Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Gr[unt] Vaška Řehákova

f 121a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 189 nadepsaný Vašek Řeháků drží grunth svůj od Jana Řeháka otčíma svého za summu 60 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92 vyplnil 23 R a letha [15]93, též [15]94 zadržel 8 R. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 29 R. Ta všecka summa náleží Janovi Řehákovi otčímovi jeho.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jan Emrichů.
Letha [15]94 položil Vašek Řehák za grunth svůj Janovi Řehákovi peněz zadržalejch dvojích po 4 R – 8 R.
Letha [15]95 položil Vašek Řehák za grunth peněz purgkrechtních Janovi Řehákovi 4 R.
Letha [15]96 položil Vašek Řehák za grunth Janovi Řehákovi peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha 1597 položil Václav Řehák peněz purgkrechtních Janovi Řehákovi 4 R.
f 121b
Leta 1598 jakož Václav Řehák zuostával Janovi Řehákovi otčímovi svýmu za grunt dopláceti 17 R, za ty peníze odkázal jest týž Vašek Řehák otčímovi svýmu na vinohradě Matouše Stehlíka Zbavsa hoře summy 23 R, kteréž sobě týž Jan Řehák z toho vinohradu bráti bude. A tak Václav Řehák grunt svůj zouplna a docela zaplatcený má. Stalo se u přítomnosti Tobiáše Bílského a Daniele Dluhošového, zeťů Jana Řeháka ut s[upr]a.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Václav Řeháků prodal grunt ut s[upr]a Janovi Řehákovi otčímovi svému za summu hotových 60 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Daniel Dluhošův, Václav Řeháků R.S.A N.S. A tak jej docela zaplatil.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Řehákovým, prodala podsedek požár ut s[upr]a Bartošovi Jana Bartošových za summu 70 R. Závdanku jí dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Peců, Jan Dluhošů a Ondra Roháč S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošových za grunt na nápadníky neb[ožky] Doroty Řeháčky 2 R.
f 122a
Jakož jest Dorotě Řeháčce z tohoto gruntu vyzdvihnouti se náleželo mimo vzetí závdanku ještě 68 R, taková summa po smrti její na Kateřinu tetu její, dceru neb[ožtíka] Jíry Bobále, nápadem přišla, kterouž sobě po letech vyzdvihovati z tohoto gruntu má.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a dáno Janovi Kušánkovi z Petrova, muži Kateřiny ut s[upr]a, na nápad svrchu psaný hotových 2 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošového za grunt Janovi Kušánkovi z Petrova, muži Kateřiny ut s[upr]a 4 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi z Petrova, muži Kateřiny ut sup[ra] 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi z Petrova 4 R.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi do Petrova
4 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi do Petrova
4 R.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošových za g[runt] Janovi Kušánkovi do Petrova 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Bartoš Jana Bartošových za g[runt] Janovi Kušánkovi do Petrova 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Bartoš Jana Bartošových položil za grunt 4 R Janovi Bartoše Janových po Kušánkovi.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Bartoš Jana Bartošových položil za grunt 4 R Janovi Bartoše Janových po Kušánkovi.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož jest náleželo Kateřině Kušánkové k dobírání 32 R, manžel Kateřiny, totiž Jan Bartošových prodal takové peníze otci svému Bartošovi Janových za 10 R. A tak Bartoš Janových má ten grunt docela zaplacenej.
f 122b
Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Bartoš Jana Bartošových prodal grunt svůj nadepsaný zouplna zaplacený i s jiným k němu příslušenstvím Petrovi Šachovi za summu 170 R. Závdanku jemu ihned tehdáž dal peněz hotových 41 R, ostatek summy platiti má témuž Bartošovi Janových každoročně při Vánocích po 8 R až do vyplnění té summy. Odevzdán jest týž grunt Petrovi Šáchovi napřed psanému za volný a svobodný.
Rukojmě za placení téhož gruntu, též i za povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci přináležející Izaiáš Žouželů, Thomáš Pěkník, Vácslav Němčický a Vácslav Častkovský S.R.S.A N.

