra Sopúšek budoucí leta svrchu psaného.
Leta Páně 1648 za horného Martina Kulíška položil Martin Patka z Veselí za vinohrad svůj 2 zlm. Keréžto přijali fojt a starší k obci kněždubské.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška prodal jest Martin Patka z Veselí vinohradu půl achtele Jírovi Koníčkovému z Tvarožné Lhoty za summu, tak jakž ho sám měl, za 50 zl a což na něm zaplaceného měl, to jest Jírovi Koníčkovi pustil. Za čež za týž vinohrad, což na něm zaplaceného Martin Patka měl,

Jíra Koníček má dáti vína pět věder a již při odevzdávce Jíra Koníček dvě vědra vína dal a Martin Patka takové víno přijal k ruce svej. Předních peněz náleží k obci kněždubské ještě klásti 2 zl, ostatní peníze náleží nápadníkům Jíry Bradáče
25 zl, poslední peníze klásti má podle práva po 2 zl, tak jakž hora za právo má. Rukojmě za dílo a placení Jura Šotura a [nečitelné] S.R.S a nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.
[strana b]
Letha Páně 1653 za horného Martina Kulíška Jíra Koníček dal 3 vědra vína za vinohrad svůj, což tak při smlúvě se byl uvolil, Martinovi Patkovi a Martin Patka takové víno přijal k ruce svej. A tak Martin Patka nemá se nač natahovati, on ani žádný z budoucích potomků anebo přátel jeho.
Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška položil Jíra Koníček za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijal Martin Zachej jsouc purmistrem toho leta.

Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka Jura Koníček svrchu psaného půl achtele vinohradu prodal leta 1652 Jurovi Samuelovi ze Vnorov, kdež takový vinohrad nebyl odevzdaný, až po smrti jeho manželce jeho Kristýně z dítkami jejími, po n[ebožtíku] Jurovi Samuelovi zůstalými, jest od téhož Jíry Koníčka odevzdaný, až leta svrchu psaného takový půl achtele vinohradu jest prodaný za summu 46 zl. Závdanku položil Jura Samuel 18 zl juž i za všecko, což na tom vinohradě Jurovi Koníčkovi náleželo. A tak na tom vinohradě Jurovi Koníčkovi nic nenáleží ani potomkům jeho, kromě náleží obci kněždubské
1 zl a nápadníkům n[ebožtíka] Jury Bradáče 26 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Tomáš Adamů ze Vnorov, Václav Ryšánek a Jura Hodúšek slíbili R.S.A nerozdílnú. Takové peníze mají se pokládati podle úrody a hory práva po 2 zl až do vyjití těch dvaceti sedmi zlatých.
[strana a]
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta koupil Jura Sečka z Lideřovic půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležící od Kristýny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Jurovi Samuelovi, za summu 46 zl. Závdanku položil osmnáct zlatých, za ten závdanek jí náležející juž za všecko dal 9 zl mo[ravských]. A tak tu Kristýně nic náležeti nebude ani potomkům jejím, ostatek, jakž náleží nápadníkům, obci kněždubské 1 zl předních peněz a nápadníkům Jury Bradáče 26 zl mo[ravských], kterýžto nápad přináležející Jurovi Sečkovi jakožto po matce jeho bude míti vyplacený, poněvadž ten nápad jí přináležel po prvním manželu jejím Jurovi Bradáčovi. Rukojmě za dělání a doplacení těch peněz i za zbývání desátku a zemního do důchodů J.V.H.M. Ondráš Urbančík a Martin Smolka a Jura Michala Vítkového syn z Lhoty Tvarožné slíbili R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta jakož svrchní držitel Jura Sečka skrz smrt časnú z toho světa se odebral, takový vinohrad poručil Zuzaně manželce svej. Ona pak proměňujíc svůj svobodný stav a berouc sobě za manžela Mikuláše Švrčka mládenca pro lásku manželskú ten vinohrad jemu připsati dala, toliko což ještě přináleží
[strana b]
dopláceti obci kněždubské 1 zl mo[ravský], to aby vyplatil. A tak Mikuláš Švrček má ten vinohrad od horného napřed psaného odevzdaný. Rukojmě za dělání a doplácení toho vinohradu Ondráš Urbančík, fojt lideřovský slíbil R.S.A nerozdílnú.

[strana b]
Kup Jury Smaženky z Lideřovic
od Jana Švrčka z Lideřovic za sumu hotové peníze 7 zl, kterýžto Jan Švrček přijal k ruce svej. A tak se odevzdal Jurovi Smaženkovi za volný a svobodný, v ničem nezávadný jeden štvrtec za horného Štěpána Halaše dne 6.Novemb[ris] 1703, u přítomnosti Mikuláše svědka Hrabáčka.

[strana a]
Zděděný Mikuláše Hrabáčka
jeden štvrtec vinohradu, který dostal a zdědil po manželce svej Kateřině a po neboštíkovi Jurovi Sečkovi, tak ona Kateřina ten vinohrad, že byl odporučený po otcovi Jurovi Sečkovi, Mikuláš Hrabáček vezmouc ju sobě za manželku, že mu ho věnovala a při právje horenském sobě odevzdati dali za volný a svobodný, v ničem nezávadný za horenství pana Halaše, u přítomnosti Jiříka Smaženky, rukojemní za dobré dílo, dne 6.Novemb[ris] 1703.

[strana b]
Jura Černých, Tomáš Šiška

Leta Páně 1622 za horného Jana Lišky kúpil jest Jan Šimků pů[l] achtele vinohradu v hoře Kuní od Jíry Černých za summu sto zlatých. Závdanku dal Jan Šimků 12 zl, ty přijal Jíra Černých.
Tenž jistý vinohrad přišel Tomášovi Šiškovi nápadem po manželce i s tím, což jest zaplaceno, placení podle hory práva po dvú zl[atých]. Z toho vinohradu náleží obci kněždubské devatenást zl[atých] předních peněz, ostatek na zbor lideřovský. Rukojmě za dílo a placení Václav Siřenka a Jan Romanec společní rukú a nerozdílnú. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný horným Janem Liškú.
Leta Páně 1622 položil Tomáš Šišků 1 zl. Přijala obec kněždubská.
Letha Páně 1627 za horného Martina Kulíška položil Tomáš Šišků za vinohrad svůj trojích peněz 3 zl. Ty přijal ouřad kněždubský.
Letha 1633 za horného Martina Kulíška položil Thomáš Šišků a vinohrad 1 zl. Ty přijal ouřad kněždubský, toho času jsúce fojtem Jan Ondračka, v úřadě Václav Nejedlý, Jan Šmatláň, Jíra Tomek, Martin Lalíček.
Letha Páně 1633 Aleksandra Ruskovského položil Tomáš Šišků za vinohrad svůj v Kuní hoře ležící dvojích peněz 2 zl. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek, v úřadě Jan Ondračka, Václav Nejedlý, Jakub Bučka a Jan Benka.
[strana a]
Letha 1634 za horného Martina Kulíška položil Tomáš Šišků za vinohrad svůj v Kuní hořže ležící 1 zl 15 groší. Ty přijala obec kněždubská, toho času fojtem jsúc Martin Lalíček, v úřadě Jan Šmatláň.
Letha 1635 za horného Martina Kulíška položil Tomáš Šišků za vinohrad 2 zl. Ty přijala obec kněždubská, toho času fojtem jsouc roku 1636 Jan Ondračka.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Tomáš Šišků položil za vinohrad dvojích peněz 3 zl. Ty jsou vydány k obci kněždubské za fojta Martina Nejedlíčkového.
Leta Páně 1645 položil Tomáš Šišků za vinohrad svůj za rok 1640 a za 1641 a za 1642 trojích peněz 3 zl. Kteréžto peníze přijali fojt a starší dědiny Kněžduba, fojtem jsouce Jan Poletek, purmistr Jíra Sopúšek k ruce vší obce.
Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka, u přítomnosti Martina Zacheje, purmistra kněždubského, i konšelů jeho položil Tomáš Šišků ze Vnorov za vinohrad svůj za rok 1652
1 zl. Ty přijal Martin Zachej, purmistrem jsouc toho leta, k ruce vší obce.

Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka Tomáš Šišků svrchu psaný vinohrad v Kuní hoře ležící půl achtele daroval Jurovi Studničkovi ujci svému, tak aby sobě jej doplatil nápadníkům, komu co náležeti bude, a což na něm týž Tomáš Šišků zaplaceného měl, to z lásky ujcovské daroval témuž Jurovi Studničkovi. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Adam Bílů a Jan Plšek S.R.S.A nerozdílnú. Na tom vinohradě náleží obci kněždubské předních peněz dobírati 1 zl 15 gr a na zbor lideřovský ostatek. Stalo se u přítomnosti Martina Zacheja, purmistra kněždubského, a Jakuba Ondračky. Odevzdán jemu horným nahoře psaným za volný a svobodný,
[strana b]
platiti jej má podle ourody a hory práva po 2 zl.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Jura Studnička za vinohrad svůj za rok 1655 totiž 1 zl. Kteréžto peníze při právě horenském zůstávají, sú vydány panu hejtmanovi za opatrování rejster.
Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka položil Jura Studnička za vinohrad svůj 15 gr. Kteréžto peníze přijal Adam Bíla jsouc purmistrem téhož leta k ruce vší obce. A tak již nic více k obci kněždubské nanáleží.

Kup Jury, syna Michala Vítkového z dědiny Tvarožné Lhoty

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka kúpil Jura, syn Michala Vítkového, půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího za summu závdanku 5 zl 15 gr, kterýžto závdanek Jura Vítků položil hned při odevzdávce a Jura Studnička jich přijal k ruce svej a což na něm Jura Studnička zaplaceného měl, co sám vyplatil a i také Tomáš Šiška ujec jeho jemu daroval, to všecko Jurovi Vítkovému daroval. A tak tu juž nic více náležeti nebude Jurovi Studničkovi, jednom na zbor lideřovský co se najde. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Michal Vítků otec jeho, Jan Liška a Pavel Mocek slíbili R.S.A nerozdílnú.
[strana a]
Leta Páně 1666 učiněna jest smlúva z úřadem lideřovským strany nápadu na vinohradě na půl achteli v Kuní hoře ležícího, tak že Jura syn Michala Vítkového z Tvarožné Lhoty dal sobě vyhledati peníze na vinohradě na půl achteli a cožkoli se na tom vinohradě nápadu vyhledá, to Jura syn Michala Vítkového skúpil od úřadu lideřovského za sumu 20 zl mor[avských], purmistrem súc toho času Blažek Poláčků, fojtem Ondra Urbančík. Na tu sumu položil Jura syn Michala Vítkového po učiněné smlúvě 4 zl moravské, takové peníze přijali úřad lideřovský na místě vší obci lideřovskej, ostatní peníze těch šestnácte zlm má pokládat Jura Michala Vítkového podle uznání, když by Pán Bůh skázu na vinohrady dopustiti ráčil, tedy podle uznání.

[strana b]
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta položil Jura Michala Vítkového z Tvarožné Lhoty za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijali ouřad dědiny Lideřovic, fojtem jsouc Ondráš Urbančík a Jura Sečka purmistrem k ruce vší obce lideřovské.
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta položil Jura syn Michala Vítkového z Tvarožné Lhoty za vinohrad svůj 2 zl. Kteréž přijali ouřad lideřovský, fojtem jsouc Ondráš Urbančík, purmistrem Pavel Smaženka k ruce vší obce.
Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta Jura syn Michala Vítkového položil za vinohrad svůj za ty pominulé leta za rok 1669, 1670 a 1671 peněz 1 zl. Takové peníze přijali ouřad lideřovský Václav Poletek a Jura Fryčovský k ruce vší obce. Takové peníze mají oddati Pavlovi Smaženkovi, toho času purmistru lideřovskému.
[strana a]
Leta Páně 1679 dne 13.Februarii za horného Václava Jurkových a Martina Orla Přeštického, písaře kněždubského, činí se tato pamět, že jest koupil půl achtela vinohrada Jan, syn Michala Vítkového z Tvarožné Lhoty, od Jíry Vítkového bratra svého v Kuní hoře ležící za summu 3 zlm, kteréžto peníze Jan Vítků náležitě odevzdal bratru svému Jírovi Vítkovi. Ostatní peníze bude povinen dopláceti Jan Vítků obci lideřovskej, co se v rejstřích v zápise najde podle kupu bratra jeho prvnější. Rukojmové za dobré dělání a placení toho vinohrada Václav Jurkových, tehdejší hornej kněždubský.

[strana b]
Pavel Vřava [škrtnuto] Jiřík Okatý

Letha Páně 1622 na den památní Všech svatých za horného Jana Liškového Jíra Vřava a Pavel Vřava, bratři vlastní, i na místě všech jiných nápadníkův, kteříž by se po letech najíti mohli aneb našli, jeden achtel vinohradu v Kuní hoře s půl búdú a s půl presem a jednú kádí v patnácte věder, majíc oni na tom vinohradě nápad totiž 75 zl, kterýžto vinohrad neboštík Martin Pecha, komorník na Strážnici od ouřadu kněždubského, jenž byl předešle náležel Matějovi Majůvkovi, kterýž pro přestoupení Božího přikázání mistrem popravním za bránú města Strážnice, jenž slove Veselskú, své skončení vzal a sťat byl, koupil za summu 150 zl, kterýžto prodej neboštíku Komoráši v rejstrách siročích kněždubských jest zapsán a poznamenán. A poněvadž se po smrti téhož komoráše nenacházelo, aby komu ten vinohrad byl prodán a neboštík Martin Komoráš [v] svadebních smlúvách svých, když v stav manželský vstuopoval letha 1607, kterak se na předměstí strážnickém díly, ten vinohrad na nejblišší přáteli, když by s tohoto světa zešel, poroučil a v těch smlúvách zaopatřil. I poněvadč žádných přátel se jiných nenachází než toliko Jiřík Okatý jinak Komoráš spolu z sestrou svou Kateřinú, jakožto neboštíka Martina Komoráše jeho vlastního bratra Jana Okatýho z Hoštic děti a syn, i na místě sestry tohož Jiříka Okatýho, kterouž má Jan Podřezalík z Lipova, týž Jiřík majíc to dovoleno a tu všecku spravedlnost tej Kateřině náležitou sobě od ní oddanou a již s ní porovnáno, prodali jakožto nápadníku pravýmu tu svou summu na něm mající, těch 75 zl. Však týž Jiřík ten vinohrad v summě ujal, majíc na něm polovici, i navrátěje tomu Pavlovi svrchu psanému Vřavovi, nemajíc toho vinohradu sobě odevzdaného ani zapsaného, 15 zl. Kterýž Pavel dotčený ty přijal u přítomnosti dotčených osob v summě dotčenej a od Kateřiny sestry jeho Jiříkovi nápad její pouštěný. Ujal tenž vinohrad zas za 150 zl a dal těm nápadníkům zvrchu dotčeným Pavlovi a Jírovi Vřavovi za nápad na tom vinohradě jejich, totiž za těch 15 zl porovnajíc se s nimi, co sou užívali toho vinohradu od letha 1616 až do letha 1622, totiž 27 zl, jenž
[strana a]
jich toho času i přijali. A tak ten vinohrad jest od téhož Jiříka těm nápadníkům docela zaplacen a žádnému se na něm nic dlužno nepozůstává. Odevzdán za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se u přítomnosti obúch stran. Rukojmě za dílo a opravu Pavel a Jíra, bratři vlastní Vřava z Lideřovic a Jan Šmatláň z Kněžduba S.R.S.N.

[strana b]
Leta Páně 1657 z jistým vědomím a vůlí urozeného a statečného rytíře pana Wolfa Ludvíka Hecera z Ourohu, na ten čas ouředníka na hrabství strážnickém, prodal jest Jan Tlachánek z Lideřovic půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího za horného Pavla Mocka Pavlovi Koleňovi, totiž dolní stranu podle Charvátky, za summu 30 zl mo[ravských]. Závdanku položil Pavel Koleňa 8 zl, kteréžto peníze přijali purmistr Jan Hrabal dědiny Lideřovic na zaplacení contribuci za téhož Jana Tlachánka 5 zl mo[ravských] a Jan Tlachánek přijal k ruce svej 3 zl, ostatek dopláceti povine[n] bude 22 zl rok po roku po 3 zl až do vyplnění summy svrchu psané. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Pavel Zákrsek a Bártek Navrátil slíbili R.S.A nerozdílnú. Takový vinohrad pan ouředník povolil prodati, aby týž Jan Tlachánek contribuci zaplatiti mohl a jemu jest ten vinohrad přišel po manželce jeho Zuzaně, kterouž vzal po smrti n[ebožtíka] Pavla syna Jiříka Živkovice.
Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka položil Pavel Koleňa za vinohrad svůj za rok 1658 totiž 3 zl. Takové peníze přijal Jan Tlachánek k ruce Zuzany manželky své. Item položil a dal
2 měřice žita a půl měřice rži, kteréž se jemu vypisuje za 1 zlm. Kteréž žito i réž přijal Jan Tlachánek k ruce svej.
Leta Páně 1659 v neděli Květnou za horného Pavla Mocka prodal Jan Tlachánek na místě Zuzany manželky své peníze na vinohradě svrchu dotčeném jim náležejících ještě 18 zl mo[ravských] Pavlovi Koleňovi za sumu 5 zlm a 10 kr, kteréž Pavel Koleňa položil a Jan Tlachánek jich přijal k ruce manželky svej. A tak Pavel Koleňa má ten vinohrad zúplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Jan Tlachánek ani manželka jeho, ani žádný z potomků jejich nemají se tu nač natahovati nyní i na časy budoucí.
[strana a]
Leta Páně 1661 v outerý velikonoční za horného Pavla Mocka koupil půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího Martin Svoboda kovář od Pavla Koleňa za summu 19 zl mo[ravských] a
15 gr hotových za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, kteréžto peníze dotčenú summu Martin Svoboda položil hned při smlouvě a Pavel Koleňa jich přijal k ruce svej. A tak Martin Svoboda má zouplna a docela zaplacený ten vinohrad a Pavel Koleňa tu se nemá nač natahovati ani žádný z potomků jeho. Rukojmě za dělání téhož vinohradu Jakub Býček a Jan Navrátil S.R.S.A nerozdílnú.
A poněvadž týž Pavel Koleňa prodajíc ten vinohrad z kruntů J.V.H.M. preč ušel a témuž Martinovi Svobodovi jeho neodevzdal, musil o to vrchnosti pohledávati. A tak z jistým vědomím a povolením vzáctně slovutného muže pana Baltazara Fogla [titul], ten čas ouředníka na Strážnici, jest jemu připsán a odevzdán.

Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta jakož svrchu dotčený vinohrad, kterýž Martin Svoboda od Pavla Koleňa koupil, přijdouce zase, jak byl pryč odešel, tedy správu učinil, že by takový vinohrad prodal Martinovi Svobodovi za
22 zl. A tak z milostivého povolení J.V.H.M. Martin Svoboda položil ještě 2 zl 15 gr, kteréž Pavel Koleňa přijal k ruce svej a Martin Svoboda má zúplna a docela zaplacený a žádnému
nezávadný.

[strana b]
Kup Martina Svobody od Michala koželuha Žida ze Strážnice

Leta Páně 1661 dne 6.máje za horného Pavla Mocka jakož jsouc Jiřík Živkovič dluhu spravedlivého Michalovi Židovi dlužen, zemřel a takového dluhu se nacházelo 13 zl 15 gr jeho nezaplatil. A tak z jistým vědomím vzáctně slovoutného muže pana Baltazara Fogla [titul], ten čas ouředlníka na Strážnici, Michal Žid prodal takový vinohrad, aby na další pustinu nepřišel, Martinovi Svobodovi za summu 28 zl mo[ravských]. Závdanku položil hned při odevzdávce 3 zl, kteréž Michal Žid přijal k ruce svej, a ještě má položit při oužitku nejprve příštím 3 zl, ostatek ještě má dopláceti půl vínem 7 zl 15 gr, ještě více což na tom vinohradě dopláceti bude 14 zl 15 gr, jestliže by se jaký dluh nacházel, do důchodů J.V.H.M. buďto se platit a pakli by nebylo, tedy na sirotky n[ebožtíka] téhož Jiříka Živkoviče. Zplácení těch peněz hledati na pátem listu Jiříkovi i do důchodů J.V.H.M.
[strana a]
Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Mikuláš Škamelka a Jakub Tomek slíbili R.S.A nerozdílnou.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta jakož Martin Svoboda měl položit z oužitku roku 1661 peněz 3 zl a závdanku ještě nebyl odevzdal jednoho zlatého a tak toho činí všeho
4 zl, za ty peníze téhož roku 1661 dal 2 v[ědra] vína. Kteréž Michal koželuh ze Strážnice přijal k ruce svej.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta položil Martin Svoboda za vinohrad svůj za rok 1664 1 zl. Kterýž přijal Michal Žid koželuh k ruce svej.
Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta jakož náleželo Michalovi Židovi do Strážnice dobírati 6 zl 15 gr, takové peníze, majíc poručení svrchu dotčený horný a Jura Mandásek fojt skrze připsanou cedulku od p[ana] Pavla Statenického, ten čas štolmistra, že jest jisté poručení J.V.H.M., téhož Martina Svobodu k tomu sú přidrželi, aby jich položil. Kdež u přítomnosti svrchu dotčeného horného a fojta takové peníze těch 6 zl 15 gr Martin Svoboda položil a syn Michala Žida Bernát jich přijal k ruce otce svého od Jury Mandáska na právě fojtovském. A tak tu juž Michalovi Židovi vícej náležeti nebude ani potomkům jeho.
[strana a]
Leta Páně 1669 za horenství Klimenta Kornúta jakož Jiřík Živkovič majíc vinohradu achtel v Kuní hoře zaplacený zemřel a zanechal po sobě syna Pavla, na kteréhož ten jistý vinohrad připadl, ten pak Pavel oženil se a dítky zplodíc jest také zemřel. Jsouc pak povinen dluh jak do důchodů J.V.H.M., tak také i Michalovi Židovi, i majíc Michal Žid povolení od pana Baltazara Fogla, toho času ouředníka panství strážnického, takový vinohrad prodal Martinovi Svobodovi, aby svůj dluh dostati mohl, prodal, tak jak zápis ukazuje na druhé straně, za 28 zl mo[ravských], když on týž Michal Žid takový dluh svůj

jest vyzdvihl sumy 13 zl mo[ravských] 15 gr a on Martin Svoboda jich jemu položil. Více týž Martin Svoboda dal při odbývání desátku vinného roku 1666 vína 2 vědra, kteréž jest přijato do důchodů J.V.H.M. v penězích 5 zl mo[ravských] a 10 krej[carů]. Item položil a dal roku 1668 též 2 vědra, kteréž jest přijato do důchodů J.V.H.M. a jest poraženo v penězích
3 zl mo[ravské] a 30 krej[carů]. Kdežto svrchu dotčeného Pavla Živkoviča syn jménem Jiřík dojdouc člověčenství svého za to jest J.V.H.M., pána našeho milostivého a dědičného, žádal, aby ten vinohrad, kterýž Martin Svoboda koupil, aby jemu navrácen byl, tak aby ještě svého otca památku míti mohl. Kdežto
z milostivého poručení J.V.H.M. poručeno, aby týž Martin
[strana b]
Svoboda od téhož vinohradu upustil, avšak aby dotčený sirotek Jiřík Živkovič tomuž Martinovi Svobodovi, což on tak vyplatil jak do důchodů J.V.H.M., tak také i Michalovi Židovi zpátkem jemu navrátil, což se nacházelo toho všeho od Martina Svobody vyplaceného sumy 22 zl mo[ravských] a 5 krej[carů]. Kdež dotčený Jiřík Živkovič při právě horenském tu summu hotovú, totiž těch 22 zlm a 5 krej[carů], položil a Martin Svoboda jich přijal k ruce svej. A tak tu již Martinovi Svobodovi nic
více náležeti nebude ani potomkům jeho a Jiřík Živkovič ten vinohrad bude míti po otci svém zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za dělání a odbývání desátku a zemního do důchodů J.V.H.M. Bártek Navrátil a Jan Záruba slíbili R.S.A nerozdílnú. Stalo se u přítomnosti svrchu dotčeného horného Klimka Kornúta, Bártka Navrátila, Ondráša Urbančíka, toho času fojta lideřovského. A jakž při navracování vinohradu toho Martin Svoboda řekl některému, že jestli mu jeho nevrátí, tedy že jemu Pán Bůh požehnání nedá, že nebude ani roku živ, zaručil Martin Svoboda, že se mstíti nebude Bártkem Navrátilem a Václave[m] Jurkovým.

[strana a]
Přípis Jozefa Bedravy na jeden kúsek vinohrada pod 4/8 [měřice]

Leta Páně 1780 dne 21.Junii za horného Jury Nejedlíka ujal sobě Jozef Bedrava jeden kúsek vinohrada úlehle pod 4/8 v Dobrých horách ležící, z jednej strany vedle vdovy Matyjášky, z druhej pak strany vedle Jana Hoštíka z Tvarožnej Lhoty na ten a takový spůsob, aby on s ní mohl vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Jura Nej[e]dlík horný

[strana a]
Leta Páně 1760 dne 15ho Junii stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup za horného toho času Martina Miroša, vincúra Pavla Beně, že jest kúpil Jozef Cedivoda půl achtela vinohrada v Kuní hore, z horní strany Tomáše Pala a z dolní strany Jury Macha z Liderovic od vdovy Skalačky za 30 zl, však ale hotových peněz Jozef Cedivoda dal jest tejž vd[ově] Skalačce 10 zl a v 20 zl jí dal jeden kus svobodnej roli k užívání tak dlúho, dokavadž takové peníze těch 20 zl nezaplatí. Pročež tenž vinohrad se jemu na věčné a budúcí časy odvádí, tak aby se jemu žádný více nedotazoval. Jenž se stalo dne ut supra.
U prítomnosti toho byli
Martin Miroš horný
Pavel Beňa vincúr
Jan Macháček a
Tomáš Mareček súsedi
Pavel Raška písař

[strana b]
Prípis Václava Matúška z Liderovitc na 1 čtvrtec vinohrada v Kuní hore

Leta Páně 1762 roku a dne 12.Decembris stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že Václav Matúšek z Liderovitc kúpil od Jozefa Cedivody z Kněžduba jeden čtvrtec vinohrada ležící v Kuní hoře, z horní strany Tomáše Pale a z dolní strany Jury Macha z Liderovitc za 48 zl 30 kr. Kterýžto vinohrad se Václavovi Matúškovi tenkrát odvádí a pripisuje tak jak jeho vlastní, poněvadž sobě takový spravedlivě kúpil. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Mikula Skalák vincúr
Pavel Raška písar

Item druhý jeho přípis tohož Matúška

Leta Páně 1763 dne 13.Novembris stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest Václav Matúšek z Liderovic kúpil od Martina Heska ze Znorov jeden čtvrtec vinohrada za
37 zl ležící v Kuní hoře, z jedné strany Juru Macha a z dolní strany Jana Břečky. Ten a takový vinohrad se jemu na věčné a budúcí časy odvádí a připisuje. Jenž se stalo ut supra.

Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař

[strana a]
Přípis Pavla Suchánka z Liderovic na vinohrad v Kuní hoře

Leta Páně 1764 dne 10.máji stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest Pavel Suchánek z Liderovitc kúpil od Jury Suchánka také z Liderovitc v Kuní hoře za 10 zl, z horní strany Jury Čambale z Kněžduba. Kterýžto vinohrad se při horenském právě Pavlovi Suchánkovi k jeho užívání odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař

Přípis Jana Poláška ze Znorov na ¼ čtvrtec vinohrada v Kuní hoře

Leta Páně 1765 dne 23.Januari stal se dobrovolný a v ničem nezávadný koup, že jest Jan Polášek koupil ¼ čt[vrtec] vinohrada od Martina Kuryviala za 15 zl v Kuní hoře, ležící z dolní strany pana Kajzera, pana kaplana kněždubského, a z horní strany Jana Tomečka ze Znorov. Kterýžto vinohrad se jemu Janovi Poláškovi dnešního dne připisuje k jeho užívání. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Martin Bíla pudmistr
Mikula Skalák vincúr

[strana b]
Prípis Babuši Lukšíčky, pozůstalej manželky po neboštíkovi Štěpánovi Lukšíkovi, na 1 čtvrtec vinohrada v Kuní hoře

Leta Páně 1765 dne 23.Marti činí se tento zápis neb pamět, že jest Babuša Lukšíčka zdědila 1 čtvrtec vinohrada, který jest jí odporúčil její neboštík manžel Štěpán Lukšík, ležící v Kuní hore, z horní strany Jury Lukšíka a z dolní strany jest cesta, slove[m] opisujíc ten vinohrad na krajině, nad vinohrady jmenujícími Závistná leží. Pročež se jí Babuši ten vinohrad zde pripisuje na ten spůsob, aby se jí na takový žáden ani z prátelství Lukšíkovského nedotazoval, dokavadž ona bude takový chceti anebo mocti držeti, tak že ona z týmž vinohradem jako za svým vlastním činiti moc má. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař
a Martin Bíla purgkmistr

[strana a]
Prípis Jana Brožovitča ze Strážnice na ½ achtela vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1765 dne 7.Julii činí se tento zápis neb pamět, že jest Jan Brožovitč ze Strážnice po nebo[žtíku] Jurovi Machovi z Liderovitc koupil ½ achtela vinohrada v Kuní hoře za 50 zl, ležící z dolní strany Václava Matúšky z Liderovitc. Kterýžto vinohrad se jemu jmenovanému Brožovitčovi na věčné a budúcí časy odvádí a pripisuje. Dáno v Kněždubě dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Martin Bíla purgkmistr
Martin Skalák vincúr

Prípis Matysa Stankovského na ½ čtvrtca achtela vinohrada ležící v hore Závistnej

Leta Páně 1765 dne 8.Julii činí se tento zápis neb pamět, že jest Matys Stankovský od Jozefa Hlavičky [koupil] ½ achtela vinohrada v hore Závistné ležící za 4 zl, ležící z horní strany Pavla Macha z Tvarožné Lhoty a z dolní strany Martina Ondráška z Kněžduba. Kterýžto vinohrad se jemu odvádí a pripisuje. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Martin Bíla purgkmistr
Martin Skalák vincúr
[strana b]
Přípis Martina Blákore z Liderovitc na ½ achtela vinohrada v Kuní hore ležící

Leta Páně 1766 dne 21.Marti stala se dobrovolná a v ničem nezávadná domluva, že Martin Blákora z Liderovitc prijímá ten vinohrad, který měl Jan Brožovič ze Strážnice po Jurovi Machovi z Liderovitc, on ale Blákora zase Brožovitčovi jinší svůj vinohrad dal, tak oni mezi sebú učinili handl. Pročež se ten vinohrad tomuž Martinovi Blákorovi na časy budúcí pripisuje a odvádí, tak aby se jemu na takový žáden více nedotazoval. Dáno v Kněždubě dne ut supra.
Jura Jozefják horný

Prípis pozůstalej vdovy Kateriny po neboštíkovi Janovi Poletkovi z Liderovic v Kuní hore ležící

Leta Páně 1767 dne 21.Septembris stal se dobrovolný kup, že ona Katerina Poletkova kúpila tohoto vinohrada polůvku od zvrchu psaného Martina Blákory také z Liderovitc ležící v Kuní hore za 14 zl. Ten a takový vinohrad se jí Katerině Poletkovej zde pripisuje a odvádí, tak aby se jí žáden na takový nedotazoval. Stalo se dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Jan Tríska pudmistr

[strana b]
Jan Chudý [škrtnuto]
Jiřík Okatý jinak Komoráš

Letha Páně 1622 na den památky Všech svatých za horného Jana Lišky achtel vinohradu v Kuní hoře na Kněždubsku zůstalý po neboštíku Martinovi Mečickým komoráši s půl búdú, s půl presem a z jednú kádí, kterýžto vinohrad byl prodán po smrti neboštíka komoráše Janovi Mlýnkovi z Liderovic a tak týž Mlýnek tenž vinohrad vždy mající některý rok, zase jej jednomu pacholku jménem Vítkovi prodal a prodajíc, jemu neodevzdal ani zapsati nedal. Kterýžto vinohrad nebožtík komoráš byl koupil od neboštíka Mojžíše Izraele na místě Samuele syna svého za summu 200 zl a i zaplatil na větším díle, jakž v rejstrách doloženo. A poněvadž týž komoráš, když j[es]t v stav manželský vstupoval letha 1607, v smlúvách svadebních na předměstí strážnickém činěných doložil, že sobě ten vinohrad, kdyby bez poručenství umřel, aby na najblišší přáteli přišel, vymínil a zaopatřil. A když se přátel jiných nenacházelo než Jiřík Okatý jinak Komoráš z sestrou svou Kateřinú, jakožto Martina komoráše jeho vlastního bratra Jana Okatýho z Hoštic děti, a syn i na místě sestry svej, kterouž má Jan Podřezalík z Lipova, majíc sobě týž Jiřík od sestry svej dovoleno a její všecku spravedlnost a nápad její, oddanou a s ní porovnanou, prodali jakožto nápadníku pravému a majíc na něm od strejce svého zaplaceného 178 zl, totiž za 200 zl, na něm má jakož doloženo 178 zl a dopláceti má podle ourody od letha 1622 po
5 zl do vyplnění těch 200 zl. A tak Jiříkova sestra Kateřina na tom jednom i druhém vinohradě vedle sebe ležícím nic žádného nápadu nemá a sobě nezanechala, než toliko týž Jiřík bratr její. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za dílo a placení Pavel a Jíra Vřava z Liderovic bratři vlastní a Jan Šmatláň z Kněžduba S.R.S.N.
letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka položil Jan Mlýnek z Liderovic, když jest ten vinohrad byl koupil po neboštíku komoráši, za rok 1617 5 zl. Ty prijali starší kněždubští k obci. Těch 5 zl není v tej summě totiž 178 zl a tak těch 5 zl jako by Jiřík držitel již položil na vyplnění těch 200 zl ut sup[ra].
[strana a]
Letha Páně 1629 za horného Jíry Tomka položil Jan Podřezalík na místě Jiříka Okatého švakra svého 4 zl mora[vské]. Ty přijala obec kněždubská k ruce svej.
Letha Páně 1633 za horného Alexandra Ruskovského položil Jan Podřezalík za vinohrad v Kuní hoře ležící na místě švagkrovej svej, těch vinohradů držitelkyně, 8 zl mora[vských]. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Martin Kulíšek, v úřadě Jan Ondračka, Václav Nejedlý, Jakub Bučka, Jan Benka. Ještě bude mět za něj dopláceti 5 zl moravské.

Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil za vinohrady své v Kuní hoře ležící slovutný pan Jan Kgeheldr z Moravské Třebové 5 rýnských zl[atých] na doplacení těch vinohradů, měl položiti 5 moravských zl[atých], zůstává ještě dopláceti 50 gkrejcarů. Ty přijala obec kněždubská, toho času jsúce fojtem Jan Synek, v úřadě Václav Nejedlý. A tak doplatil pan Jan těch [5 zlatých].

Jiřík Živkovic z Lideřovic

Letha páně 1635 dne 12.Januarii za horného Martina Kulíška prodal jest dva achtele vinohradu v Kuní hoře ležící Jiříkovi Živkovic[ovi] z Lideřovic z búdú, z presem a z jednú kádí slovutný pan Jan Kgeheldr z Moravské Třebové za summu 2 stě padesáte moravských zlatých. Závdanku položil Jiřík Živkovic slovutnému panu Janovi výš jmenovanému 50 zl hned při smlouvě, ty přijal pan Jan k ruce svej, placení každoročně povinen po čem bude pod horú, kteříž tu vinohrady mají [dále nečitelné]. Rukojmě za placení Jan Podřezalík z Lideřovic, Tomáš Šiška, Jan [nečitelné], Pavel Třinástý, Matúš Pleva S R S N.
[strana b]
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil Jiřík Živkovic na kup vinohradu svého totiž 12 rejnských. Ty přijal pan Jan Kehedr k ruce svej.
Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic položil za vinohrad svůj ročních a ty přijal pan Jan Kehedr, písař obroční na Bošovicích, 20 zl.
Letha 1637 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic položil za vinohrad svůj peněz ročních a ty přijal pan Jan Khehedr, písař obroční na Bošovicích, 12 zl 15 gr.
Letha 1638 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic položil za vinohrad svůj peněz ročních a ty přijal pan Jan Kheh[e]dr, písař obroční na Bošovice, 17 zl 12 gr 6 den.
Leta 1639 za horného Martina Kulíška položil Jiří Žilkovic půl vínem 11 [věder] vína ve 22 zl mo[ravských]. Kteréžto víno přijal pan Jan Khebr nápad Doroty manželky své.
Leta 1640 za horného Martina Kulíška Jiřík Žilkovic platí půl vínem 10 zl 20 gr. Kteréžto přijal pan Jan Khebr k ruce svej.
Leta 1641 za horného Martina Kulíška položil Jiřík Žilkovic půl vínem za vinohrad svůj 16 zl 5 gr. Kteréžto víno přijal pan Jan k ruce svej a vypisuje se po 3 zlr jedno vědro.
[strana a]
Leta 1642 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic platí půl vínem vinohrad svůj, totiž jedno každé vědro počítaje po
2 zlm a dal 2 vědra 2/4, činí za něj 4 zl 15 gr. Kteréžto víno přijal pan Jan Khebr k ruce svej.
Leta 1644 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic platí půl vínem vinohrad svůj, jedno každé vědro počítaje po 2 zlm a dal 1 b[ečku] vína ve 20 zlm.

Leta 1645 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic platí půl vínem vinohrad svůj, totiž jedno každé vědro počítaje po
2 zlm a dal 1 b[ečku] vína, činí za něj 20 zl. A to přijal pan Jan Khekler k ruce své.
Leta 1646 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic vinohrad svůj půl vínem ostatek doplatil tak za jednu bečku vína dal paní Dorotě, zůstalé vdově po n[ebožtíku] Janovi Kheklerovi, kteroužto bečku vína paní Dorota přijala ve dvaceti třech zlatých moravských. A tak paní Dorota, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Kheklerovi, nemá na tom vinohradě se nic natahovati, ani žádný z potomků jejích. A tak má Jiřík Živkovic vinohrad svůj zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Tyto peníze sou vypisované z poručení urozeného a statečného rytíře pana Jana Klouka, ouřadníka hrabství strážnického, ten čas na Strážnici zůstávajícího.
Tohoto vinohradu polovice jest prodáno a jest zápis učiněný a zapsaný při znamení +. Takové na listu čtvrtém zpátkem hledaje.

[strana b]
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška Jiřík Živkovic pustil a prodal jest polovici vinohradu, totiž jeden achtel v Kuní hoře ležící, Janovi Bolevědicovi za summu 100 zl, na polovici vína každoročně placením, však co přináleží k vinohradu, totiž boudy půl, presu též půl. Na tenž kup odvedeno jest 4 šir[oké] [tolary], kteréž pan Jan Khedr přijal k ruce svej. Takové všechny peníze panu Janovi Khedrovi přináleží. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Pavel Třináctý, Jíra Zíbalík S R S N.
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic položil za vinohrad svůj peněz ročních a ty přijal pan Jan Khehedr, písař na Bošovicích, 10 zl.
Leta 1637 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic položil za vinohrad svůj peněz ročních a ty přijal pan Jan Khehedr, písař na Bošovicích, 12 zl.
Leta 1638 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic položil za vinohrad svůj peněz ročních a ty přijal pan Jan Khehedr, písař na Bošovicích, 17 zl 12 gr 6 den.
Leta 1639 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic platí půl vínem vinohrad svůj, počítaje jedno vědro po 2 zlm a dal 11 věder, činí za něj 22 zl mo[ravských]. Kteréžto víno přijal pan Jan Khekler k ruce svej.
Leta 1640 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic platí půl vínem vinohrad svůj a dal 5 věder vína, počítaje jedno vědro po 2 zl, činí za něj 8 zl 40 kr. Pan Jan přijal k ruce svej.
Leta 1641 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic platí půl vínem vinohrad svůj a dal 5 věder vína, počítaje jedno vědro po 3 zlm, činí za něj na moravské 12 zlm a 60 krej[carů]. Kteréžto pan Jan přijal k ruce své.
[strana a]
Leta 1642 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic platí půl vínem vinohrad svůj a dal 1 ½ vědro, počítaje jedno vědro po dvouch zlatých, činí za něj 3 zlm. Kteréžto víno přijal p[an] Jan Khekler k ruce svej.
Leta 1644 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic platí půl vínem vinohrad svůj a dal 1 b[ečku] vína, počítaje jedno vědro po dvouch zlatých mora[vských], činí za něj 20 zlm. Kteréžto víno přijal p[an] Jan Khekler na nápad Doroty manželky svej.
A tak Jan Bolevědic má ten vinohrad sobě zouplna a docela zaplacený a v ničem žádnému nezávadný a pan Jan Khekler na tom vinohradě více nemá se nač natahovati, ani žádný z potomků jeho.
Tyto přípise se staly a do rejster horenských sou vypsány z poručení pana Jana Klouka, ouředníka na hrabství strážnickém.

Leta Páně 1656 den památky Božího vstoupení za horného Pavla Mocka koupil jest Michal Vítků půl achtele vinohradu dolní stranu od Zuzany, vdovy zůstalé po n[ebožtíku] Janovi Bolevidicovi, v Kuní hoře ležící za summu 35 zl. Závdanku položil Michal Vítků 18 zl mo[ravských], kterýžto závdanek přijala Zuzana jsouce v těžké nemoci své a majíce ty časy ceru vdávat, tak aby měla na útratu všelijakú, ostatek dopláceti má po 4 zl až do vyplnění summy svrchu psané podle ourody a hory práva ještě 17 zl. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Václav Krčmář a Jan Jakuba Ondřejového S.R.S.N.
Leta Páně 1657 v outerý velikonoční za horného Pavla Mocka položil Michal Vítek za vinohrad svůj 5 zl. Kteréžto peníze přijala Zuzana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Bolevicovi[!].
[strana b]
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka Michal Vítků dal za vinohrad svůj jednu krávu, kterážto kráva jest ve 4 zlm, item hotových peněz 1 zl, čehož všeho učiní 5 zl mo[ravských]. Takovú krávu i ten zlatý přijala Zuzana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Bolevědicovi k ruce svej.
Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka položil Michal Vítků za vinohrad svůj 7 zl moravských posledních peněz. Takové peníze přijala Zuzana, zůstalá vdova po neboštíku Janovi Bolevědicovi. A tak Michal Vítků má zúplna a docela ten půl achtele vinohradu zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Zuzana Bolevědička nemá se nač natahovati, ani žádný z potomků jejích.

Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka kúpil Michal Vítků, jsouc purmistrem toho leta v dědině Tvarožné Lhotě, druhú stranu polovici téhož vinohradu od Zuzany, pozůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Bolevědicovi, za summu 34 zl. Závdanku položil Michal Vítků 12 zl, takové peníze přijala Zuzana Bolevědička a obrátila jich z téhož závdanku vyplacených syna od vojáků 4 zl rýnské a na kabát 4 zl rejnské jemu dala, ostatek obrátila k ruce svej. Platiti jej má rok po roku, uroď se nebo neuroď, až do vyplacení toho vinohradu. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Václav Zákrsek a Jura Žírka S.R.S. a nerozdílnú. Odevzdán jest mu horným svrchu psaným den památky Božího vstúpení.
[strana a]
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Michal Vítků za vinohrad svůj 9 zl. Takové peníze přijala zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Bolevědicovi k ruce svej.
Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka Michal Vítků dal jest sobě vypsati peněz 1 zl. Kterýžto položil v nemoci Zuzany, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Bolevědicovi a ona jej přijala k ruce svej v tejž nemoci, což s něho také jest něco také obráceno i na její pohřeb.

Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta Michal Vítků z Tvarožné Lhoty položil za vinohrad svůj 6 zl 15 gr. Kteréž přijal Matěj, syn n[ebožtíka] Jana Bolevědice k ruce svej.
Leta Páně 1670 za hrného Klimenta Kornúta Michal Vítků z Tvarožné Lhoty položil za vinohrad svůj ostatních peněz 5 zl 15 gr. Ty peníze přijal Matěj, syn n[ebožtíka] Jana Bolevědice k ruce svej. A tak Michal Vítků má sobě ten vinohrad zúplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Matěj nebo jinší potomci nemají se nač natahovati, ani přátelé jeho.
[strana b]
Leta Páně 1679 dne 13.Februarii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest Michal Vítků z Tvarožné Lhoty [další text zcela vybledlý a nečitelný].
[strana a]
Leta Páně 1680 dne 11.Novembris za horného Václava Jurkového a Martina Písaře činí se tato pamět, že jest učinil dobrý pořádek za dobrej svej paměti před poctivýma a hodnověrnýma lidma, kteří toho při právě horenském dosvědčovali, neboštík Michal Vítků s Tvarožné Lhoty, že jest na smrtedlnej posteli poručil Pavlovi Vítkovi, synu svému vlastnímu, půl achtela vinohrada v Kuních horách ležící za vlastní a zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, a k tomu taky boudu všecku, kteráž při témž vinohradě jest, aby Pavel nad ní dědičným hospodářem byl, na věčné časy budoucí i jeho potomci, tak že žádný z jeho bratrů ani s přátel jemu v tom nemá v ničemž překážky činiti, krom Martin bratr jeho, on i jeho potomci, bude míti tu svobodu svou částku vždycky vypresovati a nic od presu dávati. I na to se ještě ta výminka činí, kdo by koliv přes leta budoucně z cizích lidí ten vinohrad od Martina odkoupil, aby tu svobodu ten člověk měl tady presovati a nic od presu nedati. Tak se ten vinohrad i z boudou Pavlovi Vítkových při právě horenském zápisem potzvrzuje, u přítomnosti bratra staršího Václava Vítkových a mladšího bratra Martina. Zápis ten stal se leta a dne svrchu psaného.

[strana a]
Letha 1635 za horného Martina Kulíška z poručení JHM Pána pana Františka z Magkni, pána strážnického, ujal pustý vinohrad Jan Bolevědic půl achtele v Kuní hoře ležící za summu 2 zl mo[ravské], nemá platiti, až se bude psáti letha 1639, po 1 zl do zaplacení. Odevzdán za volný. Rukojmě za dělání a placení Jiřík Živkovic, Jíra Zíbal S R S N.
Leta Páně 1638 za horného Martina Kulíška Jan Bolevědic prodal svrchu psaný vinohrad Mikulášovi Slíškovi za summu
12 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jan Bolevědic, Tomáš Šiška S R S N.
Tomáš Šišků položil závdanku 12 zl rejnských hned při odevzdávce a Jan Bolevědic jich přijal k ruce svej. A zůstává ještě pokládati k obci kněždubské 2 zl.

Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška prodal jest svrchu psaný vinohrad Mikuláš Šišků Matějovi Kuderovi ze Vnorov za summu 15 zl moravských. Závdanku položil Matěj Kudera 13 zl, kteréžto peníze přijal Mikuláš Šišků k ruce svej, ostatní peníze náleží k obci kněždubské, totiž 2 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jan Bolevědic a Václav Krčmář slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak Mikuláš Šišků na témž vinohradě nic více se nemá nač natahovati, on ani žádný z potomků jeho.

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta jakož Matěj Kudera svrchu dotknutý vinohrad držíc zemřel a zanechal po sobě dvě děti, jednoho syna Matěja a ceru Markétu. Kdežto ten syn Matěj vinohrad jakožto po otci svém jest obdržel, avšak na díl Markéty sestry své podle jejich porovnání má dáti pět věder vína, když Pán Bůh úrodu dáti ráčí. Na to dal 2 vědra a ještě dlužen
hledati dále té odevzdávky na listu 3 při znamení takovém +

[strana a o dva listy dále]
zůstává 3 vědra. Takové dvě vědra vína položené přijal Václav Studénka na místě Markéty manželky své, dcery n[ebožtíka] Matěje Kudery.
Kdežto ten Matěj, syn n[ebožtíka] Matěje Kudery, také zemřel a zanechal po sobě dětí patero, Mikuláša, Jakuba, Juru, Jana a Kateřinu. Poněvadž pak strany toho vinohradu porovnání mezi Matějem, synem n[ebožtíka] Matěje Kudery, ještě za živobytí jeho [se] stalo z sestrú jeho a Jurú Slezákem otčímem jejich, jakž připsaná cedulka pana Jana Štrosa, ouředníka panství veselského, a cekryt jeho vlastní toho potvrzuje, že ten vinohrad žádnému jinému nenáleží, toliko těm paterým dětem, avšak nejmladšímu vinohrad a druhým aby zplácel. Taková cedulka z podpisem ruky pana ouředníka veselského a cekrytem jeho vlastním zůstává při rejstřích horenských. Za ten vinohrad zůstávají obci kněždubské 2 zl a Václavovi Studénkovi na místě Markéty manželky jeho ještě 3 vědra vína. Rukojmě za dělání a doplacení toho vinohradu Václav Jurků a Matěj Pala slíbili R.S.A nerozdílnú.

[strana b]
Vaněk Bánovský a Václav Šafář

Letha Páně 1619 Václav Bánovský prodal půl achtele vinohradu v Kuní hoře Václavovi šafáři Bradáči za summu 39 zl. Závdanku přijal Vaněk Bánovský 3 zl, placením podle ourody a hory práva po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného ut sup[ra]. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Václav Bánovský a Jíra Černý Tasovský S R S N. A což měl Žid Mojžíš zaplaceného, to škodovati musil, protože oulehlú dlúhý čas zůstával.

[strana a]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Václav, syn Ondráša Urbančíka z Lideřovic, ujal čtvrt achtela vinohradu v Dobré hoře ležícího pustého, kterýž nebyl kopaný od dávných let, ani žádných pamětníků není, kdy se dělal. Platiti nemá zaň žádnému, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Rukojmě za dělání toho vinohradu Jan Kašpar a Martin Snopek slíbili R.S. a nerozdílnú. Odevzdán jemu horným svrchu psaným.

