Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Rohatec

f 131a

Plat stálý z gruntův a poloulání
Osep režný o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Jan Záblatský ......... z půl lánu ...... rži 8 měřic
Mikuláš Bzeneckých .... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Martin Burský ......... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Vácslav Uhlíků ........ z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Jan Zálešák ........... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Jíra Sýkora ........... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Jan Uhlíků ............ z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Jan Mikulů ............ z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Vácslav Piškule ....... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Šimek Rojek ........... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Mikuláš Uhlík ......... z poloulání ......... 8 m[ěřic]
Mikuláš Zálešák ....... z poloulání ......... 8 m[ěřic]

Summa platu rži ospové vychází jednou v rok
při s[vaté]m Vácslavě 3 mty 6 měřic.

f 131b
Plat stálý z podsedkův o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě:

Pavel Sládků .......... z podsedka .......... 5 gr
Jan Papež ................................... 5 gr
Jan Lonský .................................. 5 gr
Jan Filipů .................................. 5 gr
Mikuláš Charvát ............................. 5 gr
Albrecht Neřádů ............................. 5 gr
Martin Uhlíků ............................... 5 gr
Matěj Zálešáků .............................. 5 gr
Martin Vávrových ............................ 5 gr
Martin Hranický ............................. 5 gr
Jan Hruda ................................... 5 gr
Jíra Tesař .................................. 5 gr
Vácslav Križanů ............................. 5 gr
Jan Bachman ................................. 5 gr
Michal Polák ................................ 5 gr
Vácslav Trubač .............................. 5 gr
Jíra Hrnčíř ................................. 5 gr
Mikuláš Sýkora .............................. 5 gr
Vácslav Havlů ............................... 5 gr
Martin Tesař ................................ 5 gr
Pars 3 zl 10 gr

f 132a
Vácslav Nedadík ........ z podsedka ......... 5 gr
Jan Syslů ................................... 5 gr
Vítek Janotů ................................ 5 gr
Jan Havlů ................................... 5 gr
Mathouš Hodonský ............................ 5 gr
Jan Hruda ................................... 5 gr
Manda Košíčka ............................... 5 gr
Bartoš Vlkošský ............................. 5 gr
Pavel Bur ................................... 5 gr
Jan Konečný ................................. 5 gr
Martin Polák ................................ 5 gr
Jakub Štemberský ............................ 5 gr
Macek Hála .................................. 5 gr
Jíra Svoboda ................................ 5 gr
Jan Čech .................................... 5 gr
Jan Mádva ................................... 5 gr
Macek Bureš ................................. 5 gr
Filip Kopců ................................. 5 gr
Řehoř Tesař ................................. 5 gr
Mikuláš Miletínský .......................... 5 gr
Jíra Košík .................................. 5 gr
Mikuláš Sudoměřický ......................... 5 gr
Pars 3 zl 20 gr
f 132b
Mathouš Snivitský ........................... 5 gr
Jíra Škehota ................................ 5 gr
Vítek Janotů ................................ 5 gr
Mathouš Drábek .............................. 5 gr
Jíra Bojanovský ............................. 5 gr
Jan Bělínů .................................. 5 gr
Pars 1 zl

Summa platu z podsedkův v Rohatci
vychází při s[vaté]m Jiří 8 zl
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 8 zl.

f 133a
Plat od obce rohatecké:

Za šeňk vinný dává platu obec rohatecká při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 4 zl.

f 133b
Plat z řík od rybářů rohateckých obroky:

Platí obroku každý rybář každého pátku (kromě když jest Morava zamrzlá) po 1 gr alb

Z řík na Tečelci

Jíra Jezvec z říky na Tečelci dává každý pátek
obroku za ................................... 1 gr
Martin Šatoplata z říky na Žufaně dává obroku
každý pátek za ............................. 1 gr
Jan Šavle z říky na Štikovci dává za ........... 1 gr
Mathouš Lonský z říky na Struze dává za ........ 1 gr
Martin Branda z říky na Moravský za ............ 1 gr
Jíra Vávrů z říky Balína dává obr[oku] za ...... 1 gr
Daněk Slováků z říky Lúky dává za .............. 1 gr
Martin Kvasnička z říky Tihelnice dává za ...... 1 gr
Pavel Hanbů z říky Luběnec dává za ............. 1 gr
Vácslav Martinků z říky Hněždice dává za ....... 1 gr

Z řík na Moravě

Jíra Kvasnička z říky Tichýho kouta dává za .... 1 gr
Mikuláš Kordíků z říky Zásady dává za .......... 1 gr
Vala Syslů z říky Jirhard dává obr[oku] za ..... 1 gr
Šimek Radějovský z říky Moravské dává za ....... 1 gr
Pars 14 gr každýho pátku
f 134a
Vácslav Vaníčků z říky Moravy starej obroku dává
každý pátek za .............................. 1 gr
Pavel Šprinc z říky Oplet dává za .............. 1 gr
Pars 2 gr každýho pátku

Summa od 16 rybářův rohateckých obroku
vyjíti má za 22 neděle při s[vaté]m Jiří 352 obroky,
počítajíc každý obrok po 1 gr,
činí za ně na penězích 11 zl 22 gr.

