Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kušánka

f 20a

Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotkuo dvý, Pavel, Johanka a Dorota mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Grunt z řekou a náčením rybářským za 30 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře 130 zl.
Novosad v hoře Tmici zaplacený za 40 zl.
Štěpnice u Proudů za 30 zl.
Roubanice u Moravské za 10 zl.
Plž v hliníku za 20 zl.
Vína mladého 2 bečky po 32 zl za 64 zl.
Kráva a jalovice za 7 zl.
Summa všeho statku 331 zl.

Z toho statku mají se tito dluhové zaplatiti:
Martinovi Plesníkovi za Plž 16 ½ zl.
Janovi Kušánkovi za 10 m[ěřic] žita 6 zl 20 gr.
Summa všech dluhuo 23 zl 5 gr.
A tak zuostává čistého statku k rozdělení mimo zaplacení dluhů 307 zl 25 gr.

Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
f 20b
Pavel přijal vinohrad v Dolní hoře za 130 zl.
Grunt z řekou a náčením rybářským za 30 zl.
Plž v hliníku za 20 zl.
Bečku vína mladého za 32 zl.
Summa toho 212 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 102 zl 18 gr 2 den a tak zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým ještě 109 zl 11 gr
5 den, placením od letha 1601 za řeku a Plž po 4 zl a za vinohrad podli ourody po 6 zl. Rukojmě při gruntu zapsáni jsou.

Dorotha mateř přijala na svůj díl vinohrad v hoře Tmici za 40 zl.
Krávu jednu za 5 zl.
Roubanici u Moravské za 10 zl.
Bečku vína mladého za 32 zl.
Summa toho 87 zl.
Zuostává se jí dodati ještě na doplnění dílu jejího 15 zl 18 gr 2 den.

Johance zanechává se na díl její štěpnice u Proudů v hotových 30 zl.
Jalovici jednu za 2 zl.
Summa toho 32 zl.

Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 70 zl 18 gr 2 den.
f 21a
Příjem a vydání:
Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového položil Pavel závdanku za řeku a vinohrad 6 zl 20 gr. Ty sou dány za dluh Janovi Kušánkovi za 10 m[ěřic] žita po 20 gr.
Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Pavla za statek ut s[upr]a 10 zl. Z toho dáno za Plž Martinovi Plesníkovi 2 zl, Dorotě mateři dáno 8 zl.
Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Pavla za statek 2 zl. Ty sou dány Martinovi Plesníkovi za Plž.
Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Pavla za statek 8 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi za Plž 2 zl.
Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánova přijato od Pavla za řeku a vinohrad 8 zl. Z toho dáno Plesníkovi za Plž 2 zl, Dorotě mateři dáno na díl její 6 zl.
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Kušánka Dorota, mateř těch sirotků, zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala 51 zl 18 gr 2 den. To připadlo na Pavla a Johanku dítky její, přijde na každého po 25 zl 24 gr 1 den.
Více po smrti její našlo se peněz hotových 15 zl. Dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 7 ½ zl.
Z těch hotových peněz přijal Pavel 7 ½ zl a Johanka též přijala 7 ½ zl.

Sečtení toho statku:
Pavel zůstával dopláceti od letha 1604 za statek svrchu psaný 109 zl 11 gr 5 den.
Na to položil do téhož letha 34 zl 20 gr.
Nápadu po Dorotě mateři své sobě srazil 25 zl 24 gr 1 den.
Summa toho 60 zl 14 gr 1 den.
f 21b
Zůstává dopláceti od letha 1604 48 zl 27 gr 3 den.
Z těch náleží předních peněz Johance sestře jeho 40 zl 12 gr 3 den.
Martinovi Plesníkovi za Plž 8 zl 15 gr.

Johance přišlo dílu jejího se dodati 70 zl 18 gr 2 den.
A po mateři její nápadu 25 zl 24 gr 1 den.
Summa toho 96 zl 12 gr 3 den.
Na to přijala toto:
Čtvrt achtele vinohradu ve Tmici zůstalý po Dorotě mateři její ve 40 zl.
Roubanici v Moravskej též po mateři v 10 zl.
Summa toho 50 zl.
Zůstává se jí dodati 46 zl 12 gr 3 den.
Na to jest vyšlejch v truhlici sirotčí 6 zl a Pavel bratr její, jakž nahoře psáno.

Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla Kušánkova za Dolní horu 2 zl. Ty při ouřadu zuost[ávají] a dány sou do truhlice. Vydány Johance na šaty na díl její.
Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla Kušánka za Dolní horu 3 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj.
Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Pavla Kušánka za Dolní horu 3 zl. Ty sou vydány Johance na díl její.
Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce položil Pavel Kušánků za Dolní horu 2 zl. Ty sou vydány Johance na díl její.
Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od něho za Dolní horu 3 zl. Přijala je Johanka na díl svůj.
f 22a
Letha 1614 za plesníka Jana Škráška Pavel Kušánek za Dolní horu položil 4 zl. Ty sou vydány Johance na díl její.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 6 zl. Ty sou dány obilím Janovi Staňkovýmu na díl manželky jeho.
Leta 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka Pavel Kušánek položil za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty sou vydány Johance na díl její.
Leta 1616 za plesníka Jíry Kopcového přijato od Pavla Kušánka za vinohrad v Dolní hoře peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Johance a přijal je manžel její Jan.
Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Jana Kučery na místě Pavla Kušánka přijato za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty jsou vydány manželu Johančinému Staňkovi.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Škráška od Jana Kučery na místě Pavla Kušánka přijato za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty jsou vydány Janovi Staňkovému, manželu Johančiné[mu].