Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Mikuláše Zálesského

f 177a

Mikoláš vejš psaný spolu s Kateřinou mateří svou koupili podsedek z dobytkem a koňmi i jiným k témuž podsedku vším náležitým za summu 40 R.
Místo závdanku Mikoláš s Kateřinou matkou díly své po 10 R sobě na tom podsedku srazili.
A tak ještě dopláceti zůstávají Jírovi a Ance, bratru a sestře téhož Mikoláše 20 R. Ty pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Ondra Chládků a Macek Čahrňů R.S.N.
f 177b
Letha [15]94 Petr Zdeňků koupil podsedek svůj od Mikuláše Zálešského za summu 30 R. Na to sobě díl Anky manželky své srazil 10 R, ostatních 20 R pokládati má od letha [15]95 při Vánocích po 2 R. Ty komu jíti mají, knihami sirotčími při sirotcích 9 se spravíš.
Rukojmě Martin Valových, Mikuláš Škraba R.S.N.
Letha [15]95 položil Petr Zdeňků za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]96 položil Petr Zdeňků za grunth peněz 2 R.
Leta [15]97 položil Petr Zdeňků za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Petr Zdeňků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimového 2 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurče položil Petr Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimové[ho] 2 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklové[ho] položil Petr Zdeňků na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimové[ho] 2 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Petr Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimového 1 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Petr Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimového 1 R.
f 178a
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Petr Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimova 2 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Petr Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimova 2 R.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali podsedek ut s[upr]a, pozůstalý po neb[ožtíku] Petrovi Zdeňkových, Mikulášovi Zdeňkovýmu za summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mach Vidláků, Mikel Janů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Zimova 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Zdeňkového 48 R.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimova 1 R.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Mikuláš Zdeňků za grunt 2 R.
Z toho dáno ostatních na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Zimova 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňka předních 1 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mikuláš Zdeňků na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňkova 1 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Zdeňků na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňkova 4 R.
f 178b
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Zdeňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňkového 2 R.

Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Zdeňků prodal grunt ten se vším příslušenst[vím] Janovi Vaňkovému za summu 53 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 13 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti JMP i obecní Jíra Maršovský a Mach Vidláků SRSN.
Leta svrchu psaného Jan Vaňků položil za ten grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňkového peněz 2 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Vaňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňkového 2 R.
Leta Páně 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Vaňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Zdeňkového 2 R.
Letha Páně 1626 za fojta Mikuláše Zálešáka položil za grunth Jan Vaňků 1 R.
Letha 1629 za fojta Jana Vaňkového týž Jan Vaňků položil za grunth Kateřině n[ebožtíka] Petra Zdeňkových 1 R.
Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Jan Vaňků položil za gr[unt] Kateřině neb[ožtíka] Petra Zdeňkových 1 R.
f 179a
Letha 1635 za fojta Jana Staňkového Jan Vaňků položil za grunt Mikolášovi Zdeňkovému, on jich přijal 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového týž fojt položil za grunt peněz Mikulášovi Zdeňkovému 1 R.
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Jan Vaňků položil za grunt a ty přijal Mikuláš Zdeňků 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Vaňkového týž fojt položil za grunt a ty přijal Jan Hanák 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového týž fojt položil za gr[unt] a ty přijal Jan Hanák 1 R.
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka Jan Vaňků položil za grunt a ty přijal Jan Hanák 15 gr.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcových Jan Vaňků položil a ten přijal Jan Hanák 1 R.
f 179b
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Vaňků položil a přijala Kateřina Hanáčka 1 R.

Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jan Vaňků peněz ročních 1 R.
Ty přijal Jan Hanák.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jan Vaňků položil peněz ročních 1 R.
Ten přijal Jan Hanák.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Kamenického Jan Vaňků zemřel, po něm zůstalá vdova pojmouce ji sobě zase Adam Kanců ujal ten podsedek v tej summě, jaké nebo[žtík] Jan Vaňků v držení měl, totiž za summu 53 zlm, zaplaceného jest na něm 31 R, ty náleží sirotk[ům] nebo[žtíka] Jana Vaňkového, a tak bude povinen dopláceti Janovi Hanákovi 22 zlm po 1 R každoročně. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Kamenický a Mičo Horňák SRSN.