Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Macha Čahrňového

f 368a

Ten Mach vejš psaný má grunth s půl lánem roli zaplacenej.

Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce podli rozdílu statku prodán grunt z půl lánem a jiným hospodářstvím Václavu, synu n[ebožtíka] Macha Čahrňového, za summu 50 R. Z toho sobě porazil dílu svého 12 R, závdanku položiti má 2 R a platiti od leta 1600 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mach Miklů, Macek Čahrňů, Mikuláš Miklásků S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Václav Čahrňů závdanku 2 R.
Vydán jest za dluhy n[ebožtíka] Macha Čahrňova.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Václav Čahrňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Čahrňového 2 R.
f 368b
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka Václav Čahrňů prodal grunt ze čtvrtí roli Jírovi Zálešskýmu za summu 35 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 ½ R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Jurec, Jakub Vaňků S.R.S.A N.
Též prodána čtvrt roli bez gruntu Jírovi Žákovi za summu
20 R. Závdanku dal Václavovi Čahrňový[mu] 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdána za volnou a svobodnou.
Rukojmě Jíra Jurec, Jakub Vaňků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Zálešský za grunt a čtvrt roli 1 R 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Čahrňového.
Též položil Jíra Žák za roli na týž sirotky 1 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jíra Zálešský za g[runt] a za čtvrt roli 1 R 15 gr.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Jíra Žáků umřel a grunt po něm zůstalý nekolik let pustý byl, kterýž on fojt a nápadníci prodali Janovi Bidlákovi ze čtvrtí roli a jinou rolí pod plat uvedenou i jiným vším k němu příslušenstvím za summu 17 R bez závdanku a platiti má po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu Jíra Škraba, Vašek Macháčků SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Bidláků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Čahrňového peněz 1 R.
f 369a
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jan Bidláků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Čahrňového 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Bidláků položil za polovici roli, to jest za 1 čtvrt, na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Čahrňového peněz roč[n]ích 1 R.

Jíra Zálešák umřev a grunt ten se čtvrtí roli připadl na Václava syna jeho. Václav pak prodal jej Vítkovi Záleskému za summu 17 R bez závdanku, platiti má od leta 1616 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikl Zdeňků a Mikula Jurců SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Čahrňů prodal na tomto gruntě a té čtvrti roli, což mu koli na díl jeho k dobírání jakožto na třetí díl náleží, Vítkovi Záleskému, totiž 10 R za 2 R 22 gr. A tak Václav Čahrňů tu nic nemá.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Vidláků položil za grunt 1 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka položil Vítek Záleský za čtvrt roli 1 R.
Též Jan Vidlák položil za druhou čtvrt 1 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Macha Čahrňové[ho].

Pusté
f 369b
Letha 1630 za fojta Jana Ondrového po smrti Vítka Záleského fojt a starší prodali ten požár se čtvrtí roli Mikulášovi Jankhových za summu 17 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Tomčala, Jíra Dlabač S.R.S.N.

Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového týž fojt s ouřadem prodali grunt ut s[upr]a Mikulášovi Rejnochovi za tu summu, jakž prve prodán byl, za 17 R, platiti jej má po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Liška, Mikuláš Rejnoch SRSAN.
Item letha a dne ut s[upra] z téhož gruntu druhou čtvrt ujal Jura Rejnoch za 17 R, placení po 1 R komu náležeti bude.
Rukojmě za placení gruntu Jan Búřanský a Jíra Slezák SRSN.
f 370a
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového položil Jura Rejnoch k obci suchovský 15 gr.
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka Mikuláš Rejnoch položil za grunt obci suchovské 15 gr.
Item Jura Rejnoch položil za grunt svůj ročních peněz k obci suchovské 15 gr.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového položil Jura Rejnoch obci suchovský 1 R.

Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Mikuláš Rejnoch nemohouce s toho gruntu zbývati, pustil zase tu čtvrt roli Valentovi Slezákovi zeti svému za summu 17 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Mikuláš Tomčalů a Jura Mikluch SRSAN.

Item položil obci suchovský 15 gr.
Jura Rejnoch položil 1 R.
Ty peníze přijala obec suchovská.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Valenta Slezák peněz ročních obci souchovské 1 R.
Item téhož letha položil Jíra Rejnoch za druhou čtvrt obci souchovské 1 R.
f 370b
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha týž Jíra Rejnoch položil peněz ročních obci souchovské 1 R.
To toliko z jedné štvrti.
Z druhé štvrti ušel Valenta Slezák, zůstává pustá.

Letha 1649 za fojta Jana Kamenicského prodal týž fojt z ouřadem grunt ze štvrtí roli, z který ušel Valenta Slezák, Mikulášovi Svinarčíkovi za 17 R bez závdanku, platiti má každoročně po 1 R. Odevzdán Mikulášovi Svinarčíkovi za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Jíra Svinarčík a Tomek Horňáků SRSN.
f 371a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Mackovi Mičovi za summu 10 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležti bude po 1 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Vácslav Jalůvků a Ondráš Hrubý SRSN.