Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Macha Valových

f 417a

Ten Mach vejš psaný měl grunth ze čtvrtí roli koupenej za 30 R.
Za kterejž vyplnil do letha [15]93 17 R a ostatek dopláceti zůstává Zuzaně, sir[otku] neb[ožtíka] Jíry Hotaře 13 R. Ty sou již vyšlé a za tím Machem zadržalé zůstávají.
Rukojmě Jíra Miklásků a Jan Vašků S.R.N.
Letha [15]94 učinil Martin Valů s Mikulášem Záleščinejm o ty peníze zadržalé, má mu jich od letha [15]94 při Vánocích po 2 R pokládati na díl Zuzanny ženy jeho.

Letha [15]94 položil Mikulášovi Záleščinému Martin Valů peněz ročních 2 R.
Letha [15]95 položil Mach Valových peněz purgkrechtních
2 R.
Letha [15]96 položil Mach Valových za grunth 2 R.
Těch 4 R dáno Zuzaně, ženě Mikoláše Záleščiného.
f 417b
Leta [15]97 položil Mikoláš Valových za grunt svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty jsou vydány Zuzaně na díl její.
Leta [15]98 položil Mach Valový za grunt svůj 2 R.
Ty sou dány Zuzaně sestře jeho na díl její.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Mach Valů za grunt svůj 2 R.
Ty přijal Mikeš Zálešáků muž Zuzanin na díl její.
Letha 1600 za fojta Martina Miklové[ho] [položil] Mach Valů za grunt svůj 1 R.
Ty přijal Mikuláš Zálešák muž Zuzanin na díl její.
A tak grunt zaplatil.

Téhož letha ut s[upr]a prodali ouřad grunt svrchu psaný Mikuláši Šefrancovi za summu 69 R 10 gr. Místo závdanku srazil sobě dílu po Margetě manželce své 20 R, zůstává dopláceti 49 R 10 gr, a to těmto: dluhu do peněz sirotčích míšených, což se z regimenu našlo 9 R 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového 40 R, placením od letha 16014 po 2 R.
f 418a
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Čahrňů, Mach Vašků S.R.S.A N.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Mikuláš Šefranců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového 2 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Mikuláš Šefranců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového 1 R.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Šefranců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového 2 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Šefranců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového 2 R.

Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Šefranců za g[runt] 1 R.
Z toho dáno do peněz míšených za dluh nebo[žtíka] Macha Valového 1 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurcového položil Mikuláš Šefranců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valové[ho] 2 R.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Mikuláš Šefranců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valovýho 1 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Mikuláš Šefranců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového 3 R.
Letha 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Šefranců položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Valového
2 R.
f 418b
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Šefranců položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Macha Valového 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Šefranců položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Macha Valového 2 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Šefranec položil za gr[unt] sirot[kům] ut s[upr]a 2 R.
Jakož jest Zuzaně, s[irotku] n[ebožtíka] Macha Valového, dílu mimo prvnější vyzdvižení ještě náleželo 11 R, ty jest prodala Mikulášovi Šefrancovi, držiteli toho gr[untu], za kteréž jí dal 5 ovec. A tak ta Zuzana nic více nemá.

Letha 1628 za fojta Mikuláše Zálešáka po smrti Mikuláše Šefrance prodána jest čtvrt roli Jurovi Tomčalovi za summu tu, což za ni dopláceti náleží, platiti má ji ročně po 1 R. Odevzdána za volnou a svobodnou.
R[ukojmě] Jíra Svinarčík, Ferenc Horňák S.R.S.N.

Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového ujal druhou čtvrt gruntu Mikoláš Tomčala za tu summu, což na něm dopláceti jest, na placení po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Fojtík, Jan Ondrů SRSN.
f 419a
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Jura Tomčalů položil za gr[unt] svůj a zůstává za úřadem, náleží s[irotkům] n[ebožíka] Macha Valového 15 gr.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jura Tomčalů položil a přijali nápadníci n[ebožtíka] Macha Valového 15 gr.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jura Tomčala položil nápadníkům po nebo[žtíku] Machu Valovým 15 gr.
Takové zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového Jíra Tomčal pustil grunt svůj Martinovi Tomčalovi synu svému ze čtvrtí roli zaplacený. Odevzdán jest jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě za povinnosti, opravu gruntu Macej Goroš a Jan Tomčalů SRSN.