Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Jana Ondrových

f 209a

Letha [15]90 Jan Ondrů má podsedek svůj podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 24 a 31 koupenej za 44 R.
Na kterejž vyplnil závdanku a peníze roční do letha [15]92 14 R 22 ½ gr.
A ještě dopláceti zůstává 29 R 7 ½ gr osobám níže psaným, a to těmto:
Item Janovi, sir[otku] neb[ožtíka] Jíry Houdka 13 R. Ty se je[mu] od letha [15]93 pokládati mají po 1 R.
Item Vaňkovi a Jírovi nebož[tíka] Václava Skyvy 16 R
7 ½ gr. Ta spravedlnost jim též po 1 R od letha [15]93 při Vánocích jíti má.
Rukojmě za opravu a placení gruntu Staněk Matušků a Macek Čahrňů R.S.N.
f 209b
Letha [15]94 položil Jan Ondrových peněz purgkrechtních
2 R.
Z toho odvedeno do truhlice sirotčí na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R a na sirot[ky] Vaňka Skyvy 1 R.
Letha [15]95 položil Jan Ondrových za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]96 položil Jan Ondrových peněz purgkrechtních
2 R.
Leta [15]97 položil Jan Ondrových peněz 2 R.
Leta [15]98 položil Jan Ondrových za grunt svůj 2 R.
Z toho dáno do statku Jíry Houdka 1 R a do statku Vaňka Skyvy 1 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurče položil Jan Ondrů za grunt svůj 2 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R a do statku n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 1 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Jan Ondrů za grunt svůj 1 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jury Houdka 15 gr a do statku n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jan Ondrů za grunt 1 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jíry Houdka 15 gr a do statku n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jan Ondrů za g[runt] 1 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jíry Houdka 15 gr a do statku n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 15 gr.
f 210a
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jan Ondrů za grunt
2 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R a do statku n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 1 R.

Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jan Ondrů za grunth
2 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R a do statku n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 1 R.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali podsedek ut s[upr]a, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Ondrových, totiž půl podsedka Václavovi Ondrových za 30 R a druhou polovici Mikulášovi Janových též za 30 R, což učiní všecken za 60 R. Závdanku dal každý po 2 R, což činí 4 R, přijali jej starší na dluhy neb[ožtíka] Jana Ondrového, ostatek platiti mají každý za svou polovici po 1 R. Odevzdán jim oběma za volný a svobodný.
Rukojmě za Václava Jan Staňků, za Mikuláše Mikuláš Řehořů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotku] n[ebožtíka] Jíry Houdka 3 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 6 R 22 ½ gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondrových posledních peněz
45 R 22 ½ gr.
f 210b
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil týž Vaněk za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Janových za druhú polovici podsedka na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R.

Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Janových prodal půl podsedka Matějovi Lelinskýmu ševci za summu 30 R. Závdanku je[mu] dal
3 R a platiti má od letha 1609 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mikel Řehořů, Jakub Vidláků S.R.S.A N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Vaněk Ondrů za jednu polovici g[runtu] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R.
A Matěj Lelinský za druhú po[lovici] g[runtu] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Houdka 1 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Vaněk Ondrů za půl podsedka na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 1 R.
Též položil Matěj Lelinský na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 1 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil týž Vaněk Ondrů za půl podsedku svého peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 2 R.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Matěj Lelinský prodal půl podsedku svého Martinovi Juříčkovému za summu 40 R. Závdanku mu dal 10 R, ostatek platiti má po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.

Rukojmě za placení a jiné povinnosti Mikuláš Zálešák a Jan Miklů SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Jiříčků na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Skyvy peněz za g[runt] 2 R.
f 211a
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Martin Jiříčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Skyvy 1 R.
Letha ut s[upr]a od Vaňka Ondrového za druhú polovici toho gruntu přijato na týž sirotky 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Martin Jiříčků položil za polovici gruntu na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondrových peněz ročních 1 R.
Téhož leta Vaněk Ondrů položil za druhou polovici 1 R.
NB. Nachází se, že sirotkům n[ebožtíka] Vaňka Skyvy více nežli jim náleží přijato jest o 1 R 7 ½ gr. Ty mají s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondrového navráceny býti.
Letha 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka vydáno jest Kateřině n[ebožtíka] Jana Ondrového 1 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Martin Jiříčků položil za 1 polovici gruntu 1 R.
Od Vaňka Ondrového za druhú polovici g[runtu] přijato 1 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Martin Jiříků položil za 1 polovici gr[untu] 1 R.
Od Vaňka Ondrového za druhou polovici gr[untu] 1 R.
Ty jsou dané do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Ondrového.

Pusté

Letha 1626 za fojta Mikuláše Zálešáka prodal půl podsedku i s kopanicí Vaněk Ondrových Janovi Mitáčkovi za summu 45 R. Závdanku mu dal krávou v 15 R, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinností panských i obecních vykonání Jan Vaňkův a Gabriel Horňáků S.R.S.a Neroz[dílnou].
f 211b
Letha Páně 1629 za fojta Jana Vaňkového Jan Mitáček pustil zase týž grunth napřed psaný Janovi Ondrových a tu krávu jemu navrátil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Vašek Macháčků a Macek Švec S.R.S.a N.
A tak týž Jan Ondrových má ten gr[unt] docela zouplna zaplaceného a žádnému v ničemž nezávadný.