Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového

f 20a

K tomu statku jsou sirotci tři, Kateřina, Zuzanna, Jan a Anna mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Podsedek s řekou za 100 zl.
Čtvrt roli v sedlským poli za 100 zl.
Louka orací činžová pod rybníkem za 80 zl.
Krajina roli nad Bobálovem za 45 zl.
Štěpnice při Moravě nad panskou za 45 zl.
Štěpnice druhá na Lideřovsku za 70 zl.
Roubanice horní nad Žabným za 50 zl.
Štěpnice při Bakovici za 20 zl.
Zahrádka zelná za 9 zl.
Na achteli vinohradu v Štamfátě, který náeleží Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Plesníka, zaplaceného zuostává 60 zl, jsou přijaty 1598.
Achtel vinohradu v Štamfátě z búdú a s presem zaplacený za 350 zl.
Lžic stříbrných jednostejných 12, které váží 32 loty, počítajíc po 16 gr – 24 zl.
Koflíky 2 malé stříbrné, lžíce 2, pásek malý, to váží 27 ½ lotu po 22 ½ gr počítajíc za 14 zl 20 gr.
Pás stříbrný veliký váží 52 loty po 22 ½ gr počítajíc za
39 zl.
Šatuo ložných za 30 zl.
Dobytka hovězího a svinského za 18 zl.
Náčení cínového 80 funtů po 4 gr za 10 zl 20 gr.
Kožichy dva za 37 zl.
Na řece Janka Kuchaře [ve] Veselí zaplaceného 20 zl.
Na vinohradě Jurky Ševce v Mrhoních 45 zl 22 ½ gr.
Za 37 měřic rži po 25 gr utrženo 30 zl 25 gr.
f 20b
Za tři bečky a za tři vědra vína utrženo 100 zl.
Dluhů na lidech 21 zl.
Peněz hotových po smrti přijato 210 zl.
Summa všeho statku učiní 1525 zl 27 ½ gr.
Z toho se zaplatilo dluhuov všelijakých i co se na díla vinohradní naložilo 124 zl 5 gr 4 ½ den.
A tak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo k rozdělení 1401 zl 21 gr 6 den.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému na jeho díl po
380 zl 12 gr 6 ½ den.

Anna, mateř těch sirotků přijala na svůj díl peněz hotových 25 zl 8 gr 4 ½ den, zusotává se jí dodati k doplnění dílu jejího ještě 325 zl 4 gr 2 den.
Ta Anna u[m]řela neproměníc stavu svého vdovského a ten díl její na Jana, syna jejího vlastního, připadl.

Kateřině [a] Zuzaně přijde každé dílu jejího po 350 zl
12 gr 6 ½ den. Na to se jim zanechává 12 lžic stříbrných jednostejných, kteréž váží 32 loty, koflíčky dva malé a též dvě lžíce a pásek malý, což váží 27 ½ lotu všeckno, po rozdílných penězích lot, jakž napřed položeno, v summě peněžitej 38 zl 20 gr.
Zuostává se jim mimo to ještě na díly jim oběma dodati
662 zl 5 gr 6 den.
Zvláště mimo to náleží jim podli poručenství a vejminky na smlúvách svadebních otce jejich achtel vinohradu v Štamfátě zaplacený.
f 21a
Ten vinohrad podli kšaftu otce jejich oddán jest k užívání a k dělání p[anu] Janovi Skřičkovské[mu] do zrostu jejich a bez splacování všelijakého a ty sirotky při sobě chovati a šaty na ně hodné jednati má.

Janovi náleží dílu otcovského 340 zl 12 gr 6 ½ den a po Anně, mateři jeho zemřelé, 325 zl 4 gr 2 den, což toho v jedné summě učiní 675 zl 17 gr 1 ½ den.

Summa všeho, což se těm třem sirotkom na díly jejich dodati má, učiní 1337 zl 23 gr 1 ½ den.

Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na podsedku a řece Eliáše Rybáře i což s tím koupil, jakž při gruntu jeho zapsáno jest, 325 zl, placením od letha 1600 po 30 zl.
Na p[anu] Janovi Skřičkovským za vinohrad v Štamfátě a statek jemu prodaný 374 zl 20 gr, placením od letha 1600 po
30 zl.
Ve Veselí na řece Janka Kuchaře 20 zl. Ty mají jíti po
5 zl.
Na vinohradě Jurky Ševce v Mrhoních 18 zl 22 ½ gr, placením od letha 1600 po 6 zl.
Dluhu na obci rybářské jim na koupení vinohradu k obci půjčeného 140 zl, placením od letha 1600 po 10 zl.
Hotových peněz v truhlici sirotčí rybářské zuostává
459 zl 6 gr 6 den.
Summa toho učiní 1337 zl 23 gr 1 ½ den.
f 21b
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového dáno z dílu Janového pís[aři] od spravení jeho dílu, je[mu] po mateři zemřelé nápadem přišlého, 1 zl 15 gr.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od něho za statek ut s[upr]a 30 zl.
Též přijato od p[ana] Jana Skřičkovského 20 zl.
Od Jurky Ševce za vinohrad přijato 3 zl.

Od rybářuo na dluh ut s[upr]a přijato 10 zl.
Z toho dáno Janovi na díl jeho od školy a na šaty 3 zl.

Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od rybářuo na dluh jim půjčený 5 zl.
Jakož pan Jan Skřičkovský povinen byl těmto sirotkům mimo předešlé položení za vinohrad v Štamfátě a jiný statek jemu prodaný od letha 1600 doplatiti summy 354 zl 20 gr, tu summu s dovolením plesníka a rybářů odvedl na těchto níže psaných věcech, a to takto:
Na vinohradě Matyáše Ostřešovského v Růžené 90 zl, placením od letha 1602 po 15 zl.
Na vinohradě Mikuláše Špinky v Horní hoře 47 zl, placenm od letha 1601 po 10 zl.
Na podsedku Lukáše Pernikáře 125 zl, placením od letha 1602 po 15 zl.
Na gruntě Dujhubovém v Starém městě 14 zl, placením od letha 1602 po 4 zl.
Na gruntě Jana Ondrových v Starém městě 46 zl, placením od letha 1602 po 8 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře odkázaných od Pinkusky na Matějovi Koudelkovi 35 zl, placením od letha 1602 po 4 zl.
A tak pan Jan Skřičkovský do tohoto statku nic povinen není.
Summa toho odvodu 357 zl.
f 22a
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno těchto sirotků peněz hotových z truhlice sirotčí rybářské Thomášovi Pavlovýmu summy 100 zl, takové peníze platiti má od letha 1603 po 33 zl 10 gr. Místo rukojemství podstavil achtel vinohradu v Dolní hoře podle Jana Mračnových ležící, aby ho neměl moci žádnému prodávati, podstavovati ani profrejmarčovati, pokudž té svrchu psané summy zouplna zase těm sirotkům nezaplatí.

Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového z poručení J.M.Paní půjčeno panu Fridrichovi Tistovi, ty časy ouředníku na Strážnici, na koupení vinohradu v Štamfátě od Eliáše Rybáře 130 zl, ty má platiti při každých posudcích od letha ut s[upr]a po 10 zl. Místo rukojemství podstavil týž vinohrad svůj v Štamfátě.

Téhož letha 1603 u přítomnosti Lukáše Kutějkova, toho času plesníka, a Šimka Rybáře vyzdviženo těchto sirotků peněz hotových z truhlice ku potřebě sirotčí 117 zl 6 gr 6 den. Takové peníze mají se zase těmto sirotkom oplatiti z důchodův sirotčích, když toho potřebovati budou. Act[um] v sobothu před Narozením P[anny] Marie letha ut s[upr]a.