[strana b]
Leta Páně 1775ho dne 1ho března Jan Komoň z Lideřovic ukúpil jeden vinohrad od Jana Habánca ze Znorov v Kuní hoře ležící, z jednej strany vedle Pavla Motyčky, z druhej strany ale Jury Čambale, a to na 1 ½ měř[ice], kterýžto v ničem závadný jest. A tak se jemu Janovi Komoňovi za vlastní na budoucí čase do horenské knihy za horného Jana Staše u přítomnosti Martina Užičářa a Jana Užičáře ouřadních, že tomu tak jest a nejináč, tímto se dosvěčuje. Dáno v Kněždubě d[ne] zvrchu psaného.
[strana a]
Leta Páně 1776 dne 19.Martii za horného Jury Nejedlíka stal se dobrovolný kup, že jest kúpil Tomáš Myslík jeden kúsek vinohradu pod ½ m[ěřice] v Leskovkách od Jury Křižana, vedle Jana Čambale z jednej strany, vedle Martina Chudíka z druhej strany ležící, aby on s ním na budúcí a věčné časy vládnúti mohl. Jenž se stalo ut supra.

[strana b]
Přípis Antoša Zubatý ze Znorov na 1den vinohrad pod 1 ¼ měř[ice] od Antoša Nekardy v hoře Vlčí

Leta Páně 1794 dne 25.Oktobra činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Antoš Zubatý od Antoša Nekardy jeden vinohrad pod 1 ¼ měřice v hoře Vlčí za sumu hotových peněz 20 zlr, z jednej strany Jan Butora a z druhej strany Jan Kramář na ten a takový spůsob, že on Antoš Zubatý jak ze svým vlastním na věčné časy vládnúti a zasej druhému odprodati mocti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Píža horný
Martin Křižan fojt
Mart[in] Hudeček
Tomáš Myslík
Jura Šantavý úřadé
Jan Slovák
Jan Liška
+ Antoš Nekarda odprodatel

[strana a]
Přípis Petra Juráska ze Znorov na jeden vinohrad pod
1 m[ěřicí] od Jozefa Morávka v hoře Dobrá hora

Leta Páně [1]798 dne 26.Juli činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Petr Jurásek ze Znorov jeden vinohrad od Jozefa Morávka po 1 m[ěřicí] v Dobrých horách za sumu hotových peněz čtyriceti rýnských, id est 40 zlr, z jednej strany Pavla Pekárka a z druhej strany Jozefa Kočiša. Pročeš se jemu Petrovi Juráskovi takový vinohrad do tohoto urbáře za vlastní, svobodný a v ničem nezávadný připisuje a odvádí, tak že on jako ze svým vlastním na věčné a všecky trvající časy vládnú[ti] a komukoliv odprodati právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Martin Staša horný
Paul Špiruda fojt
Mart[in] Křižan
Tom[áš] Macháček úřadé
Jura Konečný
+ Jos[ef] Morávek odprodatel
toho vinohrada

[strana b]
Leta Páně 1674 dne 18.Februarii koupil jest Pavel Mocek z Kněžduba za svého horenství půl achtela vinohrada v Kuní hoře ležící od Michala Hladíka ze Znorov za sumu 15 zlm, ihned při smlúvě položil Pavel Mocek Michalovi Hladíkovi 1 zlm ostatní pak peníze Pavel Mocek má pokládati Michalovi Hladíkovi na ten spůsob, když bude míti Pavel Mocek na tom vinohradě bečku vína, má položit Michalovi 2 zlm, a když bude 5 věder, tehdy má položit 1 zlm. Z těch pak peněz má se platit k obci kněždubskej 2 zlm, ostatní pak peníze Michalovi Hladíkovi vedle smlouvy, ourody a hory práva. Rukojmové za dobré dílo a za placení toho vinohrada Václav Jurkových a Ondra Čechů ručili oba spolu rovno a nerozdílně.
Leta Páně 1677 dne 29.Novembris za horného Václava Jurkového položil Pavel Mocek v městě Strážnici u pana Vavřinca Zajíčka u přítomnosti Adama Špirudy manželce Michala Hladíka ze Znorov 4 zlm. Ty jeho manželka náležitě přijala.
Leta Páně 1678 dne 18. Novembris za téhož horenství Václava Jurkového položil Pavel Mocek Michalovi Hladíkovi 1 zlm. Kterýž on přijal jak náleží.
[strana a]
Leta 1680 dne 22.Novembris za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že položil Pavel Mocek sirotkom po neboštíkovi Matějovi Kuderovi ze Vnorov peněz
3 zlm 15 groší moravských. Ty oni přijali u horného zvrchu psaného jak náleží.
Leta Páně 1681 za horného Václava Jurkového položil Jan, syn n[ebožtíka] Pavla Mocka, za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali
Jan, syn n[ebožtíka] Matěja Kudery, k ruce svej ze Znorov.

[strana b]
Pusté

Leta Páně 1665 den památky s[vatéh]o Jana Evangelisty za horného Jakuba Tomka vinohradu achtel v Kuní hoře ležícího oulehlú víc nežli od padesáti let Jakub Bíla jest takový vinohrad přede čtyrma lety ujal, vykreftoval a smluvil za
4 zl. Kdežto leta 1663 jest od Tatarů vzat, zůstanouc po témž Jakubovi manželka Markéta z cerú, jednu takového vinohradu polovici pustila Pavlovi Zákrskovi dolní stranu od cesty, aby dělal do dvúch let, tak její stranu, dobře jakoby svú, oužitek pak Markéta své strany a Pavel své strany bráti mají, platiti se pak má každý své strany, když jim Pán Bůh po třech vědřích vína požehnati ráčí, po dvouch zlatých. Rukojmě za dílo i placení těch vinohradů Ondra Dominik a Tomáš Mančík, za Markétu Jan Červenka a Jan Čamba[l] slíbili R.S.A nerozdílnú.

Pavel Zákrsek

Die 3.Januarii roku 1682 Pavel Zákrsek za Václava Jurkového úlehlu, kterú Pavel Zákrsek sobě před horným odevzdal, tak i jeho dítkám, aby oni slobodně užívali, v hoře Kuní ležící půl achtela, k obci s něho 2 zl platiti povinen bude. Rukojmě na to zůstávají Ondra Dominik a Tomáš Mančík, kterúž od roku 1665 [dále nečitelné].
NB. Pamět se činí, že Pavel Zákrsek k obci platit má podle zápisu svrchu psaného 2 moravské zlaté.
[strana a]
Zápis Pavla Rektoříka

Leta Páně 1685 dne 1.April za horenství Václava Jurkového činí se tato pamět, že pozůstanúce vdova Markéta po n[ebožtíku] Jakubovi Bílovi, kterážto také zemřela a pozůstala po ní cera jménem Zuzana, kterážto jako po matce zdědila půl achtele vinohradu v Kuní hoře. Takový vinohrad jakožto věrná manželka tímto zápisem pro věrnú lásku manželskú manželovi svému Pavlovi Rektoříkovi odevzdává, z něhož platiti povinen bude k obci kněždubské 2 zlm zlaté. A tak dyž to vyplatí, bude míti volný, svo[bo]dný a v ničemž žádnému nezávadný. Rukojmí za placení a dobré dělání Jan Horáček, Adam Špiruda S.R. nerozdílnú.
[strana b]
Kup Jury Poláška z Lideřo[vic]

Leta Páně 1703 dne 31.Martii kúpil Jura Polášek z Lideřovic ½ acht[ele] od Václava Zákrska v 2 zl, kteréž Zákrsek přijal hotové, při právě horenském dal náležitě odevzdat Jurovi Poláškovi za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Nemají se nač Zákrskovy potomci natahovati věčné na časy bdúcí. Stalo se za horného Štěpána Halaše leta a dne nahoře psané[ho]. Za dobré dílo rukojmí a svědek Jan Navrátil.

[strana a]
Dědictví Jana Břečky po jeho manželce na jeden ¼ achtela vinohradu v hoře Kuní.

A ta[k] se jemu odevzdává za volný, svobodný, v ničem nezávadný, protož se jemu nemá naň žádný natahovat. Stalo [se] za horného Jana Čambala a vincúra Rolenca Kučery, pudmistra Jana Skaláka, písař Jan Říha dne [chybí] roku 1720.

[strana b]
[Přípis Jakuba Bartoška, souseda kněž]dubského na ¼ achtela vinohrada v hoře Dobrých

Leta Páně 1730 dne 12.Augusti za horného Jana Sečky, vincúra Jana Bíle, že jest kúpil Jakub Bartošek 12/4 achtela vinohrada za summu peněz 3 zlr 30 kr po odběhlém Martinovi Formánkovi, z horní strany vedle Franc Dobeš a z dolní strany Antonín Písař z Tvarožnej Lhoty ležící. Pročež se nemá vítcej žádný nač natahovati a Jakub Bartošek z manželkú i z dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati. Pročež se jemu při ouřadě připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Jura Cífka a Jan Pavlika.

[strana a]
Leta Páně 1742 dne 30.Maii za horného Jana Jozefjáka, purgkmistra Martina Křižana, vincúra Mikule Skaláka, fojta Jana Vaculíka koupil Martin Kolesík z Tvar[ožné] Lhoty jednu čtvrt achtela vinohrada v hoře Dobrej, z horní strany vdova Vítkova, a z dolní strany Mikule Smaženky ležící, od vdovy Doroty Horáčky za summu 3 zlr 30 kr hotových peněz. Tak se jemu Martinovi Kolesíkovi připisuje a odevzdává ut supra.

[strana b]
Leta Páně 1678 dne 31.Maii za horného Václava Jurkových koupil jest půl achtela vinohrada Jan Komoň v Kuní hoře ležící za fojta Jana Ondřeje a purgmistra Jury Chudíka a u přítomnosti Jana Lišky na místě celé a úplnej obce jest ten vinohrad prodaný Janovi Komoňovi za summu 10 zlm. Hned při odevzdávce dal Jan Komoň místo závdanku jednu jalůvku Václavovi Nejedlíčkovi ve 2 zlm za rostrhání té oulehle co práci odvedl, to se Janovi Komoňovi budoucně porazí v tej sumě, ostatek bude Jan Komoň platit k obci kněždubskej 8 zlm při času svatého Jana. Tohoto roku má položit místo závdanku Jan Komoň ouřadu na vychování pana děkana půl zlatého a při Vánocích půl zlatého a na leta bude platit po 1 zlm podle hory práva až do vyplnění té summy. Rukojmové za dobré dílo a za placení Pavel Zákrsek a Adam Špiruda ručili spolurovno a nerozdílně.
Leta Páně 1679 dne 6.Januarii za horného Václava Jurkových položil Jan Komoň ouřadu kněždubskému, který ten vinohrad prodával jemu, 1 zlm. Kterýž oni na právě horenském přijali.
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkových Jan Komoň položil za vinohrad svůj 1 zl mo[ravský]. Ty peníze přijal purgmistr Jura Chudík k ruce obecní.
Leta Páně 1685 dne 20.Januari položil Jan Komoň k obci kněždubské, ouřadu fojtovi Mandáskovi a pudmistr[ovi] Jurovi Chudíkovi 1 zlm, za horenství Václava Jurkového.
[strana a]
Letha Páně 1692 dne 13.Aprilis za horenství Štěpána Halaše a fojta Martina Navrátila a purgkmistra Martina Svobody položila Anna, pozůstalá vdova po neboštíkovi Janovi Komoňovi, za vinohrad svůj 1 zl morav[ských] 15 gr bílých, v Kuní hoře za vinohrad ležící.

Dne 30.Novembris 1701 zdědil Jura Polášek ten vinohrad navrchu psaný po svej manželce Dorotě ceře Komoňa. Tak se odevzdává Jurovi Poláškovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Za horenství pana Halaše, z úřadu u přítomnosti Daňka Horáčka roku nahoře psaného.

Letha 1705 d[ne] 2.Martii stalo se náležité domluvení mezi Janem Komoněm a Dorotú Břetčkovú z Lideřovic, sestrú jeho, strany vinohradu, který jí při smlúvách svadebních do zrostu bratrů jejích zadán byl. A poněvatč již v zrost přišli a takový k rukám svým přijímá, zaplacených 9 zlr na témž vinohradě navrchu psanej Dorotě Jan Komoň přinavracuje a vinohrad sobě za volný a svobodný
[strana b]
[Martin Holého]
odevzdat dává za horného Štěpána Halaše. Za dobré dělání rukojemnítci jsou Jan Mocek z úřadu a Jan Škraňa.

Leta Páně 1749 dne 18.April za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Jan Motyčka z Lideřovitz ½ achtelu vinohradu v hoře Kuní od Václava Stánca z Tv[arožné] Lhoty, z jednej strany Jana Macha a z druhej strany Jury Motyčky ležící za sumu 15 zlr hotových peněz. Tak se jemu Janovi Motyčkovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný dne a roku ut supra.

[strana a]
Leta Páně 1749 dne 18.April za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Jura Motyčka z Lideřovitz 1 ½ čtvrtca vinohradu v hoře Kuní po neb[ožtíku] Jozefovi Tomkovi z Kněžduba za 20 zlr hotových peněz, z jednej strany Jana Motyčky a z druhej strany Martina Tomka ležící. Tak se jemu Jurovi Motyčkovi připisuje za volný, slobodný a v ničem nezávadný dne a roku ut supra.

[strana b]
Leta Páně 1750 dne 8.Februario za horného Jury Křižana stral se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Martin Tomeček z Znorov ¼ achtela vinohrada od Jury Křižana v Kuních horách za summu 9 zl, mezi súsedy z jednej strany Martina Zídka a z druhej strany Martina Tomka, u přítomnosti svědkův Ondráša Macháčka a Martina Holeša z Kněžduba. Na čež se jemu při horenském právě na budúcí časy k užívání připisuje. Jenž se stalo v Kněždubě anno et die ut supra.
[strana a]
Hora Leskovka [škrtnuto]
Asdam Kovářů [škrtnuto] to nic neváží

Přípis Jozefa Otrhalíka ze Znorov na jeden 1/4tec vinohrada v hoře Kuní

Leta Páně 1750 dne 16ho Junii za horného Jury Mikulíka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Jozef Otrhalík ze Znorov jeden ¼ vinohrada v hoře Kuní od Pavla Užičářa z Kněžduba za summu 15 zl 30 kr, ležící mezi súsedy z horní strany Václav Cíška a dolní strany Petr Zahradníček z Liderovitz. Kdežto se mu na budúcí časy k užívání připisuje a odevzdává roku a dne zvrchu psaného.

[strana b]
Přípis Pavla Zajíčka ze Znorov na jeden 1/4tec vinohrada v hoře Kuní

Leta Páně 1750 dne 20.Juniii za horného Jury Mikulíka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Pavel Zajíček ze Znorov jeden 4tec vinohrada v hoře Kuní od Jozefa Komoňa z Liderovitz za summu 10 zl, ležící mezi súsedy z horní strany Jana Břečky z Liderovitz a z dolní Jura Komoň z Liderovitz. Kdežto se mu na budúcí časy při horenském právě k užívání připisuje a odevzdává dne a roku zvrchu psaného.

[strana a]
Přípis Jury Macha z Liderovitz na jeden 1/4tec vinohrada v hoře Kuní

Leta Páně 1750 dne 5ho Octobris za horného Jury Mikulíka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Jura Mach z Liderovitz jeden štvrtec achtela ¼ vinohrada v hoře Kuní od Jury Mičařa z Kněžduba za summu 2 zl 30 kr, ležící mezi sousedy z horní strany Antonín Toler, z dolní strany Matúš Řitka. Kdežto se mu za volný [a] svobodný na budúcí časy k užívání při horenském právě připisuje a odevzdává dne a roku zvrchu psaného.
Martin Staroba písař

Leta Páně 1750 dne 27ho Octobris za horného Jury Mikulíka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Jura Mach z Liderovitz jeden štvrtec vinohrada v hoře Kuní od Frantza, syna Antonína Tolera z Kněžduba, za summu
5 zl 21 kr, ležící mezi sousedy z jednej strany podle toho zvrchu psaného a z druhé strany Antonín Toler. Kdežto se mu na budúcí časy k užívání za volný a svobodný při horenském právě připisuje dne a roku zvrchu psaného.

toho času purgmistr Jura Konečný
fojt Jura Křižan
písař Martin Staroba

[strana b]
Přípis Jozefa Bedravy z Tvarožnej Lhoty na jeden kúsek vinohrada úlehle po 1 m[ěřicí]

Leta Páně 1781 dne 12.September za horného Jana Píže stal se jest tento zápis aneb pamět, že jest Jozef Bedrava z Tvarožnej Lhoty ujal sobě kúsek vinohrada úlehle v hoře Dobrej pod 1 m[ěřicí], z jednej strany vedle Jozefa Morávka, z druhej pak strany vedle pustej, na ten a takový spůsob, že s ní na budúcí a věčné časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Jan Píža horný

[strana a]
Přípis Jana Martináka ze Znorov na jeden kúsek vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně 1784 dne 13.Octob[ris] za horného Martina Křižana stal se tento zápis a přípis pamět, že jest kúpil Jan Martinák jeden kúsek vinohrada v Dobrých horách, ležící z jednej strany vedle Martina Cibulky, z druhej pak strany Jana Smaženky, za sumu 44 zl na ten a takový spůsob, aby on s ním mohl na věčné a budúcí časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.

Martin Křižan horný
Paul Kučera fojt
Václ[av] Vaculík ouřadní

[strana b]
Přípis Matúša Ňorka z Hrubej Vrbky na 1den kúsek vinohrada v hoře Vlčí pod výsevkú ¼ acht[ele]

Leta Páně 1785 d[ne] 2.Octobris za horného Martina Křižana stal se tento zápis a přípis neb pamět, že jest kúpil Matúš Ňorek z Hru[bé] Vrbky od Tomáše Beně z Kněžduba 1den kúsek vinohrada v hoře Vlčí, ležící z jednej strany Mart[ina] Petruchy sedláka a z druhej strany vedle Jana Koryčanského z Vrbky za sumu hotových peněz 2 zlr 15 [kr] na ten a takový spůsob, aby on s ním mohl na věčné a budúcí časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.

Mart[in] Křižan horný
Jan Daněk ouřadní
Joz[ef] Lichtnegr písař

[starna a]
Přípis Jana Koryčanského z Hrubej Vrbky na 1den kúsek vinohrada úlehle v hoře Vlčí pod výsevkú 1 měřice

Leta Páně 1784 d[ne] 6.Januarii stal se tento zápis aneb pamět, že jest Jan Koryčanský od Mart[ina] Zubalíka z Hroznovej Lhoty kúpil 1 kúsek vinohrada úlehle v hoře Vlčí pod výsevkú 4 acht[ele] za 3 zlr.
Item tentýž jmenovaný Jan Koryčanský kúpil od Mariny Vranky z Kněžduba též kúsek vinohrada úlehle pod výsevkú 4 acht[ele], ležící vedle tej Zubalíkovej, za 1 zl 30 [kr], pospolu na výsevek 1 m[ěřice] za 4 zl 30 kr. Které se jemu na věčné a budoucí časy odevzdávají. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra. Súsedi z jednej strany Matúš Matušíček též z Hrubej Vrbky, z druhej strany Jan Kučera [z] Kněžduba.

Mart[in] Křižan purgmistr
a spolu horný
Jozef Lichtneger písař

[strana a]
[Přípis] Mart[ina] Cibulky z Lideřovitz

Leta Páně 1787 d[ne] 7.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že jest Martin Cibulka z Lideřovitz koupil od Jana Pale, souseda kněždubského, 1den ¼ vinohrada v hoře Kuní za sumu hotových peněz 28 zlr 30 kr, ležící z jednej strany vedle Štěpána Břečky a z druhej strany vedle Tomáša Macha, na ten a takový spůsob, aby on s ním na věčné a budúcí časy vládnúti a jej užívati mohl. Jenž se stalo u přítomnosti níž psaných ouřadů v Kněždubě d[ne] ut supra.

Jan Miroš horný
Jan Daněk ouřadé
Franz Tiefenbacher
Jozef Lichtnegr písař
Jan Tříska sáčí

[strana b]
Mikuláš Ryšánek [škrtnuto]
Pusté

Letha Páně 1622 za ouřadu horenského Jana Liškového ujal vinohrad Staněk Starosta úlehlu půl achtele vinohradu z dovolením slovutného pana Thobiáše Pulkrábka v hore Kuní bez závdanku, takový vinohrad má má splácat po 1 zl, komuž bude náležet, vedle hory práva až do vyplnění summy 15 zl. Odevzdán za volný a svobodný Janem Liškovým, na ten čas horným kněždubským. Rukojemníci za dílo a placení Jakub Bučka, Michal Havlů S.R.S.N.
Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče pustil jest Pavel Pala pů[l] búdy a pů[l] presu Staňkovi Starostovi, aby měl svobodu jakož on užívati a tak jemu on za to má dáti tři zlaté. A tak mají sobě napravovati což potřebí.

Letha 1636 za horného Martina Kulíška prodal týž horný s vůlí vrchnosti půl achtele vinohradu pustého také i s půl boudou, jakž starý zápis letha 1622 ukazuje, za summu 4 zl Martinovi Prčkovi, platiti jej má po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jíra Zachej, Martin Zálešák S.R.S.N.

Leta 1645 za horného Martina Kulíška prodal jest svrchu psaného půl achtele Martin Prček Jurovi Hanákovi za summu
18 zl. Závdanku položil Jura Hanák 5 zl, kteréžto peníze přijal Martin Prček k ruce svej, placením podle ourody a hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Martin Prček a Jan Polešák S.R.S.N. K tomu vinohradu náleží půl búdy a půl presu. Z toho vinohradu předních peněz náleží
4 zl k obci kněždubské, ostatní peníze Martinovi Prčkovi náležeti bude dobírat 9 zl.
[strana a]
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka prodal jest Jura Hanák půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího, v roku 1652 jest prodán Ondrovi Domeníkovi za summu 18 zl moravských, závdanku položil Ondra Domeník 4 zl mo[ravské], kterýžto závdanek přijal Jura Hanák z Kozojídek k ruce svej, ostatní summy má pokládati po 1 zl až do vyjití summy svrchu psané. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jura Hamady a Jura Žírka S R S A nerozdílnú.
Leta téhož svrchu psaného položil a dal Ondra Domeník za vinohrad svůj 1 ½ v[ědra] vína, kteréžto víno sráží se 1 zl mo[ravský] a 5 krej[carů]. Takové víno přijal Jan Zachej k ruce vší obce kněždubské, purmistrem jsouc roku 1655. Ostatek dopláceti má obci kněždubské 3 zl mo[ravské] bez
5 krej[carů] a Martinovi Prčkovi bude náležeti 9 zl. A poněvadž ještě náležal jeden zlatý Jurovi Hanákovi, takový zlatý jest Ondrovi Domeníkovi pustil a daroval. A tak na tom vinohradě Jura Hanák nic nemá se nač natahovati.

Kup Jury Hamadyho od Ondry Domeníka

Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka koupil Jura Hamady téhož půl achtele vinohradu od Ondry Domeníka za summu 18 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jura Hamady 5 zl morav[ských], takový závdanek přijal Ondra k ruce svej a což na něm zaplaceného měl, totiž 6 zl mo[ravské], to jest Jurovi Hamadymu dobrovolně pustil, ostatek má dopláceti obci kněždubské 3 zl mo[ravské] a Martinovi Prčkovi 9 zl mo[ravských], činí všeho v summě 12 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Ondra Domeník a Matěj Rektořík slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak na tom vinohradě Ondrovi Domeníkovi nic víc náležeti nebude. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.
[strana b]
Mathouš Ryšánek [škrtnuto] nic neváží

Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka položil Jura Hamady za vinohrad svůj za rok 1659 totiž 1 zl. Kteréžto peníze přijali Jan Liška purmistrem jsouc svrchu psaného leta a Jura Mandásek fojtem k ruce vší obce.
Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta položil Václav Hamady, pojmouc sobě Kateřinu, zůstalú vdovu po n[ebožtíku] Jurovi Hamadym, na místě jejím 1 zl mo[ravský]. Takové peníze přijali fojtem jsouc Jura Mandásek, purmistr Pavel Mocek k ruce vší obce.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta položil Václav Nejedlíček na místě Kateřiny manželky svej za rok 1661 a 1662, to jest za dvě leta, 2 zl. Kteréžto peníze přijal Jakub Lžičař na místě Zuzany manželky svej, dcery n[ebožtíka] Martina Prčka.
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta Václav Nejedlý položil za vinohrad svůj za rok 1667 na místě Kateřiny manželky svej 1 zl. Kteréž přijal Jakub Lžičař na místě Zuzany manželky svej.
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta položil Václav Nejedlý za vinohrad na místě Kateřiny manželky svej 1 zl. Takové peníze přijal Jakub Lžičař na místě Zuzany manželky svej.
Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta Václav Nejedlý položil za vinohrad na místě Kateřiny manželky svej za rok 1669 a 1670, to jest za dvě leta, 2 zl. Takové peníze přijal Jakub Lžičař na místě manželky svej.
[strana a]
Leta Páně 1673 za horného Pavla Mocka Jan Lukaštík položil za vinohrad na místě Jana Hamadyho švakra svého 1 zl. Kteréžto peníze přijal Jakub Lžičař na místě Zuzany manželky svej a ty peníze se kladú za rok 1672.

Leta Páně 1682 položil Jan Hamady za vinohrad svůj za horného Václava Jurkového 2 zl. Takové peníze přijal Jakub Lžičař na místě Zuzany manželky svej a dceři n[ebožtíka] Martina Prčka. A tak Jakubovi Lžičařovi nic víc náležeti nebude.

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového dal jest sobě připsati Jan, syn n[ebožtíka] Jury Hamadyho, půl achtela vinohradu, tak jak sobě n[ebožtík] Jura Hamady koupil, a což na něm na témž vinohradě otec jeho Jura Hamady a nebo[žka] i matka jeho vyplatili, to on má zaplacené. A poněvadž na tom vinohradě náleželo ještě obci kněždubské dobírati 1 zl mo[ravský], to jest Jan Hamady položil, kterýž přijal Jíra Chudík purgmistr. A tak Jan Hamady má zouplna a docela ten vinohrad zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Jakub Lžičař nemá se nač natahovati ani obec, ani žádný jiný. Rukojmě za dělání Jura Tomek a Pavel Tomek slíbili R.S.A nerozdílnú.

[strana b]
Václav Pulec [škrtnuto]
Odevzdávka Janovi Muckovi

Letha Páně 1689 dne 14.Maii za horného Jiříka Chudíka a J.V.H.M. vincoura Štěpána Halaše jakož Jan [zápis nedopsán]

[strana b]
Prípis Matěja Chotěnského na 1 čt[vrtec] achtela vinohrada ležící v hoře Kuní

Leta Páně 1760 dne 28.Augusti za horného Martina Miroša, vincúra Pavla Beňa, Juru Konečného pudmistra stal se jest dobrovolný a v ničem nezávadný kup tímto spůsobem, že jest Matěj Chotěnský kúpil 1 čt[vrtec] acht[ele] vinohrada od Štěpána Mičařa za 8 zl hotových peněz v Kuní hore, ležící z jedné strany vd[ovy] Lhotačky a z druhé strany Jana Besedy. Kterýžto vinohrad se tomuž Matějovi na časy budúcí a věčné odevzdává, z kteréhožto on bude povinen contributzi patřící vypláceti. Jenž se stalo dne ut supra.
[strana a]
Kup Martina Heska ze Znorov na jednoho půl achtela vinohrada v Kuních horách ležící

Leta Páně 1760 dne 19.Marti za horného Martina Miroša, vincúra Pavla Beně, purgkmistra Jury Konečného stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Martin Hesek půl achtela vinohrada od Matúša Cíšky za 35 zl, ležící z jednej strany vedle Jozefa Matúška a z druhej strany Jury Macha. Kterýžto vinohrad se tomuž Martinovi Heskovi na věčné a budoucí časy odvádí a pripisuje, z kteréhožto jakékoliv povinnosti královské patřící bude povinen vypláceti a jako ze svým vlastním činiti moci bude. Jenž jest datum dne ut supra.

Martin Miroš horný
Jura Konečný purgkmistr
Pavel Raška písař

[strana a]
Prípis Jury Jozefjáka jeho manželky a Jury Šafaříka jeho manž[e]lky [a jsú sobě vlastní sestry] na jeden štvrtec vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1761 roku a dne 2.Marti za horného Martina Miroša, za pugkmistra Juru Konečného činí se tento zápis pro památku a hodnověrné svědectví, a to tímto spůsobem, že pozůstalá manželka po neboštíkovi Mikulovi Petruchovi jeden štvrtec vinohrada v Kuní hoře ležící, z jedné strany Jury Matyjáša a z druhé strany Pavla Matyjáša, svým dvúm dcerám Anči a Kateřině, které jsou provdané, jak jest zvrchu opsané, odvádí a odevzdává na věčné a budúcí časy, tehdy Anči připadá polovicu a Kateřině polovicu, aby se jim na takový žáden nedotazoval, nebo jest ten bratr jejich vlastní. Stalo se dne ut supra.

[strana b]
Přípis Jana Kazárka z Lideřovitz na jeden vinohrad v hoře Kuní

Leta Páně 1787 d[ne] 7.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že Jan Kazárek vzal sobě po neboštíkovi Janovi Zíbalovi ženu, která ze svojim mužem, to jest s tím Janem Zíbalem 5 ½ roku byla, žádných ale dětí spolu nesplodili. Když ale se zminúl, tak tej svej ženě, která tehoto času za vejž jmenovaným Kazárkem provdána jest, 1den vinohrad celý v hoře Kuní, který on po neboštíkovi p[anu] Jozef Kaiserovi koupil, odporúčil. Ona ale za svého živobytí takový temuto včilejšímu mužovi a jejich potomkům takový na věčnost odevzdat dala, aby kdyby se ona spíš než ten muž zminúla, žádný s teho neboštíka Jana Zíbala strany na takový se hlásit nemohl. Jenž se stalo u přítomnosti nás níže psaných svědkův v Kněždubě d[ne] ut supra. Který přípis se vynachází nazad na 15.straně.

Jan Miroš horný
Jan Daněk
Franz Tiefenbachr ouřadé
Jan Tříska
Josef Lichtnegr písař

[strana b]
Pusté [škrtnuto]
Jura Černých

Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče kúpil jest vinohrad od ouřadu lideřovského Jan Romanec za 30 zl pů[l] achtele, platiti má po 1 zl podle hory práva, Knotového sirotám náleží ty peníze. Jan Romanec položil 1 zl závdanku, ten přijal Jura Bradáč, kterýž mu byl dl[u]žen Jíra Knotový. Rukojmě za dílo vinohradu a placení Jura Pecúch, Mik[u]láš Krchňa rukú společní a nerozdílnú. Pavel Vřava mu púští částek búdy a Šimek Svobodů.

Kup Romanců

Letha Páně 1624 den památní outerý po svatém Duchu za ouřadu horenství Jury Tomkového Jan Romanec prodal svůj vinohrad půl achtele v Kuní hoře Vácslavovi Košulovi za summu 30 zl bez závdanku, ostatek má platiti Vácslav každoročně podle hory práva po 1 zl, jeden zlatý totiž závdanek Jan Romanec pouští Vácslavovi. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jakub Kovář a Pavel Šula slíbili ru[kou] společ[nou] a nerozdíl[nou]. K tomu mu jest přidáno půl boudy a půl presu.

Letha Páně 1637 den památní svatého Jana ten svrchu psaný vinohrad jakož jměl sobě dáti odevzdati Jan Zlika, to k zapomenutí přišlo. Ten vinohrad byl koupený od Podřezalíka za 40 zlr, připisuje se Zuzaně, manželce nebo[žtíka] Jana Zlikové[ho], Mikulášovi Sečkovi položila 4 zl, kteréž on přijal. A tak vinohrad Zuzana Jana Zlikového má za zaplacenej. [Rukojmě] za dílo vinohradu Pavel Svrček, Jakub Šatovský
S R S N.

Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška prodal jest Václav Fojtík na místě Zuzany manželky své a sirotků jejích po n[ebožtíku] Janovi Zlikovi z povolení ouřadu dědiny Lideřovic vinohradu půl achtele v Kuní hoře ležícího Jurovi Matúškovému za summu 40 zlm bez závdanku, půl vínem platiti má až do vyjití summy té. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Fojtík, Mikuláš Kaňovský slíbili R.S.N. Ty peníze mají náležeti sirotkům n[ebožtíka] Jana Zlika Pavlovi, Martinovi a Dorotě.

[strana a]
Leta Páně 1649 za horného Martina Kulíška jakož jest půl achtele v Kuní hoře ležícího Jura Matúšků byl koupil od sirotků n[ebožtíka] Jana Zlika a potom jeho odešel. A tak týž vinohrad sirotci n[ebožtíka] Jana Zlika zase prodali Adamovi Bílovi za summu 21 zl mo[ravských], kteréžto peníze přijali sirotci n[ebožtíka] Jana Zlika. A tak tíž sirotci nemají se nač natahovati, oni ani přátelé jejich. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Václav Krčmář a Mikuláš Král S.R.S.N. Odevzdán jemu
horným nahoře psaným za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, žádnému nebude povinen, krom panu kruntovnímu desátek a zemní.

Frejmark Adama Bíle z Jakubem Býčkem

Leta Páně 1662 dne 10.Junii z povolením urozeného pana Valentina Daniele Šrajera [titul], toho času hejtmana na Strážnici, za horenství Jakuba Tomka majíc Adam Bíla svrchu dotčený půl achtela z búdú, z presem zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, učinil frejmark z Jakubem Býčkem, tak že téhož dotčeného půl achtela z búdú, z presem Jakubovi Býčkovi frejmarkem dal za jeden půl achtela vinohradu
[strana b]
Jíra Tkadlců [škrtnuto]
v hoře Veselej ležícího, na kterýž mu ještě týž Adam Bíla přidal peněz 1 zl 15 gr a ona sama, což jemu byla poščala na
1 v[ědro] vína, to jemu také odpustila. Však týž Jakub Býček, což byl povinen do důchodů J.V.H.M. z toho půl achtele vinohradu v hoře Veselej ležícího a Zuzaně, zůstalé vdově po n[ebožtíku] Adamovi Bílovi, odevzdaného summy dopláceti
38 zl mo[ravských] 15 krej[carů], to tu k tomuto převedl a s něho jich platiti do důchodů J.V.H.M. povinen bude. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Krčmář a Matěj Palů S.R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.
Leta Páně 1665 za horného Klimenta Kornúta Jakub Býček dal při desátku roku 1665 vína 3 v[ědra], v penězích 6 zlr, kteréžto víno jest přijato k ruce J.V.H.M. do sklepů strážnických. Tím vínem se platí, jak zvrchu dotknuto, jak v hoře Veselej platiti, kterýž v držení má Zuzana Bílka.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta Jakub Býček při odbývání desátku vinného dal vína 1 vědro. Kteréž jest přijato do důchodů J.V.H.M., v penězích 2 zl rýnských.
[strana a]
Leta Páně 1668 za horného Klimenta Kornúta Jakub Býček při odbývání desátku vinného dal vína 1 ½ vědra. Kteréž jest přijato do důchodů J.V.H.M., v penězích 3 zl rýn[ské].

Leta Páně 1687 za ouřadu a horenství Václava Jurkových odevzdává se půl achtele vinohradu v Kuní hoře Ondrovi Břečkovi ležícího, kterýž mu přišel nápadem po mateři Zuzaně Bílce, za zaplacený, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo téhož vinohradu Adam Špiruda a Jura Šmach S R svú a nerozdíl[nú].
[strana a]
Leta Páně 1671 de[n] s[vatéh]o Cyrila Metudia za horného Klimenta Kornúta jakož n[ebožtík] Václav Fojtíků koupíc čtvrt achtele vinohradu v Dobré hoře od Krekora Doležala, vyplatíc
3 zl moravské, jak na druhé straně psáno stojí, zemřel, takový vinohrad připadl na manželku jeho Zuzanu. Zuzana na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, Martinovi Zlikovi synu svému darovala, kromě aby na něm doplatil nápadníkům ještě 22 gr 4 den. Odevzdán jest jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo i placení Ondráš Urbančík, fojt lideřovský, a Pavel Smaženka purmistr a Martin Slížek, sousedi lideřovští.

[strana b]
Jan Prček [škrtnuto]
Prípis Jozefa Sedlára ze Znorov na 1 čtvrtec vinohrada ležící v Kuní hore

Leta Páně 1767 dne 15.[neuvedeno] stala se dobrovolná a v ničem nezávadná domluva a kup, že jest Jozef Sedlár ze Znorov od Václava Tomečka koupil 1 čtvrtec vinohrada v Kuní hoře za 11 zl, z jedné strany Pavla Heska, z druhé strany Jana Tomečka, oba ze Znorov.
Item on Jozef Sedlář od Jana Poláška ze Znorov kúpil půl 2ho čtvrtca vinohrada v tejž Kuní hore za 22 zl, z jedné strany Jana Tomečka ze Znorov a z druhé strany pana pátra Kaizera, pana kaplana knězdubského. Kteréžto vinohrady se zde tomuž Jozefovi Sedlárovi pri horenském právě pripisují a odvádějí, tak že on z nimi jako ze svými vlastními vládnúti moci bude a právo má a žáde[n] jiný. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jura Jozef[j]ák horný
Pavel Raška písař
[strana a]
Prípis Jozefa Kotčiša ze Znorov na ¼ čtvrtec vinohrada v Kuní hore

Leta Páně 1768 dne 11.Marti stala se dobrovolná a v ničem nezávadná domluva a kup, že jest Jozef Kočiš koupil 1 čtvrtec vinohrada ležící v Kuní hoře, z horní strany Jury Útraty z Liderovic a z dolní strany Martina Tomečka ze Znorov, za
11 zl 30 kr, po Pavlovi Kuryv[i]álovi tenž vinohrad. Pročež se tomuž Jozefovi Kotčišovi takový vinohrad zde pripisuje a odvádí, z kterým on jako ze svým vlastním moc a právo míti a činiti bude, tak aby se jemu žádný více na takový nedotazoval. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Jan Tríska pudmistr

Prípis Pavla Kazárka ze Znorov na ½ čtvrtca vinohrada v Kuní hoře

Leta Páně 1769 dne 5.Marti stal se dobrovolný prodaj a kup, že jest Pavel Kazárek ze Znorov od Jana Bartoška z Liderovic kúpil ½ čtvrtky vinohrada za 8 zl ležící v Kuní hoře, z jedné strany Jury Sečky z Tvarožné Lhoty a z druhé strany Pavla Matyjáša z Kněžduba. Kterýžto vinohrad se zde u prítomnosti nás zde do této knihy pripisuje a v ničem nezávadný na věčnost odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.
Jan Tríska horný
Martin Užitčář
Jan Macháček úradové
Jan Staša
Pavel Raška písar obecní

[strana b]
Přípis Martina Sečky z Liderovic na 3/4 čt[vrtca] vinohradu v Kuní hoře

Leta Páně 1769 dne 28.Septembris stal se dobrovolný a v ničem nezávadný prodaj a kup, že jest Martin Sečka z Liderovic od Jozefa Sedlára ze Znorov ¾ částky čt[vrtca] vinohrada za 12 zl koupil, ležící v Kuní hoře z dolní strany pana kaplana kněždubského a z druhé strany Bobčíka za Znorov. Kterýžto vinohrad tomu Martinovi Sečkovi se zde pripisuje a odvádí, aby se jemu na takový žádný více nedotazoval. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala horný
Jan Macháček ouřa[d]ní
Pavel Raška písař

Přípis Tomáše Frolky, souseda kněždubského, na jednu úlehlu vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1769 dne 26.Octobris stal se dobrovolný koup a prodaj, že Tomáš Frolka od Jury Bačíka koupil jeden kus úlehle vinohrada za 1 zl 24 kr, tri čtvrtky čt[vrtca] vinohrada, ležící v Kuní hoře z jednej strany Pavla Mandáska a z druhé strany Martina Bursíka. Kterážto úlehle tomuž Frolkovi se zde u prítomnosti nás níže poznamenaných do tejto horenské knihy pripisuje a v ničem nezávadný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala horný
Jan Staša ouřadní
z obce Jura Nejedlík
Jura Hlavička a
Jan Tríska

[strana a]
Kup Václava Smaženky

Leta Páně 1634 za horného Martina Kulíška z povolením J.M.H. podle patentu daného, aby se vinohrady pusté rozdělávaly [a] oulehlami neležaly, prodal jest týž horný půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího Václavovi Smaženkovi z Lideřovic za summu 4 zl, za tři leta nemá za něj platiti a po vyjití třích let komu náležeti bude po 1 zl až do vyjití summy té. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Michal Havlů a Vojtek Býček S R S A nerozdílnou.

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka den památky s[vatých] Třích králů prodal jest Václav Smaženka půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího Janovi Besedovi za summu 20 zl moravských bez závdanku, platiti jej má podle ourody a hory práva když se bečka vína urodí, tedy [po] 2 zl, a když pětítka, tedy po 1 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jura Bílů a Pavel Nejedlíček slíbili R.S.A nerozdílnú. A poněvadž Václav Smaženka na ten vinohrad nic nepoložil, tedy nápadníkům prvnějším, kterýmž náležeti bude z toho vinohradu 4 zl a Václavovi Smaženkovi
16 zl.
Leta Páně 1653 za horného Martina Kulíška Jan Beseda položil a dal jedno vědro vína, kteréž přijal Václav Smaženka k ruce svej. Takové vědro vína sráží se v 1 zl morav[ském].

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka jakož Jura Mandásek koupil půl achtele vinohradu v hoře Kuní od Jana Besedy, jest zemřel a témuž Jurovi Mandáskovi ho neo[de]vzdal, až manželka jeho Zuzana témuž Jurovi jej odevzdati a připsati dala, až leta svrchu psaného takový vinohrad jest koupený od téhož Jana Besedy za summu 32 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jura Mandásek 12 zl, kteréžto peníze přijal Jan Beseda k ruce svej a což na něm zaplaceného měl, totiž 1 zl Beseda, takový jest pustil Jurovi Mandáskovi, ostatek dopláceti povinen bude summy 19 zl, předních peněz náleží obci kněždubské 4 zl a Václavovi Smaženkovi 14 zl, podle ourody a hory práva po 2 zl.
[strana b]
Jura Bubeník Bradáč [škrtnuto]
Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Adam Bílů a Jan Bílů S R S A nerozdílnú.
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka položil Jura Mandásek za vinohrad svůj 2 zl. Ty peníze přijal Václav Smaženka k ruce svej.
Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka položil Jura Mandásek za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal Václav Smaženka k ruce svej.

Leta Páně 1659 za horného Pavla Mocka položil Jura Mandásek za vinohrad svůj 2 zl. Kteréžto peníze přijali Jan Liška purmistr jsouc, fojtem Jura Mandásek a jinší osoby ouřadní
1 zl a Pavel Smaženka na místě otce svého Václava Smaženky přijal též 1 zl k ruce svej.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta položil Jura Mandásek za vinohrad svůj za ty předešlé leta, za rok 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 a 1665 a 1666 sumy 2 zl. Takové peníze přijali Václav Smaženka k ruce svej.
Jakož neučinili správy, nežli svrchu dotčené 2 zl se zapsaly, tedy položil Jura Mandásek za rok 1660 a 1661 za ty
2 leta 2 zl. Kteréžto peníze přijal Václav Smaženka také k ruce svej.
[strana a]
Leta Páně 1669 za horenství Klimenta Kornúta položil Jura Mandásek 3 zl. Kteréžto peníze přijali Václav Smaženka 2 zl a Pavel syn jeho 1 zl.
Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta Jura Mandásek položil za vinohrad svůj 2 zl. Takové peníze přijali Pavel Smaženka na místě otce svého 1 zl a Martin Sixt purmistrem jsouc a Jura Mandásek fojtem přijali 1 zl k obci kněždubské. Item více položil Jura Mandásek za vinohrad svůj 1 zl. Kterýžto zlatý dal písařovi na zámku od vypisování rejstříku za urbarium.
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Jura Mandásek položil za vinohrad svůj za ty jminulé leta 2 zl. Takové peníze přijal Jakub Smaženka z Lideřovic k ruce svej.
Leta 1683 položil Jura Mandásek Pavlovi Smaženkovi z Lideřovic za horenství Václava Jurkového jeden zlatý a obci druhý zlatý. Kterýžto vinohrad jest zaplacený a v ničem nezávadný. Za takový zlatý officirom vojenským víno se odebralo. A to stalo se u přítomnosti Jury Chudíka.

[strana b]
Leta Páně 1706 dne 3.máje za horného Martina Vaculíka, vincúra Jana Zahradníka činí se odevzdávka Mikulášovi Vaculíkovi z Knaěžduba, poněvadž zdědil po manželce svej půl achtela vinohradu v Kuní hoře ležící podle Jana Býčka. Tak se mu odevzdává v ničem nezávadný, svobodný a volný. Za dobré zdělání rukojemníci Jan Mocek a Jan Hudec.

[strana b]
Kup Tomáše Pale na jeden vinohrad na ¼ achtela v Kuní hoře

Leta 1759 dne 23.Octobris za horného Martina Miroša činí se odevzdávka, že jest Tomáš Pala kúpil ¼ achtela vinohrada v Kuní hoře od Roziny Palky macochy svej, ležící z horní strany Jana Tomka a z dolní strany Jozefa Skaláka, za summu hotových peněz 18 zl. Kterýžto vinohrad se Tomášovi Palovi odevzdává, aby se jemu na takový žádný více nedotazoval, ale na věčné a budúcí časy takže jako ze svým vlastním činiti mocti bude. Stalo se dne ut supra.

za Martina Miroša horného
Pavel Raška písař

[strana b]
Martin Poláchů [škrtnuto]
Kup Matěja Heska ze Znorov na jeden ¼ achtela vinohrada v hoře Kuní

Leta Páně 1759 dne 11.Novembris za horného Martina Miroša, vincúra Pavla Beně stala se dobrovolná domluva mezi těmito súsedy, totiž že jest kúpil Matěj Hesek od Václava Cíška jeden ¼ achtela vinohrada, ležící z horní strany Václava Cíšky, z dolní Václava Tomečka. Tak sa jemu ten vinohrad připisuje a odevzdává i jeho dítkám na časy budúcí a věčné, z kterého bude povinen královské a panské, jak desátek a zemní odbývat. Jenž se stalo v domě horenském dne a roku ut supra, za sumu hotových peněz 25 zl.

[strana a]
Kup Martina Kuryv[i]ala ze Znorov na jeden vinohrad na ¼ achtela ležící v Kuní hore

Leta 1760 dne 9.Marti za horného Martina Miroša, purgkmistra Jury Konečného činí se odevzdávka tímto spůsobem, že jest Martin Kuryv[i]al kúpil ¼ achtela vinohrada od Martina Sajana v Kuní hore za 21 zl, ležící z horní strany [vedle] Jana Tomečka ze Znorov a z dolní strany Jana Tomka z Kněžduba. Kterýžto vinohrad se tomu Martinovi Kuryv[i]alovi ze Znorov odevzdává a pripisuje, aby se jemu žáden více na takový nedotazoval [n]a časy budúcí a věčné, však ale cokoliv bude platit [jakékoliv královské povinnosti], to on Kuryv[i]al bude povinen vyplácet. Dáno v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Raška písař

[strana a]
Prípis Jury Lukšíka na ¼ achtela vinohrada v Kuní hoře

Leta Páně 1764 dne 12.Februari činí se tento zápis neb pamět za nás níže psaný tímto spůsobem, že neboštík Štěpán Lukšík zůstával dlužen Jakubovi Zajícovi, páleníkovi kněždubskému, jak reverse proukazují neb dosvěčují, 35 zl, na ten a takový dluh Štěpán Lukšík byl podstavi[l] v Kuní hoře i z búdú vinohrady. Naproti tomu ale zvrchu psaný Jura Lukšík, syn tohoto neboštíka Štěpána Lukšíka, nechtíce aby po jeho tatovi ty vinohrady se nedostaly na cizích lidí, ne[ž] aby ten ¼ achtela vinohrada dostal v podíle, ale takový sobě kúpil a na ten zvrchu psaný dluh tomuž Jakubovi Zajícovi hotových peněz dal dnes u prítomnosti nás 17 zl 30 kr.
[strana b]
Za druhé co se dotýče těch grevtů, na ty ať se Jurovi žáden z bratrů a sester ani z prátelstva nedotazuje, nebo on to sám na svůj peníz dělal, a to z povolením neboštíka svého tatu Štěpána Lukšíka.
Pročež pro lepší toho jistotu tento zápis se činí, že svého bratra Jana k tomuto predvolal, který pred námi pripověděl, že se nikdy na to jemu dotazovati nebude. Tak i my svým právem tento zápis činíme, aby on Jura Lukšík v pokoji a bez všeliké překážky ten vinohrad užíval, jemu odvádíme a pripisujeme. Jenž se stalo dne ut suppra.
Jura Jozefják horný
Martin Bíla fojt
Martin Užičář úřad

[strana a]
Prípis Jana Trísky na jeden vinohrad ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1769 dne 25.Octobris stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Jan Tríska od Jury Lukšíka koupil vinohrad za 38 zl, ležící v Kuní hoře, tu krajinu nad Závistnú podle Jana Břečky z Liderovitc, však ale od spodu nad búdú Babuša Lukšíčka má nětco tej krajiny vinohrada, tak ona přitom má v pokoji zůstati. Pročež se tomuž Janovi Trískovi tenž vinohrad zde do horenské knihy u prítomnosti nás dole poznamenaných pripisuje a v ničem nezávadný odvádí. Za druhé: jest v pravdě, že on Jan Tríska juž na tej búdy po Štěpánovi Lukšíkovi tri díly odkúpené a Babuša Lukšíčka mají ještě čtvrtý díl. Jenž se stalo dne ut supra.
Pavel Čambala horný
Jana Staša úřadní
Pavel Špiruda ouradní[!] a
Jura Nej[e]dlík
Jura Hlavička
Tomáš Frolka z obce
Přípis Jury Lukšíka na vinohrad ležící pod Jana Trísků vinohradem obrať 7.listu, tam jest opsaný.

