Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Mikuláše Škrabového

f 304a

Ten Mikoláš vejš psaný má grunth ze čtvrtí roli koupenou podle vrubu od Martina Čahrňovýho za 32 R.
Na to vyplnil do letha [15]93 podle zřezání z téhož vrubu 16 R a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 R – 16 R.
Těch 16 R vejš psanejch náleží Martinovi Čahrňovému.

Letha [15]94 položil Mikuláš Škrabů za grunth 2 R.
Ty jest přjal Martin Čahrňů.
Letha 1595 položil Mikoláš Škrabal za grunth peněz purgk[rechtních] Martinovi Čavrňových 2 R.
A ostatek od něho Martina Čavrňova skoupil Mikoláš Škrabal 14 R.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.
f 304b
A mimo napřed psané zaplatcení povinen jest Mikoláš Škrabů Kateřině, Mahdě, Václavovi a Janovi, sirotkům n[ebožtíka] Mikoláše Škraby, vyplniti 36 R. Ty pokládati má od leta [15]98 po 2 R.
Rukojmě Jan Vašků, Ondřej Přítržský S.R.S.A.N.
Leta [15]98 Mikuoláš Škrabčin majíc položiti za čtvrt roli verunkové peníze, místo toho srazil sobě dílu summy svrchu psané 5 R 22 ½ gr.
Téhož leta skoupil Mikuoláš Škrabčin od Mikuláše Mikláskového, manžela Kateřininého, což jemu na díl po též Kateřině přišlo, za hotových peněz 1 R 7 ½ gr summy 5 R
22 ½ gr. Ty se jemu na zaplatcení gruntu srážejí.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Mikuláš Škrabčin za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby 2 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklové[ho] položil Mikuláš Škrabčin za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby
2 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Mikuláš Škrabčin za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Škraby 1 R.
A skoupil od Václava sirotka ut s[upr]a, což jemu na tom gruntě náleželo 5 R 22 ½ gr. Dal mu za ně ovsa 3 ½ m[ěřice].
f 305a
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska Mikuláš Škrabčin skoupil od Jana, s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby, což jemu na tom g[runtu] náleželo, totiž 5 R 7 ½ gr. Dal mu za ně jalovici.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mahdě spravedlnosti její dovzíti 7 R 15 gr, ty jest prodala Mikuláši Škrabčinému bratru svému za hotových 1 ½ R.
A tak má grunt i roli zaplacený.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt ze čtvrtí roli, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Škrabčinému, Anně, manželce téhož neb[ožtíka] Mikuláše Škrabčiného, za summu 50 R. Z toho sobě srazila dílu svého 25 R a tak zůstává ostatek dopláceti na sirotka svého 25 R, placením při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Lysáků, Martin Vidláků S.R.S.A N.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Škrabčin položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby 1 R.
Leta 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Škrabčin položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby 1 R.

Pusté
f 305b
Letha Páně 1629 za fojta Jana Vaňkového prodán jest ten grunth požár ze čtvrtí roli Janovi Búřanskému za summu tu, což na něm na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabčiného dopláceti zůstává, totiž za 23 R bez závdanku, platiti jej má ročně po
1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Ondrů a Vašek Macháčků S.R.S.a N.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Búřanský položil a zůstává za úřadem, náleží do důchodů JHM 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jan Búřanský peněz ročních 1 R.
Náležejí do důchodův J.H.M.

Pustý

Letha 1650 za fojta Jana Bači a starších jeho prodán jest ten grunth nadepsaný z jednou čtvrtí roli Mikulášovi Hnidovi za summu 23 R bez závdanku, placení po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Tomek Horňák, Martin Vaňků S.R.S.a N.R.