Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Martina Kozla

f 13a

Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch krátkejch nadepsaný Martin Kozel má grunth svůj frejmarkem od Jiříka Šešerova, na kterejž jest 60 R dopláceti měl a ty jest podle zápisu knih starejch purgrechtních černejch v listu 41 letha [15]77, jakž týž zápis ut sup[ra] to v sobě šíře obsahuje a zavírá, zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jan Gergel prodal podsedek požár svrchu psaný, kterýž se jemu podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Martinovi Kozlovi dostal, Mikulášovi Trubačovi za summu 100 R. Závdanku dal 10 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Vítků, Jan Václavových, Zachariáš Macháčků, Jan Drahotoušský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Stojapilů, náměstek neb[ožtíka] Mikuláše Trubače, za g[runt]
6 R na nápadníky Martina Kozla.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Stojapilů, náměstek n[ebožtíka] Mikuláše Trubače, za gr[unt] na nápadníky Martina Kozla 6 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Stojapilů na nápadníky Martina Kozla 6 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Stojapilů na nápad[níky] Martina Kozla 6 R.
f 13b
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Stojapilů nápad[níkům] Martina Kozla 6 R.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Stojapila nápadníkům ne[božtíka] Martina Kozla 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Stojapila nápadníkům Martina Kozla 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Stojapil položil nápadníkům Martina Kozla 6 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Stojapil položil nápadníkům Martina Kozla za gr[unt] 6 R.
Kteréž sou přivedené do s[tatku] n[ebožtíka] B[ratra] Jana Zezhule.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Stojapil položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] B[ratra] Jana Zezhule 6 R.
Pustý

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten podsedek ut s[upr]a z nivkou na horních Vrbkách Janovi Peškovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a sovbodný.
Rukojmě Vácslav Červenka a Vácslav Šlechta S.R.S.a N.
Leta 1631 za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Peška položil za gr[unt] ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Stojapila 2 R 15 gr.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Peška položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 2 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Peška položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peška položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R.
f 14a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peška položil za grunt peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Peška položil za gr[unt] do st[atku] neb[ožtíka] Jana Stojapila 3 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peška položil za gr[unt] svůj do st[atku] neb[ožtíka] Jana Stojapila 3 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Peška položil za gr[unt] svůj do st[atku] neb[ožtíka] Jana Stojapila 3 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Peška položil za gr[unt] svůj do st[atku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Peška položil za gr[unt] svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 1 R 15 gr.
Letha 1643 za purgkmistra ut s[upra] Jan Peška položil za g[runt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 2 zlm.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Peška položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 7 R. Takové peníze přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1647 za purgkmistra Lorenz Peypolta Jan Peška položil aneb se jemu porazilo peněz vejrunkových za služby zasloužilé vincourské za purgk[mistrovství] p[ana] Jana Slováčka, kterýž s Slov[áčkem] za příjem i vydá[ní] obě položiti má a ty náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Stojapila, totiž 3 R.
Item více položil do toho statku, náležeti budou p[anu] Lorenz Peypoltovi za příjem 2 R.

Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po smrti Jana Pešky pojal sobě Jakub Kudlík Barboru pozůstalou vdovu za manželku a ujal ten grunt v summě 100 R bez závdanku, roční placení po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu a povinnosti Jan Horák a Pavel Kunovský S.R.S.a N.

Letha 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Barbora Pešková dala roku 1652 vína do důchodův 4 v[ědra] a jsouc na to obec quitirovaná, sráží se jí na podsedku za to 6 R 25 gr
5 den.
f 14b
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a starších jeho Jakubovi Kudlíkovi jako jiným vyhořelým lidem sráží se, co k obci dopláceti měl polovici, totižto 25 R 20 gr 2 ½ den. A tak má dopláceti ještě tak mnoho.