[strana b]
Jan Bílý [škrtnuto]
Mikuláš Tomanů

Letha Páně 1620 za horného Martina Remšového prodal jest Václav Tomanů, strejc n[ebožtíka] Mikuláše Sládka, půl achtele vinohradu v hoře Kuní Bartoňovi Cikánkovi za summu 60 zl. Závdanku položil Bartoň Cikánků při odevzdávce Václavovi Tomanovi 3 zl 15 gr, placením podle ourody, jakž hora za právo má, po 3 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jan Ježíšků a Jura Ryšánek S.R.S.N. K tomu vinohradu jest půl boudy a kadečku bečkovou jemu přidává. Jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného.

Václav Syřenek

Letha Páně 1622 za horného Jana Liškového kúpil Václav Syřenek z Liderovic od ouřadu kněždubského půl achtela vinohradu v hore Kuní za summu 60 zl. Závdanku položil Václav Syřenek 2 zl a druhé 2 zl má položit z oužitku, ty přijal Jura Bradáč z Liderovic 1 zl 7 ½ gr, ty tri orty na svobodě, ostatní peníze má klásti Václav Syřenek po 3 zl vedle hory práva až do vyplnění tej všej summy. Rukojmě za dílo a placení jsou Mikuláš Bánovský, Jan Zelenka a Valenta Kulů S.R.S.N.
Z těch peněz má přijat ourad kněždubský 20 zl, ostatní peníze mají brát, komu bude prináležat s přítelí. K tomu vinohradu jest půl búdy a kadečka bečková. Jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného.

Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě ¼ achtela vinohrada v Kuní hoře Martin Křižan úlehlu za volnú a slobodnú a v ničem nezávadnú. Jest mu horným zvrchu psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.

[strana a]
Mikuláš Slušovský

Leta Páně 1622 za horného Jana Lišky kúpil jest vinohrad Mikuláš Slušovský od úřadu kněždubského v Kuní hoře pů[l] achtele ležící za sumu 60 zl. Závdanku položil 4 zl, platiti má podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za dílo a placení Pavel Vřava a Jura Kalenička S R N. A tak mu jest odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Kup Martina Polešáka [ze] Zarazic

Leta Páně 1627 za horného Jana Juroňka prodali jsú úřad kněždubský pů[l] achtele vinohradu v Kuní hoře ležící Martinovi Polešákovi z Zarazic za sumu 50 zl bez závdanku, placení podle ourody a hory práva po 2 zl. K tomu vinohradu jest kadečka bečková a pů[l] búdy, pů[l] presu. Rukojmě za dílo a placení Martin Patka z Veselí slíbil rukú společní nerozdílnú. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného ouradu kněždubského.

Leta Páně 1646 za horného Martina Kulíška prodali fojt a starší z povolením vší obce vinohradu půl achtele Martinovi Zachejovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti jej má podle ourody a hory práva po 2 zl. Odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jan Zachej a Jan Durna S.R.S.N. K témuž vinohradu náleží půl búdy, půl presu a kadečka jedlová ve 10 věder.
Leta Páně 1655 za horného Jakuba Tomka položil Martin Zachej 1 b[ečku] vína i z náčinkem k obci kněždubské. Kteréž přijali fojtem jsouc Kliment Kornút, Jan Zachej purmistrem svrchu psaného leta, kteréžto víno k vyšenkování dali a činž do důchodů J.H.M. náležející jsou zaplatili. Kteréžto vín[o] se jemu sráží ve 12 zl moravských.
[strana b]
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka položil Martin Zachej za vinohrad svůj za rok 1656 1 zl. Takový zlatý přijal Jan Liška purmistrem jsouc a Jura Mandásek fojtem k ruce vší obce.

Frejmark Václava Krčmářa z Martinem Liškú

Leta Páně 1660 z jistým vědomím a povolením vzácně slovutného muže pana Baltazara Fokla, ty časy ouředníka na panství strážnickém, za horného Pavla Mocka učiněn frejmark mezi osobami těmito, Václavem Krčmářem a Martinem Liškú, tak že dotčený Václav Krčmář toho půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího dal za půl achtele vinohradu ležícího [ve] Veselej hoře Martinovi Liškovi. Avšak týž Martin Liška což měl dopláceti na tom vinohradě Veselej paní Anně Pirusce summy
57 zl, ty má a bude povinen tu summu zpláceti rok po roku po

4 zl až do vyjití summy té a Václav Krčmář což měl dopláceti na vnorovský kostel 4 zl, to bude zpláceti z toho vinohradu Pirusovského. A tak tu na tom vinohradě Václav Krčmář nic míti nebude, krom nápadnice paní Piruska. A tak ten vinohrad má Martin Liška sobě odevzdaný horným Pavlem Mockovým. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Krčmář a Mikuláš Kolečko S.R.S.A nerozdílnú. K tomu vinohradu přináleží jedna částka búdy nad týmž vinohradem.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta položil Václav Krčmář za svrchu psaný vinohrad peněz 1 zl. Kteréžto peníze přijal Jan Studénka na vnorovský kostel.
Ten zápis vnic jest, nebo Krčmář musí sám sobě doplácet vinohrad [ve] Vesel[é] hoře.

[strana a]
Valent Kulů a Jakub Sábel

Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška ujal jest vinohrad Valent Kulů ze Lhoty Tvarožné pů[l] achtele v Kuní hoře ležící, kterýž byl přišel na spuštění a ležel úlehlú od devíti let pořad zběhlých, z povolením slovutného muže pana Jana Jakubovského, ty časy zůstávajíc úředníkem na Strážnici, ten vinohrad ujal Valent Kulů z pů[l] búdú a z pů[l] presem.
A tak Valent nemá za ten vinohrad nic platit žádnému. Rukojmě za dílo toho vinohradu Valent Mazáč, Jan Vaníček S R S N.

Kup Jakuba Sábela

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška ujal jest vinohrad Jakub Sábel v hoře Kuní pů[l] achtele, kterýž byl přišel na spuštění a ležel úlehlú od devíti let pořad zběhlých, z povolením slovutného muže pana Jana Jakubovského, ty časy zůstávajíc úředníkem na Strážnici, za sumu 9 zl moravských, platiti zaň nemá do štyr let pořad zběhlých, po štyrech letech má za něj platiti po 2 zl, tak až do vyplnění sumy té. K tomu vinohradu náleží pů[l] búdy, pů[l] presu a jedna kadečka. A tak jest odevzdán horným Martinem Kulíškem. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Jíra Hlaváň a Jíra Svačina S R S N.

Letha Páně 1640 za horného Martina Kulíška Jakub Sábel toho půl achtele vinohradu, jakž jej koupil, jak nahoře psáno stojí, Václavovi Krčmářovi pastorkovi svému jest pustil, aby jej sobě doplácel. I poněvadž pod tím vinohradem búda k spuštění byla přišla, tedy Jakub Sábel takovú búdu zase vystavil a to sobě jest vymínil, aby do smrti své tam presovati mohl on i potomci jeho, nebo kdo by držal ten vinohrad, kterýž má koupený od pana Jana Pulasa. Totiž platit má Václav 9 zl moravských.
Téhož leta svrchu psaného položil Václav 2 zl. Ty přijal Mikuláš Slušovský z Zarazic. Rukojmě za dílo a placení Jakub Sdábel a Matěj Durna S.R.S.N.
[strana b]
Leta Páně 1643 jakož jest Pán Bůh nebeský prostředkem časné smrti z toho světa Mikuláše Slušovského povolati ráčil, peníze na vinohradě Václava Krčmáře jemu náležející na chrám Boží vnorovský jest poručil, totiž 7 zl.
Leta 1644 za horného Martina Kulíška Václav Krčmář položil za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijali ouřad dědiny Vnorov, ty časy jsouce fojtem Jíra Blšťanů, purmistr Jan Studený, kostelní hospodář Pavel Třináctý.
Leta Páně 1646 za horného Martina Kulíška Václav Krčmář položil za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijali purmistr z dědiny Vnorov Jan Studený a Václav Stojáček na kostel vnorovský.

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového položil Václav krčmář za vinohrad svůj za rok 1653 1 zl. Kteréž přijali Jan Studený na chrám Boží vnorovský.
Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta Václav Krčmář položil za vinohrad svůj 1 zl. Takové peníze přijal Jan Studénka na kostel vnorovský, 1658 sú položeny.

Kup Martina Lišky od Václava Krčmářa

Leta Páně 1669 za horného Klimenta Kornúta koupil Martin Liška půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležící od Václava Krčmáře za summu 40 zl. Závdanku Martin Liška položil 13 zlm, co tak jich byl vyplatil na vinohradě Veselej hoře ležícím, kteréhož držitelem Václav Krčmář jest. Item což témuž Martinovi Liškovi bylo na tom vinohradě Veselej od n[ebožtíka] Mikuláša Šaška odpuščeno 20 zlm, totéž Václavovi
[strana a]
Krčmářovi upouští. A tak Martin Liška bude mět zaplaceného
33 zl, platit má poročně po 1 zl až do vyjití summy té ještě
7 zl, kterýchžto peněz náleží na kostel vnorovský 3 zl a Václavovi Krčmářovi 4 zl. Odevzdán jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dělání a placení Václav Nejedlíček a Václav Krčmář slíbili R.S.A nerozdílnú.
Téhož leta za téhož horného položil Martin Liška za vinohrad svůj 2 zlm. Kteréžto 1 zl přijal Václav Krčmář k ruce svej a 1 zl zůstává při právě horenském.

Kup Martina Svobody od Martina Lišky

Leta Páně 1669 v neděli první postní koupil Martin Svoboda půl achtele vinohradu od Martina Lišky za horenství Klimka Kornúta v Kuní hoře za summu 17 zlm 15 gr. Závdanku položil Martin Svoboda 12 zl 15 gr, ostatek má zpláceti komu náležeti bude ještě 5 zl až do vyplnění summy té, ročně platit po 1 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Bártek Navrátil, Jan Navrátil a Jan Červenka slíbili R.S.A nerozdílnú.
V roku 1672 položil za horenství Klimenta Kornúta Martin Svoboda 14 zlm Studničkovi do Znorov.
Leta 1679 dne 19.martii za horného Václava Jurkového položil Martin Svoboda Václavovi Krčmářovi za předešlá leta za vinohrad 3 zlm. Kteréžto peníze přijal Václav Krčmář k ruce svej a juž mu nic víc nenáleží.

[strana b]
Jan Valka, Vaněk Tomanů [obojí škrtnuto]
Pavel Vřava

Leta Páně 1622 za horného Jana Lišky kúpil jest vinohrad v Kuní hoře pů[l] achtele Pavel Vřava od Václava Syřenkového za sumu 30 zl. Závdanku dal Pavel Vřava 8 zl, ty přijal Václav Syřenek. Rukojmě za dílo a placení po 2 zl podle hory práva Václav Šimunec a Jan Romanec S R S a neroz[dílnou]. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. K tomu vinohradu náleží pů[l] búdy a pů[l] presu a kadečka.

[strana a]
Kup Martina Bačíka z Dolní[!] Lhoty od Roziny, manželky Jury Slavíka z Radějova

Stalo se za horného Jana Čambale, že jest kúpil ten Martin Bačík jeden ¼ achtele vinohrada v hoře Dobrej za sumu 15 zl a ty přijala Rozina Slavíkova manželka. Za horného Jana Čambale za svobodný a v ničem nezávadný, může prodal komu chce, dyby byla jeho vůle. Dne 24.Aprilis roku 1718.

svědek Jura Slavík
písař Jan Říha, rechtor
kněždubský

Kup Martina Chudíka z Kněžduba na jeden ½ díl achtela v hoře Dobrej ležící,
že totiž kúpil ten vinohrad zvrchu psanej ten jistej Martin Chudík od Jana Šafaříka za sumu 7 zl. Stalo se za horného Jana Čambale, staršího vincúra Rolenca Kučery, pudmistra Martina Vaculíka, z ouřadu Jury Tomka staršího. A tak se jemu odevzdává za volný, svobodný, v ničem nezávadný, protož se nemá nač Jan Šafařík natahovat. Svědek na to Jura Mandásek, druhý Jan Říha, zdejší rechtor. Datum v Kněždubě dne 25.November roku 1719 ut supra.

[strana b]
Kup Jana Vojtka ze Znorov

Leta 1758 za horného Martina Miroša koupil jest vinohrad Jan Vojtek ze Znorov v Kuní hoře štvrt achtela, ležící mezi vinohrady z horní strany vd[ovy] Petrákovej a z dolní strany Pavla Zajíčka, za 12 zlr hotových peněz, kteréžto peníze přijal Antoš Krajíček, tím podobně ze Znorov jest, nebo on takový odprodal. Že tomu tak a nejináče jest, kterýžto vinohrad se jemu odvádí na časy budoucí a věčné a v ničem nezávadný. Jenž se stalo dne 2ho Novembris [1]758.
U přítomnosti
Martin Miroš horný
Jura Konečný pudmi[str]
Pavel Raška písař

[strana b]
Prípis Matěja Bobčíka ze Znorov na jeden vinohrad ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1770 dne 29.Septembris stal se dobrovolný kup a prodaj, že Matěj Bobčík od Matěja Heska, oba ze Znorov, kúpil jeden vinohrad ležící v Kuní hoře, z jedné strany Martina Sečky a z druhé strany Martina Kozumplíka, oba z Liderovic, koupil za 3 zl. Kterýžto vinohrad témuž Bobčíkovi zde do horenské knihy [se] pripisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala horný
Pavel Raška písař

[strana a]
Prípis Bartoša Šetuly ze Znorov na ¾ čtvrtca vinohrada v Kuní hoře

Leta Páně 1770 dne 20ho Juli činí se tento zápis neb pamět, že Bartoš Šetula ze Znorov koupil 3 částky čtvrtca vinohrada od vdovy Tesaríčky ze Znorov za 6 zlr, ležící v Kuní hoře z jedné strany Martina Chudíka z Kněžduba a z druhé strany Matěja Chotěnského ze Zarazic. Pročež ten a takový vinohrad zde se pri horenském právě pripisuje a odvádí tomuž Bartošovi Šetulovi. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Čambala horný
Pavel Raška písař obec[ní]

[strana a]
Prípis Mikule Smaženky na ¼ čtvrtca vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1771 dne 1.Februari činí se tento zápis neb pamět,že Mikula Smaženka z Liderovic vzal jest sobě pozůstalú manželku po Vaškovi Kuryv[i]alovi z Liderovic, kterážto měla vinohrad ležící v Kuní hoře z jedné strany Martina Studničky ze Znorov a z druhé strany Martina Myslíka z Tvarožné Lhoty, však ale ona tenkráte takový vinohrad zadala jest svému manželo[vi] Mikulovi Smaženkovi, aby on juž jako svůj vlastní hleděl obdělávati, tak aby se jemu žáden více na takový nedotazoval. Takový se jemu zde pri horenském právě do této knihy pripisuje a na věčné časy odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala horný
Pavel Raška písař obec[ní]

[strana b]
Jan Pastýřů jinak Ivanů [škrtnuto]
Prípis Vendelina Sedláčka z Liderovic na půl 2ha čtvrtca vinohrada ležící v hoře Kuní

Leta Páně 1771 dne 16.máji činí se tento zápis neb pamět, že jest Vendelin Sedláček z Liderovic koupil 1 čtvrtec vinohrada od Jury Križánka z Kněžduba, ležící v hoře Kuní z jedné strany Václava Matúška z Liderovic a z druhé strany pátra Jozefa Kaizera z Kněžduba, za 40 zlr. Kterýžto vinohrad on Jura Križánek tomu Vendelinovi Sedláčkovi u prítomnosti horenského práva za svobodný tenkrát odvedl a do horenské této knihy pripsati dal, tak aby se jemu Vendelinovi žáden na takový více nedotazoval na věčné a budoucí časy. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala horný a spolu pudmistr
Pavel Raška písař obecní

[strana a]
Prípis Matěja Sandaného na jeden kus ½ 4 úlehle pustej krajiny v hore Kuní

Leta Páně 1772 dne 1.Decembris jest vpravdě, že před některými [lety] takovou úlehlu byl jest sobě zaujal k vysazování vinohrada Jura Cíška na krajině vedle Mandáska v Kuní hoře na krátkými Leskovkami, však ale netco málo jest dosaváde vysazeno, ostatek jest úlehla, tehdy tou výsadu tenkráte má Jakub Angl odspodu, ostatní jest úlehla. Že ale takovú úlehlu tenkráte z dovolením horenského ouřadu kněždubského tomuž Matějovi Sandanému a z dovolení toho vinohradu držitela Jakuba Angla k vysazování se dovoluje a pripúští, by on svobodný a bez všeckej překážky z pomocí Boží

pracovati mohl. Naprotiv toho všeho a pro lepší jistotu taková úlehla se Matějovi Sandanému zde do tejto horenské knihy a povolení horného pripisuje a v ničem nezávadná odvádí na věčné a budúcí časy. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Čambala horný a spolu purgkmistr
Pavel Raška písař obecní

[strana b]
Prípis Jakuba Angla na jeden vinohrad jednu krajinu ležící v Kuní hoře nad krátkýma stranami Leskovkami

Leta Páně 1773 dne 15.Februarii stalo se porovnání u prítomnosti nás dožádaných a prísežných svědkův, že on Jakub Angl a príchozí služebník potřebný [v čas pádu padlého dobytka] byl jest sobě koupil jednu krajinu vinohrada ležící nad krátkýma Leskovkama po neboštíkovi Blinkalovi. Nic meněj ale jemuž, tomu Jakubovi Anglovi, táž celá krajina se jemu pripisuje, a to pod 1 čt[vrti] 4acht[ele], a to všechno i z tema krefty, které Matěj Sandaný udělal a takové vysadil. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Staša pudmistr a spolu horný
Jan Tríska fojt
Jura Užičář ouřad[ní]
[Pavel Raška písař]

[strana a]
Přípis Jury Lukšíka na jeden vinohrad ležící v Kuní hoře nad Závistnú

Leta Páně 1774 dne 20.Januari stal se dobrovolný prodaj a koup, že po neboštíkovi Štěpánovi Loukšíkovi pozůstalá manželka a vinohrad, poněvadž táž manželka také jest zemřela měsíce Decembris 1773 roku, on však Jura Loukšík zvrchu psaný, jakožto vlastní syn neboštíka Štěpána Lukšíka, nechtějíce toho vinohrada jinšímu postúpit, takový se podvolil zaplatit, totiž 18 zlr, kteréžto peníze předně se budú platit královské dluhy neb povinnosti, ostatní zase na jinší dluhy, co ti neboštíci zareštovali neb komukoliv zůstali dlužni, co se ale dotejče toho vinohrada, kterýžto jest v Kuní hoře ležící z jedné strany Jana Cífky z Kněžduba a z druhé strany jest juž krajina. Pročež se tomuž Jurovi Lukšíkovi tenž vinohrad zde do horenské knihy u přítomnosti nás dole psaných připisuje a jako v ničem nezávadný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša purgkmistr a spolu horný
Jan Tříska fojt
[Pavel Raška písař]

[strana b]
Pecha Klokočků [škrtnuto] Pavel Javornický

Letha 1636 za horného Martina Kulíška z vůlí a podle patentu JHM týž horný Martin Kulíšek prodal půl achtele vinohradu pustého Havlovi Neřádovému za 10 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří leth dle ourody a hory práva po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Alexander Ruskovský a Martin Zálešáků S R S N.

Letha Páně 1639 za horného Martina Kulíška ten svrchu psaný vinohrad Estera, manželka neboštíka Havla Neřádového, prodala Martinovi Kutáčovi za summu 20 zl. Závdanku Martin položil, kteréž Estera přijala, 5 zl a při příštím oužitku dá Pán Bůh položiti má, kteréž jí přináležeti budou, 5 zl. Ostatní summy dopláceti povinen bude poročně 10 zl po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Mikuláš Dopita a Jiřík Hlaváň slíbili R S N.
Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška položil Martin Kutášů za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Estera, pozůstalá vdova po neboštíkovi Havlovi Neřádovi.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Martin Kutášek za vinohrad svůj 3 zl. Kteréžto peníze přijala Estera, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Havlovi Neřádovi ostatní peníze. A již více se nemá nač natahovati ani žádný z potomků jejích.
[strana a]
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška koupil jest Martin Tureček pů achtele vinohradu od Martina Kutáša za summu 20 zl mo[ravské]. Závdanku položil Martin Tureček 10 zl mo[ravské], kteréžto peníze přijal Martin Kutáš k ruce svej. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Adam Panáček a Jakub Šuvart S.R.S.a nerozdílnou.

Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška Adam Panáček koupil jest půl achtele vinohradu od Martina Turečka za summu 26 zlm 20 krej[carů] a za jednu pětítku vína, kteráž pětítka vína má se dáti příštího oužitku Martinovi Turečkovi a má se připsati do větší summy. Závdanku dal 1 b[ečku] vína v 16 zlm 20 krej[carů], peníze má pokládati poročně po jednom zlatém až do vyjití té summy. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Jiřík Hamady a Pavel Struhař slíbili R.S.N.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového Adam Panáček za živobytí svého položil a dal z přišlého oužitku n[ebožtíku] Martinovi Turečkovi 5 v[ěder] vína, kteréž přijal Martin Tureček k ruce svej. Ostatní summy dopláceti na tom vinohradě 10 zl, takových deset zlatých má se klásti poročně po 1 zl. Tento zápis se stal u přítomnosti Kateřiny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Adamovi Panáčkovi, po smrti jeho.

[strana b]
Přípis Jury Bíle, souseda kněždubského, na půl vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1774 dne 7.Marti činí se tento zápis neb pamět, že Jura Bíla od Martina Bursíka polůvku vinohrada ležící v Kuní hoře vedle Tomáše Frolky koupil za 2 zl 30 kr pod výsevkú 3 št[vrtě]. Kterýžto vinohrad tomuž Bílovi se zde pri horenském právě do této knihy připisuje a jako v ničem nezávadný odvádí na věčné a budúcí časy. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša horný
Jan Macháček ouřadní
[Pavel Raška písař]

Item ještě přípis Tomáše Mičara z Kněžduba

Leta Páně 1774 dne 7.Marti činí se tento zápis neb pamět, že Tomáš Mičař od Martina Záchvěja polůvku vinohrada ležící v Kuní hoře vedle Jozefa Cedivody přijal pod výsevkú
3 št[vrtě]. Kterýžto vinohrad tomuž Mičarovi se zde pri horenském právě do tejto knihy připisuje a jako v ničem nezávadný odvádí na věčné a budoucí časy. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša horný
Jan Macháček úřadní
Pavel Raška písař obecní

[strana a]
Přípis Tomáše Rozumera z Liderovic na půl vinohrada ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1774 dne 14.Marti činí se tento zápis neb pamět, že Tomáš Rozumer z Liderovic koupil jednu polůvku vinohrada ležící v Kuní hoře, z jednej strany Jana Potáča [škrtnuto a nadepsáno Jana Petrového], z druhé strany Martina Říhy, oba z Kněžduba, od Jakuba Kuryv[i]ala ze Znorov za 6 zlr. Kterýžto vinohrad tomuž kupitelovi se zde pri horenském právě do tohoto urbarium jemu pripisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša horný
Pavel Raška písař obecní

Přípis Jana Zíbala z Liderovic na jeden celý vinohrad ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1774 dne 16.Maii s tím se tento zápis připisuje, že Jan Zíbal z Liderovitz koupil jeden celý vinohrad ležící v Kuní hoře, z jednej strany Vendelina Sedláčka, z druhej strany Jana Ožvoldy, z Liderovitz oba, a to sice po neboštíku panu p[áteru] Josephu Kaiseru, bejvalýho pana caplana kněždubského, za 38 zlr hotových. Kterejšto vinohrad tomuž ukupitelovi se zde při horenském právě do tohoto urbarium jemu připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne a roku zvrchu.
Jan Staša horný
Jura Užičář
Jan Macháček
Tomáš Myslík
Jozef Tomek
Jura Čambala ouřadní
Antonín Pengert písař

[strana b]
Přípis Martina Zíbala z Liderovitz na jeden celý vinohrad ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1774 dne 16.Maii s tím se tento zápis vtahuje, že jest Martin Zíbala z Liderovic jeden vinohrad celý ležící v Kuní hoře, z jednej strany Jana Ožvoldy, z druhej strany Martina Sečky ukúpil po neboštíku panu p[áteru] Josephu Kaisera, bejvalého pana caplana kněždubského, za 26 zlr hotových peněz. Protož se tomu Martinovi Zíbalovi z Liderovic ten vinohrad do tejto knihy neb urbářa horenského připisuje, jenž i za svobodný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne a roku zvrchu.
Jan Staša horný
Jura Užičář
Jan Macháček
Tomáš Myslík
Jozef Tomek
Jura Čambala ouřadní
Antonín Pengert písař

[strana a]
Přípis Jana Ožvoldy z dědiny Liderovic na jeden vinohrad ležící v Kuní hoře

Leta Páně 1774 dne 20.Aprila činí se tento zápis neb pamět, že jest Jan Ožvo[l]da z Liderovic od Jozefa Sedlára z Hatí jeden vinohrad ležící v Kuní hoře, z jedné strany Martina a z druhé strany Jana Zíbala z Liderovic, koupil za čtyridceti devět zlatých, id est 49 zlr. Protož se tomuž Janovi Ožvoldovi ten a takový vinohrad zde do tejto knihy horenské připisuje a jako v ničem nezávadný, ale za svobodný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša horný a spolu i purgkmistr
Pavel Raška písař obecní

[strana a]
Leta Páně 1776 dne 1.Junii za horného Jury Nej[e]dlíka stal se přípis tento, že jest Tomáš Chudík ujal sobě v Kuních horách na ¾ úlehle, kterú chce dělat a do dobrýho stavu přivést, aby mohl na budúcí čase s ní vládnúti mohl a užívati. Jest se stalo ut supra.

Leta Páně 1776 dne 13.Octobris za horného Jury Nej[ed]líka stal se dobrovolný kup, že jest Jura Falešník kúpil od vdovy Hřibkovej z Hroznovej Lhoty jeden kúsek vinohradu ve Vlčí ležící, z jednej strany pana caplana, z druhej strany vedle Jana Krombířa, za který dal sedum zlatých, 7 zl, na takový spůsob, aby s ním mohl na budoucí časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Jura Nej[e]dlík horař[!]
Jura Šafařík
Martin Užičář ouřadní
Thomáš Myslík

[strana b]
Leta Páně 1776 za horného Jury Nej[e]dlíka stal se dobrovolný přípis, že jest Václav Zahradník z Liderovitz prohandloval vinohrad z Janem Potáčem z Kněžduba v Kuní hore pod ¾ vejsevku vedle Jana Petrového na takový spůsob, aby on s ním mohl na budúcí časy a věčné vládnúti mohl. Jenž se stalo ut supra.
Jan Tříska fojt
Jura Šafařík úřadní
Martin Hudeček

[strana a]
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška podle patentu J.H.M. daného prodáno jest půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležící, kterýž nebyl řezaný ani kopaný asi od čtyřidcíti let, Janovi Tesařovému za summu 15 zlm, placení vedle ourody a hory práva po 2 zl komu náležeti bude, platiti jej má po vyjití tří let. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jan Durna a Martin Kutášek S.R.S.N.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška jakož týž vinohradu půl achtele Janek Tesařů roztrhajíc zase prodal a jej neodevzdal a tak jeden druhém sou jej prodávali bez odevzdání a tak až se dostal Bártkovi Navrátilovi, kterýžto Bártek Navrátil prodal Janovi Tomkovi za summu 17 zl. I poněvadž pak vinohrady z dopuštění Božího na skázu přicházely a z nich oužitku se nebralo, tedy platiti jej má až po vyjití 3 let, když se psáti bude 1654 po 2 zl až do vyplnění summy té. Kdež za vydělání a práci jeho položil Jan Tomků 2 zl, kteréž přijal Bártek Navrátil k ruce svej. Rukojmě za dílo a placení Martin Kutáš a Jura Hamady S.R.S.N. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným leta a dne ut supra.

[strana b]
Leta Páně 1778 dne 13.Maji za horného Pavla Kučery stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Jura Durajek prodal jeden kúsek vinohrada ležící v Kuních horách, z jednej strany vedle Jana Nej[e]dlíka a z druhej strany vedle Jana Podolana, který vinohrad kúpil Pavel Mach z Lideřovic za 12 zlr na ten a takový spůsob, aby on s ním na věčné a budúcí časy vládnúti mohl a užívati. Jenž se stalo ut supra.
[strana b]
Pusté Pánkovské

Přípis Jury Chudíka na jeden kúsek úlehle vinohrada pod
1 m[ěřicí]

Leta Páně 1780 dne 26.Octobris za horného Jury Nej[e]dlíka stal se tento přípis, že jest ujal sobě Jura Chudík jeden kúsek úlehle vinohrada v Leskovkách, z jednej strany vedle Jury Čambale, z druhej pak strany vedle Jozefa Eliáše na ten a takový spůsob, že on s ní može vládnúti a užívati.

Jura Nej[e]dlík horný

Přípis Václ[ava] Letáka z Hroznovej Lhoty na jeden kúsek vinohrada pod 1 m[ěřicí] ležící ve Vlčích

Leta Páně 1781 dne 16.Aprilis za horného Jury Nej[e]dlíka stal se tento zápis a pamět, že jest Václ[av] Letek z Hroznovej Lhoty kúpil od vdovy Letáčky jeden kúsek vinohrada pod 1 m[ěřicí], ležící vedle Martina Falešníka, z druhej pak strany vedle Jana Karasa za 7 zl 30 [kr] na ten a takový spůsob, že on s ním bude moct na věčné a budoucí časy vládnúti a užívati. Jenž se stalo jak navrchu.
Jura Nej[e]dlík horný

[strana a]
Přípis Martina Petruchy na 1 kúsek vinohrada úlehle pod
2 m[ěřice]

Leta Páně 1781 d[ne] 1.Octob[ris] za horného Jana Píže stal se tento zápis aneb pamět, že jest Martin Petrucha ujal sobě jeden kúsek vinohrada úlehle v hoře Vlčí pod výsevkú
2 m[ěřice], ležící z jednej strany vedle Jana Štoulíka, z druhej pak strany vedle Pavla Valáška, na ten a takový spůsob, že on s ní može na budoucí časy vládnúti a užívati.

Jan Píža horný

Přípis Martina Surého na 1 kúsek vinohrada úlehle pod půl měřice

Leta Páně 1781 d[ne] 17.Octob[ris] za horného Jana Píže
stal se tento zápis aneb pamět, že jest Martin Surý ujal sobě
jeden kúsek vinohrada úlehle v hoře Vlčí pod výsevkú půl
měřice, ležící z jednej strany vedle Adama Dule, z druhej pak
strany vedle Pavla V[a]láška, na ten a takový spůsob, že on
s ní može na budoucí časy vládnúti a užívati.
Jan Píža horný
[strana b]
Jura Okáníček [škrtnuto]
Přípis Jury Konečného pastýřa na jeden kúsek vinohrada v hoře Krátkej končá Leskovek

Leta Páně 1786 d[ne] 25.Martii činí se tento zápis neb
pamět, že jest výž jmenovaný Jura Konečný koupil po
neboštíkovi Šimonovi Skřítkovi jeden kúsek vinoh[radu] v hoře
Krátkej končá Leskovek za su[mu] hotových peněz 2 zlr, kterýž
leží z jednej strany vedle Mikule Užičáře a z druhej strany
vedle Mart[ina] Záchvěja. Pročež se jemu takový na věčné a
budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněž[dubě] ut supra.
Jan Miroš horný
Jan Píža ouřadní
Jan Daněk

Item toho roku a dne činí se tento zápis neb pamět, že jest Mart[in] Záchvěj s Kněžduba též po tom Šimonovi Skřítkovi
koupil jeden kúsek vinohrada též v tej hoře za sumu hotových
peněz 2 zl 54 kr, ležící z jednej strany vedle Jury Konečného
a z druhej strany vedle Mart[ina] Eliáša. Pročež se jemu takový na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo d[ne] ut supra.
Joh[an] Miroš horný
Joh[an] Píža ouřadé
Joh[an] Daněk
[strana a]
Přípis Pavla Kúkala na jeden kúsek vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně 1786 d[ne] 1.mája činí se tento zápis neb pamět, že jest Paul Kúkal z Tvarož[né] Lhoty zdědil ze svojú ženú Kateřinú po neboštíkovi Pavlovi Štípském 1den vinohrad v Dobrých horách vedle súsedů z jednej strany vedle Jury Helíska a z druhej strany vedle Jana Vítka. Pročež se jemu takový na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.
Jan Miroš horný
Tomáš Myslík ouřadní
Joz[ef] Lichtnegr písař

Přípis Jana Vítka na jeden kúsek vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně 1786 d[ne] 1.mája činí se tento zápis neb pamět, že jest Jan Vítek z Tvarožnej Lhoty koupil od Jana Užičářa z Kněžduba 1den vinohrad v Dorbých horách za su[mu] hotových peněz 10 zlr, z jednej strany vedle Paula Kúkala a z druhej strany vedle Jana Slížka. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
Jan Miroš horný
Tomáš Myslík ouřadní
Joz[ef] Lichtneger písař
[strana b]
Přípis Jíry Koukala z Tvarožné Lhoty na jeden vinohrad v hoře Dobrej

Leta Páně 1786 d[ne] 1.mája činí se tento zápis neb pamět, že jest Jura Kúkal z Tvarožnej Lhoty koupil od Jana Vítka též z Tvar[ožné] Lhoty jeden vinohrad v Dobrých horách za su[mu] hotových peněz 4 zlr, ležící z jednej strany vedle Jury Janíka a z druhej strany vedle Mikule Užičáře. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.

Jan Miroš horný
Tomáš Myslík ouřad[ní]
Joz[ef] Lichtneger písař

Přípis Fr[a]nca Tomečka, ten čas hofera kněždubského, na jeden kus vinohrada úlehle v hoře Dobrej pod výsevkú 1 měřice, ležící z jednej strany vedle Jozefa Morávka a z druhej strany vedle Jana Ondruša, na ten a takový spůsob, aby on s takovú vládnúti, jej užívati na věčné a budúcí časy aneb třeba odprodati právo měl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] 24.mája [1]786.
Jan Miroš horný
Jura Nej[e]dlík rychtář
Jan Píža
Jan Daněk
Jura Bíla ouřadé
Mart[in] Hudeček
Tomáš Myslík
Jan Špiruda

[strana a]
Přípis Jana Sedlářa

Leta Páně 1786 d[ne] 24.mája činí se tento zápis neb pamět, že jest Jan Sedlář, soused kněždubský, ujal sobě jeden kúsek vinohrada úlehle v hoře Dobrej pod výsevkú 1 měřice, ležící z jednej strany vedle téhož Jana Sedlářa a z druhej strany vedle úlehle na ten a takový spůsob, aby on s ním na budoucí a věčné časy vládnúti a užívati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.
Jan Miroš horný
Jura Nej[e]dlík rychtář
Jan Píža
Jan Daněk
Jura Bíla ouřadné
Mart[in] Hudeček
Tomáš Myslík
Jan Špiruda

Přípis France Zapletale z Lipova na jeden vinohrad v Dobrej hoře

Leta Páně [1]824 dne 24ho dubna činí se tento zápis neb
v pamět se uvádí, že jest koupil Franc Zapletal z Lipova od Mart[ina] Smaženky jeden vinohrad v Dobrých horách za zjednanou a domluvenou sumu za 25 zl v.v., ležící z jednej strany vedle Jana Bartoška a z druhé vedle Jana Ondruša. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo ut supra.

+ Franc Zapletal kupec Tomáš Frolka horný
Martin Smaženka Jan Bartošek fojt
Jura Daněk
Jura Bartošek
Jozef Křižan
Tomáš Říha

[strana a]
Leta Páně 1777 dne 17.Februarii stal se dobrovolný kup a prodej, že jest Jan Miroš kúpil od Jury Křižana jeden kúsek svobodnej roli v Ščukovcoch pod ½ m[ěřice], z jednej strany vedle Martina Křižana a z druhej strany Martina Chudíčka za
14 zlm na takový spůsob, aby on s ní mohl vládnúti na budúcí časy bez vší zvády. Jenž se stalo ut supra.

Paul Kučera purmistr
Jura Šafařík
Jan Daněk světkové

[strana b]
Jíra Němec Rajthejnů [škrtnuto]
Jíra Hlavatý

Letha Páně 1629 za horného Jana Kuše prodal jest Michal Havlů pů[l] achtele vinohradu v hoře Kuní ležící za sumu
45 zl, tak jak sám byl koupil od Václava Šimunca, Jírovi Hlavatému. Závdanku položil Jíra Hlavatý Michalovi Havlovému
3 zl, k tomu vinohradu jest pů[l] búdy a jedna kadečka v 15 věder, placení podle úrody a hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení Mikuláš Zídek a Jíra Chuda slíbili rukú R S N. Z toho vinohradu náleží takové peníze sirotku neboštíka Václava Šimunca.
Letha Páně 1631 za horného Martina Kulíška položil Jíra Hlavatý za vinohrad svůj v Kuní hoře ležící 1 zl. Ten přijala Zuzana, manželka neboštíka Václava Šimunca.
Letha Páně 1632 za horného Martina Kulíška položil Jíra Hlavatý za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijal Jíra Sopúšek, co vzal Šimuncovu.
Letha Páně 1633 za horného Aleksandra Ruskovského položil Jíra Hlavatý za vinohrad svůj v Kuní hoře ležící 2 zl. Ty přijal Jíra Sopúšek, co vzal Šimuncovu.
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška položil Jíra Hlaváň za rok 1634 a za rok 1635 dvojích peněz 4 zl. Ty zůstávají za ouřadem, v ty časy fojtem Janem Synkem a purgkmistrem Václavem Nejedlým, Macek Durna, v truhlici sirotčí zůstávají.
Ty peníze, kteréž zůstávaly za fojtem Janem Synkovým 4 zl, s poručení pana Jana Jakubovského, ouředníka panství strážnického, vydány jsou Jírovi Sopúškovi.
[strana a]
Letha 1635 za horného Martina Kulíška ujal a koupil jest druhou polovici, totiž půl achtele vinohradu, Jíra Hlaváň za summu 55 zl a tak v summě obsahují v sobě za achtel koupenej podle starého zápisu ve 100 zl. Na tuto druhou polo[vi]ci vinohradu pučil hotových peněz Jakubovi Bučkovi Jíra Hlaváň, kteréž přijal k ruce svej 7 zl. A tak bude ten achtel vinohradu platiti rok po roku podle hory ourody práva po 4 zl až do zaplacení tej summy. Odevzdán za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Václav Ryšánek, Jíra Ryšánek S.R.S.N.
Téhož letha a dne ut supra položil Jíra Hlaváň na kup svůj 4 zl. Ty zůstávají za ouřadem v truhlici obecní, v ty časy fojtem Janem Synkem, purgkmistrem Václavem Nejedlým.
Letha 1635 za téhož horného tak jakž spolu i [se] závdankem Jakub Bučka na svou stranu od důchodního písaře svrchu psaný vinohrad koupíc závdanku dal na svou stranu 3 zl 15 gr a po vejruncích vyplatil 6 zl. A tak na vědomí dobrých podstavíc lidí jménem Matěje Durny, Václava Ryšánka, totiž na Vrbovci dobrovolně Jakub Bučka odpustil a jemu za zaplacené daroval, čehož v summě učiní 9 zl 15 gr, totiž Jírovi Hlaváňovi.

[strana b]
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jíra Hlaváň položil za vinohrad svůj peněz ročních 4 zl a ty zůstávají za ouřadem, fojtem Janem Liškou, purgkmistrem Janem Benkou a Matějem Durnou, ouřadními osobami.

Letha Páně 1638 den památní svatého Jana po narození Krista Pána za horného Martina Kulíška Jíra Hlaváň prodal půl achtele vinohradu dolní stranu od Jakuba Sábele Jurovi Hamrlíkovi za summu 91 zl a což na něm zaplaceného jměl Jíra Hlaváň 18 zl
15 gr, ty jest dobrovolně Jírovi Hamrlíkovi pustil a daroval. A na svrchu psanou summu závdanku položil Jíra Hamrlík, kteréž přijal Jíra Hlaváň 36 zl, ostatní summy placení komu náležeti bude dobírati mají 35 zl a tak povinen dopláceti bude ty peníze po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jíra Hlaváň a Jíra Zachej S R S N.
Letha Páně 1639 za horného Martina Kulíška položil Jíra Hamrlík za vinohrad 2 zl moravské. Ty přijal Jíra Sopúšel.
Takové 4 zlm, kteréž zůstávaly za fojtem Janem Liškú s poručení pana Jana Jakubovského vydány jsou Jírovi Sopúškovi, ty časy ouředníka panství strážnického.
[strana a]
Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška položil Jíra Hamrlík za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Sopúšek na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška položil Jura Hamrlík za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Sopúšek na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1643 za horného Martina Kulíška položil Jura Hamady za vinohrad svůj dvojích peněz 2 zl. Ty přijal Jura Sopúšek na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška položil Jura Hamady za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Sopúšek na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška Jura Hamady položil 2 zl a za rok 1646 též 2 zl. Kteréžto peníze přijal Jura Sopúšek na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška položil Jura Hamady za vinohrad svůj za rok 1648, 1649 a 1650 3 zl. Kteréžto peníze přijal Jura Sopúšek na díl manželky své Zuzany.

[strana b]
Pavel Drašťa [škrtnuto] Martin Duchoněk
Jakub Sábel

Letha Páně 1635 den památní v první neděli postní za horného Martina Kulíška jakož se jest stala smlúva dobrovolná mezi osobami těmito: nejprve slovutného pana Jana Pulase, měštěnína z města Kroměříže, že jest prodal achtel vinohradu v Kuní hoře ležící Jakubovi Sábelovi, súsedovi našemu kněždubskému, za sumu jedno sto zl[atých] moravských, platiti má každoročně pů[l] vínem až do vyplnění sumy té. Jakož připověděl slovutný pan Jan všem těm osobám, kteříž od něho ty tři achtele vinohradu koupili, že bez všelijakého oumyslu a fortele takovej smlúvy nepřerušit ani žádný z nápadníků těch vinohradů, a pro takové víno výš jmenovaný pan Jan náčiní dávat a víno tak od něho brát, po čem bude pod horú. Stala se smlúva u přítomnosti obú stran v domě Jana Šmatláně Václava Ryšánka a jinších dobrých lidí. A Jakub Sábel také připovídá, že chce panu Janovi bez žádného obmyslu a fortele takové víno dávat až do vyplnění sumy té. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným z povolením vrchnosti svej. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Aleksander Ruskovský, Jan Benka, Tomáš Charuza, Bártek Nešporek S R S N.
Letha Páně 1635 za horného Martina Kulíška Jakub Sábel na svrchu psaný vinohrad slovutnému panu Janovi Pulasovi do města Kroměříže položil vína [v] penězích, kteréž slovutný pan Jan přijal k ruce svej za rok 1635 35 zl.
[strana a]
Letha 1636 za horného Martina Kulíška Jakub Sábel položil za vinohrad svůj panu Janovi Pulasovi do města Kroměříže totiž jednu bečku vína v penězích, kteréž pan Jan přijal summy
39 zl.
Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška ostatní summy na doplacení vinohradu podle reštu dluhu panu Janovi doplaceno na tom vinohradě podle připsání pana purgkmistra a páně radních města Kroměříže vína jim dodáno v penězích 26 zl. A tak Jakub Sábel má vinohrad sobě za zaplacený.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška jakož jest Jakub Sábel zemřel zanechajíc po sobě syna jménem Jiříka, kterémužto synu svému Jírovi týž vinohradu achtel v Kuní hoře ležící jest poručil za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Jan Tomků a Jíra Hamady S.R.S.N. Odevzdán jest jemu horným nahoře psaným roku a dne ut supra. K témuž vinohradu náleží pod vinohradem Václava Krčmáře búda, tak aby v ní on i budoucí potomci jeho, držitelé téhož vinohradu, presovati mohli bez všelijakého zaměstnání.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška Jura Sábel prodal půl achtele vinohradu horní stranu vedle Jíry Hamadyho Matúšovi Palovi za sumu 40 zl mo[ravských], půl vínem platit až do vyplnění summy té, tak jakž pod horou víno platiti bude aby se v rejstřích vypisovalo. Závdanku položil Matúš 1 zl, kteréž přijal Jíra Sábel k ruce svej. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jura Hamady a Jura Sábel S R S A nerozdílnou. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným leta a dne ut supra. K témuž vinohradu náleží búda pod Václavem Krčmářa vinohradem částka, tak aby v ní on mohl presovati i budoucí potomci jeho, pro takové víno Jíra Sábel náčiní má dáti.
[strana b]
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška Matúš Palů položil a dal 1 vědro vína, kteréž se jemu v sumě sráží, totiž ve 2 zl mo[ravských] a 40 krej[carů]. Takové víno přijal k ruce svej Jura Sábel.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška Matúš Palů položil a dal 4 vědra vína, kteréž se jemu sráží v sumě na penězích ve 6 zl mo[ravských] a 30 krej[carů]. Takové víno přijal Jura Sábel k ruce svej.
Leta Páně 1653 za horného Jakuba Tomkového Matúš Palů položil a dal 4 vědra vína, kteréž se jemu poráží na penězích 6 zl mo[ravských] a 30 krej[carů]. Takové víno přijal Jura Sábel k ruce svej.

Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka jakož Jura Sábel z toho světa nešťastnou smrtí zešel a oběsil se a Matúš Palů, držitel vinohradu svrchu psaného, témuž zlej paměti Jurovi Sáblovi po čtyry leta vinohrad půl vínem platil a on jemu vždycky odkládal a jemu zapsati toho nedal. Nežli až týž Matúš Pala dožádal se poctivého ouřadu fojta Klimenta Kornúta, purmistra Adama Bíly, aby takové peníze za týž vinohrad jemu připsané byly. Kdež dotčený ouřad povolili tomu, aby jemu vypsané byly a což položil a dal roku 1654 6 věder za 6 zl mo[ravských], roku 1655 7 věder za 8 zl mo[ravských], roku 1656 3 vědra za 6 zl mo[ravských], roku 1657 1 vědro za 2 zl mo[ravské], kteréžto víno zlej paměti Jura Sábel za živobytí svého přijal. Item od vypisování takových peněz Matúš Pala položil 14 českých, takových čtvrnácte českých na právě poráží.

[strana a]
Kup vinohradu v hoře Kuní od Matěje Pale Martin Holubík z Lideřovic

A[nno] 1686 dne 26.Juni že jest jej prodal za summu 21 zl mor[avských] hotovýma penězi majíc platiti od datum smlúvy tejto, aby plnomocným hospodářem byl téhož vinohradu a Matěj Pala nemá se i [se] svýma potomky nač natahovati a Martin Holubík dobrým hospodářem býti. Rukojmové za dobré dílo a zdělání a placení Mikuláš Švrček a Václav Hrabal, oba z Lideřovic. Stalo se za horného pana Václava Jurkových a pana Jana Ondřejových z Kněžduba ut supra.
Item položil 26.Juni 1686 při právě horenském dvanácte zlatých moravských. Ty přijal Matěj Pala, soused kněždubský, 12 zl mor[avských] u přítomnosti Jana Ondřejových a Mikuláše Švrčka a Jabna Hrabala, oba z Lideřovic.
A[nno] 1692 dne 4.Februari při právě horenském za horného Štěpána Halaše u přítomnosti Martina Navrátila, toho času fojta kněždubského, položil Martin Holubík peněz sedum zlatých moravských. Ty přijal Matěj Pala, soused kněždubský, k ruce svej. Ještě zůstává dlužen Martin Holubík za tenž vinohrad
2 zl mor[avské].
Leta Páně 1709 dne 22.Marti položil na reště Martin Holubík z Lideřovic 1 zl 30 kr. Kteréžto peníze přijal Jura Pala k ruce svej u horného Štěpána Halaše. Ješče zůstává dlužen Martin Holubík za tenž vinohrad 50 kr.
[strana b] Jan Liška [škrtnuto]
Martin Holubík

Item téhož dne Martin Holubík za těch padesáte krejcarů dal Maryně, manželce po Jurovi Palovi pozůstalej, 1 m[ěřici] ječmena. Stalo se téhož dne a tak má Martin Holubík z Lideřovic zaplacený a v ničem nezávadný, na čež se na ten vinohrad žádný z rodu nemá naň dotahovat na budúcí čase. A tak jest mu při právě horenském odevzdán. Rukojmě za dělání a placení [neuvedeno]. Stalo se za horného Martina Vaculíka, vincúra Pavla Tomkového a Valenty Kučeříka, toho času písaře. Stalo se ut supra.

