Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Jakuba Čahrňových

f 320a

Ten Jakub vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Matěje Štěrbového za summu 30 R.
Místo závdanku a peněz purgkrechtních dal témuž Matějovi Štěrbovi podsedek zaplacenej ve 20 R a ještě od letha [15]95 doplatiti má si[rotkům] neb[ožtíka] Mikuláše Škraby po 2 R summy 10 R.
Rukojmě Mikloš Šťastnejch a Martin Slovák R.S.N.
Ten přes rok má klásti.

Letha [15]95 položil Jakub Čahrňových za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]96 položil Jakub Čahrňových za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Leta [15]97 položil Jakub Čavrňových za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Jakub Čavrňových za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Mikuoláše Škraby 2 R.
f 320b
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Jakub Čavrňových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Škraby ostatních peněz 2 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt ze čtvrtí roli, hříbaty 2, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Jakubovi Čahrňovým, Janovi Lysákový[mu] za summu 50 R. Z toho sobě srazil dílu po Markytě manželce své 12 R 15 gr, zůstává dopláceti sirotkům 37 R 15 gr placením při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Škrabů, Mikel Jurců S.R.S.A N.

Letha 1607 za fojta Václava Ondrového Jan Lysák prodal grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím Janovi Bukovskýmu za summu 60 R. Závdanku dal 11 R, přijala je Markyta, manželka téhož Jana Lysáka, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Šimek Prajků, Mikel Janů S.R.S.A N.
f 321a
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jan Bukovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrňovýho 2 R 6 gr.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Jan Bukovský prodal grunt svůj se 2 koňmi, z vozem, pluhem a jiným příslušenstvím Pavlovi Tkadlcovi za summu 60 R. Závdanku mu dal 13 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Škraba a Jan Staňků S.R.S.A N.

Jakož jest ještě mimo vzetí závdanku na tomto gruntě Janovi Buchtovi vyplacených 1 R 6 gr náleželo, ty jest Pavlovi Tkadlcovi pustil. A tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Pavel Tkadlců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrňovýho 4 R.
Letha 1615 za fojta Vaňka Ondrového Pavel Tkadlců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrňového 2 R.

Téhož letha za téhož fojta Pavel Tkadlců prodal ten grunt se vším příslušenstvím Jírovi Maršovskému za summu 60 R. Závdanku dal jemu 10 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svo[bodný].
Ruk[ojmě] Václav Lejza a Mikula Jurcových SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jíra Maršovský položil za grunt Babuši n[ebožtíka] Jakuba Čahrňového 2 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Jíra Maršovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrňového
2 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Jíra Maršovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Čahrňového 2 R.
Pusté
f 321b
Letha 1635 za fojta Jana Staňkového týž fojt a ouřad prodali ten grunt svrchu psanej Adamovi Horňákovi za 30 R, placení ročně po 1 R komu náležeti bude.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské [a] obecní Vašek Macháčků, Jan Ondrů SRSN.
A jest i ta druhá čtvrt, která následuje, jemu Tomkovi Horňákovi v držení a k užívání v tej summě ut s[upr]a pouštěna.
Letha 145 za fojta Valenty Tkadlcových Tomek Horňák položil obci souchovský 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Tomek Horňák položil obci souchovský 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Tomek Horňák položil peněz ročních obci souchovské 1 R.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Tomek Horňák položil peněz ročních obci souchovský 1 R.
f 322a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového prodán jest grunt ze čtvrtí roli po Adamovi Horňákovi Janovi Mikulcovi za summu 30 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Kanců a Martin Hrubý SRSN.