Summa od tychž rybářů rohateckých obroku
vyjíti má za 30 nedělí při s[vaté]m Vácslavě 480 obroků,
počítajíc za každý obrok po 1 gr,
činí za ty obroky na penězích 16 zl.

f 134b
Plat stálý z řík o s[vaté]m Jiří jednou v rok:

Z řík na Tečelci

Jíra Jezvec z říky Tečelce dává ............... 12 gr
Martin Šatoplata z říky Žufaně ................ 12 gr
Jan Šavle z říky Štikovce ..................... 12 gr
Mathouš Lonský z říky Strouhy ................. 12 gr
Martin Branda z říky Moravský ................. 12 gr
Jíra Vávrů z říky Balína ...................... 12 gr
Daniel Slováků z říky na Tečelci .............. 12 gr
Martin Kvasnička z říky Tihelnice ............. 12 gr
Pavel Hanbů z říky Luběný ..................... 12 gr
Vácslav Martinků z říky Hněždice .............. 12 gr

Summa platu stálýho z řík na Tečelci
o s[vaté]m Jiří jednou v rok
vychází 4 zl.

Z řík na Moravě

Jíra Kvasnička z říky Kouta dává ............. 6 gr
Mikuláš Kordíků z říky Zásady ................ 6 gr
Vala Syslů z říky Gerhard .................... 6 gr
Šimek Radějovský z říky Moravské ............. 6 gr
Vácslav Vaníčků z říky Moravy ................. 6 gr

Summa platu stálýho z řík na Moravě
o s[vaté]m Jiří jednou v rok
vychází 1 zl.

f 135a
Plat cti od rybářů rohateckých při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

Z řík na Tečelci

Jíra Jezvec dává cti ........................... 4 gr
Martin Šatoplata ............................... 4 gr
Jan Šavle ...................................... 4 gr
Mathouš Lonský ................................. 4 gr
Martin Branda .................................. 4 gr
Jíra Vávrů ..................................... 4 gr
Daniel Slováčků ................................ 4 gr
Martin Kvasnička ............................... 4 gr
Pavel Hanbů .................................... 4 gr
Vácslav Martinků ............................... 4 gr

Z řík na Moravě

Jíra Kvasnička cti dává ........................ 2 gr
Mikuláš Kordíků ................................ 2 gr
Vala Syslů ..................................... 2 gr
Šimek Radějovský ............................... 2 gr
Vácslav Vaníčků ................................ 2 gr

Summa platu cti vychází při s[vaté]m Jiří
1 zl 20 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž vychází
1 zl 20 gr.

f 135b
Žalud od rybářův nazbíraný.

Desátek obilný:

Dávají z rolí panských, kdo ji obsívají, ozimého i jarého obilí 6 kop.
A což se tak obilí z desátku dostane, to sou povinni do stodoly panské svoziti.
(f 136 prázdný)

f 137a
Rohatecští povinnosti tyto mají:

Sedláci povinni sou hnoje na roli panskou po 6 fůrách vyvézti.

Obilí žíti sedláci, podsedníci i rybáři povinni sou po
2 dnech.

K stavení cožkoliv potřebí jest, povinni sou voziti.

Povinni sou všickni koňmi i pěšky na hatěch robotovati a meslo své opravovati.
Meslo jejich jest od mejta až k petrovskýmu meslu.

Povinni sou všickni sedláci, podsedníci i rybáři ke mlejnu a stavu rohateckýmu koňmi i pěšky, což potřebí jest, robotovati.

Podsedníci povinni sou v vinohradě panským slove v Ronové hoře všelijaký díla dělati.
Platí se jim od řezu, kopačky, kolí tlučení a dolůvky po
3 gr a od zmítky a vázky po 1 gr 5 den.

Povinni sou všickni, jak kdo sedí, po 1 kopě konopí anebo lnu natrhati.

Též hofeři a hoferkyně, kteří vinohrady své mají, povinni sou po 1 kopě, a kteří vinohradův nemají, po ½ kopě konopí nebo lnu natrhati.
f 137b
Hoferkyně povinny sou konopě nebo len tříti.
Platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení 1 kyty po 1 den alb.

Hofeři a hoferkyně povinni sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkev, cibuli a řepu vybírati i jiné zahradní věci dělati.

Všickni jak kdo sedí povinni sou Jeho [Mil]osti Pánu po
4 loktech příze z konopí nebo lnu aneb z koudele panské napřísti, zvařiti, oprati, zvíti a na zámek Strážnici při času Hromnic odvézti, a to za to, že jim Jeho [Mil]ost Pán dovolil, aby sobě vinohrad k obci vysadili.

Povinni sou všickni na hon choditi nebo posílati.

(f 138 – 145 prázdné)