[strana a]
Kup Václava Krčmářa

Leta Páně 1666 za horného Klimenta Kornúta jakož zlé paměti Jura Sábel nešťastnú smrtí z toho světa zešel a oběsil se, tedy zůstanouc po něm děvčátko jedno, kteréž od Tatarů do Turek zajato a jsouc půl achtele vinohradu v Kuní hoře ležícího, kterýžto vinohrad témuž děvčátku jest přináležel, i aby takový vinohrad na spuštění nepřišel, tedy podle správy Jury Mandáska, fojta kněždubského, z úřadu Bártka Navrátila a Václava Nejedlíčka, když bylo při stavění sirotků, že jest jisté poručení p[ana] purkrabího a p[ana] Jana polesného, aby Václavovi Krčmářovi prodán byl. A tak jest mu od svrchu dotčeného ouřadu prodán za sumu 30 zl, kdežto jsouc přítel, Václav Krčmář má se jemu 10 zl poraziti a 20 zl z nich se mají dluhy, co tak do důchodů J.V.H.M. ten zlé paměti byl dlužen, platiti. Rukojmě za dělání a placení Bártek Navrátil a Václav Nejedlíček slíbili R.S.a nerozdílnú.
Jestliže by tomu děvčeti Pán Bůh z těch pohanských rukú pomohl, že chce jemu za takový dáti Václav Krčmář.

Kup Ondry Vašíčka od Václava Krčmáře

Leta Páně 1666 dne 26.Martii za horného Klimka Kornúta zvrchu dotčený půl achtele vinohradu Václav Krčmář prodal Ondrovi Vašíčkovému za summu 30 zl. Závdanku položil Ondra Vašíčků 10 zl, kterýž závdanek přijal Václav Krčmář k ruce svej a ostatek má zpláceti 20 zl, jestliže by se jaké dluhy
[strana a]
nacházely do důchodů J.V.H.M., rok po roku po 2 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení Václav Krčmář a Václav Jurků slíbili R S A nerozdílnú.
Leta Páně 1668 za horného Klimka Kornúta Ondra Vašíčků položil za vinohrad svůj 4 zl mo[ravské], za 2 leta sú položené, kteréžto peníze do důchodů J.V.H.M. sou přijaty 3 zl mo[ravské], tak jak kvitancí od p[ana] Jana Ignácia Čapalovského z podpisem ruky jeho vlastní ukazuje, a 1 zlm Kliment Kornút na zaplacení činžu do důchodů J.V.H.M. za fojtctví téhož Klimenta Kornúta, co tak povinen byl, zůstal ten zlej paměti Jura Sábel.

[strana a]
Přípis Jozefa Morávka na jednu úlehlu v Dobrých horách na
1 m[ěřici]

Leta Páně 1780 dne 29.Aprilis za horného Jury Nej[e]dlíka stal se dobrovolný zápis a pamět, že jest Jozef Morávek z Kněžduba ujal sobě jeden kúsek úlehle pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách, z jednej strany vedle Jury Fojtíka, z druhej pak strany vedle úlehle, na ten a takový spůsob, že s ní bude moct vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Jura Nej[e]dlík horný
Jan Daněk
Mart[in] Křižan
Mart[in] Hudeček světkové

[strana b]
Jan Benka [škrtnuto]
Jozefa Hulína přípis od Tomáša Ondráška na 1 vinohrad pod
1 měř[icí] v hoře Veselá

Leta Páně 1791 dne 14.Janu[arii] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Joz[ef] Hulín od Tomáša Ondráška jeden vinohrad po 1 m[ěřicí] v hoře Veselá za sumu hotových peněz
15 zl, z jednej strany vedle Jana Zdražil[a] a 2 vedle Cíšky, na věčné a budúcí časy, tak aby on jako ze svým vlastním vládnúti mohl. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
Jan Píža horný
Martin Hudeček úřad
Tom[áš] Chudík
a toho času byl Jan Miroš
pudmistrem

[strana a]
Přípis Martina Janíčka ze Znorov na 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] od Jana Blákory z Lideřovitz v Dobrých horách

Leta Páně 1793 dne 23.Junii činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Martin Janíček za Znorov od Jana Blákory z Lideřovitz jeden vinohrad pod 1 m[ěřící] v Dobrých horách za sumu hotových peněz 40 zlr, z jednej strany Jozef Lacina a z druhej strany vd[ova] Smaženkova, na ten a takový spůsob, aby on Martin Janíček s takovým vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti mohl. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Píža horný
Martin Křižan rychtář
Tomáš Myslík
Martin Hudeček
Jan Liška ouřadé
Jura Šantavý
Frantz Tiefenbachr
Jan Slovák

[strana b]
Jan Trávníček [škrtnuto]
Matěj Chmelař jinak Černý

Leta Páně 1609 v neděli po Narození Panny Marie prodal jest Havel Kovář vinohradu půl achtele Matějovi Černé[mu] za summu 87 zl, závdanku položil Matěj Černý Havlovi Kováři 9 zl 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný od horné[ho] ty časy Martina Remšového. Rukojmě za dílo i placení Jan Prček, Jíra Slámků, Martin Poláchů, Jan Kočiš, Bartoň Pechů S.R.S.N. K tomu vinohradu přidává se půl boudy, byla pustá, vystavěl sobě, má svou, kadečka j[es]t dubová. A jakož ten vinohrad jest laciněji puštěn Martinovi Černému, Martinovi Remšovi 32 zl náleželo po manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Mikoláše Trnky, ty peníze pustil Matějovi Černému a tak Martin Remeš nemá tu nic. Item Jíra Večeřa na tom vinohradě měl peněz posledních
37 zl 15 gr, ty jest prodal Matějovi Černému za hotových 10 zl
11 gr a tak již nemá tu nic ani žádný z potomkův jeho, nyní ani na časy věčné.
A což vyplatil Matěj Černý od letha 1609 až do letha 1618 39 zl 15 gr dle starých rejster, ty jsou jeho. A tak ještě Matěj Černý má Židu Davidovi doplatiti ročně pokládáním podle bedlivého vyhledání 6 zl 5 gr.
Letha Páně 1620 za horného Jana Lišky položil Matěj Černý za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Žid David strejc Holomků.
[strana a]
Jíra Koleníček

Leta Páně 1622 za horného Jana Lišky kúpil jest vinohrad pů[l] achtele v Kuní hoře ležící Jíra Koleníček z búdú, s presem, s kadečkú pů[l]druhé bečky od Mandy, pozůstalé po neboštíku Matějovi Černém, za sumu 60 zl. Závdanku položil
4 zl, ty přijala Manda, manželka neboštíka Matěje Černého, placení podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za dílo a placení Jura Liška a Jan Poletek S R N. A tak mu jest odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Letha Páně 1626 prodal jest Martin Poláchů peníze na vinohradě Jírovi Kolinovi, jakož mu přišly takové peníze po nebošce Mandě Matěje Černém, sestře jeho Martina Polácha, sumy náleží jemu Martinovi Poláchovi 50 a 3 zl 25 gr, ty kúpil Jíra Kolinů za hotových 6 zl. A tak ještě náleží Židovi Davidovi strejci Holomkovi 2 zl 5 gr. Stalo se u přítomnosti horného Jana Juroňkového. A tak již Martin Poláchů nebude se moci nač natahovati nyní ani na časy věčné, ani žádný z přátel jeho.

Letha Páně 1693 dne 1.Febr[uarii] za horenství Štěpána Halaša toho času v dědině Kněždubě Martin Myslík, syn vlastní Martina Myslíka, koupil sobě půl achtele vinohradu v Kuních horách za summu dvanáct zlatých mor[avských],
[strana b]
kteréžto peníze přijala Alžběta po neboštíkovi Koleňovi, toho času manželka Martina Ondřeje, kterýžto nápad a spravedlnost oddává sama od sebe i od dítek svých všech Martinovi synu Myslíkovi na časy budoucí a věčné. Rukojmě za dobré dílo téhož vinohradu Jan Kornút a Václav Jurků.
Dne 1.Marti přijala sedum zlatých mor[avských]. Ještě zůstává Martin Alžbětě dlužen 5 zlm.
Nad tú všecku summu ostává ještě Martin Myslík dlužen Mikulovi Mirošovi peněz 1 zlr 30 krejcarů.

[strana a]
Přípis Martina Janečka z Lideřovitz na jeden vinohrad pod
1 měř[icí] od Pavla Mandáska v Kuní[ch] horách

Leta Páně 1798 činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Janečka z Lideřovitz jeden vinohrad pod
1 měř[icí] od Pavla Mandáska v Kuní[ch] horách za sumu hotových peněz 39 zlr i [s] aldamášem, z jednej strany vedle Martina Janíka z Kněžduba a z druhej strany Jakuba Zálešáka ze Znorov ležící. Pročeš se jemu Martinovi Janečkovi takový vinohrad do tohoto urbáře na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí, tak že on Janečka jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem vládnúti a kšaftovati právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne 19.Marti [1]798.

Martin Staša horný
Paul Špiruda fojt
Tomáš Myslík úřadní
Martin Miroš soused
+ Pavel Mandásek odprodatel

[strana b]
Přípis Tomáša Macha z Lideřovitz na vinohrad v Kuní[ch] horách pod 1 4/8 m[ěřice] od Jana Ožvoldy

Leta Páně 1798 dne 1.Septembris činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Tomáš Mach z Lideřovitz jeden vinohrad po[d] 1 4/8 m[ěřice] v Kuní[ch] horách od Jana Ožvoldy za sumu hotových peněz třiceti pět rýnských, id est 35 zlr, z jednej strany Martin Zíbal a z druhej strany vedle vdovy Kazárkovej ležící. Pročeš se jemu Tomášovi Machovi takový vinohrad na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí do tohoto urbáře, tak že nikdy více z Jana Ožvoldy erbů a potomků žáden na takový vinohrad práva k potahování nemá a míti nebude, nýbrž Tomáš Mach jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem vládnúti a kšaftovati může. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Martin Staša horný
Jan Liška úřadé
Tomáš Chudík
Jan Ožvolda odprodatel

[strana a]
Přípis Jury Lacina z Lideřovitz na 1 vinohrad od Martina Lukšíka z Kněžduba pod 1 měř[icí] v Dobrých horách

Leta Páně 1798 činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Lacina z Lideřovitz jeden vinohrad po 1 měř[icí] od Martina Lukšíka v Dobrých horách za sumu hotových peněz dvaceti pěti rýnských, id est 25 zlr, z jednej strany Martin Křenčík a z druhej strany Jan Sedlář ležící. Pročeš se jemu Jurovi Lacinovi takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že nikdy více z Martina Lukšíka erbů a potomků žáden na takový vinohrad práva k potahování nemá a míti nebude, nýbrž Jura Lacina jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem vládnúti a kšaftovati může. Jenž se stalo v Kněždubě dne 27.Octobris [1]798.

Martin Staša horný
Paul Špiruda fojt
Jan Liška
Mart[in] Křižan
Tomáš Myslík ouřadé
Tomáš Chudík
Tomáš Macháček
Jura Konečný
Martin Lukšík odprodatel

[strana b]
Přípis Jury Zahradníka z Lideřovitz na jeden vinohrad pod
1 ½ měř[ice] od Jozefa Blákory v Kuní[ch] horách

Leta Páně 1798 dne 23.Octob[ris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Zahradník jeden vinohrad pod 1 ½ měř[ice] od Jozefa Blákory v Kuní[ch] horách za sumu hotových peněz čtyriceti rýnských, id est 40 zlr, z jednej strany Martina Zíbal a Václava Grabec ležící. Pročeš se jemu Jurovi Zahradníkovi takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že nikdá více z rodu a potomků žádný Jozefa Blákory na takový vinohrad práva potahovati se nemá a míti nebude, nýbrž on Jura Zahradník jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem poručiti anebo komu kolvěk odprodat chtít a moct bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Tomáš Chudík
Jozef Blákora odprodatel

[strana b]
Vaněk Bánovský [škrtnuto]
Martin Plachý

Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška [další text zcela vybledlý a nečitelný]
[strana a]
Leta Páně 1679 dne 3.Aprilis za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest koupil Václav Matoušků z Lideřovic od Jury Polešáka též z Lideřovic půl achtela vinohrada v Kuní hoře ležící za summu 10 zlm. Hned při odevzdávce položil Václav Matoušků Jurovi Polešákovi závdanku 6 zlm, kteréžto peníze přijal Jura Polešák k ruce svej, ostatní pak peníze má Václav Matoušků každoročně platit Jurovi Polešákovi po 1 zlm až do vyplnění té summy. Rukojmové za dobré dílo a za placení toho vinohradu Mikuláš Švrček z Lideřovic a Jan Liška
z Kněžduba slíbili spolu oba rovno a nerozdílně.
Leta Páně 1684 dne 28.Decembris položil Matušků Václav Kateřině Polešáčce ostatní peníze 4 zl moravské zlaté. A tak vinohrad má zaplacený [a] v ničemž nezávadný. Stalo se za horenství Václava Jurkových dne a leta ut supra.

[strana a]
Přípis Antoša Kašpárka na 1 vinohrad pod 1 měř[icí] od Pavla Konečného v hoře Veselej

Leta Páně 1798 dne 6.Decemb[ris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Anton Kašpárek jeden kus vinohrada od Pavla Konečného po 1 měř[icí], z jednej strany Jana Užičářa a z druhej strany Jana Pekárka za sumu hotových peněz třiceti rýnských. Pročeš se jemu Antonovi Kašpárkovi takový vinohrad před námi dole podepsanými svědkami připsal [a] odevzdal. Jenž se [stalo] v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Konečný odprodatel Martin Staša horný
+ Antoš Kašpárek kupitel Paul Špiruda fojt
Tomáš Chudík
Tomáš Macháček ouřadní
Jura Konečný
Jan Liška
[strana b]
Jura Chuda [škrtnuto]
Přípis Pavla Holúbka na 1 vinohrad pod ¾ [měřice] od Martina Vítka ze Lhoty v hoře Leskovkách

Leta Páně 1799 dne 21.Februari činí se tento zápis aneb pamět, že jest zhandloval Pavel Holúbek z Martinem Vítkem ze Lhoty na tento spůsob, že Martin Vítek popustil jemu Pavlovi Holúbkovi vinohrad v Leskovkách pod ¾ [měřice] a zasej Pavel Holúbek popustil Martinovi Vítkovi na Lhotsku v hoře Pomykalka taky 1 kúsek vinohrada, ku kteréž Pomykalce přidal Pavel Holúbek Martinovi Vítkovi 20 zlr. Aby ale obě strany toho jistotu míti mohly, tak taky s dožádáním nás dole podepsaných do tohoto urbáře svou vůlu a dobré jednání vtáhnút nechaly, tak aby jeden každý ze svým zhandlovaným vinohradem na věčné a budúcí časy vládnúti a s ním kšaftovati mohl. Ten vinohrad Leskovka leží z jednej strany Jozefa Staša a 2 vedle Barbory Pížky a ten vinohrad Pomykalka leží z jednej strany Anny Špirudky a z 2 Jana Šmacha. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Jura Konečný ouřadé
Jan Liška
Pavel Holúbek zhandlovali
Mart[in] Vítek

[strana b]
Pan Eremiáš Michálek [škrtnuto]
Novosad Jan Mocka

Leta Páně 1685 dne 25.Aprilis za horného Václava Jurkového jakož podle patentu J.V.H.M[ilos]ti ujímajíc sobě od dávných let úlehlu pustú v Za[d]ních horách nad Kuní horú, taková úlehla jemu se tímto zápisem odevzdává za volnú a svobodnú, kdež z milosti J.V. hraběte dává se na šest let polhocení od desátku a zemního. Rukojmí za dobré dělání a zbývání panských povinností Václav Tomkových a Martin Navrátil S.R.S. nerozdílnú.

[strana b]
Leta Páně 1776 dne 13.Octobris za horného Jury Nej[e]dlíka stal se dobrovolný kup, že jest Martin Šantavý z Kozojídek kúpil od Jury Šetuly z Veselí jeden kúsek vinohradu ve Vlčích, z jednej strany vedle Jana Okénky, z druhej strany Ondry Dobčáka, za 14 zlr na takový spůsob, aby s ním vládnúti mohl na budoucí časy. Jenž se stalo ut supra.

Jura Nej[e]dlík horař[!]
Jura Šafařík
Martin Užičář úřadní
Thomáš Myslík

[strana b]
Leta Páně 1778 dne 30.Martii za horného Pavla Kučery stal se tento přípis a pamět, že jest Václav Vítek z Lideřovitz ujal jeden kúsek úlehle vinohradu v Dobrej hoře ležící, z jednej strany vedle Jury Besedy a z druhej strany vedle Jury Zajíčka, a to na takový spůsob, že on Václav Vítek s tím vinohradem vládnúti na budoucí a věčné časy a užívati može. Jenž se stalo ut supra.
Jura Šafařík svědek

[strana a]
Přípis Martina Tomka na jeden kúsek vinohrada úlehle pod 6/8 [měřice]

Leta Páně 1780 dne 31.Octobris za horného Jury Nej[e]dlíka stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Mart[in] Tomek kúpil od vdovy Matyjášky jeden kúsek vinohrada za 2 zl 30 kr na ten a takový spůsob, aby s ní mohl vládnúti a užívati. Sig[num] v Kněždubě ut supra.
Jura Nej[e]dlík horný

[strana a]
Přípis Jozefa Eliáša, chalupníka z Kněžduba,
na 2vě polůvky vinohrada v hoře Leskovej pod výsevkú
½ [měřice], ležící z jednej strany vedle Jana Pekárka a z druhej strany vedle Bobčíka, kterúžto on kúpil od Mart[ina] Tomka z Lideřovitz za 8 zlr 30 kr. Pročež se jemu takové do tohoto urbářa na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí, aby se jemu žádný více na ně nedotazoval a on jakožto své vlastní užívati mohl. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] 10.Junii [1]784 roku.
Mart[in] Křižan horný
Jozef Lichtneger písař

[strana b]
Přípis Jana Chudíčka z Kněžduba na 1 vinohrad pod 6/8 [měřice] ležící v Dobrých horách vedle Jana Bíle z Kněžduba a druhej strany Jury Gruzmana z Liderovitz

Leta Páně 1823 dne 30ho máje činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jan Chudíček z Kněžduba od Jury Bobšíka ze Znorov 1den vinohrad pod 6/8 [měřice] v Dobrých horách za sumu hotových peněz 15 zlr, pravím patnást rýnských v.v., z jednej strany Jana Bíle z Kněžduba a druhej strany Jury Gruzmana z Lideřovic, a to na ten spůsob, aby on Jura Bobšík víc k tomu vinohradu přístupu neměl, ani žádný s potomků jeho, než Jan Chudíček má právo s ním kšaftovat aneb ho právo prodat má. Jenž se stalo v Kněždubě u přítomnosti hodnověrných úřadních osob dne 30ho mája [1]823.

++ Jura Bobšík odstupitel Tomáš Frolka horný
Jan Chudíček přistupitel Jura Bartošek
Tomáš Říha úřadé
Jura Daněk
Jura Komoň

[strana a]
Leta Páně 1826 dne 8ho září stala se dobrovolná a nikdy neporušitedlná domluva mezi Janem Zahradníkem z Tvarož[né] Lhoty z jednej, pak s Pavlem Chudíčkem z Kněžduba z druhej strany, a sice: Johan Zahradník z Tvarož[né] Lhoty prodal dle domluvy Pavlovi Chudíčkovi jeden vinohrad jménem Veselá pod 4/8 [měřice] za zjednanou a domluvenou sumu za 9 zl 30 kr v.v., pravím devět rýnských 30 kr v šajnoch. Pročež prodavač kupcovi to právo a moc zanechává z tím takovým vinohradem buďto jeho kšaftovati, darovati neb komu kolvěk jeho odporúčeti. Jenž se stalo ut supra.

Jan Zahradník prodavač Tomáš Frolka horný
+++ Paul Chudíček kupec Tomáš Říha úřadní

[strana a]
Přípis Johan Caletky na jeden kúsek vinohrada v hoře Vlčí pod 6/8 m[ěřice]

Leta Páně 1831 dne 4tého března za horného Johan Bíle stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Johan Caletka koupil od Antoše Chudíčka jeden vinohrad v hoře Vlčí ležící z jednej strany vedle Štefana Petruchy z Hučláku, jakož i z druhej, za domluvenou sumu osum a třidcet, pravím 38 zlr v.v., na tento spůsob, aby s ním dle svej vůle jak chce vládnúti právo má. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+++ Anton Chudíček prodavatel Johan Bíla horný
Johan Caletka kupec a pudmistr
Martin Bačík ouřadé
Johan Beňa a svědci
Martin Užičář

[strana a]
Přípis Jana Krombiříka z Znorov na jeden vinohrad jménem Vlčí pod 1 měřicú, ležící z jednej strany vedle Pavla Michálka, pak z druhej strany vedle Jana Krombířa

Leta Páně 1831 dne 22ho března činí se tento zápis a
v pamět se uvádí, že Pavel Hanák svému synovcovi Janu Krombířovi z Žeravin odprodal jeden vinohrad jménem Vlčí po
1 měřicú za domluvenou a zjednanou summu peněz za 20 zlr, pravím dvacet rýnských v šajnoch, on může s takovým vinohradem podle své vůle vládnúti, komukolvěk darovati a z Pavla Hanákové rodiny žádný přístup míti nemá. Jenž se stalo jak navrchu stojí.

+ Pavel Hanák prodavač Jan Bíla pudmistr
+ Jan Krombíř kupec Martin Chudíček
Jan Beňa úřadní
Martin Uřičář

[strana b]
Matěj Polák [škrtnuto]
[strana b]
Mikoláš Kožů [škrtnuto]
[strana b]
Jura Košík

Letha Páně 1618 za horného Martina Remšového položili nápadníci připovídku to rej[strům] na tento vinohrad, kterýž držel Jura Košík po n[ebožtíku] Mikulášovi Korytných a že nic nekladl za vinohrad a tudy na spuštění přišel, protož Martin Remš ten vinohrad jsa horným z poručení slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ty časy ouředlníka na Strážnici, aby tudy J.M.Pánu desátek vinný a zemní neucházelo, přivlastnil Mikulášovi Sirotovi, aby dělal, z něho oužitek přijímal a z druhými nápadníky o to [se] porovnal. Na takový spůsob jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Václav Hájků a Jan Zelinka S R S N.

[strana b]
Leta Páně 1748 dne 18.Februari za horného Jury Jozefjáka, vincúra Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Pavel Štípský, soused tvarožnolhotský, ¼ achtela vinohrada v hoře Dobrej od Jozefa Tomka z Kněžduba, z jednej strany Jury Chudíka a z druhej strany Mikule Bačíka ležící, za summu 19 zlr 51 kr hotových peněz. Ta se jemu Pavlovi Štípskému připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný. Dne a roku zvrchu psaného. [Rukojmě] za dobré dílo Jan Bíla.

[strana a]
Přípis Jury Konečného na 1 kúsek vinohrada pod 4/8 acht[ele] v hoře Veselej

Leta Páně 1799 dne 29.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Konečný jeden vinohrad pod 4/8 acht[ele] od Jury Ivana ze Znorov za sumu hotových peněz patnáste rýnských a 30 kr na aldamáš, z jednej strany vedle Václava Durny a 2hej vedle mě Jury Konečného. Pročeš se jemu Jurovi Konečnému takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že jako ze svým vlastním na věčné a budoucí časy vládnúti može. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Macháček horný
Martin Chudíček
Martin Staša úřadé
Jura Bartošek
Jura Ivan odprodatel

NB. Strany rozepře takový vinohrad Antoš Kašpárek obdržel i taky poznovu Kašpárkovi připsal.

[strana b]
Přípis Antoša Kašpárka na 1 lúsek vinohrada pod ½ m[ěřice] v hoře Veselej

Leta Páně 1799 dne 29.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil jeden kúsek vinohrada pod ½ m[ěřice] v hoře Veselej od Jury Ivana ze Znorov za sumu hotových peněz patnást rýnských z aldamášem, z jednej strany vedle Václava Durny a z druhej vedle Jury Konečného. Pročeš se jemu Antošovi Kašpárkovi takový vinohrad na věčné a budoucí časy do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že on jako ze svým vlastním na věčné a budoucí časy vládnúti a kšaftovati může. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
Tomáš Macháček horný
Martin Staša
Jura Bartošek úřadé
Mart[in] Chudíček
+ Jura Ivan odprodatel
+ Antoš Kašpárek kupec

[strana b]
Pavel Javornický

Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta jakož před dávními lety Mikuláš Sečka pojal sobě Kateřinu, zůstalou vdovu po n[ebožtíku] Pavlovi Javornickém z dědiny Lideřovic, ten vinohrad po ní zdědil slove krajinu zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, kdežto po smrti jejich ten vinohrad na děti jejich připadl, na syna Juru a Alžbětu. Kdežto Jura se oženil a i také zemřel, při poslední hodině na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, Zuzaně manželce svej tej polovicu krajiny toho vinohradu poručil. Zuzana pak proměňujíc svůj stav svobodný vdovský a vstupujíc v stav manželský z poctivým mládencem Mikulášem Švrčkem pro lásku manželskú, tu kterúž k němu má, ten vinohrad, totiž polovici tej krajiny, za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný připsati dala. Rukojmě za dělání toho vinohradu Ondráš Urbančík fojt lideřovský slíbil rukú S. a nerozdílnú. A tak Mikuláš Švrček má sobě ten vinohrad odevzdaný a žádnému v ničem nezávadný. Stalo se v sobotu před nedělí Křížovú leta svrchu psaného. K tomu vinohrad náleží půl búdy a půl presu.
[strana a]
Leta Páně 1674 za horného Pavla Mocka jakož čtvrt achtele vinohradu náleželo Alžbětě, ceři n[ebožtíka] Mikuláše Sečky, takový vinohrad připadl na Václava Motyčku manžela jejího. On pak týž Václav Motyčka se frejmarčil s Janem Honzem a dal jemu týž Jan Honzů půl achtele vinohradu v hoře Veselej, kdežto dotčený Jan Honz zase ten čtvrt achtele vinohradu Jurovi synu svému jest daroval. Ten pak Jura zemřel a zanechal po sobě manželky Mariny, ona pak se vdala a pojala sobě za manžela Juru Vaculíka, kterémužto manželu svému ten vinohrad čtvrt achtele v Kuní hoře slove krajinu pro lásku, kterúž k němu má, připsati dala. On pak Jura Vaculík se frejmarčil z Václavem Poletkem a dal jemu tu krajinu za čtvrt achtele vinohradu v hoře Veselej ležícího. A tak Václav Poletek bude mět ten vinohrad zaplacený, tak jako měl Jura Vaculík, kromě co má ještě dopláceti nápadníkům, kterým náležeti bude z Veselej
5 zl, a tak aby Jura Vaculík od tychž nápadníků pokoj měl. Rukojmě za dělání a placení Jan Sender a Martin Slížek a Jura Polešák, fojt lideřovský. Na kteroužto krajinu slove čtvrt achtela Václav Poletek přidal 3 zl moravské a tak aby ze vším příslušenstvím mohl mět tej půl búdy [a] půl presu jako Jura Vaculík. Stalo se leta svrchu psaného.

[strana a]
Přípis Jury Bedravy z Tvarožné Lhoty na jeden kúsek úlehle v Dobrých horách pod 1 m[ěřicí]

Leta Páně 1780 dne 1.Maii za horného Jury Nej[e]dlíka stala se tato pamět a zápis, že jest sobě ujal Jura Bedrava z Tvarožnej Lhoty jeden kúsek úlehle v Dobrých horách pod
1 m[ěřicí], ležící z jednej strany vedle Pavla Kučery, vedle Mart[ina] Petruchy, na ten a takový spůsob, že on s ní bude moct vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.

Jura Nej[e]dlík horný
Mart[in] Hudeček úřadní

[strana a]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkových Jura Tomek koupil půl achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího oulehlu, kdežto trním a kamením zarostlá a zaházaná byla, za takový vinohrad anebo oulehlu má dávati každoročně po 4 kroších českých k obci kněždubské, pokud on živ bude i potomci jeho, nebo jest od obecního vinohradu. Rukojmě za dělání téhož vinohradu Jakub Lžičař a Matěj Zachej slíbili R.S.A nerozdílnú.
[strana b]
Kup Jury Tomka z Janem Navrátilem

Letha Páně 1688 dne 25.Januarii koupil jest Jan Navrátil z Kněžduba od Jiříka Tomka za 6 zlm, kteréž jemu položil při právě horenském, u přítomnosti Jana Ondřeje a Jiříka Chudíka, toho času horného, ¼ achtele v hoře ležící v Dobré hoře. Rukojmové za dobré dílo a zdělání téhož vinohradu Jan Ondřej, Tomáš Mareček.
I poněvadž měl každoročně Jiřík Tomek k obci kněždubské platit po 4 gr, bude jich povinen Jan Navrátil po 2 gr platiti každoročně na časy budoucí a věčné.
[strana a]
Letha 1688 dne 25.Januarii za Jiříka Chudíka, toho času horného, jakož odprodal ¼ achtele vinohradu Jiřík Tomek Janovi Navrátilovi, sousedu kněždubskému, má Jan Navrátil ze svej čtvrtky téhož vinohradu 2 gr k obci kněždubské platit a Jiřík Tomek 2 gr. Stalo se u prítomnosti Jana Ondřeje a Tomáše Marečka leta a dne ut supra.
[strana b]
Kup Jiříka Tomka od Jana Navrátila, oba z Kněžduba

Letha Páně 1690 za horného Jiříka Chudíka koupil Jiřík Tomek jednu čtvrtku vinohradu v Dobré hoře ležící, kterúžto čtvrtku byl prvotně v roku 1688 odprodal Janovi Navrátilovi, pak zasej ji přijímá a odkoupil výš psaný Jiřík Tomek, za vydělání téhož vinohradu dal v sumě 18 klátů včel, sou šacované za dvanácte moravských zlatých. Nemá se nač natahovati a žádného nápadu míti Jan Navrátil ani kdo z jeho přátel. Odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmové za dobré dílo a zdělání téhož vinohradu Jan Bíla a Jakub Konečný slíbili R.S.a N.
Za písaře Jana Šedého kněždub[ského]

I poněvadž měl prvotně jednu čtvrtku, zase přijímá a spojuje, aby byl ten vinohrad půl achtele položený na časy budoucí a věčné. K obci kněždubskej má se platiti každoročně po 4 gr českých na časy budoucí a věčné ut supra.
NB. Obrať spátkem na témž listu.

[strana a]
D o b r á h o r a

Jan Tkadlců

Letha Páně 1622 za horného Martina Kulíška prodal jest achtel vinohradu v Dobrej hoře ležící z povolení vrchnosti své, kterýž ležel oulehlú, neřezaný ani kopaný nebyl od sedmi let pořad zběhlých, Martinovi Mazáčovému ze Lhoty Tvarožnej za sumu 15 zl, do tří let se nemá položiti až na štvrtý rok po dvú zlatých až do vyplnění sumy té, peníze komuž by náležaly mají se pokládat. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu zastavil Valent Mazáčů, Jan Vaníček, Valent Kulů ze Lhoty Tvarožné S R S N.

Pavel Švrček u Lideřovic

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška prodal jest achtel vinohradu v Dobrej hoře ležící Valent Mazáč ze Lhoty Tvarožnej dvěma osobám po půl achteli každému, horní stranu Pavlovi Švrčkovi z Lideřovic za sumu 7 zl 15 gkroší, kterýž ležel úlehlů od desíti let pořad zběhlých, nemá za něj platiti do tří let, po třech letech povinen bude platit po 1 zl podle ourody a hory práva komuž bude náležat. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Gkrekor Doležal, Smaženka Gkrekor, oba z Lideřovic S R S N.
Letha 1637 den svatého Jana Pavel Svrček položil za vinohrad svůj 1 zl.
[strana b]
Leta Páně 1649 za horného Martina Kulíška jakož jest Pavel Švrček před některým rokem zemřel, kdež vinohradu půl achtele v Dobré hoře ležícího po sobě zanechal. I poněvadž na tom vinohradě peníze náleží urozenému panu Martinovi Čanadymu na místě paní manželky jeho, dcery n[ebožtíka] pana Jeremiáše Michálka z Čachtic, takový vinohrad prodal pan Martin Čanady Bartoňovi Vlachovému za sumu 14 zl 15 gr, platiti jej má každoročně po 1 zl až do vyplnění summy nahoře psané. A tak nápad ten náležeti bude panu Martinovi 13 zl 15 gr a sirotku n[ebožtíka] Pavla Švrčka 1 zl. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Václav Fojtíků a Ondra Sova S.R.S.N.
Leta Páně 1653 za horného Jakuba Tomkového pan Martin Čanady ujal se svrchu psaného vinohradu, poněvadž se jemu od Bartoňa Vlachového neplatilo, a prodal ho Bártkovi Ovčákovi za summu 32 zl. Závdanku položil Bártek Ovčák 2 zl, kterýžto závdanek přijal pan Martin Čanady k ruce svej, ostatní summy má dopláceti půl vínem každoročně až do vyjití summy nahoře psané. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Václav Miroš a Matúš Kocíba
S R S A nerozdílnú.

Téhož leta svrchu psaného položil a dal Bártek Ovčák
2 vědra vína. Kteréžto víno přijal pan Martin Čanady k ruce svej a sráží se jemu na penězích, totiž 3 zl mo[ravské] a
15 gr.

Leta Páně 1660 za horného Pavla Mocka svrchu psaný vinohrad prodal jest Bártek Ovčák Bártkovi Navrátilovi za tu summu, jakž jej sám prve koupil, za summu 32 zl. Závdanku položil
3 zlm, kteréžto peníze přijal Bártek Ovčák k ruce svej, ostatní summy co má dopláceti panu Martinovi Čanadymu 26 zl
15 gr, kteréžto peníze půl vínem platiti se měly, ale p[an] Čanady smlouvu jakožto nápadník učinil, tak že juž půl vínem nemá se platiti, ale každoročně po 2 zl až do vyjití summy nahoře psané. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dílo i placení Matěj Šotura a Mikuláš Král S R S N.
[strana a]
Bártkovi Ovčákovi náležeti bude posledních peněz ještě na tom vinohradě dobírati 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka položil Bártek Navrátil za vinohrad svůj 1 zl. Kteréžto peníze přijal pan Martin Čanady na místě paní manželky svej. Ty peníze sú položené za rok 1655.
Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka Bártek Navrátil položil za vinohrad svůj za rok 1656 3 zl. Takové peníze přijal p[an] Martin Čanady ze Skalice k ruce svej. Ty sou zapsané za rok 1656.
Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka položil Bártek Navrátil za vinohrad svůj za rok 1657 2 zl. Takové peníze přijala paní Angelina ze Skalice.
Leta Páně 1658 za horného Pavla Mocka položil Bártek Navrátil za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Takové peníze přijala paní Angelina ze Skalice.
Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka položil Bártek Navrátil za vinohrad svůj za rok 1660 1 zl a 15 gr. Takové peníze přijala paní Angelina ze Skalice k ruce svej.
Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka položil Bártek Navrátil za vinohrad svůj za rok 1661 1 zl. Kterýžto přijal Jan Zachej na dílo vinohradu paní Angelině.
Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta dal sobě vypsati peníze Bártek Navrátil, což tak položil za vinohrad svůj paní Angelině náležející, 1 zl. Kteréžto peníze položil za rok 1666 a přijal jich p[an] Jan Šturnius na contribuci toku 1665 na místě paní Angeliny Čanadyčky ze dvora v Sudoměřicích.
[strana b]
Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta Bártek Navrátil skoupil peníze na vinohradě svém od Bártka Ovčáka, což tak témuž Bártkovi náleželo ještě dobírati 2 zl 15 gr, takové peníze skoupil za jednu kozu, kterúžto kozu přijal Bártek Ovčák k ruce svej.

Kup Pavla Smaženky od Bártka Navrátila

Leta Páně 1672 za horenství Klimenta Kornúta kúpil Pavel Smaženka vinohradu půl achtela v Dobré hoře ležícího od Bártka Navrátila za summu 30 zl 15 gr. Závdanku položil Pavel Smaženka 15 zl, takový závdanek přijal Bártek Navrátil k ruce svej, ostatek má zpláceti po dvou zlatých až do vyplnění summy té. Kterejžto summy náleží zpláceti ještě 15 zl a 15 gr p[anu] Čanadymu do Skalice, kterýchžto patnácte zlatých mají zpláceti Pavel Smaženka 13 zl a Bártek Navrátil 2 zl 15 gr. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dělání a placení Bártek Navrátil a Martin Slížek, soused lideřovský slíbili R.S.A nerozdílnú.
Leta Páně 1675 za horného Pavla Mocka položil a odevzdal Pavel Smaženka 1 zlm témuž hornému Pavlovi Mockovi, aby jej dal panu Čanadymu do Skalice. Kterýžto 1 zlm přijal od Pavla Mocka horného pan Čanady u přítomnosti Jury Chudíka.
[strana a]
A[nno] 1692 dne 3.Januarii Jiřík Chudík, soused kněždubský, koupil od pana Jana Šereky, od Čanadyho zeťa z města Uherské Skalice, 13 zl mo[ravských], dal za ně 8 zlr, počítaje jeden každý zlatý po 60 kr. A tak Pavel Smaženka z Lideřovic Jiříka Chudíka náležitě spokojil a zaplatil takové peníze, co měl klásti panu Janovi Šerekovi do města Uherskej Skalice. U přítomnosti J.M.K. hospodáře Martina Koldy z dědiny Malej Vrbky.

[strana b]
Kup Gkrekora Doležala

Letha 1634 za téhož horného Martina Kulíška odevzdána jest ta druhá polovic téhož vinohradu druhého pů[l] achtele dolní stranu za tolikú sumu jakož i druhá polovic, za sumu 9 zl
15 gkroší, nemá za něj platiti do tří let pořad zběhlých, po třech letech bude povinen platit po 1 zl podle ourody a hory práva komuž bude náležat. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Pavel Švrček, Jíra Březík, oba z Lideřovic S R S N.

Letha Páně 1636 za horného Martina Kulíška prodal jest vinohrad svůj v Dobré hoře ležící, kterýž jest prve oulehlú ležal, Krekor Doležal za summu nahoe psanou, jak sám prve koupil, Jakubovi Všenovskému a Václavovi Fojtíkovému. Kromě za práci svou, co roztrhal, vyzdvihl závdanku od nich 7 zl morav[ských], přijde jednomu každému platit 3 zl mo[ravské]
22 gr 4 peníze, tím způsobem i druhému. A tak Krekor Doležal nemá se nač natahovati, ani jeho přátelé na časy budoucí. Rukojmě za dílo téhož vinohradu za Václava Fojtíka Mikuláš Podolský a Jíra Svačina S.R.S.N., strany druhé za Jakuba Všenovského Jíra Liška, Jíra Ryšánek.
Letha 1637 den památní svatého Jana Jakub Všenovský a Václav Fojtík položili za vinohrad svůj po 1 zl, učiní toho
2 zl.
Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška Václav Fojtík položil za vinohrad svůj 1 zl. Zůstávají při právě horenském, za rok 1650 jsou vydané panu Martinovi Čanadymu do Skalice.
Téhož leta svrchu psaného položil Ondra Sova na místě manželky své, kterouž sobě vzal po smrti Jakuba Všenovského,
1 zl. Zůstávají při právě horenském, sou vydané panu Martinovi Čanadymu do Skalice na díl paní manželky nápadu jejího.

[strana b]
Pan Jan Rajtejn z Varjelit [škrtnuto]
Pan Jindřich Rašic z Vidova a na domě v městě Brodě Uherským

Leta Páně 1622 za horného Jana Liškového kúpil jest pan Jindřich nahoře psaný achtel vinohradu od Jíry Tkadlicového v Dobré hore za sumu štyricet zlatých a pět. A tak jest odevzdán za volný a svobodný. K tomu vinohradu jest búda a dvě kádi i pres. Za dílo rukojmové Martin Černý Tasovský a Pavel Drašča rukú společní nerozdílnú.
Vzal se přípis s těchto lejster letha 1629 tu středu před s[vatý]m Mikulášem.

I poněvadž na druhé stránce nemohlo se kde vypisovati těch peněz pokládání Václavovi Fojtíkovi a na místě Jakuba Všenovského Ondrovi Sovovi z Lideřovic, tuto se vypisují, poněvadž také svrchu psaný kup Rašicovský na tom vinohradě jest. A podle toho kupu pan Martin Čanady na místě paní Angeliny manželky své týž nápad vyzdvihuje jako po paní matce její a panu Rašicovi, otčímu též jejím.
Leta Páně 1653 za horného Pavla Mocka položila Zuzana, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Václavovi Fojtíkovi, za vinohrad svůj 1 zl a Ondra Sova na druhú čtvrt toho vinohradu achtele
1 zl. Kteréžto peníze přijala paní Angelina na nápad svůj, to jest za rok 1653 se kladú.
Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka čtvrt achtele v Dobré hoře ležícího, kterýž jemu nápadem přišel po manželce jeho Ondrovi Sovovi, kterouž sobě vzal vdovu po n[ebožtíku] Jakubovi Všenovském, sousedu v dědině Lideřovicích, a jej sobě odevzdaného neměl, dal jej sobě odevzdati. U přítomnosti Blažeje Poláčka, ten čas fojta lideřovského, a Václava Smaženky se jemu připisuje a odevzdává tomu Ondrovi Sovovi horným nahoře psaným. Rukojmě za dělání a doplacení téhož vinohradu Blažej Poláček a Václav Smaženka slíbili R.S.A nerozdílnou.
Téhož leta svrchu psaného položil Ondra Sova 1 zl. Zůstávají při právě horenském, sou vydány panu Martinovi Čanadymu.
[strana a]
Leta Páně 1654 den památky Tří králů prodal jest Ondra Sova čtvrt achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího Blažejovi Poláčkovi za summu 8 zl moravských. Závdanku položil Blažek Poláček 4 zl, kteréžto peníze přijal Ondra Sova k ruce svej, ostatní peníze bude povinen dopláceti z příštího oužitku 4 zl. Odevzdán jest jemu horným Jakubem Tomkovým. Leta nahoře psaného. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jan Beseda a Jura Bílů S.R.S.A nerozdílnú.

Kup Jana Hrabala z Lideřovic od Blažeje Poláčka též z Lideřovic

Leta Páně 1656 za horného Pavla Mocka koupil Jan Hrabal čtvrt achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího od Blažeje Poláčka za summu 13 zlm. Závdanku položil Jan Hrabal 9 zl, takové peníze přijal Blažej Poláček k ruce svej, ostatní summy povinen dopláceti bude 4 zl mo[ravské]. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Blažej Poláček z Lideřovic a Jan Liška slíbili R S A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.
Téhož leta položil Jan Hrabal za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Takové peníze přijala Dorota, cera n[ebožtíka] Jakuba Všenovského, k ruce svej.
Item téhož leta položil Jan Hrabal 1 zl rý[nský] a dal jej do contribucí za rok 1654, což tak týž Ondra Sova odejdouce preč povinen byl zůstal.
[strana b]
Zuzana Slížkova [škrtnuto]
Tohoto vinohradu Slížkového zase hledati v listu 23 znamení O.

Leta 1657 za horného Pavla Mocka položil Jan Hrabal za vinohrad svůj 22 gr 4 den. Takové peníze zůstávají při právě hiorenském.
Item téhož leta položil a dal Jan Hrabal za vinohrad svůj
1 zlr 3 kr. Takové peníze přijal Blažej Poláček na zaplacení činžu do důchodů J.V.H.M. za fojctví jeho v roku 1653 a 1654 dlužen zůstali.
A tak Jan Hrabal má ten vinohrad zouplna a docela zaplacený, žádnému v ničem nezávadný a Blažej Poláček anebo jinší nápadníci nemají se nač natahovati na časy budoucí a věčné.

Leta Páně 1677 dne 4.Aprilis za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest koupil čtvrt achtela vinohrada Pavel Smaženka v Dobrých horách ležící od Matouše Konečného, rybáře z města Strážnice, v roku 1673 za summu 9 zlm za zaplacený a v ničem nezávadný, kteréžto peníze přijal náležitě Matouš Konečný od Pavla Smaženky. A tak se ten vinohrad náležitě Pavlovi Smaženkovi při právě horenském vedle odeslaného poznamenání odevzdává, že jej může Pavel Smaženka s Pánem Bohem užívati i jeho potomci. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada Pavel Mocek a Ondra Čechů, oba z Kněžduba, a Michal Licíků z Lideřovic, všichni tři R.S.R a nerozdílně.

[strana a]
Přípis Štefana Petruchy na jeden vinohrad od Jana Kuželky
1 m[ěřice] 1/8 acht[ele]

Leta Páně 1814 dne 18.Juni činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest kúpil Štefan Petrucha jeden vinohrad od Jana Kuželky za dobrých peněz devatenást rýnských, id est 19 zlr. Pročeš se jemu takový vinohrad do tejto knihy urbální připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy a nemá se jemu nikdá více žáden na takový natahovat. Sig[num] v Kněždubě 18.Juni [1]814.

+ Jan Kuželka odprodatel Tomáš Čambala horný
Jura Bartošek
Tomáš Macháček
Jura Konečný úřadní
Tomáš Říha
Paul Daněk
Martin Matyáš

[strana b]
Přípis Jozefa Sandaného na jeden vinohrad pod 6/8 jménem Vlčí od Jana Kučery

Leta Páně 1818 dne 8.März činí se tento přípis a v pamět se uvádí, že jest koupil Jozef Sandaný jeden vinohrad Vlčí pod 6/8 za hotovú a zjednanou sumu 12 zlr, pravím dvanáct rýnských. Pročeš se jemu takový vinohrad do tejto urbární knihy připisuje a odvádí na budoucí a věčné časy, a že on ani jeho potomci k takovém[u] vinohradu nic k pohledávání míti nebudou. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Jan Kučera odstupitel Jan Bartošek purmistr
Anton Falešník rychtář
Jura Konečný
Martin Sandaný ouřadní
Martin Chudíček
Stürzenhofer

[strana a]
Přípis na Martina Horňáčka na jeden vinohrad jménem Leskovka pod 6/8 achtele

Leta Páně [1]819 dne 16ho Februarii činí se tento přípis [a] v pamět se uvádí, že Anna a Kača popouštějú její sestře Babuše, která za Martina Horňáčka provdaná jest, jeden vinohrad jménem Leskovka pod 6/8 tímto spůsobem, poněvadž Babuša s těch peněz, které matka Stockingrova v [1]816 roku vypůjčila, interes platiti musela. Pročeš se jemu takový vinohrad do tejto urbární knihy připisuje a odvádí na budoucí a věčné časy, že on ani jejich potomci k takovému vinohradu nic k pohledávání míti nebudou. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Anna Stokingrova Jan Bartošek pudmistr
Kača detto Antoš Falešník fojt
Tomáš Čambala
Jura Konečný
Paul Daněk úřadní
Paul Kučera
Jan Bíla
Martin Šantavý
Johan Stürzenhofer

[strana b]
Přípis Martina Horňáčka na jeden vinohrad jménem Krátké pod 2/8 acht[ele]

Leta Páně [1]819 dne 16.Februarii činí se přípis [a] v pamět se uvádí, že Anna a Kača Stockingrove popouštějú jejich sestře Babuši za Martina Horňáčka provdanej jeden vinohrad jménem Krátké pod 2/8 acht[ele] a všechno domácí nářadí, on ale Horňáček splatí jim 4 zlr oboum, by se ty dvě Kača a Babuša[!] již spolem spořádaly. Pročeš se jemu takový vinohrad do tejto urbární knihy připisuje a odvádí na budoucí a věčné časy, že on ani jejich potomci k takovému vinohradu nic k pohledávání míti nebudou. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

+ Anna Stokingrova Jan Bartošek pudmistr
Anton Falešník fojt
Tomáš Čambala
Jura Konečný
Pavel Daněk ouřad[ní]
Pavel Kučera
Jan Bíla
Martin Šantavý
Joh[an] Stürzenhofer

[strana a]
Přípis Jury Kremčíka na jeden vinohrad jménem Dobrá hora pod
1 m[ěřicí]

Leta Páně 1819 roku dne 26.Octobra činí se tento přípis [a] v pamět se uvádí, že Jura Kremčík ten vinohrad Dobrá hora pod 1 m[ěřicí] od svého bratra Jakoba Kremčíka za hotovou sumu
20 zlr, pravím dvacet rýnských, odkoupil. A sice že on s takovým vinohradem [na] budoucí a věčné časy vládnúti a komukolvěk odprodati neb odporučiti může. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Matúš Kremčík Jan Bartošek pudmistr
+ Tomáš Čambala
+ Jura Konečný ouřadní
+ Pavel Kučera
Joh[an] Stürzenhofer

NB. Stalo se, že syn Jakob po Matúšovi Chrenčíkovi nejakú pozastavání na tom vinohradě měl, tehdy bratr Jura Chrenčík jest ku 15 zl v.v., pravím deset rýnských, v šajnoch přidal. Což se stalo dne 25ho listopadu [1]828 u přítomnosti podepsaných světků.

+++ Jakob Chrenčík Martin Janík pudmistr
Joseph Pöschl Jura Myslík
jmen podpisatel Johan Helísek
Johan Bíla

[strana b]
Přípis Martina Eliáša na jeden vinohrad jménem Kuní hora pod
1 m[ěřicí] 4 acht[ele]

Leta Páně 1820 dne 3ho Januarii činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že před nama dole psaným ouřadem Anna Eliáška popustila svému synovi Martinovi Eliášovi jeden vinohrad jménem Kuní hora pod 1 m[ěřicí] 4 achtele ze svej vůle, aby on s ním na budoucí a věčné časy s takovým vládnouti a poroučeti. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Anna Eliáška odevzdatelkyně Jan Bartošek pudmistr
Jura Konečný
Tomáš Čambala
Paul Kučera ouřadní
Paul Daněk
Martin Šantavý
Stirzenhofer

[strana a]
Přípis Jakuba Lefa na 1 kúsek vinohrada Pražměnka pod
1 m[ěřicí] vysetí v Kněždubě

Leta Páně 1801 dne 11.Februarii stala se dobrovolná domluva mezi Jakubem Lef a mezi Janem Pížú, že Jan Píža Jakubovi Lefovi popustil jeden kúsek vinohrada ležící v hoře Pražměnka za sumu 40 zlr, štyricet rýnských, z jednej strany súseda Jan Píža a z druhej strany frýd, na ten a takový spůsob, že on Jakob Lef ho má užívati. Jenž se stalo ut supra.