Letha 1670 24. Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jakub Kudlík majíc sobě týž grunt po Barboře Peškový připsaný, takový grunt postoupil Michalovi Malatovi za summu, tak jakž sám sobě postoupený měl 100 R, položíc závdanku 8 zlm, k placení ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu domu a povinnosti Jan Dvořák a Šimon Vytřasil S.R.S.a N.R.
Leta Páně 1671 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Michal Malata platí za grunt svůj 1 zlm. Takový svrchu psaný p[an] purgkmistr do počtu svého za příjem sobě položil.
Letha Páně 1672 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického Michal Malata položil za grunt svůj 1 zlm, které peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě potáhl.
f 15a
Letha Páně 1675 dne 18. Februarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Michal Malata položil za grunt svůj k obci městské
2 zlm. Takové peníze týž purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1693 dne 14. Februarii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jiřík Švehla pojmouce sobě za manželku pozůstalou vdovu po neboštíkovi Michalovi Molatovi a taky po smrti její, co tak Michal Molata vyplaceného měl, zdědil, že však až posavad připsaného neměl. Pročež dle pořádku sousedctví Jiříkovi Švehlovi tenž předepsaný grunt se připisuje v summě 100 zl mor[avských]. Na tou summu zaplaceného bude míti i s těma 5 zl mor[avských], co do kláštera zaplatil, totiž 17 zl mor[avských], ostatek placením ročně při posudcích po 2 zlm nápadníkům.
Rukojmě za zvelebování gruntu a povinností všelikých zbývání p[an] Samuel Nejezchleba a Martin Ostravský S.R.S.N.
Stalo se dne a letha ut supra.

Leta Páně 1695 dne 5. Decembris za purg[mistra] p[ana] Mikoláše Šaška a spoluradních jeho nemoha Jiřík Švehla pro starost věku svého [grunt] délejíc držeti, takový svému zeťovi Francovi Čapalovskému, tak jakož manželce jeho, poručen byl, púští i s tím vším, co zaplaceného na něm jest,
f 15b
který se jemu za vlastní, svobodný v tej summě, totiž 100 R, připisuje a odevzdává, však aby on Jiřík Švehla až do smrti svej mohl při nich zůstávat.
Rukojmí za zbývání povinností cís[ařských], panských i obec[ních] p[an] Václav Zarazil a Jan Bíteský S.R.S.a N. letha a dne ut s[upr]a.
NB. Pamět se činí při tomto zápisu, že Franc Čapalovský povinen bude dnes nebo zejtra nápadníkom jejich díl spláceti a podle spravedlnosti, co jim patřiti bude, povinen se porovnati.

Letha Páně 1701 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož letha majíce Franc Čapalovský, držitel gr[untu] ut sup[ra], na místě Jana Sušického praetensi svej na domě Jiříka Kajdy v okršku městském Nro.34to 85 zlm. Jsouce pak ale nadepsaný Frantz Čapalovský témuž Jiříkovi Kajdovi 74 zlm, které on od matky svej Kateřiny Kajdovej skúpil, povinen platiti, pročež se mezi sebú spolu domluvili o sobě ty praetensi jednu za druhú frejmarkem za zaplacenú poptati. A tak se nadepsanému Francovi Čapalovskému zde za zaplacené vypisuje. Stalo se dne a leta ut s[upra].
f 16a
Letha Páně 1714 dne 12. Augusti za purgmistra pana Carla Kaizera a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut sup[ra] v službě drábskej u mil[ostivé] vrchnosti ustanovený, pro kterouž tu službu na gruntě tom hospodařiti nemohouce, takový z svej dobrovolnej vůle prodal i s těma 17 zlm, které za zaplacené zdědil, tolikéž z domluvením švagra svého Joannesa Rychlíka i s těma 74 zlm na grunt Jury Gajdy převedenýma, za hotových padesáte rýnských, item co ještě
9 zlm obci peněz verunkových spláceti bylo, z ohledu jednej i druhej strany merit a zásluh při obci, ty na gruntě tomto se odpouštějí a z domluvením J[ejich] Op[atrností] pánů za zaplacené se vypisují. Pročež týž grunt se nadjmenovanému panu Philiphovi Černému připisuje v summě tej 100 zlm za volný, svobodný a docela zaplacený.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností pan Carel Kaizer a p[an] Eliáš Gröger S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti stran d[ne] a letha ut sup[ra].
Solut.
NB. Contrib[uci] až za rok 1715 začne platiti.

