Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Plesníkového

f 3a

Jest jedna Anička, ta při Pavlovi strejci svém s vuolí vrchnosti zuostává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 40, 41 a 42 na níže psaných věcech toto:
Item na Eliášovi Skřičkovi za štěpnici horní a vinohrad v Teplé hoře mimo poražení dílu ženy své 249 zl 20 gr 6 den.
Item též více na vinohradě v Štamfátě, kterejž drží Pavel strejc její, 200 zl. Ten vinohrad bude-li sirotek chtíti, když člověčenství svého dojde, ujíti, má to na své vuoli jmíti a což zaplaceného by bylo, témuž strejci jejímu navráceno bejti.
Item štěpnic, kterouž Pavel strejc témuž sirotku chová,
60 zl.
Item na penězích hotových i z dluhy zvyupomínanými mimo to, což od spravování toho statku dáno, 102 zl 23 gr 2 den.
Summa toho všeho statku učiní 652 zl 12 gr 2 den.
f 3b
Na to má na níže psaných věcech toto:
Item peněz hotových při plesníkovi a rybářích strážnicských 342 zl 21 gr 3 den.
Item na Eliášovi Rybářovi za statek placením po 20 zl od letha 1595 při Vánocích 109 zl 20 gr 6 den.
Item na Pavlovi Plesníkovi, strejci téhož sirotka, za vinohrad v Štamfátě dopláceti zuostává rok po roku od letha [15]95 při Vánocích po 16 zl až do vyplnění summy, totiž 140 zl.
Item štěpnice, kteráž se témuž sirotku chová, 60 zl.
Item na Danielovi Židovi dluhu zuostává 30 zl, platiti má od leta [15]97 po 2 zl.
A tak při právě na hotově zusotává 332 zl 21 gr 3 den.

Letha [15]94 přijato od Eliáše Skřičky na vyšlou spravedlnost do truhlice sirotčí 20 zl.
Více tomu sirotku odvedeno na vyšlou spravedlnost jeho, což Pavlovi nebož[tíka] Jiříka Malého, sirotku zběhlému, náleželo 73 zl 15 gr 1 den. Táž spravedlnost jak jemu jíti má, při s[irotcích] téhož nebož[tíka] Jiříka Malého o tom položeno najdeš.
Téhož letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost od Daniele Žida 20 zl.
f 4a
Letha [15]95 při posudku položil odvedené spravedlnosti Matěj Malého Jana za grunth peněz purgkrechtních 9 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Gergelky za vinohrad podle ourody 3 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Mlčizny za vinohrad ročních peněz 10 zl.
Letha 1595 přijato od Eliáše Rybáře za statek s[irotku] napřed psanému 20 zl do truhlice sirot[čí].

Letha 1596 z vůle Jeho Mi[l]osti Páně puštěn Janovi Skřičkovi ten vinohrad napřed psaný, kterejž n[ebožtík] Pavel Plesník sirotku napřed jmenovanému vyplatiti měl, v té summě, jakž vejš dotčeno, ve 200 zl, kterejž platiti má po 16 zl. A když by sirotek dorostl, bude moci k penězům anebo k vinohradu sáhnouti.
Téhož letha [15]96 položil Jan Skřička na týž vinohrad 16 zl. A potom od letha [15]96 při Vánocích platiti má pořadně po 16 zl.
Letha [15]96 položil Jan Skřička za vinohrad 16 zl.
Téhož letha [15]96 přijato [z] statku n[ebožtíka] Jana Malýho podle odvodu 7 zl.
Jakož jest Eliáš Skřička ještě sirotku napřed psanému vyplniti měl 69 zl 20 gr 6 den, takové peníze Matouš Ráček za podsedek, říku i jiný statek od Eliáše koupený vyplniti má od letha [15]97 pořadně po 25 zl.
Leta [15]97 položil Jan Skřička s[irotku] napřed psaným[u] za vinohrad 16 zl.
Téhož leta přijato od Matouše Ráčka na místě Eliáše Rybáře 25 zl.
Též přijato od Mojžíše Danielova syna na místě Daniele Žida otce svého 2 zl.
Letha 1597 přijato z statku Malých Jíry 2 zl.
f 4b
Letha 1598 položil Eliáš Rybář za statek napřed psaný do truhlice sirotčí 20 zl.
Z statku Jiříka Malého přijato podli odvodu od J.M.Páně po sirotku zběhlým, jakž ut s[upr]a psáno, 2 zl.
Téhož leta ut s[upr]a jakož neboštík Pavel Plesníků Anně sirotku za vinohrad v Štamfátě vyplnil 60 zl a Jan Skřičkovský též 48 zl, takové peníze jsou zase ze statku Pavla Plesníkova, totiž těch 50 zl, a panu Janovi Skřičkovskému 48 zl z hotových peněz navráceny. Act[um] v středu po s[vaté]m Antonínu 99.
Letha ut s[upr]a vydáno Anně na díl její, které přijal Tomáš Pavla Vavřincových manžel její, 50 zl.
Více dáno Anně na výminku, kterouž na smlúvách svadebních učinila, 50 zl.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato z statku Jiříka Malého podle odvodu ut s[upr]a po s[irotku] zběhlým ostatních peněz 12 zl 7 gr.
Též přijato od Eliáše Rybáře za statek ut s[upr]a ročních peněz 20 zl.
Více přijato od Mojžíše Danielova syna na dluh n[ebožtíka] otce jeho 2 zl.
Téhož leta a za plesníka ut s[upr]a dáno Tomášovi Baštákovi na díl manželky jeho Anny 150 zl.
Více vydáno Tomášovi Baštákovi na díl Asnny manželky jeho
7 zl 15 gr.

Ostatek jemu ukázáno k vyupomínání na Jeho Mi[l]osti Pánu dluhu 95 zl 1 gr 2 den.
A na Mojžíšovi Židu Danielovém synu dluhu za n[ebožtíka] otce jeho 4 zl.
A tak zouplna díl manželky své Anny vyzdvihl.

Tento statek byl zle spravený a jest zase poznovu sečten u přítomnosti p[ana] Jana Skřičkovského z Pozdětína, ouředníka na Strážnici, v pondělí po s[vaté]m Šťastným letha 1600, jakž nazad na listu 16 a 38 ukazuje.