Tomáš Macháček horný
Martin Matyáš fojt
Martin Křižan
Tomáš Nej[e]dlík
Jura Bartošek úřadní
Martin Chudíček
Pavel Špiruda
Martin Staša

[strana b]
Přípis Jana Užičářa tesaře na jeden vinohrad jménem Fryzák pod 4/8 [achtele]

Leta Páně [1]820 dne 9ho März činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Jan Užičář zdědil jeden vinohrad jménem Fryzák po 4/8 [achtele] od jeho dědy Jozefa Čambale, a sice na budoucí a věčné časy, aby on z takovým vinohradem vládnouti a takový komukolvěk odporúčiti aneb odprodati může. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra. Že tomu tak jest, to následující podtvrzují
Jan Bartošek pudmistr
Jura Konečný
Tomáš Čambala
Pavel Kučera ouřadní
Pavel Daněk
Martin Šantavý
Jan Bíla
Joh[an] Stirzenhofer
podpisatel jmen

[strana a]
D o b r á h o r a [škrtnuto]
Jíra Tkadlců [škrtnuto]

Přípis Jana Pekárka na jeden vinohrad jménem Kuní hora pod
1 m[ěřice 2/8 [achtele]

Leta Páně [1]821 dne 25.März činí se tento přípis a v pamět se uvádí, že Jan Pekárek z Kněžduba odkoupil od Jozefa Břečky z Lideřovic jeden vinohrad jménem Kuní hora pod 1 m[ěřicí] 2/8 [achtele] podle Jana Chromečka ze Znorov za hotovou summu peněz 8 zlr, pravím osem rýnských, a sice na budoucí a věčné časy, aby on s takovým vinohradem budoucně vládnouti nebo komukolvěk odporoučeti, odprodati neb darovati může. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Jozef Břečka odprodatel + Pavel Kučera pudmistr
+ Jan Pekárek kupec + Tomáš Říha
+ Pavel Užičář ouřadní
+ Pavel Daněk
+ Martin Šantavý
J[ohan] Stirzenhofer
podpisatel jmen

[strana b]
Jurček ze Lhoty [škrtnuto]

Přípis Jury Konečného na jeden vinohrad pod ¾ jménem Vlčí

Leta Páně 1826 dne 18ten Juni činí se tento zápis aneb v pamět se uvádí, že jest koupil Jura Konečný jeden vinohrad po ¾ ve Vlčí od Jana Sandaný za hotovou a domluvenou sumu peněz za 11 zlr, pravím jedenáct rýnských v šajnoch, ležící z jednej strany vedle Jozefa Morávka a z druhé vedle Pavla Vítka. Pročež se tento vinohrad Jurovi Konečnému na budoucí a věčné čase připisuje a odvádí, že on Jura Konečný s takovým vinohradem buďto kšaftovati, darovati aneb komukolvěk jej odprodati a nikdy žádný ze strany Sandanovskej rodiny se hlásiti nesmí a nic více k pohledávání nemíti budou. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Jan Sandaný odstupitel Tomáš Frolka horný
Jura Daněk
Jura Komoň
Tomáš Říha úřadé
Jura Bartošek
Matúš Hudeček
Jozef Křižan
Jan Chudíček fojt

[strana a]
Přípis Matěja Čambale z Kněžduba na 1 vinohrad v Kuní[ch] horách pod 1 měř[icí]

Leta Páně 1821 dne 15týho srpna činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Matěj Čambala jeden vinohrad pod
1 měř[icí] v hoře Kuní od Martina Krocúrka z Lideřovitz za summu hotových 8 zlr, pravím za osum rýnských, ze strany Lišky Jana a z druhé strany Jury Zahradníka z Lideřovitz. Pročež se Matějovi Čambalovi ten vinohrat na budoucí časy připisuje, že on s ním vládnouti může, tak aby žádný s potomků Martina Grocúrka dotazovat se práva neměl. Jenž se stalo v Kněždubě dne 15.srpna 1821.

+ Martin Grocúrek odprodatel + Pavel Kutschera pudmistr
Jan Bartošek ouřadní
+ Pavel Užičář
+ Pavel Daněk úřadé
+ Martin Šantavý
+ Mikula Petruchů
Jura Daněk súsed svědek

[strana b]
Přípis Jana Zahradníka na jeden vinohrad jménem Veselá pod
4/8 acht[ele] ležící z jednej strany vedle Martina Užičářa, pak z druhé strany Pavla Kučery

Leta Páně 1826 2ho máje činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Jan Durna svému zeťovi Janovi Zahradníkovi dobrovolně jeden vinohrad jménem Veselá pod 4/8 acht[ele] odstupuje, aby on s takovým vinohradem vládnouti a takový komukolvěk odporoučeti aneb odprodati může. Jenž se stalo ut supra. Že jest tomu tak, toho následují[cí] jménem podvrzují

Jan Durna odstupitel Tomáš Frolka horný
Jan Zahradník nastupitel + Jura Komoň úřadní
+ Tomáš Říha

[strana a]
Přípis Johan Zimra na dva vinohrady jménem Závistné pod
1/8tel jeden každý výsevky v sobě obsahuje, vedle Franz Plezner z jednej, pak vedle sebe samého z druhej strany

Leta Páně 1829 dne 5tého prasince činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Johan Zimer odkoupil dva Závistné vinohrady od svojej sestry Běty Cimer za domluvenou sumu
20 zlr, pravím dvacet zl[atých] r[ýnských] v.v. Pročež se tyto oba vinohrady Johan Cimrovi za jeho vlastní na budoucí časy připisují a odvádí, z kterýmažto vinohrady kupní právo má na jakýkolvěk spůsob po všechny časy poroučeti. A z Bětiných potomků ani ona nikdy s takovým vinohradem žádného práva míti nemají a Johan Cimrovi za jeho vlastní se odvádí. Jenž se stalo ut supra.

+++ Běta Cimer prodavatelkyně Jan Staša horný
+++ Johan Cimer kupec Jura Daněk fojt
Johan Matzek dožádaný k podpisu Johan Beňa
Jan Nej[e]dlík úřadé
Jan Helísek
Jura Bartošek

[strana b]
Jíra Podhorský [škrtnuto]

Přípis Johan Cimra na jeden kousek vinohrada v hoře Závistnej vedle sebe samého z jednej, pak vedle Johan Horák z Kněžduba z druhej strany

Odkoupil 1829 roku dne 5tého prasince Johan Cimer jeden vinohrad v hoře Závistnej od Anton Chudíček za domluvenou sumu 30 zlr, pravím třidcet zl v.v., pod 2/8 [ach]tela výsevky. Pročež se tento vinohrad Johan Cimrovi za jeho vlastní připisuje a odvádí, by on s ním dle svej vůle poroučeti právo má a Anton Chudíček ani potomci k takovému vinohradu nikdy žádného práva nemají. Pročež se Johan Cimrovi za jeho vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra.

+++ Anton Chudíček prodavač Jan Staša horný
+++ Johan Cimer kupec Jura Daněk fojt
Johan Matzek dožádaný k podpisu Johan Beňa
Jan Nej[e]dlík úřadé
Johan Helísek
Jura Bartošek

[strana b]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového ujímá sobě čtvrt achtele vinohradu v Dobré hore Ondra Blahut totiž úlehlu na kreftování, kterážto ležela od mnohých let, ani pamětníků není, z kteréžto nemá dáti desátku ani zemního do pěti le[t]. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Matěj Pala a Jan Šmach S R S a nerozdílnú.

Kup Pavla Čambala

Leta Páně 1689 dne 16.November za horného Jiříka Chudíka a J.V.H.M. vincúra Štěpána Halaša koupil jednoho čtvrt achtele vinohradu v Dobré hoře ležící, vydělaný a vysazený od Ondřeja Blahuty, kterýžto byl vysazený a jak náleží k oužitku spravený, Pavel Čambala, soused kněždubský, za summu šestnácte zlatých moravských a 20 kr, počítaje každý zlatý po 70 kr. Na čež se nemá Ondra Blahut natahovat, ani potomci jeho. Odevzdán za volný a svobodný Pavlovi Čambalovi a dítkám [a] manželce jeho. Rukojmové za dobré dílo a zemního a desátku dávání Štěpán Halaš a Jan Bíla.
písař Jan Šedý
[strana b]
Mikuláš Bradáč [škrtnuto]
Jíra Košík [škrtnuto]

Kup Martina Holubíka mladého z Lideřovic od Běty, pozůstalej po Janovi Zlikovi z Velkej

Leta Páně 1712 den památní st.Matěja za horného Rolenca Kučery, vincúra Jana Tomka, písaře Valenty Kučeříka činí se tato pamět, že jest kúpil Martin Holubík mladý od Běty, pozůstalej po Janovi Zlikovi, za sumu 8 zlr 30 kr, kterýšto vinohrad kšaftem jí připadl po manželovi svém. Pročež tenž Martin Holubík ten vinohrad za volný a slobodný a v ničemž nezávadný zapsati dal a nemá se na ten vinohrad z přátel ani z erbův Zlikových nač natahovat. A jest mu horným odevzdán. Za dobré placení a dílo rukojmě slíbili rukú dáním S.R. a nerozdílnú. Stalo se ut supra.
[strana a]
Leta Páně 1758 dne 15.Octobris za horného Martina Miroša koupil Pavel Blákora, ten čas obyvatel dědiny Znorov, čtvrt achtela vinohrada v Dobrých horách od Jozefa Veře za summu
3 zlr 30 kr, ležící po horní straně Jozefa Veře a po dolní straně úlehla. Pročež se tento vinohrad jemu zvrchu psanému Pavlovi Blákorovi k užívání odevzdává a k jeho užitku odvádí. Odevzdán jest za horného Martina Miroše, u přítomnosti purgkmistra Juru Konečného a Jana Bíle, súseda kněždubského.

Pavel Raška [písař]

[strana a]
Přípis Andreas Ouprky na jeden vinohrad v hoře Dobrých horách, který od Johan Caletky koupil, oba z Kněžduba

Leta Páně 1831 dne 4tého března činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Andreas Ouprka jeden vinohrad jménem Dobrá hora pod 5/8 [ach]tela od Johan Caletky za sumu hotových peněz dva a třicet, pravím 32 zlr, ležící z jednej strany vedle Jana Besedy a z druhej strany vedle Johan Kozáka ležící. Pročež se zde takový vinohrad Andreas Ouprkovi do tohoto urbáře za jeho vlastní připisuje na věčné a budoucí čase, tak že Ouprka s ním právo má vládnouti, odprodati, darovati neb svým dětem odporoučeti a z Caletkových potomků nikdy k takovému vinohradu právo nemají. Protož se Andreas Ouprkovi za jeho vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra.

+++ Johan Caletka prodavač Johan Bíla horný a pudmistr
+++ Andreas Ouprka kupec Martin Janík
Johan Matzek dožádaný Johan Beňa ouřadé a svědci
k podpisu Martin Užičář

[strana a]
Lideřovščí

Kup Václava Motyčky z Lideřovic
na jeden ¼ štvrtec vinohradu za sumu 8 zl 30 kr. A ta[k] se jemu odevzdává za volný, svobodný, v ničem nezávadný tomu Václavovi Motyčkovi, nemá se nač ten Martin Holubík natahovat. Stalo se za horného Jana Čambale, vincúra Rolenca Kučery, pudmistra Martina Skaláka, písařa Jana Říhy. Stalo se 21.December roku 1720.

Kup Pavla Smaženky z Lideřovic od Kateřiny Rabačkovej
na jeden ¼ štvrtec vinohradu v hoře Dobrej za sumu 45 kr. A tak se jemu odevzdává za volný, svobodný, v ničem nezávadný a ta[k] se nemá Kateřina Rabačkova do konce nač natahovat. Stalo se za horného Jana Čambale staršího, vincúra Rolenca Kučery, písaře Jana Říhy dne 21.[December] roku 1720.

Přípis Pavla Zajíčka
na ½ díl achtela vinohradu, že ten jistej Pavel Zajíček ujal ten vinohrad. A tak si ho dal odevzdat za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Stalo se to za horného Jana Čambale staršího, vincúra Rolenca Kučery, písařa Jana Říhy. Stalo se dne 21.December roku 1720.
[strana b]
Jan Pškavý [škrtnuto]

Zajíček Pavel z Lideřovic
Item zase ten Pavel Zajíček dává druhý vinohrad také ½ dí[l] achtela odevzdat. A tak jest za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Stalo se to za horného Jana Čambale staršího, vincúra Rolenca Kučery, písařa Jana Říhy dne 21.[December] roku 1720.

Přípis Ondry Matúška z Lideřovic
na jeden ¼ achtela vinohradu, že si ujal ten štvrtec za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Jemu se odevzdává. Stalo se za horného Jana Čambale, vincúra Rolenca Kučery, písaře Jana Říhy. Stalo se dne 21.December roku 1720.

Přípis Jury Kašparového
na jeden ½ díl achtela vinohradu, že si ujal úlehlu za volnú, svobodnú, v ničem nezávadnú. A tak jest mu odevzdána za volnú, svobodnú, v ničem nezávadnú. Stalo se za horného Jana Čambale, vincúra Rolenca Kučery, písaře Jana Říhy. Stalo se 21.December roku 1720.

[strana a]
Václav Nejedlý [škrtnuto]
Jan Šíma a Jan Vašků

Letha Páně 1618 za horného Jíry Tomkového prodal půl achtele vinohradu v hoře Dobré Janovi Vaškovému za summu 45 zl Jan Šíma a závdanku při odevzdávce položil Jan Vašků Janovi Šímovi 5 zl, placením podle ourody po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jíra Chuda a Mikuláš Ryšánek S R S N. Jest mu odveden za volné a svobodné horným nahoře psaným.

[strana a]
Přípis Jury Holubíka z Lideřovic

Leta Páně 1711 dne 22.Septembris za horného Rolenca Kučery, písařa toho času Valenty Kučeříka činí se tato pamět, že jest kúpil Jura Holubík z Lideřovic ½ achtela vinohrada v Dobrej hoře od Jana Poletka švagra svého za sumu 9 rýnských hotových peněz, kteréžto peníze přijal Jan Poletek k ruce svej. A tak Jura Holubík má ten vinohrad zúplna zaplacený a v ničem nezávadný. A jest mu od horného odevzdán, nemá se mu žádný naň nač natahovat.

Kup Jana Agněta na vinohrad od Pavla Tomka a Kateřiny Tomkovej jedneho ¼ achtela

Leta Páně 1724 dne 28.Februarii za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana odevzdává se vedle horenského práva ten výš kúpený vinohrad v hoře Dobrej od téhož Pavla Tomka a Kateřiny Tomkovej Janovi Agnětovi, ze který dal Pavlovi 4 zl
30 kr a Kateřině 5 zl 15 kr, za volný a slobodný, v ničem nezávadný, tolikéš i druhý, který od Pavla Tomka kúpil v hoře Kuní půl achtela za 7 zl 30 kr, na časy budúcí a věčité, tak že žádný z rodiny Tomkovskej na ty vinohrady natahovati se práva míti nebude, ale bude mocný ze svú manželkú i z dítkami svými jej věčitě užívat.

[strana b]
Jan Pškavý

Letha Páně 1618 za horného Jana Šímy z poručení J.M. pana Jana Fridricha, ty časy pána na Strážnici, jakož vinohrad půl achtele v Dobré hoře ležel úlehlú od 11 leth a jeho žádný dělati nechtěl a tak tudy J.M.P. desátek vinný, i aby J.M.Pánu vinný desátek neucházel, vinohrad Lipšínkovský poručil jest slovutný muž pan Thobiáš Purgkrábek, úředlník ty časy na Strážnici, hornýmu Janovi Šímovi, aby jej odevzdal Janovi Pškavýmu darovati a zápisem ujistiti, aby potomně tenž svrchu psaný chudý člověk Jan Pškavý sobě jej ujistil a zapsati dal, což i učinil. Na takový poručení J.M.P. i tolikéž pana ouředníka jest takový vinohrad za svobodné a volné jest odevzdán. Za to uručil Jan Pškavý Václavem Lavičkú, Matúšem Slépkovým a Janem Syslovým za dílo toho vinohradu. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Vypsán ten vinohrad do nových rejster za horného Jíry Tomkového.
[strana a]
Kup Jíry Březíka z Lideřovic

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška prodal jest Martin Zákrsek ze Lhoty Tvarožné pů[l] achtele vinohradu v Dobrej hoře ležící dvěma osobám z Lideřovic, jednomu každému po štvrti achteli, Jírovi Březíkovi dolní stranu za pů[l] vědra vína, nemá za něj platiti do tří let pořad zběhlých, po třech letech bude za něj povinen dát toho pů[l] vědra vína. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Gkrekor Smaženka a Jíra Smaženka
S R S N.
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška položil a dal Jíra Šefců půl vědra vína Martinovi Zákrskovi. Kteréžto víno přijal Martin Zákrsek na místě n[ebožky] manželky své, kteráž někdy byla za n[ebožtíkem] Janem Pškavým. A tak Jíra Šefců má sobě vinohradu čtvrt achtele zouplna zaplacený a Martin Zákrsek nemá se nač natahovati, ani žádný z potomků jeho na časy budoucí a věčné.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška majíc ten vinohrad a držíc jej zemřel Jíra Šefců, i poručil jest na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, týž vinohrad prodati a peníze na klášter do města Strážnice 4 zl dáti a na kostel vnorovský 8 zl. Kdež prvnější držitel toho vinohradu, nemajíc sobě téhož vinohradu odevzdaného, na klášter ty 4 zl jest položil a Adam Jurků takové peníze do kláštera nosil. A tak týž vinohrad Jana Hrabal z Lideřovic jest koupil a ujal jest v těch 8 zl, kteréž náleží na kostel vnorovský, platiti jej má podle ouordy a hory práva po 2 zl. Rukojmě za placení a dělání téhož vinohradu Jan Školníček a Jakub Vlachů S R S A nerozdílnú.

Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta jakož Jan Hrabal, soused lideřovský, ujmouc půl achtele vinohradu v Dobré hoře po n[ebožtíku] Jurovi Šefcovi
[strana b]
Machálek ze Vnorov [škrtnuto]
jest zemřel, kterýž připadl na manželku jeho Annu. Kterážto Anna pojmouc sobě Pavla Smaženku za manžela, takový vinohrad, aby sobě jej doplatil, odevzdati poručila pro lásku, kterúž k němu má, zpláceti poročně bude na kostel vnorovský 8 zl mo[ravských] podle ourody a hory práva ročně po 2 zl. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Ondráš Urbančík, fojt lideřovský, Martin Slížek a Jan Budinka slíbili R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Pavel Smaženka z Lideřovic majíc od svej manželky Anny, kterouž sobě pojal po n[ebožtíku] Janovi Hrabalovi, darovaný, aby sobě ho doplatil na kostel vnorovský totiž 8 zl, takový vinohrad totiž půl achtele zasej daroval Václavovi Hrabalovi pastorkovi, aby ho sobě doplatil, totiž těch 8 zl na kostel vnorovský, podle ourody a hory práva po 1 zl, však Václav Hrabal sestře svej Zuzaně slíbil 1 zl dáti, aby také nějakou památku otce svého měla. Rukojmě za dělání a placení Martin Slížek a Mikuláš Rabáček S.R.S.N. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaný[m].

[strana a]
Letha 1637 za horného Martina Kulíška týž hornej s povolením a patentu JHM prodal jest vinohrad pustej půl achtela v Dobré hoře ležící Václavovi Zákrskovi za summu 8 zl, po vyjití tří let komu náležeti bude podle ourody a hory práva platit po 2 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jan Ondračka a Jíra Zíbal S R S N.

Kup Jury Zálešáka od Václava Zákrska

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka kúpil Jura Zálešák půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležící od Václava Zákrska za summu 10 zl. Závdanku položil Jura Zálešák 2 zl, kteréžto peníze Václav Zákrsek k ruce svej za vydělání tej úlehle přijal, ostatek má dopláceti Jura 8 zl komu náležeti bude po
1 zl až do vyjití summy té. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Zákrsek a Jan Matějů z Vrbovců S.R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta Jura Zálešák prodal ten půl achtela vinohradu v Dobré hoře Janovi Koleňovi za summu 10 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jan Koleňa 2 zl, takový závdanek přijal Jura Zálešák k ruce svej, ostatek má zpláceti komu náležeti bude 8 zl po 1 zl až do vyjití summy tej. Rukojmě za dělání a placení Jura Zálešák a Matěj Zachej slíbili R.S.N.
Tento vinohrad hledati prodaju Janovi Mekovi na listu čtvrtém při znamení + takovém.
[strana b o 4 listy dále]
Martin Holečků [škrtnuto]
Kup Jana Meky od Jana Koleně

Leta Páně 1672 za horného Klimenta Kornúta koupil Jan Meka z Lideřovic půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího za summu 12 zl mo[ravských] a 15 gr. Závdanku položil Jan Meka
4 zlm a 15 gr, takový závdanek přijal Jan Koleňa k ruce svej, ostatek má zpláceti podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyjití sumy těch 8 zl komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení Jan Koleňa a Matěj Zachej slíbili R.S.A nerozdílnú.
A tak tu Janovi Koleňovi nic náležeti nebude krom jinším nápadníkům.
[strana a]
Tento vinohrad se nižej potahuje na potomky jejich.

Leta Páně 1679 dne 6.Januarii za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest kúpil půl achtela vinohrada Jan Kajdorus z Lideřovic od Václava Megy též z Lideřovic v Dobrých horách za summu 12 zlm 15 groší. Hned při smlouvě položil Jan Kajdorus Václavovi Megovi závdanku 4 zlm a 15 groší, ostatní peníze bude povinen Jan Kajdorus těm nápadníkom klásti, kterým budou patřit, 8 zlm podle ourody a hory práva každoročně po

1 zlm až do vyplnění té summy, Václav Mega nic více do toho míti nebude. Rukojmové za dobré dílo a za placení Václav Poletek a Václav Panáček ručili oba spolu rovno a nerozdílně.

Přípis Jana Komoňa z Tvarožnej Lhoty na jeden ¼ achtela vinohrada v Dobrých horách

Anno 1730 dne 13.Julii za horného Jana Sečky a vincúra Jana Bíle zvrchu psaný Jan Komoňa zahandloval ¼ achtela vinohrada ležící v Starých horách na gruntoch lhotských Jurovi Vítkovi z Radějova k užívání a Jura Vítek jemu zahandloval v Dobrých horách na našich kruntoch kněždubských z dolní strany vedle Václava Mot[y]čky z Lideřovic ležící, však po dobrovolném a svobodném handli. Nemá se Janovi Komoňovi žádný vítcej nač natahovati, pročež se jemu připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dílo zvrchu psaný horný a vincúr.

[strana b]
Kup Gkrekora Smaženky z Lideřovic

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška dal jest sobě odevzdat tu druhú polovic téhož vinohradu štvrt achtele, kterýž kúpil od Martina Zákrska ze Lhoty Tvarožné, v tej sumě jako i druhá polovic pů[l] vědra vína, do tří let nemá za něj platit, po třech letech bude povinen za něj dát téhož pů[l] vědra vína výš psaného. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo i placení Václav Zálešák, Václav Smaženek S R S N.

Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka dal jest sobě odevzdati a připsati půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího Tomáš Smaženka, kterýž jemu nápadem přišel po svrchu dotčeném Krekorovi Smaženkovi z Lideřovic, a to pro tu příčinu, že na smrtedlné posteli ležíc, takový vinohrad anebo krávu aby manželka jeho jemu vydala. A tak manželka jeho téhož Krekora Smaženky krávy dáti nechtěla [a] Tomášovi Smaženkovi jest postoupila takového vinohradu. A tak Tomáš Smaženka má sobě týž vinohrad odevzdaný.

Kup Pavla Bečky od Tomáša Smaženky z Lideřovic

Téhož leta svrchu psaného za téhož horného Pavla Mocka prodal Tomáš Smaženka Pavlovi Bečkovi půl achtele vinohradu za
[strana a]
summu 2 zl mo[ravské]. Závdanku položil Pavel Bečka 1 zl při odevzdávce a Tomáš Smaženka jich přijal k ruce svej, ostatek má položiti ještě na rok 1662 1 zl. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Václav Motyčka a Václav Smaženka slíbili R S A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným Pavlem Mockem.

Kup Jury Zálešáka od Pavla Bečky z Lideřovic

Leta Páně 1662 na den Božího vstoupení kúpil Jura Zálešák půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího od Pavla Bečky za summu 4 zl mo[ravské]. Závdanku položil Jura Zálešák 3 zl, ten bude přináležeti Tomášovi Smaženkovi. A tak tu Pavlovi Bečkovi nic více náležeti nebude. Rukojmě za dělání a placení Bártek Navrátil a Andres Sekáč slíbili R.S.A nerozdílnú. Stalo se za horného Pavla Mocka.

[strana b]
Jíra Šmatláň [škrtnuto]
Václav Šimunec [škrtnuto]

Kup Jury Chovanca od Jury Zálešáka

Leta Páně 1665 v pondělí po neděli masopustní prodal Jura Zálešák půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího Jurovi Chovancovi za sumu 7 zl. Závdanku položil Jura Chovanec 6 zl, kteréžto peníze přijal Jura Zálešák k ruce svej, ostatek dopláceti povinen bude 1 zl komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jura Zálešák a Jan Senderů slíbili R.S.A nerozdílnú. Stalo se za horenství Jakuba Tomka.
Leta Páně 1679 za horného Václava Jurkových položil Jura Chovanec Pavlovi Zákrskovi 1 zlm, kterýž on přijal jak náleží.
[strana a]
Leta Páně 1679 dne 15.Januarii za horného Václava Jurkového činí se tato pamět, že jest koupil půl achtela vinohrada v Dobrých horách ležící Martin Ožvolda z Lideřovic od Jury Chovanca za summu 4 zl za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Kterýžto vinohrad Jura Chovanec náležitě odevzdává Martinovi Ožvoldovi, aby jej náležitě užíval bez všelijakého zaměstnání i potomci jeho vlastní, jakož na sebe přejímá jedno vědro vína za Juru Chovanca a má ho dáti na chrám Páně kněždubský. Rukojmové za dobré dělání a za placení téhož vinohrada Václav Panáček a Kliment Kornout R.S. oba R. a N.

[strana a]
Kup Václava Motyčky od Martina Ožvoldy
půl achtela vinohrada za sumu 10 zl 30 kr hotové peníze. Tak se Václavovi Motyčkovi z Lideřovic za volný a svobodný při horenském právě odevzdal, aby žádný z potomků Martina Ožvoldy nemá se nač natahovat. To se stalo za horného Štěpána Halaše dne 7.Martii 1701. Rukojmí za dobré dílo Martin Slížek.

[strana b]
An[n]o 1690 dne 20.Martii ujal sobě Martin Myslík za horného Jiříka Chudíka v Dobrých horách jednu štvrt úlehle vinohrada. Tak se jemu odevzdává za volný a svobodný při horenském právě, poněvadž byla úlehla ten čas.

An[n]o 1701 dne 6.Martii kúpil Jan Bíla od téhož Martina Myslíka půl štvrti toho vinohradu podle Jana Škraně za horného Štěpána Halaše. Odevzdal se Janovi Bílovi za volný a svobodný, aby se z Myslíkového rodu žádný na to nenatahoval, za sumu
8 zl 30 kr
Item nahoře psaný ten Jan Bíla kúpil od toho jmenovaného Martina Myslíka pů[l] štvrti vinohrada, tak zas tu druhú polůvku vyhandloval od toho Martina Myslíka, dal mu v hoře Veselej jeden štvrtec Myslíkovi, aby Jan Bíla sám pospolu v Dobrej hoře měl štvrtec, a přidal Martinovi Myslíkovi na to štvrt kaše a pů[l] měřice ječmeňa. Tak Bílovi se však pospolu ale vydal za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Za horného Halaše Štěpána dne 9.Martii 1701.

[strana a]
Kup Jana Poletky z Lideřovic

Leta Páně 1760 dne 7.Marti za horného Martina Miroša stal se jest dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest jmenovaný Jan Poletek kúpil jednoho půl štvrtca vinohrada v hoře Dobrej řečenej od Václava Tomka, súseda ten čas bydlícího v Lideřovicách, za sumu 1 zl. Tak se jemu připisuje a odezdává při právě horenském na časy budúcí a věčné v ničem nezávadný, može komukolvěk prodat aneb darovat, panské a královské povinnosti vyplácat povinen bude. Jenž se stalo v domě horenském ut supra.

[strana b]
Leta Páně 1775ho d[ne] 1ho března Jakub Šošula z Lideřovic ukúpil jeden vinohrad v Dobrej hoře os Jakuba Habánca ze Znorov, ležící [z] strany jednej Jury Tomečka, z druhej pak Jozefa Matušky, v ničem závadný. Protoš se jemu ten vinohrad na 1 m[ěřici] za vlastní na budoucí čase do horenské knihy za hornýho Jana Staše a Martina Užičářa a Jana Užičářa ouřadních, že tomu tak jest a nejináč. Dáno v Kněždubě dne a roku zvrchu psaného.

[strana b]
Václav Nejedlý

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška koupil jest Jíra Říha půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležící od Jana Besedy za summu 10 zl moravských. Závdanku položil Jíra Říha Janovi Besedovi 2 zl a tak ještě dopláceti má komu náležeti bude rok po roku po 1 zl. Rukojmě za dílo vinohradu a placení Pavel Nejedlý a V[áclav] Okáníček, Jan Beseda S.R.S.N.

Leta Páně 1667 za horného Klimenta Kornúta Jura Říha jest zemřel a zanechal po sobě svrchu dotčeného vinohradu, kterýžto vinohrad na ceru Markétu téhož n[ebožtíka] Juru Říhy připadl, kteroužto Markétu pojal sobě za manželku Ondra Pajurek z Žeravinek. A tak ten vinohrad týž Ondra Pajurek na místě Markéty manželky svej prodal za summu 4 zl mo[ravské] a 10 krejcarů Janovi Mekovi z Lideřovic. Závdanku položil Jan Meka
1 zl mo[ravský] a 10 krej[carů], ostatek má dopláceti 3 zl mo[ravské] po 4 letech, protože byl na spuštění přišel, po
1 zl až do vyplnění summy tej. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Michal Juříků a Matěj Pala slíbili R.S.A nerozdílnú. Ten závdanek přijal Ondra Pajurek 1 zl a 10 krej[carů] a tak tu Ondra Pajurek nic více míti nebude, než nápadníci prvnější.
[strana a]
Leta Páně 1680 dne 6.Octobris za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest koupil půl achtela vinohrada v Dobrých horách ležící Václav Matoušů z Lideřovic od Jana Megy mladého též z Lideřovic za summu
4 zlm. Hned při smlouvě položil Václav Matoušů Janovi Megovi
1 zlm, kterýž on přijal náležitě, ostatní peníze bude povinen Václav Matoušů pokládati těm nápadníkům, kterým bude náležeti. Rukojmové za dobré dělání a za placení toho vinohrada Václav Poletek a Jakub Karásek, oba z Lideřovic, oba slíbili spolu rovno a nerozdílně.

Leta 1681 dne 25.Julii činí se tato pamět, že jest koupil Jura Macha půl achtela vinohrada od Václava Matoušového z Lideřovic za sumu 2 zlm za zaplacený a v ničemž žádnému nezávadný, tak že Jura Macha položil Václavovi Matoušovi ty
2 zlm hned při smlouvě, kteréž on od něho náležitě k ruce svej přijal. Pročež se témuž Jurovi Machovi z Lideřovic ten vinohrad náležitě za vlastní a dědičný odevzdává a tímto zápisem potvrzuje na věčné časy budoucí, že od něho nápadníků není, aby se nač natahovali, krom ten, který koupil, aby užíval. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada a spravování desátku Janek [nečitelné] a Jíra Rožnovský, oba z Lideřovic.
Jíra Macha bude povinen položil 2 zl Martinovi Besedovi z užitku, by se urodilo nebo ne, 1686.

[strana b]
Jiřík Drlička [škrtnuto]

Zápis Pavla Zajíčka 1681 dne 25.Julii den svatého Jakuba

Leta 1681 dne 15.Julii činí se tato pamět za horného Václava Jurkového a Martina písaře k budoucímu dobrému, že spbě ujímá půl achtela vinohrada Pavel Zajíček z Lideřovic v Dobrých horách ležící oulehlu na Kněždubsku za vlastní a dědičnou i svobodnou a v ničemž nikdy nezávadnou k užívání svému na věčné časy budoucí, vedle Jury Macha ležící, tak že Pavel Zajíček nikdá žádnému nebude povinen splácet než sám, poněvadž práci v tom provádí, taky jest hoden práci svou užívat. A tak se témuž Pavlovi Zajíčkovi náležitě ta oulehla odevzdává a tímto zápisem potvrzuje. Rukojmové za dobré dělání té oulehle a budoucí spravování desátku a zemního Václav Poletek a Jura Fryčovský, oba z Lideřovic R.S.A N.

[strana a]
Kup Jury Sečky z Liderovic na ½ půl štvrti vinohrada v Dobrých horách od Pavla Mandáska s Kněžduba

Leta Páně 1717 roku dne 28.Marti za horného Lorenca Kučery a vincúra Jan Bíla, že ten zvrchu psaný Jura Sečka kúpil ½ půl štvrti achtela vinohrada za sumu 5 zlr a 30 kr, kteréžto peníze Pavel Mandásek přijal k ruce svej, a nemá se jemu vícej nač natahovat, ani žáden z herbu toho, a Jura Sečka ze svú manželkú i z dítkami svými na časy budúcí užívat. Protož se jemu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy.

Kup Frantza Štěpána Růžičky, rektora a písaře kněždubského

Leta 1739 dne 16.Januarii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Chudíka, purgmistra Martina Užičářa, Pavla Užičářa, Jana Špirudy, Pavla Křižana, Jana Peterky, Jozefa Čambale a Juru Pale, toho času fojta Jana Vaculíka činí se tato pamět neb zápis, že vdova po Martinovi Sečkovi odevzdala ½ štvrtca vinohrada v hoře Dobrej, ležící vedle horní strany Tomáša Šumpolca a z dolní strany vedle Jana Holubíka, kterýž rešt Frantz Růžička dle její žádosti zaplatil. Za dobré dílo rukojmí súsedé z obúch stran, roku a dne ut supra.

[strana a]
Přípis Jury Mahdíka ze Znorov na 1/4ti vinohrada v Dobrej hoře od Jury Vítka z Radějova za summu peněz 2 zlr 30 kr

Letha Páně 1730 dne 6.December za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil výš psaný Jura Mahdík ze Znorov ¼ achtele vinohrada v hoře Dobrej, z horní strany Jan Hudec z Lideřovitc a z dolní strany vdova Motyčkova ležítcí. I poněvadž Jura Vítek přijal takové peníze k rutce svej a nemá se vítcej natč natahovati, ani žádný z herbu toho a Jura Mahdík z manželkú i dítkami svými na časy budútcí a věčné užívati mohl. Pročež se mu při úřadě společném připisuje na budúcí časy u přítomnosti purgkmistra Štěpána Bíle, fojta Pavla Tomka. Za dobré dílo rukojmě Václav Lacina z Lideřovitc a Jan Paluba s Kněžduba.
[strana a]
Přípis Jury Cífky, obyvatele kněždubského

Anno 1730 dne 12.Augusti za horného Jana Sečky, vincúra Jana Bíle odkúpil Jura Cífka ¼ achtela mladej výsady od Pavla Vrany, obyvatele kněždubského, ta summu peněz 1 zlr 15 kr, z horní strany Jan Chudík ležící a z dolní strany Martin Mančík ležící, za svobodný a volný, nikdy v ničem nezávadný, aby Pavel Vrana nikdy nenatahoval a Jura Cífka z manželky i z dítkami svými užíval. Pročež se jemu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dílo dobré Jan Pavlika a Jakub Bartošek.

[strana b]
Martin Čajka z Lideřovic

Letha Páně 1691 dne 22.Augustii za horného Štěpána Halaša a Jana Šedého písaře koupil čtvrt achtele vinohradu Martin Čajka z Lideřovic od Jury po neboštíkovi Fryčovském syna vlastního, byl po jeho otci poručený, za summu peněz za tři zlaté rýnské za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Nemá se jemu Jura Fryčovský ani jeho dítky a potomkové natahovati, kromě J.V.H.M. desátek a zemní do důchodů strážnických odvésti. Rukojmové za dobré dílo Jan Vítek z Tvarožné Lhoty a Jura Vaculík z Lideřovic S.R.S. a neroz[dílnou].

[strana a]
Leta Páně 1693 dne 25.Maii za horného Štěpána Halaša, purgkmistra Martina Svobody a fojta Martina Navrátila odkúpil Jura Školník z Lideřovic od Barbory po neb[ožtíku] Slížkovi jednu čtvrtku téhož vinohradu v hoře Dobrej za 8 zlr 30 kr, kteréžto peníze přijala Barbora po nebo[žtítku] Jurovi Slížkovi k ruce svej. Svědkové toho a rukojmové Michal Klicikar, Jura Vsetínský, Jakub Slípek, soused kněždubský, a Martin, syn vlastní po nebo[žtíku] Jurovi Slížkovi povoluje tomu.

[strana a]
Přípis Jana Valáška na jeden vinohrad jménem Vlčí pod 4/8 a[chtele] z jednej strany vedle Šebesty Philipovitsch, pak z druhé strany vedle Martina Karasa z Tasova

Leta Páně 1827 dne 29ten března činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Jan Valášek od Markusa Kuhna jeden vinohrad jménem Vlčí po 4/8 a[chtele] ležící z jednej [neuvedeno] za zjednanou a domluvenou summu peněz za 40 zlr, pravím štyricet rýnských v.v. Pročež prodavač kupcovi to právo a moc se zanechává, že jemu dle vůle jeho svobodné stojí takový vinohrad buďto kšaftovati, darovati, prodati neb komukolvěk jej odporoučeti. Jenž se stalo ut supra.

Markus Kohn [hebrejsky] Jan Nej[e]dlík pudmistr
+ Jan Valášek kupec Jura Myslík
Johan Helísek
Martin Janík

[strana a]
Přípis Markusa Kuhna na jeden vinohrad jménem Vlčí pod 4/8 [achtele] ležící z jednej strany vedle Philipovitsch Šebesty, pak z druhej strany Martina Karasa z Tasova

Leta Páně [1]827 dne 29ten března činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Markus Kohn od Jozefa Píže jeden vinohrad jménem Vlčí pod 4/8 [achtele] za zjednanou a domluvenou summu peněz za 33 zlr, pravím tři a třicet rýnských v.v. [dle reversu dluhu]. Pročež kupcovi to právo a moc se zanechává ten vinohrad buďto kšaftovati, darovati nebo komukolvěk jej odprodati. Jenž se stalo ut supra.

Markus Kohn [hebrejsky] Jan Nej[e]dlík pudmistr
Jura Myslík
Jan Helísek
Jozef Křižan

[strana b]
Martin Holečků [škrtnuto]
Matěj Polák

Letha Páně 1619 za horného Martina Remšového prodal jest půlachtele vinohradu Matěj Valků Pavlovi Králíkovi za summu
64 zl. Závdanku položil Matějovi Polákovi Pavel Králíků 2 zl, placením podle ouordy, jakž hora za právo má, po 3 zl. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jakub Havlů a Jan Holý S R S N.
A tak j[es]t mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného.

[strana b]
Mikoláš Koža

Letha Páně 1620 v neděli první postní prodal jest vinohradu půl achtele Mikoláš Pukú Janovi Mrkvovi za summu 60 zl. Závdanku dal Mikulášovi hned při kupu 1 zl 22 gr 3 ½ den, placením podle ourody po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Martin Křenek a Jíra Ryšánek slíbili rukou S.N. A jakož měl Mikoláš Puků zaplaceného na tom vinohradu 20 zl 7 ½ gr, ty jest pustil Janovi Mrkvovi a již na tom vinohradě nemá se nač natahovati, ani žádný z potomkův jeho nyní ani na časy věčné. A tak jest mu svrchu psanému Janovi Mrkvovi odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného Martina Remšového. Starými rejstry se lípe spraví.

[strana b]
Leta Páně 1749 dne 15tého Decembris stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný za horného Jury Křižana, že jest kúpil Martin Koukal z Tvarožné Lhoty jednu štvrt 1/4th achtela vinohrada v Dobrých horách od Jana Besedy z Kněžduba, mezi sousedy z jednej strany Mikule Bačíka z Tvarožnej Lhoty, z druhej strany Martina Smaženky z Lideřovitz, za summu 29 zlatých. Mezi těmaž sousedy ještě jest kúpil jednej půl štvrtky ½ 4 achtela v těch horách ten výš jmenovaný Martin Koukal od Jury Bačíka z Kněžduba za summu 11 zlatých a 30 kr. Pročež aby tenž jmenovaný kupitel takový věčně užívati na budúcí časy mohl, tímto se mu při horenském právě připisuje, anno et die ut supra. Actum v Kněždubě.

[strana a]
Leta Páně 1750 dne 16.Januarii stal se jest kup dobrovolný a v ničemž nezávadný za horného Jury Křižana, že jest kúpil Jan Sadílek z Liderovitz 1 4tec achtela vinohrada v Dobrých horách od Jana Ožvoldíka z Liderovitz, ležící mezi sousedy z jednej strany horní Vavřína Rozmysla a druhej strany dolní Václava Jurčáka, obúch z Kněžduba, z[a] summu osum zlatých, id est 8 zl. Pročež aby ten jmenovaný kupitel takový vinohrad na budúcí časy svobodně užívati a i z jeho erby mohl, tímto se při horenském právě připisuje. Actum v Kněždubě anno et die ut supra, za času písaře Martina Staroby.

[strana b]
Přípis Jana Matúška na 1 ¼ achtela vinohrada v hoře Dobrej od Vacule Lukáša ze Znorov za sumu 7 zlr

Leta Páně 1761 dne 20.Septemb[ris] za horného Martina Miroša činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Jan Matúšek od Vacule Lukáša ze Znorov 1 ¼ achtela vinohrada za volný a svobodný, v ničem nezávdaný, ležící z horní strany tohož Matúška, z dolní strany Václava Lukáša, tehdy on ani jeho potomci nemajú sa vjec na ten vinohrad natahovat, panské a královské povinnosti vyplácá. Jenž se stalo v domě horenském u přítomnosti z ouřadu Martina Škraně, Jury Šafaříka.

[strana b]
Martin Remšů [škrtnuto]

Leta Páně 1750 dne 19.Novembris stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný za horného Jury Mikulíka, že jest kúpil Jan Matúšek z Liderovitz jeden 4tec vinohrada v hoře Dobrej od Jury Mandáska z Kněžduba za summu 27 zl, ležící mezi sousedy po horní straně Mikula Duraj a z druhej strany Martin Bartošek z Liderovitz. Kdežto se mu při horenském právě na časy budúcí připisuje k užívání za volný a svobodný. Stalo se v Kněždubě dne a roku zvrchu psaného.

Leta Páně 1750 dne 29.Novembris stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný za horného Jury Mikulíka, že jest kúpil Martin Bartošek z Liderovitz jeden 4tec vinohrada v Dobrých horách od Jozefa Pelikána z Liderovitz za summu 14 zl, ležící mezi sousedy z jednej strany Jana Matúška a z druhej Ondráše Matúška. Kdežto se mu při horenském právě na časy budúcí k užívání za volný a svobodnýž připisuje. V kněždubě dne a roku zvrchu psaného.
za písařa Martina Staroby

[strana b]
Prípis Martina Užitčára mladého z Kněžduba na ¼ achtela vinohrada v Krátkých stranách Leskovkách

Leta Páně 1773 dne 11.Augusti činí se tento zápis neb pamět, že jest Martin Užitčář koupil ½ 4 vinohrada od Pavla Straděja, pozůstalého syna po Martinovi Stradějovi, z jedné strany Pavla Beně a z druhé strany Běty Ploščicové, za 1 zlr 30 kr. Kterýžto vinohrad Martinovi Užičárovi zde pri horenském právě [se] pripisuje a za svobodný a v ničem nezávadný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Staša horný a spolu purgkmistr
Pavel Raška písař

[strana a]
Přípis Václava Myslíka na jeden kúsek vinohrada v Leskovkách pod 1 m[ěřící]

Leta Páně 1777 dne 11.Martii činí se tento přípis neb pamět, že Václav Myslík kúpil jeden kúsek vinohrada pod
1 m[ěřicí] v Leskovkách, ležící vedle Jury Durajka, z druhej strany vedle Pavla Užičářa, po neb[ožtíku] Martinovi Mikulicovi za 8 zlr, které peníze odvedl jeho švagrovi Tomášovi Myslíkovi. Kterýžto vinohrad se jemu Václavovi Myslíkovi přiipisuje na takový spůsob, aby on s ním na budúcí a věčné časy vládnúti mohl. Jenž se stalo ut supra.

Jura Nej[e]dlík horný

Leta Páně 1777 d[ne] 6.Aprilis činí se tento přípis neb pamět, že Jura Mathyáš kúpil jeden kúsek vinohradu ¾ výsevku v Leskovkách, ležící vedle Thomáša Myslíka a vedle Martina Chudíčka, od Jozefa Hurbana za 30 zlr na takový spůsob, že on Jura Mathyáš može s ním na věčné časy a budúcí vládnúti. Jenž se stalo u přítomnosti nás níže podstavených d[ne] 6.Aprilis 1777.
Jura Nej[e]dlík horný
Jan Staša fojt

[strana b]
Jan Kalousek [škrtnuto]
Bednařík

Kup Jana Bednaříka z Lideřo[vic]

Leta Páně 1711 dne 22.Septembris za horného Rolenca Kučery, vincúra Jana Tomečka a Valenty Kučeříka činí se tato pamět, že jest kúpil Jan Bednařík z Lideřovic ¼ achtela vinohrada v Dobrých horách od Jury Školníka z Lideřovic za sumu za
6 zlr, kterýžto vinohrad ten Školník měl zaplacený docela a horným zvrchu psaným odevzdán, tolikéž ten Jan Bednařík položil ty peníze a Jura Školník přijal jich k ruce své. A tak jest mu horným odevzdán na věčné časy a budúcí. A tak z rodu Školníkového nemají se nač natahovat.

Leta Páně 1711 dne téhož za téhož horného zvrchu psaného, vincúra i písaře toho času prodal Martin Slížek ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře od tej částky, kterú má od Jury Školníka, za sumu 8 zlr, kterýžto vinohrad Školníků byl od částky a dědictví Martinovi Slížka, kteréžto peníze přijal Martin Slížek k ruce svej. A tak jest mu před horným odevzdán, okrom kdyby Jan Bednařík chtěl ten vinohrad odprodat, aby předek měl ten Martin Slížek k tomu vinohradu a k tej kúpi. A tak nemá se Janovi Bednaříkovi z rodu a z erbu Slížkových nač natahovati na budúcí a večné časy.