f 16b
Leta Páně 1727 dne 23. Decembris za purgmistra pana Antonína Havlíčka a spoluradních toho času předstoupil na rathaus Philiph Černý přednášejíce, že jest z svej dobrovolnej vůle prodal grunt ut supra Gottfridovi Wirthovi ze vším tím, co na něm zaplaceného jest, za hotových jedno sto třidceti rýnských a takové od něho skutečně přijal a podle toho grunt ten náležitě odevzdal. Načež podobně Gottfrid Wirth, právě z vojny příchozí capral, uctivě žádal, aby dům ten podle řádu purgrechtního do kněh městských odevzdán a připsán a podle toho za měšťana přijat byl. Pročež proukazujíce on svého dobrého chování hodnověrné testimonia, za spoluměšťana se přijímá a grunt ten se jemu odevzdává za vlastní a docela zaplacený bez všech reštů až do 1. Januarii 1727.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris Anderl a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.R. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Pamět se činí, poněvadž dům ten dedo 18. Oktobris 1726 vyhořel a proto tři leta polhocení užívati bude, za rok 1726 Gottfrid Wirth užíti má a ostatní prodavač pro sebe zanechal.
f 17a
Přípis domu Petrovi Baňařovi

Leta Páně 1758 dne 17ho Octobris za purkmistra pana Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních toho času zanechajíce Jozef Wirth po svej smrti grunt ut supra svej manželce a svým dětům, na rozdíly takový vdova Petrovi Baňařovi za summu dvě sta rýnských odprodala a přitom sobě v sednici na dvoře svobodné bydlení do její smrti vymínila. Kdyby se z hospodářem zjednotiti nemohla, tak kupec se zvolil za tou výminku prodavače patnácte rýnsk[ých] složiti. Pročeš se nadepsaný grunt i s tím od starodávna na něm majícím právem Petrovi Baňařovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], panských i městských povinností p[an] Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Heissig. Stalo se u přítomnosti obojí[ch] stran dne a roku ut supra.
f 17b
Přípis domu Andrisovi Smejkalovi

Leta Páně 1764 d[ne] 3. Julii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Baňař dům ut supra právně připsaný po Jozefovi Wirtovi, takový ze svej dobrovolnej vůle Andrisovi Smejkalovi za summu dvě sta padesáte rýnských odprodal ze vším právem a příslušenstvím, podle čehož, poněvadž se strany tak dobrovolně zjednaly a porovnaly, připisuje se ten dům Andrisovi Smejkalovi za vlastní a dědičný, jakož také věcej na verunkových penězích již předešle vypsaný byl, za docela vyplacený a zaplacený se prodává.

Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnostenských i městských p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.

Přípis Tomáše Němčického

Leta Páně 1775 dne 7. měsíce Octobris za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času po smrti neb[ožtíka] Andrisa Smejkala pozůstalost zanechalá právně zapsaná byla, kteroužto rozličných dluhův tolej se oznámilo, že pozůstalost ta nikoliv nepostačila, a proto in ordine orida popsané a classicifirované býti
f 18a
musely, ku kterémužto cíli a konci grunt tento k pořádnej licitaci bialiter prohlášen následovně:
Dnešního dne ut supra skrze Tomáše Nemčického za summu tři sta padesáte jeden rýnskej při držanej licitaci na rathouzi města Strážnice obdržen byl. Kupní summu on Tomáš Němčický při ouřadě purgmistrovském, kdežto strany tej pozůstalosti vyrovnání se koná, co nejdřív zaplatí a quittanci strany odvodu vyzdvihne. Z tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se jemu Tomášovi Němčickému za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, placení královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] Ignác Košvitz a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.