Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Jíry Lišky

f 49a

Ten Jíra vejš psaný koupil grunth svůj od Mikuláše otce svého za 116 R.
Na kterejž jest otci svému podle vrubuov do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 96 R a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává dotčenému Miklasovi otci svému 20 R. Ty má pokládati po 4 R.
Rukojmě za opravu a placení gruntu Vašek Zálešáků, Mikuláš Škřítků R.S.N.

Letha [15]94 položil Jíra Liška peněz ročních za grunth
4 R.
Ty jest přijal od něho Miklásek otec jeho.
Letha [15]95 položil Jíra Lišků za grunth peněz purgkrecht[ních] otci svému 4 R.
f 49b
Letha [15]96 položil Jíra Lišků za grunth peněz purgkrecht[ních] otci svému 4 R.
Letha [15]97 položil Jíra Lišků za grunth svůj 4 R.
Ty sou vydány nápadníkům po n[ebožtíku] Miklasovi.
A ještě dotčený Jíra Lišků po smrti otce svého, což se na vrubích vyhledalo, dopláceti zůstává 50 R, a to osobám níže psaným:
Jíra Liška
Tomáš Miklásků
Mikuláš Miklásků každému po 10 R náleží.
Barbora
Johanna
Jíra Lišků sobě díl svůj 10 R, což je[mu] náleželo, srazil a tak nebude povinnen toliko od letha [15]98 platiti po 3 R
6 gr.
Téhož letha [15]97 Mikoláš Miklásků a Johanna, ti oba díly své, což jim tu náleželo, Jírovi Liškovi prodali za hotových
5 R. Kterejchžto 20 R na zaplatcení gruntu jemu se vypisuje.
A tak táž Johanna s tím Mikolášem více na tom gruntě nic nemají.
f 50a
Leta [15]98 Jíra Liška skoupil sám na sobě na svým gruntě od Tomáše bratra a Barbory sestry své, což jim dílů jejich náleželo, totiž 20 R, za hotových 3 R 20 gr, kteréž se jemu za položený vypisují.
A tak oni tu spravedlnosti žádné nemají a Jíra Liška má grunt svůj zouplna a docela zaplatcený.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím, i se 2 prasaty, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Liškovi, Vítkovi Zálešskýmu za summu 90 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po

3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikel Jurců, Jan Vávrů, Lukáš Ondřejových
S.R.S.A N.
Vítek Záleský srazil sobě na tomto gruntě svém dílu po Zuzaně manželce své, dceři n[ebožtíka] Jíry Liškového 31 R
22 ½ gr.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondřejového položil Vítek Záleský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 1 R 15 gr.
f 50b
Letha 1609 za fojta Mikuláše Juračového položil Vítek Záleský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 2 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Vítek Zálešský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 2 R.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Vítek Zálešský prodal týž g[runt] s půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím Janovi Lhotskýmu za summu 90 R. Závdanku mu dal 15 R, platiti má od letha 1611 po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Michal Lhotský, Jan Molků a Jan Staňků, Mach Juříčků S.R.S.a N.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Lhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 9 R.
Též více položil Jan Lhotský ještě 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jan Lhotský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Lhotský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 3 R.
Z toho dáno muži Zuzanninému 2 R a k ruce JM Páně po Martinovi 1 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka přijato od Jana Lhotského za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 3 R.
Leta Páně 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Lhotský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lišky 3 R.

Pusté
f 51a
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového týž fojt s úřadem prodali grunt s půl lánem roli Janovi Jurčovému za summu 30 R, placení ročně po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jura Slezák a Tomek Horňák SRSANR.

Ten grunt jest na dvý rozdělen:
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka prodán jest ten grunt polovici ze čtvrtí roli Janovi Vaňkovému za 5 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest jemu odevzdané za volný.
Druhou polovici téhož gruntu ze čtvrtí roli ujal Jíra Tomčala za 5 R, placení též po vyjití tří let po 1 R. Jest jemu za volný odevzdáno.
Rukojmě za oba placení gruntův Jan Zmeškal a Jan Bača SRSN.

f 51b
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového prodána jest táž rolí po Jírovi Tomčalovi po smrti jeho, Jíra Ostranický ujal gruhou polovici gruntu toho ze čtvrtí roli za 5 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Slezák a Jan Hanák SRSN.