[strana a]
Martina Ožvoldy kup se stal od Pavla Ožvoldy v roce 1716 dne 24.juni za horného staršího Jana Čambale, vincúra Jury Tomka, písařa Jana Tomečka činí se tato památka, že kúpil Martin Ožvolda vinohrad od Pavla Ožvoldy za sumu 5 zlr jeden ¼ achtela za své vlastní peníze pro svou vlastní potřebu, že dyby ho chtěl nekdy prodajným udělat, može, u přítomnosti horného kněždubského. Pročež se žádný naň nemá ani natahovat. Datum v Kněždubě dne 24.[Juni] roku 1716.

horný Jan Čambala Martin Ožvolda
vincúr Jura Staša Pavel Ožvolda
písař Jan Tomeček

[strana b] Přípis Jana Komínka ze Znorov na 1 m[ěřici] vinohrada v Dobrých horách od Antoša Červenky z Kněžduba

Leta Páně 1793 dne 6.Juli činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Komínek od Antoša Červenky z Kněžduba jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách za sumu hotových peněz padesáte sedm rýnských, z jednej strany vedle Mikul[áše] Užičára z Kněžduba a z druhej strany Václava Myslíka. Kterýmžto vinohradem Jan Komínek na věčné a budoucí časy mocti vládnúti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Jan Píža horný
Tomáš Myslík
Martin Hudeček úřadní
Frantz Tiefenbachr

[strana b]
P[an] Jeremiáš Michálek z Čachtic [škrtnuto]
Václav Nejedlý [škrtnuto]

Přípis Jozefa Waissa na jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] 4/8 v hoře Veselej od Václava Křižana

Leta Páně 1799 dne 4.Aprila činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jos[ef] Waiss jeden vinohrad po 1 m[ěřicí 4/8 v hoře Veselej od Martina Křižana za sumu hotových peněz devadesáte čtyri rýnské, id est 94 zlr, z jednej strany Matúša Zajíčka a z druhej Martina Durny ležící. Pročeš se jemu Jos[efovi] Waissovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že on jako ze svým vlastním vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti a kšaftovati mocti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Macháček horný
Paul Špiruda fojt
Mart[in] Křižan
Mar[in] Hudeček úřadé
Jura Bartošek
Jan Liška
+ Martin Křižan odprodatel

[strana a]
Přípis Jozefa Matúška na 1 vinohrad pod 1 4/8 m[ěřice] od Antoša Vaverky v Kuní[ch] horách

Leta Páně 1799 dne 16.Septemb[ris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Joseph Matúšek z Lideřovitz jeden vinohrad pod 1 4/8 m[ěřice] od Antoša Vaverky za sumu hotových peněz devadesáte rýnských, id est 90 zlr, kteréžto Antoš Vaverka jemu Jozefovi Matúškovi jmenovitě za ty peníze a žádnému jinému prodat u přítomnosti Jozefa Ondrovčíka, ten čas fojta lideřovského, odporučil. Ten vinohrad leží z jednej strany Mikula Studnička ze Znorov a z druhej strany Jura Hrdlík z Lideřovitz. Pročeš se jemu Jozefovi Matúškovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, tak že jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem na věčné a budúcí časy vládnúti a komukolvěk buď věnovat a odprodat a svojim erbom a potomkom kšaftovat právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Jos[ef] Ondrovčík fojt Tom[áš] Macháček purmistr
Martin Zíbal purmistr Paul Špiruda fojt
Jura Bařina Mart[in] Křižan
dožádaní svědkové Mart[in] Staša úřadé
Mart[in] Chudíček
Jan Liška

[strana b]
Přípis Martina Žáka na jeden vinohrad, který zdědil ze ženú v Kuních horách pod 1 m[ěřicí]

Leta Páně [1]799 dne 9.Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest zdědil Martin Žák ze ženou jeden vinohrad v Kuních horách pod 1 m[ěřicí], z jednej strany Mikule Smaženky a z druhej strany Jura Studeníček anebo Jos[ef] Babulík. Pročeš se jemu takový vinohrad na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí, tak že jako ze svým vlastním vinohradem vládnúti a kšaftovati mocti bude. Sig[num] Kněždub die ut supra.
Tomáš Macháček horný
Paul Špiruda fojt
Mart[in] Křižan
Martin Chudíček
Jan Liška úřadé
Tom[áš] Nej[e]dlík
Jura Bartošek
Martin Staša

[strana a]
K u n í h o r a [škrtnuto]
Jura Černíček [škrtnuto]

Přípis Matěja Tomečka na 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] od vdovy Třinástej v hoře Leskovkách

Leta Páně 1799 dne 12.Novemb[ris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Matěj Tomeček jeden vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] od vdovy Třinástej v hoře Leskovkách za sumu hotových peněz devadesát sedm rýnských, id est 97 zlr, z jednej strany Jan Pospíšil a 2 vdova Ivan[ová]. Pročeš se jemu Matějovi Tomečkovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že on jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti a komukolvěk odprodati, odporúčeti právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Macháček horný
Paul Špiruda fojt
Mart[in] Křižan
Mart[in] Hudeček
Jan Liška
Tom[áš] Nej[e]dlík
Jura Bartošek
Mart[in] Staša

[strana b]
Přípis Tomáša Zahradníka z Lideřovitz na 1 vinohrad v Zadních horách

Leta Páně 1801 dne 6. Junii činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Tomáš Zahradník od Antoša Bíle jeden vinohrad v Zadních horách po 1 m[ěřicí] za sumu hotových peněz za 19 zlr, pravím devatenáct rýnských. Pročeš se jemu Tomášovi Zahradníkovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že on Zahradník na věčné a budoucí časy z takovým vinohradem vládnúti a porúčeti právo má a míti bude, kdežto taky Antoš Bíla nikdá více na takový vinohrad se potahovati nemá a mocti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Martin Křižan horný
Martin Matyáš fojt
Jura Bartošek
Tom[áš] Nej[e]dlík
Tom[áš] Macháček úřadé
Martin Staša
Mart[in] Hudeček
Paul Špiruda
+ Antoš Bíla odprodatel

[strana a]
Přípis Jury Tábory na 1 vinohrad v Dobrých horách pod
1 [měřicí] od Pavla Kuryviala z Lideřovitz

Leta Páně 1801 dne 12.Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil [Jura] Tábora 1 vinohrad v Dobrých horách pod 1 m[ěřicí] od Pavla Kuryviala za sumu hotových peněz třiceti rýnských, z jednej strany Jozefa Sečky a z druhej strany Jos[efa] Studénka ležící. Pročeš se jemu Jurovi Táborovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on Tábora vždy s takovým vinohradem vládnúti aneb druhému zasej odprodati právo má a míti bude a Pavel Kuryvial nikdá více na takový vinohrad se dotazovati nesmí a nemůže.
Martin Křižan horný
Martin Matyáš fojt
Jura Bartošek
Tomáš Nej[e]dlík
Tomáš Macháček
Martin Staša
Martin Hudeček
Paul Špiruda
Paul Kuryvial odprodatel

[strana b]
Přípis Jury Cífky na 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Pražměnkách od Jana Píže

Leta Páně 1802 dne 4.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Cífka 1 vinohrad po 1 m[ěřicí] v Pražměnkách anebo Fryzákoch tak jmenovaný od Jana Píže za sumu hotových peněz čtyriceti dva rýnské, id est 42 zlr, z jednej strany vedle frýdu a z druhej strany Jos[efa] Píže ležící. Pročeš tedy se takový vinohrad Jurovi Cífkovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, tak že Jan Píža ani jeho děti a potomci nikdá více na takový vinohrad právo hlásiti se nemají a míti nebudopu, nýbrž on Jura Cífka jako ze svým vlastním vinohradem právo vládnúti má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Tomáš Nej[e]dlík horný
Martin Křižan
Martin Staša úřadé
Jura Bartošek
Jan Píža odprodatel

[strana b]
Martin Otruba

Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška týž hornej prodal půl achtele vinohradu pustého v Dobré hoře ležící podle patentu J.H.M. daného Janovi Sládkovému za summu 8 zl, platiti jej má po vyjití tří let podle ourody a hory práva komu náležeti budou po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Bartoň Vlachů, Václav Fojtík
S R S N.

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška ten svrchu psaný vinohrad půl achtele prodal Jan Sládků na místě syna svého Jírovi Kajderusovi za sumu 9 zl. Závdanku položil 2 m[ěřice] rži v jednom zlatém, tou přijal Jan Sládků placení po jednom zlatém vedle ourody, jakž hora za právo má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Bártek Nešporek a Ondra Čechových S.R.S.N.

Leta Páně 1642 za horného Martina Kulíška prodal Jíra Kajderusek půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležící Vávrovi Vlachovému za summu 11 zl. Závdanku položil Vávra Vlachů 2 zl, ty přijal Jíry Kajderus, placením po vyjití třích let po 2 zl komu náležeti bude vedle ourody, jakž hora za právo má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu p[an] Jiřík Živkovic a Mikuláš Kaňovský S.R.S.N.
[strana a]
Jan Páníček [škrtnuto]

Leta Páně 1652 za horného Martina Kulíška Vávra Vlachů prodal toho půl achtele v Dobré hoře leřícího vinohradu Michalovi synu Kolářovému z dědiny Vnorov za sumu 12 zl 48 kr. Závdanku položil Michal Kolářů 3 zl 48 kr, kteréž Vávra Vlachů přijal k ruce svej, ostatní summy doplácet povinen bude po
1 zl ještě 9 zl až do vyplnění summy nahoře psané komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Pavel Zahradník a Vávra Vlachů S.R.S.A nerozdílnou. A tak Vávra na tom vinohradě nic nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků jeho.

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomkového jakož Pán Bůh nebeský Michala syna Koláře z dědiny Vnorov skrze smrt časnou povolati ráčil, kdežto svrchu psaného půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího poručil Ondrovi bratru svému, aby jej sobě doplatil nápadníkům, komu náležeti bude, totiž tym nápadníkům náleží platiti 9 zl, ostatek aby sobě porazil, což mu byl půjčil peněz 6 zl Ondra Kolářů, bratr jeho vlastní. Odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu za téhož Ondru Václav Ryšánek a

Mikuláš Kolečko S.R.S.A nerozdílnú. Za to jest slíbil Tomáš Adamů, soused dědiny Vnorov, že takový vinohrad týž bratr jeho Michal Kolářů jemu poručil, aby jej sobě doplatil a manželka jeho téhož n[ebožtíka] Michala Koláře, že jest tomu povolila, u přítomnosti Václava Komínka, souseda vnorovského, Jana Kolaříka a Pavla Polévky na de[n] památky s[vatéh]o Marka leta svrchu psaného.

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka Ondra Kolářů svrchu dotčený půl achtele vinohradu prodal Jurovi Fryčovskému za summu 18 zl. Závdanku položil Jura Fryčovský 5 zl, kteréž Ondra Kolářů přijal, ostatek má dopláceti ještě Ondrovi po dvě leta po dvouch zlatých, čehož učiní všeho 4 zl a což ještě nápadníkům přináleží 9 zl, to má platiti podle ourody a hory práva po 1 zl. Rukojmě za dělání a placení Adam Jurků a Pavel Zlik S.R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1664 za horného Jakuba Tomka což tak Jura Fryčovský povinen byl za vinohrad svůj Ondrovi Kolářovi 4 zl, ty jest jemu obilím i penězi vyplatil a zaplatil jakž náleží. A tak tu Ondrovi juž více nic náležeti nebude, krom jinším nápadníkům, jakž napřed psáno stojí, 9 zl, kdež že jest za něho slíbil Vavřín Vaniš.

[strana a]
Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška prodal jest týž horný vinohradu půl achtele pustého Blažkovi Poláčkovi za summu 10 zl, platiti jej má po vyjití tří let po jednom zaltém komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jan Hrabal a Jan Školný, sousedi lideřovští S.R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1681 dne 29.Septembris za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest Blažek Poláček z Lideřovic jakožto otec zeťovi svému Adamovi Bačíkovi odevzdal půl achtela vinohrada v Dobrých horách ležící za zaplacený a v ničemž nezávadný, aby on i potomci jeho užívali na věčné časy budoucí. A tak se Adamovi Bačíkovi ten vinohrad při právě horenském odevzdává a tímto zápisem potvrzuje. Rukojmové za dobré dělání Mikuláš Krčů a Jíra Mandásek oba slíbili.

[strana a]
Přípis Jury Čambale na jeden vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] ve Fryzákoch od Martina Zahradníka

Leta Páně 1802 dne 8.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jura Čambala 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] ve Fryzákoch od Martina Zahradníka za sumu hotových peněz sedmdesát pět, id est 75 zlr, z jednej strany Tomáš Zemčík a z druhej Jana Pale ležící. Pročeš tedy se takový vinohrad Jurovi Čambalovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že Martin Zahradník nikdá více na takový vinohrad práva se hlásiti a potahovati nemá a míti nebude, nýbrž on Jura Čambala jako ze svým vlastním vinohradem vládnúti a kšaftovati právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
Tomáš Nej[e]dlík horný
Martin Matyáš fojt
Martin Křižan
Jura Bartošek úřadé
Martin Chudíček
Tomáš Macháček

[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Přípis Kateřiny, cery po nebošt[íkovi] Jozefovi Hulínovi, a nyní provdanej za Martinem Melichárkem na 1 vinohrad pod
1 m[ěřicí] v hoře Veselá

Leta Páně 1802 dne 6.Augus[tii] činí se tento zápis anebo pamět, že Kateřina, cera po Jozefovi Hulínovi ze Znorov, zdědila 1 vinohrad po otci svém, kterýžto vinohrad leží z 1 strany Joseph Beňa a z druhej strany Jan Zdražila. Pročeš tehdy se jí Kateřině takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že žáden z její rodiny na takový vinohrad práva se potahovati nemá a míti nebude, nýbrž ona Kateřina jako ze svým vlastním kšaftovati právo a moc má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Nej[e]dlík horný
Martin matyáš fojt
Jura Bartošek úřadní

[strana a]
Přípis Jozefa Čambale na 1 vinohrad pod ½ m[ěřice] od martina Zahradníka v hoře Fryzákoch

Leta Páně 1802 dne 27.Novembra činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil Jos[ef] Čambala jeden vinohrad pod ½ m[ěřice] v hoře Fryzákoch od Martina Zahradníka z Žeravin za summu hotových peněz třinást rýnských, z jednej strany vedle Tomáša Říhy a z druhej strany Jana Zahradníka starého ležící. Pročeš tehdy se jemu Jos[efovi] Čambalovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on jako ze svým vlastním vládnúti a kšaftovati mocti bude, ani taky žáden z rodu Martina Zahradníka na takový vinohrad potahovati se nesmí a mocti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Nej[e]dlík purmistr
a horný
Mart[in] Matyáš fojt
Mart[in] Křižan
Martin Staša
Jura Bartošek úřadé
Tomáš Macháček
Mart[in] Chudíček
Jura Zajíček
Martin Zahradník odprodatel

[strana a]
Přípis Libora Fialy na 1 vinohrad pod 5/8 [achtele] od Jos[efa] Čambale v hoře Fryzákoch

Leta Páně 1802 dne 27.Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Libor Fiala 1 vinohrad pod 5/8 [achtele] od Jos[efa] Čambale v hoře Fryzákoch za sumu hotových peněz šesnáste rýnských, z jednej strany Tomáša Beně a z druhej strany Jana Zahradníka starého ležící. Pročeš se jemu Libor Fialovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že Libor Fiala jako ze svým vlastním právo má a míti bude, kdežto taky žáden z rodu Jos[efa] Čambale na takový vinohrad práva se potahovati nemá a míti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Tomáš Nej[e]dlík horný
Martin Matyáš fojt
Mart[in] Křižan
Mart[in] Staša
Mart[in] Chudíček úřadé
Tomáš Macháček
Jura Bartošek
Jura Zajíček
Jos[ef] Čambala odprodatel

[strana b]
Pusté [škrtnuto]
Jura Vřava

Leta Páně 1623 za horného Pavla Drašče kúpil jest vinohrad achtel od Jury Vřavy Jakub Tesař za sumu 150 zl. Závdanku má položiti z oužitku 3 zl Jírovi Vřavovi, dopláceti má komu bude náležeti. Rukojmě aza dílo vinohradu a placení Mik[u]láš Sirota, Matúš Slezák rukú společní a nerozdílnú. Náleží k tomu vinohradu búda sama. Za ten vinohrad má platiti po 4 zlatý vedle hory práva, komuž bude náležeti.

Letha Páně 1637 den památní svatého Jana za horného Martina Kulíška Jura Vřava prodal achtel vinohradu v Dobré hoře ležící Pavlovi Supovi, ten vinohrad dávno jsouc pustý, za 2 vědra vína, když Pán Bůh dá, že by užitek na témž vinohradě vzíti mohl, však nemá zaň platiti až po vyjití tří leth. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Pavel Svrček, Jakub Šanovský
S R S N.
Leta Páně 1644 za horného Martina Kulíška Pavel Sup dal
2 vědra vína za vinohrad svůj. Kteréž přijala Marta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Vřavovi.

Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška prodal jest Pavel Sup svrchu psaný achtel vinohradu Jírovi Ševcovému za summu
18 zl morav[ských], na dva termíny zaplatiti. Závdanku položil Jíra Šefců při odevzdávce 9 zl a Pavel Supů jich přijal k ruce svej, ostatní peníze má pokládati z užitku příštího leta svrchu psaného. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jan Panic a Václav Fojtík slíbili R.S.N.
[strana a]
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška Jura Šefců jest zemřel a poručil půl achtele vinohradu Václavovi Smaženkovi švakru svému, aby jej sobě doplatil. Totiž na tom vinohradě dopláceti bylo Pavlovi Supovi 9 zl, kterýchžto 9 zl Václav Smaženka položil a Pavel Sup jich přijal k ruce svej. A tak Václav Smaženka má ten půl achtele v Dobré hoře ležící zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Pavel Sup nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků jeho. Odevzdán jemu horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Václav Zákrsek a Andres Sekáč S R S a nerozdílnou.
Tento vinohrad hledati na listu sedmém při znamení
takovém +.

Jakož jest Pán Bůh skrze smrt časnou Jíru Šefcového povolati ráčil a on na smrtedlné posteli poručil druhého půl achtele v Dobré hoře ležícího, kterýž koupený měl od Pavla Supa, Václavovi Sedešíkovi z Těšova bratru svému, kteroužto polovic byl vyplatil a zaplacenou měl. Odevzdán jest témuž Václavovi Sedešíkovi od horného Martina Kulíška za volný a

svobodný. Stalo se leta 1647. Rukojmě za dělání téhož vinohradu Jakub Vlachů slíbil rukou S.N.

Leta Páně 1647 za horného Martina Kulíška prodal jest Václav Sedešík půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího Jakubovi Vlachovému, kterýž jemu nápadem přišel po n[ebožtíku] Jírovi Šefcovému z Lideřovic, za summu 10 zl mo[ravských]. Závdanku položil 5 zl, kteréžto peníze přijal Václav Sedešík k ruce svej, ostatních 5 zl ty zůstávají při právě horenském až do dalšího poručení pana ouředníka. Rukojmě za dělání téhož vinohradu a placení Adam Panáček a Martin Liška slíbili R S N. Odevzdán jemu horným nahoře psaným.
[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Leta Páně 1649 za horného Martina Kulíška jakož při právě horenském peníze zůstávaly, kteréž položil Jakub Vlachů za vinohrad svůj, 5 zl, z poručení urozeného a statečného rytíře pana Jana Klouka, ten čas ouředníka panství strážnického, sou vydané Václavovi Sedešíkovi z Těšova, kteréž přijal k ruce svej. A tak Jakub Vlachů má týž vinohrad zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Václav Sedešík nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků jeho.

Leta Páně 1651 za horného Martina Kulíška týž vinohrad půl achtele v Dobré hoře ležícího prodal Jakub Vlachů Blažkovi Poláčkovi z Lideřovic za summu 6 zl moravských hotových, kteréžto peníze přijal Jakub Vlachů k ruce svej. A tak Blažek Poláček má týž vinohrad zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný a Jakub Vlachů nemá se nač natahovati, on ani žádný z potomků. Rukojmě za dílo téhož vinohradu Jan Hrabal a Jakub Vlachů S.R.S.A nerozdílnú.

[doplněk – strana b]
Leta Páně 1671 jakož n[ebožtík] Václav Smaženka z Lideřovic majíc půl achtela vinohradu poručeného od n[ebožtíka] Jury Šefcového, jeho sobě doplatil a doplatíc zemřel. Takový vinohrad připadl na syna jeho Pavla Smaženku zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, krom J.H.M.Pánu kruntovní desátek a zemní. Rukojmě za dělání vinohradu Ondráš Urbančík, fojt lideřovský, a Martin Slížek, sousedé lideřovští S.R.S.N. Odevzdán jest jemu Klimentem Kornútem horným kněždubským za volný a zaplacený.

[strana a]
Leta Páně 1638 za horného Martina Kulíška podle patentu J.H.M. prodáno jest půl achtele vinohradu pustého v Dobré hoře ležící Ondřejovi Nyklovému za sumu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání vinohradu [a] placení Jíra Zíbalík, Pavel Třináctý S R S N.

Leta Páně 1671 za horného Klimenta Kornúta svrchní držitel vinohradu Ondřej Nyklů jest zemřel, takový vinohrad připadl na Marinu manželku jeho. Ona na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, poručila ten vinohrad půl achtele Ondrášovi Urbančíkovi zeti svému, aby jest sobě doplatil, totiž summy 4 zl po 1 zl, platit až do vyplnění summy té. Rukojmě za dílo a placení Pavel Smaženka, purmistr lideřovský, a Martin Slížek slíbili R.S.A nerozdílnú.

[strana b]
Pan Jeremiáš [škrtnuto]

Leta Páně 1745 dne 21.Marci za horného Jury Křižana, že jest kúpil Václav Jurčík ¼ achtela vinohrada od vdovy Mančíčky za 3 zl v Dobré hoře ležící, z horní strany Jan Ožvoldík, z dolní strany vedle Jana Užičářa. Poněvadž Václav Jurečka před úřadem horenským svobodně ten vinohrad zaplatil, nemá se mu z h[e]rbu po neboštíkovi Janovi Mančíkovi více natahovati, než Václav Jurečka i z manželkú i z dítkami na časy budúcí užívati má. Pročež se jemu při úřadě horenském na čas[y] budúcí připisuje. Tomu jest tak a nejináč.

[strana b]
Přípis Ondráše Vavříka za Znorov na jednoho ½ štvr[tce] vinohrada v Dobrých horách ležící

Leta Páně 1759 dne 10.Novembr[is] činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Ondra Vavřík půl štvrtca vinohrada od Jozefa Sedlářa za sumu 3 zl, ležící z horní strany Pavla Holubíčka, z dolní Pavla Suchánka. Kterýžto sa jemu ode[v]zdává a připisuje na časy budúcí, tak má právo s ním činit, co se mu líbí, prodat neb darovat komu bude chtět, panské a královské povinnosti bude povinen vypravovat. Jenž se stalo v domě horenském dne a roku ut supra.

Martin Miroš horný

[strana a]
Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška prodal jest půl achtele vinohradu podle patentu J.M.H. daného, kterýž nebyl řezaný ani kopaný od dvacíti let, za summu 20 zl, kteréžto peníze má pokládati po vyjití pěti let po 1 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Jura Matúšků a Ondra Čechů S R S N. Takové peníze mají se pokládati komu náležeti budou.

Leta Páně 1681 dne 16.Martii za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že jest sobě ujal Ondráš Florián, kterýž jest rodič z dědiny Rohle, na ten čas soused dědiny Lideřovic, půl achtela vinohrada v Dobrých horách ležící oulehlu, kteráž není kopaná od 36 let. A tak ji sobě dobrovolně ujímá k svému užívání a k zvelebení vrchnosti, aby užitek s toho vrchnost měla. A tak nebude žádnému povinen za ten vinohrad Ondráš Florián nikdy na věčné časy budoucí platit ani jeho potomci, kromě k obci kněždubskej 2 zlm, ty bude povinen platit. A tak dotčený vinohrad, který jest oulehlou položen, Ondrášovi Floriánovi z Rohle za volný a svobodný k užívání odevzdává a tímto zápisem se potvrzuje. Rukojmové za dobré dělání toho vinohrada a spravování zemního a desátku Ondráš Urbančík a Jakub Kruček s Kněžduba spolu ručili oba je[d]nostejně a nerozdílně.

[strana b]
Matěj Chmelař a Jura Koleňů jinak Šilhavý

Letha Páně 1620 za horného Jana Lišky prodal jest Matěj Černý půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležící Jírovi Koleňovýmu za summu 50 zl. Závdanku položil nadepsaný Jiřík Matějovi Černýmu 4 zl, placením podle ourody, jakž hora za právo má, po 3 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu Jíra Lišků a Jan Mrkva slíbili rukou společní n[erozdílnou]. Jest mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. Ta spravedlnost všecka náleží Matějovi Černému, totiž 46 zl.
Letha Páně 1620 za horného Jana Liška položil Jíra Kolenců za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Matěj Černý.

Leta 1681 dne 25.Julii činí se tato pamět, že sobě ujímá půl achtela vinohrada za horného Václava Jurkového a Martina písaře Ondra Nedašovský z Lideřovic oulehlu ležící v Dobrých horách za vlastní a dědičnou a v ničemž nezávadnou k užívání svému na věčné časy budoucí, tak že nikdá žádnémuž nebude povinen platit ani sám na věčné časy budoucí ani jeho potomci, aby užíval bez všelijaké překážky ten vinohrad. Za dobré dělání a budoucí spravování desátku a zemního vrchnosti rukojmové Václav Poletek a Jura Fryčovský, oba z Lideřovic.

[strana a]
Vojtek Býčků z Kněžduba

Letha Páně 1634 za horného Martina Kulíška prodal jest Martin Poláchů pů[l] achtele vinohradu v Dobrej hoře ležící Vojtkovi Býčkovi za sumu hotovú 15 gkrejcarů. A tak Vojtek má vinohrad zúplna a docela zaplacený, nemá se na to natahovati žádný naní ani na časy věčné. A tak jest mu odevzdán horným nahoře psaným. Rukojmě za dílo toho vinohradu Václav Zálešák, Tomáš Charuza S R S N.

Letha 1635 za horného Martina Kulíška Vojtek Býčka prodal ten vinohrad Vávrovi Sotinskému za 12 gr 6 den a za 5 čtvrtí rži a má ho sobě za zaplacený odevzdaný. Rukojmě za dělání vinohradu Tomáš Charuza, Macek Sotura S R S N.

Letha 1637 den památní svatého Jana za horného Martina Kulíška prodal Vávra Sotinský půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležící za hotovou summu, totiž za 6 zl, Bartoňovi Jiříka Vlachového. Kterejžšto vinohrad dotčený Bartoň má sobě odevzdanej a za zaplacenej. Rukojmě za dělání vinohradu Mikoláš Sečka a Pavel Svrček S R S N.
[strana b]
Jura Knotový [škrtnuto]

Leta Páně 1654 za horného Jakuba Tomka prodáno jest půl achtele vinohradu z poručení pana Valentina Šrejera, na ten čas ouředníka na hrabství strážnicském, Blažejovi Poláčkovi po zběhlém Janovi Zerzavém z dědiny Lideřovic za summu 20 zl mo[ravských], takové peníze má pokládati do důchodů J.H.M. jakožto po zběhlém. Závdanku dal 8 v[ěder] vína, kteréž se jemu poráží jedno každé vědro po 1 zlm, činí 8 zl mo[ravských].
Ostatek povinen bude platit ještě 12 zl, což tak Michalovi Židovi povinen byl týž Jan Zerzavý, 3 vědra vína a 5 širokých tolarů, takové 3 v[ědra] vína Blažej Poláček dal a Michal koželuh ze Strážnice jich přijal, kteréž se jemu porážejí ve
3 zl mo[ravských].
Item více těch pět tolarů položil, kteréž týž Michal koželuh přijal k ruce svej, činí 6 zl mo[ravských] a 30 kr.
Item týž Blažej Poláček položil a dal do důchodů J.H.M. činžu, což tak týž Jan Zerzavý byl zaseděl v roku 1653 a 1654, to jest za dvě leta, 1 zl mo[ravský] a 5 krej[carů].
Čehož všeho učiní do důchodů J.H.M. i také Michalovi Židovi vyplaceného 18 tlm 15 gr. A tak jest mu odevzdán horným svrchu psaným. Rukojmě za dělání a placení Jan Hrabal a Ondráš Urbančík slíbili R.S.N.
Takový vinohrad přišel Janovi Zerzavému frejmarkem od Bartoně Vlachového a Jan Zerzavý jemu dal za ten na Strážnicku v hoře Baraní ležící.

[strana a]
Letha Páně 1637 v outerej svatodušní prodán jest půl achtele vinohradu pustého dle patentu daného J.H.M. v Dobré hoře ležící Jurovi Kajdurusovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Pavel Čtvrtček a Jíra Blišťan S R S N.

Leta Páně 1641 za horného Martina Kulíška koupil jest Ondra Čechových půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležící za sumu
10 zl od Jíry Kajderusa. Závdanku položil Ondra 2 zl, ty přijal Jíra Kajderus, placení po 2 zl. Odvzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a dělání vinohradu Jíra Kajderus a Pavel Struhař S.R.S.N.

Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška prodal jest Ondra Čechových půl achtele vinohradu Janovi Trnkovi za summu 10 zl. Závdanku položil Jan Trnků 2 zl, ty peníze přijal Ondra Čechových k ruce svej, ostatní peníze má pokládat komu náležeti bude, totiž 8 zl, každoročně po 2 zl má pokládati. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Mikuláš Kaňovský a Václav Fojtíků slíbili R S nerozdílnú.

[strana b]
Leta Páně 1681 dne 14.Septembris za horného Václava Jurkového a Martina písaře činí se tato pamět, že sobě ujal Jura Šlejžek z Lideřovic půl achtela vinohrada oulehlu v Dobrých horách ležící, kterážto oulehla dávné leta není kopaná a leží vedle Jury Nedašovského. A tak Jurovi Šlejžkovi za volný a svobodný ten vinohrad a v ničemž nezávadný, poněvadž se o žádném nápadníkovi neví, tehdy může Jura Šlejžek on i potomci jeho na věčné časy budoucí užívati bez všelijaké překážky a zaměstknání. Rukojmové za dobré dělání a spravování zemního a desátku Václav Hrabal a Ondra Florián ručili oba spolu rovno a nerozdílně, oba z Lideřovic.

[strana a]
Letha Páně 1637 za horného Martina Kulíška týž hornej z povolením vrchnosti JHM prodán jest půl achtele vinohradu pustého v Dobré hoře ležící Václavovi Fojtíkovému za summu
8 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Jíra Koníček a Jíra Chuda S.R.S.N.

Kup Pavla Zlika

Leta Páně 1662 za horného Pavla Mocka jakož Pán Bůh nebeský prostředkem smrti časné Václava Fojtíka povolati ráčil, svrchu dotčeného půl achtele vinohradu Dorotě ceři svej poručil, i nemohouc ona takového vinohradu rozdělávati Pavlovi bratru svému jej prodala za summu 15 zl. Kdežto tejž Dorotě přináleží z tej summy 7 zl, ostatek ještě nápadníkům, komu náležeti bude, dopláceti 8 zl, těch pak osm zlatých povinen bude platiti podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy nahoře psané, Dorotě pak sestře své těch sedm zlatých, když jí potřeba bude, položiti má. Rukojmě za dělání a placení toho vinohradu Adam Jurků a Jura Fryčovský slíbili R.S.A nerozdílnú.

Leta Páně 1671 den s[vatéh]o Cyrila Metodia jakož svrchní držitel vinohradu Pavel Zlik zemřel,
[strana b]
Jan Šimků [škrtnuto] Jan Jursáků [škrtnuto]

a poněvadž od Doroty svej takový vinohrad byl koupil a jí žádných peněz nepoložil, zase na tu Dorotu sestru jeho připadl. Ona pak již dotčená Dorota ujmouc se zase toho vinohradu, Janovi Budinkovi manželu svému jest pro věrnú lásku manželskú jemu dala, však aby nápadníkům, což tak jim přináleží, vyplatil ještě summy 8 zl komu náležeti bude, takových pak osm zlatých má zpláceti podle ourody a hory práva po 1 zl až do vyplnění summy té. Rukojmě za dělání a placení Ondráš Urbančík, fojt lideřovský, Pavel Smaženka purmistr, Martin Slížek a Martin Zlik slíbili R.S.A nerozdílnú.

[strana a]
Letha 1637 za horného Martina Kulíška týž hornej prodal půl achtele vinohradu pustého Tomášovi Tesařovému za summu 8 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti vinohradské Jíra Koníček a Jíra Chuda S R S N.

Leta Páně 1642 za horného Martina Kulíška týž horný prodal půl achtele vinohradu pustého Adamovi Smaženkovi z Lideřovic za sumu 15 zlm, placení po vyjití dvou let komu náležeti bude podle hory práva po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti vinohradské a placení Mikuláš Krčma, Krekor Bortlíků a Jíra Chuda S.R.S.N.

Leta Páně 1657 za horného Pavla Mocka koupil jest Jan Tlachánek z Lideřovic svrchu psaného půl achtele vinohradu v Dobré hoře ležícího od Adama Smaženky za summu 17 zl moravských. Závdanku položil Jan Tlachánek 2 zl, kteréž přijal Adam Smaženka k ruce svej. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jan Bílů a Jan Dohnal slíbili R.S.A nerozdílnú. A tak Adam Smaženka na tom vinohradě nemá se nač natahovati ani žádný z potomků jeho, kromě nápadníci jinší.

Leta téhož svrchu psaného za téhož horného Pavla Mocka prodal Jan Tlachánek ten půl achtele vinohradu Jiříkovi Vávrovému za summu 18 zl mo[ravských]. Závdanku položil Jiřík Vávrů 3 zl, kteréžto peníze přijal Jan Tlachánek k ruce svej, ostatní peníze pokládati má po 2 zl podle ourody a hory práva komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení tohož vinohradu Vavřín Vanců z Lideřovic, Jan Bílů a Jan Dohnal slíbili rukú společní a nerozdílnú. A tak Janovi Tlachánkovi na tom vinohradě nic náležeti nebude, krom nápadníkům jinším 15 zl náležeti bude.

[strana b]
Přípis Václava Matúška z Lideřovic na jeden ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře

Leta Páně 1760 dne 10.A[u]custi stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest kúpil Václav Matúšek ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře od Jozefa Večeře ze Znorov za sumu
9 zl 30 kr, tak sa jemu již více naň natahovat nemá. Pročež sa jemu připisuje a odevzdává na časy věčné a budúcí k užívání, bude mocti s ním dělati co sa jemu líbiti bude. Jenž se stalo v domě horenském ut supra.
Martin Miroš horný

Přípis Jozefa Matúška z Lideřovic na jeden ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře

Leta 1760 dne 10.A[u]custi za horného Martina Miroša, vincúra Pavla Beně stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest kúpil Jozef Matúšek jeden ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře od Jozefa Večeře ze Znorov za sumu 10 zl 30 kr ležící, z horní strany Jana Sandaného, z dol[n]í strany Václav Matúšek. Ta[k] sa jemu odevzdává a připisuje, desátek a zemní pánu bude povinen dávati, královské povinnosti vypláceti. Jenž se stalo v domě horenském ut supra.
[strana b]
Prípis Jozefa Bártka ze Znorov na jeden ¼ achtela vinohrada v Dobré hoře

Leta 1762 měsíce máji stal se dobrovolný kup, že jest Jozef Bártek ze Znorov kúpil ¼ achtela vinohrada od Šimona Fijaly ze Znorov za 5 zl. Tak se jemu ten vinohrad pripisuje a odvádí. Stalo se dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař

[strana a]
Prípis Pavla Suchánka z Liderovic na 1 čt[vrtec] achtela vinohrada v Dobrých horách ležící

Leta Páně 1763 d[ne] 15.Octobris že jest pozůstalá manželka po neboštíkovi Mikulovi Blákorovi z Liderovic odvedla podíl vinohrada, totiž v Dobrých horách 1 čt[vrtec] achtela, svej cere, kteráž jest provdaná za Pavlem Suchánkem, tenž vinohrad jest z horní strany Ondráše Vavříka ze Znorov a z dolní strany Mikule Skaláka z Kněžduba. Pročež se tenž vinohrad tomuž Pavlovi Suchánkovi tenkráte odvádí a pripisuje na věčné a budúcí časy, tak se jemu žáden nemá ani nemůže dotahovat více. Jenž se stalo dne ut supra.
Jura Jozefják horný
Pavel Raška písař

[strana a]
Přípis Jakuba Hurtíka na 1den vinohrad po 1 m[ěřicí] v Leskovkách pd Martina Tomka

Leta Páně 1802 dne 29.Decem[bris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jakub Hurtík ze Zarazitz jeden vinohrad v hoře Leskovkách pod 1 m[ěřicí] od Martina Tomka ze Znorov za summu hotových peněz dvaceti jeden rýnských, id est 21 zlr, z jednej strany Jana Mrkvy a z druhej strany Martina Jančára ležící. Pročeš se tehdy takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on Jakub Hurtík jako ze svým vlastním vinohradem vždy právo kšaftovati má a míti bude a nikdá více z rodu Martina Tomka žáden na takový vinohrad potahovati se nesmí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Tomáš Nej[e]dlík horný
Martin Matyáš fojt
Martin Křižan
Martin Staša
Jura Bartošek úřadé
Jura Zajíček
Tomáš Macháček
Martin Chudíček

[strana a]
Přípis Fabiána Richtaříka ze Znorov na 1 vinohrad pod
1 m[ěřicí] v hoře Leskovkách

Leta Páně 1803 dne 14.Februari činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Fabián Richtařík 1 vinohrad pod
1 [měřicí] v hoře Leskovka od vdovy Patkovej za sumu hotových peněz jedno sto dvaceti rýnských, z jednej strany Jana Lišky a z druhej strany Pavla Mandáska ležící. Pročeš tedy se takový vinohrad do tohoto urbáře Fabiánovi Richtaříkovi připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on jako ze svým vlastním vinohradem na věčné a budoucí časy moc a právo má a míti bude a nikdá více vdova Patkova na takový vinohrad potahovati se nesmí. Jenž se [stalo] v Kněždubě dne ut supra.

Martin Staša horný
Tomáš Macháček
Paul Špiruda úřadé
Martin Chudíček

[strana b]
Mikuláš z Lideřovic [škrtnuto]
Martin Remšů [škrtnuto]

Martin Kajdorus z Lideřovic

[Leta] 1701 za horného Štěpána Halaše ujal sobě jednu úlehlu, kterú zanechal Jura Ondrášek 5 let a Martin Kajdorus slibuje zas znovu kreftovat a dobrým hospodářem být dne 21.Octob[ris] 1701 za horného nahoře psaného. Rukojmí za dobré dílo Jura Smaženka, nebo podle něho [nedopsáno]
[strana b]
Jíra Tomků [škrtnuto]

Jan Hudec z Lideřovic
ujal sobje jednu úlehlu v Dobrých horách podle Jury Matúška. Tak se jemu náležitě při právě horenském odevzdal, protože úlehla byla, za volný a svobodný, v ničem nezávadný, aby dobrým hospodářem byl Jan Hudec. Rukojmí toho za dobré dílo Jura Matúška z Lideřovic. Za horného Štěpána Halaše dne 26.Novemb[ris] 1702.
[strana b]
Jura Matúška [z Lideřovic]
kúpil sobje úlehlu [za] 1 zl 30 zl od Jury Blaškového také z Lideřovic. Tak se Jurovi Matúškovi náležitě odevzdal pri právě horenském, nemá se nač Jura Blažek natahovat, za volný a svobodný se odevzdal. Stalo se za horného Štěpána Halaše dne 26.Novembr[is] 1702. A ten vinohrad je podle Zuzany Švehleny ¼ štvrtec. Rukojmí za dobré dílo Jan Hudec z Lideřovic.
[strana b]
Jíra Synek [škrtnuto]

Martin Cedivoda z Lideřovic ujal sobě ¼ vinohrada úlehle v Dobrých horách podle Ondry Šafaříka. Tak se Martinovi Cedivodovi náležitě za volný a svobodný odevzdal, protože úlehla byla. Leta 1698 dne 28.Septembr[is] za horného Štěpána Halaše. Za dobré dílo rukojmí Jura Matúška z Lideřovic.

Leta Páně 1702 dne 26. Novemb[ris] za horného Štěpána Halaše kúpil Jura Bartošek ¼ vinohradu od pozůstalý vdovy Doroty po Martinovi Cedivodovi za hotové peníze 6 zl, které Dorota Cedivodka na právě horenském k ruce svej přijala. Tenž vinohrad hned Jura Bartošek odevzdal zeťovi svému Pavlovi Zárubovi za volný a svobodný, v ničem nezávadný, aby žádný s přátel ani z dětí Cedivodových se nenatahoval. Za dobré dílo rukojmí, že chce dobrým hospodářem býti Jan Mocek z Kněžduba.

[strana b]
Přípis Tomáše Petruchy na jeden vinohrad jménem Krátká pod ¼ ach[tele] výsevky

Leta Páně 1827 dne 16té září činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Tomáš Petrucha od Jury Říhy jeden vinohrad jménem Krátký, který Jura Říha od svého otce Tomáše Říhy zdědil, ležící z jednej strany vedle Martina Čajky, pak z druhé strany Jana Galuži za zjednanou a domluvenou summu za 18 zlr 45 kr, pravím osemnáct rýnských 45 kr, Tomáša Frolky 2.stránky za 12 zlr 30 kr a od Jury Říhy 6 zlr 15 kr, spolu
18 zlr 45 kr. Pročež prodavač kupcovi to právo a moc zanechává, že jemu dle vůle jeho svobodné stojí takové vinohrady buďto kšaftovati, darovati neb komukolvěk odprodati, který na věčné a budoucí čase se odvádí a připisuje. Jenž se stalo ut supra.

Jura Říha Martin Janík pudmistr
kupec Tomáš Petrucha Jozef Křižan
+ Tomáš Frolka prodavač Hudeček Matúš ouradé
Anton Chudíček
Bíla Johan

[strana a]
Přípis Jana Kočího z Kněžduba na 6/8 [achtele] vinohrada v Zadních ležící vedle Matúša Hrachovského a Pavla Sedlářa z druhej strany

Leta Páně 1827 dne 28té března stal se dobrovolný kup, že jest koupil Jan Kočí na 6/8 ach[tele] vinohrada v Zadních od Štěpána Vítka za zjednanou a domluvenou summu za 30 zlr, pravím třicet rýnských v šajnoch. Pročež kupec to právo a moc se zanechává, že jemu dle vůle jeho svobodné stojí tím vinohradem vládnouti, buďto kšaftovati, darovati neb komukolvěk jej odporoučeti. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Štěpán Vítek prodavač Jan Nej[e]dlík pudmistr
+ Jan Kočí kupec Jura Daněk fojt
Antoš Chudíček
Jozef Křižan
Matúš Hudeček
Johan Helísek

[strana a]
Přípis Jana Němečka z Kněžduba na ¼ vinohrada v Závistných

Leta Páně 1775 d[ne] 1.April stal se dobrovolný kup, že jest kúpil Jan Němeček na ¼ vinohrada v Závistných od vdovy po Pavlicovi ze Znorov za 1 zlr, tak se jemu naň již více natahovati nemá. Pročeš se jemu připisuje a odevzdává na časy budúcí a věčné, aby s ním podle svej vůle vládnúti mohl. Jenž se stalo v Kněždubě v domě horenském ut supra.

Jan Staša horný

[strana b]
Leta Páně 1776 d[ne] 6.Aprilis za horného Jury Nej[e]dlíka stal se tento přípis, že jest Jan Ožvolda ujal sobě jeden kúsek vinohradu ležící v Leskovkách pod ½ m[ěřice] vejsevku na ten spůsob, když on si jeho lepší vydělá, aby s ním mohl na budúcí věčné časy vládnúti mohl. Jenž se stalo ut supra.

[strana a]
Leta Páně 1776 dne 13.Octobris za horného Jury Nej[e]dlíka stal se dobrovolný kup, že jest Jozef Fojtík od Jana Svobody z Liderovitz kúpil jeden kúsek vinohradu v Dobrých horách ležící, z jednej strany vedle Martina Nej[e]dlíka, z druhej strany vedle Jana Slížka, za který jemu dal tolar 1 zl 30 kr na takový spůsob, aby s ním mohl on na budúcí čase vládnúti a užívati. Jenž se stalo ut supra.
Jura Nej[e]dlík horný
Jura Šafařík
Thomáš Myslík úřadní
Martin Užičář

Leta Páně 1776 d[ne] 13.Octobris za horného Jury Nej[e]dlíka stal se dobrovolný kup, že jest Václav Zahradník od Jana Žampacha z Lideřovitz kúpil jeden kúsek vinohradu, ležící z jednej strany vedle Martina Kozumplíka, z druhej vedle Martina Sečky, za který jemu dal dvanást rýnských,
12 zlr, na takový spůsob, aby s ním na budúcí časy vládnúti mohl. Jenž se stalo ut supra.
Jura Nej[e]dlík horný
Jura Šafařík
Thomáš Myslík [úřadní]
Martin Užičář

[strana b]
Přípis Franca Dobša

Leta Páně 1729 dne 20.Aprile za horného Jana Sečky, vincúra Jana Bíle stala se dobrovolná kúpja, Franc Dobeš kúpil ¼ achtela vinohrada od Martina Kročáka, souseda kněždubského, za summu 4 zlr v Dobrých horách, z horní strany vedle Jana Čambala a z dolní strany pustá oulehla, na čež se Martin Kročák nemá vítcej nač natahovati ani žádný z herbu jeho, Franc Dobiáš na časy budúcí užívati. Pročež se jemu při právě horenském ode[v]zdává na budúcí časy, dne a roku ut supra.

[strana b]
Jan Jursák [škrtnuto]
Jan Hudec

Kup Jana Hudca z Lideřovitc na ½ achtela vinohrada v Dobrých horách od Jana Kajdoruda mladého z Lideřovitc

Letha Páně 1732 dne 2.Martci za horného Jana Bíle a vincúra Jana Jozefjáka, že jest kúpil Jan Hudec ½ achtela vinohrada v Dobrých horách, ležítcí z horní strany Jan Macha a z dolní strany Jura Gajdorus mladý, a jest kúpený od výš psaného Jana Gajdorusa za summu peněz 6 zlr za svobodný a v nitčemž nezávadný, aby Jan Hudec z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívat. Pročež se mu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy. Rukojmě za dobré dílo Ščepán Bíla purgkmistr.
[strana a]
Přípis Václava Laciny z Lideřovitc na ¼ vinohrada v Dobrých horách po n[ebožtíku] Pavlovi Tichoňovi z Kněžduba

Letha Páně 1732 dne 10.Aprile za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, purgkmistra Ščepána Bíle, že jest kúpil Václav Lacina z Lideřovitc ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře za summu peněz 3 zlr 30 kr, z horní strany Martin Kornút a z dolní strany Martin Oselka. Poněvadž Václav Lacina před ouřadem svobodně ten vinohrad zaplatil a nemá se jemu z herbu po n[ebožtíku] Pavlovi Tichoňovi vítcej natč natahovati a Václav Lacina z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati. Pročež se jemu při ouřadě horenském připisuje na budúcí časy. Za dobré dílo rukojmě Martina Sečka a horný.

[strana a]
Přípis Jozefa Stokingra na jeden vinohrad pod ¾ od Paul Chudíčka v hoře Leskovka

Leta Páně 1803 dne 7.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Jos[ef] Stokinger jeden vinohrad pod ¾ od Pavla Chudíčka v hoře Leskovka za sumu hotových peněz čtyriceti rýnských, id est 40 zlr, vedle Antoša Blákory a Tomáša Myslíka ležící. Pročeš tehdy se takový vinohrad do tohoto urbáře Jozefovi Stokingrovi připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti moc a právo má a míti bude a nikdá více Paul Chudíček ani jeho děti a potomkové na takový vinohrad se potahovati práva nemají a míti nebudou. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Martin Matyáš fojt
Martin Křižan
Martin Chudíček
Tomáš Macháček úřadé
Paul Špiruda
Jura Bartošek
Jura Zajíček
+ Paul Chudíček odprodatel

[strana a]
Přípis Pavla Navary na 1 vinohrad od Jury Bobčíka pod
1 m[ěřicí] v Dobrých horách

Leta Páně 1803 dne 25.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Paul Navara od Jury Bobčíka jeden vinohrad pod
1 m[ěřicí] v Dobrých horách za sumu hotových peněz za padesát šest, 56 zlr, z jednej strany vedle Pavla Azuza a z druhej pak strany vedle Jos[ef] Kočiš ležící. Pročeš se jemu Pavlovi Navarovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, a sice tak, že nikdá více Jura Bobčík ani jeho erbové a potomkové na takový vinohrad nikdá více práva se potahovati nemají a míti nebudou, nýbrž on Navara jako ze svým vlastním vinohradem právo vládnúti má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Martin Staša horný
Mart[in] Matyáš fojt
Mart[in] Křižan
Mart[in] Chudíček
Tom[áš] Macháček
Jura Bartošek ouřadé
Jura Zajíček
Paul Špiruda
+ Jura Bobčík odprodatel

[strana b]
Václav Lavička

Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška prodal jest týž horný vedle patentu J.M.H. daného Adamovi Panáčkovi oulehlu, která nebyla řezaná ani kopaná od Bokvajovej vojny za summu
10 zlm, kteréžto peníze má pokládat po vyjití čtyr let po 1 zl komu náležeti bude. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Jiřík Hamady a Pavel Struhař S.R.S.N.

Leta Páně 1645 za horného Martina Kulíška prodal jest svrchu psaného půl achtele vinohradu Adam Panáček Jakubovi Šuvartovi za summu 20 zlm. Závdanku položil Jakub Šuvart 1 zl, kteréžto peníze má pokládati ostatní po dvouch zlatých a ten závdanek přijal Adam Panáček k ruce svej. Rukojmě za dělání a placení téhož vinohradu Martin Tureček a Tomáš Charuza slíbili R.S.N.

Leta Páně 1645 za horného Jakuba Tomkového koupil jest půl achtele vinohradu Pavel Zákrsek od Adama Panáčka ještě za živobytí jeho za summu 20 zl mo[ravských]. Závdanku položil Pavel Zákrsek 1 zl, kteréžto peníze přijala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Adamovi Panáčkovi k ruce svej, ostatní summy dopláceti bude povinen každý rok po 1 zl až do vyjití summy nahoře psané. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Jura Sábel a Matúš Pala S R S a nerozdílnú.
Toho vinohradu ujal se Adam Panáček, poněvadž týž Jakub Šuvart zemřel a takového vinohradu nevyplatil.
Téhož leta svrchu psaného položil Pavel Zákrsek 1 zl. Kterýž přijala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Adamovi Panáčkovi k ruce svej.
[strana a]
leta páně 1657 za horného Pavla Mocka položil Pavel Zákrsek za vinohrad svůj za rok 1655 1 zl. Ten přijala Kateřina, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Adamovi Panáčkovi. A za 1656 rok položil též 1 zl. Ten přijala Anna, cera n[ebožtíka] Adama Panáčka k ruce svej.

Leta Páně 1661 za horného Pavla Mocka jakož Pán Bůh prostředkem smrti časné Adama Panáčka povolati ráčil, i majíc on na tom vinohradě nápadu ještě, po něm zůstalá manželka Kateřina na smrtedlné posteli leže, avšak zdravého rozumu požívaje, to jest Zuzaně ceři svej poručila, což toho nápadu ještě se nachází na jejich stranu 6 zl, kteréžto peníze se platiti mají po 1 zl až do vyjití tejž summy. Více pak ještě povinen bude, tak jak n[ebožtík] Panáček úlehlu ujal, komu náležeti bude 10 zl.

