Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Vaška Zálešáka

f 384a

Ten vejš psaný Vašek koupil půl lánu roli z gruntem za
19 R.
A již jej zouplna od několika leth zaplatil.
A mimo toho půl lánu koupil čtvrt roli od Jakuba Čahrňového za 30 R.
Na kteréž j[es]t Jakubovi Štěrbovi vyplnil 12 R a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává sirotkům n[ebožtíka] Mikoláše Škrabovýho 10 R. Ty se jim pokládati mají při Vánocích po 2 R od letha [15]98.
A Matějovi Štěrbovi též náleží předních peněz 8 R. Ty se jemu po 2 R pokládati mají.
f 384b
Letha [15]94 položil Vašek Zálešáků za čtvrt roli 2 R.
Ty od něho přijal Matěj Štěrba.
Letha [15]95 položil Vašek Zálešáků za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Ty od něho přijal Matěj Štěrba.
Letha [15]96 položil Vašek Zálešáků za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Ty od něho přijal Matěj Šterba.
Leta [15]97 položil Vašek Zálešák za grunt svůj peněz purgkrechtních Matějovi Štěrbovi ostatních 2 R.
Leta [15]98 položil Vašek Zálešáků za grunt svůj prvních peněz na sirotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Škrabové[ho] 2 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Vašek Zálešáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabového 2 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklové[ho] položil Vašek Zálešáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabového 1 R.
Vašek Zálešák dal jest z lásky otcovské svrchu psanou čtvrt roli Martinovi synu svému, toliko aby za ni 5 R s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabového doplatil. A odevzdal mu ji za volnou a svobodnou z dovolením všech dítek svých.
Hledej tejto čtvrti roli spátkem na listu 328.
f 385a
Téhož letha a za téhož fojta prodán grunt s půl lánem roli a jiným hospodářstvím Jírovi, synu n[ebožtíka] Vaška Zálešáka, za summu 160 R. Z toho sobě srazil dílu svého i s tím, což od Martina bratra svého a Kateřiny a Zuzany sester svých od každého po 28 R 20 gr a jiných rozdílně zkoupil summy 92 R
20 gr alb, zuostává ještě dopláceti bratřím a sestrám svým placením od letha 1601 po 4 R summy 67 R 10 gr. Odevzdáno jemu za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Matějků, Jíra Matoušků, Mikel Škrabů a Mikel Zimů S.R.S.N.
Letha ut s[upr]a položil Jíra Dyák závdanku za grunt za fojta Martina Miklového 4 R.
Ty přijala Anka mateř na díl svůj.

Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Dyák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 4 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Dyák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 4 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 4 R.
f 385b
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil on za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 4 R.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Žákovi, Jakubovi Vaňkových za summu 85 R. Z toho sobě srazil dílu po Kateřině manželce své 18 R 25 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vávrů, Mikuláš Řehořů, Šimek Zmeškalů
S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka předních peněz 47 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Žáka 18 R 25 gr.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Jakub Vaňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Jakub Vaňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 3 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jakub Vaňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 2 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Jakub Vaňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 8 R.
f 387a(!)
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jakub Vaňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jakub Vaňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 3 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Jakub Vaňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 3 R.
Leta 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Jakub Vaňků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Zálešáka 2 R.

Pusté

Letha 1630 za fojta Jana Ondrového fojt a starší prodali ten grunth požár s půl lánem roli Adamovi Tomaníčkovému za
50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Vaňků a Jan Škrachů S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového Adam Tomanický položil za grunt, kteréž přijal na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Žáka Mikuláš Srnů 1 R.
f 387b
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Adam Tomanický položil za gr[unt] a ty přijal Pavel Kuchyňků 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Vaňkového Adam Tomaník položil za grunt a ty přijal Ondra Kosmů 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového položil Adam Tomaník, ty přijal Pavel Kuchyněk 2 R.
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka týž Adam Tomaník položil za grunt, kteréž přijal Pavel Kuchyňka 1 R.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Adam Tomaník položil Pavlovi Kuchyňkovi 2 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Adam Tomaník položil, kteréž přijal Mikuláš Srnů 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Adam Tomaník peněz ročních 1 R.
Ty přijal Pavel Kuchyňků.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Adam Tomaník položil peněz ročních Kateřině, manželce Mikuláše Kuchyňky 1 R.
f 388a
Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Liputa prodal ouřad souchovský grunt svrchu psaného poloulánu po Adamovi Tomaníkovi ze čtvrtí roli Jurovi Jalůvkovi za summu 25 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Slezáček a Jura Miklů S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Liputa prodal ouřad souchovský druhou čtvrt roli z nahoře psaného gruntu po Adamovi Tomaníkovi Martinovi Tomaníkovi synu jeho za summu
25 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Kantor a Mikuláš Hnědý S.R.S.a N.R.

Letha 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Fojtíka Martin Tomaníků ušel pryč, prodán jest svrchu psaný grunt Jírovi Zálešákovi za 35 R, platiti má komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Bartek Horňák a Jíra Dřevjanec SRSN.