Letha Páně 1628 za purkmistra Šimona Tesařového Urban Tesař prodal grunth ut supra, kterýž byl koupil od Petra Šacha, mimo poražení, což na něm na summě Jan Kostický a Jan Bartošů upustili, totiž 39 R, a Petr Šach což závdanku položil 41 R, Jírovi Filkovému za summu 90 R. Závdanku Jíra Filků Urbanovi dal 1 R, platiti jej má každoročně při Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu ta volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, tolikéž povinnosti všelijaký JMP i obecní Urban Tesař a Václav Oulehla S.R.S.a N.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Filků položil za grunth peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan Bartošů.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jíra Filků položil za grunt Janovi Bartošovému 5 R.
Na tom gruntě náleží podle poručenství neb[ožtíka] Jana Kostického peněz področních 25 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jíra Filků položil za gr[unt] peněz ročních 3 R. Z nich přijal Jan Bartošů 2 R a 1 R Mathyáš Španiel.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Filků položil za gr[unt] nápadníkům ut s[upr]a 2 R. Ty přijal Mathouš Španiel.
f 123a
Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového jakož jest Jan Bartošů na tom gruntě k dobírání měl peněz področních
56 R, takové peníze týž Jan budouc Mojžíšovi Čechovi Židu strážnicskému dlužen peněz 38 R 12 gr, v tej summě jest odvedl a zouplna vykázal. A tak Jan Bartošů na témž gruntě nic víceji nemá. A Mojžíš bude míti právo k vyzdvihování týchž peněz področně podle napřed učiněného zápisu.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Filků položil za gr[unt] Mojžíšovi Čechovi 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Filků položil za gr[unt] ut s[upr]a 3 R. Z těch přijal Mojžíš Čech Žid podle odvodu Jana Bartošového 2 R a Matouš Španiel 1 R.
Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Filků položil za grunt ut s[pr]a 4 R. Ty přijal Mojžíš Čech Žid podle odvodu Jana Bartošového.
Letha a za purgkmistra ut s[upra Jíra Filků položil za gr[unt] ut s[upr]a, kteréž Matouš Špaňhel přijal 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jíra Filků položil za gr[unt], kteréž Matouš Špaňhel přijal 1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Filků položil za gr[unt], kteréž přijala vdova po n[ebožtíku] Možíšovi Židovi Čechovi 2 R.
Letha téhož ut s[upr]a položil Jíra Filků 2 R. Ty přijala Manda Špaňhelka.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka [Jíra Filků] položil za gr[unt] svůj 1 R.

Náleží Mandě Špaňhelce, však souce ona k obci městské na starý rešt dlužná, tehdy ten 1 R na zaplacení téhož dluhu obrácen jest.
f 123b
Letha Páně 1662 dne 10. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho z jistého poručení urozeného a s[lovutného] r[ytíře] pana V. Hotzera z Arachu, ten čas ouředníka panství strážnicského, prodán jest ten požár po neb[ožtíku] Jurovi Filkovi všechen ruinyrovaný a spuštěný za summu 90 zlm bez závdanku. A poněvadž podle jiných také vyhořel, spouští se jemu z té summy a vypisuje 45 zlm a tak na něm komu náležeti bude, dopláceti povinen jest 45 zlm. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. Placení roční při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a jiné povinnosti panské i obecní Matys Příborský a Jan Štěpánů S.R.S.a N.

Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Široký majíce v držení předepsaný grunt, však pro nemožnost svou a starost, i taky již jsouc věkem zešlý, nemoha délej na něm zůstávati a povinnosti zbývati, ten grunt zeťovi svému Jurovi Vytřasilovi pouští, který se jemu připisuje v summě 90 zl mor[avských], placením ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojemníci za zbývání povinností všelikých a zvelebování gruntu p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Samuel Nejezchleba
S.R.S.a N.
f 124a
Tato pamět při tom zápisi se činí, majíce sobě ten grunt Jan Široký připsaný, však písařem jméno jeho nejsouc v zápisi položeno, že pak měl po vyhoření na něm sraženého 45 zlm, takovou srášku zeťovi svému Jurovi Vytřasilovi taky pouští, která se jemu za zaplacené vypisuje, ostatek pak k obci platiti povinen bude, jestli nápadníci žádní nebudou.

Letha Páně 1711 dne 3. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času Jiřík Vytřasil majíce z gruntu ut supra obci městské strážnickej ještě 45 zlm zpláceti, že takový spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž
15 zlm, na to hnedt ten den pokládá při držaných posudcích
1 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisuje 16 zlm, ostatní bude povinen platiti jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

Letha Páně 1712 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních

f 124b
toho času při držaných posudcích pokládá Jiřík Vytřasil peněz verunkových 1 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem.

Přípis domu Jury Píže

Leta Páně 1762 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Jiřík Vytřasil grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle, nemohouce takový grunt pro starost délejíc opatrovat, zeťovi svému Jurovi Píže odstúpil, vymiňuje ale sobě v tom domě i z manželkú svou svobodné bydlení až do jejich smrti. Pročež se nadjmenovaný grunt Jurovi Pížovi na jeho vlastní, volný a dědičný, spolu z těma verunkovýma penězi ročně při posudcích po 1 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti tak císař[sko] král[ovské], panský i obecní p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí[ch] stran dne a roku ut supra.
f 125a
Přípis Martina Sochora

Leta Páně [1]771 dne 2. Martii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času majíce sobě Jura Píža dům v Německej ulici vedle Tomáše Solaříka a Martina Večeře ležící sobě právně připsaný, takový dům prohandloval Martinovi Sochorovi za jeho dům v Bednářské ulici sub Nro.212 vedle Jana Šebesty ležící a přidal Martin Sochor jemu Pížovi 25 zlr. Pročeš se jemu Martinovi Sochorovi tento grundt vyhandlovaný spolu i s tyma obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 29 zlr při posudcích ročně po 1 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Frantz Králík a p[an] Carl Habermann. Stalo se dne a roku ut supra.