Téhož letha ut s[upr]a za plesníka Lukáše Kutějkového přijato od Matěje Dujhuby z Starého města za g[runt] 3 zl.
Od Mikuláše Špinky za vinohrad 3 zl.
Od Matěje Koudelky za vinohrad 2 zl.
Od Eliáše Rybáře za g[runt] a řeku přijato 30 zl.
Od rybářuo strážnických na dluh jim půjčený 5 zl.
Z Veselí z řeky Janka Kuchaře přijato 5 zl.
Jakož Jan Ráček těchto s[irotků] peněz jim náležitých z Veselí z řeky Janka Kuchaře vyzdvihl 15 zl, takové peníze platiti má od letha 1604 po 3 zl. Rukoj[mě] za to Macek Koudelka, Eliáš Rybář S.R.S.N.
Od Eliáše přijato ouroku ročního ze 200 zl jemu těchto sirotků půjčeného za rok 1602 12 zl.
Od Tomáše Baštáka přijato na dluh je[mu] půjčený 30 zl.
Od Matyáše Ostřešovského přijato z vinohradu 15 zl.
Od Lukáše Pernikáře přijato za podsedek 12 zl.

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Eliáše Rybáře trojích peněz za grunt po 30 zl – 90 zl.
Od Jíry Tichého ševce přijato 6 zl.
f 22b
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Matěje Dujhuby za grunt podle odkážky 3 zl.
Od Mikuláše Hrbkového přijato za vinoh[rad] 4 zl.
Od Matěje Koudelky přijato za vinoh[rad] 2 zl.
Od Tomáše Baštového přijato na dluh jeho 36 zl 20 gr.
Od obce rybářské na dluh jim půjčený přij[ato] 5 zl.
Od Eliáše Rybáře přijato ouroku ze 170 zl – 9 zl.
Od Lukáše Pernikáře přijato za g[runt] 12 zl.
Kateřině dáno z poručení Jeho [Mil]osti pana Jana Diviše z Žerotína na šaty na díl její 20 zl.

Letha 1605 za plesníka Eliáše Rybáře z poručení J.M.pánů poručníků vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových na zaplacení dluhu o s[vaté]m Jiří 200 zl. Mají se ty peníze oplatiti z důchodů panských, když toho potřebovati budou.

Letha 1602 v pátek na den obrácení na víru křesťanskou s[vatéh]o Pavla z dovolením Její Mi[l]osti urozené paní paní Alžběty z Chlumu [a] z Košumberka a na Strážnici, jakožto nejmocnější otcovské poručnice sirotka a panství strážnického, půjčeno jest Eliášovi Rybáři z truhlice sirotčí rybářské z peněz s[irotků] n[ebožtíka] Pavla Plesníkového 170 zl, za 1 zl 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc, kterýchžto 170 zl spůsobem v tomto Margkrabství moravském obyčejným týž Eliáš Rybář zase dáti zouplna a beze všech zmatků a fortelů vymyšlených konečně na den Nového letha nejprv příštího zaplatiti má. A připověděl pro lepší toho jistotu a tomu všemu zadosti učinění v té summě nahoře psané [vyměňujíc toliko

vinohrad v Štamfátě, který po mateři své má, a štěpnici na Petrovsku] všecken statek svůj mohovitý i nemohovitý, na čem by koli vyhledán a jakým jménem jmenován býti mohl, podstavil, aby takového statku buď málo nebo všeckého neměl moci a práva prodati, podstaviti ani profrejmarčiti potud, pokudž by takového dluhu nezaplatil. Za kteréhožto Eliáše Rybáře slíbili jsou osoby jmenovitě tyto: Mikuláš Hrdý, Pavel Nejezchleba, Kašpar Bednář, Šimek Rybář, Matěj Koudelka rybář, kteréž za zaplacení a tomu všemu zadosti
f 23a
učinění S.R.S.A N. Rukojměm pak týž Eliáš dal a mocí toho zápisu dává tou plnou moc a právo, jestliže by na svrchu jmenovaný den takového dluhu nezaplatil a na ně by se s toho nějaký těžkosti neb škoda valiti chtěla, aby takový statek jeho podstavený mohli prodati, zpeněžiti a přede všemi jinými věřiteli tohož často psaného Eliáše Rybáře svrchu psaný dluh zaplatiti a do truhlice rybářské i s ourokem na něj vyšlým navrátiti. Stalo se letha a dne svrchu psaného.

Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato od Mathyáše Ostřešovského za vinohrad v Růženné podli odvodu ut s[upr]a
15 zl.
Z statku neb[ožtíka] Eliáše Rybáře na dluh svrchu psaný přijato 20 zl.
Od Anny Bartošky Písařky na místě Jíry Tichého ševce za vinohrad v Mrhoních přijato 6 zl.
Téhož letha oplaceno z statku Thomáše Baštáka, což těm sirotkům dlužen byl, 33 zl 10 gr. A tak ten dluh jeho jest doplacen.
Dáno Zuzanně na díl její k svadebnímu veselí 74 zl 10 gr.
Od p[ana] Fridricha Tisty přijato na dluh jeho 30 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Více týž Zuzanně dán i koflík, pásek a 5 lžic stříbrných, což to vše vážilo 19 ½ lotu, počítajíc každý lot po 22 ½ gr, učiní 22 zl 3 gr 4 ½ den 1 v.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho přijato z důchodů panských na dluh J.M.Páně 50 zl. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny manželky své.
Rybáři strážnicští těmto sirotkům půjčených jim peněz dopláceti zůstávají ještě 20 zl.
Z statku neb[ožtíka] Eliáše Rybáře na dluh ut s[upr]a přijato 20 zl. Z těch přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny manželky své 15 zl.
Dáno Kateřině na díl její 20 zl.
Od Anny Bartošky za vinohrad v Mrhoni přijato ostatních peněz 3 zl 22 ½ gr. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny ut s[upr]a ženy své.

Letha a za plesníka ut s[upr]a přijato z statku Eliáše Rybáře, které položil Pavel Pikhart, 5 zl. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzanin.
f 23b
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato z důchodův panských na dluh J.M.Pána 48 zl. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny ženy jeho.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselskýho přijato z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře peněz hotových 60 zl. Z toho vzal Jan Hulínský peněz hotových 10 zl a krajinu roli v 50 zl.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položil pan Fridrich Tista na dluh svuoj napřed psaný 10 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svuoj.
Z statku Eliáše Rybáře přijato na dluh 10 zl.
Přijato od J.M.Pána, kteréž se po sirotcích zběhlých dostalo na dluh Jeho [Mil]osti, což těmto sirotkom povinen,
2 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.

Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky vydáno Kateřině do Židlochovic na díl její 8 lžic stříbrných a koflík též stříbrný, v penězích 16 zl 16 gr 1 den 1 v.
Letha a za plesníka ut s[upr]a přijato od obce rybářské na dlu jejich 7 zl. Ty jsou půjčeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška. Vydány Janovi Hulínskému na díl Zuzanny manželky jeho.
Od Pavla Pikharta přijato letoších a lonských za rok 1609 zadržalých peněz 10 zl. Z toho dáno Janovi Hulínskýmu na díl Zuzanny manželky jeho 5 zl a oplaceno, co se Kateřině bylo půjčilo 5 zl.

Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Pavla Pikharta za statek 10 zl.
Z důchodův panských přijato na dluh J.M. Páně na vyšlou spravedlnost 50 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její k svadebnímu veselí.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na dluh přijato lonských za rok 1610 položených 5 zl. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzany manželky své.
Od obce rybářské přijato na dluh jejich 21 zl. Z toho dáno Janovi Hulínskýmu 11 zl 15 gr.
Od Staňka Opavského z statku Eliáše Rybáře přijato na dluh ut s[upr]a 10 zl.
f 24a
Letha a za plesníka ut s[upr]a vyhledalo se z register horenských, že jest položil Matyáš Ostřešovský za vinohrad v Růženné podle odvodu napřed psaného zadržalých peněz 60 zl. A tak jest ten vinohrad doplacen. Ty přijal Jan Hulínský na díl Zuzanny manželky své.