Téhož leta za téhož horného položil Pavel Zákrsek za rok 1657 a 1658 summy 2 zl. Takové peníze přijal Jan Janík na místě Zuzany, cery n[ebožtíka] Adama Panáčka, jakožto manželky své k ruce její. A tak tejž Zuzaně ještě tu náležeti bude
4 zl.
Leta Páně 1669 za horného Kimenta Kornúta Pavel Zákrsek položil za vinohrad svůj penězi i vínem za ty vyšlé leta, za rok 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 a 1667 peněz 3 zl mo[ravských]. Takové peníze přijal Daněk Horáček na místě Zuzany manželky svej, jakožto cery n[ebožtíka] Adama Panáčka.
[strana b]
Adam Tesařů [škrtnuto]

Leta Páně 1680 dne 19.Martii pro budoucí pamět činí se toto poznamenání, že užívaje Jan Škrach z Tvarožné Lhoty půl achtela vinohrada v Dobrých horách ležící, tak pokládajíc peníze nápadnici Zuzaně po neboštíkovi Janovi Janíkovi, manželce Daňka Horáčka, nemajíce sobě Jan Škrach toho vinohrada odevzdaného, tenkráte se jemu u přítomnosti horného Václava Jurkového, Martina písaře náležitě ten vinohrad odevzdává, aby Jan Škrach, jeho manželka i jeho potomci na věčné časy budoucí užívali bez všelijakého zaneprázdnění krom to, že Jan Škrach bude povinen nápadníkom doplácet, co jim náležeti bude. Rukojmové za dobré dělání a za placení toho vinohrada Jura Lipa z Tvarožné Lhoty a Mikoláš Kajdoš z Kněžduba, oba ručili sp[lečně], r[ovno] a n[erozdílně].
Leta Páně 1684 den památní v úterý velikonoční činí se tato pamět za horného Václava Jurkového, že jest položil Jan Škrach, súsed dědiny Lhoty Tvarožnej, za vinohrad svůj 3 zl moravské. Kteréžto peníze přijal Daněk Horáček k svej ruce.
Leta Páně 1692 za horenství Štěpána Halaša pokládá za vinohrad svůj Jan Škrach 4 zl mo[ravské]. Ty přijal Daněk Horáček z Kněžduba.

[strana a]
Kup Vavřína Rozmysla z Kněžduba

Kúpil Vavřín Rozmysl od Jury Konečného v hoře Dobrej, ležící z horní strany Martina Kozumplíka a z dolní strany Jan Sadílek, půl štvrtca vinohrada v hoře Dobrej, tak aby žádný se naň nenatahoval, komu by on chtěl prodat neb prohandlovat. A to se stalo leta Páně 1749 za horného Jury Křižana, pudmistra Martina Sajana a fojta Jana Poletka.

[strana b]
Leta Páně 1750 dne 21ho Septembris stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný za horného toho času Jury Mikulíka, že jest kúpil Pavel Zálešák z Znorov jeden ¼ achtel vinohrada v hoře Dobrej po neb[ožtíku] Pavlovi Boškalovi od jeho pozůstalej ženy, ležící mezi sousedy z horní strany Pavla Slížka a z dolní strany Martina Kašpara, oba sousedé z Liderovitz, za summu 5 zl 30 kr. Kdežto se mu takový vinohrad za volný a svobodný k užívání na budúcí časy při horenském právě připisuje a odevzdává, aniž se mu z erbův na tenž žádný natahovati nemá. Actum v Kněždubě anno et die ut supra.
Martin Staroba písař

[strana a]
Leta Páně 1752 d[ne] 13ho Februarii za horného Jury Chudíka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest koupil Jan Tábora ze Znorov jeden ¼ štvrtec achtela vinohrada v hoře Dobrej od Jana Podolana z Kněžduba, kterýžto vinohrad sirotčí byl po Janovi Mezákovi, z vědomostí ale téhož sirotka a z povolením, poněvadž již brzo oulehli podobný byl, za summu 1 zl 13 kr, ležící mezi sousedy z jednej strany Jana Běloty a z druhej strany úlehla. Kdežto se mu zvrchu psanému kupiteli za volný, slobodný a v ničem nezávadný při právě horenském připisuje a na časy budúcí odevzdává. Actum v Kněždubě d[ne] a roku ut supra. [Martin Staroba písař]

[strana b]
Leta Páně 1753 d[ne] 18ho Martii za horného Jana Klimka stal se jest kup dobrovolný a v ničem nezávadný, že jest kúpil Jan Hesek z Znorov jeden štvrtec ¼ vinohrada v hoře Dobrej od Jana Špačka z Kněžduba za summu 5 zl 30 kr, ležící mezi sousedy z jednej strany Jury Duraja z Kněžduba a z druhej úlehla. Kdežto se mu takovému zvrchu psanému kupci při právě horenském takový vinohrad připisuje a odevzdává na časy budoucí, aniž se mu žádný na nic natahovati nemá. Rukojemní za dobré dílo Jan Pekárek a Jura Škamelka z Kněžduba sousedi. Actum v Kněždubě d[ne] a roku ut supra.

Martin Staroba obecní písař

[strana b]
Pusté [škrtnuto]
Jan Gyc a Vítek Hanáků

Letha Páně 1619 za horného Pavla Polešáka Jan Gyc prodal oůl achtele vinohradu v Dobré hoře Vítovi Hanákovému za summu 70 zl. Závdanku položil Vít Hanáků 5 zl, ty přijal Jan Gyc, placením podle ourody po 3 zl. Na tenž spůsob jest mu odveden za volný a svobodný horným nahoře psaným. Rukojmě za povinnosti a placení vinohradu Pavel Vřava a Mikuláš syn Podhorskýho S.R.S.N. A což Jan Gyc byl mimo závdanek měl zaplaceného na tom vinohradě 30 zl 15 gr, takové peníze prodal Vítovi Hanákovému za hotovou sumu 1 zl 7 ½ gr. A tak již Jan Gyc ani žádný z potomkův jeho nemá se nač natahovati nyní ani na časy věčné.

[strana b]
Jura Černický [škrtnuto]
Václav Pulec a Pavel Kolečko

Letha Páně 1619 za horného Martina Remšového Václav Pulec prodal půl achtele vinohradu Pavlovi Kolečkovi za summu 58 zl. Závdanku položil Pavel Kolečko Václavovi Pulcovi při odevzdávce za tenž vinohrad 4 zl, placením rok po roku podle hory práva po 2 zl. R[ukojmě] za placení a dílo vinohradu Ondra Navrátil, Martin Tkadlec S R S N. A tak j[es]t mu odevzdán za volný a svobodný od horného nahoře psaného. A což podle rejster starých bedlivě a pilně vyhledáno, což j[es]t puštěno od Jíry Sovky i což od těch Zimchů všech tří bratrů puštěno zaplaceného 23 zl, ty poslední peníze náležejí Václavovi Pulcovi a žádnému jinému.

[strana b]
Pavel Šula [škrtnuto]
Martin Tkadlec

Letha Páně 1617 za horného Jíry Tomkového prodal jest Václav Rožků achtel vinohradu v Dobré hoře, kterýž byl zůstal po n[ebožtíku] Václavovi Hustým, Martinovi Mikovi jinak Tkadlcovi za summu 40 zl. Závdanku dal Martin Miků Václavovi Rožkovi 2 zl, placením jakž hora za právo má, podle ourody po 2 zl a tak až do vyplnění té summy. Rukojmě za dílo a placení vinohradu uručil Václava Pulce a Jan[a] Blatnickýho S R S N. A tak jest mu odveden za volný a svobodný horným nahoře psaným.

[strana b]
Přípis Vencl Adamec švejcera [z] Kněžduba na jeden vinohrad jménem Fryzák pod výsevek 1 měřice, ležící z jedné strany vedle Pavla Uřičáře, pak z druhé strany vedle Jana Chudíčka pod top.Nr.1783 a štěpnice 363 sahů a sádek 192 sahů

Leta Páně 1827 dne 31ten prasince činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Vencl Adametz od vdovy Žerávkovej jeden vinohrad pod Nr.top.1783, ležící z jedné [strany] vedle Pavla Uřičáře, pak z druhé strany vedle Jana Chudíčka, za zjednanou a smluvenou summu peněz sedumnáct rýnských v.v., pravím 17 zlr v šajnoch. Pročež z potomků vdovy Žerávkovej nikdy a na žádný spůsob přístup k takovému vinohradu nemají, nýbž se Venclovi Adamcovi na věčné a budoucí čase připisuje a odvádí. Jenž se stalo ut supra.

Venzl Adametz kupec Janík Martin pudmistr
Helísek Jan
Myslík Jura ouřadní
Jan Bíla
Jos[ef] Pöschl písař

[strana a]
Přípis Johan Píže na jeden vinohrad v horní hoře jménem Pražměnky, který od Pavla Kašpara koupil

Leta Páně 1830 dne 1ního ledna činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Johan Píža jeden vinohrad jménem Pražměnka pod 302 sahů od Pavla Kašpara za sumu hotových peněz 73 zlr, pravím sedumdesát tři zl[atých] v[ídeňských], z jednej strany vedle sebe samého a z druhej strany vedle Eliáše Petruchy ležící. Pročež se zde takový vinohrad Johan Pížovi do tohoto urbáře za jeho vlastní připisuje na věčné a budoucí časy, tak že Píža s ním právo má vládnouti, odprodati, darovati neb svým dětem odporoučeti a Kašparovy děti a potomci nikdy k tomu vinohradu právo nemají. Protož se Johan Pížovi za jeho vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra.

Johan Píža kupec Jan Staša horný
Johan Matcek dožádaný k podpisu Jura Daněk fojt
Jura Bartošek
Johan Helísek úřadé
Jan Nej[e]dlík

[strana a]
Martin Otruba [škrtnuto]
Jura Urbančík z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Jura Urbančík z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího, kterýž od dávných let oulehlú ležal, ani žádných památníků není, kdy se dělal, platiti zaň nemá žádnému, protože z kruntu vysazuje, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Rukojmě za dobré dělání Martin Slížek a Václav Hrabal slíbili R.S.N. Odevzdán jest horným svrchu psaným.

[strana a]
Václav Motyčka z Lideřovic

Leta Páně 1684 za úřadu horného Václava Jurkového ujímá sobě Václav Motyčka z Lideřovic čtvrt achtele vinohradu v Dobrých horách totiž úlehlu na kreftování, kteráž ležela od dávných let úlehlú, a tak se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let s povolením [vr]chnosti. A tak se odevzdává Václavovi Motyčkovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Václav Poletek a Václav Matúšek S R S a nerozdílnú.

Kup Václava Říhy v Dobré hoře

Se stala dobrovolná domluva, že Vašek Říha vyhandloval od Vaška Cívky a žádným spůsobem, že Vašek Říha už na tom přestává, až dyby Vašek Říha ho chtěl prodat aneb prohadlovat. A to se stalo leta Páně 1746 dne 16.mája. To se stalo za [horného] Jana Jozef[j]áka, vincúra Jury Křižana, fojta Jana Poletka, pudmistra Martina Sajana.

[strana a]
Přípis Jana Špirudy z Kněžduba na jeden vinohrad po 1 m[ěřicí] od Martina Falešníka jeho erbů ležící v hoře Vlčí podle Martina Petruchy

Leta Páně 1822 dne 22.Septemb[ris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Jan Špiruda jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] od erbů Martina Falešníka z Žeravin za sumu hotových peněz 12 zlr v.v. podle Martina Petruchy, a sice se jemu za vlastní připisuje a odevzdává na věčné a budoucí časy.

IIhý
Přípis Jana Petruchy z Kněžduba na jeden vinohrad pod 4/8 od erbů Martina Falešníka ležící v Vlčí podle vdovy Hlavičkovy z Kněžduba

Leta Páně 1822 dne 22.Septemb[ris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Jan Petrucha jeden vinohrad po 4/8 od erbů Martina Falešníka z Žeravin za sumu hotových peněz 4 zlr v.v., vedle vdovy Hlavičkovy z Kněžduba. Pročeš se jemu za vlastní připisuje a odevzdává na věčné a budoucí časy. Sig[num] ut supra.

+ Tomáš Falešník prodavatel Mikuláš Petrucha pudmistr
Jan Bartošek fojt
Jura Petrucha
Jura Konečný ouřadé
Matúš Hudeček
Martin Janík
[strana b] Jan Gyc [škrtnuto]

Přípis Jana Kozáka na jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] od Jana Chromečka z Znorov

Leta Páně 1822 dne 22.Seprembris činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Jan Kozák z Kněžduba jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] od Jana Chromečka za summu hotových peněz za 20 zlr v.v., podle Pavla Havelky. Pročeš se jemu za vlastní na věčné časy připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra.

+++ Jan Chromeček prodavatel Mikuláš Petrucha pudmistr
Jan Bartošek fojt
Jura Petrucha
Jura Konečný úřadé
Mart[in] Janík
Mat[úš] Hudeček
Jan Bartošek podpisovatel

[strana a]
Přípis Martina Janíka na jeden vinohrad od Jury Křižana, oba z Kněžduba

Leta Páně [1]822 dne 16ho Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Martin Janík z Kněžduba jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] ležící v Kuní hoře podle Jury Komoňa od Jury Křižana za hotovou a zjednanou summu 14 zlr v.v., pravím čtrnáct rýnských v.v. Pročeš se jemu za vlastní připisuje a odevzdává na věčné a budoucí časy, a sice tak, že se žádný z Křižanovského pokolení na takový dohlasovat nebude. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Jura Křižan Mikula Petrucha pudmistr
Jan Bartošek fojt
Jura Petrucha
Jura Konečný ouřadní
Matúš Hudeček

[strana b]
Jakub Práskal [škrtnuto]
Přípis Jury Křižana na jeden vinohrad úlehlu od zemřelého Jozefa Čambale

Leta Páně [1]822 dne 16ho Novembra činí se tento zápis aneb pamět, že jest Jura Křižan vylicitýroval na veřejném licitací
jeden vinohrad jménem Veselá podle Jana Daňka za hotovou sumu 36 zlr v.v., pravím třicet šest rýnských v.v. Pročeš se jemu za jeho vlastní připisuje na budoucí a věčné časy. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

Mikula Petrucha pusmistr
Jan Bartošek fojt
Martin Janík
Jura Konečný
Matúš Hudeček ouřad
Jura Petrucha
Jan Bíla

[strana a]
Leta Páně 1782 d[ne] 7.Martii stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest Jan Smaženka z Lideřovic kúpil od Jana Hudce 1 kúsek vinohrada ležící v Dobrých horách, z jednej strany vedle Pavla Dobšáka, z druhej pak strany vedle Pavla Barka, za který jemu dal 35 zl, na ten a takový spůsob, aby on s ním na budúcí časy vládnúti a jej užívati mohl. Jenž se stalo ut supra.
Jan Píža horný
Franz Tiefenbacher
Martin Užičář ouř[adní]
Jozef Lichtneger písař

Přípis Martina Janíka na 1 kúsek vinohrada v hoře Závistnej pod výsevkú jednej štvrti, súseda kněždubského

Leta Páně 1782 d[ne] 21.Aprilis stala se dobrovolná domluva mezi Janem Třískú a Martinem Janíkem, že jest Jan Tříska Martinovi Janíkovi popustil jeden kúsek vinohrada ležící v hoře Závistnej, z 1. strany vedle Jury Lukšíka, z 2. pak strany vedle vdovy Machovej pod výsevkú 1 štvrti, na ten a takový spůsob, aby on s ním na věčné a budoucí časy vládnúti a užívati mohl. Jenž se stalo ut supra.

Jan Píža horný
Paul Kučera fojt
Frant Tiefenbacher
Mart[in] Hudeček ouřadní
Martin Křižan

[strana a]
Přípis Jana Smaženky z Lideřovitz na 1 kúsek vinohrada
v Dobrých horách

Leta Páně 1782 d[ne] 21.Decem[bris] stal se dobrovolný a v ničem nezávadný kup, že jest Jan Smaženka z Lideřovitz kúpil od Jana Hudca též [z] Lideřovitz 1 kúsek vinohrada v Dobrých horách pod výsevkú jednej měřice, ležící z jednej strany Pavla Dobšáka, z druhej pak strany vedle Pavla Barka, za summu hotových peněz padesát rýnských a třidcet krejcarů, id est
50 zl 30 kr, na ten a takový spůsob, aby on s ním na věčné a budoucí časy vládnúti a jej užívati mohl. Jenž se stalo ut supra.
Jan Píža horný
Mart[in] Užičář ouřad[ní]
item purgmistr
Jura Lukšík sáčí
lhotský Jan Bačík
Pavel Kutal fojt
Jan Vítek ouřad[ní]

[strana b]
Přípis Mar[t]ina Janíka na 2 Krátké pod 1 m[ěřicí] od Pavla Navary

Leta Páně 1803 dne 25.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Janík 2 Krátké pod 1 m[ěřicí] od Pavla Navary za sumu hotových peněz padesáte šest rýnských, z jednej strany Jana Mrkvy a z druhej strany vedle mě kupca Martina Janíka. Pročeš tehdy se takový vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Krátkej jemu Martinovi Janíkovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že nikdá více Paul Navara na takový vinohrad práva se potahovati nemá a míti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Mart[in] Staša horný
Mart[in] Matyáš fojt
Mart[in] Křižan úřadní
Jura Bartošek
+ Paul Navara odprodatel

[strana a]
Přípis Pavla Stánca na 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách od Martina Vítka

Leta Páně 1803 dne 10.Maii činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Pavel Stánec 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách od Martina Vítka za sumu hotových peněz čtyriceti rýnských, id est 40 zlr, z jednej strany Martina Valáška a Jana Zacha ležící. Pročeš se jemu Pavlovi Stáncovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že nikdá více Martin Vítek na takový vinohrad potahovati se nesmí ani taky jeho erbové a potomkové, nýbež on Paul Stánec z takovým vinohradem vládnúti a kšaftovati moc a právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] ut supra.
Martin Staša horný
Martin Matyáš fojt
Jura Zajíček
Tomáš Macháček
Martin Křižan ouřadé
Jura Bartošek
Paul Špiruda
Martin Chudíček
Martin Vítek odprodatel

[strana a]
Leta Páně 1745 dne 17.April za horenství Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana a purgmistra Martina Sajana, fojta Jana Poletka činí se tento zápis, že Jan Beseda přijal ¼ achtele vinohrada v hoře Dobrej po Pavlovi Zajíčkovi, který juž byl smluvený ze Štěpánem Lukšíkem za dluh, který jemu Pavel Zajíček spravedlivém byl dlužen 4 zl 50 kr, tak jemu byl smluvený za 3 zl. Tak tehdy se jemu vyšej psanému Janovi Besedovi připisuje a odevzdává na časy budoucí za volný, slobodný a v ničem nezávadný. Tak ještě zůstává dluhu za Pavlem Zajíčkem 1 zl 50 kr. Světkové jsou toho zvrchu psaný ouřad, dne a roku ut supra.
[strana b]
Leta Páně 1747 dne 22.Janu[arii] za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Jan Hudeček z Lideřovitz od Jana Besedy z Kněžduba jednu čtvrt achtele vinohrada v hoře Dobrej, z jednej strany Jura Matúšek a z druhej strany Jana Matúška ležící, za summu 12 zl hotových peněz. Tak se jemu připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný na časy budúcí, dne a roku zvrchu psaného ut supra.
[strana b]
Leta Páně 1749 dne 28.April za ouřadu horenského Jury Křižana činí se tento zápis aneb pamět, že Jozef Pelikán z Lideřovitz koupil jednu oulehlu od Pavla Houkala podobně z Lideřovitz ¼ achtele, z jednej strany Ondry Matúška a z druhej strany Jury Mandáska ležící v hoře Dobrej, [za] 9 zl 30 kr. Tak se jemu vyšej psanému Jozefovi Pelikánovi připisuje a odevzdává za volný, slobodný a v ničem nezávadný na časy budoucí. Dne a roku ut supra.
[strana b]
Mathúš Slezák [škrtnuto]
Přípis Jozefa Večeře ze Znorov

Leta Páně 1753 d[ne] 25.Martii za horného Jana Klimka činí se tento zápis neb pamět, že jest koupil Jozef Večeřa ze Znorov tři štvrce achtela vinohrada v hoře Dobrej, id est ¾ acht[ele], od Jana Běloty z Kněžduba za summu 4 zl hotových peněz, ležící mezi sousedy z jednej strany Jana Sandaný z Kněžduba a z druhej strany Jan Tábora z Znorov. Tak se jemu Jozefovi Večeřovi při právě horenském takové vinohrady připisujú a odevzdávají na časy budoucí a věčné. Actum v Kněždubě dne a roku ut supra.

Martin Staroba p.t. obecní písař

[strana a]
Jan Ožvolda z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Pavel Florián z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu v Dobré hoře ležícího, kterýž nebyl řezaný ani kopaný od dávných let, ani žádných památníků není, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dílo a povinnosti J.V.H.M. Tomáš Mančík a Václav Hrabal slíbili R.S. a nerozdílnú.
Leta svrchu psaného 1682 za horného Václava Jurkového tak jakož Pavel Florián byl ujal čtvrt achtela vinohradu v Dobrej hoře, takový vinohrad jest pustil oulehlú Janovi Ožvoldovi švakru svému za jednu měřicu rži, kterouž Pavel Florián přijal k ruce svej. A tak Jan Ožvolda bude mět tou oulehlu náležitě od horného odevzdanou. Rukojmě za dělání a odbývání povinností J.V.H.M. desátku a zemního Jura Hřivnák a Mikuláš Rabáček slíbili R.S. a nerozdílnú. Desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých.
[strana b]
Leta Páně 1682 den památky nového leta za horného Václava Jurkového Jan Ožvolda z Lideřovic ujal jest čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího, kterýž nebyl kopaný ani řezaný, ani památníků žádných není, nemá z toho vinohradu dávati desátku a zemního až po vyhjití pěti let pořad zběhlých. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dílo toho vinohradu Václav Hrabal a Tomáš Mančík S.R.S.N.

[strana a]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového ujal oulehlu čtvrt achtela vinohradu v Dobré hoře ležícího, kterýž nebyl řezaný ani kopaný od dávných let, tak že ani žádných památníků není, Jura Hřivnák z Lideřovic. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě Václav Hrabal z Lideřovic a Tomáš Mančík slíbili R.S. a nerozdílnú.

[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového ujal tu druhú čtvrt achtela vinohradu pustého, kterýž od dávných let oulehlú ležal, nebyl řezaný ani kopaný, ani žádných památníků není, Tomáš, syn n[ebožtíka] Martina Mackových. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Rukojmě za dělání a povinnosti J.V.H.M. Václav Hrabal a Tomáš Mančík slíbili R.S. a nerozdílnú.

[strana b]
Jakub Škrobák z Lideřovic

Letha Páně 1691 dne 2.September za horného Štěpána Halaše a Jana Šedého písaře pozůstalá vdova Anna po neboštíkovi Slížkovi z Lideřovic odevzdává jednu čtvrt achtele vinohradu Jakubovi Škrobákovi zeti svému, kterýžto dceru vlastní za manželku pojal. Z kteréhožto vinohradu má švakru svému Jurovi Hřivnákovi splácet na dva termíny, tohoto leta půltřetího moarvského zlatého 1691 a na druhý rok půltřetího mor[avského] zlatého to jest 1692. A takové peníze při časi vinobraní složiti má Jakub Škrobák beze všech nesnází a práv, mezi těma švakry má býti dobré přátelství a sousedství dobré, aby sobě v ničem ve vinohradě neškodili nijakým spůsobem. Pakliž by který s nich popaden byl v jakémkoliv podezření, svou polovici má [strana a o několik listů dál]
propadnouti beze vší výmluvy a úskoků falešných. Stalo se u přítomnosti osob Martina Svobody, purgkmistra kněždubského, a Pavla Smaženky z Lideřovic a Pavla Michala aneb Vítka z Tvarožné Lhoty. Za dobré dílo a placení osoby svrchu psané slíbili rukú společní a nerozdílnou.

[strana b]
Prípis Karla Klauda na dva kúsky vinohrada ve horních Fryzákoch pod 1 měř[ice] 2/8 [acht]ele od Jana Uřičáře

Leta Páně [1]823 dne 23tí března činí se tento zápis aneb pamět, že jest koupil Jarel Klauda od Jana Uřičáře 2 kúsky vinohrada v horních Fryzákoch pod 1 měř[icí] 2/8 [acht]ele výsevky za hotovou a domluvenou summu za 20 zlr, pravím dvacet rýnských v.v. Pročeš se Karlovi Klaudovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že on Jan Uřičář [na] věčné a budoucí časy s takovýma vinohrady vládnúti, to jest odprodati, odporoučeti právo má a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Karel Klauda kupec Tomáš Frolka horný
+ Jan Uřičář odstupitel Jan Bartošek fojt
Jura Bartošek
Jozef Křižan
Tomáš Říha úřadé
Jura Komoň
Jura Kozák
Jura Tomek

[strana a]
Leta Páně 1828 dne 28tý ledna činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Jan Chrenčík z Žeravin od Jana Bíle z Kněžduba jeden kúsek vinohrada jménem Dobrá hora pod výsevek 6/8 [ach]tele za zjednanou a domluvenou summu za 24 zlr, pravím dvacet[!] rýnských v šajnoch. Pročež se Janovi Chrenčíkovi na věčné a budoucí čase připisuje a odvádí a také z potomků Jana Bíle nikdy žádný přístup k takovému vinohradu nemají, neb se kupcovi to právo a moc zanechává s tím vinohradem kšaftovati, darovati neb komukolvěk odprodati. Jenž se stalo ut supra.

+ Jan Bíla odstupitel Martin Janík pudmistr
+ Jan Chrenčík kupec Jan Bíla
Johan Helísek
+ Anton Hudeček

[strana b]
Jíra Večeřa [škrtnuto]

Přípis Martina Mičařa na 1 vinohrad pod 3/8 m[ěřice] v hoře Veselej

Leta Páně 1809 dne 27.Februari činí se tzento zápis v pamět se uvádí, že Martin Mičař vydělal úlehlu pod 3/8 v hoře Veselej, kterúžto on na místo Kuní hory po svém otcovi Tomáš Mičařovi zdědil, vedle Mikule Petruchy a Doroty Pálky ležící. A poněvadž on dne hore psaného jakožto Landwehr do vojny jíti musel, tehdy ten vinohrad Veselá pod ¾ svej manželce Dorotě do tejto knihy vtáhnút, připsat a odevzdat nechal a naporučil na ten a takový spůsob, že ona s ním na věčné, budúcí a vždy trvající časy vládnúti a porúčeti može a to právo má a míti bude a nemá se jí nikdá žáden více na takový vinohrad hlásit a dotazovat. Jenž se stalo dne ut supra.

+ Martin Mičař odprodatel Mart[in] Matyáš horný
Georg Bartošek fojt
Mart[in] Užičár
Mart[in] Staša
Mart[in] Hudeček úřadé
Tomáš Nej[e]dlík
Antoš Staša
Jura Zajíček
[strana a]
Přípis Martina Pavlíka na 1den vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Leskovkách od Fabiána Richtaříka ze Znorov

Leta Páně 1809 dne 19.Junii činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest kúpil Martin Pavlík od Fabiána Richtaříka ze Znorov jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Leskovkách za hotovú summu jedno sto deset rýnských, id est 110 zlr, z jednej strany Pavla Mandáska a z druhej strany Jan Liška ležící. Aby ale kupec Martin Pavlík tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do toho[to] urbáře připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že žáden z rodu a potomků Fabiána Richtaříka na takový vinohrad žádného práva se dotazovati nemají a míti nebudou, nýbrž on Martin Pavlík vládcem a poručníkem takového vinohrada na vždy trvající časy právo míti bude. Jenž se stalo dne ut supra.
+ Fabián Richařík Mart[in] Matyáš horný
odprodatel Jura Bartošek fojt
Mart[in] Hudeček
Mart[in] Staša
Mart[in] Užičár úřadé
Mart[in] Sandaný
Jura Zajíček
Anton Staša

[strana b]
Oulehla pustá [škrtnuto]
Prípis Martina Bártka ze Znorov na 1 čt[vrtku] achtela vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně 1762 činí se tento zápis neb pamět, že jest kúpil Martin Bár[t]ek ze Znorov od Pavla Tábory ze Znorov 1 čtvrtku achtela vinohrada v Dobrých horách za 8 zlr, z jedné a sice z horní strany Ondry Vaška z Liderovic a z dolní strany jest úlehla. Pročež ten a takový vinohrad se jemu na věčné a budúcí časy [pripisuje], aby se jemu žádný na takový více nedotazoval. Jenž se stalo dne 16.Novembris [1]762.
U prítomnosti a v domě [horenském] za Jury Jozefjáka horného.

Pavel Raška písar

[strana b]
Přípis Jana Slížka na ¼ vinohrada [v] Dobrých horách ležící

Leta Páně 1769 dne 5.Marti stal se dobrovolný, že jest Jan Slížek mladý z Liderovic od Mikule Smaženky z Liderovic přijal jednoho vinohrada čtvrtec úlehle, kterú jemu Smaženka daroval, ležící v Dobrých horách, z dolní strany Jana Matúška z Liderovic a z horní Václava Pavlice ze Znorov. Kterýžto se jemu na věčné a budúcí časy odvádí a pripisuje. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
Jan Tríska horný
Martin Užičár úrad
Jan Macháček úrad
a Jura Janík úrad

Prípis Jozefa Kuryv[i]ala ze Znorov na 1 čtvrtec vinohrada ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1769 dne 5.Marti stal se dobrovolný kup a prodaj, že jest Jozef Kuryv[i]al ze Znorov od Jana Matúška z Liderovic kúpil 1 čtvrt vinohrada za 3 zl ležící v Dobrých horách, z dolní strany Pavla Ivana ze Znorov a z horní strany prodavatela Jana Matúška, kterýžto vinohrad u prítomnosti nás do této knihy se zde pripisuje a tomuž Jozefovi Kuryv[i]alovi na věčné a budúcí časy odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.

Jan Tríska horný
Martin Užičár
Jan Macháček úradé
Jan Staša a
Jura Janík
Pavel Raška písar obecní

[strana a]
Prípis Martina Zemč[á]ka z Kněžduba na jeden ¼ vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně dne 1769 5.Martci stal se dobrovolný prodaj a kup, že jest Martin Zemčák z Kněžduba od Pavla Slíška z Liderovic jeden ¼ vinohrada koupil za 1 zlr 15 kr v Dobrých horách ležící, z jedné strany Matysa Stankovského a z dolní strany prodavača. Pročež se takový vinohrad tomuž Martinovi Zemčákovi pri horenském právě zde pripisuje a v ničem nezávadný odvádí. Jenž se stalo dne ut supra.

Pavel Čambala horný
Pavel Raška písař obecní

[strana b]
Václav Šimunec [škrtnuto]
Jan Chromý z Lideřovic [škrtnuto]

Prípis Pavla Dobša z Liderovitc na ¼ vinohrada ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1770 dne 28.Decembris stalo se dobrovolné porovnání a domluva, že Jan Matúšek dal svůj vinohrad Pavlovi Dobšovi z Liderovic zase za jeho a tak handel učinili, kterýžto vinohrad leží v Dobrých horách, z jedné strany Martina Bártka ze Znorov a z druhé strany Jozefa Matúška z Liderovic. Tak se ten vinohrad tomuž Pavlovi Dobšovi zde pripisuje. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Čambala horný
Pavel Raška písař obec[ní]

Prípis Jury Tomečka ze Znorov na ¼ vinohrada ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1772 dne 28.Februari činí se tento zápis neb pamět za času horného Pavla Čambale tímto spůsobem, že před některými časy byl zjednal Jura Tomeček od Vaška Lukáša ten vinohrad, na který jemu zůstal dlužen až do dnešního dne 2 zl 54 kr, že ale co on Lukáš zareštýroval contributci z toho vinohrada 27 kr, to Jura Tomeček z těchto bude platit, tak zůstává za ten vinohrad dluhu 2 zl 27 kr. Načež se Tomečkovi ten vinohrad pri horenském právě za svobodný odvádí a zde pripisuje. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Čambala horný

[strana a]
Prípis Jozefa Laciny z Liderovitc na jeden čtvrtec vinohrada ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1772 dne 8.Septembris činí se tento zápis neb pamět, že Jozef Lacina z Liderovit[c] od vdovy pozůstalé po Martinovi Štefánkovi z Liderovic 1 čtvrtec vinohrada ležící v Dobrých horách, z jedné strany jest úlehla a z druhé strany prodavatelkyně, koupil za 8 zl. Ten a takový vinohrad se zde do tohoto urbarium pri horenském právě zapisuje a jemu Jozefovi za svobodný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Pavel Čambala purgk[mistr]
a spolu horný
Jan Staša fojt
Matúš Cífka a
Jan Macháček
[strana b]
Přípis Václava Vaculíka z Kněžduba na 1 čtvrtec vinohrada ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1773 dne 11.Septembris činí se tento zápis neb pamět, že po nebožce Katerině Zúbkové pozůstal jeden ¼ vinohrada v Dobrých horách, kterýžto vinohrad se tenkráte Václavovi Vaculíkovi do této knihy při horenském právě vpisuje za svobodný a v ničem nezávadný na budúcí a věčné časy odvádí, tak aby více po tomž Zúbkovy dítky na takový se více nedotazovali. Však ale poněvadž ten vinohrad i ze všechným užitkem drážej nestál, i také jest prošacováno za 24 kr, ty a takové peníze se vzaly do cont[ribuce] na 1773 rok. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša horný
Jan Škraňa súsed
Pavel Raška písař obec[ní]

Martin Duchoněk [škrtnuto] [strana b]

Prípis Nej[e]dlíka z Tvarožné Lhoty na 2 čtvrtce vinohrada ležící v Dobrých horách

Leta Páně 1773 dne 23.Septembra činí se tento zápis neb apamět, že po Jozefovi Kuryv[i]alovi ze Znorov zůstaly 2 čt[vrtce] vinohrada ležítc[í] v Dobrých horách vedle Václava Babulíka ze Znorov, kteréžto vinohrady on Martin Nej[e]dlík koupil od znorovského ouřadu za 5 zlr. Kteréžto vinohrady tomuž Martinovi Nej[e]dlíkovi zde do tejto knihy horenské pri horenském právě [se] odvádějí a pripisují. Jenž se stalo dne ut supra.
Jan Staša horný
Jan Macháček ouřad
Pavel Raška písař

[strana a]
Přípis Pavla Dobšáka z Liderovic na dva čtvrtce vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně 1773 dne 7.Novembris stal se dobrovolný prodaj a kup, že Pavel Dobšák z Liderovic koupil od Vaška Bednaříka z Liderovic 2 čtvrtce vinohrada v Dobrých horách za [neuvedeno], z jedné strany Pavla Dobšáka z Liderovic a z druhej strany Mikule Skaláka z Kněžduba. Pročež se Dobšákovi takové vinohrady zde u přítomnosti našej do horenské knihy připisují a v ničem nezávadné odvádějí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša pudm[istr] a horný
Jan Macháček ouřadní
Pavel Raška písař obecní

[strana b]
Jan Páníček [škrtnuto]

Prípis Bartoša Vala ze Znorov na 1 čtvrtec vinohrada v Dobrých horách

Leta Páně 1773 dne nepovědomého stal se dobrovolný prodaj a kup, že Bartoš Vala od Václava Pavlice také ze Znorov koupil v Dobrých horách 1 čtvrtec vinohrada, z jedné strany Jana Slíška a z druhé Pavla Holubíka z Liderovic za [neuvedeno]. Ten a takový vinohrad tomuž Bartošovi Vala se zde pri horenském právě a do této knihy pripisuje a v ničem nezávadný odvádí na věčné a budúcí časy. Jenž se stalo dne ut supra.

Jan Staša horný
Jan Macháček ouřadní
Pavel Raška písar obecní

[strana a]
Přípis Tomáše Rozumca z Liderovic na ¼ čtvrtec vinohrada v Dobrej hoře

Leta Páně 1774 dne 14.Marti činí se tento zápis neb pamět, že Tomáš Rozumer z Liderovic koupil ¼ vinohrada od Pavla Dobšáka z Liderovic ležící v Dobrej hoře, z jednej strany Jozefa Matúška z Liderovic a z druhé strany Jury Dobšáka z Liderovic za 4 zlr. Kterýžto vinohrad tomuž kupitelovi se zde pri horenském právě do tohoto urbáru zapisuj[e] a jako v ničem nezávadný odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Staša horný
Pavel Raška písař obecní

[strana b]
Matěj Chmelař [škrtnuto]

Přípis Martina Ščepaníka

Leta Páně 1774 dne 31.Julii ujal Martin Ščepaník po nebošt[íku] p[anu] Jozefu Kaiseru, zdejším kaplanu, jednu úlehlu, jeden vinohrad zadní na 1 m[ěřici], která teprv se vysazovat musí. Načež se tomu hore obmezenému ten vinohrad při horenském právě za svobodný odvádí a zde připisuje. Stalo se v Kněždubě dne zvrchu psaného a roku.
Jan Staša horný
Antonín Pengert písař

[strana b]
Přípis Pavla Kompána ze Znorov

Leta Páně 1775 roku d[ne] 18.Januarii ujal Pavel Kompán jeden vinohrad v Dobrej hoře ležící, z jednej strany Jury Machánka, z druhej strany úlehla, a sice ta úlehla po Jozefovi Smaženkovi jemu právně se připisuje do knihy horenské. Jenž se stalo v Kněždubě d[ne] a roku zvrchu psaného.

Jan Staša horný

[strana a]
Leta Páně 1787 d[ne] 2.Februarii činí se tento zápis neb pamět, že jest Petr Přibyl ze Znorov kúpil od [neuvedeno] jeden vinohrad v Kuních horách po výsevkú 1 ½ m[ěřice] za summu hotových peněz 65 zlr, ležící z jednej strany vedle Pavla Macha a z druhej strany vedle Mart[ina] Cibulky z Lideřovitz. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčnost. Jenž se stalo v Kněž[dubě] ut supra.

Jan Miroš horný
Jozef Lichtneger písař

[strana b]
Leta Páně 1787 d[ne] 2.Februarii činí se tento zápis neb pamět, že jest Jozef Kočiš ze Znorov koupil od Jana Slížka z Lideřovitz 1den vinohrad v Dobrých horách za summu hotových peněz 17 zl 30 kr pod výsevkú 1 m[ěřice], ležící z jednej strany vedle Jotefa Stýskala a z druhej strany vedle Jana Vítka z Tvar[ožné] Lhoty. Pročež se jemu takový do tohoto urbáře na věčnost připisuje a odvádí. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
Jan Miroš horný
Jozef Lichtneger písař

[strana a]
Pavel Ožvoldík z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Pavel Ožvoldík z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího, kterýž od dávných let oulehlú ležal, ani památníků žádných není, kdy se dělal, platiti zaň nemá žádnému, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Rukojmě za dobré dělání a odbývání J.V.H.M. desátku a zemního Jura Slížek a Jan Ožvoldík slíbili R.S. a nerozdílnú. Odevzdán mu horným svrchu psaným.
[strana a]
Martin Čajka z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Martin Čajka z Lideřovic ujal pustého vinohradu půl achtela, kterýž od dávných let oulehlú ležal, památníků žádných není, kdy se dělal, nemá zaň platiti žádnému, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let. Rukojmě za dobré dělání a obdývání povinností J.H.M. Mikuláš Vávrových a Jana Kašpar slíbili R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest mu horným svrchu psaným

[strana a]
Mikuláš Vávrových z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Mikuláš Vávrových z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu pustého, kterýž od dávných let oulehlú ležal, památníků žádných není, kdy se dělal, a tak zaň nemá žádnému platiti, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let. Rukojmě za dobré dělání a odbývání povinnosti J.V.H.M desátku a zemního Adam Bačík a Martin Čajka z Lideřovic slíbili R.S.A nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným.

Leta Páně 1685 za horného Václava Jurkového kúpil Jan Švrček od Mikuláše Vávrových z Lideřovic čtvrt achtele vinohradu v Dobré hoře, totiž krefty, za 1 zl mo[ravský] zaplacený, z kterýchžto nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak jest odevzdán Janovi Švrčkovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo téhož vinohrada Václav Jurků a Jura Vsetínský S R S a nerozdílnú.
[strana a]
Leta Páně 1723 29.Augusti Jura Macha z Liderovic ujal sobě 2/4 achtela vinohrada na poručení milostivej vrchnosti, za horného Rolenca Kučery a vincúra Ščepána Křižana za volný a slobodný, v ničemž nezávadný a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný na časy budúcí a vječité užívat.

[strana a]
Přípis Pavla Vítka na 2 vinohrady, to jest na Veselú pod ¾ a na Vlčí pod 1 m[ěřicí], které on od Jury Laštovice odkúpil

Leta Páně 1807 dne 12.Februari činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest kúpil Pavel Vítek dva vinohrady od Jury Laštovice, totiž Veselú pod ¾ vedle Martina Chudíčka a vdovy Kučerky ležící, za který vinohrad Veselú dal jemu 54 zlr 30 kr, a pak vinohrad Vlčí pod 1 m[ěřicí] vedle Jos[efa] Píže starého a Eliáše Petruchy, sousedů dle vinohradu, za kterýžto vinohrad Vlčí dal jemu a položil též na hotově 28 zlr, spolu činí na penězích 82 zlr 30 kr. Aby ale Pavel Vítek toho bezpečnost a jistotu měl, tehdy nechal sobě u přítomnosti prodavače Jury Laštovice a nás dole podepsaných úřadů takové vinohrady do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budoucí časy, tak že Jura Laštovica nikdá více ani jeho potomci se potahovati na takové vinohrady práva míti nebudú. Jenž se stalo dne ut supra.

Jura Laštovica odprodatel Mart[in] Staša horný
Pavel Vítek kupec Mart[in] Matyáš fojt
Jura Bartošek
Tomáš Macháček
Mart[in] Chudíček
Martin Křižan
Martin Uřičář
Paul Špiruda

[strana b]
Vaněk Bánovský [škrtnuto]

Přípis Martina Grossmana na jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách

Leta Páně [1]807 dne 1.Novemb[ris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Martin Grossman zdědil ze ženú vinohrad od otca Jakuba Šošoly, z jednej strany Jos[efa] Studénky a Jury Malařa ležící. Pročeš se jemu Martinovi Grossmanovi na věčné a budúcí časy připisuje a odvádí, tak že on s ním na věčné a budúcí časy vládnúti může a nebude se mu naň žádný více dotazovat. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Mart[in] Hudeček horný
Mart[in] Matyáš fojt

[strana a]
Přípis Pavla Vítka a Martina Kučery na zhandlované vinohrady

Leta Páně 1807 dne 12.Februari činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že sou zhandlovali vinohrady Pavel Vítek a Martin Kučera tímto spůsobem: dal Pavel Vítek Dobrú horu vinohrad pod 1 m[ěřicí] jemu Martinovi Kučerovi za jeho vinohrad Vlčí pod ½ m[ěřice] vedle Martina Sajana a Jana Kučery ležící a k tomu vinohradu Vlčí přidal Martin Kučera jemu Vítkovi 30 zlr a tak jeden i druhý s takovým handlem spokojeni sou. Aby ale jeden i druhý lepší bezpečnost toho měl, tedy nechali sobě takové vinohrady oba do tohoto urbáře připsat a odevzdat, tak aby jeden i druhý ze svým vyhandlovaným vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti a kšaftovati mohl a nesmí se jeden druhému nikdá na jeho vinohrad potahovati, leč by zasej mezi nimi jinší domluva a pořádek dokonalý se stal. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Pavel Vítek handléři Martina Staša horný
+ Martin Kučera Martin Matyáš fojt
Mart[in] Křižan
Mart[in] Chudíček
Mart[in] Užičář ouřadé
Tomáš Macháček
Jura Bartošek
Paul Špiruda

[strana a]
Přípis Šebesty Motyčky ze Znorov na jeden vinohrad pod ¾ v Kuní[ch] horách

Leta Páně 1808 dne 20.Septem[bris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest zdědil Šebesta Motyčka jeden vinohrad pod ¾ v Kuní[ch] horách z manželkou svou Annou, kterážto po otci svém Mikulovi Blákorovi v dětinském podílu zerbovala. Aby ale on Šebesta Motyčka tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, tak že se mu nesmí žáden na takový nikdá potahovat, nýbrž on jako ze svým vlastním na věčné a budúcí časy vládnúti a s ním porúčeti može. Sig[num] v Kněždubě ut supra.

Martin Hudeček horný
Tomáš Nej[e]dlík fojt

[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Přípis Martina Běhoníka na 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] v hoře Vlčí od Martina Čambale

Leta Páně 1809 dne 23.Julii činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Martin Běhoník od Mart[ina] Čambale 1 vinohrad v hoře Vlčí pod 1 m[ěřicí] za summu hotových peněz devadesáte rýnských, id est 90 zlr, vedle Matúša Zemčíka a Jozefa Durny ležící. Aby ale kupec Martin Běhoník tím bezpečnější byl, tedy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se Martin Čambala nikdá více ani z jeho rodu a potomků žáden na takový vinohrad potahovati práva nemá a míti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

+ Martin Čambala odprodatel Mart[in] Matyáš horný
Jura Bartošek fojt
Mart[in] Hudeček
Mart[in] Užičář
Jura Zajíček úrad
Mart[in] Staša
Mart[in] Sandaný
Anton Staša

[strana a]
Přípis Franza Zdražila na 1 vinohrad pod ½ m[ěřice] v Dobrých horách

Leta Páně [1]809 dne 10.Novemb[ris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Franz Zdražil zdědil z manželkú Kristinú
1 vinohrad pod ½ m[ěřice] v Dobrých horách, z jednej strany Jana Smaženky a z druhej pak strany Jana Heska ležící. Pročeš se jemu Franzovi Zdražilovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy a nemá se jemu žáden z rodu Smaženkového na takový potahovati, nýbrž on jako ze svým kšaftovati [má] a míti bude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Matyáš horný
Jura Bartošek fojt
Martin Hudeček
Martin Sandaný
Mart[in] Staša úřadé
Ant[on] Staša
Tom[áš Macháček

[strana b]
Martin Holého [škrtnuto]

Přípis Jos[efa] Pavlíka na 1 vinohrad v Leskovkách pod ¾ od Antoša Ivana

Leta Páně 1809 dne 12.Decem[bris] činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Jos[ef] Pavlík 1 vinohrad pod ¾ v Leskovkcách od Antoša Ivana za sumu hotových peněz 54 zlr, z jednej strany Tom[áš] Macháček a z druhej vedle kupca Jos[efa] Pavlíka ležící. Pročeš tehdy se takový vinohrad Jozefovi Pavlíkovi do tohoto urbářa připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, a sice tak, že Anton Ivan nikdá více ani jeho děti a potomci na takový vinohrad žádného práva se potahovati nemají a míti nebudú.

Mart[in] Matyáš horný
Jura Bartošek fojt
Mart[in] Hudeček
Anton Staša
Tomáš Macháček úřadé
Mart[in] Užičář
Martin Staša
Mart[in] Sandaný

[strana a]
Přípis Tomáša Zemčíka na 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] v hoře Veselej od Běty Stašovej

Leta Páně 1810 dne 18.Marza činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Tomáš Zemčík jeden vinohrad v hoře Veselá pod 1 ½ m[ěřice] od Běty Stašovej za sumu hotových peněz jedno sto a dvacet, id est 120 zlr, kterýžto vinohrad leží [vedle] Martina Durny a Matúša Zajíčka ze Žeravin. Aby ale kupec Tomáš Zemčík tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě u přítomnosti nás níže psaných a u přítomnosti prodavačky takový vinohrad do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se jemu z rodu a potomků Běty Stašovej nikdá více žáden potahovati nemá, nýbrž on jak[o]žto ze svým vlastním kúpeným vinohradem právo vládnúti míti bude. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.

+ Běta Stašova odprodate[l]kyň Martin Užičár purmistr
Jura Bartošek fojt
Martin Hudeček
Martin Staša
Jura Petrucha úřadé
Anton Staša
Martin Čambala
Mart[in] Matyáš

[strana b]
Přípis Aloisa Zrúnek na 1 vinohrad pod 5/8 [achtele] v hoře Fryzákoch od Libora Fiale

Leta Páně 1810 dne 18.Marza činí se tento zápis anebo pamět se uvádí, že Alois Zrúnek kúpil jeden vinohrad pod 5/8 [achtele] v hoře Fryzákoch od Libora Fialy za sumu hotových peněz 30 zlr, z aldamášem ale učiní 33 zlr, kterýžto vinohrad leží vedle Tomáša Beně a Jana Užičářa. Aby ale kupec tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad připsat a odevzdat na věčné a budoucí časy, tak jak tento urbář a všechny přípise obsahují, že jak ze svým kúpeným vinohradem na věčné časy vládnúti právo má a nemá se žáden nikdá více z rodu Fialového na takový vinohrad potahovati. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.
Martin Užičář horný
Jura Bartošek fojt
Ant[on] Staša úřadé
Jura Petrucha
Hájek písař obecní

[strana b]
Přípis Pavla Holubíka na 1 vinohrad pod 1 4/8 m[ěřice] v Kuní[ch] horách od Jozefa Holubíka

Leta Páně 1810 dne 9.Septem[bris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest kúpil Paul Holubík od svého otce Jozefa Holubíka jeden vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] v Kuní[ch] horách za sumu hotových peněz 110 zlr, vedle Martina Hurbančíka a Jana Kuryviala ležící. Aby ale kupec Paul Holubík tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že [se] jemu nikdá víc žáden na takový vinohrad žádného práva potahovati nemá a míti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

+ Jos[ef] Holubík odprodatel Martin Užičár horný
Jura Bartošek fojt
Mart[in] Hudeček úřadní

[strana a]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Ondra Florián z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu v Dobré hoře ležícího, kterýž od dávných let oulehlů ležal, desátku ani zemního dávati nemá až po vyjití pěti let. Rukojmě za dělání Ondráš Urbančík a Michal Klicikar slíbili R.S. a nerozdílnú.
Leta Páně 1684 za horného Václava Jurkového kúpil Václav Janků od Ondry Froliána čtvrt achtele vinohradu, totiž krefty, za sumu dva zlm za zaplacený, a tak nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. Tak jest odevzdán Václavovi Jankovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Mikuláš Švrček a Martin Holubík S R S a nerozdílnú.

