Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Ondry Chládkové[ho]

f 113a

Ten Ondra Chládků má grunth z půl lánem roli od dávných leth zaplacenej.

Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska Ondra Chládek prodal za živobytí svého grunt ze čtvrtí roli Adamovi Ondřejových za summu 26 R. Místo závdanku srazil sobě dílu svého 6 R 17 gr
1 den, zůstává dopláceti 19 R 12 gr 6 den, platiti má od letha 1603 po 1 ½ R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Škrabů, Václav Janových SRSAN.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Adam Ondřejových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 1 R 15 gr.
A dílu svého sobě po mateři své týž Adam Ondřejových srazil 1 R 2 gr 6 den.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Adam Ondřejových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 1 R 15 gr.
f 113b
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových souchovský ouřad prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Adamovi Ondřejových, Miklovi Janových za summu 40 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 1 R 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Zmeškalů, Mikuláš Zdeňkových S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Chládka předních peněz 15 R
10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Adama Ondřejových 24 R 20 gr.
Mikel Janových srazil sobě dílu Zuzanny manželky své na tomto gruntě 12 R 10 gr.

NB. Vaněk Ondrů po n[ebožtíku] Ondrovi Chládkovi otci svém ujal grunt ze čtvr[tí] roli letha 1602 v summě 20 R. Z toho sobě srazil dílu svého 6 R 17 gr 1 den a od letha 1603 až do letha 1604 vyplnil dvoje peníze po 1 R 15 gr – 3 R.
Též sobě srazil dílu po mateři zemřelé 1 R 2 gr 6 den, ostatek platiti má od letha 1607 po 1 R 15 gr. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jakub Vaňků, Mikuláš Janových SRSAN.
f 114a
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Vaněk ut s[upr]a za g[runt] a roli jednu polovici 1 R 15 gr.
Mikel Janů též položil za druhou polovici 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Vaněk Ondrů za grunt a roli za jednu polovici 1 R 15 gr.
Mikel Janů též položil za druhú polovici 1 R 15 gr.
Ty oboje peníze dány na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka.

Téhož letha ut s[upr]a Vaněk Ondrů prodal půl gruntu ze čtvrtí roli za summu Miklovi Janové[mu] 50 R. Závdanku jemu dal 11 R, ostatek platiti má od letha 1610 po 1 R 15 gr. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jakub Vaňků, Kliment Lipnický S.R.S.A N.

Mikel Janů prodal podsedek ze čtvrtí roli Bartkovi Slezákovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 10 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1610 po 1 R 15 gr. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Miklových a Jan Charvát SRSAN.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mikuláš Janových za půl podsedka na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 1 R
15 gr.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] fojt a starší souchovští prodali druhou polovi[ci] téhož podsedka, z kteréžto Bartek Slezák ušel, Janovi Širokýmu za summu 33 R bez závdanku, platiti má od letha ut sup[ra] po 1 R 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Slezák a Jan Bukovský S.R.S.a N.
f 114b
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jan Široký za druhou polovici podsedka na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 1 R 15 gr.

Letha 1611 za fojta Vaňka Ondrového ten Jan Široký výš psaný zemřel a grunt po něm zůstalý fojt a starší prodali Martinovi Slezákovi za tu summu, což se doplácet zůstává 50 R. Místo pak závdanku dal peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 4 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdáno mu za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Polák a Jan Staňků SRSAN.
Letha 1613 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikel Janů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 4 R 15 gr.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Mikel Janů prodal grunt svůj ze 1 koněm, půl vozem, pluhem a jiným k němu příslušenstvím Janovi Liškovi za summu 80 R. Závdanku mu dal 11 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení Pavel Tkadlec a Mikuláš Polák SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Liška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka peněz 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jan Liška položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Liška položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Chládka 2 R.
Od Martina Slezáka přijato za grunt 2 R.
Vydáno z toho Zuzanně na díl její 1 R.

Na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Ondrového zanecháno 1 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Liška položil za grunt peněz 2 R.
Ty přijal Vaněk Ondrů, neb jemu z toho gruntu náleží, co Jan Liška platí.
f 115a
Téhož letha ut s[upr]a Martin Slezák prodal zase týž grunt svůj Mikulášovi Horňákovému za summu 50 R. Závdanku jemu dal
5 R a platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Martin Čahrňů a Jan Polák S.R.S.a N.
Téhož letha Mikuláš Horňák položil za grunt 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Ondřejového.
Leta Páně 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Liška položil za polovici gruntu 2 R.
Ty Vaněk Ondrů, neb jemu náleží, přijal.
Mikuláš Horňák za druhou polovici téhož gruntu na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Ondřejového 2 R.

Oboje pusté

Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Jan Liška ujal zase téhož gruntu ut s[upr]a s tím se vším k němu přináležejícím příslušenstvím podle té napřed učiněné odevzdávky za tu summu, což na něm dopláceti pozůstává, placením ročním po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Vávra Vrbovský a Gabriel Horňák S.R.S.a N. Ujal druhou polovici ut s[upra] po Mikulášovi Horňákovi.
Letha 1635 za fojta Staňkového Jan Liška položil za gr[unt] Vaňkovi Ondrovému 2 R.
f 115b
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového Jan Liška položil za grunt Vaňkovi Ondrovému 1 R.
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Jan Liška položil za grunt Vaňkovi Ondro[vému] 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Vaňkového Jan Liška položil za g[runt] Vaňkovi Ondrovému 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového Jan Liška položil Ondrovi Vaňkovi 1 R.
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka Jan Liška položil za grunt ročních peněz Ondrovi Vaňkovému, kteréž přijal 1 R.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcových Jan Liška položil peněz Ondrovi Vaňkovému za gr[unt] svůj 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Liška položil a přijal Ondra Vaňkův 1 R.
Leta 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jan Liška peněz ročních 1 R.
Ty přijal Ondra Vaňkův.

f 116a
Leta Páně 1648 za fojta Jíry Rejnocha Kateřina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Janu Lišků, položila peněz ročních a ten přijal Ondra Vaňkův 1 R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového prodán jest týž grunt z půl lánem roli Ondrášovi Hrubému za summu 50 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Hrubý, Mikuláš Lipud SRSN.