Více přiznal se Jan Hulínský před plesníkem a rybáři, že jest vyzdvihl na díl Zuzanny manželky své z gruntu Lukáše Pernikáře zadržalých peněz i s letem 1611 19 zl.
Z gruntu Dujhubovského zadržalých i s letem 1611 6 zl.
Z gruntu Jana Ondrovýho zadržalých i s letem 1611 7 zl.
Od p[ana] Fridricha Tisty na dluh jeho zadržalých peněz
10 zl.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na dluh ut s[upr]a 20 zl.
Od rybářů na dluh jejich přijato 10 zl.
Od Pavla Pikharta přijato 10 zl.
Z statku Eliáše Rybáře přijato 10 zl.
Z toho dáno Jakubovi Švejhalovi do Nosislavě na díl Kateřiny manželky jeho 80 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře přijato dvojích peněz od Martina Duchoňka položených 30 zl.
Jakubovi Švejhalovi do Nosislavě na díl Kateřiny manželky jeho dáno 30 zl.
Letha 1612 za plesníka ut s[upr]a přijato od p[ana] Kryštofa z Lichtnštejna na místě p[ana] Fridricha Tisty 55 zl. Ty přijal Jakub Švejhal do Nosislavě.

Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Pavla Pikharta za grunt 10 zl.
Od Staňka Opavského za g[runt] přijato 10 zl.
Od obce rybářské na dluh přijato 10 zl.
Z statku Eliáše Rybáře na dluh přijato 10 zl.
Více přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 15 zl.
Z toho dáno Jakubovi Švejhalovi do Nosislavi na díl Kateřiny menželky jeho 50 zl.

Letzha 1614 za plesníka Floriána Fitoulového přijato od Pavla Pikharta za grunt 10 zl.
Odvedeno z statku Eliáše Rybáře na dluh 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře přijato na dluh 10 zl.
Jakož jest Jan Ráček do tohoto statku povinen byl peněz
15 zl, ty sou jemu od Jana Hulínského na místě Zuzanny a od Kateřiny odpuštěné, protož se tuto za vydání kladou, každé po 7 zl 15 gr.
f 24b
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitoule přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na dluh 15 zl.
Jakubovi z Nosislavi na místě Kateřiny manželky jeho vydáno peněz hotových 4 zl 15 gr.

Letha 1615 za plesníka Floriána Fitoule přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 49 zl
15 gr. Ty sou dány obilím Janovi Hulínskýmu na díl Zuzanny manželky jeho.

Téhož letha a toho plesníka přijato z statku n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského, což n[ebožtíku] k věrné ruce dáno bylo, takové peníze sou od p[ana] purgkmistra a rady města Strážnice jakož poručníkův toho statku dány, totiž 20 zl. Ty sou vydány Jakubovi Švehalovi do Nosislavě na díl Kateřiny.
Téhož letha za téhož plesníka přijato od Pavla Pikhartového na ty s[irotky] 10 zl.
Od Staňka Opavského přijato do tohoto statku 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře přijato peněz 10 zl.
Od obce rybářské strážnicské přijato na dluh 10 zl.
Od Mojžíše syna Danielového přijato 8 zl.
Těch 48 zl vydány Kateřině do Nosislavě na díl její, kteréž ona sama osobně přijala.
Též více vypůjčeno z jiných peněz sirotčích do tohoto statku 5 zl.
A tak tohoto roku též Kateřině vydáno peněz 53 zl.
Od obce rybářské strážnicské přijato na ten dluh, což za nimi bylo, 5 zl. Ty sou zase do těch peněz oplacené, z kterých byly vypůjčené.

Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule od Pavla Pikhartového přijato za grunt a statek peněz 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře od Mojžíše Žida položených přijato 8 zl.
Z statku téhož Eliáše Rybáře od Staňka Opavského položených 5 zl.
NB. Roku minulého plesník s ouřadem měli dáti Kateřině
48 zl, ale dali jí více, než vydati měli o 5 zl, totiž 53 zl. A tak se jim tuto vypisují, jako by je teprv u tohoto na dluh svůj jí povinný položili, totiž 5 zl.