[strana b]
Vavřín Drbula z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového ujal Vavřín Drbula z Lideřovic jednu čtvrt achtela vinohradu pustého, kterýž nebyl dělaný od dávných let, ani žádných památníků není, kdy se dělal, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Odevzdán jest jemu horným zvrchu psaným. Rukojmě za dobré dělání Pavel Smaženka a Mikuláš Roháček slíbili R.S.N. Platiti zaň nemá žádnému, protože z kruntu vysazoval.

Jan Švrček

Leta Páně 1687 za horenství Jury Chudíka ujal sobě Jan Švrček z Liderovic čtvrt achtele vinohradu pustého, kterýž nebyl dělaný od mnohých let, a tak se nemá dáti desátku ani zemního do vyjití šesti let, poněvač byla úlehla. A tak se odevzdává Janovi Švrčkovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Komoň a Jura Šmach S R S a nerozdílnú.

[strana a]
Leta Páně 1682 za horného Václava Jurky Jura starý Čambala ujal jest půl achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího, kterýž nebyl kopaný víc nežli od 60 let, ani jednoho v něm pra[?] nebylo a jest na kraji, on začátek v tej hoře učinil, jest od hor krajina. A tak nemá zaň žádnému nic platit, protože on začátek v tej hoře učinil. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dělání a odbývání desátku a zemního Martin Smolař a Štěpán Halašík S.R.S.N.
Leta Páně 1684 za horného Václava Jurkového dne 7.Januari Jan, syn neboštíka Jury Čambale, odvedl 2 zl za vinohradu půl achtele sestře svej Kateřině v Dobrej hoře ležící, a ješče bude jí zůstávat 1 zlatý moravský.

[strana a]
Přípis Petra Tarkoša ze Znorov

Leta Páně 1758 dne 12.Juni připisuje sa jemu jeden 1/8 díl achtela vinohrada v hoře Krátkých stranách Dobrohorských, ležící z horní strany Martina Jozefjáka, z dolní strany Francka Vávry, který jest kúpil od Pavla Cívky z Kněžduba za
4 zl. Tak sa jemu odevzdává i jeho potomkom, kontribuci povinen bude platiti i desátek panský, za horného Martina Miroša.
[strana b]
Slezák [škrtnuto]

Přípis Petra Tarkoša ze Znorov

Leta Páně 1758 dne 23.Juli za horného Martina Miroša kúpil najmenovaný Petr Tarkoš jeden ¼ achtela vinohrada ležící v Zadní hoře od Ščepána Mičařa za sumu 1 zl 30 kr, z dolní strany Martina Sota, z horní strany Barbory po Lukášovi. Tak sa jemu odezdává za volný a svobodný k užívání. Jenž se stalo v domě horenském.

Prípis Petra Targoša ze Znorov

Leta Páně 1759 d[ne] 21.Octobris stala se dobrovolní domluva mezi temato osobami, že Petr Tarkoš dal jest svůj vinohrad, který on měl v Zadních horách, Martinovi Jozefjákovi, on ale Martin Jozefják zase jemu dal [vinohrad] v Krátkých stranách, ležící dle Pavla Kazárka a z druhé strany Franca Vávra, tak Petr Targoš bude míti půl čtvrtca. Pročež tento zápis činí se, že on zvrchu psaný Petr Targoš bude povinen patřící královské jakékoliv povinnosti z toho platit, dokavadž takový vinohrad bude užívati, a také může s ním činiti jak ze svým vlastním, buďto darovati neb odprodati, v tom má vůlu a bude míti. Dáno dne ut supra.

Martin Miroš horný
Pavel Raška písar

[strana b]
Kroček [škrtnuto]

Hora Krátká strana konča Dobrých nových hor ležící

Leta Páně 1757 dne 24ho Junii stal se náležitý koup mezi osobami těmito, to[ti]žto koupil Martin Bártek ze Znorov od Jury Mičařa z dědiny Kněždub ¼ čtvrtca za summu 4 zl 30 kr za zaplacený, ležící z jednej strany dolní Martina Chudíka starého, z druhej strany horn Jury Chudíka. Kterýžto náležitý kup se stal na časy budúcí, aby žádný s potomků a erbovníků tohož jmenovaného Jury Mičařa se nenatahoval. Jenž se stalo v Kněždubě roku zvrchu psaného, za horného toho času Martina Miroša
a purgmistra Jana Třísky
a fojta Martina Miroša
a fojtíka Jana Dvorského
a písaře Filipa Jakuba Radošovského
všeci z dědiny Kněžduba

[strana b]
Pusté [škrtnuto]

Přípis Jana Studničky ze Zararzic

Leta Páně 1758 dne 15.Decembris za horného Martina Miroša stal se dobrovolný kup, že jest kúpil Jan Studnička jeden ¼ achtela vinohrada v hoře Dobrej od Martina Kozumplíka za sumu 2 zl. Kterýžto se jemu při úřadě horenském odevzdává na časy [budoucí] k užívání i jeho potomkom, kterýžto z horního kraju zbytku leží, z dolního Vavřína Rozmyslíka. Jenž se stalo v domě horenském zvrchu ut supra.

[strana b]
Jura Černých [škrtnuto]

Přípis Pavla Heska ze Znorov na ¼ čtvrtec achtela vinohrada v Zadních

Leta 1762 dne 20.Aprila činí se tento zápis neb pamět tímto spůsobem, že jest Pavel Hesek ze Znorov kúpil 1 čtvrtec achtela vinohrada od Pavla Chromečka z Kněžduba v hoře řečené v Zadních konča Kuní hory za summu 8 zl, kterýžto vinohrad leží z horní strany Martina Lukšíka a z dolní strany Jana Pale. Naprotiv tomu pak ten a takový vinohrad se Pavlovi Heskovi na věčné a budúcí časy odvádí a připisuje. Jenž se stalo dne ut supra za horného Jury Jozefjáka.

Pavel Raška písař

[strana a]
Přípis Jury Grossmana na polůvku vinohrada pod ½ m[ěřice] v hoře Vlčí, kterú z manželkú Bětú zdědil

Leta Páně 1810 dne 25.Marti činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest Jura Grossman zdědil polůvku vinohrada Vlčí pod ½ m[ěřice], kterúžto polůvku manželka Běta dle testamentu od matky svej odporučenú měla.
Za druhé sestra její Anna Bursíčka podobně polůvku s toho jistého vinohrada podošla.
Za třetí domluvily se ty dvě sestry Běta Grossmanka a Anna Bursíčka takto: Poněvadž obě pod tím n[ume]rem 105 obydlení své dle testamentu spolem odporučené měly, tehdy aby jedna druhej s toho n[ume]ra vyhnula a jí za vystúpení vyplatila, uradila se jedna každá ze svým manželem, tak že Běta sestře svej Anně z toho n[ume]ra vyhnula a jí z tej chalúpky 40 zlr hotových peněz položila a tou horu jmenovanou polůvku vinohradu Vlčí v 50 zlr taky Bětě popustila.
Aby tehdy Běta anebo její manžel Jura Grossman bezpečnější byl, tehdy nechal sobě celý ten vinohrad, kterého pod
1 m[ěřicí] učiní, do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se nesmí Anna a manžel Bursík ani z potomků jejich žáden dotazovat, jedině Běta [a] její manžel Jura Grossman s takovým vinohradem vládnúti vždy právo míti budou. Stalo se dne ut supra.

++ Mikula Bursík Anna manželka Martin Užičář horný
++ Jura Grossman Běta manž[elka] Jura Bartošek fojt
Martin Hudeček
Mart[in] Matyáš [úřad]
Mart[in] Čambala

[strana a]
Přípis Marka Kohna na 1 vinohrad v hoře Vlčí pod 6/8 [achtele] od Jana Kučery

Leta Páně 1811 dne 26.Feb[ruarii] činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Marek Kohn jeden vinohrad v hoře Vlčí pod 6/8 [achtele] za sumu hotových peněz 90 zlr, z jednej strany Pavla Vítka a z druhej vedle Pavla Bártka ležící. Aby ale sobě tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbářa a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se nesmí žáden nikdá z rodu a potomků Jana Kučery na takový vinohrad potahovat, ale Marek Kohn s ním vládnúti na věčné a budúcí časy míti bude. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.

+ Jan Kučera odprodatel Martin Užičář horný
Jura Bartošek fojt
Ant[on] Staša úřadé
Mart[in] Čambala

[strana b]
Jura Bradáč Blatnický [škrtnuto]

Přípis Jana Užičářa na kúsek vinohrada v Krátkých pod ½ m[ěřice], který on z Janem Vítkem za roli Hučlák pod 5/8 [měřice] zhandloval

Leta Páně 1811 dne 26.Marza činí se tento zápis a pamět, že jest zhandloval Jan Vítek z Janem Užičářem tímto spůsobem: dal Jan Užičář Johan Vítkovi roli Hučlák pod 5/8 a zasej dal Vítek Janovi Užičářovi 90 zlr, ten vinohrad leží vedle Tomáša Čambale a Barbory Myslíčky. Aby ale takový handl tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě Jan Užičár takový vinohrad do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se nesmí žáden nikdá více z rodu a potomků Jana Vítka na takový vinohrad potahovati, nýbrž Jan Užičár jako ze svým vlastním vinohradem vládnúti může. Stalo se dne a roku ut supra.

+ Jan Vítek odprodatel Mart[in] Užičář horný
toho vinohrada Jura Bartošek fojt
Martin Staša
Mart[in] Hudeček úřadé
Jura Petrucha

[strana a]
Přípis Jozefa Suchánka na vinohrad v Leskovských ležící pod
1 ½ m[ěřice], který on od Vaška Motyčky koupil

Leta Páně 1811 dne 22ho Aprila činí se tento zápis a pamět, že jest koupil Jozef Suchánek od Václava Motyčky za jedno sto rýnských, pravím 100 zlatých, z jedné strany vedle Tomáše Chudíka, z druhé vedle Frantzka Tomečka ležící. Aby ale takový kupec bezpečnější byl, tehdy nechal sobě Jozef Suchánek do toho[to] urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se nesmí žáden nikdy více z rodu a potomků Vencla Motyčky na takový vinohrad potahovati, nýbrž Jozef Suchánek jako ze svým vlastním vinohradem vládnúti může. Stalo se dne a roku.

Vencl Motyčka odprodatel Mart[in] Užičár horný
toho vinohradu Antoš Falešník fojt
Joseph Suchánek kupec Mart[in] Hudeček úřad
je neplatný Jura Petrucha

[strana b]
Přípis Mikule Petruchy na 1 vinohrad i z boudú a ze vším, co k búdě přináleží, od Běty Konečnej

Leta Páně 1811 dne 28.Julii činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest koupil Mikula Petrucha od Běty Konečnej jeden vinohrad pod ¾ i z boudou po[d] cestú a všeckým, co k tej boudě patří a přináleží, za sumu hotových peněz 555 zlr, vedle Pavla Daňka a Pavla Chrástka ležící. Aby ale kupec Mikula Petrucha tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad u přítomnosti prodavačky Běty Konečnej a nás níže psaného úřadu do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budoucí časy, a sice tak, že Běta Konečná ani její děti a potomci nikdá více na takový vinohrad z boudou žádného práva se potahovati nemají a míti nebudou, nýbrž Mikula Petrucha jak se jemu líbit bude s takovým vinohradem právo vládnúti má a míti bude. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.

+ Běta Konečná odprodatelka Mart[in] Užičář horný
Antoš Falešník fojt
Jura Bartošek
Mart[in] Staša úřadé
Ant[on] Staša

[strana b]
Přípis Franzka Pleznera na 2 kúsky vinohrada, na každý kúsek na 6/8, ležící v Leskovkách vedle Tomáša Frolky a druhej strany Jana Macháčka

Leta Páně 1823 dne 20ho března činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že jest odkúpil Franz Plezner 1 kúsek vinohrada na 6/8 výsevku od Roziny Mlýnkové za zednanou sumu 10 zlr, pravím deset rýnských v šajnách, tím spůsobem odkúpil druhý kúsek vinohrada pod 6/8 výsevku od Martina Zemčíka za zednanou sumu 10 zlr, pravím deset rýnských v schejnoch. Pročež se jemu do tohoto urbáře připisuje a na věčné časy se odvádí. Sig[num] jenž se stalo v Kněždubě die ut supra u přítomnosti hodnověrných úřadních osob.

+ Rozina Mlýnek odstupitel Tomáš Frolka pudmistr
+ Martin Zemčík dtto Jan Bartošek fojt
Frantz Plezner nastupitel Tomáš Říha
Jura Komoň
Jan Kozák úřadé
Jozef Křižan
Jura Daněk

[strana a]
Václav Polášek z Lideřovic

Anno 1682 dne 2.Januari ujal sobě v Dobrých horách půl achtela od Jeho Milosti vrchnosti, na pět roků polhocení má a po vy[ji]tí těch let povinen bude vrchnost podle užitku pokojit. Za dobré dělání rukojemníci Pavel Smaženka, Martin Holubík.
[strana a]
Vaněk Tomanů [škrtnuto]
Jura Polášek z Lideřovic

A[nno] 1691 dne 30.Junii za horného Štěpána Halaše a Jana Šedého písaře kúpil Jura Polášek jednu čtvrt vinohradu od Jana Orla z Kněžduba za summu pět rýnských, počítaje jeden každý po šedesáti kr[ejcarech], za volný a za zaplacený, nemá se nač Jan Orel ani manželka jeho natahovat, ani dítky jeho. A tak Jura Polášek jako plnomocný hospodář téhož vinohradu v Dobré hoře bude, jako i jeho manželka a dítky. Odevzdán horným svrchu psaným. Rukojmové za dobré dílo a J.V.H.M. zemního a desátku spravování Jan Orel a Jura Tomek S.R.S.A nerozdílnú.

[strana a]
Martin Polášek z Lideřovic

Letha Páně 1691 dne 30.Junii za horného Štěpána Halaša a Jana Šedého písaře koupil Martin Polášek jeden čtvrtec achtele vinohradu v Dobré hoře od Martina Kotary z Žeravin za summu dva rýnské a třidceti kr[ejcarů], nějaká částka tohož vinohradu byla vysazená v něm a ostatní částka oulehlú. Má ju sobě Martin Polášek odevzdanou za volný a zaplacený a v ničemž nezávadný, aby byl plnomocným hospodářem Martin Polášek a manželka jeho spolu s dítkami. Odevzdán horným svrchu psaným. Rukojmové za dobré dílo a spravování J.V.H.M. zemního a desátku Jan Orel a Jura Tomek, oba z Kněžduba, slíbili R.S.A nerozdílnou.

Martin Polášek z Lideřovic učinil frejmark na vinohrady z bratrem svým Jiříkem Poláškem

A[nno] 1692 dne 4.Februarii za horenství Stěpána Halaša a písaře Jana Šedého učinil se frejmark dobrovolný, že Jiřík Polášek pobízl bratra svého staršího Martina na vinohrad v Dobré hoře, jenž byl starého sazení, že mladší bratr jeho Jiřík jemu dává starý vinohrad
[strana b]
Pavel Javornický [škrtnuto]
za nový, a tak budouc vlastní bratrové dobrovolně se smlouvili, že za starý vinohrad mladého sazení dává, a jeden i druhý hospopdářem nad svým vlastním bejti má, Martin Polášek

nad starým a Jiřík nad mladým vinohradem. Starší bratr mladšímu přidal 3 zl mor[avské] a mladší to přijal. Rukojmové za dobré dílo a zděláno tohož vinohradu Martin Holubík z Lideřovic a Jan Mocek z Kněžduba slíbili S.R.S a nerozdílnú.
NB. Jestliže by z těchto dvú bratří zpáčil se kdo v témž handlu a frejmarku dobrovolném, bude povinen jedno vědro vína na chrám Páně kněždubský dát bez všeliké výmluvy. Stalo se u přítomnosti osob Martina Holubíka a Jana Mocka a Jana Šedého, písaře kněž[dubského].
Jan Šedý, písař kněž[dubský]

[strana a]
Letha Páně 1691 dne 8.Julii koupil Jan Bednařík z dědiny Lideřovic jednoho čtvrt achtele vinohradu v Dobré hoře od Štěpána Lukšíkového za dva moravské zlaté sám sobě anebo manželce a dítkám svým nastávajícím, nebude mět Štěpán Lukšík nic na tom, ani kdo z jeho přátel. Stalo se za horného Štěpána Halaša a fojta Martina Navrátila a Václava Matúškového
z Lideřovic. Rukojemníci za dobré dílo a placení J.M.H. Tomáš Mančík a Václav Matúšek z Lideřovic S.R.S.a N.

[strana b]
Martin Žeravý [škrtnuto]

Přípis Martina Užičářa na polůvku vinohrada pod ½ m[ěřice] a pak pod 1 ½ m[ěřice] krajina úlehle v hoře Vlčí

Leta Páně 1803 dne 19.Maii činí se tento zápis aneb pamět, že jest zdědil ze ženou Bětou po Janovi Užičářovi Martin Užičář pod ½ m[ěřice] vinohrada a pak pod 1 ½ m[ěřice] krajina i z boudou v hoře Vlčí, kterážto krajina leží vedle Martina Špirudy a ten vinohrad pod ½ m[ěřice] vedle Martina Valáška. Pročeš tedy se tyto obadva kúsky zděděné Martinovi Užičářovi do tohoto urbáře na věčné a budúcí časy připisují a odvádí, tak že se jemu žáden ze ženinej stránky anebo rodu potahovati nikdy více nemá a nemůže, nýbrž on Martin Užičář [a] jeho žena Běta z takovým dědictvím buď dětem svým porúčeti nebo jinému odprodati právo mají a míti budou. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Martin Staša horný
Mart[in] Křižan
Jura Bartošek
Mart[in] Chudíček úřadé
Jura Zajíček
Tomáš Macháček
Paul Špiruda

[strana b]
Přípis Václava Motyčky na 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] v Leskovkcách od Petra Juráska

Leta Páně 1809 dne 13.Marza činí se tento zápis a pamět, že zhandloval Petr Jurásek z Václ[avem] Motyčkou na vinohrad, to jest dal Jurásek Motyčkovi Leskovku pod 1 ½ m[ěřice] a 60 zlr jemu k tej Leskovce přidal a leží ten vinohrad vedle Tomáša Chudíka a Franza Tomečka, Motyčka zasej dal vinohrad pod
1 m[ěřicí] v Kuní[ch] horách vedle Jos[efa] Štefánka a Pavla Užičářa. Aby ale Václ[av] Motyčka tím bezpečnější byl, tedy nechal sobě ten vinohrad Leskovku připsat a odevzdat do tohoto urbářa na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se nesmí žáden nikdá více z rodu a potomků Petra Juráska na takový potahovat. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

Petr Jurásek Martin Užičář horný
Václ[av] Motyčka Ant[oš] Falešník fojt
zhandlovali Mart[in] Hudeček úřadní

[strana b]
Letha Páně 1637 den památní Mláďátek za horného Martina Kulíška podle patentu daného J.H.M. prodáno jest půl achtele vinohradu pustého v Dobré hoře ležící Janovi Kycovi za summu
7 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za dělání a placení vinohradu Tomáš Charuza, Alexander Ruskovský S R S N.

[strana a]
Leta Páně 1722 dne 7.března za horného Jana Čambale a Rolenca vincúra na poručení milostivej vrchnosti ujal sobě ¼ achtela vinohrada v Dobrej hoře Martin Mančík úlehlu za volnú a slobodnú, v ničem nezávadnú. Jest mu zvrchu horným psaným odevzdán a nemá se jemu žádný nač natahovat, ale bude mocný i [se] svú manželkú na časy budúcí a vječné užívat.

[strana a]
Přípis Tomáše Palíka, souseda kněždubského, na ¼ achtele vinohrada od vdovy Kročáčky také z Kněžduba v hoře Dobrých

Letha Páně 1734 dne 17.Martii za horného Jozefa Čambale, vincúra Jana Jozefjáka, purgkmistr Ščepán Bíla, fojt Jura Pala, z ouřadu Jan Špiruda, Pavel Užičař, Martin Křižan a Jan Vaculík, poněvadž Tomáš Palík položil za ten vinohrad peněz v summě 3 zlr a Rozina Kročáčka vzala takové peníze k rutce svej a nemá se vítcej natč natahovati ani žádný z herbu toho a Tomáš Palík z manželkú i dítkami svými na časy budútcí a věčné užíval. A ten vinohrad se mezi [nedopsáno].

[strana b]
Přípis Francka Kozumplíka ze Znorov na jeden 1/4tec vinohrada
v hoře Dobrej, kterýžto kúpil od vdovy Kyselkovej podobně ze Znorov

Letha Páně 1736 dne 23.máje za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jury Chudíka že jest kúpil nadepsaný Franc Kozumplík 1/4tec vinohrada v horách Dobrých, z horní strany Jura Lacina z Lideřovitc a z dolní strany Jura Palát z Kněžduba ležítcí. I poněvadž Franc Kozumplík položil za ten vinohrad peněz 5 zlr a Anna Kyselkova jich přijala dobrovolně k rutce svej a nebude se míti natč natahovati, ani žádný z herbu toho a Franc Kozumplík z manželkú i dítkami svými na časy budúcí a věčné užívati mohl.

[strana a]
Přípis Jana Petrových na jeden půl čtvrtca vinohrada v hoře Dobrej z Tvarožnej Lhoty

Leta Páně 1741 na den s[vatéh]o Matěja za horného Jana Jozefjáka, vincúra Mikuláša Skaláka činí se tento zápis, že jest prohandloval Jan Petrův od Tomáša Palíka z Kněžduba jeden půl čtvrtca vinohrada v Dobrých horách, ze kterýž jemu dal Jan Petrových Tomášovi Palíkovi v Veselých horách nato místo, leží ten vinohrad vedle úlehly z obú stran. A tak má Jan Petrových tenž vinohrad k užívání svobodný a v ničemž nezávadný i jeho manželce, může s ním dle svej libosti činit, prodat, prohandlovat neb darovat, desátek a zemní povinen jest dávati. Za dobré dílo sousedé u obúch stran, dne a roku ut supra.

[strana a]
Mikuláš Rabáček ujal úlehlu

Leta Páně 1682 za horného Václava jrkového Mikuláš Rabáček z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležívího, kterýž od dávných let oulehlú ležal, ani žádných památníků není, kdy se dělal, nemá zaň platit žádnému nic, desátku a zemního dávati nemá až do vyjití pěti let pořad zběhlých. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaným. Rukojmě za dělání a odbývání desátku a zemního Václav Hrabal a Martin Slížek slíbili R.S.N.
[strana b]
Jura Černých [škrtnuto]

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Michal Klicikar z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého, od dávných let ležícího, v Dobré hoře, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Rukojmě za dělání Jura Švehla a Ondráš Urbančík R.S. a nerozdílnú. Odevzdán jest jemu horným svrchu psaný[m].
[strana a]
Pan Adam z Šamberka [škrtnuto]
Jura Bradáč [škrtnuto]

Václav Hrabal z Lideřovic

Leta Páně 1682 za horného Václava Jurkového Václav Hrabal z Lideřovic ujal jednu čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího, kterýž nebyl dělaný od dávných let, ani žádných památníků není, kdy se dělal, nemá zaň platit žádnému, desátku a zemního dávati nemá až po vyjití pěti let pořad zběhlých. Odevzdán jest jemu svrchu psaným horným. Rukojmě za dělání toho vinohradu Ondráš Urbančík a Mikuláš Rabáček slíbili R.S.A nerozdílnú.
Leta Páně 1682 za horenství Václava Jurkového ujal Václav Hrabal synu svému a jemu ho zadává jakožto svému synovi Janovi v Dobré hoře čtvrt achtele vinohradu, totiž úlehlu na kreftování, s keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak se odevzdává výš psaným horným Janovi Hrabalovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný.

[strana b]
Přípis Martina Zahradníka ze Žeravin na čtvrtý díl vinohra[da] pod 6/8 [achtele] od Jana Zahradníka z Lideřovitz v Dobrých horách

Leta Páně [1]804 dne 22.Aprila činí se tento zápis aneb pamět že jest kúpil Martin Zahradník ze Žeravin od Jana Zahradníka z Lideřovitz jeden vinohrad pod 6/8 [achtele], kterýžto na 4 díly rozdělen byl a každý díl pod 6/8 [achtele] vypadá, za sumu hotových peněz 37 zlr, z jednej strany Jana Smaženky a z druhej strany Václava Smaženky ležící. Pročeš tedy se takový vinohrad Mart[inovi] Zahradníkovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, tak že nikdá Jan Zahradník ani jeho erbové na takový vinohrad práva se hlásiti a potahovati moci nemají a míti nebudou, nýbrž on kupec Martin Zahradník z takovým vinohradem podlé své vůle vládnúti moc a právo má. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.

+ Jan Zahradník odprodatel Martin Staša horný
Martin Matyáš fojt
Mart[in] Chudíček
Tomáš Macháček
Jura Bartošek úřad
Paul Špiruda
Mart[in] Křižan
Jura Zajíček
Jos[ef] Hájek k podpisu
dožádaný

[strana b]
Přípis Jana Motyčky z Lideřovitz na 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách

Leta Páně 1804 dne 11.Decemb[ris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Jan Motyčka z Lideřovitz jeden vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách od Pavla Bíle za sumu hotových peněz 90 zlr, pravím devadesát rýnských, z jednej strany Jana Valenty a z druhé strany Pavla Vítka ležící. Pročeš tehdy se tomu Janovi Motyčkovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on jako ze svým vlastním na věčné a budoucí časy vládnúti a kšaftovati moc a právo má a míti bude. Jenž se stalo dne ut supra.

+ Pavel Bíla odprodatel Martin Staša horný
Mart[in] Matyáš fojt
Mart[in] Křižan
Jura Bartošek
Tomáš Macháček úřadé
Jura Zajíček
Paul Špiruda
Mart[in] Chudíček

[strana a]
Revers namísto přípisu Jakuba Löv, Židáka strážnického, od Jury Čambale vachrového

Dole podepsaný vyznávám tímto písmem, obzvláštně kde by toho zapotřebí bylo, že sem k svej důležitej potřebě z vědomostí mej manželky Anny od Jakuba Löv, Židáka strážnického, naprotiv a 5 pro cento hotových peněz 80 zlr, id est osmdesát rýnských, vypučil a takové dobře odpočítané k mojim rukám přijal. Aby ale věřitel můj Jakob Löv takového capitálu lepší jistotu a bezpečnost měl, tehdy jemu do speciální hypotheky zapisuji a zadávám mojej polovic chalúpky a vinohrad ve Fryzákoch vedle vdovy Sandanej a vdovy Stradějský ležící s tím úplným právem a mocí, kdybych já jak se zde, tak v jeho rukách majícícho reversu, so svatého Václava roku [1]806 takový capitál a i interes jemu neoplatil, tak on právo má sobě ten fant anebo hypotheku odprodati a sebe docela vyplatiti může.
Že tomu a nejináče jest to, sám já neumějíc psáti, křížkem poznamenal a dole podepsané světky, však jim beze škody, schválně sem dožádal. Jenž se stalo v Kněždubě dne 27.Septem[bris] [1]805. Jura Čambala dlužník
Anna manželka
Martin Staša pudmistr svědek + Martin Běhoník dožádaný svědek
Paul Špiruda svědek
Jos[ef] Hájek podpisovatel
[strana b]
Pavel Vřava [škrtnuto Jan Kazinota [škrtnuto]

Přípis Jakuba Löv, Židáka strážnického, na 1 vinohrad pod ¾ ve Fryzákoch od Jury Čambale vachrového

Leta Páně 1805 dne 20.Novembra činí se tento zápis, že jest kúpil Jakub Löv jeden vinohrad pod ¾ ve Fryzákoch od Jury Čambale za sumu hotových peněz 60 zlr, id est šedesát rýnských, vedle vdovy Sandanej a vdovy Stradějky ležící. Pročeš tehdy se takový vinohrad tomuž Jakubovi Löv do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že on jako ze svým vlastním vinohradem na věčné a budoucí časy vládnúti a druhému odprodati mohl, s touto ale vejminkú, kdyby P[án] Bůh Juru Čambalu do vinobraní z penězi obmyslel, tak ale že by jeho peníze byly, tak já jemu zasej naspátek ten vinohrad v těch 60 zl rýnských popustím bez všelijakého vejdělku a polovic užitku já a polovic on bráti budeme. Jenž se stalo v Kněždubě ut supra.
+ Jura Čambala odprodatel Martin Staša pudmistr
+ Tom[áš] Macháček
+ Paul Špiruda
+ Martin Chudíček
Jos[ef] Hájek podpisovatel

[strana a]
Přípis Martina Špirudy mladého na 1den kúsek vinohrada v hoře Vlčí pod 1 ½ m[ěřice] výsevku

Leta Páně 1787 d[ne] 28.Januarii činí se tento zápis neb pamět, že sobě Mart[in] Špiruda mladý koupil od Pavla Straděje, hofera kněždubského, 1den kúsek vinohrada, a sice
3 polůvky v hoře Vlčí pod výsevkú 1 ½ m[ěřice] za sumu hotových peněz 12 zlr, ležící z jednej strany vedle Mart[ina] Valáška i taky z druhej strany. Pročež se jemu takový za vlastní a v ničem nezávadný na věčné a budoucí časy připisuje a odvádí. Jenž se stalo dne a roku ut supra.

Jan Miroš horný
Jan Daněk ouřadní
Joseph Lichtneger písař

[strana b]
Martin Plachý [škrtnuto]
Jan Kapúnek [škrtnuto]

Přípis Martina Přibyla ze Znorov na 1 vinohrad pod 1 4/8
m[ěřice] od Jana Bartoška z Lideřovitz

Leta Páně 1795 dne 16.Januari činí se tento zápis anebo pamět, že jest kúpil jeden vinohrad pod 1 4/8 m[ěřice] Mart[in] Přibyla od Jana Bartoška z Lideřovitz za sumu hotových peněz 70 zlr, z jednej strany vedle Jozefa Holubíka a z druhej strany Jury Tomka na věčné a budúcí časy, tak že on jako ze svým vlastním vládnúti može. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.
Jan Píža horný
Tomáš Myslík úřad
Jura Šantavý
Jura Užičář sáčí
Mart[in] Křižan fojt

[strana a]
Přípis Kateřině Ondrušky na jeden kúsek vinohrada v Dobrých horách pod 7/8 [ach]tele výsevky

Leta Páně 1823 dne 24ten ledna činí se tento zápis neb pamět, že sobě Kateřina Ondruška koupila od Martina Pavky ze Znorov jeden kúsek vinohrada jménem Dobrá hora po 7/8 [ach]tele za sumu hotových peněz 11 zl 45 kr, pravím jedenáct rýnských a 45 kr, ležící z jednej strany podle Jana Pekárka a z druhé strany podle Jana Macka. Pročež se jí takový za vlastní na věčné a budoucí časy připisuje a oddává.

+++ Martin Pavka odstupitel Mikoláš Petrucha pudmistr
Johan Bartošek fojt
Martin Janík ouřadní
Jura Konečný

[strana a]
Přípis Martina Škamelky na jeden vinohrad jménem Kuní hora pod
1 m[ěřice] od Franze Zdražila

leta Páně [1]823 dne 31ten března činí se tento zápis aneb se v pamět uvádí, že jest koupil Martin Škamelka od Franze Zdražila jeden vinohrad po 1 m[ěřicí] jménem Kuní hora za zjednanou a domluvenou sumu za 7 zl v.v., pravím sedum rýnských v šajnoch, z jednej strany podle Jana Horáka, z druhé strany vedle Hrdlíka z Lideřovitz. Pročež tedy se takový vinohrad Martinovi Škamelkovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, tak že nikdá Franz Zdražil ani jeho erbové na takový vinohrad práva se hlásiti a potahovati moci nemají a míti nebudou, nýbrž on kupec Martin Škamelka z takovým vinohradem podle své vůle vládnúti moc i právo má. Jenž se stalo ut supra.

+++ Franz Zdražil odstupitel Tomáš Frolka horný
+++ Martin Škamelka kupec Jan Bartošek fojt
Jozef Křižan
Jura Komoň
Jan Kozák úřadé
Thomáš Říha
Jura Bartošek
Jura Daněk

[strana a]
Přípis Kače Duchalíčky na 1 polovitz vinohrada v hoře Veselá a druhú polovitz toho vinohrada její manžel Jan Duchalík veleb[nému] pánovi Františkovi Timel na mše svaté poručil

Leta Páně 1806 dne 25.Marti činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Kača Duchalíčka zdědila po svém nebošt[íku] manželovi janovi Duchalíkovi jednu polovic vinohrada pod ¾ v hoře Veselá, z jednej strany vedle frýdu a z druhej vedle pana kaplana Františka Timel ležící. Aby ale žáden na takový jí odporučený vinohrad žádného práva se potahovati neměl a nesměl, tehdy se jí do toho[to] urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, tak že se jí žáden nikdá na takový potahovati nesmí a nemůže. Sig[num] v Kněždubě ut supra.

Mart[in] Staša horný
Mart[in] Matyáš fojt
Jura Bartošek
Martin Chudíček úřadé
Martin Užičář
Jan Liška sáčí
Mart[in] Janík

[strana b]
Přípis Martina Hlahůlky od Martina Fery na 1 vinohrad pod
l m[ěřicí] 1/8 [ach]tele v hoře Vlčí

Leta Páně [1]807 dne 30.Marti činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Martin Hlahůlka 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] 1/8 [achtele] v hoře Vlčí od Martina Fery za sumu hotových peněz šest a třicet rýnských, id est 36 zlr, vedle Jos[efa] Butory a Jana Tulikáša ležící. Pročeš se jemu Martinovi Hlahůlkovi takový vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že nikdá Martin Fera ani jeho erbové na takový vinohrad právo hlásiti se nemá a míti nebude. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

+ Martin Fera odprodat[el] Martin Hudeček horný
+ Mart[in] Hlahůlka kupec Martin Matyáš fojt
Martin Užičář
Tom[áš] Čambala úřadé
Paul Špiruda
Jura Bartošek

[strana a]
Přípis Jozefa Durny na jeden vinohrad v hoře Leskovkách pod 4/8 [ach]tele od Martina Helíska z Radějova, kterýž on po ženě zdědil

Leta Páně 1807 dne 4.Januari činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Jos[ef] Durna vinohrad od Martina Helíska, který on ze ženú zdědil, v hoře Leskovkách pod 4/8 [ach]tele za sumu hotových peněz sedmdesát rýnských, vedle Jury Myslíka a Jury Hudečka ležící. Pročeš tehdy se takový vinohrad jemu Jos[efovi] Durnovi do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, tak že s ním jakožto ze svým vlastním vinohradem na věčné a budúcí časy vládnúti a odprodati může a Martin Helísek ani potomci nikdá více práva se potahovati nemají a míti nebudú.
Mart[in] Staša horný
Martin Matyáš fojt
Mart[in] Křižan
Tom[áš] Macháček
Mart[in] Chudíček úřadé
Jura Bartošek
Mart[in] Užičář
Paul Špiruda

[strana b]
Jan Hrubý [škrtnuto]

Přípis Petra Juráska a Mikule Motyčky na zhandlované vinohrady

Leta Páně 1807 dne 11.Januari činí se tento zápis a pamět, že zhandloval Petr Jurásek z Mikulú Motyčkú na vinohrady tímto spůsobem: dal Petr Jurásek Motyčkovi vinohrad v Dobrých horách pod 1 m[ěřicí] a zasej Mikula Motyčka Juráskovi vinohrad pod
1 4/8 v Leskovkách. Pročeš tehdy se jednomu jak druhému jeho zhandlovaný vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí, tak že každý ze svým vyhandlovaným vinohradem na věčné a budúcí časy svobodně vládnúti a kšaftovati moc a právo má a míti [bude] a nesmí se nikdá víc na jeho vinohrad, na který zhandloval, hlásiti a dotazovati. Jenž se stalo v Kněždubě dne ut supra.

+ Petr Jurásek handléři Mart[in] Staša horný
+ Mikula Motyčka Mart[in] Matyáš fojt
Paul Špiruda úřadé
Jura Bartošek

[strana a]
Přípis Jozefa Tábory na 1 vinohrad pod ¾ v Leskovkách od Antoša Blákory

Leta Páně 1811 dne 16.Septemb[ris] činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Jos[ef] Tábora vinohrad v Leskovkách
pod ¾ od Antoša Blákory za sumu hotových peněz 45 zlr, vedle Pavla Řeháka a vdovy Stokingrovej ležící. Aby ale Jos[ef] Tábora tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že žáden nikdá více z rodu a potomků Antoša Blákory se na takový vinohrad hlásit a potahovat žádného práva míti nebude. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.

Anton Blákora odprodatel Mart[in] Užičář horný
Mart[in] Hudeček
Jura Bartošek
Mart[in] Matyáš úřadé
Anton Staša
Jura Petrucha

[strana b]
Přípis Martina Tomečka ze Znorov na vinohrad Leskovku, kterú on po Antošovi Hadašovi z cerú zdědil

Leta Páně 1811 dne 29.Septemb[ris] činí se tento zápis a pamět, že Martin Tomeček zdědil vinohrad Leskovku pod 1 ½ m[ěřice] z cerú Babušú po Antošovi Hadašovi naprotiv 60 zlr, kteréž on na siroty druhé po témž Hadašovi na veselském kanceláři zložil a z toho kanceláře psané sobě donesl, aby se jemu aneb na něho přípis vyhotovil. Pro jeho tehdy bezpečnost se tento vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se jemu žáden více na takový vinohrad žádného práva potahovati nemá a mět nebude. Tento vinohrad leží [vedle] Martina Peluchy a Tomáše Vašíčka. Stalo se v Kněždubě ut supra.
Martin Užičář horný
Anton Falešník fojt

[strana a]
Přípis cery Běty po Pavlovi Konečný z Kněžduba na vinohrad Veselou na[d] cestou, který ona koupila po své mateře

Leta Páně 1811 dne 24ho Octobra činí se tento zápis a pamět, že cera Běta koupila od své matky vinohrad ve Veselské[!] hoře na[d] cestou pod ¾ m[ěřice] za summu 85 zlr, které ty peníze sama matka Běta Konečná přijala. Pro její tehdy bezpečnost se tento vinohrad do tohoto urbáře připisuje a odvádí na věčné a budoucí časy, a sice tak, že se jí žádný více na takový vinohrad žádného práva potahovati nemá a mět nebude. Tento vinohrad leží z jedné strany vedle Pavla Janka a z druhé strany vedle Pavla Chrástka. Stalo se v Kněždubě dne 24ho Octobra [1]811.

Běta matka Konečná Martin Užičář horný
odprodatelkyně Anton Falešník fojt
Běta cera kupitelkyně Martin Hudeček ouřadé
Jura Bartošek

[strana b]
Přípis Anny Eliášky na 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] v Kuní[ch] horách, který ona od Pavla Holubíka kúpila

Leta Páně 1811 dne 28.Novem[bris] činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Anna Eliáška kúpila 1 vinohrad pod 1 ½ m[ěřice] v Kuní[ch] horách od Pavla Holubíka ze Strážnice za sumu hotových peněz za jedno sto a padesáte rýnských, vedle Jury Malařa a Martina Hurbančíka ležící. Aby ale ona Anna Eliáška tím bezpečnější byla, tehdy nechala sobě takový vinohrad připsat a odevzdat na věčné a budoucí časy, a sice tak, že se jí žáden nikdá více nesmí z rodu a potomků Pavla Holubíka na takový vinohrad spravedlivě odevzdaný hlásit a natahovat. Sig[num] v Kněždubě dne ut supra.

Paul Holubík odprodatel Martin Užičář horný
Anton Falešník fojt
Martin Hudeček úřadní
Jura Bartošek

[strana a]
Přípis Jana Sedlářa na 1 vinohrad pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách od Anny Eliášky

Leta Páně 1811 dne 28.Novem[bris] činí se tento zápis a pamět, že jest kúpil Jan Sedlář od Anny Eliášky vinohrad v Dobrých horách pod 1 m[ěřicí] za sumu hotových peněz za jedno sto deset rýnsk[ých], který vinohrad leží vedle Matúša Janíka a Paul Kúkala. Aby ale kupec Jan Sedlář tímto ubezpečen býti mohl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se jemu nesmí a nemůže žáden nikdá více z rodu a potomků Anny Eliášky potahovat, nýbrž on jako ze svým spravedlivě odevzdaným vinohradem vždycky právo vládnúti má a míti bude. Sig[num] v Kněždubě dne ut supra.
+ Anna Eliáška odprodatelkyň Martin Užičář horný
Anton Falešník fojt
Mart[in] Hudeček úřadé
Jura Bartošek

[strana b]
Pavel Javornický [škrtnuto]
Pusté [škrtnuto]

Přípis Mariny Kučerky na kúsek vinohrada Leskovky pod 3/8 [ach]tele, který ona od Martina Konečného odkúpila

Leta Páně 1812 dne 25.ledna činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Marina, manželka Jana Kučery, kúpila 1 kúsek vinohrada pod 3/8 [ach]tele v hoře Leskovka od Martina Konečného za sumu toho času jdoucích peněz čtyricet, id est
40 zlr, vedle krajiny a Matúša Šantavého ležící. Aby ale ona Marina Kučerka tím bezpečnější byla, tehdy nechala sobě takový vinohrad do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se jí nesmí a nemože žáden nikdá více z rodu buď Konečného anebo Kučerovského na takový potahovat. Sig[num] v Kněždubě dne ut supra.

Mart[in] Konečný odprodatel Mart[in] Užičář horný
Mart[in] Staša úřadé
Ant[on] Staša

[strana a]
Přípis Běty Konečnej na 1 vinohrad, který spůsobem a z dorozumění obúch stran připsán jest

Leta Páně 1812 dne 31.März stalo se, že Mikula [Petrucha] ten vinohrad naspátek zasej popúšťá Bětě Konečnej, poněvadž Mikula Petrucha grund od Konečnej kúpil a tak v těch penězích vedle domluvy jí Konečnej takový vinohrad popúšťá, okrom boudy a okrom sadu pod cestú, ale rozumějíce od cesty k boudě sad Mikulů[v] bude. Stalo se v Kněždubě ut supra.

+ Běta Konečná popustelkyně gruntu Jura Hudeček purmistr
Mikula Petrucha popustitel Jan Liška
Jura Konečný
Paul Daněk
Jura Zajíček
Tom[áš] Čambala
Martin Durna

[strana b]
Přípis Martina Křižana kadlca na vyžádaný platz od obce při Dubníku krajina pod 3/8 [ach]tele m[ěřice]

Leta Páně 1812 dne 16.Maii činí se tento zápis a pamět, že Martin Křižan vyžádal sobě od obce jeden platz pod 3/8 [ach]tele m[ěřice], z kterého platzu sobě vinohrádek vydělal a zvelebil. Aby ale on tím bezpečnější byl a s tím vinohrádkem vládnúti mohl, tehdy vyžádal sobě od nás níže psaného úradu, aby jemu takový do tohoto urbáře za vlastní a svobodný na věčné a budúcí časy připsaný a odevzdaný byl, tedy se jemu připisuje a odvádí, tak že on jako ze svým vlastním vládnúti a odporúčeti právo má a míti bude. Stalo se v Kněždubě dne ut supra.
Jura Hudeček hontý
Ant[oš] Falešník fojt
Jan Liška
Tom[áš] Čambala
Jura Konečný úřadé
Paul Daněk
Mart[in] Durna

[strana a]
Přípis Andres Dočkalíka, ten čas švejčara kněždubského, na
1 vinohrad pod ¾ v hoře Leskovkách od Jana Kučery

Leta Páně 1813 dne 5.Martza činí se tento zápis a v pamět se uvádí, že Andres Dočkalík kúpil jeden vinohrad pod ¾ v hoře Leskovkách od Jana Kučery za sumu hotových peněz šestnást rýnských, id est 16 zlr v[ídeňská] valuta, z jednej strany Kača Šantavá a z druhej vedle Jana Kučery prodavače ležící. Aby ale kupec Andres Dočkalík tím bezpečnější byl, tehdy nechal sobě takový vinohrad do tohoto urbáře připsat a odevzdat na věčné a budoucí časy, a sice tak, že se žáden z rodu a potomků Jana Kučery na takový vinohrad potahovat nemá, nýbrž kupec jako ze svým vlastním a svobodným vinohradem právo vládnúti a odporúčeti může a právo má. Sig[num] v Kněždubě ut supra.

+ Jan Kučera odprodatel Jura Hudeček horný
+ Marina manželka Ant[oš] Falešník fojt

[strana b]
Přípis Jana Miroša na 1 vinohrad pod 1 4/8, který on ze svú sestrú Kačú po svém otci pod ¾ a Kača pod ¾ toho vinohrada zdědili v hoře Veselej

Leta Páně 1813 dne 21.Aprila činí se tento zápis aneb pamět, že sou zdědili po svém otcovi Jan Miroš a Kača sestra
1 vinohrad pod 1 4/8 m[ěřice] v hoře Veselej, z kterýho vinohrada každému pod ¾ patřilo. A poněvadž Kača sestra z její důležitej příčiny přinucena byla svoju částku odprodati, tedy bratr Jan Miroš tou částku pod ¾ od ní odkúpil, za kterú jí
84 zlr dobrých peněz položil. Aby ale tím bezpečnější byl, tehdy nechal i svoju a Kačinu částku, kterého pod 1 4/8 m[ěřice] učiní, do tohoto urbářa připsat a odevzdat na věčné a budúcí časy, a sice tak, že se jiš Kača ani její děti a potomci nikdá na Kačinu částku potahovati smět nebudú, nýbrž Jan Miroš vždy a budoucně zúplně tím vinohtradem pod 1 4/8 m[ěřice] právo vládnúti má a mět bude. Stalo se v Kněždubě d[ne] ut supra.

Tom[áš] Čambala horný
Ant[oš] Falešník fojt
Mart[in] Matyáš
Jura Bartošek
Paul Daněk úřadé
Tom[áš] Říha
Jura Konečný
Tom[áš] Macháček

[strana a]
Dobrovolná domluva aneb kontrakt Marka Kohna na 1 vinohrad pod ¾ v hoře Vlčí Od Jana Kučery

Leta Páně 1814 dne 22.Martza činí se tento zápis a pamět, že sou udělali dobrovolnú domluvu anebo kontrakt Marek Kohn a Jan Kučera na tento spůsob, že Marek Kohn dal 20 zlr Janovi Kučerovi na ten vejž psaný vinohrad ve Vlčích pod ¾, ktrýžto budú spolem užívat jak trávú, tak taky jinší cokolvěk Pán Bůh požehná skrz celé čtyri leta, to jest [1]814, [1]815, [1]846 a [1]817. Ten vinohrad bude Jan Kučera, cokolivěk se vinohrada tejká, obdělávat a jak kontribuci, tak taky všecky následky s toho vinohrada oba anebo polovitz každý platit. Kdyby ale Jan Kučera po vyjití těch 4 let oplatit Markovi Kohnovi nemohl, tak budú ten vinohrad tak dlúho zas spolem užívat jak předtím, dokavat Kučera těch 20 zlr nepoloží a nenavrátí.

+ Jan Kučera Tomáš Čambala horný
Markus Kohn [hebrejsky] Ant[oš] Falešník fojt
kontraktáči Mart[in] Matyáš
Jura Bartošek
Paul Daněk úřad
Tom[áš] Říha
Jura Konečný
Tom[áš] Macháček

[strana b]
Pusté

Přípis Martina Špirudy na vyhandlovaný vinohrad v Dobrých horách pod 1 m[ěřicí] i z boudú pod Krátkýma od Tomáša Čambale

Leta Páně 1814 dne 25.Marza v pamět se uvádí, že Tomáš Čambala zhandloval z Martinem Špirudú na tento spůsob: dal Martin Špiruda Čambalovi pod ½ m[ěřice] Chmelinetz a pod 5/8 Stopňovej a naprotiv tomu dal Tomáš Čambala vinohrad i z boudú pod Krátkýma. Aby ale obě stránky bezpečné byly, nechaly sobě na bezpečný spůsob do knih obecních tento pořádek vtáhnút a odevzdat na věčné a budúcí časy, že Čambala z rolemi a Špiruda z vinohradem a boudú právo vládnúti má a mít bude.

+ Tomáš Čambala Tom[áš] Macháček
+ Martin Špiruda Martin Matyáš úradé
Jura Konečný
Jos[ef] Křižan
Martin Křižan svědkové

[strana a]
Přípis Martina Križánka na vyhandlovaný vinohrad ve Veselých od Martina Špirudy

Leta Páně 1814 dne 20.Aprila činí se tento [zápis] a pamět, že jest zhandloval Martin Špiruda z Martinem Križánkem na vinohrad, tak Martin Špiruda popustil Křižánkovi pod
1 m[ěřicí] ve Veselých a Križánek zasej popustil Špirudovi taky pod 1 m[ěřicí] v Dobrých horách. Tak jeden jak druhý ze svým vyhandlovaným vinohradem právo na věčné časy míti budou a nesmí se jim žáden na ně potahovat a i vinohrad Leskovku pod 3/8 taky na ten spůsob. Sig[num] dne ut supra.

+ Martin Špiruda handlovatel Tomáš Čambala horný
Martin Matyáš
Jura Bartošek
Paul Daněk úřadní
Tom[áš] Říha
Jura Konečný
Tom[áš] Macháček

______________________________________________________________

Horenská kniha obce Kněždub z let 1609-1831, Státní okresní archiv Hodonín. Knihu získal přepisovatel asi v roce 1975 od tehdejšího matrikáře obce pana Komoně a předal ji do okresního archivu.
Přepsal PhDr.Jiří Pajer, CSc ve Strážnici, únor 2005.

Poznámka: Kontinuita zápisů odpovídá převážně jen pro
17.století, pak se mladší přípisy psaly nesouvisle na prázdné listy, ale příslušnost k jednotlivým viničním tratím zůstala povětšině zachována.