Leta Páně 1617 v outerý po Narození Panny Marie učiněno bedlivé sečtení statku tohoto a našlo se podle poznamenání takto:
Kateřině do Nosislavě našlo se ještě spravedlnosti 252 zl 14 gr.
Ta se jí nachází na těchto věcech:
Na podsedku a na říce Pavla Pikhartového v Rybářích 100 zl.
Dluhu na obci rybářské zůstává placení po 10 zl 24 zl 22 gr 2 ½ den.
Dluhu za Jeho Mi[l]ost Pánem na Strážnici 119 zl 12 gr
6 den.
Peněz hotových za rybáři strážnicskými 8 zl 8 gr 6 ½ den. Ty hotové peníze vydány sou vyslancům od ouřadu nosislavského Tobiášovi Pekárkovi a Tobiášovi Zábřežskému, totiž těch 8 zl
8 gr 6 ½ den.

f 26a
Zuzanně anebo na místě Zuzanny Janovi Hulínskému vyhledalo se též spravedlnosti 179 zl 22 gr 4 ½ den.
Na věcech těchto níže psaných:
Na vinohradě Mikuláše Špinky v Horní hoře podle převodu od n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského učiněného zůstává 44 zl.
Na gruntě Lukáše Pernikáře v městě Strážnici 61 zl.
Na gruntě Matěje Dujhuby v Starém městě 8 zl.
Na vinohradě pustém v Dolní hoře k dobírání 33 zl.
Na obci rybářské strážnicské dluhu zůstává 23 zl 22 gr
4 ½ den.
Peněz hotových za rybáři strážnicskými 10 zl.
Z tohoto statku navráce[no] do s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře peněz hotových, což přebráno jest z statku n[ebožtíka] Eliáše, totiž 14 zl 21 gr ½ den.

Leta Páně 1617 Jeho Mi[l]ost Pán pan Kašpar Melichar z Žerotína ráčil z svého vlastního měšce Kateřině dáti peněz 119 zl 12 gr 6 den. A tak již JM Pán též Kateřině nic dlužen býti neráčí.
Téhož leta za plesníka Jana Svobody přijato z statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře na peníze přebrané peněz do tohoto statku – nic.
Od Václava Koudelky za statek přijato za rok 1617 4 zl. Ty 4 zl vydány jsou Janovi Hulínskému po Zuzanně.
Od obce rybářské strážnicské na dluh povinný položeno 5 zl. Ty jsou také vydány Janovi Hulínskému na díl jeho.

Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Staně Opavského za grunt a statek převzatý přijato peněz – nic nepoložil.
Od Václava Koudelky za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 zl. Ty 2 zl jsou vydány Janovi Hulínskému.
Od obce rybářské na dluh od nich povinný přijato peněz
5 zl. Ty jsou vydané Janovi Hulínskému po Zuzanně.
Letha ut s[upr]a našlo se, že Pavel Pikhart položil za grunt a říku za rok 1617 peněz, kteréž náležejí Kateřině, dceři n[ebožtíka] Pavla Plesníka, podle oučtu učiněného a jí na tej říce odkázaného, totiž 10 zl.

[Na přiloženém lístku:]
Letha 1625 den s[vatéh]o Pavla na víru obrácení při statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře vyhledalo se, že jest do statku nebo[žtíka] Pavla Plesníka na dluh půjčený přebráno 111 zl
8 gr 6 den.
f 26b
Leta 1628 za plesníka Václava Lipnického od obce rybářské položeno na dluh povinný 11 zl. Ty peníze přijal Ondřej Koválovský z Nosislavě na díl Kateřiny manželky své.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového od obce rybářské položeno na dluh povinný peněz ostatních 13 zl 22 gr. Ty peníze přijal Ondřej Koválovský z Nosislavě na díl Kateřiny manželky své.